Návrších

Hledám varianty 'návrších' [ návrších (9) návrší (21) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 49:26...požehnání mých rodičů k vrcholům věčných návrší. Na hlavu Josefovu nechť přijdou, na temeno...
Numeri 21:28... jenž pohltil Ar Moábský, obyvatele arnonských návrší. Běda tobě, Moábe! Kemošův lide, zahyneš! Ze svých...
Numeri 22:41...pak Balák vzal Balaáma a vyvedl ho na Baalovo návrší, odkud byl vidět zadní voj lidu. Balaám tehdy...
Deuteronomium 12:2...sloužily svým bohům - na vysokých horáchnávrších nebo pod kdejakým košatým stromem. Jejich oltáře...
1. Samuel 9:12...Přišel dnes do města, protože lidé pořádají na návrší obětní hostinu. Vyhledejte ho, hned jak přijdete do...
1. Samuel 9:13...jak přijdete do města, než se vydá k hostině na návrší. Lidé nezačnou jíst, dokud nepřijde, protože on ...
1. Samuel 9:14... hle - proti nim jde Samuel a míří vzhůru na návrší. Den před Saulovým příchodem Hospodin Samuelovi...
1. Samuel 9:19..." odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na návrší; dnes budete jíst se mnou. Než se s tebou ráno...
1. Samuel 9:25...dne pojedl se Samuelem. Když potom sestoupilinávrší do města, Samuel ještě se Saulem pohovořil na...
1. Samuel 10:5...v čele budou v prorockém vytržení sestupovatnávrší. Tehdy uchvátí Duch Hospodinův, začneš prorokovat...
1. Královská 14:23...víc než jejich otcové. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým košatým stromem si nastavěli obětní...
2. Královská 5:24... aby to nesli před Gehazim. Když ale došlinávrší, Gehazi to od nich převzal a schoval to tam v jednom...
2. Královská 16:4...Obětoval a pálil kadidlo na posvátných výšináchnávrších a pod kdejakým košatým stromem. Aramejský král...
2. Královská 17:10...- si nastavěli obětní výšiny. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým košatým stromem si nadělali posvátné...
2. Letopisů 28:4...Obětoval a pálil kadidlo na posvátných výšináchnávrších a pod kdejakým košatým stromem. Proto ho Hospodin,...
Izaiáš 13:2...Izaiáš, syn Amosův: Zvedněte korouhev na holém návrší, hlasitě na křikněte, rukou jim pokyňte, ...
Izaiáš 30:25...a lopatou. Z každé mohutné hory a vysokého návrší potečou potoky vody v onen den veliké porážky, kdy...
Izaiáš 31:4...Hospodin zástupů, aby bojoval o horu Sion a její návrší. Jako se ptáci vznášejí nad hnízdem, tak Hospodin...
Izaiáš 41:18...Bůh Izraele, je neopustím! Vyvedu řeky na holých návrších, v údolích nechám tryskat prameny. Proměním pouště...
Izaiáš 49:9...občerstvit, naleznou pastvu na všech pustých návrších; nebudou hladovět ani žízeň mít, žár ani slunce...
Izaiáš 65:7...horách kadidlo obětovali, protože uráželi na návrších, za tehdejší skutky s nimi vyrovnám účty, naplním...
Jeremiáš 2:20...‚Nebudu sloužit!' říkalas. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým stromem košatým se ale válíš jako...
Jeremiáš 7:29...ji nemají.' Ostříhej se a zahoď vlasy, na holých návrších zpívej žalozpěv. Hospodin zavrhl a opustil...
Jeremiáš 14:6...zeleň zmizela. Divocí osli stojí na holých návrších a větří jako šakali; napínají zrak, jim selhává...
Jeremiáš 16:16...mnoho lovců, aby je lovili po všech horáchnávrších a v puklinách mezi skalami. Všechny jejich cesty...
Ezechiel 6:13...modlami kolem jejich oltářů na kdejakém vyšším návrší a horském vrcholku, pod kdejakým košatým stromem a...
Ezechiel 20:28... Jenže oni, jakmile tam uviděli kdejaké vyšší návrší a kdejaký zelenající se strom, tam obětovali ty...
Ezechiel 34:6...ovce bloudí po všech kopcích, po každém vyšším návrší. ovce jsou rozptýleny po vší zemi a nikdo je...
Ozeáš 10:8...tak jako pěna na vodách. Zničena budou avenská návrší - ten izraelský hřích - a na jejich oltářích vzroste...
Abakuk 3:6...pohledem. Odvěká pohoří se drolí na kusy, věčná návrší se sklánějí - jemu patří stezky věčnosti! Kúšanské...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |