Něco

Hledám varianty 'něco' [ něčím (7) něčemu (1) něčem (4) něčeho (11) něco (182) ]. Nalezeno 197 veršù.
Genesis 18:14... když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě...
Genesis 21:26... Abimelech však řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem o tom do...
Genesis 31:24...ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba dostihl. (Jákob si v tom...
Genesis 31:29...noci promluvil a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!' Takže ty jsi musel odejít, protože ses...
Genesis 38:17...stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?"...
Genesis 42:4... Řekl si totiž: "Aby se mu snad nepřihodilo něco zlého." Izraelovi synové přišli nakoupit zrní spolu s...
Genesis 42:38...jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete šediny zármutkem do hrobu!" V...
Genesis 43:2...jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně...
Genesis 43:11...plody země a odneste je tomu muži jako darněco balzámu, něco medu, vonné pryskyřice a myrhy, také...
Genesis 44:25...potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen...
Genesis 44:29... Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím neštěstím do hrobu!'...
Exodus 12:10...z něho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbude, spálíte to v ohni. A takto ho budete jíst:...
Exodus 12:15...kvas. Kdokoli by mezi prvním a sedmým dnem jedl něco kvašeného, bude vyobcován z Izraele. Prvního a stejně...
Exodus 12:19...ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco kvašeného, bude vyloučen z izraelské obce, to bude...
Exodus 16:20...zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek, a to jim zčervivělo a zasmrádlo....
Exodus 24:10...a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové dláždění, jasné jako samo nebe. Nevztáhl...
Exodus 24:14... Hle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo bude něco potřebovat, jde za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na...
Exodus 29:34...z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco zůstane do rána, spálíš ty zbytky na ohni. Nebude...
Leviticus 4:2...některému z Hospodinových přikázání a dopustí se něčeho, co se nesmí, učiňte toto: Prohřeší-li se pomazaný...
Leviticus 4:13...některé Hospodinovo přikázání, když se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích,...
Leviticus 4:22...Hospodina, svého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích,...
Leviticus 4:27...překročením jednoho z Hospodinových přikázání něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích,...
Leviticus 5:1... Člověk se prohřeší v těchto případech: Když něco viděl nebo se to dozvěděl, a ačkoli slyšel přísežnou...
Leviticus 5:2... Takový ponese vinu. Také když se někdo dotkne něčeho nečistého, jako je zdechlina nečisté zvěře,...
Leviticus 5:17...překročí některé Hospodinovo přikázání a udělá něco, co se nesmí, provinil se a ponese vinu. Přivede tedy...
Leviticus 7:21...nebo jakékoli nečisté ohavnosti - a potom jedl něco z masa Hospodinovy pokojné oběti, bude vyobcován ze...
Leviticus 11:25... bude nečistý do večera. Kdokoli by nesl něco z jejich zdechliny, vypere svůj oděv a bude nečistý ...
Leviticus 11:40... nečistý do večera. Kdo by z zdechliny něco snědl, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera....
Leviticus 15:6...a bude nečistý do večera. Kdo by si sedl na něco, na čem seděl trpící výtokem, vypere si oděv, omyje se...
Leviticus 15:10...výtokem, bude nečisté. Kdokoli by se dotkl něčeho, co měl trpící výtokem pod sebou, bude nečistý do...
Leviticus 15:22...a bude nečistý do večera. Kdokoli by se dotkl něčeho, na čem seděla, vypere si oděv, omyje se vodou a...
Leviticus 15:23...a bude nečistý do večera. Rovněž dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude...
Leviticus 17:15... Kdokoli, domácí nebo host, by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného, vypere si oděv, omyje se...
Leviticus 22:4...ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li se něčeho poskvrněného mrtvolou nebo výron semene nebo se...
Leviticus 22:8...pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím, že by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného. jsem Hospodin. ...
Leviticus 27:28... prodá se za určenou cenu. Zasvětí-li člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu - ...
Numeri 13:20...stromy, nebo ne? Osmělte se a přineste z země něco ovoce!" (Byl totiž právě čas prvních hroznů.) A tak...
Numeri 16:30... neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je pohltila se...
Numeri 22:38...jsem k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel...
Numeri 23:19... Promluví snad, a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplní? Hle, dostal jsem za úkol žehnat; když on...
Numeri 31:19...někoho zabili, a všichni, kdo jste se dotkli něčeho zabitého, se budete třetího a sedmého dne očišťovat...
Numeri 35:20...Strčí-li někdo do někoho z nenávisti nebo po něm něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře, anebo někoho z...
Deuteronomium 1:25...údolí Eškol. Když prozkoumali zem, vzali s sebou něco z jejího ovoce a přinesli je nám. Poté nám podali...
Deuteronomium 4:32...od jednoho konce nebe po druhý, zda se kdy stalo něco tak velikého anebo bylo o něčem takovém slýcháno....
Deuteronomium 17:8...svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného, co bys nedovedl rozsoudit. půjde o...
Deuteronomium 18:12...ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli...
Deuteronomium 18:22...Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen...
Deuteronomium 23:22...jdeš obsadit. Pokud Hospodinu, svému Bohuněco slíbíš, neotálej to splnit. Hospodin, tvůj Bůh, to od...
Jozue 6:18... abyste nepropadli i vy. Kdybyste si vzali něco z toho, co propadlo klatbě, přivolali byste na...
Jozue 7:1...Zimriho, syna Zerachova z pokolení Juda, vzal něco z věcí propadlých klatbě, a Hospodin vzplanul proti...
Jozue 7:11...mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali něco z věcí, které propadly klatbě - ukradli to, zatajili a...
Jozue 22:28...' Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco takového v budoucnu řekli, odpovíme: ‚Pohleďte na to...
Soudců 3:19...Pesilim vrátil zpět. "Mám pro tebe, králiněco tajného," řekl. "Tiše!" zavelel král, načež se všichni...
Soudců 18:5...dělám kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom něco vědět. Zeptej se, prosím, Boha, zda bude naše cesta...
Soudců 19:30...končinách Izraele. Kdokoli to spatřil, říkal: "Něco tak neslýchaného se nestalo ode dne, kdy Izraelci...
1. Samuel 12:3...někomu? Vzal jsem od někoho úplatek, abych nad něčím přimhouřil oko? Pokud ano, nahradím vám to."...
1. Samuel 14:12...a jeho zbrojnoše zavolali: "Vylezte k námněco vám ukážeme." Tehdy Jonatan řekl svému zbrojnoši:...
1. Samuel 20:26...prázdné. Toho dne Saul neříkal nic, myslel siNěco se mu asi přihodilo, že se poskvrnil, a tak je nečistý...
1. Samuel 24:7...svému pánu, Hospodinovu pomazanému, provedl něco takového. Nevztáhnu na něj ruku - vždyť je to...
1. Samuel 28:22...prosím vyslechni ty svou služebnici. Nabídnu ti něco k jídlu a ty se najíš, abys měl sílu. Musíš pokračovat...
1. Samuel 30:11...jakéhosi Egypťana a vzali ho k Davidovi. Dali mu něco k jídlu, vodu k pití, hroudu fíků a dva trsy rozinek....
1. Samuel 30:26... Když se David vrátil do Ciklagu, poslal něco z kořisti judským stařešinům, svým přátelům....
2. Samuel 11:11...se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou dušiněco takového bych neudělal!" David tedy Uriášovi řekl:...
2. Samuel 12:18...Co mu řekneme: ‚Dítě umřelo?' Mohl by provést něco hrozného!" David si ale všiml, že si jeho služebníci...
2. Samuel 13:2...onemocněl. Byla to panna a jemu se zdálo nemožné něčeho u dosáhnout. Amnon měl jednoho přítele jménem...
2. Samuel 14:12..."Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?" zeptala se žena. "Mluv," přivolil. Tehdy mu řekla:...
2. Samuel 14:18...anděl. Kéž je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou!" "Na něco se zeptám, přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj...
2. Samuel 20:21...ne!" zvolal Joáb. "Nechci ničit ani hubit. Jdeněco jiného: Jeden muž z Efraimských hor jménem Šeba, syn...
2. Samuel 24:3...mého pána a krále nastokrát! Proč bys ale dělal něco takového?" Proti královskému slovu ale Joáb ani...
1. Královská 1:52...mu z hlavy ani vlásek. Zjistí-li se však na něm něco zlého, zemře." S tím ho Šalomoun nechal odvést od...
1. Královská 13:18...anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů,  něco sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž se...
1. Královská 14:13...je jediný, na kom Hospodin, Bůh Izraele, nalezl něco dobrého. Hospodin nad Izraelem pozvedne krále, který...
1. Královská 21:7...řekla: "No tak, jsi přece král Izraele. Vstaňněco sněz a rozvesel se. ti tu vinici Nábota...
1. Královská 22:13...králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš...
2. Královská 5:13...a řekli mu: "Otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to? Čím spíše tedy, když ti...
2. Královská 5:16...si nevezmu!" A i když ho Náman přemlouval, si něco vezme, odmítl. "Když jinak nedáš, pane," řekl potom...
2. Královská 5:20... Jakože je živ Hospodin, poběžím za nímněco si od něj vezmu!" A tak se Gehazi rozeběhl za Námanem....
2. Královská 7:2...otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš...
2. Královská 7:19...otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš to na...
2. Královská 8:13...na to Chazael. "Pouhý pes! Jak by mohl dokázat něco takového?" "Hospodin mi ukázal jako krále nad...
2. Letopisů 18:12...králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš...
2. Letopisů 26:10...a oráče i vinaře na horách, a kdekoli se dalo něco pěstovat. Miloval totiž půdu. Uziáš měl vycvičené...
Nehemiáš 2:2...se tváříš ztrápeně? Nejsi přece nemocný. Asi  něco tíží." Ve velikém úleku jsem králi odpověděl: "Král...
Nehemiáš 4:5...postavit." Naši nepřátelé si říkali: "Než si něčeho všimnou, než se rozhlédnou, vpadneme mezi ....
Nehemiáš 6:2...na pláni Ono." Zamýšleli mi totiž provést něco zlého. Vyslal jsem k nim posly s odpovědí: "Pracuji na...
Ester 7:5...Xerxes. "Kde je ten, kdo by se odvážil provést něco takového?" ptal se královny Ester. "Ten zavilý padouch...
Job 6:11...Copak mám sílu, abych to vydržel? Copak ještě něco čeká v životě? Copak je síla z kamene? Copak je ...
Job 6:22...hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem snad: ‚Dejte mi něco,' nebo: ‚Vyplaťte ze svého'? ‚Vysvoboďte od...
Job 6:30...Přestaňte! Jsem přece v právu! Copak jsem řekl něco špatného? Copak nepoznám, co by zničilo? Nemá...
Job 9:12...ho nespatřím, půjde dál, i když to netuším. Když něco vezme, kdo mu zabrání? Kdopak mu řekne: ‚Co to...
Job 13:28... značíš si moje šlápoty! Člověk se rozpadá jak něco shnilého, jako když roucho žere mol. Smrtelník z ženy...
Job 15:9...tajné radě? Veškerá moudrost patří ti? Copak víš něco, co my nevíme? Čemu rozumíš, a my ne? Na naší straně...
Job 15:17...zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu pilNěco ti povím, poslouchej, to, co jsem viděl, ti budu...
Job 19:4...- nestydíte se urážet? Pokud jsem opravduněčem pochybil, do chyby vám není nic. Pokud se chcete...
Žalmy 7:5...rukách lpí bezpráví, jestli jsem příteli oplatil něčím zlým (i svého nepřítele jsem však ušetřil!), pak ...
Žalmy 73:11...lačně hltají, když jim říkají: "Copak Bůh něco ? snad Nejvyšší o něčem ponětí?" Nuže, takto se...
Přísloví 3:27...těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit. Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když právě...
Přísloví 8:6... dospějte, tupci, k rozumu! Slyšte, řeknu vám něco zásadního, co vyjde z mých rtů, slova ryzí jsou. ...
Přísloví 20:25...který člověk své cestě rozumí? Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom přemýšlel....
Přísloví 25:7...výše," než být před urozenými ponížen. I když něco spatříš na vlastní oči, nepouštěj se pro to rychle do...
Kazatel 1:10...bude dít. Není nic nového pod sluncem. Copak je něco, o čem se říci: Pojď se podívat na něco nového?...
Kazatel 2:24...nemá klid. I to je marnost. Je snad pro člověka něco lepšího než jíst a pít a při svém pachtění se potěšit?...
Kazatel 3:16... Co bude, je. Co minulo, Bůh vyhledá. A ještě něco jsem viděl pod sluncem: Namísto práva zlo, namísto...
Kazatel 5:1...jednají! Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš před Bohem. Bůh je v nebi a ty na zemi, proto...
Kazatel 5:3...sny, množstvím slov mluví hlupáci. Když Bohu něco slíbíš, neotálej to splnit; hlupáky totiž nemá v...
Kazatel 7:8... úplatek kazí srdce člověka. Lepší je, když něco končí, než když to začíná; lepší je trpělivý než ten,...
Kazatel 7:26...tupost a hloupou bezhlavost. Tehdy jsem nalezl něco trpčího než smrt - svůdnou ženu, jejíž srdce je past a...
Izaiáš 3:6..."Buď naším vůdcem, máš přece plášť, udělej něco s těmi troskami." On ale v ten den bude přísahat: "...
Izaiáš 40:14...mu rádcem, aby ho poučil? S kým se radil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stezce práva naučil, aby mu předal...
Izaiáš 41:23...povězte, poznáme, že jste bohové! Udělejte něco, je to dobré nebo zlé, užasneme nad tím pohledem...
Izaiáš 65:8...zdravé víno a řeknou: "Nenič ho, zbylo v něm něco dobrého," tak i naložím se svými služebníky:...
Jeremiáš 18:11...‚Tak praví Hospodin: Hle, chystám proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plán! Odvraťte se proto každý...
Jeremiáš 18:18...však na to řekli: "Pojďme, musíme na Jeremiáše něco vymyslet! Zákon se knězi nikdy neztratí, stejně jako...
Jeremiáš 32:27..."Hle, jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad síly? Nuže, tak praví Hospodin: Hle, vydávám...
Pláč 1:11...lid sténá a žebrá o chleba. Své drahé dali za něco k jídlu, aby se udrželi naživu. Pohleď, Hospodine, jen...
Pláč 1:19... stařešinové ve městě pomřeli, když žebraliněco k jídlu, aby se udrželi naživu. Pohleď, Hospodine, na...
Ezechiel 15:3...ratolest oproti všem lesům? se z jejího dřeva něco užitečného vyrobit? Udělají z něj aspoň kolík, na...
Daniel 2:41...království bude rozdělené. Bude však mít v sobě něco ze síly železa, neboť jsi viděl do obyčejné hlíny...
Daniel 11:24...přitáhne do nejbohatších provincií a provede něco, co neprovedl nikdo z jeho otců ani z otců jeho otců....
Ozeáš 8:7...bez zrní, budou bez úrody, bez mouky. Pokud se něco urodí, spolykají to cizáci. Izrael bude pohlcen - mezi...
Ageus 1:6...máte žízeň. Oblékáte se, a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělá, nosí to v měšci děravém. Tak praví Hospodin...
Malachiáš 2:13...zástupů přinášel oběti! A provádíte ještě něco: Zaléváte Hospodinův oltář slzami, pláčete a naříkáte,...
Matouš 5:23...svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr  něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a jdi se...
Matouš 9:4... a tak se jich zeptal: "Proč si hned myslíte něco zlého? Co je podle vás snadnější říci: ‚Jsou ti...
Matouš 9:33...a němý začal mluvit, zástupy užasly a říkaly: "Něco takového je v Izraeli nevídáno!" Farizeové ale říkali:...
Matouš 12:10..."Smí se v sobotu uzdravovat?" Chtěli ho totižněčeho obvinit. On jim však řekl: "Je snad mezi vámi takový...
Matouš 14:15... Propusť zástupy, si jdou do vesnic koupit něco k jídlu." "Nemusejí odcházet," odpověděl jim Ježíš....
Matouš 20:20...synů se svými syny, klaněla se mu a o něco ho prosila. "Co chceš?" zeptal se ...
Matouš 21:3... Odvažte je a přiveďte ke mně. Kdyby vám někdo něco namítal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje' a hned je pošle...
Matouš 21:24...Kdo k tomu zmocnil?!" " se vás také na něco zeptám," řekl jim na to Ježíš. "Když mi odpovíte, i ...
Matouš 24:17...bude na střeše, nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, se nevrací zpátky ani pro...
Matouš 26:10...tu ženu trápíte?" řekl jim. "Udělala pro  něco krásného. Chudé tu budete mít vždycky, ale vždycky...
Marek 8:23...na oči, vložil na něj ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?" On vzhlédl a řekl: "Rozeznávám lidi - vidím něco...
Marek 8:24...On vzhlédl a řekl: "Rozeznávám lidi - vidím něco jako chodící stromy." Znovu mu vložil ruce na oči, a...
Marek 9:22...i do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!" "‚Můžeš-li'?"...
Marek 11:13...s listím, a tak šel k němu, zda by snad na něm něco nenalezl. Když přišel, nenašel na něm nic než listí,...
Marek 11:25...Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil...
Marek 11:29...děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" "Také se vás na něco zeptám," řekl jim Ježíš. "Odpovězte mi a vám pak...
Marek 13:15...na střeše, neschází do domu, aby si odtud něco vzal. Kdo bude na poli, se nevrací ani pro plášť...
Marek 14:6..."Nechte ji. Proč ji trápíte? Udělala pro  něco krásného. Chudé tu budete mít vždycky a můžete jim...
Marek 16:18...nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce...
Lukáš 5:26...Boha. Naplněni bázní říkali: "Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného!" Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici...
Lukáš 6:9...doprostřed." Vstal tedy a postavil se tam. "Na něco se vás zeptám," řekl jim Ježíš. "Smí se v sobotu konat...
Lukáš 7:40...hříšnice?!" "Šimone," oslovil ho Ježíš, "chci ti něco říci." "Jen mluv, mistře," odpověděl farizeus. "Jistý...
Lukáš 8:55...duch a ihned vstala. Nechal tedy přinést něco k jídlu. Její rodiče byli ohromeni, ale on jim zakázal...
Lukáš 11:7...a děti jsou se mnou v posteli; nemohu vstátněco ti dávat'? Říkám vám: I kdyby nevstal a nedal mu to...
Lukáš 20:3...zmocnil?!" Odpověděl jim: " se vás také na něco zeptám. Povězte mi, byl Janův křest z nebe, nebo z...
Lukáš 22:35...poslal bez měšce, mošny a obuvi, scházelo vám něco?" "Ne, vůbec nic," odpověděli. Řekl jim: "Teď ale, kdo...
Lukáš 24:16...to, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k nimNěco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se...
Lukáš 24:41...uvěřit a jen se divili, zeptal se jich: "Máte tu něco k jídlu?" Podali mu tedy kus pečené ryby...
Jan 5:14... jsi uzdraven. nehřeš, se ti nepřihodí něco horšího." Ten člověk pak odešel a oznámil židovským...
Jan 14:14... aby byl Otec oslaven v Synu. Když budeteněco prosit v mém jménu, to udělám." "Jestliže ...
Jan 18:23...se odpovídá veleknězi?" "Jestli jsem řekl něco špatného, dokaž to," odpověděl mu Ježíš. "Jestli ne,...
Jan 21:5...(učedníci ale nevěděli, že je to on). "Nemáte něco k jídlu, hoši?" zavolal na . "Nemáme," odpověděli....
Jan 21:6..." odpověděli. "Hoďte síť napravo od lodiněco najdete," řekl jim. Hodili tedy síť a ji ani...
Skutky 2:14...a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou...
Skutky 3:2...brána, aby si od těch, kdo vcházeli do chrámuněco vyžebral. Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají...
Skutky 3:5...na nás." Když vzhlédl, v očekávání, že od nich něco dostane, Petr mu řekl: "Stříbro a zlato nemám, ale co...
Skutky 10:11...jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebeněco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na...
Skutky 11:5...vidění: z nebe se za čtyři cípy spouštělo něco jako veliká plachta. Když sestoupila ke mně,...
Skutky 17:21...ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového.) Pavel se postavil doprostřed Areopagu a řekl:...
Skutky 17:25...ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a...
Skutky 18:14...Boha v rozporu se Zákonem!" Pavel se chystal něco říci, ale Gallio se obrátil k Židům: "Ach, vy Židé!...
Skutky 23:18... abych k tobě přivedl tohoto mladíka, že ti  něco říci." Velitel ho vzal za ruku, poodešel s ním stranou...
Skutky 24:19...hluku podrobil očistnému obřadu. Pokud proti mně něco mají, měli by tu stát před tebou a žalovat . Anebo...
Skutky 25:5...vypraví se mnou, a pokud ten muž provedl něco zlého, ho žalují." Poté, co mezi nimi strávil osm...
Skutky 25:11...dobře víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač si zasloužím smrt, neodmítám zemřít. Jestliže...
Skutky 27:34...nejíte. Proto vás prosím, v zájmu své záchrany něco snězte; nikdo z vás nepřijde ani o vlásek!" Po těch...
Skutky 27:36... lámal a začal jíst. Všechny to povzbudiloněco pojedli. (Na lodi nás bylo celkem 276 osob...
Římanům 8:24...je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to...
Římanům 11:34..."Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdyněčem poradil?" "Kdo mu co dal jako první, aby mu Bůh za to...
Římanům 13:11...- proto je naplněním Zákona láska. A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit...
Římanům 15:18...v Kristu Ježíši čím chlubit. Neodvážil bych se něco říkat, kdyby to skrze Kristus také nekonal k...
1. Korintským 4:7...druhého. Kdo udělal tak důležitým? Máš snad něco, co jsi nedostal? A když jsi všechno dostal, jak to,...
1. Korintským 8:2...nadýmá, zatímco láska buduje. Kdo si myslí, že něco , ještě neví tak, jak by vědět měl. Kdo ale miluje...
1. Korintským 10:19...Co se tu snažím říci? Že maso obětované modlám něco znamená? Anebo že modla něco znamená? Nikoli. Říkám...
1. Korintským 10:30...s vděčností! Proč bych měl být odsuzován kvůli něčemu, za co vzdávám díky?" Nuže - jíte nebo pijete,...
1. Korintským 14:26...vámi!" Co s tím, bratři? Když se scházíte, každý něco přináší - někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení,...
1. Korintským 14:35...být poslušné, jak ostatně říká i Zákon. Když jim něco není jasné, se ptají doma svých manželů. Je to...
2. Korintským 3:5...jsme sami o sobě způsobilí (tak abychom si mohli něco myslet sami o sobě), ale naše způsobilost je z Boha,...
2. Korintským 9:5...dar, aby se ukázalo, že jde právě o dar, a neněco vynuceného. Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude...
2. Korintským 10:13...se sami se sebou! My se však nehodláme chlubit něčím nepřiměřeným, ale jen v mezích působiště, které nám...
2. Korintským 11:7...mohli vždycky přesvědčit. Anebo jsem spáchal něco zlého, když jsem vám zvěstoval Boží evangelium...
2. Korintským 11:21...ponižuje, fackuje! Zahanbeně přiznávám, že na něco takového sílu nemám. Čím se však někdo tak troufale...
Galatským 5:2...zapřáhnout do otrockého jha. Pavel vám teď něco řeknu: dáte-li se obřezat, Kristus vám nebude k...
Galatským 6:3...tak naplníte Kristův zákon. Kdo si myslí, že je něco, a přitom nic není, ten si něco nalhává. Každý ...
Filemon 1:18...jako mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. TOTO PÍŠU PAVEL SVOU VLASTNÍ...
Filemon 1:22...a vím, že uděláš více, než žádám. A ještě něco - připrav pro pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky...
Židům 6:9... přestože takto mluvíme, jsme si o vás jisti něčím lepším - tím, co se týká spasení. Bůh není...
Židům 7:19...k dokonalosti nepřivedl) a zároveň se zavádí něco lepšího: naděje, která nás přibližuje k Bohu. A navíc,...
Židům 11:35...na mučidla, když odmítli propuštění, aby dosáhli něčeho lepšího - vzkříšení. Další zakoušeli výsměch a...
Židům 11:40...však nedosáhli zaslíbení, neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás - proto neměli dojít k cíli bez nás. ...
Jakub 1:7...sem a tam. nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane - člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem...
1. Jan 5:14...je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoliněco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že...
1. Jan 5:15... slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoliněco prosíme, pak víme, že to, jsme jej prosili,...
Zjevení 22:18...slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných....
Zjevení 22:19...zapsaných. Kdokoli z prorockých slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze...

Slova obsahující něco: něco (182) podněcovat (5) rozněcoval (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |