Něj

Hledám pøesnì 'něj'. Nalezeno 696 veršù. Další varianty: ono (16) on (770) ním (650) němu (328) něm (348) něj (759) něho (29) (312) mu (2087) jemu (69) jej (489) jeho (3645) je (6538) ho (2256)
Genesis 2:17...stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys...
Genesis 3:3...smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho...
Genesis 17:20...pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem i ohled Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se nesmírně...
Genesis 19:20...postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech ...
Genesis 21:18... kde je. Vstaň, vezmi chlapce a postarej seněj, protože z něj učiním veliký národ." Tehdy Bůh...
Genesis 21:20...a ten rostl. Bydlel na poušti a stal seněj velký lučištník. Bydlel v Paranské poušti a jeho matka...
Genesis 22:11...ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl. Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl: "Abrahame! Abrahame!"...
Genesis 26:31...jim tedy hostinu a jedli a pili. Čas ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák...
Genesis 27:9... a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber miněj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím...
Genesis 27:22...syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův,...
Genesis 27:44...a uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Pobuď nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než...
Genesis 29:14...Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!" Když pak u něj Jákob...
Genesis 30:32...Projdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadímněj každé skvrnité a strakaté mládě, každé načernalé jehně...
Genesis 33:11... je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z ho požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl...
Genesis 35:13...budoucímu semeni dám tuto zem." Na místě, kdeněmu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě,...
Genesis 37:11...a bratry máme klanět k zemi?" Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak...
Genesis 37:22...mu život!" Ruben pokračoval: "Neprolévejme krevhoďme ho do téhle jámy zde v pustině, ale nevztahujme na...
Genesis 37:27...bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj ruce - vždyť je...
Genesis 38:14...se. Potom si sedla u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je dospělý a...
Genesis 40:23... Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval. Úpl na něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao sen:...
Genesis 43:9...a nezemřeme my ani ty ani naše děti! se za něj zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k tobě a...
Genesis 43:14... Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vámněj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil...
Genesis 43:32..."Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro něj, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s ním...
Genesis 45:15...své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do...
Genesis 47:10...nevyrovnal putování mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Josef podle faraonova...
Genesis 47:16...odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb, když peníze došly." Přiváděli tedy k Josefovi...
Genesis 49:19...Hospodine, čekám na tvé spasení! Gádhorda se na něj nahrne, on se však v patách vrhne za ....
Genesis 50:3...balzamovali Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj drželi smutek...
Exodus 2:3...krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když  ho nemohla skrývat déle, pořídila pro něj třtinovou ošatku,...
Exodus 2:21...Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, ženěj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když...
Exodus 3:4...podívanou - jak to, že ten keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na...
Exodus 3:20...a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonám. Teprve pak vás propustí. Zároveň nakloním...
Exodus 4:14...můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám...
Exodus 8:16... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeHospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao...
Exodus 12:9...chleby; budou je jíst s trpkými bylinami. Nejezte z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě - jen pečené...
Exodus 12:10...na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Nicněho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbude,...
Exodus 12:48...to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe,...
Exodus 17:12...Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali...
Exodus 19:3...naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k BohuHospodin na něj z hory zavolal: "Toto promluvíš k domu...
Exodus 21:11...na stravě, oděvu ani na manželském stykuJestliže toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít...
Exodus 21:35... mu peníze a mrtvé zvíře si nechá. Když čí býk potrká sousedova býka tak, že pojde, prodají...
Exodus 22:3... Jestliže nemá čím, bude za svou krádež prodánJestliže se u něj to, co ukradl, najde živé - býk, osel...
Exodus 25:31...chleby předložení." "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj...
Exodus 25:35...čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude jeden pupen,...
Exodus 27:21...zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj bude Áron se svými syny...
Exodus 28:28...bude spočívat na tkaném pásu efodu a nebude od něj odstávat. Kdykoli bude Áron vstupovat do svatyně,...
Exodus 28:32...zhotovíš plášť, celý z modré látky. Uprostřed něj bude otvor pro hlavu, jenž bude mít dokola tkanou...
Exodus 28:36... a tak nezemře. Vyrobíš také štítek z čistého zlata a jako na pečeť na něj vyryješ: Svatý Hospodinu....
Exodus 30:2...dřeva zhotovíš také oltář k pálení kadidla.  je čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku ...
Exodus 30:9...stále, po všechna vaše pokolení. Nezapálíte na něm nepatřičné kadidlo ani zápalnou ani moučnou oběť,...
Exodus 30:18...promluvil k Mojžíšovi: "Zhotov bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcem. Postav je...
Exodus 32:26...nechal zdivočet.) Postavil se tedy k brá tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!"...
Exodus 34:6...se k němu. Tehdy vyslovil jméno HospodinHospodin prošel kolem něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh...
Exodus 37:17...a to z čistého zlata. Vyrobil také svícen z čistého zlata. Svícen měl tepanou patu i dřík a vystupovaly z...
Exodus 37:21...čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, byl jeden pupen,...
Exodus 37:25...tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlata. Zhotovil také kadidlový oltář z akáciového dřeva. Byl...
Exodus 38:30...jako dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu setkávání,...
Exodus 39:23...také plášť celý utkaný z modré látky. Uprostřed něj byl otvor, jako bývá v pancíři, s tkanou obrubou, aby...
Exodus 39:30...přikázal Mojžíšovi. Vyrobili také štítek z čistého zlata, totiž korunu svatosti, a jako na pečeť na něj...
Exodus 40:7...setkávání a oltářem postavíš umyvadlo a naliješ do něj vodu. Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v...
Exodus 40:19...jeho sloupy. Nad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil jeho přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 40:30...setkávání a oltářem postavil umyvadlo a nalil do něj vodu k omývání, aby si v něm Mojžíš i Áron a jeho...
Leviticus 1:7...oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly. Kží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a narovnají na...
Leviticus 3:14...jeho krví pokropí oltář ze všech stran. Potomněj přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk přikrývající...
Leviticus 4:19...který stojí u vchodu do Stanu setkávání. Potomněj odejme všechen tuk a nechá jej dýmat na oltáři. Naloží...
Leviticus 4:26...na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření a bude mu...
Leviticus 4:31...k patě oltáře. Všechen tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři...
Leviticus 4:35...k patě oltáře. Všechen tuk odejme (tak jako sejehněte odnímá tuk při pokojné oběti) a kněz jej nechá...
Leviticus 5:6... vyzná, v čem se prohřešil. Jako odškod za hřích, jehož se dopustil, Hospodinu přinese...
Leviticus 5:10...k patě oltáře; je to oběť za hřích. Z druhého pak připraví zápalnou oběť podle pravidel. Tak za něj...
Leviticus 5:13...oběť Hospodinu; to bude oběť za hřích. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se v...
Leviticus 5:16... co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a to knězi. Kněz pak za něj...
Leviticus 5:18... provinil se a ponese vinu. Přivede tedy ke kzi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť odškodnění....
Leviticus 5:26...přivede jej ke knězi jako oběť odškodnění. Kz za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření a bude mu...
Leviticus 6:3...v ohništi na oltáři, kde bude planout oheň. Kz si oblékne plátěné roucho a pod něj plátěné spodky....
Leviticus 7:15...Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v den jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána....
Leviticus 8:7...Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici, přepásal ho šerpou, oblékl mu plášť, na něj...
Leviticus 8:8...tkaným pásem efodu, a tak mu jej připevnil. Na něj umístil náprsník a do náprsníku vložil urim a tumim. Na...
Leviticus 10:1...lid spatřil, vykřikli a padli na tvář. Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici...
Leviticus 11:21...po čtyřech pro vás bude ohavností. Smíteněj ale jíst to, co další členěné nožky ke skákání po...
Leviticus 11:38...osivo čisté. Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás...
Leviticus 11:47...živočichů i všeho, co se hemží po zemi. Podle něj se rozlišuje mezi čistým a nečistým a mezi povolenými a...
Leviticus 13:59...zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákon o ráně malomocenství na vlněném či lněném oděvu,...
Leviticus 14:18... kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak...
Leviticus 14:20... Nakonec kněz zabije zápalnou oběť a obětuje ji spolu s moučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná...
Leviticus 14:29... kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj...
Leviticus 14:57... vyrážku či světlou skvrnu. Podle něj se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o...
Leviticus 15:15...Stanu setkávání a je knězi. Ten bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za...
Leviticus 15:18...vodou a budou nečisté do večera. Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou...
Leviticus 16:19...rohy oltáře ze všech stran a trochu krve na něj sedmkrát stříkne prstem. Tak jej očistí a posvětí od...
Leviticus 17:4...venku za táborem, aniž to zvíře přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu setkávání, aby z něj...
Leviticus 19:22...- berana odškodnění. Tím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho...
Leviticus 20:9...Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci a...
Leviticus 24:3...zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj Áron stále pečuje před...
Leviticus 25:36...a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Neber od něj úrok ani přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr...
Leviticus 25:47...bratrem nikdo nesmí krutě panovat. Když se přistěhovalec žijící u tebe vzmůže a tvůj bratr vedle něj zchudne...
Numeri 2:5...jeho vojsko o počtu 74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce Isacharových synů...
Numeri 2:12...jeho vojsko o počtu 46 500 mužů. Vedle něj táboří pokolení Šimeon: vůdce Šimeonových synů Šelumiel...
Numeri 2:20...jeho vojsko o počtu 40 500 mužů. Vedle něj pokolení Manases: vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn...
Numeri 2:27...jeho vojsko o počtu 62 700 mužů. Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů Pagiel, syn...
Numeri 4:7...látky, a provléknou tyče. Potom prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů předložení a na něj...
Numeri 4:14...prostřou na oltáři přehoz z purpurové látky a na něj položí veškeré oltářní náčiní, které používají k jeho...
Numeri 5:8...provinil. Kdyby po poškozeném nezůstal příbuznýjemuž by se nahradila škoda, bude odškodnění odevzdáno...
Numeri 6:11...setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubata a kz přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou...
Numeri 9:12...s nekvašenými chleby a s trpkými bylinami. něj nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost. ...
Numeri 15:19...do země, do níž vás uvádím, a budete jíst její chléb, odevzdávejte z něj obětní příspěvek Hospodinu....
Numeri 15:28... přinese jako oběť za hřích roční kůzle. Kz pak vykoná obřad smíření za toho, kdo nedopatřením...
Numeri 17:11...zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do žhavé uhlí z oltáře a...
Numeri 19:17...jalovice spálené jako oběť za hřích a nalijí na něj do nádoby pramenitou vodu. Někdo čistý pak vezme yzop,...
Numeri 21:8...zbaví těch hadů!" A tak se Mojžíš za lid modlilHospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si jedovatého hada a...
Numeri 23:21...v Jákobovi, nejsou na dohled těžkosti v IzraeliHospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet královské...
Numeri 24:2...a spatřil Izrael tábořící podle kmenů, přišel na něj Boží Duch. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto...
Numeri 24:17...jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Vidím jej, i když to není teď, hledím na něj, i když ne zblízka:...
Numeri 25:13...sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou věčného kněžství, neboť...
Numeri 26:5...z Egypta: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z něj rod chanošský, Palu a z něj rod paluský...
Numeri 26:6...rod chanošský, Palu a z něj rod paluský, Checron a z něj rod checronský, Karmi a z něj rod karmijský. To...
Numeri 26:12...synové ale nevymřeli. Synové Šimeonovi po svých rodech: Nemuel a z něj rod nemuelský, Jamin...
Numeri 26:13... Jachin a z něj rod jachinský, Cochar a z něj rod cocharský, Šaul a z něj rod šaulský. To jsou...
Numeri 26:15...22 200 mužů. Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj rod cefonský, Chagi a z něj rod chagijský, Šuni...
Numeri 26:16...chagijský, Šuni a z něj rod šunijský, Ozni a z něj kmen oznijský, Eri a z něj kmen erijský, Arodi a z něj...
Numeri 26:17...oznijský, Eri a z něj kmen erijský, Arodi a z něj kmen arodijský, Areli a z něj kmen arelijský. To jsou...
Numeri 26:20...zemi.) Synové Judovi po svých rodech: Šela a z něj rod šelský, Peres a z něj rod pereský, Zerach a z něj...
Numeri 26:23... Synové Isacharovi po svých rodech: Tola a z něj rod tolský, Pua a z něj rod pujský, Jašub a z něj rod...
Numeri 26:24...rod tolský, Pua a z něj rod pujský, Jašub a z něj rod jašubský, Šimron a z něj rod šimronský. To jsou...
Numeri 26:26...rody Isacharovy. Čítaly 64 300 mužů. Synové Zabulonovi po svých rodech: Sered a z něj rod seredský, Elon a z...
Numeri 26:29...Manases a Efraim. Synové Manasesovi: Machir a z něj rod machirský (a Machir zplodil Gileáda), Gileád a z...
Numeri 26:30...z něj rod gileádský. Synové Gileádovi: Iezer a z něj rod iezerský, Chelek a z něj rod chelecký, Asriel a z...
Numeri 26:31... Chelek a z něj rod chelecký, Asriel a z něj rod asrielský, Šechem a z něj rod šechemský, Šemid a z...
Numeri 26:32... Šechem a z něj rod šechemský, Šemid a z něj rod šemidský, Chefer a z něj rod cheferský. Celofchad,...
Numeri 26:35... Synové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z něj rod šutelašský, Beker a z něj rod bekerský, Tachan a z...
Numeri 26:36... Tachan a z něj rod tachanský. Synové Šutelachovi: Eran a z něj rod eranský. To jsou rody synů...
Numeri 26:38... Synové Benjamínovi po svých rodech: Bela a z něj rod belský, Ašbel a z něj rod ašbelský, Achiram a z něj...
Numeri 26:39... Achiram a z něj rod achiramský, Šufam a z něj rod šufamský, Chufam a z něj rod chufamský. Synové...
Numeri 26:42...jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod šuchamský. To jsou čeledi Danovy po svých rodech....
Numeri 26:44...mužů. Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod jimenský, Jišvi a z něj rod jišvijský, Berija a z...
Numeri 26:45...a z něj rod berijský. Synové Beriovi: Cheber a z něj rod cheberský, Malkiel a z něj kmen malkielský. Ašerova...
Numeri 26:48...Synové Neftalímovi po svých rodech: Jachceel a z něj rod jachceelský, Guni a z něj rod gunijský, Jecer a z...
Numeri 26:49...něj rod jachceelský, Guni a z něj rod gunijskýJecer a z něj rod jecerský, Šilem a z něj rod šilemský. To...
Numeri 26:57...rozděleno losem, malému či velkému. Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod...
Numeri 27:18...Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je muž, ve...
Numeri 27:21...izraelská obec poslouchala. se postaví před kze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat na Hospodinova...
Numeri 27:23...před kněze Eleazara a před celou obec, vložil na něj ruce a dal mu pověření, jak o tom Hospodin promluvil...
Numeri 32:15...Hospodinův planoucí hněv proti IzraeliJestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti...
Numeri 35:23...něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslně, anebo na něj z nepozornosti shodí jakýkoli kámen, který může zabít,...
Deuteronomium 4:35...vás? Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal...
Deuteronomium 4:39...ji za dědictví, jak se to právě dnes děje. Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh;...
Deuteronomium 13:10...nad ním slitovat a ušetřit jej. Nesmíš ho krýtmusíš ho popravit. Sám na něj vztáhneš ruku jako první, aby...
Deuteronomium 13:17...dobytek musíš pobít mečem. Veškerou kořistněj shromáždi doprostřed jeho náměstí a spal to město i s...
Deuteronomium 17:7...na základě jediného svědectví. Svědkové na něj vztáhnou ruku jako první, aby zemřel, a potom se přidá...
Deuteronomium 19:12...do jednoho z těchto měst, v takovém případě pro něj stařešinové jeho města pošlou, vezmou ho odtud a vydají...
Deuteronomium 21:21... Neposlouchá nás, jen hoduje a pije." Všichni muži toho města jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého...
Deuteronomium 24:19...obilí a zapomeneš na poli snop, nevracej se pro něj. Připadne přistěhovalci, sirotku a vdově, aby ti...
Deuteronomium 28:31...vysázíš vinici, a neokusíš její ovoce. Tvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst; tvého...
Deuteronomium 32:10... Jákob je jeho vlastní pozemek. V pouštní kraji ho našel, v pustině divé, kvílící. Obklopil jej a...
Deuteronomium 33:12... nikdy nevstali!" O Benjamínovi řekl: "Hospodinův miláček to je - kéž zůstává u něj v bezpečí! On...
Deuteronomium 34:9...pláče a truchlení. Jozue, syn Nunův, byl napln duchem moudrosti, neboť na něj Mojžíš vložil ruce....
Jozue 1:7...o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dámJen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý...
Jozue 7:22...se rozeběhli ke stanu a hle - bylo to ukrytoněj ve stanu a stříbro pod tím. Vzali to tedy ze stanu,...
Jozue 8:14...do údolí. Jakmile to spatřil ajský králon i všechen lid, obyvatelé toho města, vyrazili brzy ráno...
Jozue 10:5...A tak se spojilo pět emorejských králů: král Jeruzaléma, král Hebronu, král Jarmutu, král Lachiše a král...
Jozue 10:31...s celým Izraelem táhl od Libny k Lachiši. Oblehl jej, zaútočil na něj a Hospodin vydal Izraeli do rukou i...
Jozue 10:34...Jozue s celým Izraelem táhl od Lachiše k Eglonu. Oblehli jej a zaútočili na něj. Téhož dne jej dobyli a...
Jozue 10:36... Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Eglonu k Hebronu a zaútočili na něj. Dobyli ho a ostřím meče...
Jozue 10:38...s celým Izraelem obrátil k Debiru a zaútočili na něj. Dobyli ho i s jeho vesnicemi a jeho krále zajali....
Jozue 22:17...nestačil ten hřích u Peoru? Dodnes jsme se od něj neočistili! Jaká rána tehdy dolehla na Hospodinovu...
Jozue 23:6...velmi silní, abyste pečlivě dodržovali vše, co je psáno v knize Mojžíšova zákona. Neuchylujte se od něj...
Soudců 6:19..." On odpověděl: "Počkám, dokud se nevrátíš." Gedeon šel domů a připravil kůzle a nekvašené chleby z jedné...
Soudců 6:25...oltář je v abiezerské Ofře dodnes. noci mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze stáda svého otce, toho...
Soudců 6:28... Ráno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten druhý býk spálen...
Soudců 6:30..." Lidé z města tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, zemře - za to, že strhl Baalův oltář a...
Soudců 6:31...kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli...
Soudců 6:38...Izrael, jak jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rouno a vyždímal z něj...
Soudců 7:13... jako je písku na břehu moře. Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj...
Soudců 8:3...ve srovnání s vámi?" A po těch slovech se na něj přestali hněvat. Gedeon pak zamířil k Jordánu a se...
Soudců 14:5... Filištíni totiž v době ovládali Izrael.) Samson tedy šel se svým otcem a matkou dolů do Timny. Když...
Soudců 14:16...To jste nás sem pozvali, abyste nás obrali?" Samsonova žena tedy na něj s pláčem dotírala: "Ty vůbec...
Soudců 14:17..." řekl na to, "a tobě ji mám prozradit?" Ona však na něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhala....
Soudců 16:2...šel k . Mezi obyvateli Gazy se rozneslo: "Samson je tu!" Obcházeli tedy kolem a celý den na něj číhali v...
Soudců 16:9...ho jimi spoutala. (V pokoji přitom měla ukryté muže.) Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na...
Soudců 16:12...jiný." Dalila pak vzala nové provazy a spoutala ho jimi. Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na...
Soudců 16:14...jiný." Když pak usnul, Dalila vzala sedm copů na jeho hlavě, vpletla je do osnovy a utáhla kolíkem. Vtom na...
Soudců 16:20...jeho síla ho opustila. Vtom zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a řekl...
Soudců 16:24...našeho nepřítele Samsona!" Lid při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh náš dal našeho...
Soudců 17:3... můj synu!" zvolala jeho matka. Jakmile těch jedenáct set stříbrných vrátil, prohlásila: "To stříbro...
Soudců 17:4...modlu." Poté, co to stříbro vrátil, vzala jeho matka 200 šekelů stříbra a dala je kovotepci, který z...
Soudců 17:11...ročně a k tomu ošacení a stravu." A levitaněj ochotně zůstal; ten mladík pak byl pro Míku jako jeden...
Soudců 19:2... Našel si družku z judského Betléma, ale ta sením pohádala a odešla od něj do domu svého otce v judském...
Soudců 19:4... a když ho její otec uviděl, radostně ho uvítalJeho tchán, dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal...
Soudců 19:7..."Prosím, laskavě tu ještě přespi a pohov si." On se zvedal, že půjde, ale tchán na něj naléhal, takže...
1. Samuel 1:23...myslíš," řekl na to Elkána. "Zůstaň tu, než ho odkojíš, a kéž Hospodin přivede tvůj slib k naplnění." A...
1. Samuel 3:6... Jdi zase spát." A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedy a šel za...
1. Samuel 5:4...na místo. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova...
1. Samuel 8:12...vozataje a jezdce a aby běhali před jeho vozemkteré ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti,...
1. Samuel 8:16...nejlepší dobytek i vaše osly, aby pracovali pro něj. Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec...
1. Samuel 10:23...se tamhle mezi výstrojí." Rozběhli se tam pro něj. Když se pak postavil doprostřed lidu, o hlavu...
1. Samuel 16:11..."Hospodin si nikoho z nich nevybral." Samuel se pak Jišaje zeptal: "To jsou všichni tvoji...
1. Samuel 16:12...pokračovat, dokud sem nepřijde." A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima a...
1. Samuel 18:15...a Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak úspěš si vede, měl z něj hrůzu. Všichni v Izraeli i v Judovi...
1. Samuel 19:9...na tak prudce, že se před ním dali na útěkJednou, když Saul seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel...
1. Samuel 19:23...řekli mu. Zamířil tedy k chýším v Rámě, ale i na něj sestoupil Boží Duch, a tak celou cestu prorokoval. Když...
1. Samuel 20:36...s Davidem. Měl s sebou malého chlapce a tomu řekl: "Běž a hledej šípy, které budu střílet." Chlapec...
1. Samuel 22:4... dokud nepoznám, jak se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedy k moábskému králi a zůstali u něj celou dobu, kdy...
1. Samuel 22:17...A hned rozkázal strážím, které stályněj: "Na ! Pobijte Hospodinovy kněze, protože i oni drží...
1. Samuel 23:9...i jeho muže. David se ale dozvěděl, jakou pohromu na něj Saul chystá, a řekl knězi Abiatarovi: "Přines...
1. Samuel 24:7... že Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň Hospodin, abych svému pánu,...
1. Samuel 26:13...tvrdý spánek od Hospodina. David přešel na druhou stranu a postavil se opodál na vrchol kopce, aby byl od...
1. Samuel 26:17...měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?" zavolal na něj. "Ano,...
1. Samuel 26:22...- hrozně jsem se zmýlil!" David na to řekl: "Zde je královo kopí. sem pro něj někdo z mládenců přijde....
1. Samuel 29:3... Filištínští velitelé se ptali: "Co to tam je za Hebreje?" "To je přece David, sluha izraelského krále...
1. Samuel 29:4...co vytknout." Filištínští velitelé se ale na něj rozzlobili. "Pošli ho pryč," řekli mu, " se vrátí,...
1. Samuel 31:4...ho zranili svými střelami. Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak...
2. Samuel 7:15... lidskými ranami. Svou laskavost ale od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce....
2. Samuel 11:15... V dopise psal: "Postavte Uriáše do nejprudšího boje. Pak od něj odstupte, je zasažen a zemře." Joáb...
2. Samuel 11:21...se z hradeb střílí? Kdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalova? Copak nezemřel, když na něj ta žena v Tebecu...
2. Samuel 12:3...spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj...
2. Samuel 13:6...u , abych se díval, a pak by krmila." Amnon si tedy lehl a dělal, že je nemocný. Když se na něj...
2. Samuel 13:8...Amnona a připrav mu jídlo." Támar tedy šla do domu svého bratra Amnona. Zatímco ležel a díval se, vzala...
2. Samuel 13:25...král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichni. Byli bychom ti na obtíž." A ačkoli na něj naléhal, nechtěl jít, ale...
2. Samuel 13:27..."Proč by s tebou chodil?" řekl král. Když ale na něj Abšalom naléhal, poslal s ním Amnona i všechny...
2. Samuel 14:14...posbírat. Bůh ale nechce brát život. Připravuje způsoby, aby od něj vyhnanec nezůstal zahnán nadobro....
2. Samuel 14:29...proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj poslal, Joáb nechtěl přijít. Poslal pro něj tedy znovu,...
2. Samuel 15:18... zastavili se u posledního domu. Všichni jeho služebníci procházeli kolem něj - všichni Kréťané a...
2. Samuel 16:8...nadávky: "Táhni, ty vrahu! Táhni, ty bídákuHospodin ti oplatil za všechnu krev Saulova domu. Stal ses...
2. Samuel 17:12...a ty osobně je povedeš do boje. Přitáhneme na něj, se schovává kdekoli. Sneseme se na něj jako rosa na...
2. Samuel 17:13...na zem, a nepřežije on ani žádný z jeho mužůJestli se stáhne někam do města, celý Izrael k tomu městu...
2. Samuel 19:27...můj, králi, můj sluha oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla, nasednu na něj a pojedu s králem!'...
2. Samuel 19:39...král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám, co uznáš za dobré. Splním ti, cokoli si budeš...
2. Samuel 20:12...zatím ležel v krvi uprostřed cesty. Když ten muž viděl, že se všichni ve vojsku zastavují, odvlekl Amasu...
2. Samuel 22:9... před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valiljeho chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné blesky z...
2. Samuel 23:7...se takového nikdo nedotkne, železo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je! Zde jsou jména...
1. Královská 1:2...Nemohl se zahřát, ani když ho přikrývali pláštiJeho dvořané mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana...
1. Královská 1:4...ji ke králi. Byla to překrásná dívka. Obsluhovala krále, pečovala o něj, ale král s nic neměl....
1. Královská 1:15...do ložnice. Král byl velmi starý a pečovalaněj Šunemitka Abišag. Batšeba padla na kolena a poklonila...
1. Královská 2:22...za ženu Šunemitku Abišag?" "Proč žádáš pro Adoniáše Šunemitku Abišag?" odpověděl král Šalomoun. "To...
1. Královská 2:34..." Benajáš, syn Jojadův, tedy šel a popravil ho. Potom ho pohřbili u něj doma na venkově. Král místo něj...
1. Královská 2:35...ho pohřbili u něj doma na venkově. Král místo něj ustanovil vrchním velitelem Benajáše, syna Jojadova, a...
1. Královská 3:21...syna dala do náručí mně. Nad ránem vstanu, že svého syna nakojím - a on je mrtvý! Pak jsem se ale na něj...
1. Královská 5:23...cypřišové dříví podle tvého přání. služebníci je z Libanonu svezou ke Středozemnímu moři, kde z něj...
1. Královská 6:8... dláto ani jiné železné nářadí.) Vstup do spodního patra byl z jižní strany chrámu; po točitých schodech se...
1. Královská 8:60...den co den, aby všechny národy země poznaly, že Hospodin je Bůh a není žádného kromě něj. Kéž vaše srdce...
1. Královská 9:25...vystavěl, začal budovat terasu Milo. Třikrát roč přinášel Šalomoun zápalné i pokojné oběti na oltáři,...
1. Královská 12:3...Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým...
1. Královská 12:10... které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteříním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají:...
1. Královská 12:20... Jakmile všechen Izrael uslyšel, že se vrátil Jeroboám, poslali pro něj a pozvali ho do shromáždění, kde...
1. Královská 13:4...a popel na něm se rozsype!" Jakmile král Jeroboám uslyšel, co Boží muž zvolal k betelskému oltáři,...
1. Královská 13:5...zpět k sobě. Vtom se oltář roztrhl a popelněj se rozsypal - přesně podle znamení, které Boží muž na...
1. Královská 13:13... "Osedlejte mi osla," řekl nato svým synům. Když mu ho osedlali, nasedl na něj a vypravil se za Božím mužem....
1. Královská 13:19...sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž se tedy vrátil s ním, pojedl u něj doma a napil se vody...
1. Královská 13:24...mu ten prorok, který ho přivedl, svého oslaon odjel. Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo...
1. Královská 14:20...- o tom se píše v Kronice izraelských králůJeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcům...
1. Královská 15:8...válka. Abiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě Davidově. Místo něj začal kralovat jeho syn Asa...
1. Královská 15:24...a byl pohřben mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Místo něj začal kralovat jeho syn Jošafat....
1. Královská 15:28...celým izraelským vojskem obléhal Gibeton, Baaša ho zabil a začal ve třetím roce judského krále Asy kralovat...
1. Královská 16:6...králů. Když Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili ho v Tirse a místo něj začal kralovat jeho syn Ela. Prorok...
1. Královská 16:10...tirského paláce. Vtom přišel Zimri, udeřil ho a zabil a začal v sedmadvacátém roce judského krále Asy...
1. Královská 16:28...ke svým otcům a byl pohřben v Samaří. Místo něj kraloval jeho syn Achab. Osmatřicátého roku judského...
1. Královská 18:17... "To jsi ty, ten škůdce Izraele?!" zavolal na něj, jakmile ho uviděl. " Izraeli neškodím," odpověděl mu...
1. Královská 18:32...jmenovat Izrael." Eliáš z těch kamenů postavilHospodinově jménu oltář a kolem něj udělal strouhu, do níž...
1. Královská 19:19... syna Šafatova, jak oře s dvanácti páry dobytkaJedenáct párů bylo před ním a on byl u dvanáctého. Když ho...
1. Královská 20:33...podivil se Achab. "Vždyť je to můj spojenec!" Ti muži to pochopili jako dobré znamení a rychle ho vzali za...
1. Královská 20:36...svému příteli: "Zbij !" On ale odmítl, a tak mu řekl: "Protože jsi neposlechl Hospodina, půjdeš ode...
1. Královská 20:39...nepoznali, a odešel k cestě čekat na krále. Když ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy...
1. Královská 20:42...izraelský král poznal, že patří k prorokům. Poté mu řekl: "Tak praví Hospodin: Protože jsi nechal odejít...
1. Královská 22:8...prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlast tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se...
1. Královská 22:40...králů. Tak Achab ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat Achaziáš. Jošafat, syn Asův, začal...
1. Královská 22:51... Potom Jošafat ulehl ke svým otcům a byl pochován ke svým předkům ve městě svého otce Davida. Místo něj...
2. Královská 1:9...je Eliáš Tišbejský!" řekl král. Poslal tedy na něj velitele s padesáti vojáky. Eliáš seděl na vrcholu hory...
2. Královská 1:11...pohltil velitele i s jeho padesáti. Král tedy na něj poslal dalšího velitele s padesáti vojáky. Ten za ním...
2. Královská 2:17...je neposílejte!" řekl jim Elíša. Když ale na něj naléhali, z toho byl nesvůj, svolil: "Dobrá, pošlete...
2. Královská 2:21...dejte do sůl." Když mu to přinesli, šel k vodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak praví...
2. Královská 2:23...do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostci, posmívali se mu a pokřikovali na něj:...
2. Královská 3:11...Moábcům?" Jošafat ale řekl: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se skrze něj zeptali Hospodina?"...
2. Královská 4:34... Potom vstal a šel k chlapci. Položil se na něj, ústa na ústa, oči na oči, dlaně na dlaně. Jak na něm...
2. Královská 4:35...se zvedl a přecházel po domě sem a tam. Opětněmu přistoupil a položil se na něj. Tu chlapec kýchl, pak...
2. Královská 5:1...zbylo, přesně jak řekl Hospodin. Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý a velmi...
2. Královská 5:15...tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky k Božímu muži. Předstoupil před něj a řekl: "Hle, teď jsem poznal...
2. Královská 5:20...ani nebyl daleko, když si Gehazi, mládenec Božího muže Elíšy, řekl: "Tak vida, můj pán si odmítl vzít, co...
2. Královská 5:27...ulpí na tobě a na tvých potomcích!" A Gehazi od něj odešel malomocný - bílý jako sníh! Proročtí učedníci...
2. Královská 6:26...dížky "holubího trusu" za pět šekelů stříbraJednou, když izraelský král obcházel hradby, nějaká žena na...
2. Královská 6:33... přišel posel se vzkazem: "Za to neštěstí může Hospodin! Proč bych v něj ještě doufal?" "Slyšte slovo...
2. Královská 8:8...král Chazaelovi: "Vezmi s sebou dary a jdi Božímu muži naproti. Vyptej se u něj Hospodina, jestli se...
2. Královská 8:11...mi ale ukázal, že přesto zemře." Potom se na něj upřeně zadíval; jeho tvář se ani nepohnula, z toho...
2. Královská 8:14...Aramem," odpověděl mu Elíša. Chazael se pak od něj vrátil za svým pánem. Ten se ho zeptal: "Co ti říkal...
2. Královská 8:15... že se určitě uzdravíš," odpověděl Chazael. Druhého dne pak vzal pokrývku, namočil ji do vody a držel mu ji...
2. Královská 10:24...jen ctitelé Baalovi." Poté přistoupili k obětním hodům a zápalným obětem. Jehu zatím venku rozestavěl...
2. Královská 12:6...Hospodinova chrámu jako dobrovolný dar. Každý kz vezme stříbro od jednoho z pokladníků a opraví za...
2. Královská 13:19...král udeřil třikrát a přestal. Tehdy se na něj Boží muž rozhněval: "Měl jsi udeřit pětkrát nebo...
2. Královská 15:10...svedl celý Izrael. Šalum, syn Jábešův, proti němu zosnoval spiknutí a před lidmi ho napadl. Poté, co ho...
2. Královská 15:14...měsíc. Z Tirsy totiž vytáhl Menachem, syn Gadiho, dorazil k Samaří a tam Šaluma, syna Jábešova, napadl....
2. Královská 15:25...který svedl celý Izrael. Pekach, syn Remaliášůvjeho pobočník, proti němu zosnoval spiknutí. Vzal s sebou...
2. Královská 15:30...i celý kraj Neftalí a lid odvlekl do AsýrieHošea, syn Ely, pak proti Pekachovi, synu Remaliášovu,...
2. Královská 18:6...před ním ani po něm nebyl nikdo jako on. LnulHospodinu a neuchyloval se od něj. Dodržoval přikázání,...
2. Královská 18:21...ses na Egypt, na ten nalomený rákos? Kdo seněj opře, tomu probodne dlaň! Takový je egyptský vládce...
2. Královská 19:7...rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho...
2. Královská 24:2... Po třech letech se ale proti němu vzbouřilHospodin však na něj posílal chaldejské, aramejské, moábské...
2. Královská 24:6...králů. Joakim pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal králem jeho syn Joakin. Egyptský vládce pak ...
2. Královská 25:1...se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády...
2. Královská 25:25... syn Netaniáše, syna Elišamova, z královského rodu a s deseti dalšími muži Gedaliáše zavraždil. Kromě...
2. Královská 25:28...judského krále Joakina a propustil ho z vězeníJednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší než...
1. Letopisů 5:2...v rodopisu zaznamenán jako prvorozený. Nejmocnější mezi svými bratry byl Juda - a také z něj vzešel...
1. Letopisů 5:20...a Nodabem. Během války volali k Bohuon vyslyšel jejich prosby, neboť v něj doufali. Dostalo se...
1. Letopisů 10:4...ho zranili svými střelami. Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak...
1. Letopisů 16:29...plémě, vzdejte Hospodinu slávu i moc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, přineste dary, před něj...
1. Letopisů 17:13...mi postaví dům a navěky upevním jeho trůn.  mu budu otcem a on mi bude synem. Svou laskavost od něj...
2. Letopisů 10:3...Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým...
2. Letopisů 10:10... které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteříním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají:...
2. Letopisů 12:12...do strážní komory. Protože se však pokořilHospodinův hněv se od něj odvrátil a nezničil je úplně. V...
2. Letopisů 13:9...která vám Jeroboám vyrobil? Copak jste nevyhnali Hospodinovy kněze, syny Áronovy, i levity? Copak jste si...
2. Letopisů 18:2...sňatkem svého syna spojenectví s Achabem. Po kolika letech Achaba navštívil v Samaří a ten pro něj a...
2. Letopisů 18:7...prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlast tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se...
2. Letopisů 18:31...potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je izraelský král." Obklíčili ho tedy, aby ho napadli. Když...
2. Letopisů 24:14...původního stavu a ještě ho zpevnili. Když byli hotovi, přinesli zbylé stříbro před krále a před Jojadu....
2. Letopisů 26:20...oltáře vyrazilo malomocenství. Nejvyšší kz Azariáš s ostatními kněžími se na něj podíval a hle -...
2. Letopisů 27:2...se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova. Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec...
2. Letopisů 32:24...v očích všech národů. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Modlil se ale k Hospodinu a ten k němu promluvil...
2. Letopisů 33:20... Když Menaše spočinul u svých předků, pochovali ho u něj doma. Na jeho místě pak začal kralovat jeho...
Ezdráš 5:5...oko však bdělo nad židovskými stařešiny, a tak je nechali, dokud o tom nebude zpraven Dareios a dokud od...
Nehemiáš 3:8...bylo sídlo zaeufratského místodržitele. Vedle něj opravoval zlatník Uziel, syn Charhajášův, a vedle něj...
Nehemiáš 3:10...jeruzalémského okresu. Vedle nich opravoval Jedajáš, syn Charumafův, naproti svému domu. Vedle něj...
Nehemiáš 3:17...hřbitovu u vodní nádrže a Domu hrdinů. Za ním opravovali levité: Rechum, syn Baniho; vedle něj...
Nehemiáš 3:19... správcem poloviny okresu Keíla. Vedle něj Ezer, syn Ješuúv, správce Micpy, opravoval další část...
Nehemiáš 8:3...každého, kdo mohl slyšenému rozumět. Četlněj na prostranství u Vodní brány od svítání do poledne...
Nehemiáš 8:4... Učenec Ezdráš stál na dřevěném podiu zvlášť k tomu zhotoveném. Vpravo od něj stál Matitiáš, Šema, Anajáš,...
Ester 1:11...eunuchům, kteří ho obsluhovali, nařídil, před něj přivedou královnu Vašti v královské koruně, aby lidu i...
Ester 4:8...do králových pokladnic za vyhlazení Židů. Dal mu i opis zákonného ediktu vydaného v Súsách ohledně jejich...
Ester 5:4... mohl by prosím král dnes přijít s Hamanem na hostinu, kterou jsem pro něj připravila?" odpověděla Ester....
Ester 5:14...si ten Žid Mordechaj sedí na královském dvoře!" Jeho žena i všichni přátelé mu tedy poradili: "Nech...
Ester 6:4...nijak," odpověděli panoši obsluhující krále. "Je někdo v předsálí?" zeptal se král. (Do vnějšího předsálí...
Ester 7:9...vyřkl, eunuchové zakryli Hamanovi tvář. Charbona, jeden z nich, před králem poznamenal: "A co s tím...
Job 1:10...namítl satan Hospodinu. "Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co , nepostavil...
Job 7:18...tak významný a že ti tolik leží na srdci? Od samého rána se o něj zajímáš, každičkou chvíli ho chceš...
Job 9:35...hrůzami. To bych pak promluvil a neměl bychněj strach, se mnou to ale není tak! se mi hnusí žít,...
Job 13:16...neměl naději, své cesty chci před ním obhájitJedině tak bych se mohl zachránit - vždyť před něj nepřijde...
Job 18:10... zaklapne se nad ním jeho past. Při zemi na něj číhá smyčka, na stezce na něj čeká léčka. Odevšad ho...
Job 20:22... Uprostřed nadbytku přijde do úzkých, bída se na něj vrhne ze všech sil. Zatímco on si břicho cpe, Bůh na...
Job 20:23... bída se na něj vrhne ze všech sil. Zatímco on si břicho cpe, Bůh na něj sešle vroucí hněv - zaplaví ho...
Job 20:26...se žlučí skví. Kdejaká hrůza ho dostihla, na jeho poklady čeká černá tma. Pohltí ho oheň, jenž nebyl...
Job 23:15... jak to prokázal tolikrát. Proto jsem před ním vyděšen, když na něj myslím, hrozím se! Bůh srdce...
Job 27:9...ho Bůh zabíjí, obírá o duši? Copak Bůh vyslyší jeho volání, když na něj přijde soužení? Copak je...
Job 27:22... odvane ho daleko z jeho domova. Vrhne se na něj beze vší lítosti, právě když bude chtít před ním utéci....
Job 31:17... nechal jsem pohasínat oči vdovy? Copak jsem jedl svůj chléb sám a sirotkům z něj nedával? Od mého mládí...
Job 31:30...ústa jsem nikdy nenechal hřešit tím, že bych na něj svolával kletby. Copak si domácí museli stěžovat:...
Job 31:37...se jím jako korunou! Všechny své kroky před ním rád vypovím, předstoupím před něj jako princ! Jestli ...
Job 32:12...úvahám. Dokud jste hledali správná slova, pozor jsem vás sledoval. Joba však nikdo z vás usvědčit neuměl...
Job 33:13... Bůh přece převyšuje člověka! Proč si tedy na něj stěžuješ, že nedává na vše odpověď? Bůh totiž mluví...
Job 33:24...jeden z tisíců, který prohlásí jeho nevinu, smiluje se nad ním a řekne: ‚Vysvoboď jej, Bože, do jámy...
Job 34:27...zločiny veřejně a všem na očích. To proto, že od něj odešli a na jeho cesty vůbec nedbali. Křik chudých...
Job 34:33...odplácet podle tebe, když se ti to nelíbí podle něj? Ty sám si vyber, ne za tebe, pověz nám, co ses...
Job 35:14... Všemohoucí je pomíjí! Co teprve, říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš,...
Job 39:11...Bude za tebou orat v údolích? Spolehneš na něj, když tolik síly? Svěříš mu snad své úkoly? Můžeš mu...
Job 40:19...bronzové válce, končetiny jako tyče železnéOn stojí v čele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho...
Job 40:32...Trefíš ho harpunami do hlavy? Opovaž se na něj ruku položit! Pomysli na ten boj a to nezkusíš! ...
Job 41:1...na ten boj a to nezkusíš! Nikdo proti němu nemá žádnou naději, pouhý pohled na něj člověka porazí...
Job 41:11...blesk, úsvit se rozzáří pod jeho pohledem. Z jeho tlamy září pochodeň, roj jisker létá kolem něj. Dým se...
Job 41:19... stejně tak kopím, šípem či oštěpem. Železo je pro něj slámě podobné, bronz považuje za dřevo...
Job 42:8...oběť a můj služebník Job se za vás modlíJen proto, že dám na něj, vás hanebně nepotrestám....
Job 42:11...Jobovi dvakrát více, než co měl dřív. Všichni jeho bratři a sestry i všichni jeho dřívější známí přišli...
Žalmy 7:14...naostří, napne svůj luk a zamíří, smrtelné zbra na něj připraví, ohnivé šípy zhotoví. Na toho, jenž...
Žalmy 8:5...tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam umístil - co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor,...
Žalmy 18:9... před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valiljeho chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné blesky z...
Žalmy 24:6...od Boha, své spásy. Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. séla...
Žalmy 28:7...buď Hospodin, že vyslyšel prosbyHospodin je síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám....
Žalmy 34:9... aby je uhájil. Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj! Ctěte...
Žalmy 37:5...měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplníHospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní:...
Žalmy 37:7...nevinu na slunce polední. Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo...
Žalmy 37:12...naleznou v hojnosti pokoje. Ničema proti poctivému kuje pikle, zuby na něj skřípe zuřivě, Hospodin se mu...
Žalmy 49:8...jmění, chlubí se velikostí svého bohatstvíJeden druhého však vykoupit nedokáže, nevnutí za něj Bohu...
Žalmy 50:3...skvěje se. Přichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde oheň, všechno stravuje, kolem něj prudká vichřice!...
Žalmy 62:2...předního zpěváka Jedutuna. Žalm DavidůvJen v Bohu duše odpočívá, od něj přichází záchrana....
Žalmy 62:6... ústy dobrořečí, v srdci však srší kletbami!séla Jen v Bohu, duše , odpočívej, od něj přichází moje naděje...
Žalmy 62:9...pevná skála, v Bohu je skrýše . V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce...
Žalmy 63:12...šakalů stanou se! Král se však v Bohu zaraduje, zajásá každý, kdo přísahá skrze něj, ústa lhářů ...
Žalmy 64:5...naostřili, jak šípy míří slovy krutými. Nevinného chtějí trefit ze zálohy, bez obav na něj náhle vystřelí!...
Žalmy 89:8...Hospodin? Velikou bázeň Bůh v radě svatých vzbuzuje, je mnohem hroznější než všichni kolem něj. Hospodine...
Žalmy 89:34...a jejich provinění ranami. Svou lásku však od něj neodvrátím, svou vlastní věrnost nezradím, svou smlouvu...
Žalmy 100:2...žalm. Jásej Hospodinu, celá zem, služte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem! Hospodin je...
Žalmy 106:23...Chamově, u Rudého moře věci předivné. Byl by je vyhladil, jak rozhodl se, nebýt jeho vyvoleného Mojžíše....
Žalmy 144:2...učí ruce bojovat, prsty chystá na zápasOn je láska, můj pevný hrad, útočiště, záchrana....
Přísloví 4:23...Především dobře chraň své srdce - právěněj všechen život vychází. Zbav se vší převrácené řeči,...
Přísloví 6:33... kdo činí to, je sebevrah! Bití a ostuda na něj čeká, pohanu svou nikdy nesmaže. Žárlivost rozzuří...
Přísloví 11:7...lapí proradné. Když zemře ničema, hynou naděje v něj složené, spoléhání na jeho sílu se rozplyne....
Přísloví 24:18...padne, nejásej v srdci nad jeho klesnutímHospodinu by se nelíbil ten pohled, mohl by od něj odvrátit...
Přísloví 31:12...ze srdce, žádný užitek tu chybět nebudeJe na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života. Vlnu...
Kazatel 2:25... že i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho užívat? Svého oblíbence Bůh obdaří...
Kazatel 5:10... nemá nikdy dost. I to je marnost. Větší majetek živí víc lidí, co z něj tedy jeho majitel? Je to...
Kazatel 6:5...tmách, nevidí slunce a o ničem neví, narozdíl od něj ale klid. Kdyby ten člověk žil dvakrát tisíc let,...
Kazatel 9:14...příklad moudrosti a připadá mi významný: Bylo jedno malé město a v něm hrstka lidí. Přitáhl na mocný...
Píseň 5:4...Můj milý protáhl ruku otvorem, útroby se pro něj zachvěly. Milému svému jsem vstala otevřít, z mých...
Píseň 8:12...z nich odvádět musel tisíc stříbrných. vinice je ale jenom ! Měj si, Šalomoune, ten tisíc svůj - dvě...
Izaiáš 8:15...Jeruzaléma bude pastí a osidlem. Mnozí seněj zarazí, padnou a zraní se, chytí se do pasti, v níž...
Izaiáš 8:17...Zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jenž skryl svou tvář před domem Jákobovým; budu...
Izaiáš 17:1...Hle, Damašek přestane být městem, budeněj pouhá hromada trosek! Jeho města budou navěky opuštěna,...
Izaiáš 17:6...když se sbírají klasy v údolí Refaim. Zbudouněj pouhé paběrky, jako když se češou olivy: dvě tři olivky...
Izaiáš 25:9...Hospodin. V ten den pak řekneš: "Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil. Toto je...
Izaiáš 28:16...jsme se ve zradě." Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, pokládám na Sionu kámen prubířský, kámen...
Izaiáš 30:18...stožár na vrcholu hory, jako korouhev na kopciHospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se...
Izaiáš 31:4...- všichni společně budou zničeni! Toto mi řekl Hospodin: Jako lev vrčící, jako král zvířat nad svou...
Izaiáš 34:10...hořícího dehtu! Ve dne ani v noci Edom neuhasnejeho dým bude stoupat navždycky; na věky věků z něj zbudou...
Izaiáš 36:6...ses na Egypt, na ten nalomený rákos? Kdo seněj opře, tomu probodne dlaň! Takový je egyptský vládce...
Izaiáš 37:7...rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho...
Izaiáš 40:7...polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta tráva....
Izaiáš 40:17...nestačila jeho zvířena. Všechny národy jsou před ním jako nic, jsou pro něj nicota a ještě míň! Ke komu...
Izaiáš 40:22...neoznamuje? Copak od založení země nerozumíteOn se nad obzorem na trůn usadil, obyvatelé země jsou pro...
Izaiáš 40:23...baldachýn, roztahuje je jako stan k bydleníOn panovníky vniveč obrací, soudcové země jsou pro něj...
Izaiáš 42:1...nicota jsou jejich odlitky! Hle, můj služebníkjehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil! Na něj...
Izaiáš 45:14...a bez darů, praví Hospodin zástupů. Toto praví Hospodin: Egyptské bohatství, habešské zboží i s urostlými...
Izaiáš 53:2...Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl...
Izaiáš 53:6...ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátilHospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. Byl zmučen,...
Izaiáš 53:10...nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lestHospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej...
Izaiáš 64:3...nikdo neslyšel, nikdo svým okem neviděl, že by nějaký Bůh kromě tebe tak jednal s těmi, kdo čekají na něj....
Izaiáš 64:10...chrámě kdysi chválili naši otcové - teď je z něj ale jen spáleniště, vše, co nám bylo drahé, je...
Jeremiáš 3:1...tvé opory, žádnou pomoc u nich nenajdeš." "Řekněme, že někdo propustí manželku, ta od něj odejde a vdá se...
Jeremiáš 12:9... co na z lesa řve; nenávidím je! dědictví je mi strakatým supem s hejnem supů kolem něj. Jděte,...
Jeremiáš 19:8...tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranamijež na něj dopadly. Nechám je jíst maso jejich vlastních...
Jeremiáš 22:10...jim.'" Neplačte nad mrtvým, nenaříkejte pro něj; plačte však nad tím, který odchází, protože se...
Jeremiáš 22:14...mu neplatí! Říká: ‚Postavím si velký palác a v něm prostorné komnaty; prorazím do něj okna, obložím cedrem...
Jeremiáš 25:15...jejich skutky, za to, co vlastnoručně páchali.'" Hospodin, Bůh Izraele, ke mně promluvil: "Vezmi z ruky...
Jeremiáš 27:7...i polní zvěř. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde čas i pro něj...
Jeremiáš 30:7...jako žádný jiný, čas Jákobova soužení - budeněj ale zachráněn. Toho dne, praví Hospodin zástupů, zlámu...
Jeremiáš 32:7...Hle, přijde za tebou Chanamel, syn tvého strýce Šaluma, a řekne: ‚Kup si pole v Anatotu. Jako...
Jeremiáš 32:8...právo.'" Potom za mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova slova přišel můj bratranec Chanamel a řekl mi:...
Jeremiáš 32:24... a tak jsi na přivedl všechno tohle neštěstíJen pohleď na ty obléhací náspy! Přitáhli k městu, aby ho...
Jeremiáš 32:29... který je dobude. Babyloňané, kteří na něj útočí, vtrhnou dovnitř a město vypálí; spálí je i s...
Jeremiáš 36:2...slovo od Hospodina: "Vezmi si svitek a zapiš do něj všechna slova, která jsem k tobě mluvil o Izraeli a...
Jeremiáš 36:21...před krále a všechno mu to oznámili. Král poslal Jehudiho pro svitek. Jehudi jej přinesl ze síně písaře...
Jeremiáš 36:28...Hospodinovo: "Vezmi si další svitek a znovu do něj zapiš všechna slova, která byla v tom prvním svitku,...
Jeremiáš 36:32...jsem je varoval, ale nechtěli to poslouchat." Jeremiáš tedy vzal jiný svitek a dal ho písaři Baruchovi,...
Jeremiáš 37:13...tam se svými příbuznými vypořádal své dědictvíJen co však vstoupil do Benjamínské brány, narazil tam na...
Jeremiáš 37:17...kobce, kde strávil mnoho dní. Potom ale pro něj poslal král Cidkiáš. Nechal si ho přivést do svého...
Jeremiáš 38:27...tam neumřel.'" Všichni velmoži pak přišli za Jeremiášem a vyslýchali ho. On jim ale odpovídal přesně...
Jeremiáš 39:12...veliteli gardistů Nebuzardanovi nařídil: "Vezmi ho k sobě a postarej se o něj, se mu nestane nic zlého....
Jeremiáš 40:5...Gedaliášovi, synu Achikama, syna Šafanova, kterého babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u...
Jeremiáš 40:6...jídlo na cestu a s čestným darem jej propustilJeremiáš pak odešel ke Gedaliášovi, synu Achikamovu, do...
Jeremiáš 46:22...zúčtuje! Jak prchající had Egypt zasyčí, na něj přitáhnou se svými oddíly, na něj přijdou se svými...
Jeremiáš 46:25...egyptská - padne do rukou severního národa!" Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví: "Hle, zúčtuji s...
Jeremiáš 48:2...hanebnou. Moábu žádná chlouba nezbyla, v Chešbonu se na něj chystá pohroma: ‚Pojďme je vyhladit, ...
Jeremiáš 48:12... jeho vůně se nemění. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy na něj pošlu přelévače, kteří jej vylijí,...
Jeremiáš 48:16...jmenuje. Zkáza Moábu se přiblížila, řítí se na něj záhuba. Litujte ho všichni okolo, všichni, kdo znáte...
Jeremiáš 49:17...tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranamijež na něj dopadly. Jako když byla rozvrácena Sodoma a...
Jeremiáš 50:3... jeho hnusné modly se zhroutily! Přitáhl na něj národ severní, obrátí jeho zemi v spoušť. Zůstanou bez...
Jeremiáš 50:14...se a užasne nad všemi jeho ranami. Obkličte Babylon ze všech stran, všichni, kdo napínáte luk! Střílejte na...
Jeremiáš 50:26...zástupů, totiž práci v zemi Chaldejců. Přitáhte na něj zdáli, zotvírejte jeho sýpky, shrňte vše na...
Jeremiáš 50:29... že se pomstil za svůj chrám. Svolejte na Babylon střelce, všechny, kdo napínají luk! Rozbijte tábor kolem...
Jeremiáš 51:7...Babylonu, co si zaslouží. Zlatým kalichem v ruce Hospodinově byl Babylon - opíjel celý svět. Národy z něj to...
Jeremiáš 51:27...Ano, zůstaneš pustý navěky, praví Hospodin." Zvedte v zemi korouhev! mezi národy zazní polnice!...
Jeremiáš 51:48... Nebe a země i všechno v nich vykřikne nad Babylonem radostí, na něj od severu přijdou zhoubci, praví...
Jeremiáš 51:53...celé zemi budou sténat zranění! I kdyby se Babylon tyčil k nebi, i kdyby se k obloze mocně opevnil, i...
Jeremiáš 51:64...ji doprostřed Eufratu. Potom řekni: ‚Takto se ponoří Babylon a se nikdy nezvedne z toho neštěstí, jež...
Jeremiáš 52:4...se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády...
Jeremiáš 52:32...judského krále Joakina a propustil ho z vězeníJednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší, než...
Pláč 2:3...království i s jeho velmoži! V zuřivém rozhvání uťal Izraeli rohy. Před tváří nepřítele odvrátil od...
Pláč 3:24...stále nová, tvá věrnost je tak veliká! Můj úděl je Hospodin, říkám si, v něj složím svoji naději. Dobrý je...
Pláč 3:25... říkám si, v něj složím svoji naději. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej...
Ezechiel 4:2...před sebe a vyryj na ni město Jeruzalém. Potom je začni obléhat. Postav proti němu obléhací val, navrš...
Ezechiel 5:2...váhu a rozděl je na díly. uplynou dny tvého obléhání, spálíš jich třetinu na ohni uprostřed města,...
Ezechiel 11:7...ulicích leží mrtvoly! Proto tak praví Panovník Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali padnout ve městě, ty...
Ezechiel 12:13...tvář, takže neuvidí svou zem. Nastražím na něj svoji past a uvázne v síti. Odvedu ho do Babylonie,...
Ezechiel 12:14...neuvidí a zemře v . Všechny, kdo jsou kolem něj, celou jeho družinu i vojsko rozpráším do všech stran a...
Ezechiel 14:7...tvář ode všech svých ohavností! Ano, kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců v Izraeli žijících by se...
Ezechiel 14:8...něj, Hospodin mu odpovím osobně. Proti takovému člověku se postavím tváří, udělám z něj výstražné...
Ezechiel 14:21...pouze sami sebe. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Co teprve, na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté...
Ezechiel 14:22...- abych z něj vyhladil lidi i dobytek! Přestoněm ale zůstane hrstka přeživších, kteří odtud vyvedou své...
Ezechiel 15:3...Co je její ratolest oproti všem lesům? sejejího dřeva něco užitečného vyrobit? Udělají z něj aspoň...
Ezechiel 15:5... použít? Hle - ani když bylo celé, nedalo seněj nic vyrobit. Co teprve, když je ohořelé a spálené! K...
Ezechiel 17:6...zasadil pěkně u vody. Když potom vzešlo, bylaněj nevysoká vinoucí se réva. Své ratolesti obracela k němu...
Ezechiel 17:20...mou přísahou a porušil mou smlouvu! Nastražím na něj svoji past a uvázne v síti. Odvedu ho do Babylonu a...
Ezechiel 19:5...odvlekli. Když lvice viděla, že se nedočkájejí naděje že zhynula, vzala jiné ze svých lvíčat, udělala...
Ezechiel 19:8...v , se děsili, když řval. Z národů se pak na něj vypravili, ze zemí v celém okolí. Roztáhli na něj svoji...
Ezechiel 24:4...na oheň, postav ho i s vodou v něm. Nalož do něj kusy masa, pěkné kýty, krásná plecka. Naplň ho...
Ezechiel 24:5...plecka. Naplň ho nejlepšími porcemi, ber nejvybranější jehněčí. Naskládej pod něj polena a pak to prudce vař...
Ezechiel 25:13...tou pomstou provinil, proto tak praví Panovník Hospodin: Vztáhnu svou ruku na Edom, vyhladím z něj lidi i...
Ezechiel 26:4...tebe mnohé národy. Hradby Týru budou zbořenyjeho věže strženy; vymetu z něj všechnu zeminu a nechám z...
Ezechiel 33:5... Slyšel zvuk polnice, ale nedal na varováníjeho krev padne na něj. Kdyby dal na varování, mohl se...
Ezechiel 37:16..."Synu člověčí, vezmi si kus dřeva a napiš na něj: ‚Dřevo Judovo a jeho druhů ze synů Izraele'. Pak vezmi...
Ezechiel 38:22...jeho muži obrátí meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit morem a krveprolitím, průtrží mračen a kroupami...
Ezechiel 43:13..." Toto jsou rozměry oltáře v loktech (počítaje lokty o dlaň delší): okolo něj je žlab na loket hluboký...
Ezechiel 43:20... mladého býčka k oběti za hřích. Vezmeš trochu jeho krve a potřeš čtyři rohy oltáře, čtyři hrany...
Ezechiel 45:2...25 000 loktů a šířce 20 000 loktů bude svaté. (Z něj bude pro svatyni vyčleněn čtverec o straně 500 loktů,...
Ezechiel 48:8...svůj podíl Juda. Vedle Judova území bude od východu na západ podíl, který odevzdáte jako dar; bude 25...
Ezechiel 48:9...západ. Uprostřed něj bude svatyně. Díl, kterýněj odevzdáte Hospodinu, bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000...
Ezechiel 48:10...10 000 loktů široký. Tento svatý podíl připadne kžím. Na severu i na jihu bude 25 000 loktů dlouhý, na...
Daniel 2:22...obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání. Zjevuje věci skryté v hlubinách, on , co leží v tmách, a...
Daniel 3:28...buď Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegůvje poslal svého anděla a zachránil své služebníky, kteří...
Daniel 6:16...slunce. Tehdy se ale ke králi znovu nahrnuli ti muži a naléhali na něj: "Pamatuj, králi, že podle zákona...
Daniel 7:10...a jeho kola - oheň hořící! Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a miliardy před...
Daniel 8:7...jsem, jak na berana vztekle útočí, vráží do něj a láme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu odolat. Kozel...
Daniel 8:8...něm a beranovi nebylo žádné pomoci. Kozel mohutl dál a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh...
Daniel 8:22...je první řecký král. To, že se zlomil a místo něj povstaly čtyři jiné, znamená, že z jeho národa...
Daniel 11:4...říši a bude si dělat, co se mu zlíbí. Na vrcholu moci se ale jeho říše rozpadne a bude rozdělena do...
Daniel 11:40...mnohými a za odměnu jim rozdělí zem." "V posledním čase na něj zaútočí jižní král, ale severní král se...
Ozeáš 12:5... Zápasil s andělem a zvítězil; s pláčemněj tehdy o milost žadonil. Našel jej v Bet-elu a tam s ním...
Ozeáš 12:14...za ženu, za ženu dělal pastuchu. Skrze proroka Hospodin vyvedl Izrael z Egypta a skrze proroka o něj...
Ozeáš 12:15...a skrze proroka o něj pečoval. Efraim však svého Pána hořce popudil, a tak na něj uvalí jeho zločiny,...
Joel 4:17...bude pevností. A tehdy poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu....
Jonáš 1:6...do podpalubí, kde si lehl a tvrdě usnul. Když ho tam našel kapitán, obořil se na něj: "Co? Ty tu spíš?!...
Jonáš 4:5...mu odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem?" Jonáš pak odešel z města a usadil se na východ od něj....
Micheáš 6:6...Hospodinovy spravedlivé skutky." Jak mám před Hospodina předstoupit, jak se poklonit před Bohem...
Nahum 1:7...jeho vztek, skály se před ním drolí na kusyHospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm...
Abakuk 2:3... aby je čtenář mohl snadno číst. To vidění ukazuje k době určené, svědčí o konci a neklame. Vyčkávej na něj...
Zachariáš 2:9... že se stane městem bez hradeb. sám, praví Hospodin, budu ohnivou hradbou kolem něj a slávou vprostřed...
Zachariáš 3:9... Hle - kámen, který kladu před Jošuu, a na tom jednom kameni je sedm očí. sám na něj vyryji nápis,...
Zachariáš 4:3...na vrcholu svícnu vede po sedmi hubicích. A u něj stojí dvě olivy, jedna vpravo od mísy a druhá vlevo."...
Zachariáš 8:2...jsem slovo Hospodina zástupů: "Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro Sion velikou horlivostí;...
Zachariáš 10:4...a z domu Judy učiní slavného koně do války. Z něj vzejde kámen úhelný, z něj stanový kolík, z něj bude...
Matouš 3:13...bude pálit neuhasitelným ohněm!" Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal...
Matouš 3:16...spravedlnost." A tak mu nebránil. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu...
Matouš 8:18..."Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš viděl, kolik je kolem něj lidí, přikázal učedníkům,...
Matouš 10:11...Když přijdete do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj, dokud neodejdete. Když...
Matouš 10:13...do něčího domu, popřejte mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, pak váš pokoj přejde na něj. Nebude-li...
Matouš 12:18...slovo proroka Izaiáše: "Hle, můj služebníkjehož jsem vyvolil, můj milovaný, kterého jsem si oblíbil....
Matouš 13:32...které člověk vzal a zasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze všech semen, ale když vyroste, je větší...
Matouš 14:2...uslyšel zprávu o Ježíši i tetrarcha Herodes. "To je Jan Křtitel!" řekl svým služebníkům. "Vstal z mrtvých, a...
Matouš 18:6...v mém jménu, přijímá . Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro...
Matouš 21:13...i sedačky prodavačů holubic se slovy: "Je psáno: ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby,' ale vy...
Matouš 23:15...Pokrytci, obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte,...
Matouš 23:20...dar posvěcuje? Kdo přísahá na oltář, přísahá na něj i na všechno, co na něm leží. Kdo přísahá na chrám,...
Matouš 23:21...co na něm leží. Kdo přísahá na chrám, přísahá na něj i na Toho, kdo v něm bydlí. Kdo přísahá na nebe,...
Matouš 26:24..." odpověděl jim. "Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo Syna člověka zrazuje....
Matouš 26:27...tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něj všichni; toto je krev nové...
Matouš 26:37...s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha. "Je mi úzko k smrti,"...
Matouš 26:50...a políbil ho se slovy: "Buď zdráv, Rabbi!" Ježíš mu řekl: "Příteli, tak proto jsi přišel?" Vtom Ježíše...
Matouš 27:30...se mu: " žije židovský král!" Plivali na něj a vzali tu hůl a bili ho do hlavy. Když se mu dost...
Matouš 27:42..."Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůžeJestli je král Izraele, teď sleze z kříže, a uvěříme v...
Matouš 27:43... a uvěříme v něj! Spoléhal na Boha, tak  ho teď vysvobodí, jestli o něj stojí! Říkal přece: ‚Jsem...
Matouš 28:4...roucho měl bílé jako sníh. Strážní se strachemněj roztřásli a zůstali jako mrtví. "Nebojte se," řekl...
Marek 1:10...ihned uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího na něj jako holubice. Z nebe zazněl hlas: "Ty jsi můj...
Marek 1:25...Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Nečistý duch tím mužem...
Marek 1:26...ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj. Všichni...
Marek 3:9...spousta. Proto řekl svým učedníkům, aby pro něj kvůli zástupu měli stále připravenou loďku, aby ho...
Marek 3:10... Uzdravil jich totiž tolik, že všichni, kdo měli nějaká trápení, se na něj tlačili, aby se ho dotkli. A...
Marek 3:32...Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají. Kolem něj seděl zástup lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá matka a tví...
Marek 3:34...bratři?" Rozhlédl se po těch, kdo seděli kolem něj, a řekl: "Pohleďte, matka a bratři. Kdokoli plní...
Marek 5:20...a začal v Dekapoli rozhlašovat, co všechno pro něj Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni. Když se pak Ježíš...
Marek 5:24...ruce, je uzdravená a může žít." A tak šelním. Veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam...
Marek 5:30...těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravenaJežíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se...
Marek 6:14...nemocných mazali olejem a uzdravovali. Jak se jeho pověst šířila, uslyšel o něm i král Herodes. Říkalo...
Marek 7:15... [16] Nic, co do člověka vchází zvenkuho nemůže pošpinit. Člověka špiní to, co z něj vychází!"...
Marek 7:32...Dekapole dorazil ke Galilejskému jezeru. Tamněmu přivedli hluchoněmého člověka a prosili ho, aby na něj...
Marek 8:11...kraje. Tehdy přišli farizeové a začali sením hádat a pokoušet ho. Chtěli od něj nějaké znamení z...
Marek 8:23... aby se ho dotkl. Vzal slepce za ruku a odvedl ho za vesnici. Plivl mu na oči, vložil na něj ruce a ptal...
Marek 9:25...hned chlapcův otec. "Pomoz nevíře!" Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, okřikl nečistého ducha:...
Marek 9:42...že nepřijde o svou odplatu. Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro...
Marek 10:15...nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde." Potom je bral do náručí, vkládal na ruce a...
Marek 10:21... "to všechno jsem dodržoval odmalička." Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl mu: "Schází...
Marek 11:17...ani přenášet zboží přes chrámové nádvoří. Potom je vyučoval: "Není snad psáno, žeMůj dům bude nazýván...
Marek 12:32...přikázání není důležitější než tato dvě." Na to mu ten znalec Písma řekl: "Mistře, to jsi opravdu řekl...
Marek 14:21...ruku do mísy. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo Syna člověka zrazuje....
Marek 14:23...tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něj všichni. Tehdy jim řekl: "To je krev...
Marek 14:33..." Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vtom na něj začala padat hrůza a tíha. Řekl jim: "Je mi úzko k...
Marek 14:46...políbil ho se slovy: "Rabbi!" V tu chvíli se na něj vrhli a zajali ho. Jeden z těch, kdo stáli kolem něj,...
Marek 14:47...tu chvíli se na něj vrhli a zajali hoJeden z těch, kdo stáli kolem něj, vytasil meč, zasáhl...
Marek 14:67...si všimla Petra, jak se ohřívá, podívala se na něj a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." On...
Marek 15:19...začali zdravit: " žije židovský král!" Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a...
Marek 15:20...něj, klekali před ním a klaněli se mu. Když se mu dost naposmívali, svlékli z něj ten plášť a oblékli mu...
Lukáš 1:9...konal před Bohem kněžskou službu. Podle zvyku kžského úřadu na něj padl los, aby vešel do Hospodinova...
Lukáš 3:22...Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy...
Lukáš 4:20...milosti." Potom knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze byly upřeny na něj....
Lukáš 4:35...Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Démon jím smýkl doprostřed a...
Lukáš 5:1...tedy v judských synagogách.  Jednou, když stál na břehu Genezaretského jezera a lidé se...
Lukáš 5:15...za své očištění, jak přikázal Mojžíš." Zprávaněm se ale šířila stále více a lidé se scházeli v ohromných...
Lukáš 5:18...moc byla přítomna, aby je uzdravoval. A hlenějací muži nesli na lehátku ochrnutého člověka. Snažili se...
Lukáš 6:19...duchy, byli uzdravováni. Každý v davu se ho snažil dotknout, neboť z něj vycházela moc a všechny...
Lukáš 6:49... Ale ten, kdo slovo slyšel a nenaplnilje jako člověk, který postavil dům rovnou na zemi, bez...
Lukáš 7:4...a jeho služebníka uzdravil. Přišli tedy za Ježíšem a snažně ho prosili: "Zaslouží si, abys to pro něj...
Lukáš 7:30...pokřtít Janovým křtem. Ale farizeové a znalci Zákona se od něj pokřtít nenechali, a tak odmítli Boží vůli...
Lukáš 8:30...a býval démonem hnán do pouště.) "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho Ježíš. "Legie," odpověděl. Vstoupilo...
Lukáš 8:39... Ježíš ho ale propustil. "Vrať se domů," řekl mu, "a vypravuj, jak veliké věci pro tebe udělal Bůh."...
Lukáš 8:40...veliké věci pro něj Ježíš udělal. Při návratu Ježíše vítal dav lidí; všichni na něj čekali. Vtom...
Lukáš 9:33...slávu a ty dva muže po jeho boku. Když se od něj začali vzdalovat, Petr Ježíše oslovil: "Mistře, dobře,...
Lukáš 9:52... Vyslal před sebou posly a ti šli napřed do jedné samařské vesnice, aby pro něj vše připravili. Místní...
Lukáš 10:34...uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého...
Lukáš 10:35... dovezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy:...
Lukáš 11:16...démony Belzebubem, knížetem démonů!" Jiní ho zase pokoušeli tím, že od něj žádali znamení z nebe. On...
Lukáš 11:29...slyší Boží slovo a dodržují je." Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé....
Lukáš 13:19...se podobá Boží království? K čemu ho přirovnámJe podobné zrnku hořčice, které člověk vzal, hodil je do...
Lukáš 15:30...ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami, porazil jsi pro něj vykrmené tele!' ‚Synku...
Lukáš 16:16...je v Božích očích ohavnost! do Jana tu byl Zákon a Proroci; od doby se káže Boží království a každý se...
Lukáš 17:2...běda tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili...
Lukáš 18:17...nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde." Tehdy se ho jeden přední muž zeptal: "Dobrý...
Lukáš 19:45...čas svého navštívení." Potom přišel do chrámu a začal z něj vyhánět ty, kdo tam prodávali. "Je psáno,"...
Lukáš 19:46...a začal z něj vyhánět ty, kdo tam prodávali. "Je psáno," říkal jim, "‚Můj dům je domem modlitby,' ale vy...
Lukáš 20:38...Bohem Abrahama, Bohem Izáka a Bohem JákobaOn přece není Bohem mrtvých, ale živých - pro něj jsou živí...
Lukáš 21:21... Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utíkají do hor. Kdo jsou ve městě, z něj odejdou, a kdo jsou na...
Lukáš 22:52...Ježíš. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Tehdy Ježíš řekl vrchním kněžím, velitelům stráže a starším,...
Lukáš 22:56...se mezi i Petr. Jak seděl tváří k ohnijedna služka si ho všimla, upřeně se na něj podívala a...
Lukáš 23:22...Promluvil k nim tedy potřetí: "Ale co udělal zlého? Nezjistil jsem u něj nic, za co by zasloužil smrt. Dám...
Jan 1:3...bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten...
Jan 1:7... svědčit o tom Světle, aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o Světle vydal...
Jan 1:10...na svět: Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale...
Jan 1:39...jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté odpoledne....
Jan 1:42...Mesiáše!" (což je v překladu Kristus) a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: "Ty jsi Šimon,...
Jan 2:11...Ty jsi zachoval nejlepší víno do konce." Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků....
Jan 3:15...být vyzdvižen Syn člověka, aby každý, kdo věříněj, měl věčný život." Neboť Bůh tak miloval svět, že dal...
Jan 3:16...život." Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul...
Jan 3:17... nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze...
Jan 4:39...svědčila: "Řekl mi všechno, co jsem udělala," v něj mnozí Samaritáni z toho města uvěřili. Když k němu ti...
Jan 6:27...ty chleby a byli jste nasyceni. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu,...
Jan 6:41... A ho vzkřísím v poslední den." Židé pak na něj reptali, že řekl: " jsem ten chléb, který sestoupil z...
Jan 6:45... ho pak vzkřísím v poslední den. V Prorocích je psáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha.' Každý, kdo...
Jan 6:50...otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten, kdo z něj ,...
Jan 7:5... Když děláš takové věci, ukaž se světu!" Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim odpověděl: "Pro...
Jan 7:29...poslal, je pravdomluvný. Vy ho neznáte, ale  ho znám, neboť jsem od něj a on poslal." Chtěli ho za to...
Jan 7:30...znám, neboť jsem od něj a on poslal." Chtěli ho za to zatknout, ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť...
Jan 7:31...ještě nepřišla jeho chvíle. Mnozí ze zástupuněj ale uvěřili. " přijde Mesiáš," říkali, "udělá snad...
Jan 7:32...než on?" Jakmile farizeové uslyšeli, že zástupněm vede takové řeči, společně s vrchními kněžími na něj...
Jan 7:44...se kvůli němu rozdělil na dva táborykteří se ho chtěli chopit, ale nikdo na něj nevztáhl ruku...
Jan 7:48...obloudit?" osopili se na farizeové. "Uvěřilněj snad někdo z hodnostářů nebo z farizeů? Jenom ten...
Jan 8:26...od začátku," odpověděl jim Ježíš. "Mám o vás mnoho co říci a soudit. Ten, který poslal, je ovšem...
Jan 8:30...dělám, co se mu líbí." A při těch slovechněj mnozí uvěřili. Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl:...
Jan 8:42..." odpověděli. "Máme jednoho Otce, Boha!" Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste...
Jan 9:36...v Syna člověka?" "Pane," odpověděl, "kdo to je, abych v něj mohl věřit?" " jsi ho viděl," řekl mu...
Jan 10:5...hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích." Ježíš jim to řekl obrazně,...
Jan 11:45...z těch Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili. Někteří však odešli k...
Jan 11:48...říkali. "Ten člověk dělá spoustu zázraků! Když ho necháme, všichni v něj uvěří! Přijdou Římané a připraví...
Jan 12:37... Ačkoli před nimi udělal tolik zázraků, přeceněj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Kdo,...
Skutky 2:22...Slyšte slova, Izraelité: Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazaretský, když skrze něj mezi vámi konal divy,...
Skutky 3:14...před Pilátem, který ho chtěl propustit. Svatého a spravedlivého jste zavrhli a místo něj jste si...
Skutky 3:16...z mrtvých a my jsme toho svědky. Bylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži,...
Skutky 6:15...od Mojžíše!" Všichni, kdo seděli ve Veleradě, na něj upřeli pohled a viděli jeho tvář jako tvář anděla. ...
Skutky 7:57...Začali hlasitě křičet, zacpali si uši a svor se na něj vrhli. Vyhnali ho ven z města, kde ho...
Skutky 8:29...a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: "Dohoň ten vůz a jdi vedle něj." Filip ho tedy doběhl a...
Skutky 9:2...učedníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat...
Skutky 9:12...Tarsu - hle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá na něj ruku,...
Skutky 9:17...vytrpět pro jméno." Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl: "Bratře...
Skutky 10:4... jak k němu jde a říká: "Kornelie!" V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se: "Co je, Pane?" Anděl mu...
Skutky 10:43... koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvýchJemu vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno...
Skutky 12:5...byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl...
Skutky 12:7...a stráže přede dveřmi hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v cele zazářilo světlo....
Skutky 13:38...Bůh vzkřísil, však rozklad nepoznal. Bratři, oznamuji vám, že skrze něj se vám zvěstuje odpuštění hříchů....
Skutky 13:39...něj se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Skrze něj je každý věřící ospravedlněn od všeho, od čeho vás...
Skutky 16:32...ty i tvůj dům!" Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž...
Skutky 20:9... kde se shromáždili, svítilo hodně lampJeden mladík jménem Eutychus seděl v okně a při Pavlově...
Skutky 21:8...den. Nazítří jsme pokračovali pěšky do Cesareje. Navštívili jsme evangelistu Filipa (jednoho z oněch...
Skutky 21:27... Když těch sedm dní mělo uplynout, uviděli ho v chrámu Židé z Asie. Vzbouřili všechen lid a vrhli se...
Skutky 22:24...si pláště a házeli do vzduchu prach, velitel ho nechal odvést do pevnosti. Nařídil, ho vyslýchají...
Skutky 22:29...se tak narodil," odpověděl Pavel. Ti, kdo ho měli vyslýchat, od něj okamžitě ustoupili. I velitel...
Skutky 23:2... dodneška jsem se řídil Božími zákony." Velekz Ananiáš hned přikázal těm, kdo stáli u něj, aby ho bili...
Skutky 23:4...proti Zákonu nařizuješ bít?!" Ti, kdo stáliněj, mu řekli: "Ty spíláš Božímu veleknězi?" "Nevěděl jsem,...
Skutky 23:9...se veliký křik. Z farizejské strany povstali kteří znalci Písma a bojovali za něj: "Nenašli jsme na...
Skutky 23:17...a pověděl mu to. Pavel pak k sobě zavolal jednoho ze setníků a řekl mu: "Vezmi toho mladíka k...
Skutky 23:21...důkladněji prozkoumat. Ty jim ale nevěř! Číhá na něj nejméně čtyřicet mužů, kteří se zapřisáhli, že nebudou...
Skutky 24:23..." Pak poručil setníkovi, který Pavla střežil,  mu ulehčí vazbu a nikomu z jeho přátel nebrání postarat...
Skutky 27:3...také Makedonec Aristarchos z Tesaloniky. Druhého dne jsme přistáli v Sidonu. Julius se k Pavlovi choval...
Skutky 28:8...hostil. Publiův otec byl právě na lůžku sužován horečkou a úplavicí. Pavel ho navštívil, po modlitbě na něj...
Skutky 28:23...víme, že je všeobecně odmítána." V den, který mu určili, se jich u něj doma sešlo ještě více. Vykládal...
Římanům 1:5...z mrtvých - o našem Pánu Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo této milosti, totiž...
Římanům 5:2...s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž...
Římanům 9:33...na základě skutků. Narazili na kámen úrazu, jak je psáno: "Hle, pokládám na Sionu kámen úrazu a skálu...
Římanům 10:11...pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: "Kdokoliněj věří, se jistě nezklame." Mezi Židem a Řekem tedy není...
Římanům 11:36...jako první, aby mu Bůh za to zaplatil?" Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen....
Římanům 14:14...bratra ničím neurazit a nepohoršit. Vím a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o...
Římanům 15:12...lidé velebí!" A jinde Izaiáš říká: "Vypučí honek Jišajův, vztyčí se, aby vládl národům. Národy se na...
1. Korintským 2:14...vykládáme duchovní věci duchovními slovy. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou...
1. Korintským 8:3... ještě neví tak, jak by vědět měl. Kdo ale miluje Boha, ten poznání od něj. Pokud tedy jde o požívání...
1. Korintským 8:6...takových "bohů" a "pánů" je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh - Otec, z něhož je všechno, i my pro...
1. Korintským 11:25...vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to...
1. Korintským 16:11...jako ; jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji na cestu za mnou, neboť tu na něj s bratry...
2. Korintským 1:20...nebyl "ano a ne". V něm bylo a je pouze "ano"! V něm je "ano" ke všem Božím zaslíbením a skrze něj zní naše...
Galatským 1:18...Damašku. Teprve po třech letech jsem přišel do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem. Strávil jsem u něj...
Efeským 2:18...vám vzdáleným i pokoj blízkým," neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom Duchu k Otci. A tak...
Efeským 3:12...záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu - v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu...
Efeským 4:16...každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste...
Filipským 3:8...pokládám za ztrátu vzhledem k nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to...
Koloským 1:16...nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše a on je přede vším a jím...
Koloským 1:20...se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj...
Koloským 3:17...či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. Ženy, poddávejte se...
2. Tesalonickým 3:14... bratři, pak nepřestávejte konat dobro. Kdyby kdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na...
2. Timoteus 1:18... hledal, dokud nenašel. Kéž Pán , abyněj v onen den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohl v...
2. Timoteus 4:15...Pán mu odplatí podle jeho skutků. Dávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům. Při ...
Židům 2:6... o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě prohlašuje: "Co je člověk, že na něj pamatuješ...
Židům 2:13...shromáždění budu velebit." Jinde říká: " na něj budu spoléhat," a pokračuje: "Hle, a děti, které mi...
Židům 4:6...ti, jimž byla tehdy zvěstována dobrá zpráva, do něj kvůli své neposlušnosti nevešli. Proto Bůh znovu...
Židům 7:25...trvalé, protože žije navěky. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je...
Židům 9:28... a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se...
Židům 13:15...trvalé město, ale toužíme po tom budoucím. Skrze něj neustále přinášejme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů,...
Jakub 5:11...jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, co pro něj nakonec Pán připravil, vždyť "Hospodin je nesmírně...
Jakub 5:14... se modlí. Je někdo šťastný? zpívá chvályJe někdo z vás nemocný? zavolá starší sboru a ti se...
1. Petr 1:8...a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte...
1. Petr 2:6...přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. V Písmu přece stojí: "Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen...
1. Jan 1:5...píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám...
1. Jan 1:10... Říkáme-li, že jsme nehřešili, dělámeněj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji...
1. Jan 2:25... pak i vy zůstanete v Synu a v Otci. A to je to zaslíbení, které máme od něj: věčný život. Tyto věci...
1. Jan 2:27...však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. To pomazání...
1. Jan 2:29...a nemuseli se stydět, přijde. Víte přece, že on je spravedlivý. Vězte také, že každý, kdo žije...
1. Jan 3:22... máme k Bohu smělou důvěru a přijímáme od něj vše, prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a...
1. Jan 4:9... nezná Boha - vždyť Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného,...
1. Jan 4:21...přece milovat Boha, kterého nevidí. Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, miluje i bratra. ...
1. Jan 5:1...Boha, miluje i bratra. Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. Každý, kdo miluje toho,...
1. Jan 5:10... které Bůh vydal o svém Synu. Kdo věří v Božího Syna, svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z...
2. Jan 1:6...jsme měli od počátku: Milujme jedni druhé. V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání...
Zjevení 1:7...věky věků. Amen. Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země...
Zjevení 3:12...ti nikdo nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy...
Zjevení 19:12...Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojujeJeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun...
Zjevení 21:24...Beránek. Národy spasených se budou procházetjeho světle a králové země do něj přenesou svou slávu. Jeho...
Zjevení 21:26...nebudou zavírat, a noc tam nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic...
Zjevení 21:27...do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího...

Slova obsahující něj: bezpečnější (1) bezvýznamnější (1) cennější (4) černější (1) důkladněji (2) hroznější (1) jasněji (1) jasnější (1) klaněj (2) klanějí (6) klanějte (4) lahodnější (2) mocněji (1) mocnější (7) mocnějších (1) mohutněji (2) nakláněj (1) názorněji (1) něj (759) nějací (12) nějak (7) nějaká (12) nějaké (52) nějakého (2) nějakém (3) nějakou (23) nějaký (49) nějakých (2) nějakým (3) nějakými (1) nejcennější (1) nejhroznější (1) nejjemnějšími (1) nejkrásnější (7) nejmocnější (2) nejmocnějšího (1) nejmocnějším (3) nejnadanější (1) nejnepatrnější (1) nejplodnější (1) nejpokornější (1) nejposlednější (1) nejpřísnějšího (1) nejrůznější (4) nejrůznějšími (1) nejschopnějšího (1) nejsilnější (1) nejstatečnější (1) nejšikovnější (1) nejšťastnější (1) nejtemnější (1) nejudatnější (2) nejukrutnější (3) nejukrutnějších (1) nejváženější (2) nejvnitřnější (3) nejvybranější (3) nejvydatnější (1) nejvypasenější (1) nejvýznamnější (1) nejvzácnějšími (1) nejvznešenějších (1) nejzbořenější (2) nejzrádnější (1) nějž (3) neklaněj (1) neklanějí (1) neklanějte (1) nepřehánějí (1) nepřikláněj (1) nesmírnější (1) nevyháněj (1) nezaháněj (1) nezaznějí (1) nynější (2) nynějšího (2) nynějšímu (1) nynějška (9) odvážněji (1) ohavněji (1) pěknějšího (1) početnější (2) podřadnějším (1) potřebnější (1) požehnanější (1) předhánějí (1) přesněji (1) přísněji (1) přísnější (1) rozhánějí (1) rozumnější (2) shánějí (1) silněji (3) silnější (17) silnějšího (1) silnějších (1) silnějším (2) sklánějí (4) slavnější (3) snadnější (4) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |