Nás

Hledám varianty 'nás' [ nás (642) námi (157) nám (508) my (182) ]. Nalezeny 984 verše.
Genesis 3:22...tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jednímnás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby...
Genesis 5:29...syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme...
Genesis 19:5...tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď jenám, si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do vchodu,...
Genesis 19:9...zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudce? Naložíme s tebou hůř než s nimi!"...
Genesis 19:13... Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili." Lot tedy šel...
Genesis 20:9...si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi na...
Genesis 23:6...Abrahamovi odpověděli: "Poslyš nás, pane: Jsi mezi námi Božím knížetem; pochovej svou...
Genesis 24:23..."Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování?" "Jsem dcera...
Genesis 24:55...pánu." Její bratr a matka však odpověděli: "námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba deset; potom může...
Genesis 24:65...se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán," odpověděl ...
Genesis 26:10..." odpověděl mu Izák. Abimelech zvolal: "Cos nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát,...
Genesis 26:16...hlínou. Abimelech tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od nás! Jsi mnohem mocnější než my." Izák proto odtud odešel,...
Genesis 26:22...nazval Rechobot, Prostranství. Řekl totiž: "Teď nám Hospodin daroval prostor, abychom se rozplodili na zemi...
Genesis 26:28...je s tebou, a tak jsme si řekli: je teď mezi námi a tebou přísaha. Chceme s tebou vstoupit do smlouvy,...
Genesis 26:29...přísaha. Chceme s tebou vstoupit do smlouvy, že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a...
Genesis 31:15...otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Copak nás nemá za cizí? Vždyť nás prodal a všechny peníze shrábl!...
Genesis 31:37...svého domu? Polož to zde před i své druhy,  nás dva rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé...
Genesis 31:50...si kromě mých dcer další ženy - ačkolinámi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!"...
Genesis 32:19...to jako dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali...
Genesis 32:21... ho najdete: ‚Hle, tvůj služebník Jákob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který ...
Genesis 34:9...dejte mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte senámi - dávejte nám své dcery a berte si naše. Když budete...
Genesis 34:10...své dcery a berte si naše. Když budete bydletnás, bude celá země před vámi. Bydlete v , obchodujte a...
Genesis 34:14... Dát svou sestru neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vám, jen když budete jako my. ...
Genesis 34:17... budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid. Pokud nás však neposlechnete a neobřežete se, vezmeme si svou...
Genesis 34:21...a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži senám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a obchodují...
Genesis 34:22...dcery za ženy a své dcery dávejme jim. Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto...
Genesis 34:23...zvířata naše? Vyhovme jim tedy, bydlínás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho města,...
Genesis 37:8...se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám chtěl vládnout?!" A tak ho...
Genesis 39:14...a řekla jim: "Podívejte se! Přivedlnám můj muž toho Hebreje, aby si s námi zahrával?! Přišel a...
Genesis 39:17...mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsinám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat!...
Genesis 41:12...jsme měli sen s vlastním významem. A byl tamnámi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže....
Genesis 41:13...je vyložil; každému dal výklad jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a pekař...
Genesis 42:2... že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, zůstaneme naživu a nezemřeme!" A tak šlo...
Genesis 42:13..."Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší...
Genesis 42:21...bratru! Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. To proto...
Genesis 42:28...srdce. Jeden druhého se rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do...
Genesis 42:30...všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my jsme mu...
Genesis 42:32...slušní lidé, nikdy jsme nebyli špehové! Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden není a...
Genesis 42:33...doma v kanaánské zemi.' Ten muž, pán zeměnám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte...
Genesis 43:2...přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten...
Genesis 43:3...něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'...
Genesis 43:4...mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-linámi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho...
Genesis 43:5...koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'"...
Genesis 43:7...Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě...
Genesis 43:8...navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, zůstaneme naživu a nezemřeme my ani ty...
Genesis 43:18... kam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu stříbru, vrácenému prve do...
Genesis 43:21... otevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každéhonás leželo navrchu v jeho vaku - naše stříbro v plné váze!...
Genesis 43:22...ještě další stříbro na nákup jídla. Nevíme, kdo nám to stříbro dal do vaků!" On však řekl: "Buďte klidní,...
Genesis 44:9...z tvých služebníků se to najde, zemře a z nás jsou pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem...
Genesis 44:25...mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme...
Genesis 44:26...jsme: ‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen kdyžnámi bude náš nejmladší bratr. Když s námi náš nejmladší...
Genesis 44:27...tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otecnám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva...
Genesis 44:31... na němž on lpí celou duší? uvidí, ženámi chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny tvého...
Genesis 47:15...přišli všichni Egypťané k Josefovi a řekli: "Dej nám chléb! To máme před tebou umírat, když došly peníze?"...
Genesis 47:18... patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic než naše tělo a naše půda. To ti máme i s naší...
Genesis 47:19...To ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás i s naší půdou za chléb, a budeme faraonovými otroky!...
Genesis 47:25...a své děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám život, pane! Prokazuješ nám laskavost, že smíme být...
Genesis 50:15... že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno...
Genesis 50:16...mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím ,...
Genesis 50:17...zlé, co ti provedli.' Prosíme tedy, odpusť nám, služebníkům Boha tvého otce, naše provinění." Josef se...
Exodus 1:9... Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, co s nimi,...
Exodus 2:19...otec Reuel, když se vrátily. "Jeden Egypťan nás ochránil před pastýři," odpověděly. "Také nám ochotně...
Exodus 3:18...k egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal senámi Hospodin, Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na...
Exodus 5:3...a Izrael nepropustím!" Řekli tedy: "Setkal senámi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní...
Exodus 5:16...Tvoji služebníci nedostávají slámu, a přitom se nám říká: ‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou...
Exodus 5:21...vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i jeho dvořanům; dali jste jim do rukou meč,...
Exodus 8:22... našemu Bohu, se Egypťanům hnusí. Copak by nás neukamenovali, kdybychom jim před očima obětovali, co...
Exodus 8:23...tam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím vás,...
Exodus 8:25...faraona, jeho dvořany i jeho lid zítra. se nás ale farao nepokouší znovu obelstít a nepropustit lid,...
Exodus 10:25...vzít s sebou i své děti." Mojžíš odpověděl: "To nám chceš sám poskytnout zvířata k obětem a zápalům? Musíme...
Exodus 10:26...Hospodinu, našemu Bohu! Náš dobytek půjdenámi - nezůstane tu ani kopyto. Budeme z nich brát, co bude...
Exodus 13:14...zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou své ruky. Když...
Exodus 13:15...z Egypta, z domu otroctví, silou své ruky. Když nás farao neústupně odmítal propustit, pobil Hospodin v...
Exodus 13:16...na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao...
Exodus 14:11..."Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl? Abychom zemřeli na poušti? Cos nám to...
Exodus 14:12...jsme ti to v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být, otročíme Egyptu! Otročit Egyptu bylo určitě...
Exodus 16:3...hrnci masa a jídali chléb do sytosti! Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto...
Exodus 16:7...vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme my, že reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám...
Exodus 16:8...slyšel vaše reptání proti němu. Kdo jsme my? Nereptáte proti nám, ale proti Hospodinu!" Potom Mojžíš...
Exodus 17:2...mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na ...
Exodus 17:3...po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi...
Exodus 17:7...a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom přitáhl Amalek a bojoval v...
Exodus 19:23...Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.'" "Jdi...
Exodus 20:19... Přesunuli se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluvnámi ty a budeme poslouchat, ale s námi nemluví Bůh, ...
Exodus 32:1... shromáždili se kolem Árona. "Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo , co je s...
Exodus 32:23... tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem,...
Exodus 33:15...a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-linámi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by se...
Exodus 33:16...ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdešnámi? Právě to i tvůj lid odliší od každého lidu na...
Exodus 34:9...ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný lid. Odpusť naši nepravost i...
Exodus 36:5...přináší mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy nechal v táboře...
Leviticus 8:5...do Stanu setkávání, Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal...
Leviticus 9:6...se před Hospodina. Tehdy Mojžíš řekl: "Toto nám přikázal Hospodin. Když to vykonáte, ukáže se vám...
Numeri 10:29... svého tchána: "Vydáváme se k místu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námi a dobře se o...
Numeri 10:31...ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom...
Numeri 10:32...tábořit. Staň se naším průvodcem. Půjdeš-linámi, podělíme se s tebou o dobrodiní, které nám Hospodin...
Numeri 11:4...k nim připojili a dali se znovu do pláče: "Kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě...
Numeri 11:13...tento lid? Vždyť na s pláčem naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je všechny neunesu, je to nad...
Numeri 11:18...maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám najíst masa? To jsme se měli lépe v Egyptě!'...
Numeri 12:2...Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?" A Hospodin to slyšel. (Mojžíš byl velmi pokorný...
Numeri 12:11... řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak pošetile spáchali....
Numeri 13:27... Vyprávěli: "Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal. Skutečně oplývá mlékem a medem a toto je její...
Numeri 14:3...Ach, proč jsme nezemřeli na této poušti! Proč nás Hospodin vede do země? Abychom padli mečem? Aby se...
Numeri 14:8...dobrá zem! Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do země a nám tu zem oplývající mlékem a medem....
Numeri 14:9...sousto chleba! Jejich záštita je opustila, alenámi je Hospodin; nebojte se jich!" Celá obec se ...
Numeri 14:40...ale teď jsme připraveni! Vyrazíme k místu, které nám Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč znovu...
Numeri 16:13...ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás...
Numeri 16:14...Do žádnézemě oplývající mlékem a medem' jsi nás nedovedl, žádnépole a vinici' jsi nám za dědictví...
Numeri 16:34...křikem na útěk a volali: " země nepohltínás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří...
Numeri 20:5...Abychom tu my i náš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás přivedli na toto bídné...
Numeri 20:14...bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapách, které nás potkaly. Naši otcové sestoupili do Egypta a v zemi...
Numeri 20:15...a v zemi jsme dlouho bydleli. Egypťané alenámi a s našimi otci začali nakládat zle. Volali jsme tedy...
Numeri 20:16...zle. Volali jsme tedy k Hospodinu a vyslyšel nás, poslal svého anděla a vyvedl nás z Egypta. Hle, nyní...
Numeri 20:17...jsme ve městě Kádeš u hranic tvého území. Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice...
Numeri 21:5...a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli na poušti? Není tu...
Numeri 21:7...Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu,  nás zbaví těch hadů!" A tak se Mojžíš za lid modlil....
Numeri 22:14...a vrátili se k Balákovi se slovy: "Balaámnámi odmítl jít." Balák potom vyslal další hodnostáře -...
Numeri 27:4...z jeho rodu jen proto, že neměl syna? Přiděl nám dědičné vlastnictví mezi bratry našeho otce." Mojžíš...
Numeri 31:49...sečetli bojovníky, jimž jsme veleli, a ani jeden nám nechybí. Proto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze...
Numeri 31:50...veleli, a ani jeden nám nechybí. Proto každýnás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků -...
Numeri 32:5...mají spoustu dobytka." Dále řekli: "Prokaž nám prosím laskavost, tato země připadne do vlastnictví...
Numeri 32:19...zabírat zem za Jordánem ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví na východ od Jordánu." Mojžíš jim...
Deuteronomium 1:6...tento Zákon. Řekl: Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře byli...
Deuteronomium 1:20...jste k pohoří Emorejců - Hospodin, náš Bůhnám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu...
Deuteronomium 1:22...mně přišli se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem prohlédnou a podají nám zprávu o cestě, kterou...
Deuteronomium 1:25... vzali s sebou něco z jejího ovoce a přinesli je nám. Poté nám podali zprávu: "Země, kterou nám Hospodin,...
Deuteronomium 1:27... Začali jste ve svých stanech reptat: "Hospodin nás vyvedl z Egypta, protože nás nenáviděl! Vydal nás do...
Deuteronomium 1:28... aby nás vyhladil! Kam to jdeme? Naši bratři nás připravili o odvahu, když řekli: ‚Ten lid je silnější a...
Deuteronomium 1:41...Chceme vytáhnout a bojovat, přesně jak nám přikázal Hospodin, náš Bůh." Všichni jste si oblékli...
Deuteronomium 2:29...v Aru. Potom přejdu Jordán do země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás...
Deuteronomium 2:30...dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít svým územím. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 2:32...a obsaď ji." Sichon se vším svým lidem proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin, náš Bůh, nám ho však...
Deuteronomium 2:33...nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin, náš Bůhnám ho však vydal, takže jsme ho porazili i s jeho syny a...
Deuteronomium 2:36...v údolí po Gileád nebylo tvrze, která by před námi obstála. Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal....
Deuteronomium 3:1...vzhůru cestou k Bášanu. Bášanský král Og proti nám s celým svým lidem vytáhl do boje u Edrei. Hospodin mi...
Deuteronomium 5:2...jim a pečlivě je dodržujte. Hospodin, náš Bůh, s námi na Orébu uzavřel smlouvu. Tuto smlouvu Hospodin...
Deuteronomium 5:3...smlouvu Hospodin neuzavřel s našimi otci, alenámi, kteří tu dnes jsme, s námi všemi, kteří žijeme....
Deuteronomium 5:24...- a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůhnám ukázal svou slávu a svou velikost; slyšeli jsme jeho...
Deuteronomium 5:25...naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li nadále muset...
Deuteronomium 5:27...vše, co Hospodin, náš Bůh, řekne. Potom nám povíš všechno, co Hospodin, náš Bůh, poví tobě a my to...
Deuteronomium 6:21...jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. Před našima očima přivedl...
Deuteronomium 6:23...celý jeho dvůr veliká a hrozná znamení a divyNás však odtud vyvedl, aby nás přivedl sem a dal nám zemi,...
Deuteronomium 6:24... kterou s přísahou zaslíbil našim otcům. Tehdy nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito...
Deuteronomium 6:25...pečlivě dodržovali všechna tato přikázání, jak nám uložil." Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země,...
Deuteronomium 9:28...zkaženost a hřích. Jinak v zemi, odkud jsi nás vyvedl, řeknou: ‚Hospodin je vyvedl, aby je pozabíjel...
Deuteronomium 21:20...náš syn je svéhlavý a vzpurný. Neposlouchá nás, jen hoduje a pije." Všichni muži toho města jej...
Deuteronomium 26:3...vstoupil do země, o níž přísahal našim otcům, že nám ji ." Kněz od tebe nůši přijme a postaví ji před...
Deuteronomium 26:6...národem - velikým, mocným a početným. Egypťané nás ale trápili, utiskovali a drtili těžkou robotou. Volali...
Deuteronomium 26:7...tedy k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel. Viděl naše utrpení, dřinu a porobu a vyvedl...
Deuteronomium 26:8... Viděl naše utrpení, dřinu a porobu a vyvedl nás z Egypta mocnou rukou a vztaženou paží, ve veliké hrůze...
Deuteronomium 26:9...hrůze, uprostřed znamení a zázraků. Přivedl nás sem a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a...
Deuteronomium 26:15...a požehnej svému lidu Izraeli i zemi, kterou jsi nám dal, jak jsi s přísahou slíbil našim otcům - tu zemi...
Deuteronomium 29:14... naším Bohem, ale i s těmi, kdo tu dnesnámi nejsou. Sami víte, jak jsme žili v Egyptě a jak jsme...
Deuteronomium 29:28... našemu Bohu. Zjevné věci však navěky náležejí nám a našim synům - totiž abychom plnili všechna slova...
Deuteronomium 30:12...nijak vzdálené! Není na nebi, abys říkal: "Kdonás vystoupí na nebe, aby nám je odtud přinesl a oznámil...
Deuteronomium 30:13...mohli plnit?" Není za mořem, abys říkal: "Kdonás se vydá za moře, aby nám je odtud přinesl a oznámil nám...
Deuteronomium 31:17...nimi svou tvář. Tehdy je potkají veliké pohromy a soužení, takže se stanou snadnou kořistí. V ten den si...
Deuteronomium 33:4...přijímali slova tvá - Zákon, jenž Mojžíš vydal nám, dědictví shromáždění Jákobova. Ješurunovi stal se...
Jozue 1:16...Mojžíš." Na to Jozuovi odpověděli: "Vše, cos nám přikázal, vykonáme, a kamkoli nás pošleš, půjdeme. Jako...
Jozue 2:11...jako proklaté. Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu....
Jozue 2:13...a sestry i všechny, kdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli ti...
Jozue 2:14...ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit.  nám Hospodin tuto zem, zachováme se k tobě milosrdně a...
Jozue 2:17... řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás zavázala, jestliže po našem vstupu do země neuvážeš...
Jozue 2:18...šňůru z karmínových provázků do okna, kterým jsi nás spustila, a neshromáždíš k sobě domů svého otce, matku,...
Jozue 2:24...Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se před námi třesou!" Jozue časně ráno se všemi syny Izraele...
Jozue 4:23... váš Bůh, provedl s Rudým mořem, které před námi vysušil, dokud jsme nepřešli. To aby všechny národy...
Jozue 5:6...tu zem, o níž Hospodin přísahal jejich otcům, že nám ji , totiž zem oplývající mlékem a medem. Místo nich...
Jozue 5:13...v ruce! Jozue šel k němu a oslovil ho: "Patříšnám, nebo k našim nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl on. "...
Jozue 7:7...jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do rukou Emorejců? Abys nás zahubil? Mohlo nám...
Jozue 7:9...Kananejci a všichni obyvatelé této země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země! Co pro své veliké jméno...
Jozue 7:25...do rokle Achor. Tam Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do neštěstí? Hospodin dnes přivede do neštěstí...
Jozue 8:5... se zatím přiblížíme k městu. Vytáhnou proti nám jako prve a my se dáme na útěk. Vydají se za námi, a...
Jozue 8:6...nám jako prve a my se dáme na útěk. Vydají se za námi, a tak je odlákáme od města. Řeknou si totiž: ‚Utíkají...
Jozue 9:6...mužům: "Přicházíme z daleké země; uzavřetenámi smlouvu." Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli:...
Jozue 9:7...těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji...
Jozue 9:11...a bášanskému králi Ogovi v Aštarotu. Proto nám naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země řekli:...
Jozue 9:20... Uděláme s nimi toto: Necháme je naživu, aby na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom porušili přísahu, kterou...
Jozue 9:22...si je potom zavolal a řekl jim: "Jak to, že jste nás podvedli?! Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.'...
Jozue 9:25...to udělali. Teď jsme ve tvých rukou. Udělejnámi, co považuješ za dobré a správné." Jozue s nimi tedy...
Jozue 10:6..."Neodpírej ochranu svým služebníkům. Rychlenám pospěš a zachraň nás! Pomoz nám! Všichni emorejští...
Jozue 17:14... Synové Josefovi řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden los a jediný příděl? Jsme...
Jozue 17:16...je vám tak těsno v Efraimských horách." "Hory nám nestačí," odpověděli Josefovi synové. "A navíc, všichni...
Jozue 22:17... abyste se dnes vzbouřili proti Hospodinu! To nám nestačil ten hřích u Peoru? Dodnes jsme se od něj...
Jozue 22:19...Hospodinův příbytek, a přijměte dědictví mezi námi. Jen se nebuřte proti Hospodinu ani proti nám stavbou...
Jozue 22:22...vzpouru, pokud šlo o zradu na Hospodinu - pak  nám, Bože, nepomáhej! Pokud jsme si postavili oltář,...
Jozue 22:23...zápalné, moučné nebo pokojné oběti, pak  nás potrestá sám Hospodin! Udělali jsme to jen z obavy, aby...
Jozue 22:25...Izraele, synové Rubenovi a Gádovi? Hospodin mezi nás a vás položil hranici: tento Jordán. Vy nemáte s...
Jozue 22:27... Ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi i mezi našimi budoucími pokoleními, že sloužíme...
Jozue 22:28...s Hospodinem co do činění.' Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco takového v budoucnu řekli,...
Jozue 22:31..."Dnes jsme poznali, že Hospodin je mezi námi. Žádnou zradu proti Hospodinu jste nespáchali....
Jozue 22:34...Ed, Svědek, neboť řekli: "Je svědkem mezi námi, že Hospodin je Bůh." Hospodin dlouho dopřával...
Jozue 24:17...cizím bohům? Nikdy! Hospodin je náš Bůh! To on nás a naše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví. On před...
Jozue 24:18... mezi nimiž jsme procházeli. Hospodin před námi vyhnal Emorejce a všechny ty národy, které bydleli v...
Jozue 24:27...dubem při Hospodinově svatyni. "Hle, tento kámen nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel...
Soudců 1:1...smrti se synové Izraele ptali Hospodina: "Kdonás vytáhnout do boje proti Kananejcům jako první?"...
Soudců 1:3...Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďtenámi do našeho podílu bojovat proti Kananejcům. My pak zase...
Soudců 1:24...zvědové z města vycházet nějakého muže. "Ukaž nám, prosím, kudy do města," řekli mu, "a zachováme se k...
Soudců 6:13..."Promiň, pane, ale jestli je Hospodinnámi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty...
Soudců 8:1... Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal, když jsi šel bojovat...
Soudců 8:22... Izraelci potom Gedeona vybízeli: "Vládni nám - ty, tvůj syn i syn tvého syna. Vždyť jsi nás...
Soudců 9:8...měšťané! A vás slyší Bůh! Jednou se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovit. Řekly olivě:...
Soudců 9:10...ctí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy fíku: Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám...
Soudců 9:12... a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy révě: Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám své...
Soudců 9:14...kymácet se nad stromy? Řekly tedy všechny stromy trní: Pojď ty, kraluj nám! Trní tenkrát řeklo stromům:...
Soudců 10:15...na to Hospodinu řekli: "Zhřešili jsme. Udělejnámi, cokoli uznáš za dobré, ale vysvoboď nás, prosím,...
Soudců 11:8..."Ano, ale teď jsme se pro tebe vrátili. Pojďnámi bojovat proti Amoncům. Staň se vůdcem nás všech, kdo...
Soudců 11:17... vyslali posly k edomskému králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.' Edomský král o tom ale...
Soudců 11:19...sídlícímu v Chešbonu. Izrael mu řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale...
Soudců 11:23...před svým lidem Izraelem, a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně...
Soudců 11:24...snad toho, co ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně tak my se držíme toho, co nám dal Hospodin, náš Bůh. To jsi o...
Soudců 12:1...a překročili Jordán směrem k Cafonu. "Proč jsi nás nepozval, abychom šli s tebou, když jsi táhl do boje...
Soudců 13:8...tedy modlil k Hospodinu: "Odpusť, Pane můj.  nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslal, navštíví znovu...
Soudců 13:23...řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho žena,...
Soudců 14:13...třicet košil a třicatery sváteční šaty." "Dej nám tu svou hádanku," řekli mu na to. "Chceme ji slyšet."...
Soudců 14:15... Jinak i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste nás obrali?" Samsonova žena tedy na...
Soudců 15:10...na Lechi (to jest Čelist). "Proč jste na nás vytáhli?" ptali se judští muži. "Přišli jsme spoutat...
Soudců 15:11...dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni mají v moci? Cos nám to udělal?" vyčítali...
Soudců 16:5...ho mohli přemoci, spoutat a zkrotit. Každýnás ti jedenáct set šekelů stříbra." Dalila se tedy...
Soudců 16:23...a aby oslavovali. Prohlašovali totiž: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele Samsona!" Lid při pohledu...
Soudců 16:24...při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele, naší země ničitele -...
Soudců 18:19...jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři pusu a pojďnámi. Budeš dělat otce a kněze nám. Je lepší dělat domácího...
Soudců 18:25...Co ti je?" Danovci mu ale řekli: "Radši na nás nekřič. Prudší povahy by se na vás mohly vrhnout, a...
Soudců 20:8...lid povstal jako jeden muž se slovy: "Nikdonás nepůjde domů, nikdo se nevrátí do svého příbytku. S...
Soudců 20:13..."Co se to u vás stalo za hroznou věc? Hned nám ty gibejské ničemy vydejte, je zabijeme a vymýtíme...
Soudců 20:18...táhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdonás vytáhnout do boje proti Benjamíncům jako první?"...
Soudců 21:1... vypálili. Izraelci v Micpě přísahali: "Nikdonás nedá svou dceru za ženu Benjamínci!" Potom se odebrali...
Soudců 21:22...a vraťte se do benjamínského kraje. Kdyby sinám jejich otcové nebo bratři přišli stěžovat, řekneme jim:...
1. Samuel 4:3...do tábora, izraelští stařešinové se ptali: "Proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla...
1. Samuel 4:7...si totiž: "To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo! Běda nám! Kdo...
1. Samuel 4:8...Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo! Běda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou...
1. Samuel 5:7... co se děje, říkali: "Truhla izraelského bohanás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí nás i našeho boha...
1. Samuel 5:10...křiku: "Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?" Obeslali proto a...
1. Samuel 5:11...žádali. " se vrátí, kam patří, jenom nehubí nás a náš lid!" Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná...
1. Samuel 6:2...s Hospodinovou truhlou?" ptali se. "Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam patří." Ti odpověděli: "...
1. Samuel 6:9...do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete...
1. Samuel 6:20... tak svatým Bohem? A ke komu zamířit od nás?" Vyslali tedy posly k obyvatelům Kiriat-jearimu:...
1. Samuel 7:8...Samuelovi: "Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej za nás volat k Hospodinu, našemu Bohu, nás vysvobodí z ruky...
1. Samuel 7:12...ho Eben-ezer, Kámen pomoci. Řekl totiž: " sem nám pomohl Hospodin." Filištíni tedy byli poraženi a...
1. Samuel 8:5...a tví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, nás vede - tak je to přece u...
1. Samuel 8:6...to přece u všech národů." Když ale řekli: "Dej nám krále, nás vede," Samuelovi se to nelíbilo. Modlil...
1. Samuel 8:20...nad sebou krále. jsme jako všechny národy;  nám vládne vlastní král, nás vede, za nás bojuje!"...
1. Samuel 9:5... se můj otec místo o oslice nezačne bátnás." "Víš co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá...
1. Samuel 9:6... se opravdu stane. Co se tam teď vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co...
1. Samuel 9:7...tomu muži přineseme, když za ním půjdeme? Jídlo nám v mošnách došlo. Nemáme pro Božího muže žádnou...
1. Samuel 9:8...čtvrt šekelu stříbra. Dám je Božímu muži, aby nám ukázal cestu." (Když se v dávných dobách v Izraeli...
1. Samuel 10:16...Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc. "Ujistil nás, že se oslice našly," odvětil Saul. To, co Samuel řekl...
1. Samuel 10:19...neštěstí a úzkostí. Řekli jste: ‚Ustanov nad námi krále.' Teď se tedy podle svých kmenů a rodů postavte...
1. Samuel 10:27...Bůh. Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jím a nevzdali mu hold. On ale jako...
1. Samuel 11:1...obyvatelé Jábeše Nachašovi vzkázali: "Uzavřinámi smlouvu a budeme ti sloužit." Nachaš Amonský jim ale...
1. Samuel 11:3...Izrael." Stařešinové z Jábeše ho požádali: "Dej nám sedm dní, rozešleme posly do celého Izraele. Pokud...
1. Samuel 11:10...a vzkázali Amoncům: "Zítra se vám vzdáme a vynámi naložíte, jak uznáte za vhodné." Druhého dne Saul...
1. Samuel 11:12... Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže, je zabijeme!"...
1. Samuel 12:4...oko? Pokud ano, nahradím vám to." "Nekřivdil jsi nám," odpověděli. "Nijak jsi nám neublížil ani jsi od...
1. Samuel 12:10...Hospodina a sloužili jsme baalům i aštartám. Teď nás ale zachraň z rukou našich nepřátel a budeme sloužit...
1. Samuel 12:12...král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. nad námi vládne král.' Vaším králem je ale Hospodin, váš Bůh!...
1. Samuel 14:6...hlídce těch neobřezanců. Snad bude Hospodin při nás. Vždyť Hospodinu není zatěžko zvítězit, jich je...
1. Samuel 14:9... pronikneme k těm mužům a ukážeme se jim. Jestli nám řeknou: ‚Zastavte se, dokud k vám nedorazíme!'...
1. Samuel 14:10...k nim šplhat. Jestliže řeknou: ‚Vyleztenám!' polezeme, protože to pro nás bude znamením, že nám je...
1. Samuel 14:12...Jonatana a jeho zbrojnoše zavolali: "Vyleztenám a něco vám ukážeme." Tehdy Jonatan řekl svému...
1. Samuel 17:9...zabiju jeho, budete jako naši otroci sloužit vy nám." Potom ten Filištín dodal: "Vyzývám dnes izraelské...
1. Samuel 20:42...přísahali, toho je Hospodin svědkem mezi námi dvěma i mezi naším potomstvem navěky." David pak...
1. Samuel 23:19...Zifejci a řekli: "David se přece ukrývánás! Opevnil se v Choreši na kopci Chakila jižně od...
1. Samuel 25:7... střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři bylinámi. Chovali jsme se k nim slušně a za celou dobu, co byli...
1. Samuel 25:15...s pozdravem, ale on jim vynadal? Ti muži na nás byli velmi hodní, chovali se k nám slušně a po celou...
1. Samuel 25:16... se nám vůbec nic neztratilo. Ve dne i v noci nás chránili jako hradba, celou tu dobu, kterou jsme s nimi...
1. Samuel 25:40...přišli za Abigail do Karmelu a řekli : "David nás za tebou posílá, že si chce vzít za ženu." Hned se...
1. Samuel 27:11... aby je nemusel vodit do Gatu. Říkal si: "Aby na nás nevyzradili, co vlastně David dělá." Tak si David...
1. Samuel 29:4..." řekli mu, " se vrátí, kam mu řekneš. Přecenámi nepůjde do boje! Vždyť by se v bitvě postavil proti...
1. Samuel 29:9...anděl, ale filištínští velitelé řekli: ‚Nesmínámi do boje!' Proto zítra brzy vstaň - ty i sluhové tvého...
1. Samuel 30:22... se ale ozvali všichni zlí a ničemní: "Tihlenámi přece nešli! Nedáme jim nic z kořisti, kterou jsme...
1. Samuel 30:23...prohlásil: "Bratři, takhle nejednejte s tím, co nám dal Hospodin. On sám nás ochránil a tu hordu, co nás...
2. Samuel 2:14..." raději předstoupí mládenci a ukáží před námi, co dovedou." "Budiž, předstoupí," odpověděl Joáb....
2. Samuel 11:23..."Nepřátelé podnikli protiútok, vyrazili za námi do pole, ale my jsme je zatlačili zpět k bráně....
2. Samuel 12:18... Davidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si, "domlouvali...
2. Samuel 13:26... nechtěl jít, ale požehnal mu. "A nemohl bynámi jít alespoň můj bratr Amnon?" zeptal se Abšalom. "Proč...
2. Samuel 15:14...v Jeruzalémě: "Musíme ihned utéct! Abšalom by nás vyváznout nenechal. Pojďme rychle, jinak nás brzy...
2. Samuel 15:19...král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys odcházelnámi? Vrať se a zůstaň u nového krále. Jsi přece cizinec,...
2. Samuel 15:20...teprve včera, a dnes bych měl zase vláčetnámi někam dál? půjdu, kam jen to půjde. Ty se ale i se...
2. Samuel 15:22...David na to Itajovi řekl: "Pojď, pokračuj tedynámi." A tak Itaj Gatský se všemi svými muži i se všemi...
2. Samuel 18:3..." řekl král vojsku. Namítli ale: "Nemůžeš jítnámi! Kdybychom museli utíkat, nebude jim záležet na nás;...
2. Samuel 19:10...všech izraelských kmenech se dohadovali: "Král nás zachránil z rukou našich nepřátel; vysvobodil nás ze...
2. Samuel 19:43...tomu zlobíte? Copak jsme krále vyjídali? Nebo nás zahrnul nějakými dary?" Izraelci jim ale odpověděli:...
2. Samuel 19:44..."Máme na krále desetkrát větší nárok - David nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle...
2. Samuel 20:6...proto řekl Abišajovi: "Ten Šeba, syn Bichrihonám teď může uškodit více než Abšalom. Vezmi služebníky...
2. Samuel 21:5...král. Odpověděli mu: "Za toho muže, který nás chtěl zničit a vyhubit z celého izraelského území,...
2. Samuel 21:17... Davidovi muži tehdy Davida zapřísahali: "námi do boje nechoď, neuhasíš svíci Izraele!" Později...
1. Královská 3:18...po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn...
1. Královská 5:20...ti uhradím, jak si řekneš. Jak sám víš, nikdonás neumí kácet stromy tak jako Sidonci." Když Chíram...
1. Královská 8:57...Mojžíše, neselhalo. Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí, kéž nás...
1. Královská 10:6...naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsemnás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda....
1. Královská 12:4...Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od...
1. Královská 12:9...těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s...
1. Královská 12:10...odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ulev nám od něj,' odpověz takhle:...
1. Královská 18:23...Baalových proroků je čtyři sta padesát. Dejte nám dva býky. si z nich jednoho vyberou, rozporcují ho a...
1. Královská 18:26...Baalovo od rána do poledne: "Baali, vyslyš nás!" Neozval se ani hlásek, žádná odpověď. Jen poskakovali...
1. Královská 20:23...svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli. Kdybychom se s nimi utkali na rovině,...
1. Královská 22:3...dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho dobyli z rukou...
2. Královská 1:6...se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se...
2. Královská 3:10... Izraelský král si povzdechl: "Ach, copak nás tři krále Hospodin svolal proto, aby nás vydal do rukou...
2. Královská 3:13...mu izraelský král. "Byl to Hospodin, kdo nás tři krále svolal, aby nás vydal do rukou Moábcům."...
2. Královská 4:10... židli a svícen, kde odpočívat, kdyžnám přijde." Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel...
2. Královská 4:13...ním, Elíša mládenci řekl: "Pověz : Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě...
2. Královská 6:1..."Podívej se, místo, kde s tebou bydlíme, je nám příliš těsné. Pojďme k Jordánu; každý odtamtud vezmeme...
2. Královská 6:11...řeknete mi ," křičel na své služebníky, "kdonás tady donáší izraelskému králi?" Jeden z jeho služebníků...
2. Královská 6:16... "co si počneme?" "Neboj se," odpověděl mu. "S námi jich je víc než s nimi." Pak se Elíša modlil:...
2. Královská 7:4... Přeběhněme raději do aramejského tábora. Když nás nechají naživu, přežijeme. Když nás zabijí, beztak...
2. Královská 7:6...a řekli si: "Podívejte! Izraelský král si proti nám najal chetitské a egyptské krále! táhnou na nás!" A...
2. Královská 7:12...a řekl svým služebníkům: " vám povím, co na nás Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme, a tak opustili...
2. Královská 9:5...slovo, veliteli," řekl mládenec. "Pro kteréhonás?" zeptal se Jehu. "Pro tebe, veliteli!" řekl mu. A tak...
2. Královská 9:12..." odpověděl jim. "Nelži," oni na to. "Pěkně nám to řekni!" A tak jim vyprávěl: "Mluvil se mnou tak a...
2. Královská 10:5..."Jsme tvoji služebníci! Uděláme, cokoli nám řekneš. Nikoho za krále nedosadíme. Uděláme, co budeš...
2. Královská 18:26...služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluvnámi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří...
2. Královská 18:30...k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou...
2. Královská 18:32...Jenom vás podvádí, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové všech národů své...
2. Královská 19:4... slyšel. Modli se proto za tu hrstku, která tunás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli...
2. Královská 19:19... Teď ale prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království země poznají, že ty...
2. Královská 22:13...ohledně slov této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otcové neposlouchali...
1. Letopisů 12:20...si: "Pokud přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.") Když potom táhl do Ciklagu, přidali se...
1. Letopisů 13:2...a levitů v jejich městech a předměstích, senám přidají, a přeneseme k nám Truhlu našeho Boha - vždyť...
1. Letopisů 13:3...předměstích, se k nám přidají, a přenesemenám Truhlu našeho Boha - vždyť jsme ji za Saulových dnů...
1. Letopisů 15:13...jsem pro ni připravil. Hospodin, náš Bůh, se na nás prve obořil, protože jste ji nenesli vy. Nehledali jsme...
1. Letopisů 16:35...dobrý! Jeho láska trvá navěky! Řekněte: "Zachraň nás, Bože naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé...
2. Letopisů 9:5...naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsemnás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda....
2. Letopisů 10:4...Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od...
2. Letopisů 10:9...těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s...
2. Letopisů 10:10...odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ty nám od něj ulev,' odpověz takhle:...
2. Letopisů 13:10...těch vašich nebohů. Naším Bohem je ale HospodinMy jsme ho neopustili! Kněží, kteří u nás slouží Hospodinu,...
2. Letopisů 13:12...službu, ale vy jste ho opustili. Bůh jenámi! Stojí nám v čele! Jeho kněží zatroubí proti vám,...
2. Letopisů 14:6...s věžemi, branami a závorami. Země zůstala nám, protože jsme hledali Hospodina, svého Boha. Hledali...
2. Letopisů 14:10...pomoci slabému proti takové přesile. Pomoz nám, Hospodine, Bože náš! Na tebe spoléháme a ve tvém jménu...
2. Letopisů 20:9... svatyni pro tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, meč, soud, mor či hlad, postavíme se...
2. Letopisů 20:11...jim vyhnuli a nevyhladili je. A podívej se, jak nám odplácejí! Přicházejí nás vyhnat z tvého dědictví,...
2. Letopisů 20:12...sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale naše oči hledí k tobě!"...
2. Letopisů 29:10...s Hospodinem, Bohem Izraele, smlouvu, aby od nás odvrátil svůj planoucí hněv. Synové moji, neberte to...
2. Letopisů 32:7...krále ani spousty, která táhne s ním. S námi je někdo větší nežli s ním! S ním je jenom lidská síla...
2. Letopisů 32:8...nežli s ním! S ním je jenom lidská síla, alenámi je Hospodin, náš Bůh, připravený nám pomáhat a vést...
2. Letopisů 32:11...Když Ezechiáš tvrdí: ‚Hospodin, náš Bůhnás vysvobodí z rukou asyrského krále,' myslíte, že vás...
2. Letopisů 34:21...ohledně slov nalezené knihy. Vždyť je na nás vylit nesmírný Hospodinův hněv! Ten vzplál proti nám,...
Ezdráš 4:2...Boha stejně jako vy; obětujeme mu od doby, co nás sem přesídlil asyrský král Esar-chadon." Zerubábel,...
Ezdráš 4:3...otcovských rodů jim ale odpověděli: "Nemůžetenámi stavět chrám našemu Bohu. Budeme stavět Hospodinu,...
Ezdráš 4:12...králi, že Židé, kteří od tebe dorazilinám, se usadili v Jeruzalémě a chtějí to zlé a odbojné...
Ezdráš 5:11...jména mužů, kteří jim stojí v čele. Odpověděli nám těmito slovy: "Jsme služebníci Boha nebe i země a...
Ezdráš 5:17...nařídil stavbu Božího domu v Jeruzalémě. Nechť nám král potom laskavě sdělí svou vůli v věci. Král...
Ezdráš 8:17...a jeho bratrům, chrámovým sluhům v Kasifii:  nám pošlou služebníky pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi...
Ezdráš 8:18...služebníky pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku. Ze synů Machliho, syna...
Ezdráš 8:21...naším Bohem a žádali ho, aby na cestě chránil nás, naše děti i všechen náš majetek. Styděl jsem se totiž...
Ezdráš 8:22...jsem se totiž prosit krále o vojsko a jízdu, aby nás na cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme králi:...
Ezdráš 8:23...se tedy a prosili za to svého Boha, a vyslyšel nás. Potom jsem vybral dvanáct předních kněží: Šerebiáše,...
Ezdráš 8:31...Ahava vydali na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou ruku a chránil nás na cestě před nepřáteli...
Ezdráš 9:6...se k tobě zvednout tvář, Bože můj! Naše hříchy nám přerostly přes hlavu, naše vina dosáhla k nebi. Ode dnů...
Ezdráš 9:8...meč, zajetí, plenění i zjevné zostuzení. Teď nám ale Hospodin, náš Bůh, na okamžik daroval milost, takže...
Ezdráš 9:9...pookřát. I když jsme byli otroci, náš Bůh nás v otroctví neopustil. Milostivě nám naklonil krále...
Ezdráš 9:11...tom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež jsi nám vydal skrze své služebníky proroky, kteří říkali: ‚Země...
Ezdráš 9:13...svým synům jako věčné dědictví.' Po tom všem, co nás potkalo za naše veliké zločiny a provinění, víme, Bože...
Ezdráš 9:14...národy páchajícími ohavnost? Což by ses na nás nerozhněval a nevyhladil nás do posledního, takže by...
Ezdráš 9:15...Hospodine, Bože Izraele, ty jsi spravedlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vyvázli. Stojíme před...
Ezdráš 10:3...i s jejich dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám radíš, pane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním...
Ezdráš 10:13...voláním: "Ano! Musíme udělat, co říkáš. Je nás tu ale mnoho a je období dešťů. Nemůžeme stát venku....
Ezdráš 10:14...stařešiny a správci příslušného města, aby se od nás odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této věci vzplál...
Nehemiáš 2:19...Tobiáš Amonský a Gešem Arabský, začali se nám posmívat. Uráželi nás: "Co to tam provádíte za věci?...
Nehemiáš 2:20...za věci? Chcete se protivit králi?" "Bůh nebes nám pomůže," odpověděl jsem jim na to. "My jsme jeho...
Nehemiáš 3:36...co po liška přeběhne!" Slyš, Bože náš, jak námi pohrdají, a obrať tu pohanu na jejich hlavu! se...
Nehemiáš 4:6...Židé bydlící v jejich sousedství, desetkrát nám vykládali: "Kam se obrátíte, odevšad jdou na vás."...
Nehemiáš 4:14...rohu, tam se seběhněte. Bůh bude bojovat za nás!" Pracovali jsme tedy na díle a polovina třímala kopí...
Nehemiáš 5:5...Některé z našich dcer jsou v poroběmy jsme bezmocní; vždyť naše pole a vinice nám nepatří."...
Nehemiáš 5:8...teď své bratry prodáváte, aby je zase prodali nám?!" Nato zmlkli a neměli co říci. "Co děláte, není...
Nehemiáš 5:9..."Nemáte raději žít v bázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy neměly proč hanět? I se svými...
Nehemiáš 6:9... se neděje. Jen sis to vymyslel." Ti všichni se nás snažili zastrašit. Mysleli si, že ochabneme a necháme...
Nehemiáš 9:32... nepovažuj za nicotné všechny ty útrapy, které nás potkaly - naše krále i hodnostáře, naše kněze i proroky...
Nehemiáš 9:33...králů dodnes jsi byl spravedlivý ve všem, co nás postihlo. Ty jednáš věrně, to my jsme se provinili i...
Nehemiáš 9:37...Její hojná úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše hříchy podmanil. S námi i s naším dobytkem...
Nehemiáš 10:32...s jejich dcerami nebudeme ženit své syny. Kdyžnám z okolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je...
Nehemiáš 13:18...Právě tohle dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo! Když...
Job 1:15...a vedle se pásly oslice," řekl, "když vtom nás přepadli Sabejci, zvířata ukradli a mládence pobili...
Job 9:33... abychom společně k soudu šli. Kéž by mezi nás vstoupil prostředník, který by na nás oba ruku položil!...
Job 18:3...se zamyslíš. Jak to, že jsme tu za dobytek? To nás považuješ za tupce? Tvá vlastní zuřivost drásá !...
Job 21:14...odcházejí v pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět nic! Kdo je to ten...
Job 21:15...Všemohoucí? Proč bychom mu sloužili? K čemu by nám asi byly nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstí v...
Job 22:17... jejich základy řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám Všemohoucí mohl učinit?' (Přitom jejich...
Job 31:15...je v břiše Ten, který stvořil ? Nezformoval nás jeden a týž v lůně matčině? Copak jsem nevnímal potřeby...
Job 31:31... Copak si domácí museli stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu masa; máme hlad'? Vždyť ani cizinec nemusel...
Job 34:33...podle něj? Ty sám si vyber, ne za tebe, pověz nám, co ses dozvěděl! Všichni rozumní mi to potvrdí i...
Job 34:37...Vždyť jenom vrší jeden hřích na druhý, šíří mezi námi pochyby a mluví proti Bohu víc a víc!" A Elihu mluvil...
Job 35:11...Stvořitel, který písněmi rozeznívá noc, který nás vyučuje i skrze dobytek a který nám na ptácích ukazuje...
Job 37:19...po obloze pevné jak zrcadlo z bronzu ulité? Pouč nás tedy, co mu máme říct - pro tmu si neumíme ani řeč...
Job 37:23... ohromnou slávou Bůh se obklopil! Všemohoucí je nám nedosažitelný; v moci a soudu je veliký, bohatý ve...
Job 38:35...Umíš na cestu blesky vysílat? Ohlásí se ti: ‚Zde nás máš'? Kdo moudrost ibisovi dal, kdo vložil rozum do...
Žalmy 4:7...důvěrou v Hospodinu spočiňte. Mnozí říkají: "Kdo nám štěstí okusit? Svou tvář nad námi, Hospodine,...
Žalmy 12:8... Hospodine, jsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy chraň! Ničemy se to hemží ze všech stran,...
Žalmy 20:8...Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufajínám je nadějí náš Bůh - jméno Hospodin! Oni klesají a...
Žalmy 20:10... Hospodine, dej králi vítězství, kdykoli volámenás slyš! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 33:22...srdce, v jeho svaté jméno doufáme. Kéž jenámi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje! ...
Žalmy 40:6... Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V úmyslech, které o nás máš, se tobě nikdo nerovná! Chtěl bych...
Žalmy 44:2... Na vlastní uši jsme, Bože, slyšeli, co nám vyprávěli naši otcové - o tom, cos konal v jejich dnech...
Žalmy 44:8... nebyl to můj meč, kdo dal mi vítězství! Tys nám dal nad nepřáteli vítězit, naše protivníky jsi vždy...
Žalmy 44:10...den, stále jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale zahnal a zahanbil, nevytáhl jsi s vojsky našimi....
Žalmy 44:11...zahanbil, nevytáhl jsi s vojsky našimi. Zahnals nás na útěk před našimi nepřáteli, naši protivníci nás...
Žalmy 44:12...protivníci nás obrali! Jak ovce na jatka jsi nás nechal jít, rozehnal jsi nás mezi pohany. Za pakatel...
Žalmy 44:14...cenu jsi nesmlouval! U našich sousedů vydals nás potupě, všem okolo jsme k smíchu a zábavě. Udělal jsi z...
Žalmy 44:15... všem okolo jsme k smíchu a zábavě. Udělal jsinás pořekadlo mezi národy, aby nad námi lidé třásli hlavami...
Žalmy 44:18...a nadávky, když se mi nepřátelé mstí! Když se nám to všechno dělo, nezapomněli jsme na tebe, nezradili...
Žalmy 44:20... z tvé stezky nesešel náš krok. Ty jsi nás ale drtil v kraji šakalů, halil jsi nás šerou temnotou!...
Žalmy 44:23...Pro tebe jsme zabíjeni v kteroukoli chvíli, mají nás za ovce k zabití! Probuď se, Pane, proč ještě spíš?...
Žalmy 44:24...se, Pane, proč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč ukrýváš svoji tvář, nedbáš na naši bídu,...
Žalmy 44:27...klesají, naše těla leží na zemi. Povstaň a pomoz nám - nás vykoupí láska tvá! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 46:8...se říše? Na jeho povel se země rozplyne! S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův!...
Žalmy 46:12...jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi! S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův!...
Žalmy 47:4...je Hospodin, veliký Král je všude na zemi. On nám podmaňuje národy, pod naše nohy položil pohany. Naše...
Žalmy 47:5... pod naše nohy položil pohany. Naše dědictví nám přidělil - chloubu Jákoba, jehož si oblíbil. séla...
Žalmy 54:2...Zifejci a řekli Saulovi: "David se ukrývánás!" Bože, zachraň pro jméno své, v moci své buď mi...
Žalmy 60:3... kde porazil dvanáct tisíc Edomců. Zavrhl jsi nás v návalu prchlivosti, teď ale, Bože, vrať se k nám....
Žalmy 60:5...lid nechal jsi okusit hrůzy, vínem závrati jsi nás napájel. Svým ctitelům teď ale korouhev dal jsi, aby ji...
Žalmy 60:12...povede? Kdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, který s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím...
Žalmy 60:13...nás, ty, který s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana v člověku je přece...
Žalmy 60:14... S Bohem však jistě udatně zvítězíme - ty, kdo nás nenávidí, rozdupá! Pro předního zpěváka, na strunný...
Žalmy 65:4...smrtelník, neboť vyslýcháš naše modlitby. Když nás přemáhají naše hříchy, od našich vin nás očistíš! Blaze...
Žalmy 65:6...se sytíme ve chrámu tvé svatosti. Svými divy nám právo zjednáváš, Bože našeho spasení. Jsi přece nadějí...
Žalmy 66:10... našim nohám nedal klopýtnout! Ano, prověřil jsi nás, Bože, tříbil jsi nás jak stříbro nejčistší. Zavedl jsi...
Žalmy 66:11...tříbil jsi nás jak stříbro nejčistší. Zavedl jsi nás do lovcovy sítě, na naše bedra jsi vložil trápení....
Žalmy 66:12...naše hlavy, ohněm i vodou prošli jsme, než jsi nás vyvedl ke svobodě. Do tvého domu vejdu s oběťmi...
Žalmy 67:2...zpěváka. Na strunné nástroje. Smiluj se nad námi, Bože, požehnej nám, rozjasni nad námi svoji tvář!...
Žalmy 67:7... oslavují všechny národy! Úrodu svou kéž nám země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná! Bůh kéž nám...
Žalmy 67:8...dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná! Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj! Pro předního...
Žalmy 68:19...i ty, kteří se bouří, že by měl Hospodin Bůhnás přebývat! Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese,...
Žalmy 68:20...u nás přebývat! Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla Vždyť tento...
Žalmy 68:29...Zabulon a Neftalí! Projev svou sílu, Bože, mezi námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív, ze svého chrámu...
Žalmy 74:1...proto vyprávím! Poučný žalm Asafův. Proč jsi na nás, Bože, tolik zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez...
Žalmy 74:9...země. Znamení nevídáme, proroky nemáme, nikdonás neví, jak dlouho to zůstane. Jak dlouho se, Bože, smí...
Žalmy 78:3...dávná tajemství. Slyšeli jsme a sami víme, co nám vyprávěli naši otcové. Jejich dětem to nezatajíme,...
Žalmy 78:20...skály, mohutným potokem vody tryskaly - chleba nám ale dát jistě neumí, může snad svému lidu maso...
Žalmy 79:8...obydlí! Nevzpomínej na naše staré viny, pospěšnám se svým soucitem - ach, jak hluboko klesli jsme! Pomoz...
Žalmy 79:9...soucitem - ach, jak hluboko klesli jsme! Pomoz nám, Bože naší spásy pro slavné jméno své, vysvoboď nás a...
Žalmy 80:3...Benjamínem a Manasesem probuď svoji moc, přispěj nám na pomoc! Bože, navrať nás, rozjasni nad námi svoji...
Žalmy 80:4...svoji moc, přispěj nám na pomoc! Bože, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana!...
Žalmy 80:7...plný jsi jim vypít dal. U našich sousedů vydals nás potupě, každý náš nepřítel se nám vysmívá. Bože zástupů...
Žalmy 80:8...nepřítel se nám vysmívá. Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Z...
Žalmy 80:19...sis vychoval! Neopustíme nikdy více; oživ nás, můžeme tvé jméno uctívat! Hospodine Bože zástupů,...
Žalmy 80:20...jméno uctívat! Hospodine Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Pro...
Žalmy 85:5...hněvu jsi uhasil. Bože naší spásy, vrať senám, přestaň nevražit proti nám! To budeš navěky rozhněván?...
Žalmy 85:7...rozhněván? Rozlícen zůstaneš napořád? Nechceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval?...
Žalmy 85:8...darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval? Projev nám, Hospodine, lásku svou, obdaruj nás svou záchranou!...
Žalmy 85:12...se políbí. Pravda ze země vyraší, spravedlnostnám z nebe zamíří! Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše...
Žalmy 85:13... spravedlnost k nám z nebe zamíří! Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše země hojně urodí. Spravedlnost...
Žalmy 90:12...ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli! Navrať se,...
Žalmy 90:14...smiluj se! Hned za svítání svou láskou nasyť nás, štěstím zpíváme do konce života! Naše radost ...
Žalmy 90:17...v tvé nádheře! Vlídnost našeho Pána Boha námi zůstává, dílo našich rukou mezi námi rozkvétá, dílo...
Žalmy 103:10...stále výčitky, nechová zlobu navěky. Nenakládánámi, jak zaslouží náš hřích, neodplácí nám podle našich...
Žalmy 103:12...je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky. Jako je otec k dětem laskavý, tak je...
Žalmy 106:47...soucit všech, kdo je drželi v zajetí. Zachraň nás, Hospodine, náš Bože, a z národů nás posbírej! Tvé...
Žalmy 108:12...povede? Kdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, Bože, jenž s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám...
Žalmy 108:13... ty, Bože, jenž s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana od člověka je přece...
Žalmy 115:1...v jezero, nejtvrdší skálu v pramen vod! Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své...
Žalmy 115:12...- pomocník a štít je takových! Vzpomene si na nás Hospodin a požehnání udělí: Požehná domu Izraelovu,...
Žalmy 117:2... pojďte ho všichni lidé velebit! Jeho láskanám je tak veliká, Hospodinova věrnost věky přetrvá!...
Žalmy 118:25...radovat a veselit! Prosím, Hospodine, zachraň nás, prosím, Hospodine, dej nám zdar! Požehnaný, jenž...
Žalmy 118:27...vám z Hospodinova domu! Hospodin je Bůh, on je nám světlem! Seřaďte průvod s ratolestmi v ruce, vzhůru se...
Žalmy 119:138...tvé jsou poctivé. Svědectví, která jsi svěřil nám, spravedlivá jsou a zcela pravdivá. se zalykám...
Žalmy 123:2... jako služebnice vzhlíží ke své paní, tak my k Hospodinu, našemu Bohu, vzhlížíme: Kéž se nad námi...
Žalmy 123:3...Kéž se nad námi smiluje! Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se, jsme přesyceni posměchem! ...
Žalmy 124:1...těch nadutců! Davidova poutní píseň. Kdybynámi nebyl Hospodin - jen řekni, Izraeli: Kdyby s námi...
Žalmy 124:2...nebyl Hospodin - jen řekni, Izraeli: Kdybynámi nebyl Hospodin tenkrát, když nás lidé napadli, tehdy...
Žalmy 124:3...tenkrát, když nás lidé napadli, tehdy by nás byli zaživa spolykali ve svém zuřivém běsnění. Tehdy by...
Žalmy 124:4...spolykali ve svém zuřivém běsnění. Tehdy by nás byly vody odplavily, naše životy proud by pohltil....
Žalmy 124:5... naše životy proud by pohltil. Tehdy by nás byly pohltily vody v onom vzedmutí. Požehnán buď...
Žalmy 124:6...vody v onom vzedmutí. Požehnán buď Hospodin, že nás nevydal jejich tesákům napospas! Jak ptáče unikli jsme...
Žalmy 126:1...Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky...
Žalmy 126:3..."Veliké věci jim učinil Hospodin!" Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás,...
Žalmy 126:4...nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti...
Žalmy 136:23... svému sluhovi - jeho láska trvá navěky! On na nás pamatoval v naší porobě - jeho láska trvá navěky!...
Žalmy 136:24...v naší porobě - jeho láska trvá navěky! Vytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho láska trvá navěky! On...
Žalmy 137:3...citery a zavěsili je na vrby. Naši věznitelé nás tam žádali, abychom jim prý zpívali; naši tyrani od nás...
Přísloví 1:11...se zlákat, synu, když hříšníci mámí: "Pojďnámi, budem ze zálohy vraždit, někoho nevinného jen tak...
Kazatel 1:10...bylo celé věky, bylo to na světě dávno před námi! Není památky po našich předcích, tak jako nebude po...
Píseň 2:15...lahodný, tvůj obličej tak líbezný! Pochytejte nám lišky, ty lišky maličké, co na vinicích nám škodí, když...
Píseň 5:9...z žen? Čím je tvůj miláček zvláštní, že nutíš nás k přísaze? Můj milý září jako rubíny, vyjímá se mezi...
Píseň 7:1...prohlédnem! Copak vidíte na Šulamitce, když mezi námi tancuje? Jak krásné jsou v sandálech krůčky tvé, dcero...
Izaiáš 1:9...v poli okurek, jak město, jež se obléhá. Kdybynás Hospodin zástupů nenechal aspoň hrstku naživu, ...
Izaiáš 2:3... k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami."...
Izaiáš 4:1...oděvem, jen se jmenujeme po tobě - pomoz nám ujít potupě!" V ten den bude Hospodinův výhonek...
Izaiáš 6:8...Potom jsem uslyšel Pánův hlas: "Koho pošlu? Kdo nám půjde?""Zde jsem, pošli !" odpověděl jsem. Tehdy...
Izaiáš 7:14...a porodí syna a mu jméno Immanuel, Bůh jenámi. Než se naučí odmítat zlo a volit dobro, bude jíst...
Izaiáš 8:8...a naplní tvou zemi od obzoru k obzoru." Bůh jenámi - Immanuel! Spolčete se, národy, a děste se, všechny...
Izaiáš 8:10...se, proneste řeč a nenaplní se; vždyť Bůh jenámi - Immanuel! Toto mi řekl Hospodin, když pevně...
Izaiáš 9:5...k spálení, budou pohlcena plameny. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine...
Izaiáš 14:8..."Co jsi padl, nepovstal žádný, kdo by do nás ťal!" V pekle kvůli tobě zavládlo vzrušení, aby ...
Izaiáš 16:3...vyhnané. "Poraďte se a rozhodněte - zastiň nás jako noc v pravé poledne! Ukryj běžence, nezrazuj...
Izaiáš 17:14...rozední, jsou pryč. Takový je úděl těch, kdo nás plení, takový osud těch, kdo nás drancují. Běda zemi,...
Izaiáš 20:6...spoléhali a k nimž jsme se obraceli o pomoc, aby nás osvobodili od asyrského krále! Jak potom unikneme my?'"...
Izaiáš 25:9..."Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil. Toto je Hospodin, v něj jsme doufali;...
Izaiáš 26:12...zastydí! všechny tvé nepřátele oheň pohltíNám však, Hospodine, pokoj působíš; za vše, co jsme udělali...
Izaiáš 26:13... Hospodine, Bože náš, jiní krom tebe vládli nám, my však jen na tebe chceme spoléhat, jen tvoje jméno...
Izaiáš 28:15...s podsvětím. Zhoubná záplava když se přiženenám se nic nestane - naším útočištěm je přece lež, ukryli...
Izaiáš 29:15...a vytratí se rozum rozumných. Běda těm, kdo své úmysly před Hospodinem v hloubce skrývají, kteří své dílo ve...
Izaiáš 30:10..."Nemějte vidění!" a prorokům: "Neprorokujte nám pravdu. Říkejte nám jen lichotky a prorokujte lži!...
Izaiáš 30:11... odbočte ze stezky, s tím Svatým izraelským nás nechte být!" Nuže, toto praví Svatý izraelský: Protože...
Izaiáš 32:15... potěšení oslů, pastvina dobytka. se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se...
Izaiáš 33:2... dovršíš zradu, budeš vyzrazen. Smiluj se nad námi, Hospodine - v tebe doufáme! Buď nám každé ráno...
Izaiáš 33:14...na Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné: "Kdonás obstojí před sžírajícím ohněm? Kdo z nás obstojí před...
Izaiáš 33:21... z jeho provazů nepovolí ani jediný. Tam pro nás Hospodin bude Vznešený, budou tam široké řeky a potoky,...
Izaiáš 36:11...služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluvnámi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří...
Izaiáš 36:15...k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou...
Izaiáš 36:18...se od Ezechiáše podvádět, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové všech národů své...
Izaiáš 37:4... slyšel. Modli se proto za tu hrstku, která tunás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli...
Izaiáš 37:20... Teď však prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království země poznají, že ty...
Izaiáš 41:22... Král Jákobův říká: Předložte důkazy! Pojďte nám, vy modly, oznámit, co všechno se přihodit. Povězte...
Izaiáš 41:23... Nebo nám řekněte, co stane se, o budoucnosti nám povězte, poznáme, že jste bohové! Udělejte něco, ...
Izaiáš 43:9... se společně sejdou národy. Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo minulé věci ohlásil? přivedou své...
Izaiáš 53:6...potrestání - byli jsme uzdraveni jeho ranamiMy všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou...
Izaiáš 59:9... že tudy kráčející pokoj neznají. Proto je od nás právo daleko, proto k nám nedosahuje spravedlnost!...
Izaiáš 59:12... Mnoho je před tebou našich vin, svědčí proti nám náš vlastní hřích; zůstávají nám naše provinění,...
Izaiáš 63:7... za které chválu zaslouží - za všechno, co pro nás Hospodin učinil, za to, jak velmi byl k domu Izraele...
Izaiáš 63:15...horlivost a síla tvá? Tvé hluboké slitování se nám vyhýbá! Vždyť ty jsi přece Otec náš; i kdyby nás neznal...
Izaiáš 63:16...nám vyhýbá! Vždyť ty jsi přece Otec náš; i kdyby nás neznal Abraham a Izrael se o nás nestaral, ty,...
Izaiáš 63:17...náš, od věků máš jméno Vykupitel náš. Proč jsi nás, Hospodine, nechal z tvé cesty zabloudit? Zatvrdil jsi...
Izaiáš 64:6...se neprobouzí, po tobě nesahá, když jsi před námi skryl svou tvář a našim vinám nás vydal napospas. Ty...
Izaiáš 64:7...napospas. Ty jsi však, Hospodine, Otec nášmy hlína jsme a ty Tvůrce náš, tvá ruka nás všechny uhnětla...
Izaiáš 64:8...navěky na náš hřích. Prosíme , na nás pohlédni - my všichni jsme tvůj lid! Tvá svatá města...
Izaiáš 64:10...- teď je z něj ale jen spáleniště, vše, co nám bylo drahé, je zničené! Budeš se přes to vše, Hospodine...
Izaiáš 64:11... Hospodine, držet zpět? Budeš mlčet a pokořovat nás bez konce? Odpovídal jsem těm, kdo se neptali, dal...
Jeremiáš 2:6...se stali. se neptali: ‚Kde je Hospodin, který nás vyvedl z Egypta, který nás provázel na poušti zemí...
Jeremiáš 2:27...je však stihne bída, volají: ‚Přijď a zachraň nás!' Kde jsou ti tví bohové, které sis pořídil? Jen ...
Jeremiáš 3:24...záchrana! Co těžce vydobyli naši otcové, to nám "Hanba" hltala od mládí. Přišli jsme o jejich ovce i...
Jeremiáš 4:8...naříkejte a truchlete: ‚Hospodinův planoucí hněv nás nemine!' Toho dne, praví Hospodin, se zhroutí král i...
Jeremiáš 4:10...podvést? Prý: ‚Budete žít v pokoji,' a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude tomuto lidu i...
Jeremiáš 4:13...vichřice, koně rychlejší než orli - běda, jenámi konec! "Omyj své srdce od zla, Jeruzaléme, a budeš...
Jeremiáš 5:12..." Popírali Hospodina se slovy: "To není on! Na nás nepřijde žádná bída, nepocítíme meč ani hladomor....
Jeremiáš 5:19... s vámi neskoncuji. se budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh, udělal?' odpovíš jim:...
Jeremiáš 5:24...podzimní i jarní deště v pravý čas, zachovává nám týdny určené pro sklizeň.' Vaše viny to ale pokazily,...
Jeremiáš 6:24... proti tobě!" Jakmile jsme o nich slyšeli, ruce nám ochably. Jsme přemoženi úzkostí, jako když na rodičku...
Jeremiáš 6:26...nad jedináčkem v nejtrpčím smutku - vždyť na nás táhne zhoubce a v okamžiku bude tu! "Učinil jsem ve...
Jeremiáš 8:14...měst, tam zemřeme! Ano, Hospodin, náš Bůhnás odsoudil k smrti, jedovatou vodu nám dal pít, neboť...
Jeremiáš 9:17... přijdou!" si pospíší a bědují nad námi. se nám z očí řinou slzy, zpod víček nám kanou....
Jeremiáš 9:18...kanou. Ze Sionu je slyšet bědování: Jaká zkáza nás to potkala, jak hrozná ostuda! Musíme opustit vlastní...
Jeremiáš 9:20...bědování, jedna druhou učte žalozpěv. Vždyť senám smrt vyšplhala okny, vnikla do našich pevností, aby nám...
Jeremiáš 14:7...jim selhává, protože tráva zmizela." Naše viny nás, Hospodine, usvědčují, kvůli svému jménu ale zasáhni!...
Jeremiáš 14:9...zachránit? Jsi přece, Hospodine, vprostřed nás! Tobě patříme! Neopouštěj nás! Toto praví Hospodin o...
Jeremiáš 14:19...zavrhl? Cítíš takový odpor k Sionu? Proč jsi nás tolik bil, že se nemůžeme uzdravit? Vyhlížíme klid, a...
Jeremiáš 14:21...i my jsme proti tobě hřešili. Kvůli svému jménu nás nezavrhuj, nepotupuj svůj slavný trůn! Pamatuj na svou...
Jeremiáš 16:10...všechna tato slova, namítnou ti: ‚Proč proti nám Hospodin vyhlásil tak hrozné neštěstí? Čím jsme se...
Jeremiáš 21:2...Maasejášova, se vzkazem: "Vyptej se prosím na nás u Hospodina, protože na nás zaútočil babylonský král...
Jeremiáš 21:13...trůníš dolině! praví Hospodin. Říkáte: ‚K nám se nikdo nedostane! Kdo může napadnout náš příbytek?'...
Jeremiáš 26:16...a prorokům: "Ten muž nezaslouží smrt. Mluvilnám přece jménem Hospodina, našeho Boha." Také někteří...
Jeremiáš 29:15...jsem vás vyhnal pryč. Prohlašujete: "Hospodin nám v Babylonu vzbudil proroky!" Nuže, toto praví Hospodin...
Jeremiáš 29:28...tam u vás ze sebe dělá proroka? Dokonce i k nám do Babylonu poslal vzkaz: Bude to trvat dlouho....
Jeremiáš 35:6...plné vína a vybídl jsem je: "Napijte se vína." "My víno nepijeme," odpověděli. "Náš otec Jonadab, syn...
Jeremiáš 35:8...svého otce Jonadaba, syna Rechabova, ve všem, co nám přikázal, takže po celý život nepijeme víno my ani naše...
Jeremiáš 35:10...otci Jonadabovi a chováme se přesně tak, jak nám přikázal. Teprve když do země vtrhl babylonský král...
Jeremiáš 36:15...vzal svitek a přišel za nimi. "Posaď se a přečti nám to," vyzvali ho. Baruch jim to tedy přečetl. Když...
Jeremiáš 36:17..."Musíme to všechno oznámit králi. Pověz nám, jak jsi všechna ta slova sepsal," ptali se Barucha....
Jeremiáš 37:3...Maasejášova, se vzkazem: "Modli se prosím za nás k Hospodinu, našemu Bohu." (Jeremiáš tehdy chodil volně...
Jeremiáš 37:9...Hospodin: Nenalhávejte si, že prýBabyloňané od nás musí odtáhnout.' Neodtáhnou! I kdybyste celé babylonské...
Jeremiáš 38:16...potají odpřisáhl: "Jakože je živ Hospodin, který nám dal život, nezabiji ani nevydám do rukou těch,...
Jeremiáš 38:25... přijdou za tebou a budou vyslýchat: ‚Pověz nám, co jsi říkal králi a co král tobě. Nic nám netaj, nebo...
Jeremiáš 40:10... abych vás zastupoval před Babyloňany, kteřínám přišli. Vy ale jděte sklízet víno, ovoce a olivy na...
Jeremiáš 41:8... Deset z nich ale Išmaelovi řeklo: "Nezabíjej nás! Máme venku schované zásoby pšenice, ječmene, oleje a...
Jeremiáš 42:2..."Vyslyš prosím naši pokornou prosbu. Modli se za nás k Hospodinu, svému Bohu, za celý tento pozůstatek lidu....
Jeremiáš 42:3... jaká hrstka nás z našeho množství zbyla. Kéž nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme...
Jeremiáš 42:5..." Na to Jeremiášovi řekli: "Hospodin je nám pravdivým a věrným svědkem! Přísaháme, že uděláme...
Jeremiáš 42:6...čím za námi Hospodin, tvůj Bůh, pošle.  nám to bude příjemné, nebo ne, poslechneme Hospodina, svého...
Jeremiáš 42:20...Hospodinem, svým Bohem, se slovy: ‚Modli se za nás k Hospodinu, našemu Bohu. Oznam nám, cokoli Hospodin,...
Jeremiáš 43:3...říci: ‚Nechoďte bydlet do Egypta.' To proti nám poštval Baruch, syn Neriášův, aby nás vydal do rukou...
Jeremiáš 44:16...Jeremiášovi odpověděli: "Nebudeme poslouchat, co nám říkáš Hospodinovým jménem! Naopak, budeme dělat všechno...
Jeremiáš 44:17...nebes a přinášet úlitby, jak jsme to dělávali my i naši otcové, naši králové i naši velmoži v judských...
Jeremiáš 51:10...do nebe, k oblakům se rozroste." "Hospodin nás obhájil v naší spravedlivé při. Pojďte vyprávět na...
Jeremiáš 51:51...na Jeruzalém! "Zahanbeni jsme a uráženi, tváře nám přikryl stud, protože do svatyně Hospodinova domu...
Pláč 3:43...- a ty jsi přestal promíjet. Zahalen hněvem jsi nás hnal, pobíjel jsi bez milosti. Zahalil ses v oblaka,...
Pláč 3:45...pro modlitby. Odporným smetím učinil jsi nás mezi národy. Otvírají si na nás ústa všichni, kdo jsou...
Pláč 3:46...učinil jsi nás mezi národy. Otvírají si na nás ústa všichni, kdo jsou proti nám. Zbývá nám jen strach...
Pláč 3:47...na nás ústa všichni, kdo jsou proti nám. Zbývá nám jen strach a prach, zkáza, zmar! Z očí mi slzy proudí...
Pláč 3:50...než Hospodin shlédne shůry, než se podívá na nás. Ach, jak jsem ztrápený, když vidím dcery svého...
Pláč 4:17... nikdo nešetří ani starce. Oči jsme napínali,  nás bolely, marně jsme pomoc čekali. Ze svých věží jsme...
Pláč 4:19...dny se naplnily, ano, náš konec nadešel. Naši pronásledovatelé byli rychlejší než orli na nebi. Po horách...
Pláč 4:20...náš vlastní dech, byl v jejich pasti polapen - a my jsme mysleli, že nám stín, v němž budeme žít mezi...
Pláč 5:8...jsou pryč a my neseme jejich trest. Panují nad námi otroci a nikdo neuvolní jejich pěst. Jde nám o život,...
Pláč 5:9...námi otroci a nikdo neuvolní jejich pěst. Jde nám o život, když přinášíme chléb ohroženi mečem v pustém...
Pláč 5:10...chléb ohroženi mečem v pustém kraji. Kůže nám hoří jako pec horečkou z hladovění. Sionské ženy byly...
Pláč 5:12...tak jako panny ve městech Judových. Naše velmože nám pověsili, ke starcům úctu neměli! Mládenci roztáčejí...
Pláč 5:16...v truchlení. Koruna spadla z naší hlavy; běda nám, že jsme hřešili! Srdce nám nad tím usedá, potemněly...
Pláč 5:17...z naší hlavy; běda nám, že jsme hřešili! Srdce nám nad tím usedá, potemněly nám nad tím oči - že z hory...
Pláč 5:20...navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy. Proč na nás nikdy nepomyslíš? To nás opustíš navždy? Navrať nás k...
Pláč 5:21...nikdy nepomyslíš? To nás opustíš navždy? Navrať nás k sobě, Hospodine, se vrátíme! Obnov naše dny, ...
Pláč 5:22...Obnov naše dny, jsou jako dřív! Anebo jsi nás zavrhl úplně? Rozhněval ses na nás přespříliš? Ve...
Ezechiel 8:12...výklenku své modly. Říkají si totiž: ‚Hospodin nás nevidí; Hospodin zemi opustil.' Uvidíš ale ještě horší...
Ezechiel 11:15...‚Jsou daleko od Hospodina. Země teď patří nám.' Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ano,...
Ezechiel 24:19...přikázáno. Lidé mi říkali: "Co to děláš? Nepovíš nám, co to pro nás znamenat?" Odpověděl jsem jim:...
Ezechiel 33:10...- Mluvíte takto: ‚Naše přestupky a hříchy na nás doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?'...
Ezechiel 33:24...říkají: ‚Abraham byl sám a získal tuto zemiNás je mnoho a ta země nám patří!' Nuže, řekni jim - Tak...
Ezechiel 36:2...nad vámi volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!' Proto prorokuj a řekni: Tak praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 37:18...jedno. se tví krajané zeptají: ‚Nepovíš nám, co to podle tebe znamenat?' řekni jim - Tak praví...
Daniel 1:12...přidělil vrchní dvořan: "Zkus to prosímnámi na deset dní. nám dávají k jídlu jen zeleninu a k...
Daniel 1:13...a k pití jen vodu. Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu, a ráčíš s...
Daniel 2:4...(aramejsky) " žiješ, králi, navěky! Rač nám prosím ten sen vyprávět a my jej vyložíme." Král ale...
Daniel 2:7...to znamená." Znovu tedy králi odpověděli: "Nechť nám král prosím vypráví ten sen a my jej vyložíme." Král...
Daniel 2:23... Bože otců mých - moudrost a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi, zač jsme prosili, oznámil jsi nám sen...
Daniel 3:17...řekli králi Šadrach, Mešach a Abednego. "Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás...
Daniel 9:7...země. Tobě, Pane náš, přísluší spravedlnostnám je ale dnes hanba - nám všem z Judy, Jeruzaléma i z...
Daniel 9:8...nevěru, jíž jsme se vůči tobě dopouštěli. Hanba nám, Hospodine - nám, našim králům a vůdcům, jakož i našim...
Daniel 9:10... svého Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám předkládal skrze své služebníky proroky. Celý Izrael...
Daniel 9:11...odvrátil se, aby neslyšeli tvůj hlas.To proto na nás dopadla zlořečení a kletby zapsané v Zákoně Božího...
Daniel 9:12...proti tobě. Naplnil jsi své hrozby, jimiž jsi nás i naše vládce varoval, a dopustil jsi na nás hrozné...
Daniel 9:13... jako se stalo v Jeruzalémě! Ani když na nás přišlo všechno to neštěstí popsané v Zákoně Mojžíšově,...
Daniel 9:14...pravdu. Hospodin proto neopomněl dopustit na nás to neštěstí. Hospodin, náš Bůh, je totiž spravedlivý ve...
Ozeáš 6:1...horlivě. "Pojďme se vrátit k Hospodinu! On nás ranil a on uzdraví, udeřil a také ošetří. Po dvou dnech...
Ozeáš 6:2...on uzdraví, udeřil a také ošetří. Po dvou dnech nám život navrátí, třetího dne nás znovu postaví, abychom...
Ozeáš 6:3... On se objeví tak jistě jako svítání, přijdenám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi...
Ozeáš 10:3...nectili. I kdybychom však krále měli, jak by nám mohl pomoci?" Vedou své řeči, uzavírají smlouvy lživými...
Ozeáš 10:8...trní a bodláčí. Tehdy řeknou horám: "Skryjte nás," a pahorkům: "Padněte na nás!" Hřešíš, Izraeli, od...
Ozeáš 14:3...a vezměte s sebou slova modlitby: "Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ti přineseme...
Ozeáš 14:4...ti přineseme jako býčky ovoce svých rtů. Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme nazývat...
Joel 2:14...a který od zla upouští. Kdo ? Třeba se rozmyslí, pohnut lítostí, a požehnání nám zanechá, aby zas...
Amos 9:10...v mém lidu všichni hříšníci, kteří říkají: "Nám se nic nestane. Nepotká nás žádné neštěstí!" Toho dne...
Jonáš 1:6...tu spíš?! Vstaň a volej ke svému bohu! Třeba si nás všimne a nezahyneme." Lodníci se pak domluvili: "Pojďme...
Jonáš 1:7..."Pojďme losovat, zjistíme, kvůli komu na nás přišlo to neštěstí." Losovali tedy a los padl na Jonáše...
Jonáš 1:8...a los padl na Jonáše. začali ho vyslýchat: "Teď nám pověz, proč na nás přišlo to neštěstí! Co jsi zač?...
Jonáš 1:14... kéž nezahyneme kvůli smrti toho muže. Netrestej nás za prolití nevinné krve! Vždyť ty sám, Hospodine, konáš...
Micheáš 2:6... "Takhle se přece neprorokuje; taková hanba na nás nepřijde!" To se říkat, dome Jákobův: "Copak...
Micheáš 3:11...na Hospodina se slovy: "Copak vprostřed nás není Hospodin? Nepřijde na nás žádné neštěstí!" Nuže,...
Micheáš 4:2... k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami."...
Micheáš 5:4...zemské končiny. On bude naším pokojem. nám do země vtrhnou Asyřané, budou šlapat po našich...
Micheáš 5:5...pásli mečem, Nimrodovu zemi mečem taseným! On nás vysvobodí, k nám do země vtrhnou Asyřané, budou...
Micheáš 7:19... neboť sis milosrdenství oblíbil. Znovu se nad námi slituješ, naše provinění pošlapeš, všechny naše hříchy...
Abakuk 3:14... séla Prorazil jsi mu hlavu jeho oštěpy, když se nás jeho nájezdníci hnali rozprášit, když se těšili, jak...
Abakuk 3:16...čekat na den soužení, jež stihne lid, který na nás útočí. I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích...
Zachariáš 1:6...a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodlnámi naložit, jak si zasloužíme za své cesty a za své...
Malachiáš 1:2...Malachiáše. Miluji vás, praví Hospodin. "Jak nás miluješ?" ptáte se. Neměl snad Jákob bratra Ezaua?...
Malachiáš 2:10... Nemáme všichni jednoho Otce? Nestvořil nás jeden Bůh? Proč tedy znesvěcujeme smlouvu svých otců,...
Matouš 1:23...mu jméno Immanuel," což se překládá: Bůh jenámi. Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal...
Matouš 6:11...stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i...
Matouš 6:12...nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď...
Matouš 6:13... jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Odpustíte-li...
Matouš 8:25... Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!" "Proč se bojíte, malověrní?" řekl jim...
Matouš 8:29...nemohl nikdo chodit. Začali křičet: "Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás předčasně trýznit?" Opodál...
Matouš 8:31...stádo prasat. Démoni ho tedy prosili: "Když nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat." "Jděte!" řekl...
Matouš 9:27...za Ježíšem dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, synu Davidův!" Když došel domů, slepci přišli za ním....
Matouš 13:36...za ním přišli jeho učedníci a žádali: "Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli." Odpověděl jim:...
Matouš 13:56... Šimon a Juda? Nejsou snad všechny jeho sestrynás? Odkud tedy všechny tyto věci?" A tak se nad ním...
Matouš 15:15...slepý slepého, oba padnou do jámy." "Vysvětli nám to podobenství," požádal ho Petr. "Vy jste ještě tak...
Matouš 15:23...a prosili ho: "Pošli ji pryč, když za námi pořád křičí." Odpověděl tedy: "Byl jsem poslán jen...
Matouš 19:27...je možné všechno." "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s námi?"...
Matouš 20:7...‚Proč tu stojíte a celý den zahálíte?' ‚Nikdo nás nenajal,' odpověděli mu. Řekl jim tedy: ‚Jděte i vy na...
Matouš 20:12...pracovali jednu hodinu a tys je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den!' On však...
Matouš 20:30... vykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Zástup je napomínal, mlčí, ale oni křičeli tím...
Matouš 20:31...tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Ježíš se zastavil, zavolal je a zeptal se: "Co pro...
Matouš 20:33...pro vás mám udělat?" "Pane," odpověděli, " se nám otevřou oči!" Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich...
Matouš 22:17... neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo. Proto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo...
Matouš 22:25...jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka. U nás bylo sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel bez...
Matouš 24:3... přistoupili k němu učedníci o samotě. "Řekni nám, kdy to bude?" ptali se. "Jaké bude znamení tvého...
Matouš 25:8... Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.' Ty rozumné jim...
Matouš 25:9...rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům.' Když...
Matouš 25:11...ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!' odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám...
Matouš 26:63...ale mlčel. "Zapřísahám při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Boží Syn!" naléhal velekněz. "Sám...
Matouš 26:68... Jiní ho tloukli holemi a říkali: "Prorokuj nám, Mesiáši, kdo udeřil?" Petr zatím seděl venku na...
Matouš 27:4...zvolal. "Zradil jsem nevinnou krev!" "Co je nám do toho?" odpověděli. "To je tvoje věc!" On pak ty...
Matouš 27:25...vaše věc!" A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na naše děti!" Tak jim tedy propustil Barabáše, ale...
Marek 1:24...nečistým duchem. Vykřikl: "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi...
Marek 5:9...se ho Ježíš. " jméno je Legie," odpověděl. "Je nás totiž hodně." A velice ho prosil, je nevyhání z toho...
Marek 5:12...stádo prasat. Démoni ho proto prosili: "Pusť nás do těch prasat, vejdeme do nich!" Ježíš jim to...
Marek 6:3... Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tadynámi?" A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim odpověděl:...
Marek 9:22...zabil. Můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!" "‚Můžeš-li'?" opáčil Ježíš. "Pro...
Marek 9:38...na to Jan, "viděli jsme jednoho, který nechodínámi, jak ve tvém jménu vymítá démony. Snažili jsme se mu v...
Marek 9:40...a hned nato o mně mluvit zle. Kdo není proti nám, je s námi. Kdo by vám podal i jen pohár vody, protože...
Marek 10:4...vám přikázal Mojžíš?" řekl jim na to. "Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji," odpověděli...
Marek 10:35...Jakub a Jan se slovy: "Mistře, prosíme, abys nám splnil přání." "Co pro vás mám udělat?" zeptal se jich...
Marek 10:37...pro vás mám udělat?" zeptal se jich. "Nech nás sedět ve své slávě - jednoho po tvé pravici a druhého...
Marek 11:31...sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když ale řekneme, že z...
Marek 12:19...žádné vzkříšení) a ptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho...
Marek 13:4... Jan a Ondřej se ho v soukromí ptali: "Řekni nám, kdy to bude. Jaké bude znamení času, kdy se to všechno...
Marek 14:15...horní místnost, prostřenou a při-pravenou. Tam nám připravte večeři." Učedníci tedy odešli, a když přišli...
Marek 16:3...vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu?" Když ale vzhlédly, spatřily,...
Lukáš 1:1...sepsat vyprávění o věcech, které se mezi námi udály, tak jak nám je předali ti, kdo byli od počátku...
Lukáš 1:2...o věcech, které se mezi námi udály, tak jak nám je předali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a...
Lukáš 1:69... neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak to...
Lukáš 1:71...svatých proroků, kteří byli od věků. Spasil nás od našich nepřátel a z ruky všech, kdo nás nenávidí....
Lukáš 1:74...přísahu, kterou dal našemu otci Abrahamovi, že nás vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze strachu...
Lukáš 1:78...pro niterné milosrdenství našeho Boha, v němž nás navštíví jako Svítání shůry, aby se ukázal bydlícím v...
Lukáš 2:15...do Betléma! Podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil." Pospíšili si tedy, a když přišli,...
Lukáš 2:48... ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. "Cos nám to udělal, synu?" řekla mu jeho matka. "Pohleď, tvůj...
Lukáš 4:34...duchem a ten hlasitě vykřikl: "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi...
Lukáš 7:5...něj udělal. Vždyť miluje náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš tedy šel s nimi. Když byl nedaleko...
Lukáš 7:16...bázeň a začali oslavovat Boha: "Povstal mezi námi veliký prorok! Bůh navštívil svůj lid!" A tato zpráva...
Lukáš 7:20...Když k němu ti muži přišli, řekli: "Jan Křtitel nás k tobě poslal s otázkou: Jsi Ten, který přijít, nebo...
Lukáš 9:49...démony, a bránili jsme mu, protože nechodínámi." "Nebraňte mu," odpověděl Ježíš. "Kdo není proti nám,...
Lukáš 9:50..."Nebraňte mu," odpověděl Ježíš. "Kdo není proti nám, je s námi." Když se začal blížit čas, kdy měl být vzat...
Lukáš 10:11...na vás i ten prach z vašeho města, který nám ulpěl na nohou. Vězte ale, že přišlo Boží království!'...
Lukáš 10:17...vrátilo, radostně mu říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!" Odpověděl jim: "Viděl jsem,...
Lukáš 11:1... jeden z jeho učedníků mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky." Pověděl jim:...
Lukáš 11:3...tvé jméno! přijde tvé království! Dávej nám denně náš denní chléb a odpusť nám naše hříchy - vždyť...
Lukáš 11:4...nám denně náš denní chléb a odpusť nám naše hříchy - vždyť i my odpouštíme každému, kdo se...
Lukáš 11:45...ze znalců Zákona, "když takhle mluvíš, urážíšnás." "Běda i vám znalcům Zákona!" odpověděl Ježíš....
Lukáš 12:41..." zeptal se ho Petr, "říkáš to podobenství jen nám, nebo i všem ostatním?" Pán odpověděl: "Kdo je ten...
Lukáš 13:25...venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,' ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.'...
Lukáš 16:26...tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli...
Lukáš 17:5...musíš mu odpustit." Apoštolové Pánu řekli: "Dej nám víc víry." "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko,"...
Lukáš 17:13...a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl jim: "Jděte se ukázat kněžím."...
Lukáš 20:2...kněží, znalci Písma a starší se slovy: "Řekni nám, jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!"...
Lukáš 20:5...spolu dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když řekneme, že z lidí,...
Lukáš 20:6...nevěřili?' Když řekneme, že z lidí, všechen lid nás ukamenuje, protože jsou přesvědčeni, že Jan je prorok."...
Lukáš 20:28...vzkříšení) a zeptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho...
Lukáš 22:8... Ježíš poslal Petra a Jana se slovy: "Jděte nám připravit beránka k velikonoční večeři." "Kde ho máme...
Lukáš 22:67...Velerady. Vyzvali ho: "Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to!" "Kdybych vám to řekl, stejně neuvěříte," odpověděl...
Lukáš 23:18...dav ale začal křičet: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!" (Ten byl uvězněn za nějakou vzpouru ve městě...
Lukáš 23:30...prsy nekojily!' Tehdy řeknou horám: ‚Padněte na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!' Když se toto děje se zeleným...
Lukáš 23:39...se mu vysmíval: "Když jsi Mesiáš, zachraň sebenás!" Ten druhý ho však okřikl: "To se ani Boha nebojíš?...
Lukáš 24:22...je to třetí den, co se to všechno stalo. Také nás překvapily některé z našich žen. Ráno byly u hrobu a...
Lukáš 24:29...že půjde dál. Oni ho však přemlouvali: "Zůstaňnámi, se připozdívá; chýlí se k večeru." Šel tedy...
Lukáš 24:32...náhle zmizel. Tehdy jeden druhému řekli: "Copak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral...
Jan 1:14...Boha. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou od Otce...
Jan 1:22...tedy: "Kdo jsi? můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě říkáš?" Odpověděl jim slovy proroka...
Jan 2:18... pohltí.") Židé mu na to řekli: "Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte tento chrám,"...
Jan 4:12...vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z pil, i jeho synové a jeho...
Jan 4:25...(který je nazýván Kristus). " přijde, vysvětlí nám všechno." "To jsem ," řekl Ježíš; "ten, kdo s...
Jan 6:7...co udělat.) Filip mu odpověděl: "Nestačilo by nám chleba ani za dvě stě denárů, aby se na každého dostalo...
Jan 6:34...z nebe a dává život světu." "Pane, dávej nám ten chléb vždycky," řekli mu. Ježíš jim odpověděl: "...
Jan 6:52...světa." Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl:...
Jan 8:5...přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" Těmi...
Jan 9:34...Odpověděli mu: "Narodil ses plný hříchu, a chceš nás poučovat?" A s tím ho vyhnali. Když se Ježíš doslechl,...
Jan 10:24... Tam ho obstoupili Židé se slovy: "Jak dlouho nás budeš napínat? Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to jasně."...
Jan 11:48... všichni v něj uvěří! Přijdou Římané a připraví nás o toto posvátné místo i o národ!" Jeden z nich, Kaifáš,...
Jan 11:50... jim řekl: "Vy nic nevíte! Nechápete, že je pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý...
Jan 14:8...jste ho!" "Pane," řekl mu Filip, "stačí, když nám ukážeš Otce." "Filipe," odvětil Ježíš, "tak dlouho jsem...
Jan 14:9...Kdo viděl , viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že jsem v Otci a Otec ve mně? Slova,...
Jan 14:22...mu řekl: "Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo miluje, bude...
Jan 17:21... Otče, ve mně a v tobě; jsou i oni jednonás, aby svět věřil, že jsi poslal. Dal jsem jim slávu,...
Skutky 1:17...na Ježíše přivedl stráže, ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě." (Jidáš za své špinavé...
Skutky 1:21...pověření přijme jiný.' Jeden z těch, kdonámi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi,...
Skutky 1:22...mezi námi, od Janova křtu do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem...
Skutky 3:4...s Janem pohlédl do očí a řekl: "Podívej se na nás." Když vzhlédl, v očekávání, že od nich něco dostane...
Skutky 3:12...k lidu: "Izraelité, proč se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností...
Skutky 5:28...svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete nás činit zodpovědnými za krev toho člověka!" Petr a...
Skutky 7:38...otci. To on přijal živá slova, aby je předal nám. Naši otcové ho ale nechtěli poslouchat. Zavrhli ho a v...
Skutky 7:40...se obrátili do Egypta. Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří by nás vedli! Kdo , co se stalo s tím...
Skutky 10:41...lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolilnám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání....
Skutky 10:42...ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten...
Skutky 11:13... s nimiž jsme vešli do domu toho muže. Vyprávěl nám, jak ve svém domě uviděl anděla. Stanul před ním a...
Skutky 11:15...na Duch svatý stejně jako na počátku na nás. Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil...
Skutky 11:17...svatým.' Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl ,...
Skutky 13:33...zprávu: Zaslíbení daná našim otcům Bůh splnil nám, jejich potomkům, když vzkřísil Ježíše. Tak je to...
Skutky 13:47...věčného života, hle, obracíme se k pohanům! Tak nám to totiž přikázal Hospodin: ‚Učinil jsem světlem...
Skutky 14:11... začali lykaonsky volat: "Bohové sestoupilinám v lidské podobě!" Barnabášovi začali říkat Zeus a...
Skutky 14:17...o sobě nepřestal svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše nitro sytí jídlem a...
Skutky 15:7...a promluvil k nim: "Bratři! Sami víte, že Bůhnás dávno vybral , aby pohané slyšeli slovo evangelia...
Skutky 15:8...svědectví, když jim dal Ducha svatého tak jako nám. Vírou očistil jejich srdce a neučinil žádný rozdíl...
Skutky 15:9...jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimi. Proč tedy teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte...
Skutky 15:24...Sýrii a Kilikii. Slyšeli jsme, že vás někteří od nás znepokojili a zmátli, když vám říkali, že se musíte dát...
Skutky 16:9...a prosil ho: "Přijď do Makedonie a pomoz nám!" Jakmile Pavel přijal to vidění, ihned jsme se...
Skutky 16:10...rozhodli vyrazit do Makedonie, přesvědčeni, že nás Bůh povolal, abychom jim kázali evangelium. Vypluli...
Skutky 16:14...k ženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s...
Skutky 16:15...se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: "Pokud máte za věrnou Pánu, buďte hosty v...
Skutky 16:16... Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela...
Skutky 16:17...předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: "Tito lidé jsou služebníci...
Skutky 16:21...Jakožto Židé hlásají zvyky, které jsou pro nás Římany nepřijatelné a nepřípustné!" A když se proti nim...
Skutky 16:37...odejděte v pokoji." Pavel však odpověděl: "Zbili nás veřejně. Potom nás, římské občany, bez soudu vsadili do...
Skutky 17:18...a stoičtí filosofové. Jedni říkali: "Co nám chce ten žvanil povídat?" a jiní: "Zdá se být...
Skutky 17:20...bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš? Zní nám to nějak zvláštně, a tak chceme vědět, co to být."...
Skutky 17:27...a nalézt ho - ačkoli není daleko od žádnéhonás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli...
Skutky 19:40... budou projednány v zákonném shromáždění. Hrozí nám totiž, že kvůli dnešku budeme obviněni ze vzpoury. Pro...
Skutky 20:5...z Asie. Ti šli napřed a čekali v Troadě na nás, kteří jsme po Svátku nekvašených chlebů vypluli z...
Skutky 21:5...jsme po týdnu měli pokračovat v cestě, všichni nás i s ženami a dětmi vyprovodili za město, kde jsme na...
Skutky 21:11...z Judska jeden prorok jménem Agabos. Přišelnám, vzal Pavlův pás a svázal si ruce i nohy se slovy: "Tak...
Skutky 21:16...do Jeruzaléma. Několik učedníků z Cesareje šlonámi, aby nás dovedli k jistému Mnásonovi z Kypru, dávnému...
Skutky 21:17...ubytováni. Když jsme došli do Jeruzaléma, bratři nás tam vřele přijali. Druhého dne šel Pavel s námi k...
Skutky 21:18...nás tam vřele přijali. Druhého dne šel Pavelnámi k Jakubovi, kde se shromáždili všichni starší. Pavel...
Skutky 24:4... Abych však příliš nezdržoval, prosím, abys nás krátce vyslyšel s vlídností sobě vlastní. Shledali jsme...
Skutky 27:2...z císařského praporu. Nastoupili jsme na adramyttskou loď, která měla plout podél pobřeží Asie, a...
Skutky 27:6...alexandrijskou loď mířící do Itálie a přivedl nás na ni. Řadu dní jsme se plavili pomalu a s obtížemi, ...
Skutky 27:7...obtížemi, jsme se dostali naproti Knidu. Vítr nám nedovolil pokračovat tím směrem, a tak jsme obepluli...
Skutky 27:18...vlečnou kotvu a nechali se unášet dál. Bouře námi zmítala tak prudce, že jsme druhého dne začali...
Skutky 27:37...to povzbudilo a něco pojedli. (Na lodi nás bylo celkem 276 osob.) Posilněni jídlem pak sypali...
Skutky 28:2... že se ten ostrov jmenuje Malta. Domorodci senám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili oheň a všechny...
Skutky 28:7...přední muž toho ostrova jménem Publius. Ten nás přijal a po tři dny nás přátelsky hostil. Publiův otec...
Skutky 28:10...z toho ostrova a byli uzdravováni. Zahrnuli nás mnoha poctami, a když jsme měli vyplout, naložili nám,...
Skutky 28:15...zůstali. A tak jsme dorazili do Říma. Kdyžnás uslyšeli tamější bratři, vyšli nám naproti k Appiově...
Skutky 28:21...o tobě žádný dopis z Judska a nikdo z bratrůnám nepřišel se zprávou nebo žalobou na tebe. Chceme si...
Římanům 1:5...Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo této milosti, totiž apoštolství, aby lidé ze...
Římanům 3:5...Není Bůh (lidsky řečeno) nespravedlivý, když nás trestá svým hněvem? V žádném případě! Vždyť jak by...
Římanům 3:8...zlo, přijde dobro." Někteří pomlouvačinás tvrdí, že právě takto mluvíme, ale čeká je spravedlivý...
Římanům 4:16...semeni - nejen přívržencům Zákona, ale také následovníkům Abrahamovy víry. Ten je otcem nás všech (jak...
Římanům 4:24...však není napsáno jen kvůli němu, ale také kvůli nám, jimž být počítáno, že věříme v Toho, který vzkřísil...
Římanům 5:5...vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval. Kristus zemřel za bezbožné ještě v době, kdy...
Římanům 5:8...zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou láskunám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci....
Římanům 5:10...byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše nás, již smířené, zachrání jeho život! A nejen to; chlubíme...
Římanům 5:11...Bohem díky našemu Pánu, Ježíši Kristu, který nás s ním usmířil. Hřích přišel na svět skrze jediného...
Římanům 7:5...ovoce Bohu. Dokud jsme žili tělesně, Zákonnás probouzel hříšné vášně, které působily v našich údech...
Římanům 7:6...smrti. Teď však, když jsme zemřeli tomu, co nás drželo, jsme Zákona zproštěni, abychom sloužili Bohu...
Římanům 8:4... aby spravedlivý požadavek Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha. Lidé těla...
Římanům 8:18...nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás zjevit. Všechno stvoření s toužebným očekáváním...
Římanům 8:26...nevidíme, pak to trpělivě očekáváme. Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za...
Římanům 8:31...ty také oslavil. Co na to řekneme? Když je Bůhnámi, kdo proti nám!? Neušetřil svého vlastního Syna, ale...
Římanům 8:32...Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny; jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno...
Římanům 8:34...Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl...
Římanům 8:35...z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás! Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo...
Římanům 8:36... nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: "Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce na porážku mají...
Římanům 8:37...V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani...
Římanům 8:39...ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem...
Římanům 9:24... které připravil ke slávě, totiž na nás, které povolal nejen z Židů, ale i z pohanů? Jak stojí...
Římanům 9:29...nad zemí." A ještě předtím Izaiáš řekl: "Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě naživu, bychom...
Římanům 12:5...údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, taknás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako...
Římanům 12:6...patříme k sobě navzájem. Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo proroctví, je...
Římanům 13:11...přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den...
Římanům 14:7... a kdo nejí, nejí Pánu a děkuje Bohu. Nikdonás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá....
Římanům 14:12...poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu." Každýnás tedy složí Bohu účet sám za sebe. Přestaňme proto...
1. Korintským 1:18...záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc. Je přece psáno:...
1. Korintským 2:10...nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují." Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá...
1. Korintským 2:12...duch? Stejně tak Boha nezná nikdo než Boží DuchMy jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z...
1. Korintským 4:1...jste Kristovi a Kristus Boží. Považujte nás tedy za Kristovy služebníky a za správce Božích...
1. Korintským 4:6...tu sebe a Apolla jako příklady, abyste se na nás mohli poučit, co znamená "nejít nad to, co je psáno"....
1. Korintským 4:8...nedostal? máte všechno, jste zbohatli! Bez nás kralujete! Kéž byste ale kralovali tak, abychom mohli...
1. Korintským 4:9...mohli kralovat s vámi. Připadá mi, že Bůh nám apoštolům určil poslední místo v řadě, abychom se jako...
1. Korintským 4:10...smrti stali podívanou světu - lidem i andělům. Z nás jsou kvůli Kristu blázni, ale vy jste v Kristu rozumní;...
1. Korintským 4:12...domov. Vlastníma rukama těžce pracujeme; když nám spílají, žehnáme; když nás pronásledují, my to snášíme;...
1. Korintským 4:13...když nás pronásledují, my to snášíme; když nás pomlouvají, povzbuzujeme. Dosud jsme bráni za špínu...
1. Korintským 6:14...Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocínás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Mohu...
1. Korintským 8:6...(a takových "bohů" a "pánů" je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh - Otec, z něhož je všechno, i my...
1. Korintským 8:8...choulostiví a mají pak špatné svědomí. Jídlo nás ovšem k Bohu nepřiblíží. Pokud nejíme, nejsme o nic...
1. Korintským 9:10...se Bůh stará o dobytek? Neříká to spíše kvůli nám? Bezpochyby je to napsáno kvůli nám. Kdo oře, musí...
1. Korintským 10:6...- vždyť "byli pobiti na poušti". To vše se stalo nám pro výstrahu. Proto nepropadejme zlé lačnosti tak jako...
1. Korintským 10:11...stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků. Kdo si tedy myslí, že...
1. Korintským 10:17...je jeden chléb, tak jsme jedno tělo. I když je nás mnoho, sdílíme jeden chléb. Všimněte si tělesného...
1. Korintským 11:32...ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli...
1. Korintským 12:13...Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části...
1. Korintským 13:13...poznám plně, tak jako Bůh zná . Do doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale...
1. Korintským 15:15...kázání k ničemu; celá vaše víra je k ničemu! Z nás se pak stávají falešní Boží svědkové, protože jsme o...
1. Korintským 15:57...a silou hříchu je Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji...
2. Korintským 1:4...a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli...
2. Korintským 1:8... nechceme, abyste nevěděli o soužení, které na nás dolehlo v Asii tak těžce a nesnesitelně, že jsme ...
2. Korintským 1:10...na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé a který nás z tohoto smrtelného nebezpečí vysvobodil a ještě...
2. Korintským 1:11...naději, že nás i nadále bude vysvobozovat, když nám i vy budete společně pomáhat svými modlitbami. Mnozí...
2. Korintským 1:14... Doufám, že jednou porozumíte dokonale (tak jako nám zatím rozumíte zčásti), že v den Pána Ježíše budeme...
2. Korintským 1:21...něj zní naše "amen" ke slávě Boží. Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je...
2. Korintským 1:22...v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako...
2. Korintským 2:11...kvůli vám. Nenechme se oklamat satanem - jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. Když jsem přišel s...
2. Korintským 2:14...a vydal se do Makedonie. Ale díky Bohu, který nás stále vodí v Kristově vítězném průvodu a všude skrze...
2. Korintským 3:6...o sobě), ale naše způsobilost je z Boha, který nás učinil způsobilými služebníky Nové smlouvy - ne litery,...
2. Korintským 4:5... ale Ježíše Krista jakožto Pána, a pokud jdenás, jsme vaši služebníci pro Ježíše.) Tentýž Bůh, který...
2. Korintským 4:6...pro Ježíše.) Tentýž Bůh, který řekl: " ze tmy zazáří světlo!" ten zazářil v našich srdcích, aby nás...
2. Korintským 4:7...bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a nenás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme...
2. Korintským 4:12...smrtelném těle zjeven také Ježíšův život. V nás tedy působí smrt, ale ve vás život. Protože však máme...
2. Korintským 4:14... který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšemnás a spolu s vámi nás přivede před svou tvář. To všechno...
2. Korintským 4:17...lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně....
2. Korintským 5:5... bylo pohlceno životem. Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako záruku! Proto stále...
2. Korintským 5:9... tedy zůstáváme doma anebo odcházíme, jde nám o to, abychom se mu líbili. Všichni přece musíme...
2. Korintským 5:10...stanout před Kristovým soudem, aby každýnás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, to bylo...
2. Korintským 5:12... ale chceme vám dát příležitost chlubit se námi, abyste měli co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit...
2. Korintským 5:14...rozvážní, je to kvůli vám. Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za...
2. Korintským 5:18...- hle, je tu nové! A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom...
2. Korintským 5:19...lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě...
2. Korintským 5:20...prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez...
2. Korintským 5:21...toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Jako...
2. Korintským 6:12...Korintští, naše srdce je dokořán! Nebyli jste námi nijak utlačováni - jste to vy, kdo potlačuje své city...
2. Korintským 7:2...i ducha a posvěcujme se v bázni Boží. Přijměte nás. Nikomu jsme neublížili, nikomu neuškodili, nikoho...
2. Korintským 7:5... neměli jsme tam klid. Ze všech stran na nás doléhalo soužení: zvenku boje, zevnitř obavy. Ale Bůh,...
2. Korintským 7:6...zevnitř obavy. Ale Bůh, který potěšuje sklíčenénás potěšil příchodem Tita, a nejen jeho příchodem, ale...
2. Korintským 7:7... ale také tím, jak byl mezi vámi povzbuzen. Když nám vyprávěl, jak se vám stýská, jak všeho litujete a jak...
2. Korintským 7:9...jste se v souladu s Bohem, takže jste kvůli nám neutrpěli žádnou škodu. Zbožný zármutek totiž působí...
2. Korintským 7:12... aby se před Bohem projevila vaše oddanostnám. Proto jsme velmi povzbuzeni. Ještě mnohem více nás ale...
2. Korintským 7:13... Proto jsme velmi povzbuzeni. Ještě mnohem více nás ale potěšilo, jakou radost z vás měl Titus. Všichni...
2. Korintským 8:4...dávali, co mohli, ba i víc, než mohli. Snažně nás prosili o tu výsadu, aby se také směli podílet na...
2. Korintským 8:5...dali sami sebe především Pánu a z Boží vůle také nám. Proto jsme požádali Tita, aby to dílo milosti, které u...
2. Korintským 8:19...po všech církvích. Navíc ho církve vybraly, aby nás doprovázel na cestách s touto sbírkou, kterou pořádáme...
2. Korintským 8:20...projev naší ochoty pomáhat. Chráníme se tak, aby nám někdo vyčítal, jak s tímto štědrým darem zacházíme....
2. Korintským 10:13...sebou poměřují, srovnávají se sami se sebouMy se však nehodláme chlubit něčím nepřiměřeným, ale jen v...
2. Korintským 11:12...nadále, abych vzal vítr z plachet těm, kteří se nám pod nějakou záminkou chtějí ve své chloubě podobat....
Galatským 1:4...Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho...
Galatským 2:4... To jen ti vetřelci, ti falešní bratři se mezi nás vloudili, aby vyslídili svobodu, kterou máme v Kristu...
Galatským 3:13..."Ten, kdo je plní, z nich bude žít." Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za...
Galatským 3:24... do doby, kdy měla být víra zjevena. Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být...
Galatským 5:1... ale svobodné. V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu...
Efeským 1:3...buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v...
Efeským 1:4...veškerým duchovním požehnáním v nebesích! V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním...
Efeským 1:5...svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za...
Efeským 1:6... Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném! V něm se nám skrze jeho krev...
Efeským 1:7... kterou nás obdařil ve svém Milovaném! V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění...
Efeským 1:8...hříchů, podle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. Ve své...
Efeským 1:9...vší moudrostí a prozíravostí. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle - předsevzal si, že se...
Efeským 1:11...i na zemi do jednoty v Kristu. Právě v něm senám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle...
Efeským 1:19...je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z...
Efeským 2:4... Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás,...
Efeským 2:5...tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživilnás, mrtvé ve vinách - jste spaseni milostí! Spolu s ním...
Efeským 2:6...ve vinách - jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby...
Efeským 2:7...nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostínám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách...
Efeským 2:10...se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem...
Efeským 2:15...stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem...
Efeským 3:20...naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, kterýnás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně...
Efeským 4:7...skrze všechny a ve všech. Každému jednotlivémunás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo...
Efeským 5:2...a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící...
Koloským 1:8...je vůči vám věrný Kristův služebník a který nám také pověděl o vaší lásce v Duchu. Ode dne, kdy jsme o...
Koloským 1:13...umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království...
Koloským 1:14...do království svého milovaného Syna, v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. On je obraz...
Koloským 2:13...vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis,...
Koloským 2:14...dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm...
Koloským 4:3...v bdělí a vděční. Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl...
1. Tesalonickým 2:4...pohnutky, nebyl to žádný podvod. Naopak! Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme -...
1. Tesalonickým 2:8...jako matka, jež kojí své děti v náručí. Tolik nám na vás záleželo, že jsme vám chtěli dát nejen Boží...
1. Tesalonickým 2:13...proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás slyšeli. Přijali jste je ne jako lidské slovo, ale jako...
1. Tesalonickým 2:15...Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako prorokynás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem,...
1. Tesalonickým 2:16...Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují...
1. Tesalonickým 2:18...přijít - Pavel více než jednou - ale satan nám to překazil. Co jiného je naše naděje, radost a koruna...
1. Tesalonickým 3:4...když jsme byli u vás, říkali jsme vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo. Když jsem...
1. Tesalonickým 3:6...radostnou zprávou o vaší víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád vzpomínáte v dobrém a toužíte nás...
1. Tesalonickým 3:7...stejně jako my vás. Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila!...
1. Tesalonickým 4:1...Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co děláte - žijte tak, abyste se líbili...
1. Tesalonickým 4:7... Pán všechny takové věci přísně trestá. Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení. Kdo to...
1. Tesalonickým 5:9...a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista...
1. Tesalonickým 5:10...skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom - bdíme nebo spíme - žili...
1. Tesalonickým 5:25... je věrný; on to udělá. Bratři, modlete se za nás. Pozdravte všechny sourozence svatým polibkem...
2. Tesalonickým 1:7...odplaceno trápením, ale vy ztrápení se spolunámi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými...
2. Tesalonickým 2:2... proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den přišel. Nenechte se od nikoho...
2. Tesalonickým 2:16... Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám daroval věčné potěšení a...
2. Tesalonickým 3:1...slovu! Dále vás, bratři, prosíme, modlete se za nás. se Pánovo slovo rychle šíří, je přijímáno s...
2. Tesalonickým 3:6...zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My...
1. Timoteus 6:17...na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. se věnují...
2. Timoteus 1:7... který jsi přijal skrze vkládání mých rukou. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy....
2. Timoteus 1:9...se mnou snášej útrapy pro evangelium. Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim...
2. Timoteus 1:14...je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenžnás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen...
2. Timoteus 2:12... budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapře. Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný - nemůže...
2. Timoteus 3:16...vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti,...
Titus 1:2...v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelženám tento život zaslíbil před začátkem věků a toto své...
Titus 2:8... aby byl každý protivník zahanben a nemohlnás říci nic zlého. Služebníky , se podřizují svým...
Titus 2:12...spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a...
Titus 2:14...a Spasitele Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro...
Titus 3:5...a lidumilnost našeho Spasitele Boha, spasil nás - ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své...
Titus 3:6...a obnovení Ducha svatého, kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista....
Titus 3:14...cestu, aby jim nic nescházelo. Ti, kdo patřínám, se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat...
Titus 3:15...jsou se mnou, pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře. Milost s vámi všemi. Pavel, vězeň...
Filemon 1:7...všeho dobrého, co máme v Kristu. Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť jsi...
Židům 1:2...proroky, ale v těchto posledních dnech mluvilnám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze...
Židům 2:3...stihl spravedlivý trest, jak bychom tedy unikli my, kdybychom opomíjeli takovéto spasení? Na počátku je...
Židům 2:9...a ctí, neboť z Boží milosti zakusil smrt za nás za všechny. Ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, se...
Židům 4:2... aby se neukázalo, že je někdo z vás minul. I nám přece byla zvěstována dobrá zpráva, stejně jako jim....
Židům 6:18...tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme našli útočiště v nabídnuté naději. Tuto...
Židům 6:20... pevnou a sahající dovnitř za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se na věky stal...
Židům 7:19...a zároveň se zavádí něco lepšího: naděje, která nás přibližuje k Bohu. A navíc, nestalo se to bez přísahy....
Židům 9:12...kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů...
Židům 9:24... pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby...
Židům 10:15...ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti. Totéž nám dosvědčuje i Duch svatý. Nejdříve totiž říká: "Toto je...
Židům 10:20...pravé svatyně tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také...
Židům 10:26...pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání...
Židům 11:40...zaslíbení, neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás - proto neměli dojít k cíli bez nás. Když jsme tedy...
Židům 12:1...obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďmemy každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a...
Židům 12:9... Když jsme si vážili svých tělesných otců, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci...
Židům 12:10...tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro...
Židům 13:18...to by vám přece nebylo prospěšné. Modlete se za nás. Jsme si jistí, že máme čisté svědomí, neboť se za...
Židům 13:21...vším dobrým, abyste konali jeho vůli, a působínás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista,...
Jakub 1:18...žádná změna, žádný proměnlivý stín. Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho...
Jakub 4:5...světa, stává se Božím nepřítelem. Anebo si myslíte, že Písmo mluví naprázdno? Copak Duch, který v nás...
1. Petr 1:3...buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když...
1. Petr 3:21... Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu - nejde o omytí tělesné špíny, ale...
1. Petr 4:17...první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží...
2. Petr 1:3... Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnostinám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který...
2. Petr 1:4...nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze...
1. Jan 1:2...dotýkali - o Slovu života: Ten život byl zjevenmy jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme vám věčný...
1. Jan 1:3...jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolunámi podíl na společenství, které máme s Otcem a s jeho...
1. Jan 1:7...mezi sebou a krev Ježíše, jeho Synanás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích...
1. Jan 1:8...žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a nenínás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a...
1. Jan 1:9...vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li...
1. Jan 1:10...nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovonás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili....
1. Jan 2:19... a tak víme, že je poslední hodina. Odešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s...
1. Jan 3:1... se narodil z něj. Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi - a také...
1. Jan 3:16...život. Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my tedy musíme pokládat život za...
1. Jan 3:20...pravdě, a ujistíme své srdce před ním. Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je...
1. Jan 3:21...než naše srdce a všechno! Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru a přijímáme...
1. Jan 3:23...Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a...
1. Jan 3:24...v něm a on zas v něm. A jak můžeme vědět, ženás zůstává? Podle Ducha, kterého nám dal. Milovaní,...
1. Jan 4:6...světa; proto mluví světsky a svět je posloucháMy jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z...
1. Jan 4:9...Bůh je láska. V tom se projevila Boží láskanám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět,...
1. Jan 4:10...skrze něj získali život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého...
1. Jan 4:11...hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Boha nikdy nikdo...
1. Jan 4:12...neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůhnás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění. Jak můžeme...
1. Jan 4:13... Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a onnás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha. A my jsme...
1. Jan 4:16...je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh , a uvěřili jsme...
1. Jan 4:17... přebývá v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný...
1. Jan 4:19... Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplněníMy milujeme, neboť on první miloval nás. Kdo říká "Miluji...
1. Jan 5:11...vydal o svém Synu. A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo Syna...
1. Jan 5:14...Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak...
1. Jan 5:15...podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, jsme...
1. Jan 5:20...leží ve Zlu. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v...
2. Jan 1:2... kteří poznali pravdu), kvůli pravdě, kteránás zůstává a bude s námi navěky: Milost, milosrdenství a...
2. Jan 1:3...Otce i od Ježíše Krista, Otcova Syna, jenámi v pravdě a lásce. Udělalo mi nesmírnou radost, když...
3. Jan 1:9... ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhýmnás neuznává. Proto přijdu, připomenu, co dělá, když o...
3. Jan 1:10... Proto přijdu, připomenu, co dělá, kdyžnás šíří ty zlé nesmysly. A jako by toho nebylo dost,...
Juda 1:4...provždy darována svatým. Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo dávno popsáno....
Zjevení 1:5...z mrtvých a vládce králů země. Tomu, který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou...
Zjevení 1:6...od našich hříchů svou vlastní krví a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci - jemu buď...
Zjevení 5:10...pokolení a jazyka, lidu i národa. Učinil jsi nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme kralovat nad zemí...
Zjevení 6:16...skal. Tehdy říkali horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před...

Slova obsahující nás: čtyřnásob (8) čtyřnásobně (2) dvojnásob (7) dvojnásobné (1) dvojnásobně (3) dvojnásobnou (3) dvojnásobný (1) mnásonovi (1) nás (642) násadu (3) násep (10) násilí (42) násilím (10) násilně (2) násilníci (4) násilníka (1) násilníkem (2) násilníků (1) násilníky (1) následkem (1) následky (3) následnictví (1) následník (2) následníka (1) následnou (1) následoval (16) následovala (2) následovali (22) následovalo (2) následovaly (2) následován (1) následování (2) následovat (20) následovníkům (1) následuj (7) následuje (8) následujeme (1) následuješ (1) následujete (1) následují (6) následující (12) následujícího (5) následujícím (1) následujte (6) náspy (3) nástěnné (1) nástraha (1) nástrahu (2) nástroj (5) nástroje (15) nástroji (7) nástrojích (2) nástrojů (2) nástup (1) nástupce (5) nástupcem (1) nástupním (1) nástupu (1) nenásleduje (1) nenásledujte (3) nepronásledovali (1) nepronásleduje (1) pronásledoval (10) pronásledovali (19) pronásledovalo (1) pronásledován (2) pronásledovaní (1) pronásledováni (3) pronásledování (14) pronásledováních (1) pronásledováním (2) pronásledovaným (1) pronásledovat (22) pronásledovatel (3) pronásledovatele (4) pronásledovatelé (4) pronásledovateli (2) pronásledovatelích (1) pronásledovatelů (1) pronásledovatelům (1) pronásleduj (4) pronásleduje (3) pronásleduješ (7) pronásleduji (1) pronásledují (8) pronásledující (1) sedminásobnou (1) stonásobek (2) stonásobnou (4) šedesátinásobek (1) šedesátinásobnou (3) trojnásob (8) třicetinásobek (1) třicetinásobnou (3) znásilněny (3) znásilní (2) znásilnil (2) znásilnili (1) znásilňoval (2) znásilňovali (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |