Hledám varianty '' [ ony (18) ono (16) oni (240) ona (66) nimi (462) ním (650) nim (247) nich (523) němu (328) něm (348) něj (759) něho (29) (312) mu (2087) jimi (41) jim (1499) jich (208) jemu (69) jej (489) jeho (3645) je (6538) ho (2256) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:3...a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré,...
Genesis 1:4...světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo...
Genesis 1:6... Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh...
Genesis 1:10...a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny...
Genesis 1:11...a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!" - a stalo se. Země vydala...
Genesis 1:12...semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl...
Genesis 1:17... aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby...
Genesis 1:18...a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý...
Genesis 1:21...mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichůjimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků...
Genesis 1:22...ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v...
Genesis 1:25...i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu...
Genesis 1:27...lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu...
Genesis 1:28...stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte...
Genesis 1:29...semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také...
Genesis 2:3... kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal,...
Genesis 2:4...od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země, o jejich stvoření. Tenkrát, když...
Genesis 2:7...pára a zavlažovala celý zemský povrchHospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho...
Genesis 2:11...rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato...
Genesis 2:12...zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato země je výborné. Je tam i vonná pryskyřice bdelium a kámen onyx....
Genesis 2:14...ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je...
Genesis 2:15...na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je EufratHospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden,...
Genesis 2:17...stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys...
Genesis 2:18... neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám;...
Genesis 2:19...člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i...
Genesis 2:21... Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když...
Genesis 2:23...a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude...
Genesis 2:25...své manželce a stali se jedním tělem. Oba dvamuž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze...
Genesis 3:3...smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho...
Genesis 3:6...i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí...
Genesis 3:7...muži, který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali...
Genesis 3:8...a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku....
Genesis 3:15...nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvýmjejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu."...
Genesis 3:20...jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své že jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech...
Genesis 3:21...jest Živa), neboť ona byla matkou všech živýchHospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a...
Genesis 4:2...jsem od Hospodina muže!" Porodila také Ábelajeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain...
Genesis 4:4... zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi...
Genesis 4:5...v Ábelovi a v jeho oběti, ale v Kainovijeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, se mu...
Genesis 4:7...zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře,...
Genesis 4:8...po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain...
Genesis 4:9...se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím,"...
Genesis 4:10...strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď...
Genesis 4:13... Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď...
Genesis 4:15...a štvancem a kdokoli najde, ten zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese...
Genesis 4:17...a porodila Chanocha. Postavil město a pojmenoval ho po svém synovi Chanoch. Chanochovi se pak narodil Irad,...
Genesis 4:21...otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stádaJeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na...
Genesis 4:25...miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal...
Genesis 5:1... Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka...
Genesis 5:2...člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli...
Genesis 5:3...130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam...
Genesis 5:24...žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem,  jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi...
Genesis 5:29...bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od...
Genesis 6:1...se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné...
Genesis 6:2...lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechnyjichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch...
Genesis 6:3...za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to...
Genesis 6:4... jeho život trvá jen sto dvacet let." (V och dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní...
Genesis 6:7... a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověkajehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek,...
Genesis 6:9...však u Hospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý...
Genesis 6:13...zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se...
Genesis 6:17... Hle, sám způsobím na zemi záplavu vodyjež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi,...
Genesis 6:20...dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu....
Genesis 6:21...se , a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ." Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh...
Genesis 6:22...i pro ." Noe tak učinil; učinil všechno přes tak, jak mu Bůh přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl:...
Genesis 7:5...z povrchu země." A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodou, když bylo...
Genesis 7:7... Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech...
Genesis 7:13...na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noejeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho...
Genesis 7:14...a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archyOni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi...
Genesis 7:15...a okřídlenci přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z...
Genesis 7:16...je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A...
Genesis 7:23...i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi...
Genesis 8:1...na Noema i na všechnu zvěř a dobytek, kterýním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila....
Genesis 8:9... aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu zeměHolubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout,...
Genesis 8:11...a znovu vypustil holubici z archy. Večer seněmu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový...
Genesis 8:12...ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a se k němu nevrátila. Šestistého prvního...
Genesis 8:18...na zemi plodí a množí." Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř...
Genesis 9:1... léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovijeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se,...
Genesis 9:4...zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu...
Genesis 9:5...maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni...
Genesis 9:8...takto se na rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovijeho synům promluvil: "Hle, uzavírám smlouvu s vámi, s...
Genesis 9:10...vaším budoucím semenem i s každou živou bytostíjež je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří -...
Genesis 9:12... jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou...
Genesis 9:17...živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem...
Genesis 9:19...otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl první, kdo...
Genesis 9:23...venku. Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého...
Genesis 9:24...Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán;...
Genesis 9:25...syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán;  je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také:...
Genesis 10:1...synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové. Synové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog,...
Genesis 10:5...Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků...
Genesis 10:10..."Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem." Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a...
Genesis 10:25...zplodil Hebera. Heberovi se narodili dva synovéjeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla...
Genesis 10:32...synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila...
Genesis 11:3...spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni." A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo...
Genesis 11:6...to město a tu věž, kterou lidští synové stavěliHospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu...
Genesis 11:8...jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město...
Genesis 11:9...to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech...
Genesis 11:10... Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100...
Genesis 11:27...70 let zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Toto je Terachův rod. Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana;...
Genesis 11:28...ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než jeho otec Terach. Abram a Náchor se oženili. Abramova žena...
Genesis 12:4...dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu,...
Genesis 12:7...žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam...
Genesis 12:12...jsi žena. Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej...
Genesis 12:14...tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi...
Genesis 12:17...i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudyHospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a...
Genesis 12:18...proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi...
Genesis 12:19...zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš...
Genesis 12:20...svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pakněm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a...
Genesis 13:3... k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem, k místu oltáře, který tam...
Genesis 13:6...šel s Abramem, měl brav, skot a stany. Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění...
Genesis 13:10...pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada,...
Genesis 13:14...a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z...
Genesis 13:18..." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u je Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář...
Genesis 14:3...jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi,...
Genesis 14:5... ale třináctého roku se vzbouřili. Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhl s králi, kteří byli s ním...
Genesis 14:6... Zuzejce v Hamu, Emejce na pláni Kiriatajim a Chorejce na jejich pohoří Seír k El-paranu, který je nad...
Genesis 14:7... Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na...
Genesis 14:8... Králové Sodomy, Gomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest Coaru) tedy vytáhli a seřadili se v...
Genesis 14:10...- čtyři králové proti pěti. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a gomorský král do...
Genesis 14:12...Abramova synovce Lota (neboť bydlel v Sodomě) i jeho majetek a odjeli. Jeden uprchlík přišel a vyprávěl to...
Genesis 14:14...byli Abramovi spojenci. Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat, vypravil 318 vycvičených...
Genesis 14:15...domě, a sledoval ty krále k Danu. Abramjeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a...
Genesis 14:16...na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedl i svého příbuzného Lota a jeho majetek a...
Genesis 14:17...od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byliním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je...
Genesis 14:19...Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha,...
Genesis 14:20...nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůhje ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze...
Genesis 14:21...Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale...
Genesis 14:22...mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším...
Genesis 15:5...dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy,...
Genesis 15:6..."Tolik bude tvého semene." Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu...
Genesis 15:7...a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského...
Genesis 15:9... Pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou jalovici, tříletou kozu,...
Genesis 15:10...berana, také hrdličku a holoubě." Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil...
Genesis 15:11... K mrtvým tělům se snášeli dravci, ale Abram je odháněl. Když pak slunce začalo zapadat, přišel na...
Genesis 15:12...zapadat, přišel na Abrama hluboký spánek. Náhle jej sevřela hluboká, děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi...
Genesis 16:1...a Jebusejce." Saraj, Abramova manželkamu nerodila děti; měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar...
Genesis 16:4...svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagarona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní...
Genesis 16:5...svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí...
Genesis 16:6...Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleďje to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co chceš."...
Genesis 16:10..."Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě....
Genesis 16:11...tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna....
Genesis 16:12...jak divoký hřebec: on proti všem, všichni proti němu; v neshodě se všemi bratry bude žít." Hospodina, jenž...
Genesis 16:16...narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let....
Genesis 17:1...bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále...
Genesis 17:3... rozmnožím." Abram padl na tvář a Bůhněmu mluvil: "Hle, sám s tebou činím smlouvu: budeš...
Genesis 17:7...s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem...
Genesis 17:10...budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete...
Genesis 17:12...smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený...
Genesis 17:13...vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dníMu být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za...
Genesis 17:18...letech porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli!...
Genesis 17:19...Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla...
Genesis 17:20...pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem i ohled Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se nesmírně...
Genesis 17:22...ti Sára porodí příští rok touto dobou." A kdyžním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal...
Genesis 17:23...vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i všechny...
Genesis 17:24... Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna...
Genesis 17:25...mu bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct let....
Genesis 17:26...obřezáno, když mu bylo třináct let. Abrahamjeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni...
Genesis 17:27...Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni jeho domácí, jak narození v domě, tak koupení od cizince za...
Genesis 18:2...do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového...
Genesis 18:7...Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit. Potom vzal...
Genesis 18:8...a dobytče, které připravil, a položil to před . Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je...
Genesis 18:9...pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu,"...
Genesis 18:12...sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára...
Genesis 18:14...ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok...
Genesis 18:16...se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s nimi,...
Genesis 18:18...z Abrahama jistě bude věhlasný a mocný národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej,...
Genesis 18:19...požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, ...
Genesis 18:20...aby Hospodin Abrahamovi splnil, co mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich...
Genesis 18:21...velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s...
Genesis 18:24...smeteš s ničemným také spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých. Smeteš je také?...
Genesis 18:26...vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát...
Genesis 18:28...kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abraham k němu promluvil...
Genesis 18:29...jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abrahamněmu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 18:30...čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím neh, když promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam...
Genesis 18:31..."Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 18:32...dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán neh, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když...
Genesis 19:1...ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské brá, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti. Poklonil...
Genesis 19:3...na tomto prostranství." Když však na  velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu....
Genesis 19:5...starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k...
Genesis 19:6... "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lotnim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl:...
Genesis 19:8...prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co...
Genesis 19:9...těm mužům - vešli přece pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám...
Genesis 19:12...hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě,...
Genesis 19:13...městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničímeJejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin...
Genesis 19:14...šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin...
Genesis 19:16...trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se...
Genesis 19:17...ho ven a teprve za městem ho propustili. Když ho vedli ven, jeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej...
Genesis 19:18...nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému služebníku...
Genesis 19:20...postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech ...
Genesis 19:25...Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebeOna města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se...
Genesis 19:31...se svými dvěma dcerami v jeskyni. Prvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji...
Genesis 19:32...otěhotnět běžným způsobem. Pojďme, opijme svého otce vínem a spěme s ním, abychom zachovaly símě našeho...
Genesis 19:34...nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v noci...
Genesis 19:35...símě svého otce." I noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic...
Genesis 19:37...svého otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských do...
Genesis 19:38...dnešního dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců...
Genesis 20:2...v Geraru, říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru...
Genesis 20:3...Sáru poslal a vzal si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis...
Genesis 20:5...i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr...
Genesis 20:6...jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s...
Genesis 20:7...jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a...
Genesis 20:8...i všichni, kdo k tobě patří." Abimelech tedy čas ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim...
Genesis 20:9... Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že...
Genesis 20:12...bázeň; třeba kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra. Je dcerou mého otce, ale ne ...
Genesis 20:13...A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všude...
Genesis 20:14...Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otroky, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl:...
Genesis 20:15...mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle...
Genesis 20:17...se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelechajeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti. Hospodin...
Genesis 21:2...i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému synovi...
Genesis 21:4... Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil...
Genesis 21:5...svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla:...
Genesis 21:7...řekl, že Sára bude kojit děti? Ale porodila jsem mu syna - i přes jeho stáří!" Když dítě povyrostlo,...
Genesis 21:9...velikou hostinu. Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, je posměvač. Řekla...
Genesis 21:11...Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo přecejeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli...
Genesis 21:13...povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně...
Genesis 21:17...hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam...
Genesis 21:18... kde je. Vstaň, vezmi chlapce a postarej seněj, protože z něj učiním veliký národ." Tehdy Bůh...
Genesis 21:20...a ten rostl. Bydlel na poušti a stal seněj velký lučištník. Bydlel v Paranské poušti a jeho matka...
Genesis 21:21...něj velký lučištník. Bydlel v Paranské pouštijeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy v době...
Genesis 21:22...poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egyptakdy v době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem...
Genesis 21:25...řekl: "To odpřisáhnu." Abraham si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studni s vodou, kterou mu Abimelechovi...
Genesis 21:27...neslyšel." Abraham pak vzal ovce a voly, dal je Abimelechovi a vstoupili spolu do smlouvy. Když Abraham...
Genesis 21:29...postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která jsi...
Genesis 21:30...jehňat, která jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu...
Genesis 22:2..."Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do...
Genesis 22:3..." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka....
Genesis 22:6..." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak...
Genesis 22:7... A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím...
Genesis 22:9... A tak šli oba spolu. Když přišli na místojež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal...
Genesis 22:11...ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl. Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl: "Abrahame! Abrahame!"...
Genesis 22:12... "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej! jsem poznal, že jsi bohabojný - vždyť jsi...
Genesis 22:13...tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a...
Genesis 22:21...Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi: svého prvorozeného Úce, jeho bratra Búze a Kemuele (otce...
Genesis 22:24...porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Také jeho družka jménem Reuma rodila děti: Tebacha, Gachama,...
Genesis 23:2...byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi a Abraham přišel, aby nad ...
Genesis 23:8...se lidu země, totiž Chetejcům, a promluvilnim takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou,...
Genesis 23:9...za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji...
Genesis 23:10..." Efron Chetejský ovšem seděl mezi ostatními Chetejci. Odpověděl Abrahamovi přede všemi Chetejci...
Genesis 23:11...pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám tijeskyni, která je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů...
Genesis 23:13...a v přítomnosti lidu země promluvil k Efronovi: "Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to...
Genesis 23:15... můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham...
Genesis 23:16...tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham Efrona vyslechl a odvážil mu množství stříbra, které zmínil...
Genesis 23:17...400 šekelů stříbra běžných mezi obchodníky. Efronovo pole v Makpele naproti Mamre - pole i s jeskyní...
Genesis 23:18...Chetejců, přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v...
Genesis 23:19...vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni pole Makpela naproti...
Genesis 23:20...Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova...
Genesis 24:1...jako pohřebiště. Abraham byl stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl...
Genesis 24:2...mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který spravoval všechen jeho...
Genesis 24:5...vybereš manželku pro mého syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla následovat...
Genesis 24:6...zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam ho syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes...
Genesis 24:10...Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu...
Genesis 24:14...dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych...
Genesis 24:18..."Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane," odpověděla, rychle spustila džbán na...
Genesis 24:19...spustila džbán na ruku a dala mu napít. Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, se...
Genesis 24:20...odběhla ke studni pro vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby...
Genesis 24:21...vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává...
Genesis 24:24..."Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora," odpověděla mu. Potom dodala: "Slámy a obroku máme...
Genesis 24:31...ten dosud stál s velbloudy poblíž pramene. Lában mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku?...
Genesis 24:32...jsem připravil dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal...
Genesis 24:33...i muži, kteří ho doprovázeli, umyli nohy. Když mu ale nabídli jídlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím...
Genesis 24:35...Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal...
Genesis 24:44...‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro...
Genesis 24:46...napít,' spustila rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem...
Genesis 24:47...velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora.'...
Genesis 24:48...a na ruce náramky, padl jsem na kolena a klal se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého...
Genesis 24:50...rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu...
Genesis 24:53...vytáhl stříbrné a zlaté šperky a šaty a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a její matce dal vzácné...
Genesis 24:54...bratrovi a její matce dal vzácné dary. A tak jedli a pili, on i muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali...
Genesis 24:56...ještě pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece dal ...
Genesis 24:57... Propusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali...
Genesis 24:59.... "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebekujejí chůvu propustili s Abrahamovým služebníkem a s jeho...
Genesis 24:65...z velblouda. Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán...
Genesis 24:67...své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti...
Genesis 25:2...si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a...
Genesis 25:6... Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna...
Genesis 25:9...a byl připojen ke svému lidu. Izák a Izmaeljeho synové, ho pochovali v jeskyni Makpela, která leží...
Genesis 25:10...Efrona Chetejského, syna Cocharova, na polijež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i...
Genesis 25:11...jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který...
Genesis 25:12...bydlel u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila...
Genesis 25:18...vydechl naposled a byl připojen ke svému liduJeho synové se usadili od Chavíly k Šuru (který leží...
Genesis 25:19...zemřel v neshodě se všemi příbuznými. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil Izáka....
Genesis 25:21...Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlilHospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a...
Genesis 25:25... byl celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a...
Genesis 25:26...kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu....
Genesis 25:28...a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila Jákoba. Jednou,...
Genesis 25:30... Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem...
Genesis 25:32..." "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!"...
Genesis 25:33..."Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství...
Genesis 26:2...k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v...
Genesis 26:5...' To proto, že Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil - přikázání, ustanovení a ...
Genesis 26:7...tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to...
Genesis 26:9...si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?"...
Genesis 26:11...na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky,...
Genesis 26:12... musí zemřít!" Izák pak v zemi sel a hož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A...
Genesis 26:14...bravu, stáda skotu a početné služebnictvo. Proto mu Filištíni začali závidět. Všechny studny, které...
Genesis 26:15...začali závidět. Všechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho otce Abrahama, Filištíni...
Genesis 26:18...pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni...
Genesis 26:20...s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepře,...
Genesis 26:24...pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce...
Genesis 26:26...Izákovi služebníci tam vykopali studnu. Tehdyněmu přišel z Geraru Abimelech se svým pobočníkem Achuzatem...
Genesis 26:27...a s velitelem svého vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a...
Genesis 26:28...a vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jas jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si...
Genesis 26:30... Jsi přece Hospodinův požehnaný!" Vystrojil jim tedy hostinu a jedli a pili. Časně ráno pak vstali a...
Genesis 26:31...jim tedy hostinu a jedli a pili. Čas ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák...
Genesis 26:32...propustil, a tak od něj odešli v pokoji. A hož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli...
Genesis 27:1...hořké trápení. Když potom Izák zestárl a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna...
Genesis 27:2..."Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi...
Genesis 27:9... a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber miněj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím...
Genesis 27:11...své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na můj otec...
Genesis 27:12...holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe prokletí,...
Genesis 27:13...prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A...
Genesis 27:14...a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich připravila otcovu...
Genesis 27:15...pochoutku. Potom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je svému...
Genesis 27:16...je svému mladšímu synu Jákobovi a ovinula mu ruce i hladkou část krku kůzlečími kožkami. Onu...
Genesis 27:22...syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův,...
Genesis 27:23..."Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak...
Genesis 27:25...můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych...
Genesis 27:26...a on jedl; přinesl mu také víno a on pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ...
Genesis 27:27...synu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal:...
Genesis 27:30...Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Také on...
Genesis 27:32...syna, abys mi proto s chutí požehnal." Izákjeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn,"...
Genesis 27:33...se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě...
Genesis 27:37...?" Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za...
Genesis 27:39...Mně také, otče!" A Ezau se hlasitě rozplakalJeho otec Izák mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytek - daleko...
Genesis 27:40...rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy...
Genesis 27:41...tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba...
Genesis 27:42...zabiji!" A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého...
Genesis 27:44...a uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Pobuď nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než...
Genesis 27:45...zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe...
Genesis 28:1...žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer....
Genesis 28:6... Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že...
Genesis 28:8...a odešel do Padan-aramu. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel k...
Genesis 28:11...z Beer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce zapadlo....
Genesis 28:12... k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: "...
Genesis 28:13...a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého...
Genesis 28:16..." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!" V posvátné...
Genesis 28:17...V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí...
Genesis 28:18...než Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Čas ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou,...
Genesis 29:3...se tam shromáždila všechna stáda, a tehdy napájeli dobytek. Potom kámen vraceli zpět na jeho místo v ústí...
Genesis 29:4...zpět na jeho místo v ústí studny. Jákob se jich zeptal: "Odkud jste, bratři?" "Z Cháranu," odpověděli....
Genesis 29:5...Cháranu," odpověděli. "A znáte Lábana, syna Náchorova?" zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se...
Genesis 29:6...zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho...
Genesis 29:7...dcera Ráchel právě přichází s ovcemi." Na to jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas...
Genesis 29:9...a odvalí se kámen z ústí studny." A zatímconimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž...
Genesis 29:10...pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a jeho stádo, přistoupil, odvalil kámen z...
Genesis 29:12...a hlasitě se rozplakal. A když řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn, běžela to...
Genesis 29:13...zprávu o svém synovci Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domu....
Genesis 29:14...Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!" Když pak u něj Jákob...
Genesis 29:15...Když pak u něj Jákob zůstal celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u ...
Genesis 29:20...tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom Jákob...
Genesis 29:26...vdávat mladší dříve než prvorozenou," odpověděl mu Lában. " s strávíš svatební týden, dáme ti i tu...
Genesis 29:28...souhlasil. Strávil svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában...
Genesis 29:31...pak u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno....
Genesis 29:32...byla neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin...
Genesis 29:33...počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto...
Genesis 29:34... a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke m můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!" A...
Genesis 29:35... a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy...
Genesis 30:3...za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj...
Genesis 30:4...na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a...
Genesis 30:5...ženu. Jákob s spal a Bilha počala a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel...
Genesis 30:6...- vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala jméno Dan, Soudce. Ráchelina otrokyně Bilha pak...
Genesis 30:8...Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala jméno Neftalí, Můj boj....
Genesis 30:11...syna. Léa řekla: "Přišlo štěstí!" a dala mu jméno Gád, Štěstí. A když Léina otrokyně Zilpa porodila...
Genesis 30:13...porodila Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy...
Genesis 30:14...blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, BlaženýJednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole,...
Genesis 30:15... žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka, která mám od syna?" "Tak dobře,"...
Genesis 30:16..." Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem...
Genesis 30:18... Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar,...
Genesis 30:20...řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Koneč můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu porodila...
Genesis 30:24...syna, řekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi...
Genesis 30:27... Víš přece, jakou službu jsem ti odvedl." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem...
Genesis 30:29...dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se...
Genesis 30:32...Projdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadímněj každé skvrnité a strakaté mládě, každé načernalé jehně...
Genesis 30:34... počítá za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá,  je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a...
Genesis 30:35...tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté kozly,...
Genesis 30:37... mandloňové a platanové pruty, oloupalnich proužky kůry, a tak odkryl bílé jádro prutů. Potom ty...
Genesis 30:41...zvířatům. A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se pářily před...
Genesis 31:2...A když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že  mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl:...
Genesis 31:5...Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako...
Genesis 31:7... šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za...
Genesis 31:9...pruhovaná mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem...
Genesis 31:14...země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký...
Genesis 31:16...Všechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh...
Genesis 31:19...Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky.) Jákob opustil Aramejce...
Genesis 31:20...bůžky.) Jákob opustil Aramejce Lábana pokradmu, vůbec mu neoznámil, že odchází. Utekl se vším, co měl;...
Genesis 31:23...dne. Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v gileádských horách. noci...
Genesis 31:24...však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba...
Genesis 31:26...Odkradl ses ode a odvedl dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a...
Genesis 31:32...jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilímJestli ale u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej ...
Genesis 31:34...strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na . Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel...
Genesis 31:36...hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se Jákob rozhval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem se...
Genesis 31:43... dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych ale...
Genesis 31:44...nyní pojď, vstupme do smlouvy - a ty -  je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob tedy vzal kámen...
Genesis 31:45...svědectvím." Jákob tedy vzal kámen a vztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte...
Genesis 31:48... totiž Gal-ed. Lában řekl: "Tato mohyla  je ode dneška mým i tvým svědkem." A proto dostala jméno...
Genesis 31:50...ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď...
Genesis 31:53...se zlým úmyslem. Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je naším soudcem!" Jákob tedy...
Genesis 32:1...tak hodovali a zůstali na hoře celou noc. Čas ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a požehnal...
Genesis 32:2...domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom sením setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal:...
Genesis 32:3...a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal: "To je Boží tábor!" A tak to místo...
Genesis 32:5...planinu, ke svému bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník...
Genesis 32:7...pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je s ním čtyři...
Genesis 32:9...táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezaujednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci...
Genesis 32:17... 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte...
Genesis 32:18...mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup." Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou setká můj bratr Ezau a...
Genesis 32:20...pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda,...
Genesis 32:21...jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který předchází. Když se s ním potom setkám,...
Genesis 32:22...setkám, snad přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal...
Genesis 32:24...jedenáct synů a přebrodil potok Jabok. Vzal je a převedl je přes potok; převedl všechno, co měl. Tehdy...
Genesis 32:25...převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sámkdo s ním ale zápasil, dokud nezačalo svítat. Když...
Genesis 32:26... dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se...
Genesis 32:28...mi nepožehnáš!" odpověděl Jákob. "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé...
Genesis 32:29...zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží...
Genesis 32:30...zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl:...
Genesis 32:32...jsem zachráněn!" A když minul Penuel, zazářilo mu slunce; a kulhal kvůli kyčli. (Proto synové Izraele...
Genesis 33:1...pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a...
Genesis 33:2...Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně a postavil otroky s jejich dětmi dopředu, Léu s jejími dětmi za a...
Genesis 33:3... a Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než došel ke svému...
Genesis 33:4... k zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krku a líbal ho....
Genesis 33:5...pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh...
Genesis 33:7...se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se. Nakonec se přiblížili Josef a Ráchel a i oni se...
Genesis 33:8...a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl:...
Genesis 33:10...laskavě ode tento dar. Když vidím tvou tvářje přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnání...
Genesis 33:11... je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z ho požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl...
Genesis 33:13..."Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc...
Genesis 33:20...za sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi...
Genesis 34:5...ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli....
Genesis 34:6...Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi, abyním promluvil. Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a když...
Genesis 34:7...synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přece v Izraeli...
Genesis 34:8...s Jákobovou dcerou - to se přece nesmí! Chamornimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři...
Genesis 34:14... neboť poskvrnil jejich sestru Dínu. Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru...
Genesis 34:15...neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vám, jen když budete jako my. se každý z vás, kdo...
Genesis 34:18...se, vezmeme si svou dceru a odejdeme." Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbila a...
Genesis 34:20...rodiny svého otce ten nejváženější.) Chamorjeho syn Šechem tedy přišli k bráně svého města a...
Genesis 34:21...města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a...
Genesis 34:22...jejich dcery za ženy a své dcery dávejme jim. Vyho nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s...
Genesis 34:23... jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata naše?...
Genesis 34:24...u nás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna Šechema a dali se...
Genesis 34:26... kdo byli mužského pohlaví. Také Chamorajeho syna Šechema zabili ostřím meče. Vzali Dínu z...
Genesis 34:31...mně, zabijí a budu vyhlazen - i můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s...
Genesis 35:2...svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodi a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte...
Genesis 35:4...cizí bohy, které měli při sobě, i náušnicejež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který...
Genesis 35:5...Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob...
Genesis 35:6...pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i všichni, kdo byli...
Genesis 35:7...to místo El-betel, Bůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem. Tehdy zemřela...
Genesis 35:8... Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto nazval...
Genesis 35:9...nazval Alon-bachut, Dub nářků. Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu....
Genesis 35:10...Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít...
Genesis 35:11...jmenovat Izrael." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude...
Genesis 35:13...budoucímu semeni dám tuto zem." Na místě, kdeněmu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě,...
Genesis 35:14...od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kdeněmu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup,...
Genesis 35:15...úlitbu a polil jej olejem. Jákob to místo, kdeněmu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu...
Genesis 35:18... dala dítěti jméno Ben-oní, Syn bolestiJeho otec ho však pojmenoval Benjamín, Syn pravice. Ráchel...
Genesis 35:19...zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný...
Genesis 35:20...na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na...
Genesis 35:26...Dan a Neftalí. Synové Zilpy, Léiny otroky: Gád a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu...
Genesis 35:27...narodili v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde...
Genesis 35:29...se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke...
Genesis 36:1... Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod. Ezau si vzal manželky z...
Genesis 36:5...porodila Elifaze. Basemat porodila Reuele. Oholíbama porodila Jeuše, Jalama a Koracha. Toto jsou...
Genesis 36:6...své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žilijeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata - všechen...
Genesis 36:7...do země Seír, daleko od svého bratra JákobaJejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu,...
Genesis 36:8...jejich stádům stačit. Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce...
Genesis 36:9...usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména...
Genesis 36:14...jsou potomci Ezauovy manželky Basematy. Synovéjež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbama, dcera Anova,...
Genesis 36:19...Oholíbamy, dcery Anovy. To jsou synové Ezaua (je je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou synové Chorejce...
Genesis 36:24...Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti...
Genesis 36:30...kmen Ana, kmen Dišon, kmen Ecer a kmen Dišan. To je výčet chorejských kmenů v zemi Seír. Toto jsou králové,...
Genesis 36:32...předtím, než synům Izraele vládl král: Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba....
Genesis 36:33...jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab,...
Genesis 36:34...Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země. Když zemřel Chušam,...
Genesis 36:35...z temanské země. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v...
Genesis 36:36...jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na...
Genesis 36:37...Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul,...
Genesis 36:38...z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel...
Genesis 36:39...zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena...
Genesis 37:2...v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh. Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal...
Genesis 37:3...Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou...
Genesis 37:4... Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je,...
Genesis 37:5...ani klidně promluvit. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim:...
Genesis 37:6...svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli...
Genesis 37:7...stát a hle, vaše snopy obklopily ten můj a klaly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi...
Genesis 37:8... vaše snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat?...
Genesis 37:9... kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další...
Genesis 37:10...hvězd!" A když to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a...
Genesis 37:11...a bratry máme klanět k zemi?" Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak...
Genesis 37:12... ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl...
Genesis 37:13...Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven...
Genesis 37:14...za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce...
Genesis 37:15...údolí. Když dorazil k Šechemu, potkal ho nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho:...
Genesis 37:17..." odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k...
Genesis 37:18...svými bratry a poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že...
Genesis 37:20...si spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme: Sežrala ho...
Genesis 37:21...z jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!"...
Genesis 37:22...mu život!" Ruben pokračoval: "Neprolévejme krevhoďme ho do téhle jámy zde v pustině, ale nevztahujme na...
Genesis 37:23... že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, popadli ho a...
Genesis 37:24...suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody....
Genesis 37:26...do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho...
Genesis 37:27...bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj ruce - vždyť je...
Genesis 37:28...bratr, naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a...
Genesis 37:30...své šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu...
Genesis 37:32...ji do krve. Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli....
Genesis 37:33...v tom suknici svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef...
Genesis 37:35...a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal...
Genesis 38:3...jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu,...
Genesis 38:4...mu jméno Er. Počala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu...
Genesis 38:5...syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila...
Genesis 38:7...jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy...
Genesis 38:9...povinnost a vzbuď svému bratru potomka." Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli...
Genesis 38:10...bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda...
Genesis 38:11...své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž:...
Genesis 38:14...a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je...
Genesis 38:16..."Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?"...
Genesis 38:17...mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do...
Genesis 38:18...hůl, co máš v ruce." Dal to, vyspal se s ona otěhotněla. Potom vstala a odešla, odložila závoj a...
Genesis 38:21... ale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?"...
Genesis 38:24..." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce je z...
Genesis 38:25...je upálena!" ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto...
Genesis 38:26...šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť jsem ji nechtěl...
Genesis 38:28... hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni chytila a...
Genesis 38:29..." On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak...
Genesis 38:30...tak dostal jméno Peres, Průlom. Když potom vyšel jeho bratr s onou červenou nití na ruce, dostal jméno...
Genesis 39:1...mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar,...
Genesis 39:2... faraonův dvořan Putifar, velitel strážeHospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a...
Genesis 39:3...a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí,...
Genesis 39:4...ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem...
Genesis 39:6...v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o...
Genesis 39:7...Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat...
Genesis 39:8..."Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když můj pán doma, o nic se nestará. Vše,...
Genesis 39:9...pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe, povadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou...
Genesis 39:12...v domě, nebyl nikdo ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal...
Genesis 39:14...v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby...
Genesis 39:16... nechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů...
Genesis 39:17...vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl...
Genesis 39:20...mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo, kde bývají...
Genesis 39:21...královští vězni. Tak se Josef ocitl v žalářiHospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a...
Genesis 39:23... měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s...
Genesis 40:3...na vrchního číšníka i na vrchního pekaře - a dal je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v...
Genesis 40:4...v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když byli ve vězení dlouho,...
Genesis 40:6...noci svůj sen, každý s vlastním významem. Kdyžnim Josef ráno přišel, pohlédl na a hle, byli smutní....
Genesis 40:7...na a hle, byli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho pána:...
Genesis 40:8..."Proč se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim...
Genesis 40:10... ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky. Na keři vyrazily pupeny, potom květy a...
Genesis 40:11...pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do faraonova poháru. Pak jsem ten pohár podal faraonovi...
Genesis 40:12... Pak jsem ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři...
Genesis 40:13...farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to dělával, když jsi býval...
Genesis 40:17...košíky. V tom, který byl navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z...
Genesis 40:18...košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny...
Genesis 40:21...vrchního číšníka i vrchního pekaře. Vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár...
Genesis 40:22... takže znovu podával pohár faraonovi, ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil....
Genesis 40:23... Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval. Úpl na něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao sen:...
Genesis 41:3...a tučných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých...
Genesis 41:6...vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých východním...
Genesis 41:8...rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštcemudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však...
Genesis 41:12...měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli...
Genesis 41:14...oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěš ho vytáhli z jámy, a když se oholil a převlékl si šaty,...
Genesis 41:15... Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile...
Genesis 41:19...krásných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi vystoupilo sedm jiných krav, churavých, nápadně...
Genesis 41:21...těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně...
Genesis 41:23...sedm klasů, bohatých a pěkných. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů planých, hubených a sežehlých...
Genesis 41:25...nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi...
Genesis 41:26...oznámil, co se chystá učinit: Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm let - je to...
Genesis 41:27...Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů...
Genesis 41:30...zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na...
Genesis 41:32...nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá...
Genesis 41:33...ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť...
Genesis 41:35...všechny potraviny, uskladní obilí pod faraonovu pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají je. Tak...
Genesis 41:37...Egyptě nastane, a země se nezhroutí hladem." Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to...
Genesis 41:38...to probíral se svými služebníky: "Cožpak najdeme koho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy...
Genesis 41:42...Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovi; oblékl mu kmentové roucho a na krk mu...
Genesis 41:43...roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat...
Genesis 41:45...dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat, dcerou Putifery, kněze z Heliopole. Tak se...
Genesis 41:48...zemi shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech. V každém městě ukládal potraviny z okolních...
Genesis 41:49...Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť ho...
Genesis 41:50...ho přestal i počítat, neboť ho bylo bezpočtuJeště než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva...
Genesis 42:1...rozmohl hlad. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte?...
Genesis 42:2...na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, zůstaneme...
Genesis 42:4...nakoupit obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního bratra, Jákob s bratry neposlal. Řekl si totiž: "Aby se...
Genesis 42:6...byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k němu a klaněli se tváří k...
Genesis 42:7...zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Choval se k nim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. "Odkud...
Genesis 42:8...nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl,...
Genesis 42:9...ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, kterénich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli jste...
Genesis 42:10...Přišli jste prozkoumat slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikoli, pane, tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo!...
Genesis 42:13...služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě doma s...
Genesis 42:15...Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš...
Genesis 42:16... dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete...
Genesis 42:17...ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim...
Genesis 42:18...tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte...
Genesis 42:21...vaše slova ověří a nezemřete." S tím souhlasiliJeden druhému tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se...
Genesis 42:22...se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pykáme za...
Genesis 42:23...slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!" Josefnimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí...
Genesis 42:24...a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim vrátil,...
Genesis 42:25...před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal,  jim naplní měchy obilím, každému z nich do pytle vrátí...
Genesis 42:27...zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovatjeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok,...
Genesis 42:28...stříbro: leželo navrchu v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!"...
Genesis 42:29..."Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu všechno,...
Genesis 42:31...tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my jsme mu řekli: ‚Jsme slušní lidé, nikdy jsme nebyli špehové!...
Genesis 42:32...špehové! Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden není a nejmladší je právě s naším otcem...
Genesis 42:35...a hle, každý ve svém pytli našel svůj váček s pezi! Když viděli ty váčky s penězi, dostali strach - oni i...
Genesis 42:36...s penězi, dostali strach - oni i jejich otecJejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef...
Genesis 42:37...Benjamína?! To je pro příliš!" Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva...
Genesis 42:38...ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjdeJeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na...
Genesis 43:2...spotřebovali zrní, které přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu."...
Genesis 43:3..."Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na...
Genesis 43:5...bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči...
Genesis 43:7...řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije...
Genesis 43:9...a nezemřeme my ani ty ani naše děti! se za něj zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k tobě a...
Genesis 43:11...neotáleli, určitě bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se...
Genesis 43:14... Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vámněj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil...
Genesis 43:16... odešli do Egypta a stanuli před Josefem. Kdyžnimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu:...
Genesis 43:17...se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou,...
Genesis 43:18...je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal...
Genesis 43:19...nás a vezme nás do otroctví i s našimi osly!" Ještě na nádvoří tedy přistoupili ke správci Josefova domu...
Genesis 43:21... otevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každého z nás leželo navrchu v jeho vaku - naše stříbro v plné...
Genesis 43:23...se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše stříbro jsem dostal v pořádku." Načež k nim...
Genesis 43:24...v pořádku." Načež k nim přivedl Šimeona. Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohou a...
Genesis 43:26...přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou, a klaněli se mu k zemi....
Genesis 43:27...s sebou, a klaněli se mu k zemi. Zeptal se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří vašemu starému...
Genesis 43:28...jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije."...
Genesis 43:29...a klaněli se mu. On pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle...
Genesis 43:32..."Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro něj, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s ním...
Genesis 43:33...s Hebreji - je to pro ohavnost.) Bratři před ním seděli v přesném pořadí, od prvorozeného po...
Genesis 43:34... a s úžasem hleděli jeden na druhého. Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce...
Genesis 44:1...s ním napili. Josef potom přikázal správci svého domu: "Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou, a...
Genesis 44:2...pohár, ten stříbrný pohár, vlož navrch vaku toho nejmladšího spolu se stříbrem zaplaceným za zrní."...
Genesis 44:4...vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a je dostihneš,...
Genesis 44:5... řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k věštění! Co...
Genesis 44:6...Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj...
Genesis 44:11...tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u...
Genesis 44:12...složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u...
Genesis 44:14...tam Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli...
Genesis 44:15...bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že...
Genesis 44:18...se v pokoji vraťte ke svému otci!" Natoněmu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol...
Genesis 44:20...otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří....
Genesis 44:21...' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme:...
Genesis 44:22...jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým...
Genesis 44:24...mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána....
Genesis 44:28...‚Sami víte, že mi manželka porodila dva synyJeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a...
Genesis 44:29...víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím...
Genesis 44:32... našeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osob jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem:...
Genesis 45:3...) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou, jak se ho lekli....
Genesis 45:6...před vámi, aby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se...
Genesis 45:8... kdo sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu a vládcem nad celou...
Genesis 45:9...egyptskou zemí. Pospěšte si tedy, vraťte se k mu otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh ...
Genesis 45:14...si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a Benjamín plakal...
Genesis 45:15... Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit....
Genesis 45:16...bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!"...
Genesis 45:19... abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své děti a ženy,...
Genesis 45:21...z Egypta!" A Izraelovi synové souhlasili. Josef jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestu....
Genesis 45:22...pokynu dal povozy a jídlo na cestu. Všem jim dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta...
Genesis 45:23...sta šekelů stříbra a pět svátečních plášťů. Svému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší...
Genesis 45:24... A když se loučil s odcházejícími bratry, řekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak odešli z Egypta a přišli...
Genesis 45:26...ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!"...
Genesis 45:27...zůstalo zprvu netečné, neboť jim nevěřil. Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal,...
Genesis 45:28...okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se...
Genesis 46:5...opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i své děti a ženy na povozy, které farao...
Genesis 46:6... aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj majetek, jehož nabyli v Kanaánu, a přišli do Egypta - Jákob a...
Genesis 46:7...do Egypta - Jákob a veškeré jeho potomstvoJeho synové i vnukové přišli s ním, také jeho dcery a...
Genesis 46:8...synů, kteří přišli do Egypta - Jákobjeho synové: Ruben, Jákobův prvorozený. Rubenovi synové:...
Genesis 46:20...v Egyptě narodili synové Manases a Efraim, které mu porodila Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole....
Genesis 46:26...těch, kdo vyšli z Jákobových beder a přišliním do Egypta (kromě manželek Jákobových synů) - 66 osob....
Genesis 46:27...- 66 osob. Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišlo z...
Genesis 46:29...Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci Izraelovi....
Genesis 46:31...žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodi svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z...
Genesis 47:2...Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao....
Genesis 47:3...je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu...
Genesis 47:6... Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země; bydlí v kraji...
Genesis 47:7...mých vlastních stád." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před faraona, Jákob...
Genesis 47:8...před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet...
Genesis 47:9..." putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a těžký život. Zdaleka se...
Genesis 47:10...nevyrovnal putování mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Josef podle faraonova...
Genesis 47:11...požehnal a odešel od něj. Josef podle faraonova rozkazu usadil svého otce a bratry na pozemcích,...
Genesis 47:14...tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v Egyptě a Kanaánu našly, neboť za kupovali zrní. Ty...
Genesis 47:16...odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb, když peníze došly." Přiváděli tedy k Josefovi...
Genesis 47:17..." Přiváděli tedy k Josefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen...
Genesis 47:18...po celý rok. A když ten rok uplynul, přišliněmu v dalším roce a řekli: "Nebudeme před svým pánem...
Genesis 47:20...a naše půda nezpustne!" Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž...
Genesis 47:29...se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a...
Genesis 47:31...odpověděl Josef. On však řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhl a Izrael se v hlavách svého lůžka poklonil...
Genesis 48:1...se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je...
Genesis 48:6...jako Ruben a Šimeon. Potomci, které zplodíš po nich, budou tví. Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni...
Genesis 48:7...zemřela. Byli jsme v kanaánské zemi, zbýval jen kousek cesty do Efraty, a tam jsem ji pohřbil, na cestě...
Genesis 48:8...všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové,...
Genesis 48:9...synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal...
Genesis 48:10...byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael...
Genesis 48:12...i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedljeho klína a poklonil se tváří k zemi. Pravou rukou...
Genesis 48:16...po celý můj život po dnešní den, Andělje ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto...
Genesis 48:17...jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se...
Genesis 48:18...z Efraimovy hlavy na Manasesovu, a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož...
Genesis 48:19...prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím, synu, vím. I z něho vzejde...
Genesis 48:20...a z jeho semene vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael:...
Genesis 49:7...hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich hněv, že je tak prudký, a jejich prchlivost, že je...
Genesis 49:9...tvého otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se,...
Genesis 49:10...Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlojeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož...
Genesis 49:12...víně své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šatJeho oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé jsou....
Genesis 49:14... k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je osel houževnatý, mezi ohradami ležící. uvidí...
Genesis 49:15...ohradami ležící. uvidí odpočinek, jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosil,...
Genesis 49:19...Hospodine, čekám na tvé spasení! Gádhorda se na něj nahrne, on se však v patách vrhne za ....
Genesis 49:21...tučný pokrm, královské lahůdky obstará. Neftalí je laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je...
Genesis 49:22...laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je ratolest plodná, plodná ratolest nad pramenem, jejíž...
Genesis 49:23... jejíž výhonky se po zdi pnou. Zraňovali ho, stříleli, lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal...
Genesis 49:24... lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného...
Genesis 49:28...bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich...
Genesis 49:29...z nich udělil požehnání, jaké mu patřilo. Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému lidu, pochovejte...
Genesis 49:31...Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Tam pochovali Abrahama i jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka i...
Genesis 49:32...ženu Rebeku a tam jsem pochoval Léu. To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A...
Genesis 50:1...vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby...
Genesis 50:2...a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby jeho otce nabalzamovali. Lékaři...
Genesis 50:3...balzamovali Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj drželi smutek...
Genesis 50:4...smutek po sedmdesát dní. Když uplynula doba jeho oplakávání, promluvil Josef k faraonovu dvoru:...
Genesis 50:7... jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé faraonovo služebnictvo, jeho...
Genesis 50:8...hodnostáři. Šla také celá Josefova rodinajeho bratři a rodina jeho otce - jen své děti, svůj brav a...
Genesis 50:9... svůj brav a skot zanechali v gošenském krajiJely s nimi i vozy s jezdci; byl to velkolepý průvod. Když...
Genesis 50:12...Egypta. Jákobovi synové s otcem naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a pochovali ho...
Genesis 50:13...s otcem naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a pochovali ho v jeskyni na poli...
Genesis 50:14... Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni, kdo s ním šli pochovat jeho...
Genesis 50:15...otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále...
Genesis 50:18..." Josef se při těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji...
Genesis 50:19...se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha?...
Genesis 50:21...nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlel v...
Genesis 50:26... Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložili v Egyptě do rakve. Toto jsou jména Izraelitů,...
Exodus 1:6... byl v Egyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení. Synové Izraele však byli...
Exodus 1:7... Synové Izraele však byli plodní a nesmír se rozrůstali, množili a rozmáhali, takže se jimi...
Exodus 1:9...nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný!...
Exodus 1:10...příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, conimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válka,...
Exodus 1:11...a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid...
Exodus 1:12...zásobovací města Pitom a Rameses. Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal....
Exodus 1:13... Egypťany jímala z Izraelitů hrůza, a tak je začali nemilosrdně zotročovat. Ztrpčovali jim život...
Exodus 1:14...tak je začali nemilosrdně zotročovat. Ztrpčovali jim život těžkou dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou...
Exodus 1:16...Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude syn, zabijte ho, když to bude...
Exodus 1:17...žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce...
Exodus 1:19... "Necháváte chlapce naživu!" Porodní báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako egyptské ženy -...
Exodus 1:21...rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu:...
Exodus 2:2... Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když ho...
Exodus 2:3...krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když  ho nemohla skrývat déle, pořídila pro něj třtinovou ošatku,...
Exodus 2:4...sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co sením bude dít. Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera;...
Exodus 2:7...musí být jedno z hebrejských dětí." Tehdy k faraono dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: "Mám ti z...
Exodus 2:9...dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a...
Exodus 2:10...a kojila je. A když chlapec odrostl, odvedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno...
Exodus 2:11...jsem ho z vody." Čas plynul a Mojžíš vyrostlJednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou...
Exodus 2:12...strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Když k nim pak přišel...
Exodus 2:13...toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Kdyžnim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali....
Exodus 2:15...farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil se u...
Exodus 2:17...stádo svého otce, přicházeli pastýři a odháli je. Tentokrát se však za postavil Mojžíš. Pomohl...
Exodus 2:20...ochotně načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly?...
Exodus 2:21...Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, ženěj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když...
Exodus 2:22...dal svou dceru Siporu. Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť řekl: "Byl...
Exodus 3:2...do pouště, přišel k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův...
Exodus 3:4...podívanou - jak to, že ten keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na...
Exodus 3:5...Mojžíši!" "Zde jsem," odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo,...
Exodus 3:8...znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z země vyvedl do...
Exodus 3:9...a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke m; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní...
Exodus 3:13...pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím,...
Exodus 3:15...k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele:...
Exodus 3:16... Jdi, shromáždi izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh...
Exodus 3:18...a tehdy půjdeš s izraelskými stařešiny k egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh...
Exodus 3:20...a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonám. Teprve pak vás propustí. Zároveň nakloním...
Exodus 4:2...Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl...
Exodus 4:3..."Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila se v...
Exodus 4:4...se v hada! Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho vyzval: "Natáhni ruku a chyť ho za ocas."...
Exodus 4:6...- Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do podpaždí." Vložil si tedy...
Exodus 4:7...sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potom. Mojžíš si tedy znovu vložil ruku do podpaždí, a...
Exodus 4:11...v ústech!" "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým,...
Exodus 4:14...můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám...
Exodus 4:15... uvidí, bude mít velikou radost. Budešněmu mluvit a vkládat mu slova do úst. pak budu při...
Exodus 4:16...tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmi s sebou. Budeš s konat...
Exodus 4:18...s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za...
Exodus 4:20..." Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal...
Exodus 4:21...do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůlHospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď...
Exodus 4:22...jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj...
Exodus 4:23...syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť ho syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustit....
Exodus 4:24...Na místě, kde cestou nocovali, sením střetl Hospodin a chystal se ho zabít. Sipora však...
Exodus 4:25...však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého syna, dotkla se s jeho údu a řekla: "Jsi mým...
Exodus 4:26...údu a řekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho nechal. ("Pokrevním ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli...
Exodus 4:27...ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi...
Exodus 4:28...ním setkal u Boží hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho...
Exodus 4:30... Shromáždili všechny izraelské stařešiny a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal...
Exodus 5:1...a klaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele:...
Exodus 5:2...slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit...
Exodus 5:5...Zpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy...
Exodus 5:7...přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte  jim k výrobě cihel slámu jako dosud. si ji jdou sbírat...
Exodus 5:8... si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim...
Exodus 5:13...zemi, aby na strništích paběrkoval slámu. Biřici je poháněli: "Odveďte svou práci - stejný denní úkol, jako...
Exodus 5:19...počet cihel!" Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z vašich denních...
Exodus 5:20...denních odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli naproti....
Exodus 5:21...a Árona, kteří jim tam přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili...
Exodus 6:1...ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!"  Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s...
Exodus 6:3...se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem...
Exodus 6:4...nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsemnimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemi,...
Exodus 6:9...'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeli....
Exodus 6:13...tedy poslechl farao? Vždyť mám neobratné rty!" Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy...
Exodus 6:20... Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amram se dožil věku 137 let....
Exodus 6:23...za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru Nachšonovu, a ta mu porodila Nádaba, Abihua, Eleazara a Itamara....
Exodus 6:25...rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou...
Exodus 6:26...levitských rodů po jednotlivých rodinách. To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny...
Exodus 6:27...Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést...
Exodus 7:6... že jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přes to, co jim Hospodin přikázal. Když mluvili k faraonovi,...
Exodus 7:10...se v hada.'" A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou...
Exodus 7:13...hole spolykala. Farao byl ale neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 7:14... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeHospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá...
Exodus 7:15...je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu...
Exodus 7:16...sebou tu hůl, která se proměnila v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy:...
Exodus 7:20...a džbánech." Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když před očima faraona...
Exodus 7:22...totéž, a tak farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Farao se otočil a šel...
Exodus 7:26...sedm dní poté, co Hospodin udeřil na NilHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu:...
Exodus 7:27...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit...
Exodus 8:1...tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'"  Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl...
Exodus 8:2...Áron napřáhl ruku k egyptským vodám, vylezlynich žáby a pokryly celou egyptskou zem. Věštci však...
Exodus 8:3... Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal...
Exodus 8:4...egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, i můj lid zbaví...
Exodus 8:5...lid propustím, aby obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za...
Exodus 8:10...v domech, dvorech i na polích pošly. Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil hrozný puch. Když ale...
Exodus 8:11...ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 8:15...i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však zůstal neoblomný...
Exodus 8:16... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeHospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao...
Exodus 8:20...a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě jeho...
Exodus 8:21...mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale...
Exodus 8:22...jim, "ale zůstaňte v této zemi!" "To by nebylo vhodné," odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu Bohu, se...
Exodus 8:25...se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlitHospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí...
Exodus 8:27...odešel od faraona a modlil se k HospodinuHospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil faraona, jeho...
Exodus 9:1...se však farao zatvrdil a lid nepropustil.  Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu:...
Exodus 9:2...Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a chceš je nadále zadržovat,...
Exodus 9:8...Farao však zůstal zatvrzelý a lid nepropustilHospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné...
Exodus 9:10...A tak vzali popel z pece, postavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly na lidech i...
Exodus 9:12...totiž na sobě vředy tak jako všichni EgypťanéHospodin však posílil faraonovu hrdost. Jak Hospodin...
Exodus 9:13...Mojžíšovi předpověděl, neposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před...
Exodus 9:17...bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy pozor:...
Exodus 9:18...hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne jeho založení doteď. Rychle nech odvést svá stáda a vše,...
Exodus 9:27... Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je...
Exodus 9:29...vás, se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu odpověděl: "Jakmile vyjdu z města a vzepnu ruce k...
Exodus 9:34...přestaly, pokračoval zarytě ve svém hříchu, stej jako jeho dvořané. Farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin...
Exodus 10:1...předpověděl, Izraelity nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho...
Exodus 10:2...provedl, a o znameních, která jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel...
Exodus 10:3...jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak...
Exodus 10:7...a odešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti?...
Exodus 10:8...A tak Mojžíše s Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu....
Exodus 10:10...skotem, neboť máme Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi,...
Exodus 10:11...tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy...
Exodus 10:14...Egyptem a snesly se na celý egyptský kraj. Byla jich taková spousta, že tolik kobylek ještě nikdy nebylo a...
Exodus 10:15...nikdy nebude. Pokryly každý kousek země, se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo po krupobití,...
Exodus 10:19...od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr, který...
Exodus 10:26...půjde s námi - nezůstane tu ani kopyto. Budemenich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu...
Exodus 10:27... nevíme, co bude ke službě Hospodinu potřeba." Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl...
Exodus 10:28...hrdost, a tak je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči....
Exodus 11:3...žena svou sousedku o stříbrné a zlaté šperky." A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný...
Exodus 11:5...prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po...
Exodus 12:5...kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe...
Exodus 12:6...samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za...
Exodus 12:7... Pak vezmou trochu krve a potřou obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou...
Exodus 12:8...maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst s trpkými bylinami. Nejezte z něj nic syrového nebo...
Exodus 12:9...chleby; budou je jíst s trpkými bylinami. Nejezte z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě - jen pečené...
Exodus 12:10...na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Nicněho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbude,...
Exodus 12:11...do rána něco zbude, spálíte to v ohni. A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a...
Exodus 12:14...vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve...
Exodus 12:17...připravit, co každý potřebuje k jídlu. Budete zachovávat svátek nekvašených chlebů, neboť právě toho dne...
Exodus 12:21...tedy svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a...
Exodus 12:22...Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej do misky s krví a tou krví potřete nadpraží i obě...
Exodus 12:24...domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. přijdete...
Exodus 12:27...pro vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy...
Exodus 12:29... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od...
Exodus 12:30... noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a všichni Egypťané. V Egyptě propukl hrozný...
Exodus 12:31...nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši...
Exodus 12:33...i mně." Egypťané pak lid pobízeli, aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!"...
Exodus 12:34...říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těstoještě než vykynulo, díže zabalil do šatů a nesl je na...
Exodus 12:36...Egypťany o stříbrné a zlaté šperky i o šaty.  Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak příznivě, že jim...
Exodus 12:38...mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlonimi také množství přimíšeného lidu a obrovské stádo bravu...
Exodus 12:42... vyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta...
Exodus 12:43...Izraele ve svých pokoleních budou držet strážHospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o...
Exodus 12:44...žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec...
Exodus 12:45...za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník. Musí být sněden v jednom...
Exodus 12:46...ho jíst přistěhovalec ani nádeníkMu být sněden v jednom domě - nic z jeho masa nevyneseš z...
Exodus 12:48...to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe,...
Exodus 13:2...Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytkaje ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v...
Exodus 13:13...prvního vrhu tvého dobytka patří Hospodinu. Každého osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho...
Exodus 13:14...tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou...
Exodus 13:17...vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao koneč lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou...
Exodus 13:18... mohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři....
Exodus 13:21...Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouštěHospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je...
Exodus 14:3...Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude...
Exodus 14:4...v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na...
Exodus 14:5...Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho...
Exodus 14:9...Izraelity, kteří se opovážili odejít. Egypťané je pronásledovali - všechny faraonovy vozy, jeho jezdci i...
Exodus 14:10... synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na  Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k Hospodinu....
Exodus 14:13...se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je ...
Exodus 14:16... Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. sám...
Exodus 14:17...skrz moře suchou nohou. sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do moře za vámi. Tehdy se...
Exodus 14:18...jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech a...
Exodus 14:19...před izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se totiž pohnul,...
Exodus 14:22...a synové Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i levici!...
Exodus 14:23...jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho vozy i...
Exodus 14:25...a uvrhl egyptský tábor do zmatku. Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy...
Exodus 14:27...na původní místo a Egypťané utíkali proti němu. Tak Hospodin vmetl Egypťany doprostřed moře. Jak se...
Exodus 14:28...moře. Jak se vody vracely, pohřbily vozyjezdce, celé faraonovo vojsko, jež vešlo za Izraelity do...
Exodus 14:29...jeden. Synové Izraele však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho...
Exodus 14:31...na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina...
Exodus 15:2...i s jezdcem smetl do moře! síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a...
Exodus 15:3...ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebitHospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin....
Exodus 15:4...udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin. Faraonovy vozy i s jeho vojskem do moře svrhl, nejlepší z jeho...
Exodus 15:5...z jeho jezdců v Rudém moři ztonuli. Propast je pohřbila, jako kámen klesli do hlubin. Tvá pravice,...
Exodus 15:6... jako kámen klesli do hlubin. Tvá praviceHospodine, je velkolepá v moci, tvá pravice, Hospodine,...
Exodus 15:7...své protivníky ničíš. Když vypouštíš svůj hv, jak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se vody...
Exodus 15:9...moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu, doženu je, kořist uchvátím, svou chtivost jimi...
Exodus 15:10...ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako...
Exodus 15:11...přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný...
Exodus 15:12...chvalách, konající divy? Napřáhls pravici, země je pohltila. Lid, jejž jsi vykoupil, však láskou provázíš,...
Exodus 15:13...pravici, země je pohltila. Lidjejž jsi vykoupil, však láskou provázíš, svou silou zvolna...
Exodus 15:16...obyvatelé Kanaánu se potácí! Hrůza a strach je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než...
Exodus 15:17... než přejde lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež...
Exodus 15:19...bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do moře, Hospodin je...
Exodus 15:21...ženy s tamburínami šly za a tančily. Miriam jim předzpěvovala: "Zpívejte Hospodinu, slavně se vyvýšil:...
Exodus 15:25... "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volalHospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do...
Exodus 15:26...vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné,...
Exodus 16:3...proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou...
Exodus 16:5...žít podle mých pokynů, či nikoli. budou šestého dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho...
Exodus 16:8...reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin večer k jídlu maso a ráno chléb do sytosti,...
Exodus 16:12..."Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se nasytíte...
Exodus 16:15...na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co je to?"). Opravdu nevěděli, co...
Exodus 16:19...Každý nasbíral, kolik potřeboval k jídlu. Mojžíš jim řekl: " si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni...
Exodus 16:20..." si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek,...
Exodus 16:23...obce tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den...
Exodus 16:25...to ani v tom nebyli červi. Tehdy Mojžíš řekl: "Szte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na...
Exodus 16:32...bílý, a chutnal jako medový koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, je to...
Exodus 16:33...na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem many...
Exodus 16:34...je to uchováno pro všechna vaše pokolení." A tak jej Áron postavil před Truhlou svědectví, aby to bylo...
Exodus 16:36... dokud nepřišli k hranicím kanaánské země. (Omer je desetina efy.) Celá izraelská obec potom podle...
Exodus 17:2..."Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?"...
Exodus 17:3... "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi syny a dobytkem umořil žízní?!"...
Exodus 17:7...dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom...
Exodus 17:9...Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. se zítra...
Exodus 17:10...a budu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur...
Exodus 17:12...Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali...
Exodus 17:13... do západu slunce. Tak Jozue porazil Amalekajeho lid mečem. Hospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na...
Exodus 17:15...zpod nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad...
Exodus 18:2... co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny. První se...
Exodus 18:5... před faraonovým mečem." Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s jeho syny a manželkou na poušť, kde...
Exodus 18:7...manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se jeden...
Exodus 18:8...jim daří, vešli do stanu. Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil...
Exodus 18:9...na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodilJetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli...
Exodus 18:11...Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil...
Exodus 18:13...a hodovali s Mojžíšovým tchánem před Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před...
Exodus 18:15...lid stojí od rána do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají...
Exodus 18:17...Boží ustanovení a pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty...
Exodus 18:18...tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úpl se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol...
Exodus 18:19...s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přinášejněmu nesnadné věci. Vysvětluj lidu ustanovení a pokyny a...
Exodus 18:20...věci. Vysvětluj lidu ustanovení a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze...
Exodus 18:21...mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže, kteří...
Exodus 18:22...nad tisíci, nad sty, nad padesáti a desetiOni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě,...
Exodus 18:24...lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš...
Exodus 18:25...a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu,...
Exodus 19:3...naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k BohuHospodin na něj z hory zavolal: "Toto promluvíš k domu...
Exodus 19:7...se vrátil, svolal stařešiny z lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen...
Exodus 19:8...slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin...
Exodus 19:10..." Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova liduHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je...
Exodus 19:14...dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupilhory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu:...
Exodus 19:19...rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol...
Exodus 19:21...Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupilHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se...
Exodus 19:22... aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo. Také kží, kteří přistupují k Hospodinu, se posvětí, aby se...
Exodus 19:24...horu a posvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani...
Exodus 19:25...neobořil." Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to. Bůh promluvil všechna tato...
Exodus 20:5... dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh...
Exodus 20:7...a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil...
Exodus 20:10...a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu....
Exodus 20:11...ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich,...
Exodus 20:17...o svém bližním. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku,...
Exodus 20:20...se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát...
Exodus 20:24...ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hli oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné...
Exodus 20:25...své jméno, k tobě přijdu a požehnám tiJestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných...
Exodus 21:1...se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského otroka,...
Exodus 21:3... ale sedmého roku zadarmo odejde na svoboduJestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejde...
Exodus 21:4...jestliže měl ženu, odejde s ním i jeho ženaJestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo...
Exodus 21:6...ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k...
Exodus 21:11...na stravě, oděvu ani na manželském stykuJestliže toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít...
Exodus 21:13...udeří člověka tak, že zemře, musí zemřít. Pokud mu však neukládal o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky,...
Exodus 21:16...otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověkamu zemřít, byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho...
Exodus 21:19... ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn...
Exodus 21:20...mu jen ušlý zisk a náklady na léčení. Když kdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře...
Exodus 21:21...že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěnJestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn,...
Exodus 21:22...pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plod,...
Exodus 21:26... ránu za ránu, podlitinu za podlitinu. Když kdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko...
Exodus 21:27...oko poškodí, propustí je za to oko na svoboduJestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub, propustí je...
Exodus 21:28...je na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován...
Exodus 21:29...jíst; majitel toho býka pak bude bez vinyJestliže ale byl ten býk trkavý od dřívějška a jeho...
Exodus 21:30... bude býk ukamenován a zemře i jeho majitelJestliže mu bude uloženo výkupné, výplatou za svůj život...
Exodus 21:31...život vše, co mu bude uloženo. býk potrká čího syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož...
Exodus 21:34... býk nebo osel, vyrovná se majitel jámyjeho majitelem: mu peníze a mrtvé zvíře si nechá. Když...
Exodus 21:35... mu peníze a mrtvé zvíře si nechá. Když čí býk potrká sousedova býka tak, že pojde, prodají...
Exodus 21:36...vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho majitel ho nehlídal, musí nahradit býka za býka a toho...
Exodus 21:37...býka za býka a toho mrtvého si nechá. Když kdo ukradne býka nebo beránka a zabije ho nebo prodá,...
Exodus 22:1...býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi.  Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen...
Exodus 22:3... Jestliže nemá čím, bude za svou krádež prodánJestliže se u něj to, co ukradl, najde živé - býk, osel...
Exodus 22:9...ten svému bližnímu dvojnásobnou náhradu. Když kdo svěří svému bližnímu do opatrování osla, býka,...
Exodus 22:10...pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek...
Exodus 22:13...důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si kdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo...
Exodus 22:14...u toho nebude jeho majitel, musí je nahraditJestliže u toho majitel bude, k náhradě nedojde. Jestliže...
Exodus 22:16... musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženuJestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu svůdce...
Exodus 22:20...samotného Hospodina, propadne klatbě. Přistěhovalci neubližuj ani ho neutiskuj - vždyť jste sami byli...
Exodus 22:22...neubližuj vdově ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a ...
Exodus 22:24...vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotciJestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který...
Exodus 22:25...se k němu jako lichvář, neukládej mu úrokJestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližního, vrať mu ho...
Exodus 22:26...bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou...
Exodus 22:29...skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso...
Exodus 22:30... osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je psu." ...
Exodus 23:3...pod vlivem většiny. Nestraň ani chudákovijeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho...
a další...

Slova obsahující : abroně (1) acmoně (1) bahně (2) bázně (2) běhně (1) běsnění (3) bezbožně (1) bezdůvodně (5) bezelstně (2) bezodkladně (8) bezostyšně (1) bezpečně (7) bezpečnější (1) bezplatně (2) bezstarostně (2) beztrestně (1) bezúhonně (6) bezvládně (1) bezvýhradně (1) bezvýznamnější (1) běžně (5) bídně (2) bohyně (1) bojovně (1) bráně (64) bylině (1) calmoně (1) ceně (9) ceněn (1) cennější (4) cihelně (1) cudně (1) čalouněná (1) časně (17) částečně (1) černější (1) červeně (6) čestně (2) činění (4) členěné (1) čtyřnásobně (2) daně (10) daněk (1) daremně (1) dásně (1) dědičně (3) denně (29) dennodenně (1) desetině (5) díkůčinění (3) díně (1) divočině (2) dlaně (12) dně (3) dobrovolně (7) dočasně (1) doháněli (1) dohlédněte (1) dolině (3) domněnek (1) domnění (5) doslovně (1) dotkněte (1) dozněl (1) drobně (1) družině (2) dřině (1) duchovně (2) důkladně (5) důkladněji (2) duněla (1) dunění (2) důrazně (1) důsledně (1) důvěrně (1) dvojnásobně (3) dvoraně (1) ekbataně (1) esteřině (1) falešně (5) halasně (1) haně (1) hanebně (1) haněl (1) haněli (1) haněn (1) hanět (1) hebrejštině (3) hladině (4) hlavně (8) hlíně (1) hliněná (3) hliněné (11) hliněném (1) hliněnou (2) hliněný (3) hliněných (3) hliněnými (1) hlubině (8) hlučně (2) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |