Následuj

Hledám varianty 'následuj' [ následujte (6) následují (6) následujete (1) následuješ (1) následujeme (1) následuje (8) následuj (7) následovat (20) následován (1) následovaly (2) následovalo (2) následovali (22) následovala (2) následoval (16) ]. Nalezeny 92 verše.
Genesis 24:5...mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna odvést zpět do země...
Genesis 24:8...vybral manželku. Kdyby ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn; jen tam mého syna...
Genesis 24:39...svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří...
Genesis 24:61...a její děvečky pak vstaly, vsedly na velbloudynásledovaly onoho muže. Služebník vzal Rebeku a odjel. Izák...
Exodus 11:8...a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který  následuje!' Teprve potom odejdu." A tak odešel od faraona...
Leviticus 20:5...rodině. Jeho i všechny, kdo jej v tom smilstvu následovali a smilnili s Molochem, vyvrhnu z jejich lidu....
Leviticus 20:6...obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti němu a...
Leviticus 26:3...mějte v úctě. jsem Hospodin. Jestliže budete následovat pravidla a zachovávat přikázání a plnit je...
Numeri 14:43...jste se odvrátili od Hospodina a přestali jej následovat. Hospodin s vámi nebude." Přesto se opovážili...
Deuteronomium 4:3... tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu každého, kdo následoval peorského Baala. Vy, kdo jste se přimkli k...
Deuteronomium 6:14...sloužit a při jeho jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z bohů okolních národů. Vždyť...
Deuteronomium 8:19...skutečně zapomněl na Hospodina, svého Boha, a následoval cizí bohy, sloužil jim a klaněl se jim, pak vás...
Deuteronomium 12:30...na pozoru i poté, co budou vyhlazeni. Nesmíš je následovat do pasti - nevyhledávej jejich bohy. Neříkej:...
Deuteronomium 13:3...ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi nepoznal) "a sloužit jim!"...
Deuteronomium 13:5...srdcem a celou duší. Hospodina, svého Bohanásledujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho...
Soudců 2:12... Boha svých otců, který je vyvedl z Egypta, a následovali cizí bohy okolních národů. Klaněli se jim, a...
Soudců 4:10...Kedeše, kam Barák svolal Zabulona i NeftalímaNásledovalo ho 10 000 mužů a šla s ním i Debora. Cheber...
2. Samuel 2:10...čtyřiceti let a kraloval dva roky. Dům Judy ale následoval Davida. David kraloval nad domem Judy v Hebronu...
2. Samuel 15:16...náš pán a král rozhodne." A tak král odešelnásledován celým svým dvorem. Zanechal tam jen deset...
2. Samuel 15:18...a Pléťané i všech šest set mužů, kteří ho následovali z Gatu - ti všichni procházeli před králem....
1. Královská 6:36...postavil zeď - po třech vrstvách tesaných kvádrů následovala vrstva cedrových trámů. Základy Hospodinova...
1. Královská 11:10...se mu dvakrát ukázal. Ačkoli mu výslovně zakázal následovat cizí bohy, Šalomoun Hospodinův zákaz nedodržel....
1. Královská 14:8...můj služebník David. On dodržoval přikázánínásledoval celým srdcem a konal jen to, co je v mých...
1. Královská 18:18...otce, protože opouštíte Hospodinovy příkazy a ty následuješ baaly. Svolej ke mně na horu Karmel všechen...
1. Královská 18:21...na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohemnásledujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!" Lid mu na...
1. Královská 19:21...z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstalnásledoval Eliáše jako jeho služebník. Aramejský král...
1. Královská 21:26...jeho žena Jezábel. Páchal hrozné ohavnostiNásledoval hnusné modly přesně tak, jako to dělali Emorejci...
2. Královská 13:2...let a páchal, co je v Hospodinových očích zléNásledoval hříchy Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl...
2. Královská 17:15...otci, i jeho výstrahy, jimiž je varoval. Marnost následovali a marností se stali. Následovali národy ve svém...
2. Královská 23:3...Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a poslouchat jeho příkazy, svědectví a...
2. Letopisů 12:1... opustil Hospodinův zákon a celý Izrael ho následoval. Protože zradili Hospodina, v pátém roce...
2. Letopisů 25:27...a izraelských králů. Od dob, kdy Amaciáš přestal následovat Hospodina, se proti němu v Jeruzalémě chystalo...
2. Letopisů 34:31...Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a poslouchat jeho příkazy, svědectví a...
2. Letopisů 34:33...Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak nepřestávali následovat Hospodina, Boha svých otců. Jošiáš pak v...
Ezdráš 6:4...široký. Po třech vrstvách tesaných kvádrů nechť následuje vrstva dřeva. Náklady budou hrazeny z královské...
Přísloví 11:2...hnusí, poctivé závaží jej potěší. Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora. Poctivé vodí...
Kazatel 7:29...jedinému: Bůh stvořil člověka správně, oni však následovali spoustu výmyslů. Kdo se může poměřovat s...
Kazatel 10:13...rty. Hloupost je úvodem k jeho řeči, po  následují hrozné nesmysly; blázen povídá dál a dál. Člověk...
Jeremiáš 2:2... jak jsi milovala jako nevěsta, jak jsi  následovala pouští, v tom nehostinném kraji. Izrael býval...
Jeremiáš 2:5...špatného, že ode odešli tak daleko? Marnost následovali a marností se stali. se neptali: ‚Kde je...
Jeremiáš 2:8... zradili, proroci prorokovali při Baalovinásledovali nesmysly. Proto vás znovu obviňuji, praví...
Jeremiáš 7:6...nevinnou krev a nebudete k vlastní škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít, v zemi,...
Jeremiáš 7:9... křivě přísahat, pálit kadidlo Baalovinásledovat cizí neznámé bohy a pak si přijít stoupnout...
Jeremiáš 8:2... který tak milovali a kterému sloužili, který následovali, se kterým se radili a kterému se klaněli....
Jeremiáš 9:13...mým Zákonem. Řídili se svým zarputilým srdcemnásledovali baaly, jak je to naučili jejich otcové. Proto...
Jeremiáš 16:11...‚ vaši otcové opustili, praví HospodinNásledovali cizí bohy, sloužili jim a klaněli se jim; ...
Jeremiáš 29:1...měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel.  Následují slova dopisu, který prorok Jeremiáš poslal z...
Ezechiel 20:16...a znesvěcovali soboty, neboť v srdcích následovali své hnusné modly. Přesto mi bylo líto je zničit...
Ezechiel 33:31...nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk. Nejsi pro víc než zpěvák...
Daniel 8:1...Belšasara jsem Daniel měl další vidění, jež následovalo po onom předchozím. V tomto vidění jsem se...
Micheáš 4:5...ústa Hospodina zástupů. Všechny národy následují každý jméno svých bohů; my však následujeme jméno...
Micheáš 6:16...se Omriho pravidly a všemi Achabovými způsobynásledujete jejich rady, a proto vás vydám zpustošení....
Matouš 8:19...jeden znalec Písma se slovy: "Mistře, budu  následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky...
Matouš 16:24...mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj křížnásleduje . Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí...
Matouš 19:21...ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojďnásleduj ." Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel....
Matouš 19:28...Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, kteří jste  následovali, že při znovuzrození světa, se Syn člověka...
Matouš 20:34...Ježíš dotkl jejich očí a oni ihned prohlédlinásledovali ho. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli...
Matouš 26:58...znalci Písma a starší. Petr ho ale zpovzdálí následoval na veleknězův dvůr. Vešel dovnitř a sedl si...
Marek 2:15...daní a různí hříšníci. Mnozí takoví ho totiž následovali. Když znalci Písma a farizeové uviděli, že s...
Marek 8:34...mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj křížnásleduje . Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej...
Marek 10:21...to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojďnásleduj ." Ta slova ho ale zarmoutila, a tak smutně...
Marek 10:32...Ježíš šel napřed a oni ho ohromeně a se strachem následovali. Tehdy vzal těch Dvanáct znovu k sobě a začal...
Marek 10:52... tvá víra uzdravila." A on hned prohlédlnásledoval ho na cestě. Když se přiblížili k Jeruzalému -...
Marek 14:51...všichni opustili a utekli. Jeden mladík ho ale následoval oblečen jen kusem plátna na holém těle. Chytili...
Marek 14:54...i starší a znalci Písma. Petr ho ale zpovzdálí následoval dovnitř na veleknězův dvůr. Tam si sedl mezi...
Marek 15:41... matka Jozese a Jakuba Menšího, a Salome. Ty ho následovaly a sloužily mu, když byl ještě v Galileji, a...
Lukáš 7:9...nad ním, obrátil se a řekl zástupu, který jej následoval: "Říkám vám, že takovou víru jsem nenašel ani v...
Lukáš 9:23...se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý dennásleduje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí...
Lukáš 9:57...do jiné vesnice. Cestou mu někdo řekl: "Budu  následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky...
Lukáš 18:22...to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojďnásleduj ." Jeho však ta slova velice zarmoutila. Byl...
Lukáš 22:39...zvyku se odebral na Olivetskou horu. Učedníci ho následovali. Když přišel na místo, řekl jim: "Modlete se,...
Lukáš 22:54...do domu nejvyššího kněze. Petr ho ale zpovzdálí následoval. Když uprostřed dvora zapálili oheň a sesedli se...
Jan 1:40... Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšelinásledovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako...
Jan 8:12...znovu promluvil: " jsem světlo světa. Kdo  následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo...
Jan 10:27...mých ovcí. ovce slyší můj hlas a je známnásledují . jim dávám věčný život a nezahynou navěky a...
Jan 12:26...jej k věčnému životu. Kdo mi chce sloužit,  následuje; tam, kde jsem , bude i můj služebník. Kdokoli...
Jan 21:19...smrtí oslaví Boha.) Po těch slovech mu řekl: "Následuj ." Petr se otočil a uviděl za sebou jít učedníka...
Jan 21:22...nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom? Ty  následuj." Mezi bratry se pak rozneslo, že ten učedník...
Skutky 12:9..."Vezmi si plášť a pojď za mnou." Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je...
Skutky 27:44...první a dostali se ke břehu. Ostatní je měli následovat na prknech nebo jiných troskách lodi. Tak se...
1. Korintským 14:1... tato trojice; ale největší z nich je láska.  Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce...
1. Korintským 16:16...svatým. Prosím vás tedy, abyste takové lidi následovali, a stejně tak i každého, kdo se podílí na tomto...
Filipským 3:17...čemu jsme ale došli, toho se držme. Bratřinásledujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo...
1. Tesalonickým 1:6...víte, jak jsme u vás žili pro vás. A vy jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste...
1. Tesalonickým 2:14...koná své dílo ve vás věřících. Vy, bratři, jste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši, které...
1. Tesalonickým 5:15...pozor, nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré - jak pro vás, tak pro všechny....
2. Tesalonickým 3:7...jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli a nikoho...
1. Timoteus 4:1...posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Prolhaní...
1. Timoteus 6:11...ale jako Boží člověk od takových věcí utíkejnásleduj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a...
2. Timoteus 2:22...dobré dílo. Utíkej tedy od mladických tužebnásleduj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s...
2. Petr 2:2...záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení....
Zjevení 14:4...ženami, neboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí...

Slova obsahující následuj: následuj (7) následuje (8) následujeme (1) následuješ (1) následujete (1) následují (6) následující (12) následujícího (5) následujícím (1) následujte (6) nenásleduje (1) nenásledujte (3) nepronásleduje (1) pronásleduj (4) pronásleduje (3) pronásleduješ (7) pronásleduji (1) pronásledují (8) pronásledující (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |