Následujeme

Hledám varianty 'následujeme' [ následujte (6) následují (6) následujete (1) následuješ (1) následujeme (1) následuje (8) následuj (7) následovat (20) následován (1) následovaly (2) následovalo (2) následovali (22) následovala (2) následoval (16) ]. Nalezeny 92 verše.
Genesis 24:5...mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna odvést zpět do země...
Genesis 24:8...vybral manželku. Kdyby ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn; jen tam mého syna...
Genesis 24:39...svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří...
Genesis 24:61...a její děvečky pak vstaly, vsedly na velbloudynásledovaly onoho muže. Služebník vzal Rebeku a odjel. Izák...
Exodus 11:8...a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který  následuje!' Teprve potom odejdu." A tak odešel od faraona...
Leviticus 20:5...rodině. Jeho i všechny, kdo jej v tom smilstvu následovali a smilnili s Molochem, vyvrhnu z jejich lidu....
Leviticus 20:6...obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti němu a...
Leviticus 26:3...mějte v úctě. jsem Hospodin. Jestliže budete následovat pravidla a zachovávat přikázání a plnit je...
Numeri 14:43...jste se odvrátili od Hospodina a přestali jej následovat. Hospodin s vámi nebude." Přesto se opovážili...
Deuteronomium 4:3... tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu každého, kdo následoval peorského Baala. Vy, kdo jste se přimkli k...
Deuteronomium 6:14...sloužit a při jeho jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z bohů okolních národů. Vždyť...
Deuteronomium 8:19...skutečně zapomněl na Hospodina, svého Boha, a následoval cizí bohy, sloužil jim a klaněl se jim, pak vás...
Deuteronomium 12:30...na pozoru i poté, co budou vyhlazeni. Nesmíš je následovat do pasti - nevyhledávej jejich bohy. Neříkej:...
Deuteronomium 13:3...ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi nepoznal) "a sloužit jim!"...
Deuteronomium 13:5...srdcem a celou duší. Hospodina, svého Bohanásledujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho...
Soudců 2:12... Boha svých otců, který je vyvedl z Egypta, a následovali cizí bohy okolních národů. Klaněli se jim, a...
Soudců 4:10...Kedeše, kam Barák svolal Zabulona i NeftalímaNásledovalo ho 10 000 mužů a šla s ním i Debora. Cheber...
2. Samuel 2:10...čtyřiceti let a kraloval dva roky. Dům Judy ale následoval Davida. David kraloval nad domem Judy v Hebronu...
2. Samuel 15:16...náš pán a král rozhodne." A tak král odešelnásledován celým svým dvorem. Zanechal tam jen deset...
2. Samuel 15:18...a Pléťané i všech šest set mužů, kteří ho následovali z Gatu - ti všichni procházeli před králem....
1. Královská 6:36...postavil zeď - po třech vrstvách tesaných kvádrů následovala vrstva cedrových trámů. Základy Hospodinova...
1. Královská 11:10...se mu dvakrát ukázal. Ačkoli mu výslovně zakázal následovat cizí bohy, Šalomoun Hospodinův zákaz nedodržel....
1. Královská 14:8...můj služebník David. On dodržoval přikázánínásledoval celým srdcem a konal jen to, co je v mých...
1. Královská 18:18...otce, protože opouštíte Hospodinovy příkazy a ty následuješ baaly. Svolej ke mně na horu Karmel všechen...
1. Královská 18:21...na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohemnásledujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!" Lid mu na...
1. Královská 19:21...z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstalnásledoval Eliáše jako jeho služebník. Aramejský král...
1. Královská 21:26...jeho žena Jezábel. Páchal hrozné ohavnostiNásledoval hnusné modly přesně tak, jako to dělali Emorejci...
2. Královská 13:2...let a páchal, co je v Hospodinových očích zléNásledoval hříchy Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl...
2. Královská 17:15...otci, i jeho výstrahy, jimiž je varoval. Marnost následovali a marností se stali. Následovali národy ve svém...
2. Královská 23:3...Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a poslouchat jeho příkazy, svědectví a...
2. Letopisů 12:1... opustil Hospodinův zákon a celý Izrael ho následoval. Protože zradili Hospodina, v pátém roce...
2. Letopisů 25:27...a izraelských králů. Od dob, kdy Amaciáš přestal následovat Hospodina, se proti němu v Jeruzalémě chystalo...
2. Letopisů 34:31...Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a poslouchat jeho příkazy, svědectví a...
2. Letopisů 34:33...Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak nepřestávali následovat Hospodina, Boha svých otců. Jošiáš pak v...
Ezdráš 6:4...široký. Po třech vrstvách tesaných kvádrů nechť následuje vrstva dřeva. Náklady budou hrazeny z královské...
Přísloví 11:2...hnusí, poctivé závaží jej potěší. Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora. Poctivé vodí...
Kazatel 7:29...jedinému: Bůh stvořil člověka správně, oni však následovali spoustu výmyslů. Kdo se může poměřovat s...
Kazatel 10:13...rty. Hloupost je úvodem k jeho řeči, po  následují hrozné nesmysly; blázen povídá dál a dál. Člověk...
Jeremiáš 2:2... jak jsi milovala jako nevěsta, jak jsi  následovala pouští, v tom nehostinném kraji. Izrael býval...
Jeremiáš 2:5...špatného, že ode odešli tak daleko? Marnost následovali a marností se stali. se neptali: ‚Kde je...
Jeremiáš 2:8... zradili, proroci prorokovali při Baalovinásledovali nesmysly. Proto vás znovu obviňuji, praví...
Jeremiáš 7:6...nevinnou krev a nebudete k vlastní škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít, v zemi,...
Jeremiáš 7:9... křivě přísahat, pálit kadidlo Baalovinásledovat cizí neznámé bohy a pak si přijít stoupnout...
Jeremiáš 8:2... který tak milovali a kterému sloužili, který následovali, se kterým se radili a kterému se klaněli....
Jeremiáš 9:13...mým Zákonem. Řídili se svým zarputilým srdcemnásledovali baaly, jak je to naučili jejich otcové. Proto...
Jeremiáš 16:11...‚ vaši otcové opustili, praví HospodinNásledovali cizí bohy, sloužili jim a klaněli se jim; ...
Jeremiáš 29:1...měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel.  Následují slova dopisu, který prorok Jeremiáš poslal z...
Ezechiel 20:16...a znesvěcovali soboty, neboť v srdcích následovali své hnusné modly. Přesto mi bylo líto je zničit...
Ezechiel 33:31...nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk. Nejsi pro víc než zpěvák...
Daniel 8:1...Belšasara jsem Daniel měl další vidění, jež následovalo po onom předchozím. V tomto vidění jsem se...
Micheáš 4:5...ústa Hospodina zástupů. Všechny národy následují každý jméno svých bohů; my však následujeme jméno...
Micheáš 6:16...se Omriho pravidly a všemi Achabovými způsobynásledujete jejich rady, a proto vás vydám zpustošení....
Matouš 8:19...jeden znalec Písma se slovy: "Mistře, budu  následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky...
Matouš 16:24...mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj křížnásleduje . Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí...
Matouš 19:21...ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojďnásleduj ." Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel....
Matouš 19:28...Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, kteří jste  následovali, že při znovuzrození světa, se Syn člověka...
Matouš 20:34...Ježíš dotkl jejich očí a oni ihned prohlédlinásledovali ho. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli...
Matouš 26:58...znalci Písma a starší. Petr ho ale zpovzdálí následoval na veleknězův dvůr. Vešel dovnitř a sedl si...
Marek 2:15...daní a různí hříšníci. Mnozí takoví ho totiž následovali. Když znalci Písma a farizeové uviděli, že s...
Marek 8:34...mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj křížnásleduje . Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej...
Marek 10:21...to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojďnásleduj ." Ta slova ho ale zarmoutila, a tak smutně...
Marek 10:32...Ježíš šel napřed a oni ho ohromeně a se strachem následovali. Tehdy vzal těch Dvanáct znovu k sobě a začal...
Marek 10:52... tvá víra uzdravila." A on hned prohlédlnásledoval ho na cestě. Když se přiblížili k Jeruzalému -...
Marek 14:51...všichni opustili a utekli. Jeden mladík ho ale následoval oblečen jen kusem plátna na holém těle. Chytili...
Marek 14:54...i starší a znalci Písma. Petr ho ale zpovzdálí následoval dovnitř na veleknězův dvůr. Tam si sedl mezi...
Marek 15:41... matka Jozese a Jakuba Menšího, a Salome. Ty ho následovaly a sloužily mu, když byl ještě v Galileji, a...
Lukáš 7:9...nad ním, obrátil se a řekl zástupu, který jej následoval: "Říkám vám, že takovou víru jsem nenašel ani v...
Lukáš 9:23...se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý dennásleduje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí...
Lukáš 9:57...do jiné vesnice. Cestou mu někdo řekl: "Budu  následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky...
Lukáš 18:22...to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojďnásleduj ." Jeho však ta slova velice zarmoutila. Byl...
Lukáš 22:39...zvyku se odebral na Olivetskou horu. Učedníci ho následovali. Když přišel na místo, řekl jim: "Modlete se,...
Lukáš 22:54...do domu nejvyššího kněze. Petr ho ale zpovzdálí následoval. Když uprostřed dvora zapálili oheň a sesedli se...
Jan 1:40... Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšelinásledovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako...
Jan 8:12...znovu promluvil: " jsem světlo světa. Kdo  následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo...
Jan 10:27...mých ovcí. ovce slyší můj hlas a je známnásledují . jim dávám věčný život a nezahynou navěky a...
Jan 12:26...jej k věčnému životu. Kdo mi chce sloužit,  následuje; tam, kde jsem , bude i můj služebník. Kdokoli...
Jan 21:19...smrtí oslaví Boha.) Po těch slovech mu řekl: "Následuj ." Petr se otočil a uviděl za sebou jít učedníka...
Jan 21:22...nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom? Ty  následuj." Mezi bratry se pak rozneslo, že ten učedník...
Skutky 12:9..."Vezmi si plášť a pojď za mnou." Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je...
Skutky 27:44...první a dostali se ke břehu. Ostatní je měli následovat na prknech nebo jiných troskách lodi. Tak se...
1. Korintským 14:1... tato trojice; ale největší z nich je láska.  Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce...
1. Korintským 16:16...svatým. Prosím vás tedy, abyste takové lidi následovali, a stejně tak i každého, kdo se podílí na tomto...
Filipským 3:17...čemu jsme ale došli, toho se držme. Bratřinásledujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo...
1. Tesalonickým 1:6...víte, jak jsme u vás žili pro vás. A vy jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste...
1. Tesalonickým 2:14...koná své dílo ve vás věřících. Vy, bratři, jste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši, které...
1. Tesalonickým 5:15...pozor, nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré - jak pro vás, tak pro všechny....
2. Tesalonickým 3:7...jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli a nikoho...
1. Timoteus 4:1...posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Prolhaní...
1. Timoteus 6:11...ale jako Boží člověk od takových věcí utíkejnásleduj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a...
2. Timoteus 2:22...dobré dílo. Utíkej tedy od mladických tužebnásleduj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s...
2. Petr 2:2...záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení....
Zjevení 14:4...ženami, neboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |