Něho

Hledám pøesnì 'něho'. Nalezeno 29 veršù. Další varianty: ono (16) on (770) ním (650) němu (328) něm (348) něj (759) něho (29) (312) mu (2087) jemu (69) jej (489) jeho (3645) je (6538) ho (2256)
Genesis 13:14...a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z...
Genesis 48:19...prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím, synu, vím. I z něho vzejde...
Exodus 12:10...na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Nicněho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbude,...
2. Samuel 22:31...vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je...
Job 14:3... jako stín prchne, nezastaví se. Přesto všakněho oči nespouštíš a k soudu s tebou ho poháníš. Kdo umí...
Žalmy 2:12...Kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynulijeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho...
Žalmy 18:31...vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je...
Žalmy 34:23...zlosti, nepřátelé spravedlivého budou ztrestániHospodin vykoupí svoje služebníky, nebudou odsouzeni, kdo v...
Žalmy 37:40...spravedlivých, on je jim silou v čase souženíHospodin je jim pomocí a vysvobozením, zachrání je před...
Žalmy 72:15...vydírání, jejich krev totiž draze cení si! žije král, zlato ze Sáby mu dávají! se za něho stále...
Žalmy 75:9...soudcem je - jednoho povyšuje, druhého snižujeHospodin drží kalich v ruce své, kořeněné víno je v něm...
Žalmy 122:4...je město výstavné, v jediný celek semknuté. Do něho stoupají rodiny, rodiny Hospodinovy, aby oslavily...
Přísloví 29:21...řeči pospíchá? Více se čekat od hlupáka! Když kdo otroka odmalička hýčká, bude mít z něho nevděčníka....
Přísloví 30:5...jak se jmenuje? A jak jeho syn? Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají. K jeho slovům...
Izaiáš 8:13...se oni bojí, toho se nebojte a nelekejte seJen Hospodin zástupů je vám svatý - před ním mějte bázeň...
Izaiáš 44:15...lese, zasadil sosnu a rostla s deštěm. To dřevo je pro člověka palivem - kus z něho vezme a hřeje se, kusem...
Jeremiáš 15:14...vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť můj hv proti vám hoří - šlehají z něho plameny!" Hospodine,...
Ezechiel 19:3...Léhala mezi šelmami se svými lvíčaty. Když odchovala jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist...
Ezechiel 19:6...lva. Vykračoval si mezi šelmami, dravý lev seněho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Jejich...
Ezechiel 24:6...to i s kostmi klokotá! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění! Běda hrnci plnému...
Joel 2:20...od vás vyženu daleko na vyprahlou pustinujeho přední voj do Moře mrtvého, zadní pak do...
Jan 3:18... ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdoněho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je odsouzen,...
Jan 6:40... ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který poslal - aby každý, kdo vidí...
Jan 7:39...vody, jak praví Písmo." (A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch ještě nebyl dán,...
Jan 10:42...řekl o tomhle muži, byla pravda." A mnozí tamněho uvěřili. Nějaký Lazar z Betanie, městečka Marie a...
Jan 12:42...zahlédl jeho slávu a mluvil o něm. Přesto všakněho uvěřili i mnozí z hodnostářů, ale kvůli farizeům ho...
Skutky 7:25...toho ubožáka a Egypťana zabil. Myslel si, že jeho bratři porozumí, že jim Bůh skrze něho přináší spásu,...
Filipským 1:29...Boha. Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli. Svádíte stejný boj,...
1. Timoteus 1:16...ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro...

Slova obsahující něho: něho (29) něhož (37)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |