Ním

Hledám pøesnì 'ním'. Nalezeno 627 veršù. Další varianty: ono (16) on (770) ním (650) němu (328) něm (348) něj (759) něho (29) (312) mu (2087) jemu (69) jej (489) jeho (3645) je (6538) ho (2256)
Genesis 4:7...zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře,...
Genesis 6:7... a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověkajehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek,...
Genesis 7:7... Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech...
Genesis 7:16...je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A...
Genesis 7:23...i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi...
Genesis 8:1...na Noema i na všechnu zvěř a dobytek, kterýním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila....
Genesis 8:18...na zemi plodí a množí." Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř...
Genesis 12:4...dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu,...
Genesis 14:5... ale třináctého roku se vzbouřili. Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhl s králi, kteří byli s ním...
Genesis 14:17...od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byliním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je...
Genesis 17:22...ti Sára porodí příští rok touto dobou." A kdyžním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal...
Genesis 17:27...Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni jeho domácí, jak narození v domě, tak koupení od cizince za...
Genesis 18:2...do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového...
Genesis 19:16...trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se...
Genesis 19:32...otěhotnět běžným způsobem. Pojďme, opijme svého otce vínem a spěme s ním, abychom zachovaly símě našeho...
Genesis 19:34...nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v noci...
Genesis 19:35...símě svého otce." I noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic...
Genesis 25:26...kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu....
Genesis 26:20...s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepře,...
Genesis 27:12...holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe prokletí,...
Genesis 28:13...a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého...
Genesis 31:23...dne. Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v gileádských horách. noci...
Genesis 32:2...domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom sením setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal:...
Genesis 32:7...pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je s ním čtyři...
Genesis 32:21...jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který předchází. Když se s ním potom setkám,...
Genesis 32:22...setkám, snad přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal...
Genesis 32:25...převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sámkdo s ním ale zápasil, dokud nezačalo svítat. Když...
Genesis 33:1...pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a...
Genesis 34:6...Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi, abyním promluvil. Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a když...
Genesis 35:2...svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodi a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte...
Genesis 35:6...pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i všichni, kdo byli...
Genesis 37:4... Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je,...
Genesis 39:3...a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí,...
Genesis 39:21...královští vězni. Tak se Josef ocitl v žalářiHospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a...
Genesis 39:23... měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s...
Genesis 40:7...na a hle, byli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho pána:...
Genesis 41:43...roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat...
Genesis 43:32..."Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro něj, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s ním...
Genesis 43:33...s Hebreji - je to pro ohavnost.) Bratři před ním seděli v přesném pořadí, od prvorozeného po...
Genesis 43:34...druhého. Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce byla pětkrát větší než porce...
Genesis 44:14...tam Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli...
Genesis 46:7...do Egypta - Jákob a veškeré jeho potomstvoJeho synové i vnukové přišli s ním, také jeho dcery a...
Genesis 46:26...těch, kdo vyšli z Jákobových beder a přišliním do Egypta (kromě manželek Jákobových synů) - 66 osob....
Genesis 46:29...Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci Izraelovi....
Genesis 50:14... Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni, kdo s ním šli pochovat jeho...
Genesis 50:18..." Josef se při těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji...
Exodus 2:4...sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co sením bude dít. Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera;...
Exodus 2:15...farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil se u...
Exodus 4:3..."Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila se v...
Exodus 4:24...Na místě, kde cestou nocovali, sením střetl Hospodin a chystal se ho zabít. Sipora však...
Exodus 4:27...ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi...
Exodus 7:15...je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu...
Exodus 18:13...a hodovali s Mojžíšovým tchánem před Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před...
Exodus 21:3... ale sedmého roku zadarmo odejde na svoboduJestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejde...
Exodus 21:31...život vše, co mu bude uloženo. býk potrká čího syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož...
Exodus 24:2...izraelských stařešinů se budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni se nepřibližují...
Exodus 29:21...trochu krve, která bude na oltáři, a trochu oleje pomazání a postříkáš tím Árona a jeho roucha a s ním i...
Exodus 34:32... Potom přistoupili všichni synové Izraeleon jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře...
Exodus 34:34...si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku odkládal,...
Exodus 38:23...všechno, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Oholiab, syn Achisamachův z pokolení Dan, zručný v...
Leviticus 8:30...přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš trochu oleje pomazání a trochu krve, která byla na oltáři, a...
Leviticus 16:21...setkávání a oltáře, přivede toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním...
Leviticus 20:17...! Kdokoli by vzal svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s a ona s ním, je to...
Leviticus 25:41... do léta milosti. Tehdy od tebe odejdeon a s ním i jeho děti - a vrátí se ke své rodině, vrátí se...
Leviticus 25:43...nebudou na prodej jako otroci!) Nebudeš nad ním krutě panovat - boj se svého Boha! Tvůj otrok i tvá...
Leviticus 25:53... spočítá cenu svého výkupného podle nich. Budením nakládáno jako s nádeníkem najímaným rok po roce....
Leviticus 25:54...těchto letech vykoupen, odejde v létě milostion a s ním i jeho děti. Synové Izraele jsou přece moji...
Leviticus 26:46...Bohem. jsem Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře...
Numeri 7:89... A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, abyním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa...
Numeri 9:22...nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele tábořili a nevydávali se na...
Numeri 11:20...z chřípí a zhnusí se vám, protože jste zavrhli Hospodina, který je uprostřed vás, a naříkali jste před...
Numeri 11:25...z lidu a postavil je okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil s ním. Vzal z Ducha,...
Numeri 12:8...je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a ne v hádankách,...
Numeri 13:31...vzhůru a obsaďme tu zem. Dokážeme ji ovládnout!" Muži, kteří šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu...
Numeri 15:34...k Mojžíšovi, Áronovi a celé obci a nechali jej ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním stát....
Numeri 16:25...a Abiramovi; izraelští stařešinové šli za ním. "Odvraťte se od stanů těch ničemů," řekl obci....
Numeri 21:34...svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u EdreiHospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do...
Numeri 22:11... syn Ciporův, pro poslal se slovy: ‚Hlenějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Pojď a zatrať...
Numeri 23:4... to ti oznámím." A tak odešel sám. Bůh sením setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm oltářů a...
Numeri 23:21...v Jákobovi, nejsou na dohled těžkosti v IzraeliHospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet královské...
Numeri 27:21...izraelská obec poslouchala. se postaví před kze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat na Hospodinova...
Numeri 31:3..." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k boji. vytáhnou proti Midiánu a vykonají...
Deuteronomium 1:16...spravedlivě, půjde o při mezi člověkemjeho druhem nebo mezi ním a přistěhovalcem. Při soudu buďte...
Deuteronomium 2:24...místě.) "Vzhůru! Jděte dál a překročte potok Arnon! Pohleď, dal jsem do tvé ruky chešbonského krále,...
Deuteronomium 3:2...nám s celým svým lidem vytáhl do boje u EdreiHospodin mi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho...
Deuteronomium 3:25...přejít Jordán, spatřím tu krásnou zem, která je za ním, ty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale na ...
Deuteronomium 9:25...ode dne, kdy jsem vás poznal! Vrhal jsem se před Hospodina, ležel jsem před ním čtyřicet dní a čtyřicet nocí...
Deuteronomium 13:9...světa či z druhého). Nesvoluj a neposlouchej ho! Nesmíš se nad ním slitovat a ušetřit jej. Nesmíš ho...
Deuteronomium 15:14...na svobodu, nenech jej odejít s prázdnou. Štědře ho obdaruj ze svého stáda, humna i lisu. Podělíš se s ním o...
Deuteronomium 19:13...do rukou krevního mstitele, aby zemřel. Neslituješ se nad ním. Odstraň z Izraele nevinně prolitou krev, a...
Deuteronomium 19:21...se ve tvém středu nikdy nestane. Neslituješ se nad ním - život za život, oko za oko, zub za zub,...
Deuteronomium 25:8...svou švagrovskou povinnost!" Stařešinové města jej tedy předvolají a promluví s ním. Bude-li stát na svém...
Deuteronomium 26:10...prvotiny, první ovoce země, kterou jsi miHospodine, dal." Když to položíš před Hospodina, svého Boha...
Deuteronomium 29:20...této knize Zákona a jeho jméno pod nebem vymažeHospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraele a...
Deuteronomium 32:12...v pádu chytí je a dál je nese na svých perutíchHospodin sám je takto provázel, žádný cizí bůh nebyl s ním!...
Deuteronomium 32:44...lid. Mojžíš šel a přednesl všechna slova této pís lidu. Byl s ním také Hošea, syn Nunův. A když Mojžíš...
Deuteronomium 33:8...pomáhej." O Levim řekl: "Kéž tvé urim a tumimHospodine, připadne muži tobě věrnému! Zkusils jej onou...
Jozue 5:13...toho roku začali jíst ze sklizně kanaánské zeměJednou, když byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle -...
Jozue 7:19... "Synu můj," řekl Jozue Achanovi, "vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi...
Jozue 7:26... Spálili je a zaházeli kamením. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je tam dodnes. Tehdy...
Jozue 8:11...se vydal v jeho čele proti Aji. Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když tam dorazili, zamířili přímo...
Jozue 8:29...obrátil v pustou hromadu sutin dodnes. Ajského krále pak nechal do večera viset na kůlu. Když slunce...
Jozue 10:7...proti nám!" Nato Jozue vytáhl z Gilgalu a s ním všechen bojeschopný lid i všichni udatní hrdinové....
Jozue 10:24...krále přiváděli, Jozue svolal všechny izraelské muže. Velitele bojovníků, kteří šli s ním, tehdy vyzval:...
Jozue 15:18... a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženuJednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o...
Jozue 22:14...země Pinchase, syna kněze Eleazara, a s ním deset vůdců, po jednom z každého otcovského domu ze...
Soudců 1:3...rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi do našeho podílu bojovat proti...
Soudců 1:5...jich v Bezeku 10 000. Tam také narazili na Adoni-bezeka a bojovali s ním. Kananejce i Perizejce pobili,...
Soudců 1:14...Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za ženuJednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o...
Soudců 2:18...přikázání. Oni však nechtěli. Když jim Hospodin vzbuzoval soudce, býval Hospodin s ním a po...
Soudců 3:28...hor s Ehudem v čele. "Rychle za mnou!" zvolal. "Hospodin vydal vašeho nepřítele Moába do vašich rukou."...
Soudců 4:10...s Barákem do Kedeše, kam Barák svolal Zabulona i Neftalíma. Následovalo ho 10 000 mužů a šla s ním i...
Soudců 4:14... Debora tehdy řekla Barákovi: "Vzhůru! Toto je den, kdy ti Hospodin vydal Siseru do rukou. Vždyť před...
Soudců 5:15...Barákem, když poslán byl tehdy do údolí, hned za ním šel. V Rubenových rodech byly velké domluvy. Pročpak...
Soudců 8:1...Gedeonovi na druhou stranu Jordánu. Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělal? Proč jsi...
Soudců 8:27...ani náhrdelníky z krků jejich velbloudů. Gedeon z toho pak udělal efod a vystavil ho ve svém městě, v...
Soudců 9:33...za svítání zaútočíš na město. Gaal se svými muži vyrazí proti tobě, naložíš s ním, jak budeš moci."...
Soudců 9:38...a další houf se blíží od Věšteckého dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je...
Soudců 11:3...bratrů utekl a bydlel v kraji Tov. Tam seněmu přidali různí ničemové a podnikali s ním výpady. Po...
Soudců 11:25...Copak se odvážil vzdorovat Izraeli? Copakním bojoval? tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho...
Soudců 13:12...mluvil s mou ženou?" "Ano," odpověděl. Manoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho...
Soudců 14:20...hněvem se pak vrátil do domu svého otce. Samsonovu ženu pak dostal jeden z jeho družbů, který se s ním...
Soudců 18:4...děláš? Proč tu jsi?" Vyprávěl jim tedy, jak sením Míka dohodl: "Najal , a tak mu dělám kněze." Požádali...
Soudců 19:2... Našel si družku z judského Betléma, ale ta sením pohádala a odešla od něj do domu svého otce v judském...
Růt 3:3...se, navoň se, vezmi si nejlepší šaty a jdi za ním na mlat. Nedávej mu ale o sobě vědět, dokud se nenají a...
1. Samuel 3:19..."On je Hospodin; učiní, co se mu zlíbí." Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby...
1. Samuel 9:7...Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když za ním...
1. Samuel 13:16...při něm - asi 600 mužů. Saul se svým synem Jonatanem a s muži, kteří s ním ještě zůstali, se tedy...
1. Samuel 14:13...za mnou. Hospodin je vydal Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal po čtyřech a zbrojnoš za ním. Filištíni před...
1. Samuel 15:35...Rámy a Saul se vrátil domů do Gibeje Saulovy. Samuel pak Saula do smrti nespatřil, ale truchlil nad ním....
1. Samuel 16:18...dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát,"...
1. Samuel 17:7...bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavliJeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo a železný...
1. Samuel 17:24...předtím a David to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže spatřili, všichni se před ním v hrozném strachu...
1. Samuel 17:32...to i Saulovi a ten si ho dal zavolat. " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl David Saulovi. "Tvůj...
1. Samuel 17:35...medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním, srazil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. A když se vrhl...
1. Samuel 18:12...uhnul. Saul se Davida začal bát, protožením byl Hospodin, kdežto od Saula se odvrátil. Aby se ho...
1. Samuel 18:14...i zpět. David si ale na všech taženích vedl úspěš a Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak úspěšně si...
1. Samuel 19:3...se svým otcem na pole, kde budeš, a promluvímním o tobě. Potom ti povím, co jsem zjistil." Jonatan pak...
1. Samuel 19:7..."Jakože je živ Hospodin, nebude zabit!" Jonatan pak Davida zavolal a všechno mu to vyprávěl. Potom...
1. Samuel 19:8... David vytáhl, bojoval s Filištíny a udeřil na  tak prudce, že se před ním dali na útěk. Jednou, když...
1. Samuel 22:1...do domu?" Tak odtamtud David unikl a ukryl sejeskyni Adulam. Když se to doslechli jeho bratři, vydali se...
1. Samuel 22:2...s celým otcovským rodem za ním. Shromáždili seněmu také všichni, kdo byli v nesnázích a kdo byli...
1. Samuel 22:6...lesa. Saul se doslechl, že se David se svými muži znovu objevil. Seděl právě pod tamaryškem na výšině v...
1. Samuel 22:7...řekl Saul služebníkům, kteří stáli před ním. "Copak vám Jišajův syn všem rozdá pole a vinice? Copak...
1. Samuel 24:5...jeskyně ale seděl David se svými muži. Ti mu zašeptali: "Vidíš - to je ten den, o kterém ti říkal...
1. Samuel 25:17... co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to takový ničema, že...
1. Samuel 26:3... Saul se utábořil u cesty na kopci Chakila před Ješimonem.David se zatím zdržoval v poušti. Když viděl, že...
1. Samuel 31:5...a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na svůj meč a zemřel s ním. Tak...
1. Samuel 31:6...on na svůj meč a zemřel s ním. Tak zahynul Sauljeho tři synové i jeho zbrojnoš; společně s ním toho dne...
2. Samuel 1:11...jsem ti to sem, můj pane." David vzal své roucho a roztrhl je, stejně jako všichni, kdo byli s ním. ...
2. Samuel 2:4...usadili se v Hebronu a okolních městech. Tam za ním potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za krále...
2. Samuel 2:19...se za Abnerem, neuhnul napravo ani nalevojen za ním. Abner se obrátil: "To jsi ty, Asaeli?" zavolal....
2. Samuel 3:27...o tom ale nevěděl. Když byl Abner zpátky v Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby si...
2. Samuel 3:31...v bitvě u Gibeonu. David pak řekl Joábovi a všemu lidu, který byl s ním: "Roztrhněte svá roucha,...
2. Samuel 5:10... k paláci. Tak se David stále více vzmáhalHospodin, Bůh zástupů, byl s ním. Chíram, král Týru, pak...
2. Samuel 6:21... jako se předvádí nějaký ubožák!" "Bylo to před Hospodinem!" odpověděl David. "Před Hospodinem, který ...
2. Samuel 10:17...celý Izrael, překročil Jordán a přitáhl k Chelamu. Aramejci se sešikovali proti Davidovi a pustili se s...
2. Samuel 11:8...si koupel." Jakmile Uriáš opustil palác, král za ním poslal svůj dar. Uriáš ale nešel domů. Ulehl mezi...
2. Samuel 11:13...tedy Uriáš ještě zůstal v Jeruzalémě. Nazítří si ho David zavolal a jedl s ním a pil, dokud ho neopil. On...
2. Samuel 12:23...mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést...
2. Samuel 13:27..."Proč by s tebou chodil?" řekl král. Když ale na něj Abšalom naléhal, poslal s ním Amnona i všechny...
2. Samuel 14:33...raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom Abšaloma k sobě pozval, a ten k němu...
2. Samuel 15:1...políbil. Abšalom si později opatřil vůz, koně a padesát mužů, kteří před ním běhali. Od časného rána...
2. Samuel 15:11...se v Hebronu stal králem!'" S Abšalomem odešloJeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak šli...
2. Samuel 15:14..." David řekl všem svým služebníkům, kteříním byli v Jeruzalémě: "Musíme ihned utéct! Abšalom by nás...
2. Samuel 15:24...všemi svými lidmi zamířil do pouště. Vtom se objevil i Sádok a s ním všichni levité nesoucí Truhlu Boží...
2. Samuel 15:30...a zůstali tam. David pak stoupal na Olivetskou horu a celou cestu plakal, hlavu zahalenou a bos. Také...
2. Samuel 16:14...prach. Utrmácený král i všichni, kdo byliním, nakonec dorazili na místo, kde si odpočinuli. Abšalom...
2. Samuel 16:15...zatím s celým izraelským vojskem vstoupil do Jeruzaléma. Také Achitofel byl s ním. Tehdy k Abšalomovi...
2. Samuel 16:17..." žije král! žije král!" "Takhle se odvděčuješ svému příteli?" řekl mu Abšalom. "Proč jsi nešel s...
2. Samuel 18:9...mečem. Abšalom znenadání narazil na Davidovy muže, a tak na svém mezku ujížděl pryč. Když ale mezek...
2. Samuel 18:17...v dalším pronásledování Izraele. Abšaloma vzalihodili ho v lese do velké jámy a navršili nad ním velkou...
2. Samuel 19:18...se s judskými muži přivítat krále Davida. Bylaním i tisícovka mužů z Benjamína a také Cíba, sluha ze...
2. Samuel 19:32...a provázel krále k Jordánu, aby se tamním rozloučil. Barzilaj byl velmi starý, bylo mu...
2. Samuel 20:7...opevněná města a zmizí nám z očí." A tak za ním vytáhli Joábovi muži, Kréťané a Pléťané i všichni...
2. Samuel 22:24...nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin...
2. Samuel 23:10... a tak vytáhli také Izraelci; tehdy vstal a pobíjel Filištíny, mu ruka ztuhla, že nemohl pustit meč. Lid...
1. Královská 1:5...neměl. Tehdy se začal pozvedat Chagitin syn Adoniáš. "Kralovat budu ," prohlašoval. Opatřil si vozy a...
1. Královská 1:25...ovcí a sezval všechny královské syny i vojenské velitele a také kněze Abiatara. Ti s ním hodují,...
1. Královská 1:28...David. Když přišla ke králi a postavila se před ním, král přísahal: "Jakože je živ Hospodin, který...
1. Královská 1:44...David, ustanovil za krále Šalomouna. Poslalním kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova,...
1. Královská 2:9...mu přísahal při Hospodinu, že ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět,...
1. Královská 3:16...oběti a všem svým dvořanům vystrojil hostinuJednou přišly ke králi dvě nevěstky a postavily se před ním...
1. Královská 6:20...zlatem, kterým pokryl také cedrový oltář před ním. Šalomoun pokryl celý vnitřek chrámu ryzím zlatem. Také...
1. Královská 6:21...oltář před ním. Šalomoun pokryl celý vnitřek chrámu ryzím zlatem. Také svatostánek pokryl zlatem a natáhl...
1. Královská 8:62...jeho přikázání tak jako dnes." Král a s ním celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní hody....
1. Královská 8:65...obětí. Šalomoun tehdy slavil slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok, jedno...
1. Královská 10:2... aby ho vyzkoušela v hádankách. Když dorazila do Jeruzaléma s početnou družinou a s velbloudy nesoucími...
1. Královská 12:8...laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s...
1. Královská 12:10... které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteříním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají:...
1. Královská 13:19...sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž se tedy vrátil s ním, pojedl u něj doma a napil se vody...
1. Královská 13:30...ho do svého města, aby ho oplakal a pohřbilJeho tělo pochoval do svého hrobu. "Ach, bratře můj!"...
1. Královská 14:3...sebou deset chlebů, koláče a džbán medu a jdi za ním. On ti oznámí, co bude s chlapcem." Jeroboámova žena...
1. Královská 15:3... Pokračoval ve všech hříších, které před ním páchal jeho otec. Jeho srdce nepatřilo tak cele...
1. Královská 16:25...podle pána hory Šemera. Omri dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší věci než...
1. Královská 16:30...v Samaří nad Izraelem dvacet dva let a páchalHospodinových očích horší zlo než všichni před ním. Jako by...
1. Královská 16:33...Baalův chrám a v něm Baalův oltář. Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab svými...
1. Královská 18:7...druhým. Obadiáš šel svou cestou a hle - naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho Obadiáš poznal, padl před ním na...
1. Královská 19:19... syna Šafatova, jak oře s dvanácti páry dobytkaJedenáct párů bylo před ním a on byl u dvanáctého. Když ho...
1. Královská 19:20... Elíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. "Jenom políbím otce a matku," volal za ním, "a hned půjdu za...
1. Královská 20:34...vyšel a on ho pozval k sobě do vozu. Ben-hadad mu tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec vzal...
1. Královská 21:5... otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Když za ním přišla za ním jeho žena Jezábel, ptala se ho: "Co že...
2. Královská 1:9...je Eliáš Tišbejský!" řekl král. Poslal tedy na něj velitele s padesáti vojáky. Eliáš seděl na vrcholu hory...
2. Královská 1:11...pohltil velitele i s jeho padesáti. Král tedy na něj poslal dalšího velitele s padesáti vojáky. Ten za ním...
2. Královská 1:13...velitele i s jeho padesáti. Král tedy poslal ještě třetího velitele s padesáti muži. Když ale ten třetí...
2. Královská 1:15...padesáti muži, můj život ale prosím ušetři!" Hospodinův anděl tehdy promluvil k Eliášovi: "Sestup s ním,...
2. Královská 3:12...líval vodu na ruce Eliášovy." "Ten slovo Hospodinovo," odpověděl Jošafat. Vydali se tedy spolu s...
2. Královská 4:12...přišel odpočinout. Lehl si ve svém pokojíku a svému mládenci Gehazimu řekl: "Zavolej tu Šunemitku." Ten ji...
2. Královská 4:23...za Božím mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní ani...
2. Královská 4:33...mrtvý na lůžku. Elíša šel dovnitř, zavřel sením o samotě a začal se modlit k Hospodinu. Potom vstal a...
2. Královská 4:38... Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hladJednou, když před ním seděli proročtí učedníci, řekl svému...
2. Královská 5:20...ani nebyl daleko, když si Gehazi, mládenec Božího muže Elíšy, řekl: "Tak vida, můj pán si odmítl vzít, co...
2. Královská 5:21...za Námanem. Jakmile si Náman všiml, že za ním běží, vystoupil z vozu a šel mu vstříc. "Je všechno v...
2. Královská 6:32... Ten zatím seděl doma se stařešiny IzraeleJeště než k němu královský posel dorazil, řekl jim: "Vidíte...
2. Královská 7:17... přesně jak řekl Hospodin. Král tehdy odvelel svého pobočníka, svou pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale...
2. Královská 8:9...u něj Hospodina, jestli se uzdravím." Chazael se mu tedy vydal naproti a vzal s sebou dary - čtyřicet...
2. Královská 9:2...a jdi do Rámot-gileádu. tam přijdeš, vyhledej Jehua, syna Jošafatova, syna Nimšiho. Jdi za ním, odveď ho...
2. Královská 9:6...tebe, veliteli!" řekl mu. A tak vstal a šelním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejem a řekl mu: "Tak...
2. Královská 9:13...Pomazal jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho pod ním na...
2. Královská 9:25...a on se zhroutil na podlahu svého vozu. "Vezmi ho a pohoď na poli Nábota Jizreelského," řekl pak Jehu...
2. Královská 9:27..." Jakmile judský král Achaziáš viděl, co se je, ujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu se ale pustil za ním a...
2. Královská 10:4...na trůn jeho otce a bojujte za dům svého pána!" Oni ale dostali hrozný strach. Řekli si: "Když před ním...
2. Královská 13:14...mezi izraelskými králi. Když Elíša na smrt onemocněl, izraelský král Jehoaš ho navštívil, plakal nad...
2. Královská 14:19... jak známo, sepsány v Kronice judských králů. V Jeruzalémě proti němu zosnovali spiknutí. Utekl sice do...
2. Královská 15:25...který svedl celý Izrael. Pekach, syn Remaliášůvjeho pobočník, proti němu zosnoval spiknutí. Vzal s sebou...
2. Královská 17:2...Ely. Kraloval v Samaří devět let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, i když ne tak jako izraelští...
2. Královská 18:5...se mu Nechuštan, Bronzovec. Ezechiáš spoléhal na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi judskými králi před ním...
2. Královská 18:7...přikázání, která Hospodin vydal Mojžíšovi, a Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, se mu dařilo....
2. Královská 19:8...že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl...
2. Královská 21:11...služebníky proroky: "Judský král Menaše napáchal ještě horší ohavnosti, než jaké před ním páchali Emorejci,...
2. Královská 23:2...stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé...
2. Královská 23:17...to všechno předpověděl. Král se zeptal: "Čí je ten náhrobek, který tu vidím?" Místní mu odpověděli: "To...
2. Královská 25:5...v obležení. Král prchal k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za ním. Když ho pak na jerišské...
2. Královská 25:6...se mu rozutekli. Král byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly. Tam byl nad ním vynesen rozsudek:...
2. Královská 25:23...zůstat v Judsku. Když všichni velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše...
2. Královská 25:25... syn Netaniáše, syna Elišamova, z královského rodu a s deseti dalšími muži Gedaliáše zavraždil. Kromě...
2. Královská 25:28...judského krále Joakina a propustil ho z vězeníJednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší než...
1. Letopisů 9:20...bývali strážci vchodu do tábora HospodinovaJejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův - Hospodin...
1. Letopisů 11:9...obnovil Joáb. Tak se David stále více vzmáhalHospodin zástupů byl s ním. Toto jsou vůdcové Davidových...
1. Letopisů 16:5...a chvalozpěvy Hospodinu, Bohu Izraele. Vedl je Asaf a za ním byl Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot, Jechiel...
1. Letopisů 16:30... Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá zem! Pevně je postaven svět, nic jím...
1. Letopisů 19:17... Jakmile David sešikoval vojsko, pustili sením Aramejci do boje. Museli se ale před Izraelem dát na...
1. Letopisů 21:20...mlátil pšenici, se ohlédl a spatřil andělaJeho čtyři synové, kteří tam byli s ním, se schovali. Právě...
1. Letopisů 29:25...krále Davida se poddali králi ŠalomounoviHospodin dal Šalomounovi v očích celého Izraele nebývalou...
2. Letopisů 1:1...královstvím země. Davidův syn Šalomoun se pev chopil královské vlády. Hospodin, jeho Bůh, byl s ním a...
2. Letopisů 7:8...tuk. Tak Šalomoun slavil sedmidenní slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok. Bylo...
2. Letopisů 9:1...se doslechla o Šalomounově proslulosti, a tak přijela do Jeruzaléma, aby Šalomouna vyzkoušela v hádankách....
2. Letopisů 10:8...laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s...
2. Letopisů 10:10... které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteříním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají:...
2. Letopisů 12:3...egyptský vládce Šišak. Měl 1 200 vozů, 60 000 jezdců a nesčíslné vojsko, které s ním táhlo z Egypta:...
2. Letopisů 12:11...vchod do královského paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, šly s ním stráže, vynášely...
2. Letopisů 15:2...slovy: "Slyš , Aso i všechen Judo a BenjamíneHospodin bude s vámi, když budete s ním. Když ho budete...
2. Letopisů 15:9...předsíni Hospodinova chrámu. Poté shromáždil celého Judu a Benjamína i všechny přistěhovalce z Efraima,...
2. Letopisů 20:36... což byl velmi špatný čin. Spolčil sením, aby si pořídil zámořské loďstvo. Když ty lodě v...
2. Letopisů 22:7... navštívil. Při návštěvě Bůh přivodil jeho pád. Když Achaziáš dorazil k Joramovi, šel s ním za...
2. Letopisů 25:7...100 000 bojovníků z Izraele. Přišel však za ním Boží muž a řekl: "Králi, neber s sebou izraelské vojsko...
2. Letopisů 25:27...králů. Od dob, kdy Amaciáš přestal následovat Hospodina, se proti němu v Jeruzalémě chystalo spiknutí....
2. Letopisů 26:17...chrámu, aby na kadidlovém oltáři pálil kadidlo. Kz Azariáš a osmdesát statečných Hospodinových kněží tam...
2. Letopisů 29:11... Synové moji, neberte to teď na lehkou váhuHospodin vás přece vyvolil, abyste stáli před ním a...
2. Letopisů 32:7...a stateční! Nebojte se ani se nelekejte asyrského krále ani spousty, která táhne s ním. S námi je někdo...
2. Letopisů 32:8...s ním. S námi je někdo větší nežli s ním! S ním je jenom lidská síla, ale s námi je Hospodin, náš Bůh,...
2. Letopisů 32:31...se dařilo všechno, co dělal. Když pak ale za ním babylonští vládcové vypravili posly, aby se vyptali na...
2. Letopisů 34:30...stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé...
2. Letopisů 35:21...na Eufratu. Jošiáš vytáhl proti němu, ale on za ním vyslal posly se vzkazem: " s tebou nic nemám,...
2. Letopisů 35:22...se mu nestav do cesty, aby nezničil!" Jošiáš mu ale neustoupil. Převlékl se a šel s ním bojovat....
2. Letopisů 36:23...slovem i písmem: "Tak praví Kýros, král perskýHospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země,...
Ezdráš 1:3...v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patříjeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma v...
Ezdráš 7:6...velekněze Árona. Tento Ezdráš přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od...
Ezdráš 7:7... jeho Bůh, nad ním držel svou ruku. Sedmého roku krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma odešli také...
Ezdráš 7:9...v pátém měsíci králova sedmého roku. Z Babylonu vyšel prvního dne prvního měsíce a do Jeruzaléma...
Ezdráš 8:3...Šekaniášův; ze synů Parošových: Zachariáš a s ním 150 zapsaných mužů; ze synů Pachat-moábových: Eljoenaj,...
Ezdráš 8:4...Pachat-moábových: Eljoenaj, syn Zerachiášův, a s ním 200 mužů; ze synů Zatuových: Šekaniáš, syn Jachazielův,...
Ezdráš 8:5...synů Zatuových: Šekaniáš, syn Jachazielův, a s ním 300 mužů; ze synů Adinových: Ebed, syn Jonatanův, a s...
Ezdráš 8:6... a s ním 300 mužů; ze synů Adinových: Ebed, syn Jonatanův, a s ním 50 mužů; ze synů Elamových: Ješajáš, syn...
Ezdráš 8:7...Jonatanův, a s ním 50 mužů; ze synů ElamovýchJešajáš, syn Ataliášův, a s ním 70 mužů; ze synů...
Ezdráš 8:8...synů Šefatiášových: Zebadiáš, syn Michaelův, a s ním 80 mužů; ze synů Joábových: Obadiáš, syn Jechielův, a s...
Ezdráš 8:9...a s ním 80 mužů; ze synů Joábových: Obadiáš, syn Jechielův, a s ním 218 mužů; ze synů Baniho: Šelomit, syn...
Ezdráš 8:10... syn Jechielův, a s ním 218 mužů; ze synů Baniho: Šelomit, syn Josifiášův, a s ním 160 mužů; ze synů...
Ezdráš 8:11...ze synů Bebajových: Zachariáš, syn Bebajův, a s ním 28 mužů; ze synů Azgadových: Jochanan, syn Hakatanův, a...
Ezdráš 8:12...ze synů Azgadových: Jochanan, syn Hakatanův, a s ním 110 mužů; ze synů Adonikamových jmenovitě: Elifelet,...
Ezdráš 8:14...60 mužů; ze synů Bigvajových: Utaj a Zabud a s ním 70 mužů. Shromáždil jsem je u ahavského průplavu, kde...
Nehemiáš 2:1...královským číšníkem. V měsíci nísanu dvacátého roku Artaxerxova jsem obsluhoval krále. Když jsem králi...
Nehemiáš 3:16...zahrady ke schodům dolů z Města Davidova. Za ním opravoval Nehemiáš, syn Azbukův, správce poloviny...
Nehemiáš 3:17...hřbitovu u vodní nádrže a Domu hrdinů. Za ním opravovali levité: Rechum, syn Baniho; vedle něj...
Nehemiáš 3:20...od stupňů ke zbrojnici do rohu hradby. Za ním Baruch, syn Zabajův, horlivě opravoval další část od...
Nehemiáš 3:21...ke vchodu do domu nejvyššího kněze Eliašiba. Za ním Meremot, syn Uriáše, syna Kocova, opravoval další část...
Nehemiáš 3:22...Eliašibova domu po místo, kde dům končil. Za ním opravovali kněží z blízkého okolí. Za nimi opravovali...
Nehemiáš 3:24...domu Azariáš, syn Maasejáše, syna Ananiášova. Za ním opravoval další část Binui, syn Chenadadův, od...
Nehemiáš 3:25...hradby. Palal, syn Uzajův, opravoval naproti roho baště a horní věži vysunuté před královským palácem u...
Nehemiáš 3:27...Vodní bráně a předsunuté věži. Další část za ním opravovali Tekojští naproti velké předsunuté věži ke...
Nehemiáš 3:29...naproti svému domu. Za nimi opravoval naproti svému domu Sádok, syn Imerův. Za ním opravoval Šemajáš, syn...
Nehemiáš 3:30... strážce východní brány. Další část za ním opravoval Chananiáš, syn Šelemiášův, a Chanun, šestý...
Nehemiáš 3:31... Za ním opravoval Mešulam, syn Berechiášův. Za ním opravoval naproti své komoře zlatník Malkiáš k...
Nehemiáš 6:18...a přicházelo množství dopisů. Mnozí v Judskuním byli spojeni přísahou, protože byl zetěm Šekaniáše,...
Nehemiáš 9:8...a dal mu jméno Abraham. Když jsi poznal, že je ti v srdci věrný, uzavřel jsi s ním smlouvu o zemi...
Nehemiáš 11:14...Achzajova, syna Mešilemotova, syna Imerova. S ním bylo 128 jeho bratrů, udatných hrdinů. Jejich velitelem...
Nehemiáš 12:38...děkovný průvod šel opačným směrem. Šel jsemním i s polovinou lidu: po hradbě směrem k Pecné věži a...
Ester 3:5... Samotný Haman si pak všiml, že Mordechaj před ním nekleká ani se neklaní. Hamana to tak rozlítilo, že mu...
Ester 3:11...Hamanovi, synu Hamedaty Agagovce. "Stříbro je tvé," řekl král Hamanovi, "a stejně tak ten lid. Udělej...
Ester 5:9... Tehdy králi odpovím na jeho otázku." Toho dne Haman odcházel veselý a v dobrém rozmaru. V paláci...
Ester 6:9...král, s královskou korunou na hlavě. To roucho i koně svěří některému z králových nejvznešenějších...
Ester 6:11...jsi řekl, nevynecháš." A tak Haman vzal to roucho a koně, oblékl Mordechaje, provezl ho po náměstí a volal...
Ester 6:13...s hlavou zahalenou. Když Haman vypravoval své že Zereš a všem přátelům, co všechno ho postihlo, odvětili...
Job 2:13...prach, létal k obloze. Sedm dní a sedm nocíním proseděli na zemi, a když viděli tu nesmírnou bolest,...
Job 9:3...Může snad člověk být před Bohem v právu? Kdybyním někdo snad chtěl jít k soudu, z tisíce otázek by...
Job 9:13...Kdopak mu řekne: ‚Co to provádíš?' Svůj hv Bůh omezovat nijak nehodlá - před ním se musí sklonit i...
Job 9:14...i pomocníci netvora! Jak bych se tedy před ním obhájil? Jak najdu slova, abych ho obvinil? Neobhájím...
Job 9:19...nadechnout, nasytil by samou útrapou. Přemoci ho? Hle - je nejsilnější! Jít s ním na soud? Kdo ho...
Job 13:15... i kdybych neměl naději, své cesty chci před ním obhájit. Jedině tak bych se mohl zachránit - vždyť před...
Job 15:22... Nevěří, že by unikl temnotě, neustále nad ním visí meč. Bloudí tu jako potrava pro supy, , že ho...
Job 18:9...se. Za patu bude lapen do tenat, zaklapne se nad ním jeho past. Při zemi na něj číhá smyčka, na stezce na...
Job 20:11... jíž měl plné kosti, do prachu ulehne spoluním. I když mu zlo chutná v ústech sladce, i když je chová...
Job 21:33...vystrojí, nad jeho hrobem budou bdít. Lehká mu bude země pohřební, vždyť za ním kráčí celé procesí a...
Job 23:4...se nachází, k jeho sídlu bych se vypravil. Před jeho tváří bych vyložil svou při, vznesl bych před ním...
Job 23:7...přít? Nikoli! On jistě vyslyší! Kdyby sením poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud navždycky....
Job 23:15... jak to prokázal tolikrát. Proto jsem před ním vyděšen, když na něj myslím, hrozím se! Bůh srdce...
Job 26:6... pod vodou s těmi, kdo prodlévají tam. Před ním je nahé samo záhrobí, neskryje se před ním říše záhuby....
Job 27:22... odvane ho daleko z jeho domova. Vrhne se na něj beze vší lítosti, právě když bude chtít před ním utéci....
Job 31:37...se jím jako korunou! Všechny své kroky před ním rád vypovím, předstoupím před něj jako princ! Jestli ...
Job 33:24...jeden z tisíců, který prohlásí jeho nevinu, smiluje se nad ním a řekne: ‚Vysvoboď jej, Bože, do jámy...
Job 34:22...temnoty a není příšeří, kde by se zločinci před ním schovali. Bůh nemusí shromažďovat další důkazy, aby se...
Job 37:18...se, když pod jižním vánkem ztichne zem, můžešním roztáhnout mraky po obloze pevné jak zrcadlo z bronzu...
Job 40:2...Hospodin promluvil k Jobovi: "Napraví Všemohoucího, kdo se s ním chce přít? Kdo obviňuje Boha, na...
Job 40:29...uzavřít, aby ti sloužil navždycky? Nebo sením jak s ptáčkem pomazlíš? Dáš ho na vodítko dcerkám na...
Job 41:24... moře pění jak voňavkářův kelímek. Ve vodě za ním brázda třpytí se, jako by šediny narostly hlubině....
Job 42:11...Jobovi dvakrát více, než co měl dřív. Všichni jeho bratři a sestry i všichni jeho dřívější známí přišli...
Žalmy 18:24...nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin...
Žalmy 22:25...símě Izraele, ctěte jej! Jistěže nepohrdá trápením ubožáka, s odporem neskrývá před ním tvář - když k němu...
Žalmy 22:30...vládne nad národy! Všichni bohatí světa se před ním skloní, všichni do prachu klesající pokleknou - ti, kdo...
Žalmy 45:12...zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král - před ním se skloň, on je tvůj pán. I město Týr ti přinese dary,...
Žalmy 49:18...vzmáhá se. zemře, nic s sebou nepoberejeho nádhera s ním dolů nepůjde. Za svého života sám sobě...
Žalmy 50:3...skvěje se. Přichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde oheň, všechno stravuje, kolem něj prudká vichřice!...
Žalmy 50:18... slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje, přátelíš se s ním, s cizoložníky ses ztotožnil! Svá...
Žalmy 51:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Poté, co za ním přišel prorok Nátan kvůli jeho poměru s Batšebou....
Žalmy 68:2...zpěváka. Zpívaný žalm Davidův. Povstane Bůhjeho nepřátelé prchnou, ti, kdo jej nenávidí, před ním...
Žalmy 68:5...oslavovat budou a tančit radostí! Zpívejte Bohujeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte -...
Žalmy 76:13... vy všichni v okolí, dary Hroznému přinesteOn přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí...
Žalmy 85:14...a naše země hojně urodí. Spravedlnost před ním poběží, připraví cestu jeho šlépějím! Modlitba...
Žalmy 89:24...nepřítel, nebude přemožen žádným zlosynemJeho protivníky před ním rozdrtím, ty, kdo jej nenávidí,...
Žalmy 89:25...jej nenávidí, porazím. věrnost a láska budením, jeho roh se v mém jménu vyvýší. Jeho ruku vložím na...
Žalmy 89:29... nejvyšším bude z králů na zemi. Svou láskuněmu zachovám navěky, smlouva s ním se nikdy nezmění....
Žalmy 91:15... jméno a ho vyvýším. Bude volat a  mu odpovím, v dobách soužení budu s ním, vysvobodím jej a...
Žalmy 95:6...jeho ruce stvořily! Pojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme! On...
Žalmy 96:9...mu, do jeho nádvoří s dary předstupte. Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá...
Žalmy 97:7... těm, kdo se chlubí svými modlami - všichni boho se před ním sklánějí! Sion se veselí, když to slyší,...
Žalmy 109:6...a nenávistí za přátelství. Ustanov nad ním zlého soudce, po pravici mu stojí žalobce! bude...
Žalmy 142:3...úpěním, k Hospodinu volám, žadoním! Vylévám před ním svoje starosti, své trápení mu svěřuji. Na duchu klesám...
Přísloví 6:3...svázán, lapen jsi tím, co jsi prohlásil! Nyní se musíš vyprostit, můj synu - ten někdo totiž v hrsti -...
Přísloví 8:30...vody poslechly! Základy země když vyměřoval, po jeho boku věrně stála jsem. Zůstávám jeho rozkoší den za...
Přísloví 15:17...k Hospodinu než velké poklady s neklidem. Lepší je talíř zeleniny s láskou než vykrmený býk a s ním...
Přísloví 16:7...vina, úctou k Hospodinu se vyhneš zlu. Když se Hospodinu něčí cesty líbí, i jeho nepřátele s ním nakonec...
Přísloví 18:3...srdci. Kam přijde darebák, přijde i pohrdání, za ním pak hanba a potupa. Hluboká voda jsou slova úst...
Přísloví 20:1...čekají soudy, na hřbety tupců rány. Víno je drzoun a pivo křikloun; kdo za ním vrávorá, nezmoudří....
Kazatel 3:14...Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh...
Píseň 5:6...kanula z prstů mých na rukojeť závory. Milému svému jsem otevřela, můj milý však zmizel, odešel - duše...
Izaiáš 3:12...za své dílo dostane. Ach, můj lid! Odírají ho děti a ženy nad ním panují. Ach, můj lide! Tví vůdci...
Izaiáš 6:2...trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se vznášeli serafové, každý se šesti křídly: dvěma si...
Izaiáš 7:3...se rozechvělo, jako se chvějí stromy ve větruHospodin tehdy řekl Izaiášovi: "Vezmi svého syna...
Izaiáš 8:13...se oni bojí, toho se nebojte a nelekejte seJen Hospodin zástupů je vám svatý - před ním mějte bázeň...
Izaiáš 19:1...Hospodina zástupů. Ortel nad Egyptem: HleHospodin žene se na rychlém oblaku, blíží se k Egyptu!...
Izaiáš 27:4...ji, aby nikdo neškodil. se nezlobím. Objeví-li se trní a bodláčí, vstoupím s ním do války a úplně...
Izaiáš 27:11...tu jen dobytek, dohola okusuje jeho větvičky.  jeho větve uschnou a upadnou, ženy je přijdou sbírat na...
Izaiáš 37:8...že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl...
Izaiáš 40:10...judským městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Panovník Hospodin v moci přichází a jeho paže bude vládnout s ním....
Izaiáš 40:17...nestačila jeho zvířena. Všechny národy jsou před ním jako nic, jsou pro něj nicota a ještě míň! Ke komu...
Izaiáš 44:12...a stydět museli! Kovář si bere nářadí a pracuje s ním ve výhni; tvaruje modlu kladivy, dře se s ze...
Izaiáš 45:1...a chrámu: "Buď znovu založen!" Toto praví Hospodin svému pomazanému, Kýrovi, jehož jsem vzal za...
Izaiáš 46:7...boha udělal, aby ho mohli v kleče uctívat. Nosí ho na ramenou, tahají se s ním, on potom stojí, kde ho...
Izaiáš 52:14... zvedne se, vyvýšen bude velice! Jako se nad ním mnozí zděsili, (že nelidsky byl napohled zohaven - ...
Izaiáš 53:2...Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl...
Izaiáš 54:15...se k tobě žádné neštěstí. Kdyby snad přesto kdo napadal, nebudu s ním ; kdokoli by chtěl...
Izaiáš 55:7...a hříšný člověk své smýšlení. se vrátíHospodinu - slituje se nad ním; k našemu Bohu, který štědře...
Izaiáš 62:11...kamení, zvedněte korouhev pro národy! HleHospodin nechá provolat do všech konců světa: "Řekněte...
Izaiáš 66:17...se posvěcují a očišťují pro zahrady po vzoru toho, kdo je vprostřed nich, ti, kdo jedí maso prasat, krys a...
Jeremiáš 2:15...Proč se tedy stal kořistí? Vrčeli a řvali nad ním lvi; jeho zem zpustošili, města spálili, takže v nich...
Jeremiáš 7:12...lupičů? Jenže to dobře vidím, praví HospodinJen si zajděte do Šíla, na místo, kde jsem kdysi nechal...
Jeremiáš 26:22...a ve strachu utekl do Egypta. Král Joakim tam za ním poslal Elnatana, syna Achborova, a jeho muže, kteří...
Jeremiáš 31:20...drahý syn? Není dítě, které miluji? Kdykoliněm promluvím, vždy si ho znovu vybavím a v nitru cítím...
Jeremiáš 34:3...krále a ten je vypálí ohněm. Ani ty před ním neunikneš, ale budeš jistě chycen a padneš mu do rukou....
Jeremiáš 36:22...i všem velmožům stojícím kolem. Král seděl v zimním křídle svého paláce - byl totiž devátý měsíc - a před...
Jeremiáš 39:5...mezi zdmi. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za nimi. Na jerišské pláni pak...
Jeremiáš 41:11... syn Kareachův, a všichni velitelé, kteří byliním, vzali všechny své muže a vytáhli proti němu do boje....
Jeremiáš 41:13...měl Išmael s sebou, uviděl Jochanana, syna Kareachova, a s ním všechny velitele, zaradovali se. Všichni ti,...
Jeremiáš 41:16... syn Kareachův, a všichni velitelé, kteří byliním, se pak ujali všech přeživších, které Išmael, syn...
Jeremiáš 42:8...Hospodinovo. Zavolal tedy Jochanana, syna Kareachova, a všechny velitele, kteří byli s ním, i všechen lid,...
Jeremiáš 48:7...dobyt. Tvůj bůh Kemoš půjde do vyhnanství a s ním i jeho kněží a velmoži. Na každé město přitáhne zhoubce...
Jeremiáš 48:40...jenom posměšky k výstraze všemu okolí. Tak praví Hospodin: Hle, orel se vrhá na Moáb, nad ním křídla...
Jeremiáš 49:3... kdo jej vyháněli, praví Hospodin. Kvílej, Chešbone, Aj je vyhuben, obyvatelky Raby, bědujte, oblečte pytel...
Jeremiáš 49:8...Obraťte se a utečte! Dedanští, skryjte se v doli! Na Ezaua totiž přivedu neštěstí v čas, kdy s ním...
Jeremiáš 51:8... Národy z něj to víno pily, se pomátly. Babylon ale náhle padne, bude rozdrcen. Kvílejte nad ním,...
Jeremiáš 51:9...jeho rány, třeba se uzdraví! "Léčili jsme Babylon, ale neuzdravil se. Opusťme jej, pojďme každý do své...
Jeremiáš 52:9...se mu rozutekli. Král byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly v chamátské zemi. Tam byl nad ním...
Jeremiáš 52:20... co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupyjedno Moře, pod ním dvanáct bronzových býků a stojany,...
Jeremiáš 52:32...judského krále Joakina a propustil ho z vězeníJednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší, než...
Ezechiel 9:5... které se ve městě páchají." Potom jsem ho slyšel říci těm ostatním: "Projděte městem za ním a...
Ezechiel 17:13...sebou do Babylonu. Potom vzal potomka z královského semene, uzavřel s ním smlouvu a zavázal ho přísahou....
Ezechiel 24:27...uprchlík, aby ti to oznámil. V den, kdy sením setkáš, se ti otevřou ústa a budeš s ním moci hovořit....
Ezechiel 30:24...mezi národy a rozpráším je po zemích. Paže babylonského krále posílím a svůj vlastní meč mu vložím do ruky,...
Ezechiel 31:11... takže jeho srdce tou výškou zpychlo, vydám jej do rukou vůdce národů, aby s ním naložil, jak si za...
Ezechiel 31:15... kteří sestupují do jámy. Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy sestoupil do podsvětí, zahalil jsem...
Daniel 1:2...babylonský král Nabukadnezar a oblehl jejHospodin mu vydal judského krále Joakima do rukou a s ním i...
Daniel 2:14...Když Arioch, velitel královské stráže, vyšel pobíjet babylonské mudrce, Daniel s ním promluvil moudře a...
Daniel 2:24...S tím se pak Daniel vydal za Ariochem, kterého král pověřil popravami babylonských mudrců. Přišel za...
Daniel 4:11...mocným hlasem: ‚Porazte ten strom a osekejte mu větve, zbavte ho listí a rozházejte ovoce! uteče zvěř...
Daniel 4:14...zvířecí, dokud mu neuplyne sedm období. Toto je výrok oznámený posly, rozsudek vydaný svatými, aby...
Daniel 4:32... Všichni, kdo bydlí na zemi, jsou před ním zcela nicotní. Jak se mu zlíbí, zachází s nebeskými...
Daniel 5:21...a dostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými oslyjedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, než poznal,...
Daniel 7:10...a jeho kola - oheň hořící! Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a miliardy před...
Daniel 8:4...než druhý, ačkoli vyrostl později. Viděl jsem toho berana trkat na západ, na sever i na jih; žádné zvíře...
Daniel 10:12...Tehdy pokračoval: "Neboj se, Danieli. od prvního dne, kdy ses ke svému Bohu začal modlit za porozumění a...
Daniel 11:11... Jižní král tehdy vztekle vytáhne a vrhne sením do boje. Severní král proti němu postaví obrovské...
Daniel 11:16...moci obstát. Tento útočník si bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo před ním neobstojí. Se svou ničivou mocí...
Daniel 11:22...pokryteckými úskoky. Ohromná vojska před ním budou smetena a zahubena, včetně vůdce smlouvy. Skrze...
Ozeáš 2:9... Za svými milenci se požene, ale nedožene je, bude je hledat, ale nenajde. Tehdy si řekne: "Vrátím se...
Ozeáš 5:5... se v hříchu potácí a Juda se potácí spoluním. Se svými ovcemi a kravami se za Hospodinem vydají;...
Ozeáš 6:2...ošetří. Po dvou dnech nám život navrátí, třetího dne nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít,...
Ozeáš 10:5...spory bují jako pelyněk na poli zoraném. Strachovat se budou samařští obyvatelé o to bet-avenské veletele...
Ozeáš 12:5... Zápasil s andělem a zvítězil; s pláčemněj tehdy o milost žadonil. Našel jej v Bet-elu a tam s ním...
Joel 2:17... vyjde z ložnice a nevěsta ze svého pokoje. Kží, kteří Hospodinu sloužíte, plačte mezi síní a oltářem!...
Amos 1:15...v den boje, uprostřed bouře v den vichřiceJejich král půjde do vyhnanství a jeho velmoži spolu s ním,...
Amos 2:3...vřavy, válečného křiku a troubení. Odstraním z jeho středu soudce, všechny jeho velmože pobiji spolu...
Micheáš 1:4...příbytek, sestupuje, šlape po výšinách zeměHory se pod ním rozpouštějí, rozvírají se rokliny, podobají...
Nahum 1:5...i Karmel pak uvadají, vadne i kvítí LibanonuHory se před ním chvějí, rozpadají se pahorky. Před jeho...
Nahum 1:6...i všichni, kdo bydlí v něm. Kdo obstojí před jeho hněvem? Kdo snese žár jeho zuření? Jak plamen šlehá...
Abakuk 2:20...zlatem a stříbrem, ducha v tom ale nenajdešHospodin je ale ve svém svatém chrámě - před ním zmlkne...
Sofoniáš 2:15...jen hromady sutin, cedrové trámy strženy. To je to město hýření - hovělo si v bezpečí a namlouvalo si:...
Zachariáš 1:8... V noci jsem měl vidění - hle, jakýsi jezdec na rudém koni! Stál mezi myrtami v hluboké rokli a...
Zachariáš 3:4...andělem oblečen do špinavých šatů. Vtom znovu zazl hlas a promluvil k těm, kdo stáli před ním: "Svlékněte...
Zachariáš 12:10...proti Jeruzalému. Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy...
Zachariáš 14:5...ustoupí na sever a polovina na jih. Tímto mým horským údolím budete moci utéci, neboť se potáhne k...
Malachiáš 2:5...s Levim, praví Hospodin zástupů. smlouvaním byla smlouvou života a pokoje. Jemu jsem uložil, aby...
Malachiáš 3:16...trestu uniknou." Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchal a slyšel je. Byla před ním...
Matouš 2:3...doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu...
Matouš 4:20..."Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Oni hned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl...
Matouš 4:22...svým otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal jeoni hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Ježíš pak...
Matouš 4:25...i ochrnuté a on je uzdravoval. A šly za ním veliké zástupy nejen z Galileje, ale i z Dekapole,...
Matouš 5:25...přijď obětovat svůj dar. Se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tvůj odpůrce...
Matouš 5:41... připravil o košili, nech mu i plášť. Když  kdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo ...
Matouš 8:1... a ne jako znalci Písma. Když pak sestupovalhory, šly za ním veliké zástupy. Vtom přišel jeden...
Matouš 8:10...když řeknu svému otrokuUdělej to,' udělá to." Ježíš, překvapen tím, co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním:...
Matouš 8:23...pochovávat své mrtvé." Potom nastoupil na loďjeho učedníci za ním. Na jezeře se náhle strhla veliká...
Matouš 8:28...i vítr a vlny!" Když se pak přeplavil na druhou stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva...
Matouš 9:9...Bohu, který dal lidem takovou moc. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici....
Matouš 9:19...zemřela. Pojď ale, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci také. Náhle...
Matouš 9:28...synu Davidův!" Když došel domů, slepci přišli za ním. "Věříte, že to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "Ano,...
Matouš 11:2...doslechl o Kristových skutcích a poslal za ním své učedníky s otázkou: "Jsi Ten, který přijít,...
Matouš 12:15...se pak odešli radit, jak by ho zničiliJežíš se to ale dozvěděl a odešel odtud. Šly za ním veliké...
Matouš 12:46...tomu bude i s tímto zlým pokolením." A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli...
Matouš 13:36..." Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali: "Vysvětli nám to...
Matouš 13:57...Odkud tedy všechny tyto věci?" A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim řekl: "Prorok není beze cti;...
Matouš 14:13...je. Potom šli a pověděli to Ježíšovi. Když to Ježíš uslyšel, odplavil se odtud o samotě na pusté místo....
Matouš 15:22...odešel a odebral se do okolí Týru a SidonuJedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela:...
Matouš 17:3...světlo. A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše, jakním rozmlouvají. Petr na to Ježíšovi řekl: "Pane, dobře, že...
Matouš 17:12... " vám však říkám, že Eliáš přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli. Totéž od nich...
Matouš 17:14...Křtiteli. A když přišli k zástupu, přistoupilněmu jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl: "Pane,...
Matouš 18:27...strpení a všechno ti zaplatím!' Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale...
Matouš 19:2...a přišel do judského kraje za Jordánem. Šly za ním veliké zástupy a on je tam uzdravil. Tehdy za ním...
Matouš 19:3...veliké zástupy a on je tam uzdravil. Tehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho: "Smí člověk z...
Matouš 20:29...jako výkupné za mnohé." Když pak vycházeliJericha, šel za ním veliký zástup. U cesty právě seděli dva...
Matouš 22:16...a radili se, jak by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali své učedníky s herodiány. "Mistře," řekli,...
Matouš 25:10... přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely. Když potom přišly ty...
Matouš 25:31...zubů.'" " přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny...
Matouš 25:32...své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje...
Matouš 26:47... pojďme! Můj zrádce je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jeden z...
Matouš 27:29...mu rudý plášť. Upletli trnovou korunu, nasadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Pak před ním...
Matouš 27:38...TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Spoluním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý...
Matouš 27:44...stojí! Říkal přece: ‚Jsem Boží Syn'!" A tak podob ho hanobili i zločinci, kteří byli ukřižováni s ním. V...
Matouš 27:54...se mnoha lidem. Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo,...
Matouš 28:9...jeho učedníkům. Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl. Padly před ním na kolena,...
Marek 1:18...z vás rybáře lidí!" Ihned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra...
Marek 1:20...bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. Ihned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s...
Marek 1:36... Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ostatní se ale pustili za ním. Když ho našli, řekli...
Marek 2:14...k němu a on je vyučoval. Když cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, řekl mu: "Pojď za...
Marek 3:7...odešli radit s herodiány, jak by ho zničiliJežíš odešel se svými učedníky k jezeru a za ním šla velká...
Marek 3:11...na něj tlačili, aby se ho dotkli. A nečistí ducho, jakmile ho uviděli, před ním padali a křičeli: "Ty...
Marek 3:14...k němu. Ustanovil jich dvanáct, aby byliním, aby je poslal kázat a aby měli moc vymítat démony...
Marek 3:26...se dům rozdělí sám proti sobě, nemůže obstátJestliže tedy satan povstal sám proti sobě a je rozdělen,...
Marek 4:10... slyš." Jakmile byl o samotě, ti, kdo byliním, se ho spolu s Dvanácti ptali na ta podobenství. "Vám...
Marek 4:36...na druhou stranu." Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, na loďku. Byly s ním i jiné loďky. Tehdy se...
Marek 5:6...a tloukl se kamením. Jakmile z dálky uviděl Ježíše, přiběhl a padl před ním na kolena. Hlasitě vykřikl:...
Marek 5:18...jejich kraj. Když pak nastupoval na loď, žádal ho ten, který býval posedlý, aby s ním mohl zůstat. On mu...
Marek 5:24...ruce, je uzdravená a může žít." A tak šelním. Veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam...
Marek 5:33...se s stalo, přistoupila, v posvátné úctě před ním padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš ...
Marek 5:40...ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo. Jen spí." Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a matku...
Marek 6:1...dají najíst. Potom odtud odešel a přišel do svého domovského města; jeho učedníci šli s ním. Když v sobotu...
Marek 6:3... syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s námi?" A tak se nad ním...
Marek 6:35...o mnoha věcech. Když se připozdilo, přišli za ním jeho učedníci. "Tohle místo je pusté a je moc hodin...
Marek 8:11...kraje. Tehdy přišli farizeové a začali sením hádat a pokoušet ho. Chtěli od něj nějaké znamení z...
Marek 9:22...mu to děje?" "Od dětství," odpověděl. "Častoním házel i do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale...
Marek 10:17...žehnal jim. Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho: "Dobrý mistře,...
Marek 11:9...v polích. Ti, kdo šli napřed, i ti, kdo šli za ním, volali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž přichází v...
Marek 14:13...a řekl jim: "Jděte do města. Tam vás potká muž nesoucí džbán vody. Jděte za ním. Kam vejde, tam...
Marek 14:43... pojďme! Můj zrádce je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jeden ze...
Marek 15:19...začali zdravit: " žije židovský král!" Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a...
Marek 15:27...proviněním stálo: ŽIDOVSKÝ KRÁL. [28] Spoluním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici a...
Marek 15:32...z kříže, to uvidíme a uvěříme." A hanobili ho i ti, kdo byli ukřižováni s ním. V poledne se po celé...
Marek 15:41... matka Jozese a Jakuba Menšího, a Salome. Ty ho následovaly a sloužily mu, když byl ještě v Galileji, a...
Marek 16:10...démonů. Ta šla a oznámila to těm, kdo bývaliním a nyní truchlili a plakali. Když slyšeli, že žije a že...
Lukáš 1:66...horách. Všichni, kdo o tom slyšeli, si to uchovávali v srdci a říkali: "Co to bude za dítě?" A ruka...
Lukáš 2:27...Mesiáše. Veden Duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili...
Lukáš 2:40...sílil, naplňován moudrostí, a Boží milost bylaním. Jeho rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do...
Lukáš 5:11...přirazili ke břehu, všechno opustili a šli za ním. Jednou byl v jednom městě a hle, byl tam muž plný...
Lukáš 5:28...daní jménem Levi, řekl mu: "Pojď za mnou." A on všechno opustil, vstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém...
Lukáš 7:9...svému otrokuUdělej to,' udělá to." Když to Ježíš uslyšel, užasl nad ním, obrátil se a řekl zástupu,...
Lukáš 7:36...je ale potvrzena všemi svými dětmi." Jeden z farizeů ho pozval, aby s ním pojedl. Vešel tedy do...
Lukáš 8:1... zachránila. Jdi v pokoji." Potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal a ohlašoval Boží...
Lukáš 8:4...se začal scházet veliký zástup (neboť lidéjednotlivých měst proudili za ním), promluvil v...
Lukáš 8:7...vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo spoluním, je udusilo. Jiné však padlo do dobré země, a když...
Lukáš 8:19... bude vzato i to, co si myslí, že ." Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu...
Lukáš 8:27...Galileji. Jakmile vystoupil na zem, setkal sením jeden muž z toho města, který byl dlouho posedlý...
Lukáš 8:28...ani nebydlel v domě, ale v hrobkách. Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co...
Lukáš 8:38...strachem. Nastoupil tedy do lodi, aby se vrátilOnen muž, ze kterého vyšli démoni, ho prosil, aby mohl...
Lukáš 8:41...dav lidí; všichni na něj čekali. Vtom přišel muž jménem Jairus, představený synagogy. Padl Ježíši k...
Lukáš 8:42...nohám a prosil ho, aby s ním šel domů. Měl totiž jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala. Šel tedy za...
Lukáš 8:47...moc." Žena viděla, že se to neutají. S rozechvěním přistoupila, padla před ním a pověděla mu přede všemi,...
Lukáš 9:9..."Jana jsem sťal," říkal si Herodes. "Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci?" A toužil se s ním setkat....
Lukáš 9:11... Jakmile se to dozvěděly zástupy, vydaly se za ním. Přijal je tedy, vyprávěl jim o Božím království a...
Lukáš 9:12... Když se začalo chýlit k večeru, přišlo za ním jeho Dvanáct. "Propusť ten zástup," řekli mu. " se...
Lukáš 9:30...jeho oděv zbělel a rozzářil se. A hle, mluviliním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve...
Lukáš 10:40...poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázdna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla: "Pane,...
Lukáš 12:58...jdeš se svým odpůrcem k vrchnosti, snaž sením cestou vypořádat. Jinak potáhne k soudci, soudce ...
Lukáš 13:31...a někteří první budou poslední." V tu chvíli za ním přišli nějací farizeové. "Odejdi odsud," říkali mu....
Lukáš 14:2...farizeů, pečlivě ho sledovali. A hle, přímo před ním seděl člověk postižený vodnatelností. Ježíš se...
Lukáš 14:25...z původně pozvaných neokusí mou večeři!'" Šlyním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim: "Kdo...
Lukáš 15:28...tele, že ho zpátky živého a zdravého.' Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním...
Lukáš 16:1...byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen.'"  Ježíš řekl učedníkům: "Byl jeden bohatý člověk, který...
Lukáš 17:12...pomezím Samaří a Galileje. Když přicházeljedné vesnici, setkalo se s ním deset malomocných. Zůstali...
Lukáš 18:3...a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo...
Lukáš 18:43..." řekl mu Ježíš. "Tvá víra uzdravila." A on ihned prohlédl. Potom šel za ním, oslavoval Boha a...
Lukáš 19:41...na hřeben a uviděl město, rozplakal se nad ním: "Ó kdybys poznalo aspoň v tento svůj den, co by ti...
Lukáš 20:13...tedy třetího, ale i toho zranili a vyhnali. Nakonec si pán vinice řekl: ‚Co mám dělat? Pošlu svého...
Lukáš 22:5...stráže, jak jim ho zradí. Ti se zaradovali a dohodli se s ním, že mu dají peníze. Jidáš souhlasil a začal...
Lukáš 22:10...ho máme připravit?" zeptali se. Odpověděl: "Jen co vejdete do města, potká vás člověk nesoucí džbán...
Lukáš 22:56...se mezi i Petr. Jak seděl tváří k ohnijedna služka si ho všimla, upřeně se na něj podívala a...
Lukáš 22:59... člověče!" opakoval Petr. Když uplynula asi hodina, začal někdo jiný tvrdit: "Tenhle s ním určitě byl...
Lukáš 23:8...také pobýval v Jeruzalémě. Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost. dávno se s ním toužil setkat...
Lukáš 23:18...ho." Všechen dav ale začal křičet: "Pryčním! Propusť nám Barabáše!" (Ten byl uvězněn za nějakou...
Lukáš 23:27...naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakaly...
Lukáš 23:32...stromem, co se stane se suchým?" K popravěním vedli ještě další dva muže, zločince. Když přišli na...
Lukáš 23:38...se, jestli jsi židovský král!" Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Jeden ze...
Jan 1:38...učedníci uslyšeli, co říká, odešli za JežíšemJežíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. "Co hledáte?"...
Jan 3:2...jménem Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: "Rabbi, víme, že jsi přišel jako...
Jan 3:28...řekl: nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním. Kdo nevěstu, je ženich, ale přítel ženicha, který...
Jan 4:51...slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Na cestě sením setkali jeho služebníci a oznamovali mu: "Tvůj syn...
Jan 6:2...Galilejské (neboli Tiberiadské) jezero a šel za ním veliký zástup, protože viděli zázraky, které konal na...
Jan 6:5...se židovské svátky VelikonocJežíš pozvedl oči, a když uviděl, že za ním jde takový...
Jan 6:66...přijít, není-li mu to dáno od Otce." Mnozíjeho učedníků kvůli tomu odešli a s ním nechtěli nic mít...
Jan 9:38...tebou mluví." "Věřím, Pane!" zvolal a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět...
Jan 10:4...hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť...
Jan 10:41...dříve křtil Jan, a zůstal tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidí. Říkali: "Jan sice neudělal žádný zázrak,...
Jan 11:16...pojďme k němu." Tomáš zvaný Dvojče tehdy ostatním učedníkům řekl: "Pojďme také, zemřeme s ním." Ježíš...
Jan 12:2...Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Tam mu připravili večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl...
Jan 12:17...a že se to na něm vyplnilo. Zástup, který bylním, vydával svědectví, že zavolal Lazara z hrobu a...
Jan 12:19...lidé naproti v celých zástupech. Farizeové tehdy jedni druhým říkali: "Vidíte? Nic nezmůžete! Celý svět jde...
Jan 14:23... proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo miluje, bude zachovávat ...
Jan 18:26...snad k jeho učedníkům?" "Nepatřím," zapřel PetrJeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr...
Jan 19:15...řekl Pilát Židům. Ti však začali křičet: "Pryčním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!" "Mám ukřižovat vašeho krále?"...
Jan 19:18...místo jménem Lebka, hebrejsky zvané Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše...
Jan 19:32...z křížů. A tak přišli vojáci a zlámali nohy jednomu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když ale...
Skutky 1:6...budete brzy pokřtěni Duchem svatým." Ti, kdoním byli, se ho zeptali: "Pane, obnovíš teď království...
Skutky 7:9...Izák Jákoba a Jákob dvanáct patriarchů. Patriarcho žárlili na Josefa a prodali ho do Egypta, ale Bůh byl...
Skutky 9:27...báli. Nevěřili totiž, že je učedník. Barnabáš se ho však ujal. Přivedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak...
Skutky 10:27...slovy: "Vstaň, vždyť i jsem jen člověk!" V rozhovoru s ním vešel dovnitř. Když uviděl shromážděné...
Skutky 10:38...začalo to v Galileji, po křtu, který kázal JanJežíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli...
Skutky 10:41...dne vzkřísil a dal, aby se ukázal - ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil - nám, kteří...
Skutky 11:13...nám, jak ve svém domě uviděl anděla. Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného...
Skutky 12:20...do Cesareje, kde zůstal. Herodes se tehdy velmi hval na Týrské a Sidonské. Proto se za ním svorně...
Skutky 13:31...jej ale vzkřísil z mrtvýchOn se pak po mnoho dní ukazoval těm, kdo s ním přišli z...
Skutky 16:9...Troady. Tam měl Pavel v noci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec a prosil ho: "Přijď do Makedonie a...
Skutky 17:18...s lidmi, které potkával na náměstí. Debatovaliním rovněž někteří epikurejští a stoičtí filosofové. Jedni...
Skutky 21:29... aby toto svaté místo poskvrnil!" (Předtímním totiž ve městě viděli Trofima z Efesu a domnívali se,...
Skutky 21:30...se, že ho Pavel přivedl do chrámu.) Byl z toho rozruch po celém městě. Lidé se sběhli, chopili se Pavla...
Skutky 21:36...ho vojáci kvůli násilí davu museli nést. Šla za ním totiž spousta lidí a křičeli: "Pryč s ním!" Když měl...
Skutky 22:22... Pošlu k dalekým národům.'" po to slovo mu naslouchali. Teď ale začali křičet: "Pryč s ním ze...
Skutky 23:11...vyrvou jim ho a odvedou do pevnosti. Tu noc před ním stanul Pán. "Buď statečný," řekl mu. "Jako jsi o mně...
Skutky 23:19...tohoto mladíka, že ti něco říci." Velitel ho vzal za ruku, poodešel s ním stranou a ptal se: "Co mi...
Skutky 25:19...těžké obvinění, jak bych očekával. Vedliním jen spor o nějakých otázkách toho jejich náboženství a...
Skutky 26:30... - ovšem bez těchto pout." Nato král vstal a s ním i prokurátor a Bereniké a ostatní přísedící. Cestou...
Skutky 28:30...uslyší!" Pavel pak zůstal celé dva roky ve vlastním pronájmu a přijímal všechny, kdo za ním přicházeli. ...
Římanům 3:20...svět vystaven Božímu soudu. Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší...
Římanům 5:11...spíše nás, již smířené, zachrání jeho život! A nejen to; chlubíme se samotným Bohem díky našemu Pánu, Ježíši...
Římanům 6:4...všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsmením pohřbeni do smrti, abychom - tak jako byl Kristus...
Římanům 6:5...- i my vkročili do nového života. Jsme-liním ztotožněni ve smrti, jistě s ním budeme ztotožněni i v...
Římanům 6:6... Víme přece, že naše staré bylo ukřižovánoním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále...
Římanům 6:8...) Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, žením také budeme žít. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a ...
Římanům 6:9...vstal z mrtvých a nikdy nezemře - smrt nad ním nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu,...
Římanům 8:32...Když je Bůh s námi, kdo proti nám!? Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny; jak by...
1. Korintským 6:17..."Ti dva budou jedno tělo." Kdo se však spojuje s Pánem, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem!...
1. Korintským 7:12... Stejně tak muž neopouští manželku. Ostatním říkám , nikoli Pán: Má-li některý bratr nevěřící...
2. Korintským 8:18...horlivý, že k vám jde z vlastní vůle. Posílámením jednoho bratra, který si, pokud jde o evangelium,...
2. Korintským 11:29...doléhá ještě starost o všechny církve. Když je někdo slabý, neslábnu snad s ním? Když někdo hřeší,...
2. Korintským 12:18...Požádal jsem o pomoc Tita a poslal jsemním jednoho bratra. Že by vás podvedl Titus? Nejednali jsme...
2. Korintským 13:4...mocný! Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží mocí; i my jsme v něm slabí, ale pro vás s ním...
Efeským 1:4...veškerým duchovním požehnáním v nebesích! V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před...
Efeským 2:6... mrtvé ve vinách - jste spaseni milostí! Spoluním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby...
Filipským 2:6...Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnostiním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu...
Filipským 2:27... Ano, byl nemocný na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl...
Filipským 3:10... jež přichází od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení!...
Koloským 2:12... o obřízku Kristovu. Křtem jste spoluním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých...
Koloským 2:13... Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny a...
Koloským 3:4...Bohu. se ukáže Kristus, váš život, tehdy sením ve slávě ukážete i vy. Umrtvěte proto své pozemské...
1. Tesalonickým 3:13...Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše se...
1. Tesalonickým 5:10...Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom - bdíme nebo spíme - žili společně s ním....
2. Tesalonickým 3:14... bratři, pak nepřestávejte konat dobro. Kdyby kdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na...
1. Timoteus 5:19..." a jinde: "Dělník si zaslouží svou mzdu." Obvi proti staršímu nepřijímej, jedině když s ním přijdou...
2. Timoteus 2:4...se neplete do civilních záležitostí; jinak byním velitel nebyl spokojen. Ani žádný závodník nezíská...
2. Timoteus 2:11...došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši. Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním...
2. Timoteus 2:12...Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žítJestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme,...
Židům 4:13...myšlenky a úmysly. Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho...
Židům 12:2...v běhu, ležícím před námi. Nespouštějme očiJežíše, původce a završitele naší víry, který pro radost,...
Židům 13:23...jen krátce. Vězte, že náš bratr Timoteus  je propuštěn. Přijde-li brzy, navštívím vás s ním....
Jakub 2:2...Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se...
1. Petr 5:2... která bude zjevena: Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním - ne z povinnosti, ale dobrovolně...
2. Petr 1:18...Syn, kterého jsem si oblíbil." My jsmením byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami...
2. Petr 2:5... Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a...
1. Jan 1:6...světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, žením máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a...
1. Jan 3:19... že patříme pravdě, a ujistíme své srdce před ním. Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh...
Zjevení 3:20...uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejduněmu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu...
Zjevení 6:8...čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo...
Zjevení 12:9...celý svět - byl svržen. Byl svržen na zemjeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas,...
Zjevení 12:11...i nocí obviňoval před Bohem. Zvítězili však nad ním krví Beránka a slovem svého svědectví a nelpěli na svém...
Zjevení 14:1...je 666. A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch,...
Zjevení 14:8...stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!" Za ním letěl druhý anděl se slovy: "Padlo, padlo to veliké...
Zjevení 17:14...s Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí - neboť je Pán pánů a Král králů - a s ním i jeho povolaní,...
Zjevení 19:14...nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a...
Zjevení 20:3...ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním, aby ...
Zjevení 20:6...vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou...

Slova obsahující ním: bičováním (1) bitevním (1) blahopřáním (2) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) blouděním (1) blýskáním (1) burácením (3) cením (1) ctěním (1) čarováním (1) činím (9) děkováním (1) denním (2) dennímu (1) díkůvzdáním (2) dnešním (1) dnešnímu (1) dobrodiním (3) dolním (5) domlouváním (1) duchovním (3) duchovními (2) dvorním (1) dýmáním (1) hlášením (3) hlavním (2) hlavními (1) hodováním (1) horlením (2) horním (3) hornímu (1) hraničními (1) hraním (1) hřímáním (1) hudebními (3) chováním (1) chozením (2) chráníme (1) chvěním (3) jásáním (5) jednáním (3) jedním (35) jihovýchodním (2) jíním (1) jižním (4) jižnímu (3) jměním (2) kamením (8) kázáním (2) každodenními (1) klaním (2) konáním (1) koním (3) kořením (3) kožnímu (1) krevním (2) krevnímu (1) krvácením (2) kvílením (1) laskáním (1) lesním (1) lesními (1) majestátním (1) milováním (3) místním (1) místními (3) mřížováním (5) myšlením (2) náčiním (14) nadáním (1) nakláním (1) nakloním (2) naplněním (2) naplním (11) naplníme (1) naříkáním (3) nasazením (2) nástupním (1) nedopatřením (4) neměním (1) neplním (1) nepokloníme (1) nepřivoním (1) nesním (1) neúčastním (1) neviním (1) nevnímá (1) nevnímal (2) nevnímala (1) nevnímali (5) nevnímám (1) nevnímáš (1) nevnímáte (1) nevykořením (2) nezměním (2) nezmíním (1) nezmíníme (1) nezúčastním (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |