Následovat

Hledám pøesnì 'následovat'. Nalezeno 20 veršù. Další varianty: následujte (6) následují (6) následujete (1) následuješ (1) následujeme (1) následuje (8) následuj (7) následovat (20) následován (1) následovaly (2) následovalo (2) následovali (22) následovala (2) následoval (16)
Genesis 24:5...mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna odvést zpět do země...
Genesis 24:8...vybral manželku. Kdyby ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn; jen tam mého syna...
Genesis 24:39...svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří...
Leviticus 26:3...mějte v úctě. jsem Hospodin. Jestliže budete následovat pravidla a zachovávat přikázání a plnit je...
Numeri 14:43...jste se odvrátili od Hospodina a přestali jej následovat. Hospodin s vámi nebude." Přesto se opovážili...
Deuteronomium 6:14...sloužit a při jeho jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z bohů okolních národů. Vždyť...
Deuteronomium 12:30...na pozoru i poté, co budou vyhlazeni. Nesmíš je následovat do pasti - nevyhledávej jejich bohy. Neříkej:...
Deuteronomium 13:3...ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi nepoznal) "a sloužit jim!"...
1. Královská 11:10...se mu dvakrát ukázal. Ačkoli mu výslovně zakázal následovat cizí bohy, Šalomoun Hospodinův zákaz nedodržel....
2. Královská 23:3...Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a poslouchat jeho příkazy, svědectví a...
2. Letopisů 25:27...a izraelských králů. Od dob, kdy Amaciáš přestal následovat Hospodina, se proti němu v Jeruzalémě chystalo...
2. Letopisů 34:31...Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a poslouchat jeho příkazy, svědectví a...
2. Letopisů 34:33...Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak nepřestávali následovat Hospodina, Boha svých otců. Jošiáš pak v...
Jeremiáš 7:6...nevinnou krev a nebudete k vlastní škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít, v zemi,...
Jeremiáš 7:9... křivě přísahat, pálit kadidlo Baalovinásledovat cizí neznámé bohy a pak si přijít stoupnout...
Matouš 8:19...jeden znalec Písma se slovy: "Mistře, budu  následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky...
Lukáš 9:57...do jiné vesnice. Cestou mu někdo řekl: "Budu  následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky...
Skutky 27:44...první a dostali se ke břehu. Ostatní je měli následovat na prknech nebo jiných troskách lodi. Tak se...
2. Tesalonickým 3:7...jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli a nikoho...
2. Petr 2:2...záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení....

Slova obsahující následovat: následovat (20) pronásledovat (22) pronásledovatel (3) pronásledovatele (4) pronásledovatelé (4) pronásledovateli (2) pronásledovatelích (1) pronásledovatelů (1) pronásledovatelům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |