Nástroji

Hledám varianty 'nástroji' [ nástrojů (2) nástrojích (2) nástroji (7) nástroje (15) nástroj (5) ]. Nalezeno 30 veršù.
1. Letopisů 15:16...a radostně zpívali za doprovodu hudebních nástrojů, citer, lyr a činelů. Levité tedy ustanovili...
1. Letopisů 16:42...Jedutun měli na starosti trubky, činely a další nástroje Boží hudby. Jedutunovi synové stáli u brány....
1. Letopisů 23:5...bylo strážných a 4 000 oslavovali Hospodina na nástrojích, které k tomu nechal zhotovit. David levity...
2. Letopisů 5:13... Jakmile zazněly trubky, činely a další nástroje, zpěváci začali hlasitě chválit Hospodina písní:...
2. Letopisů 7:6...na svých místech, naproti nim levité s hudebními nástroji, které k oslavě Hospodina zhotovil král David, a...
2. Letopisů 29:26...se levité postavili na svá místa s Davidovými nástroji a kněží s trubkami, Ezechiáš nechal přinést na...
2. Letopisů 29:27...a troubit Hospodinu za doprovodu hudebních nástrojů izraelského krále Davida. Celé shromáždění se...
2. Letopisů 30:21...a levité každý den chválili Hospodina zvučnými nástroji zasvěcenými Hospodinu. Ezechiáš také vyjádřil...
Nehemiáš 12:36... Mahaj, Netanel, Juda a Chanani s hudebními nástroji Davida, muže Božího. V čele průvodu šel učenec...
Žalmy 4:1... séla Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Žalm Davidův. Odpověz na volání, Bože, ...
Žalmy 5:10...je plné záhuby, zející hrob je hrdlo jejichnástroje klamu jejich jazyky. Odsuď je, Bože, na svoje...
Žalmy 6:1...jako pancířem. Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Hlubokým hlasem. Žalm Davidův. Nekárej ,...
Žalmy 8:1...je Nejvyšší! Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Davidův. Hospodine, Pane náš, všude na zemi...
Žalmy 54:1...bude veselit! Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův. Poté, co přišli Zifejci a...
Žalmy 55:1...do očí! Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův. Naslouchej, Bože, ...
Žalmy 61:1... rozdupá! Pro předního zpěváka, na strunný nástroj. Žalm Davidův. Moje volání slyš, Bože, mojí...
Žalmy 67:1... Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Na strunné nástroje. Smiluj se nad námi, Bože, požehnej nám, rozjasni...
Žalmy 76:1...rohy pozvedá!" Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Zpívaný žalm Asafův. V Judsku se Bůh stal známým,...
Žalmy 81:1...záchrana! Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Asafův. Zpívejte Bohu, naší síle, k Bohu...
Žalmy 84:1...Nejvyšší! Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm synů Korachových. Hospodine zástupů, jak...
Izaiáš 13:5...daleké, od konce světa za obzorem - Hospodinnástroji svého hněvu, aby zničili celou zem! Kvílejte,...
Izaiáš 38:20...k záchraně - zpívejme a hrajme na strunné nástroje po všechny dny, kdy žijeme, v Domě Hospodinově!...
Jeremiáš 51:20...zástupů se jmenuje. "Ty jsi můj kyj, můj nástroj válečný: tebou drtím národy, tebou ničím království...
Ezechiel 27:13...za tvé zboží platí otroky a bronzovými nástroji. Bet-togarma nabízí za tvé zboží koně, spřežení a...
Ezechiel 40:42...lokte široký a na loket vysoký. Na nich ležely nástroje k porážení zápalů a obětí. Uvnitř byly kolem...
Amos 6:5...jako byste byli David, loudíte tóny na hudebních nástrojích. Pijete víno plnými miskami, mažete se...
Abakuk 3:19...na výšiny. Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Slovo Hospodinovo, které dostal Sofoniáš, syn...
Římanům 3:13...není vůbec žádný." "Zející hrob je hrdlo jejichnástroje klamu jejich jazyky. Hadí jed skrývají pod svými...
Římanům 6:13...jeho žádostem. Své údy nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí vydejte sami...
1. Korintským 14:7...či učení? Podobné je to s neživými hudebními nástroji, jako je flétna nebo lyra: pokud nevydají jasné...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |