Náruče

Hledám varianty 'náruče' [ náručí (30) náruči (1) náruče (4) náruč (1) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 16:5...můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou...
Numeri 11:12..., kdo ten lid zplodil, že mi říkáš: ‚Nes jejnáručí, jako nosí chůva nemluvně'? Jak je mám vést do země,...
Deuteronomium 13:7...vlastní bratr nebo syn, dcera, manželka ve tvém náručí nebo přítel, jehož miluješ jako sebe sama. Mohl by...
Deuteronomium 28:54...ohlížet po svém bratru, po manželce ve svém náručí i po dětech, které mu ještě zbyly. V tom zoufalém...
Deuteronomium 28:56... se bude lakomě ohlížet po manželovi ve svém náručí, po svém synu i své dceři, po plodovém lůžku, které...
Deuteronomium 33:12...jej ochraňuje každý den, vždyť odpočívá v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho zemi žehná Hospodin...
Deuteronomium 33:27...slávě své! Odvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí podepře. Tvé nepřátele před tebou žene a říká:...
Růt 1:21...- tak trpký úděl mi Všemohoucí dal! S plnou náručí jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil . Proč...
2. Samuel 4:4... mu bylo pět let. Jeho chůva ho vzala do náruče a dala se na útěk. Jak ale pospíchala, upustila ho a...
1. Královská 1:2...k službám a pečovala o něj. Bude léhat ve tvé náruči, aby se pan král zahřál." A tak po všech izraelských...
1. Královská 3:20...syna, když tvá služebnice spala. Vzala si ho do náručí a toho svého mrtvého syna dala do náručí mně. Nad...
1. Královská 17:19..."Podej mi svého syna," řekl . Vzal honáruče, vynesl ho do horní místnosti, kde bydlel, a položil...
2. Královská 4:20...vzal a přinesl matce. Okolo poledne umřelnáručí. Vynesla ho nahoru a položila na lůžko Božího muže,...
Žalmy 129:7...Ženci se ani nedotknou, vazači snopů ji do náruče nevezmou. je nepozdraví, kdo tudy jde: "Hospodin...
Přísloví 5:20... utápěl v cizí ženě, proč bys měl spočívatnáručí svůdkyně? Hospodin vidí všechny lidské cesty, každý...
Kazatel 4:6...ruce a potom sžírá se. Lepší špetka klidu než náruč námahy a honba za větrem! Když jsem se rozhlédl,...
Izaiáš 17:5...o žni sklízí obilí, když se shromažďují klasynáručí; bude to, jako když se sbírají klasy v údolí Refaim....
Izaiáš 40:11... Jako pastýř bude své stádo pást, shromáždí do náručí beránky, bude je nosit na rukách, zvolna povede...
Izaiáš 46:3...od lůna matky, vy, které od narození nosímnáručí: do stáří, do šedin sám, to vás...
Izaiáš 49:22...k pohanům, zvednu korouhev na znamení národům! V náručí tvé syny přinesou, tvé dcery ponesou na ramenou;...
Izaiáš 60:4...z krajů dalekých, tvé dcery budou přinesenynáručí. to uvidíš, celý se rozzáříš, samým úžasem se ti...
Izaiáš 66:11...její útěchy, zalykat se rozkoší v jejím kyprém náručí! Neboť toto praví Hospodin: Hle - jako řekou...
Izaiáš 66:12...rozvodněným potokem. Budete se kojit v jejím náručí, na jejím klíně budete laskáni. Jako když matka své...
Pláč 2:12... pomalu vypouštějí duši svým matkámnáručí. K čemu přirovnám, Dcero jeruzalémská, čemu se...
Ozeáš 11:3... jsem Efraima učil chodit a nosil jsem jenáručí; oni však uznat nechtěli, že jsem to , kdo je...
Micheáš 7:5...chraň se svá ústa otevřít i před ženou, co mášnáručí! Syn pohrdá svým otcem, dcera se staví proti matce,...
Marek 9:36...dítě a postavil je uprostřed. Potom je vzal do náručí se slovy: "Kdokoli přijme jedno z takových dětí v...
Marek 10:16...dítě, nikdy do něj nevejde." Potom je bral do náručí, vkládal na ruce a žehnal jim. Když se znovu...
Lukáš 2:28...ním naložili podle zvyklosti Zákona, vzal ho do náručí, dobrořečil Bohu a řekl: "Nyní, Hospodine, podle...
Lukáš 6:38... natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno...
Lukáš 16:22...žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben. Když v pekle...
Lukáš 16:23...oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. ‚Otče Abrahame,' zvolal boháč, ‚smiluj se nade...
Jan 1:18...neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil. Toto je Janovo svědectví, když...
Skutky 20:10... Pavel sešel dolů a objal jej; potom ho vzal do náruče a řekl: "Buďte klidní, je v něm život!" Pak...
1. Tesalonickým 2:7...k vám vlídní jako matka, jež kojí své dětináručí. Tolik nám na vás záleželo, že jsme vám chtěli dát...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |