Následován

Hledám základ 'následován' [ následován (1) následování (2) pronásledován (2) pronásledováni (3) pronásledování (14) pronásledováních (1) pronásledováním (2) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 35:5...kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do...
Soudců 8:4...muži jej překročil. Protože byli vyčerpáni pronásledováním, řekl obyvatelům Sukotu: "Prosím, dejte mým...
1. Samuel 14:22... že Filištíni utíkají, připojili se i oni k pronásledování a bitvě. Tak Hospodin toho dne vysvobodil...
1. Samuel 14:46...Jonatana před smrtí. Saul pak ukončil pronásledování Filištínů a ti se vrátili, odkud přišli. Když...
1. Samuel 30:10...část jich tam zůstala. David pak pokračoval v pronásledování se čtyřmi sty muži; dvě stě jich zůstalo u...
2. Samuel 15:16...náš pán a král rozhodne." A tak král odešelnásledován celým svým dvorem. Zanechal tam jen deset...
2. Samuel 18:16...zatroubil na roh a zastavil vojsko v dalším pronásledování Izraele. Abšaloma vzali, hodili ho v lese do...
2. Samuel 24:13...tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce pronásledován a prchat před nepřáteli? Anebo být ve tvé...
Matouš 13:21... Jakmile kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadá. Do trní je zaseto u toho, kdo...
Marek 4:17... Když potom kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají. Další jsou ti, kterým se seje...
Marek 10:30...a bratrů a sester a matek a dětí a polí s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život. Mnozí...
Skutky 8:1... době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování, takže se všichni kromě apoštolů rozprchli po...
Skutky 11:19...pokání k životu!" Ti, kdo se rozprchli během pronásledování po Štěpánově smrti, dorazili do Fénicie, na...
Skutky 13:50... aby proti Pavlovi a Barnabášovi rozpoutali pronásledování a vyhnali je ze svého kraje. Ti však na ...
Římanům 8:35...od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je...
2. Korintským 4:9...býváme bezradní, ale ne zoufalí; býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme...
2. Korintským 12:10...S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista - vždyť síla je v ...
Galatským 5:7...láskou. Běželi jste výborně. Kdo vás zastavilnásledování pravdy? Ty přesvědčivé řeči nejsou od Toho,...
Galatským 5:11...i dosud kážu obřízku, proč jsem tedy ještě pronásledován? Kříž by pak nebudil žádné pohoršení. se...
Galatským 6:12... se chtějí ukázat před lidmi a vyhnout se pronásledování pro Kristův kříž. Jsou sice obřezaní, ale oni...
2. Tesalonickým 1:4...- vaší vytrvalostí a věrností ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte. To vše je důkazem...
2. Tesalonickým 3:9...neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příkladnásledování. Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám...
2. Timoteus 3:11... trpělivost, lásku a vytrvalost. Poznal jsi pronásledování a utrpení, která potkala v Antiochii, v...
2. Timoteus 3:12... ale ze všech vysvobodil. Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši....

Slova obsahující následován: následován (1) následování (2) pronásledován (2) pronásledováni (3) pronásledování (14) pronásledováních (1) pronásledováním (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |