Hledám pøesnì ''. Nalezeny 304 verše. Další varianty: ony (18) ono (16) oni (240) ona (66) nimi (462) ním (650) nim (247) nich (523) němu (328) něm (348) něj (759) něho (29) (312) mu (2087) jimi (41) jim (1499) jich (208) jemu (69) jej (489) jeho (3645) je (6538) ho (2256)
Genesis 6:21...se , a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ." Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh...
Genesis 18:8...a dobytče, které připravil, a položil to před . Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je...
Genesis 19:3...na tomto prostranství." Když však na  velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu....
Genesis 31:34...strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na . Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel...
Genesis 33:2...Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně a postavil otroky s jejich dětmi dopředu, Léu s jejími dětmi za a...
Genesis 34:21...města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a...
Genesis 37:2...v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh. Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal...
Genesis 40:6...noci svůj sen, každý s vlastním významem. Kdyžnim Josef ráno přišel, pohlédl na a hle, byli smutní....
Genesis 43:14... Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vámněj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil...
Genesis 43:32..."Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro něj, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s ním...
Genesis 47:14...tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v Egyptě a Kanaánu našly, neboť za kupovali zrní. Ty...
Genesis 47:20...a naše půda nezpustne!" Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž...
Exodus 2:17...stádo svého otce, přicházeli pastýři a odháli je. Tentokrát se však za postavil Mojžíš. Pomohl...
Exodus 14:10... synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na  Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k Hospodinu....
Exodus 14:19...před izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se totiž pohnul,...
Exodus 14:25...a uvrhl egyptský tábor do zmatku. Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy...
Exodus 16:20..." si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek,...
Exodus 19:22... aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo. Také kží, kteří přistupují k Hospodinu, se posvětí, aby se...
Exodus 19:24...horu a posvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani...
Exodus 26:1...ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů soukaného kmentu a z modré,...
Exodus 26:37...šarlatové látky a ze soukaného kmentu. K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem....
Exodus 28:5...syny, aby mi konali kněžskou službu. Použijí na  zlato, modrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment. ...
Exodus 28:9...šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vezmi dva onyxové kameny a vyryj na jména synů Izraele podle...
Exodus 30:12...promluvil k Mojžíšovi: "Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, při tom každý z nich...
Exodus 30:21...si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro  bude věčné ustanovení - pro Árona i pro jeho símě po...
Exodus 34:1...spatříš záda; mou tvář však nikdo nespatří."  Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky...
Leviticus 1:8...na oltáři oheň a narovnají na něj dříví. Na  pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a...
Leviticus 4:20...jej dýmat na oltáři. Naloží s tím býčkem přes tak, jak se nakládá s býčkem oběti za hřích. Tak za ...
Leviticus 9:7...se vám Hospodinova sláva." Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a svou...
Leviticus 10:17...syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesdli na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a byla vám dána,...
Leviticus 20:11... tak cizoložnice. Kdokoli by spal s manželkou svého otce, zostudil svého otce. Oba musejí zemřít - jejich...
Leviticus 20:12...krev padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich krev ...
Leviticus 20:13...jejich krev padne na ! Kdokoli by obcovalmužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít -...
Leviticus 20:16... aby se s pářilo, pak tu ženu i zvíře zabijMusejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by vzal...
Leviticus 20:27...jsem vás od národů, abyste byli moji. Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní,...
Leviticus 25:31...Nebude vydán ani v létě milosti. Domy v osadáchjež nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat za polní...
Numeri 1:47...bylo sečteno 603 550 mužů. Mezi  však nebyli podle svých otcovských pokolení započteni...
Numeri 4:14...prostřou na oltáři přehoz z purpurové látky a na něj položí veškeré oltářní náčiní, které používají k jeho...
Numeri 8:10...celou izraelskou obec. Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na vloží ruce a Áron levity...
Numeri 8:19...odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při...
Numeri 8:21...se očistili od hříchu a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za obřad...
Numeri 10:3...když se budou oddíly dávat na pochod. Když se na  dlouze zatroubí, sejde se k tobě před vchod do Stanu...
Numeri 11:17... sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha, který je na tobě, a vložím jej na , aby nesli...
Numeri 11:22...masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad pro  pobít všechen brav a skot, aby měli dost? Mají se pro ...
Numeri 14:12... která jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím na  morem, zřeknu se jich a z tebe udělám větší a mocnější...
Numeri 14:45...tábor. Amalekovci a Kananejci, kteří v těch horách bydleli, tedy sestoupili, udeřili na a bili je ...
Numeri 15:39...si připevní modrou šňůrku. Toto budou vaše třás. Když na pohlédnete, připomenete si všechna...
Numeri 16:7...kadidelnice, Korach a celá jeho tlupa. Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na před Hospodinem položte...
Numeri 16:18..." Každý tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich řeřavé uhlí, na položili kadidlo a postavili se ke...
Numeri 17:11...zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do žhavé uhlí z oltáře a...
Numeri 19:21...pokropen očistnou vodou; bude nečistý. Toto pro  bude věčné ustanovení. Kdo bude postříkán očistnou vodou...
Numeri 23:13...abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou podívat odjinud. Uvidíš...
Numeri 23:22...s ním, jsou u něj slyšet královské fanfáry! Bůhje z Egypta vyvedl je, je pro silou rohů buvolích....
Numeri 24:8...Agaga vyvýšen, jeho království se pozvedne. Bůhje vyvedl je z Egypta, je pro silou rohů buvolích....
Numeri 27:7...Mojžíšovi řekl: "Celofchadovy dcery mluví správ. Bezodkladně jim přiděl dědičné vlastnictví mezi bratry...
Deuteronomium 1:3...od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní. Prvního dne jedenáctého měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš...
Deuteronomium 2:19...u města Ar a blížíš se k Amoncům. Neútoč na  a nebojuj s nimi. V zemi Amonců ti nedám žádné...
Deuteronomium 7:16... nenávidí. Pohltíš všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Nebudeš na hledět s účastí -...
Deuteronomium 7:20...Bůh, naloží se všemi národy, jichž se obávášHospodin, tvůj Bůh, na pošle i sršně, dokud nezahyne i...
Deuteronomium 13:12... o tom uslyší všechen Izrael, přijde na  bázeň a nikdy ve tvém středu podobné zlo nespáchají....
Deuteronomium 17:13...zlo! o tom všechen lid uslyší, přijde na  bázeň a nebudou jednat opovážlivě. přijdeš do země...
Deuteronomium 19:20...středu zlo! o tom uslyší ostatní, přijde na  bázeň a tato špatnost se ve tvém středu nikdy nestane...
Deuteronomium 27:3...vápnem. Jakmile překročíš Jordán, napiš na  všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do...
Deuteronomium 28:32... Tvé syny a dcery dají cizím lidem; vlastníma očima tomu budeš přihlížet. Celý den pro budeš...
Deuteronomium 32:23...i její úrodu, zapálí i horské základy! Zavalím je samým neštěstím, své šípy na vystřílím. Hladem ...
Deuteronomium 32:24...šípy na vystřílím. Hladem budou vysílenihorečkou stráveni i morem urputným, pak na pošlu zuby...
Deuteronomium 32:35... zapečetěno v mých sklepích vybraných?  je pomsta, zjednám odplatu! Noha jim uklouzne v čas...
Deuteronomium 33:9...v Meribě. O otci i matce řekl: ‚Nehledím na !' Na vlastní bratry nebral zřetel a ke svým dětem neznal...
Jozue 9:19...obec ale proti vůdcům reptala. Všichni vůdcové jim proto vysvětlovali: "My jsme jim přísahali při...
Jozue 11:7...a jejich vozy spálíš." Jozue a všechen bojeschopný lid tedy proti nim ihned vytáhli k meromským...
Jozue 18:10...vrátili k Jozuovi do tábora v Šílu. Jozue pak za  v Šílu před Hospodinem losoval a přidělil synům Izraele...
Jozue 19:9...pokolení Šimeon pro jejich rody. Synové Šimeonovi dostali dědictví z Judova podílu, protože území...
Jozue 21:10...tato jmenovitě uvedená města (připadla Áronovým potomkům, Leviho synům z rodů Kehatových, neboť na...
Jozue 24:7...Egypťané s vozy a jezdci. Tehdy jste volaliHospodinu a on mezi vás a Egypťany položil temnotu, přihnal...
Soudců 2:15...proti nim nemohli obstát. Kamkoli se vypraviliHospodinova ruka byla proti nim a byli poraženi, přesně jak...
Soudců 2:22...národ, který zůstal po Jozuově smrti. Skrze  budu Izrael zkoušet, zda usiluje chodit po Hospodinově...
Soudců 3:4... k Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby skrze  byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo, zda budou poslouchat...
Soudců 9:4... "Je to přece náš příbuzný," říkali si. Dali mu 70 šekelů stříbra z Baal-beritova chrámu a Abimelech si...
Soudců 9:7... Když se to dozvěděl Jotam, vystoupil na vrchol hory Gerizim a odtud na hlasitě volal: "Slyšte ,...
Soudců 9:31...správce města Zebul, vzplanul hněvem. Taj poslal k Abimelechovi posly se vzkazem: "Pozor, do...
Soudců 9:57... Také všechny zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich hlavy. Přišlo na zlořečení Jotama, syna...
Soudců 12:4...mnou?" Jiftach tedy shromáždil všechny gileádské muže a pustil se do boje proti Efraimovi. Gileádští muži na...
Soudců 16:26...mezi sloupy, Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech sáhnout na sloupy, které drží...
Soudců 16:29...sloupy, které držely chrám, a opřel se, pravicí o jeden a levicí o druhý. " zemřu i s těmi...
Soudců 18:9...ptali se jich bratři. "Zvedejte se, pojďme na ! " odpověděli. "Viděli jsme tu zem - je výborná! To tu...
1. Samuel 5:11...filištínské vládce. "Pošlete truhlu izraelského boha pryč," žádali. " se vrátí, kam patří, jenom ...
1. Samuel 17:8... Goliáš se stavěl před izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? jsem...
1. Samuel 19:8... David vytáhl, bojoval s Filištíny a udeřil na  tak prudce, že se před ním dali na útěk. Jednou, když...
1. Samuel 22:17...A hned rozkázal strážím, které stályněj: "Na ! Pobijte Hospodinovy kněze, protože i oni drží...
1. Samuel 22:18...kněží. Král se proto obrátil k Doegovi: "Na ! Pobij ty kněze!" A Doeg Edomský se na vrhl a pobil...
1. Samuel 25:10... jak jim řekl. Když se odmlčeli, Nábal se na  rozkřikl: "Jaký David? Jaký syn Jišajův? Všude je teď...
1. Samuel 26:12...od hlavy kopí a džbán vody a šli pryč. Nikdo si jich nevšiml, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil....
2. Samuel 7:23... jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh...
2. Samuel 20:3...Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když králJeruzalémě přišel do svého paláce, vzal těch deset konkubín...
2. Samuel 21:10...a prostřela si ji na skále. Od počátku skliz, dokud se na z nebe nespustil déšť, k nim...
1. Královská 8:46...není člověka, který by nehřešil - a ty by ses na  rozhněval a vydal je nepříteli a jejich uchvatitelé by...
1. Královská 9:9...provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože opustili Hospodina, svého Boha, který vyvedl jejich otce z Egypta, a...
2. Královská 2:24...Táhni, plešoune!" On se otočil, podíval se na  a zlořečil jim v Hospodinově jménu. Vtom z lesa vyběhly...
2. Královská 6:19...je naráz oslepil, jak Elíša řekl. Elíša pak na  zavolal: "To není ta cesta! To není to město! Pojďte za...
2. Královská 10:6...nedosadíme. Uděláme, co budeš chtít." Napsal jim tedy druhý list: "Jestli jste se mnou a chcete ...
2. Královská 10:32...se od hříchů Jeroboáma, který svedl celý IzraelHospodin v době začal Izrael ořezávat. Chazael na ...
2. Královská 12:15... Používalo se totiž na platy dělníků, kteří za  opravovali Hospodinův chrám. Mistři, kterým se vydávalo...
2. Královská 13:23...trápil Izrael po celou dobu Joachazovy vládyHospodin se ale nad nimi smiloval. Slitoval se a shlédl na...
2. Královská 17:25...městech. Když tam začali žít, nesloužili Hospodinu, a tak na poslal lvy, kteří je zabíjeli....
2. Královská 17:26...tehdy dostal zprávu: "Národy, které jsi vystěhoval a přesídlil do samařských měst, neznají způsoby Boha...
2. Královská 17:32...božstvům Adramelechovi a Anamelechovi. K tomu pak ještě uctívali Hospodina; zřídili si ale své vlastní...
2. Královská 18:23...pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koníjestli si na najdeš jezdce! Jak se chceš postavit...
2. Královská 22:6...na opravě škod v Hospodinově chrámu.  je dávají tesařům, stavitelům i zedníkům a nakupují za ...
2. Královská 22:19...Když jsi uslyšel, jak jsem o tomto místujeho obyvatelích prohlásil, že na přijde zkáza a...
1. Letopisů 5:22...000 koz a ovcí, 2 000 oslů a 100 000 zajatců. Mnoho dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za . Bydleli...
1. Letopisů 21:6...čítal 470 000 bojeschopných mužů. Joáb ale mezi  nezapočítal Leviho a Benjamína, protože se mu králův...
2. Letopisů 2:1...jménu a sobě královský palác. Povolal 70 000 mužů do hor jako nosiče a 80 000 mužů jako lamače kamene....
2. Letopisů 6:13...umístit doprostřed prostranství. Postavil se na , před celým izraelským shromážděním poklekl na kolena,...
2. Letopisů 6:36...není člověka, který by nehřešil - a ty by ses na  rozhněval a vydal je nepříteli a jejich uchvatitelé by...
2. Letopisů 7:22...A dostanou odpověď: ‚To proto, že opustili Hospodina, Boha svých předků, který je vyvedl z Egypta, a...
2. Letopisů 11:23...po všech judských a benjamínských krajích do opevných měst, kde jim poskytl štědrou podporu a obstaral pro...
2. Letopisů 14:13... Na všechna města v okolí Geraru padla hrůzaHospodina. Zaútočili na a všechna ta města vyplenili;...
2. Letopisů 20:20...Tekojskou poušť. Když vycházeli, Jošafat se před  postavil a prohlásil: "Slyšte , Judo a všichni...
2. Letopisů 20:29...Když se všechna okolní království doslechla, jak Hospodin bojoval proti nepřátelům Izraele, padla na ...
2. Letopisů 29:23...hřích před krále a před celé shromáždění, aby na  vložili ruce. Kněží je potom porazili a jejich krví...
2. Letopisů 29:36... Ezechiáš i všechen lid se radovali z toho, co pro Bůh přichystal. Všechno se totiž seběhlo...
2. Letopisů 30:18... Mnozí z Efraima, Manasese, Isachara i Zabulona se neočistili, ale přesto jedli velikonočního beránka,...
2. Letopisů 33:11...lidu mluvil, ale oni si ho nevšímali. Proto na  Hospodin přivedl armádu asyrského krále, jejíž velitelé...
2. Letopisů 35:15...příkazu Davida, Asafa, Hemana a králova vidoucího Jedutuna. Také strážní u každé jednotlivé brány nesměli...
2. Letopisů 36:17...svému lidu tak, že nebylo pomoci. Přivedl na  babylonského krále, který pobil jejich mladíky mečem...
Nehemiáš 4:5...postavit." Naši nepřátelé si říkali: "Než si čeho všimnou, než se rozhlédnou, vpadneme mezi ....
Nehemiáš 5:2...tehdy velmi naříkali na své židovské bratryJedni říkali: "Máme tolik synů a dcer, že za pořizujeme...
Nehemiáš 9:17...poslouchat, nepomysleli na divy, které jsi pro  vykonal. Zatvrdili šíji, zvolili si vůdce, aby se ve...
Nehemiáš 9:21...jsi jim vodu, když žíznili. Čtyřicet let ses na poušti staral; nic jim nechybělo, oděv nechátral,...
Nehemiáš 11:23...zodpovědní za službu Božího chrámu. Platil pro  královský výnos určující den po dni, co mají zpěváci...
Nehemiáš 13:3... vyloučili z Izraele všechny, kdo se mezi  přimísili. Ještě předtím se ale kněz Eliašib, přidělený...
Nehemiáš 13:29...jsem ho vykázal ze své blízkosti. Pamatuj na , Bože můj, že poskvrnili kněžství a smlouvu kněžskou i...
Ester 2:3...shromáždí všechny krásné mladé panny do harému paláce v Súsách, kde o bude pečovat královský eunuch...
Ester 8:17...vzešlo světlo a radost, jásot a sláva. V každé jedné provincii, v každičkém městě, kam dorazilo královské...
Ester 9:3...a královští správci podporovali Židy, neboť na  padl strach z Mordechaje. Mordechaj měl totiž v...
Job 1:5... přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch ho skončily, Job pro posílal, aby je posvětil. Od...
Job 1:19...a udeřil na ten dům ze všech stran, takže se na  zřítil. Tvé děti jsou mrtvé. Unikl jsem jenom , abych...
Job 6:19... míří do pustin, kde zmírají. Karavany z Temy je hledají, výpravy ze Sáby v doufají, jejich důvěra je...
Job 21:9...daří kolem nich, své ratolesti mají na očích. V jejich domech je pokoj bez obav, Boží hůl na nijak...
Job 21:17...často alesvíce darebáků zhasíná'? Přichází na  pohroma? Naděluje jim bolesti rozhněvaný Bůh? Bývají...
Job 24:20...sníh, tak hrob pohltí ty, kdo hřešili. na  zapomene matčin klín, jsou pochoutkou pro červy. ...
Job 29:24...vláhu čekali dychtivě. Když jsem se usmál na , nemohli uvěřit, světlo tváře nechtěli zaplašit....
Job 30:9... kteří jsou ze země bičem vyhnáni! Teď ale o m skládají písničky, stal jsem se pro příslovím. ...
Žalmy 9:13...povězte národům: Mstitel prolité krve na  myslí, nářek ztrápených mu není lhostejný! Smiluj se,...
Žalmy 21:13... úklady vymýšleli, ale nic nezmohou! Ano, ty je obrátíš nazpět, na namíříš svou tětivou. Povstaň,...
Žalmy 35:8... bez důvodu pro jámu kopali. Neštěstí na  přijde znenadání, síť, kterou políčili, je uloví, jen...
Žalmy 40:13...nade mnou drží stráž! Obklopily pohromyjež nelze vypočíst. Moje viny dostihly, že přes ...
Žalmy 48:6...se spolčili, společně k městu přitáhli. Když na  pohlédli, zůstali ohromeni, vyděsili se, náhle utekli....
Žalmy 69:25...neviděli, jejich bedra sehni navždycky! Vylij na  své rozhněvání, plamen tvé prchlivosti je zachvátí....
Žalmy 78:49... na jejich dobytek palčivý žár. Planoucí hv svůj poslal na , prchlivost, zlobu a soužení, anděly...
Žalmy 94:23...pevností, můj Bůh je skalou, v níž se ukryji. On jejich zvrácenost na obrátí, jejich vlastní špatností je...
Žalmy 102:9...vrabec na střechách. Posměchu nepřátel jsem den vydáván, za blázna mají , jsem pro nadávka! Vždyť...
Žalmy 106:15...v oné poušti, Boha pokoušeli v pustině. Poskytl jim tedy, tolik stáli, dopustil však na úbytě. Potom...
Žalmy 115:8... a nechodí, ani nehlesnou hrdlem svým! jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v doufají!...
Žalmy 135:18... a neslyší, v ústech nemají ani vzdech! jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v doufají!...
Žalmy 140:11...- zrádností vlastních rtů jsou smeteni! na  prší uhlí řeřavé, padnou do jámy, z níž nikdo...
Žalmy 142:7...můj úděl na zemi mezi živými! Vyslechni prosím moje volání - jsem úplně zoufalý! Zachraň před těmi,...
Přísloví 28:28...mají darebáci navrch, každý se ukrývá, když na  přijde záhuba, spravedlivých přibývá. Z často káraného...
Kazatel 9:5...na tom lépe než mrtvý lev." Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty...
Kazatel 9:12...do pasti. Právě tak bývají lapeni lidé, když na  znenadání přichází chvíle neštěstí. Viděl jsem pod...
Kazatel 9:14...příklad moudrosti a připadá mi významný: Bylo jedno malé město a v něm hrstka lidí. Přitáhl na mocný...
Izaiáš 1:29...Hospodina opouští. Hanba vám bude za posvátné je, které se vám tak líbily; za ty zahrady se budete stydět...
Izaiáš 8:7...se z Recina a syna Remaliášova, hle, Pán na  proto přivede prudké a mohutné vody Eufratu, totiž...
Izaiáš 13:2...Babylonem, jak jej viděl Izaiáš, syn Amosův: Zvedte korouhev na holém návrší, hlasitě na křikněte,...
Izaiáš 28:28...holí, i pouhý prut stačí na kmín. Obilné zrno je třeba vymlátit, mlácení ale netrvá navěky; vozovým kolem...
Izaiáš 30:8...nazývám "Nehybná obluda". Nyní jdi, vyryj to pro  do tabulky, zaznamenej to do knihy, je to pro budoucí...
Izaiáš 36:8...pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koníjestli si na najdeš jezdce! Jak se chceš postavit...
Izaiáš 40:24...zaseti, sotva zapustí v zemi kořeny, jak na  zavane, uschnou hned, jak plevy odnáší je vichřice. Ke...
Izaiáš 42:16... Slepé povedu cestou, kterou neznali, provedu je stezkami, o nichž netuší. Proměním před nimi tmu ve...
Izaiáš 42:25...nechtěli, neposlouchali jeho učení, a tak na  vylil svůj hrozný hněv - válečné vřavě vydal je....
Izaiáš 48:21...svého služebníka Jákoba!" Nežíznili, když je vedl pouštěmi, vyvedl pro vodu ze skály; rozetnul...
Izaiáš 66:4...ve svých ohavnostech si z duše libují, a tak pro  zvolím kruté zacházení, přivedu na , čeho se...
Izaiáš 66:19...a jazyky; přijdou a moji slávu uvidí! Vložím na  znamení a ty, kteří vyváznou, pošlu mezi národy - do...
Jeremiáš 2:3...pouští, v tom nehostinném kraji. Izrael býval Hospodinu svatý, byl prvotinou jeho úrody; všichni, kdo jej...
Jeremiáš 5:6...rozlámali, postroje ze sebe strhali. Proto se na  z lesa vrhne lev, vlk z pustiny je rozsápe, leopard bude...
Jeremiáš 7:16...Efraim!" "Nemodli se za tento lid. Nevysílej za  prosby a modlitby. Nenaléhej na , nevyslyším....
Jeremiáš 7:27...šíje a zkazili se hůř než jejich otcové. I když jim řekneš všechna tato slova, nebudou poslouchat. I...
Jeremiáš 10:15...jsou podvod a ducha v sobě nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas zúčtování...
Jeremiáš 10:18...si ranec, půjdeš ze země! Neboť toto praví Hospodin: "Hle, tentokrát vymrštím obyvatele této země jako...
Jeremiáš 11:11...jsem uzavřel s jejich otci. A proto tak praví Hospodin: Hle, přivedu na neštěstí, kterému nebudou moci...
Jeremiáš 11:14...Baalovi. Nemodli se za tento lid. Nevysílej za  prosby a modlitby. ke mně budou volat kvůli svému...
Jeremiáš 14:16...Sami ti proroci zajdou mečem a hladem! Lid, kterému prorokují, pak bude ležet v ulicích Jeruzaléma poražen...
Jeremiáš 15:3...a kdo do zajetí, bude odvlečen. Sešlu na  čtvero trestů, praví Hospodin. Meč, aby zabíjel; psy,...
Jeremiáš 15:8...lid, neboť se od svých cest neodvrátili. Proto jejich vdovy rozmnožím více než písek v mořích. V poledne...
Jeremiáš 17:18...den! jsou zahanbeni, kdo pronásledují, a m se hanba vyhýbá. jsou to oni, kdo se děsí, a...
Jeremiáš 18:20...To se odplácet dobro zlem, že na kopou mu? Pamatuj, jak jsem se stavěl před tebe a přimlouval se...
Jeremiáš 18:22...smrti, jejich mladíci padnou mečem v boji! Z jejich domů se nářek ozývá, na náhle přivedeš...
Jeremiáš 23:2...a rozhánějí ovce na pastvině! praví HospodinHospodin, Bůh Izraele, proto prohlašuje o pastýřích...
Jeremiáš 23:4... kde se rozplodí a rozmnoží. Ustanovím nad nimi pastýře, kteří o budou pečovat, takže se nebudou...
Jeremiáš 23:12...chrámě nacházím jejich zločiny, praví HospodinJejich cesta proto bude kluzká, padnou ve tmě, do níž budou...
Jeremiáš 24:10...nadávkou všude, kam je zaženu. Pošlu na  meč, hlad a mor, dokud nebudou do posledního vyhlazeni...
Jeremiáš 25:16...budou se potácet a blouznit kvůli meči, který na  sesílám." Vzal jsem tedy kalich z Hospodinovy ruky a...
Jeremiáš 26:3...cesty, abych i upustil od zla, které jsem na  chtěl dopustit za to, jak zle se chovali. Řekni jim -...
Jeremiáš 29:7... vás neubývá. Usilujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval, a modlete se za k Hospodinu,...
Jeremiáš 29:17... kteří s vámi nešli do vyhnanství: Tak praví Hospodin zástupů - Hle, sesílám na meč, hlad a mor!...
Jeremiáš 32:23... a neřídili se tvým Zákonem. Nic z toho, cos jim přikázal, neplnili, a tak jsi na přivedl...
Jeremiáš 32:25...se to, co jsi řekl - vždyť to sám vidíšHospodine, Pane, můj, město padá do rukou Babyloňanů, a ty...
Jeremiáš 32:42... celým svým srdcem a celou duší. Ano, tak praví Hospodin: Jako jsem na tento lid uvedl všechno to veliké...
Jeremiáš 33:24..."Všiml sis, jak tento lid mluví? Že prýHospodin zavrhl oba své vyvolené rody.' Takhle pohrdají mým...
Jeremiáš 34:22...od vás právě stahuje. Hle, vydám rozkazy, praví Hospodin, a přivedu je k tomuto městu zpět. Zaútočí na ,...
Jeremiáš 35:17... ale tento lid neposlouchá. A proto tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Hle, přivádím na Judu i...
Jeremiáš 36:3... Když dům Judy uslyší o všem tom zlu, které na  chci dopustit, snad se každý z nich odvrátí od své zlé...
Jeremiáš 36:25...krále prosili, aby svitek nepálil, nedal na . Naopak přikázal princi Jerachmeelovi a také Serajášovi,...
Jeremiáš 36:31...napospas dennímu horku a nočnímu mrazu. Ztrestám ho, jeho potomky i jeho dvořany za jejich zločiny. Přivedu...
Jeremiáš 42:17...tam v Egyptě zemřete. Všichni ti, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam, pomřou mečem, hladem a...
Jeremiáš 49:29...Kedaru! Zahubte syny Východu! Stany i stáda jim budou vzaty, stanové plachty i všechny věci. Jejich...
Jeremiáš 49:32...vrata ani závory, žijí o samotě, v bezpečíJejich velbloudi jim budou uloupeni, jejich obrovská stáda...
Jeremiáš 49:37...elamští utečenci nepřijdou. Vyděsím Elam před jeho nepřáteli, před těmi, kdo pasou po jejich životě....
Jeremiáš 51:18...jsou podvod a ducha v sobě nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas zúčtování...
Pláč 4:15...jejich rouch. "Z cesty! Nečistý!" křičeli na . "Z cesty, z cesty! Nedotýkejte se!" A když teď bloudí...
Pláč 4:16...tam a sem, národy říkají: " je tu nechceme!" Hospodin sám je rozptýlil, na ani nepohlédne; nikdo...
Ezechiel 1:15...se míhaly sem tam jako blesky. Díval jsem se na  a hle - při každé z těch bytostí se čtyřmi tvářemi stálo...
Ezechiel 3:25...člověčí, vezmou na tebe provazy a svážou  jimi, takže nebudeš moci vyjít mezi . Jazyk ti přilepím...
Ezechiel 4:3...jako železnou zeď mezi sebe a to město a upři na  svůj pohled, je obleženo. Oblehni je na znamení pro...
Ezechiel 6:10...budou ošklivit sami sobě a poznají, že jsem Hospodin. Ne nadarmo jsem říkal, že na dopustím toto...
Ezechiel 10:3...mýma očima vešel. Cherubové stáli vpravo od chrámu, a když mezi ten muž vešel, vnitřní nádvoří naplnil...
Ezechiel 10:6...to, jako když mluví Všemohoucí Bůh. Když bylo onomu muži oděnému plátnem přikázáno: "Naber oheň ze...
Ezechiel 20:6...Hospodin, váš Bůh. V ten den jsem přísahal, že je vyvedu z Egypta do země, kterou jsem pro vyhledal, do...
Ezechiel 20:8...egyptskými modlami! jsem Hospodin, váš BůhOni se ale proti mně vzbouřili a nechtěli poslouchat....
Ezechiel 20:13...Posvětitel. Dům Izraele se ale na poušti proti m vzbouřil. Neřídili se mými pravidly, zavrhli zákony...
Ezechiel 20:21...Hospodin, váš Bůh. I tito synové se ale proti m vzbouřili. Neřídili se mými pravidly, nedodržovali ...
Ezechiel 22:31...- ale nikoho jsem nenašel. Vyliji proto na  své rozhořčení, pohltím je plamenem svého zuření a...
Ezechiel 23:40...prováděly přímo v mém domě! Navíc k sobě zvaly mužské zdaleka, a hle, přicházeli, jakmile si pro ...
Ezechiel 33:32... v srdci však následují mrzký zisk. Nejsi pro  víc než zpěvák milostných písní, co umí krásně zpívat a...
Ezechiel 34:14... při potocích a u všech osad v jejich zemi. Budu je pást na dobrých pastvinách. Na výšinách izraelských hor...
Ezechiel 34:23...soudit mezi jednotlivými ovcemi. Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást - svého služebníka...
Ezechiel 36:18...nečisté jako ženské krvácení. Vylil jsem tedy na  svůj hněv, neboť v zemi prolévali krev a poskvrnili...
Ezechiel 36:37... Hospodin; to učiním. Tak praví Panovník Hospodin: Znovu odpovím na modlitby domu Izraele a toto pro...
Ezechiel 39:21...národy uvidí, jak vykonám svůj soud a jak na  položím svou ruku. Od toho dne nadále bude dům Izraele...
Daniel 6:25...ve svého Boha. Na králův rozkaz pak přivedli ty muže, kteří Daniela napadli, a hodili je do lví jámy i s...
Daniel 10:7...zněl jako burácení zástupů. Daniel jsem byl jediný, kdo to vidění spatřil. Muži, kteří byli se mnou, je...
Daniel 10:12...Tehdy pokračoval: "Neboj se, Danieli. od prvního dne, kdy ses ke svému Bohu začal modlit za porozumění a...
Ozeáš 7:12... pak zas do Asýrie běhají. Kamkoli se obrátí, přehodím přes svoji síť. Pochytám je jak ptáky na nebi;...
Ozeáš 7:13...uslyším, jak se slétají. Utekli ode - běda jim! Záhuba na , že zradili! jsem je toužil...
Nahum 3:3...Jízda útočí! Mečů blýskání! Kopí třpyt! Kolik jen padlých, mrtvol hromady! Všude bezpočtu mrtvých, ...
Sofoniáš 2:11...a povyšování se nad lid Hospodina zástupůHospodin pro bude strašlivý, vysílí všechny bohy na...
Sofoniáš 3:7... snad budeš ctít, teď se snad necháš poučit!' Jejich domov by pak nebyl zničen, nedopadl by na žádný...
Sofoniáš 3:8...při všem, co dělají. Proto čekejte, praví Hospodin, v den, kdy povstanu, abych svědčil! Toto je můj...
Zachariáš 1:12...a hle - celá zem žije v klidu a pokoji." Nato Hospodinův anděl zvolal: "Hospodine zástupů, kdy se...
Zachariáš 10:8... před Hospodinem budou jásat radostí. Hvízdnu na , a tak je shromáždím, protože jsem je vykoupil; bude...
Zachariáš 13:2...k omytí hříchu a nečistot. V onen den, praví Hospodin zástupů, odstraním ze země jména model, takže si...
Zachariáš 14:13...a jazyk jim shnije v ústech! V onen den mezi  Hospodin pošle hrozný zmatek; jeden druhého chytí za...
Zachariáš 14:18...tu pouť nevydá lid Egypta, nebude pršet ani na . Takovou ranou Hospodin raní národy, které by neputovaly...
Matouš 8:4...A jeho malomocenství bylo ihned očištěno. Potom mu Ježíš řekl: "Dej pozor, abys to nikomu neříkal. Jdi ale,...
Matouš 10:18...a bičovat vás ve svých shromážděních. Kvůli m vás povedou i před vládce a krále na svědectví pro a...
Matouš 14:27...se a křičeli strachy: "To je přízrak!" "Vzchopte se, to jsem !" promluvil na hned Ježíš. "Nebojte...
Matouš 19:13... Kdo to může přijmout, to přijme." Tehdyněmu přinesli malé děti, aby na vkládal ruce a modlil se...
Matouš 19:15...patří nebeské království!" Vkládal tedy na  ruce a pak odtud odešel. Vtom k němu přišel jeden muž s...
Matouš 19:26...ohromeni. "Kdo tedy může být spasen?" ptali seJežíš se na podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u...
Matouš 21:7... Přivedli oslici s oslátkem, položili na  pláště a posadili ho na . Veliký zástup pak prostíral...
Matouš 27:7...dát do pokladny, jsou to přece krvavé peníze." Dohodli se tedy, že za koupí Hrnčířské pole, aby sloužilo...
Marek 1:44...pryč s přísným varováním: "Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své...
Marek 6:50... že je to přízrak, a křičeli strachy. Všichni ho totiž uviděli a vyděsili se.On ale na hned promluvil:...
Marek 10:16...jako dítě, nikdy do něj nevejde." Potom je bral do náručí, vkládal na ruce a žehnal jim. Když se...
Marek 10:27...jeden druhého ptali: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale...
Marek 11:7...řekl, nechali je. Potom to oslátko přivedliJežíši, přikryli je svými plášti a on si na sedl. Mnozí...
Lukáš 2:7... Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do...
Lukáš 5:14...čistý!" a malomocenství ho hned opustilo. Potom mu nařídil: "Nikomu to neříkej, ale na svědectví pro se...
Lukáš 14:18...‚Pojďte, vše je připraveno.' Všichni se ale jeden jako druhý začali vymlouvat. První řekl: ‚Koupil jsem...
Lukáš 19:35...ho potřebuje," odpověděli. Odvedli oslátkoJežíši, přikryli je svými plášti a Ježíše posadili na . A...
Lukáš 20:17...ne!" zvolali, jakmile to uslyšeli. Podíval se na  a řekl: "Co tedy znamená to, co je psáno: ‚Kámen...
Lukáš 22:55...oheň a sesedli se okolo, posadil se mezi  i Petr. Jak seděl tváří k ohni, jedna služka si ho...
Jan 7:47...jste se také nenechali obloudit?" osopili se na  farizeové. "Uvěřil v něj snad někdo z hodnostářů nebo z...
Jan 12:14...v Hospodinově jménu!" " žije král Izraele!" Ježíš nalezl oslátko a vsedl na , jak je psáno: "Neboj se...
Jan 17:9...od tebe, a uvěřili, že jsi poslal. Prosím za . Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou...
Jan 17:19...jsem poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe za , aby i oni byli posvěceni pravdou. Neprosím ale jen za...
Jan 17:20... aby i oni byli posvěceni pravdou. Neprosím ale jen za . Prosím i za ty, kteří ve uvěří skrze jejich...
Jan 20:22...Otec, i posílám vás." Po těch slovech na  dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu...
Jan 20:24...zadržíte, tomu jsou zadrženy." Když tehdy mezi  Ježíš přišel, jeden z Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam...
Jan 21:5...(učedníci ale nevěděli, že je to on). "Nemáte co k jídlu, hoši?" zavolal na . "Nemáme," odpověděli....
Skutky 4:1..." A když takto mluvili k lidu, přišli na  kněží s velitelem chrámové stráže a se saduceji. Nemohli...
Skutky 4:16...začali se radit: "Co s těmi lidmi uděláme? Celý Jeruzalém , že se skrze stal zjevný zázrak, a my to...
Skutky 5:26...stojí v chrámu a učí lid!" Velitel se stráží pro  ihned šel a přivedl je bez násilí; báli se totiž, aby je...
Skutky 6:6...a Mikuláše (proselytu z Antiochie). Postavili je před apoštoly a ti na po modlitbě vkládali ruce. Boží...
Skutky 8:15...vyslali Petra a Jana. Ti přišli a modlili se za , aby přijali Ducha svatého. (Na nikoho z nich totiž...
Skutky 8:17...pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.) Vkládali tedy na  ruce a oni přijímali Ducha svatého. Když Šimon uviděl,...
Skutky 11:15... co ti poví, budeš spasen ty i celý tvůj dům!' A jen, co jsem k nim začal mluvit, sestoupil na Duch svatý...
Skutky 13:3...k němuž jsem je povolal." Po půstu a modlitbě na  tedy vložili ruce a propustili je. Oni pak, vysláni...
Skutky 13:51...a vyhnali je ze svého kraje. Ti však na  setřásli prach z nohou a přišli do Ikonia. Učedníci pak...
Skutky 14:27...církev a vyprávěli, co všechno Bůh skrze  učinil a že otevřel dveře víry pohanům. Zůstali tam s...
Skutky 15:4...všem bratrům velikou radost. Když dorazili do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly i staršími a...
Skutky 15:12... kteří vyprávěli, jaké divy a zázraky skrze  Bůh konal mezi pohany. Když domluvili, vzal si slovo...
Skutky 17:16... aby co nejrychleji přišli za Pavlem. Když na  Pavel čekal v Athénách a viděl, jak je to město plné...
Skutky 19:6...se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na  Pavel položil ruce, sestoupil na Duch svatý, takže...
Skutky 19:16...vy?" A ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se na  vrhl, přemohl je a zbil tak, že z toho domu utekli nazí...
Skutky 21:24... kteří na sebe vzali slib. Podrob se spolunimi očistnému obřadu a zaplať za , co je potřeba, aby si...
Skutky 22:30...římského občana. Velitel chtěl zjistit, z čeho přesně jej Židé obviňují. Nazítří ho proto nechal vyvést...
Římanům 11:17... Je-li svatý kořen, jsou svaté i větve. Anokteré větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl...
Římanům 11:31...teď přišlo milosrdenství na vás. Právě tak jej teď neposlechli oni, aby pro milosrdenství prokázané...
1. Korintským 7:8...tak a druhý jinak. Svobodným a vdovám říkám, že je pro lepší zůstat, jako jsem . Pokud se však nemohou...
1. Korintským 15:29...ti, kdo se nechávají křtít za mrtvé? Proč se za  křtí, jestliže mrtví nebudou vzkříšeni? Proč my sami...
2. Korintským 5:15...kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za zemřel a vstal z mrtvých. Od nynějška již...
Galatským 4:17... když vám říkám pravdu? Tamti o vás mají horlivý zájem, ale nemyslí to dobře. Chtějí vás odloučit...
1. Tesalonickým 2:16...nám brání mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv na...
1. Timoteus 5:16...se totiž odvrátily za satanemJestliže někdo věřící v příbuzenstvu vdovy, se o ...
2. Timoteus 2:9...vzkříšen z mrtvých - to je evangelium. Pro  snáším útrapy, dokonce i okovy jako zločinec; ale Boží...
Židům 6:16...dosáhl zaslíbení. Lidé vždy přísahají při kom vyšším a přísaha je pro potvrzením, o němž nemůže...
Židům 7:25...trvalé, protože žije navěky. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je...
Židům 10:18..." Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, nejsou za  potřeba oběti. Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme...
2. Petr 1:4...darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze  získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se...
2. Petr 2:21...na tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro  lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím...
Zjevení 12:8...jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi se pro  nenašlo místo a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný...
Zjevení 15:1... kteří mají sedm posledních ran; neboť skrze  být dokonán Boží hněv. Uviděl jsem jakoby skleněné...
Zjevení 20:11...věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe...

Slova obsahující : abroně (1) acmoně (1) bahně (2) bázně (2) běhně (1) běsnění (3) bezbožně (1) bezdůvodně (5) bezelstně (2) bezodkladně (8) bezostyšně (1) bezpečně (7) bezpečnější (1) bezplatně (2) bezstarostně (2) beztrestně (1) bezúhonně (6) bezvládně (1) bezvýhradně (1) bezvýznamnější (1) běžně (5) bídně (2) bohyně (1) bojovně (1) bráně (64) bylině (1) calmoně (1) ceně (9) ceněn (1) cennější (4) cihelně (1) cudně (1) čalouněná (1) časně (17) částečně (1) černější (1) červeně (6) čestně (2) činění (4) členěné (1) čtyřnásobně (2) daně (10) daněk (1) daremně (1) dásně (1) dědičně (3) denně (29) dennodenně (1) desetině (5) díkůčinění (3) díně (1) divočině (2) dlaně (12) dně (3) dobrovolně (7) dočasně (1) doháněli (1) dohlédněte (1) dolině (3) domněnek (1) domnění (5) doslovně (1) dotkněte (1) dozněl (1) drobně (1) družině (2) dřině (1) duchovně (2) důkladně (5) důkladněji (2) duněla (1) dunění (2) důrazně (1) důsledně (1) důvěrně (1) dvojnásobně (3) dvoraně (1) ekbataně (1) esteřině (1) falešně (5) halasně (1) haně (1) hanebně (1) haněl (1) haněli (1) haněn (1) hanět (1) hebrejštině (3) hladině (4) hlavně (8) hlíně (1) hliněná (3) hliněné (11) hliněném (1) hliněnou (2) hliněný (3) hliněných (3) hliněnými (1) hlubině (8) hlučně (2) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |