Národ

Hledám varianty 'národ' [ národy (391) národům (47) národů (176) národu (31) národem (17) národech (9) národě (6) národe (5) národa (14) národ (94) ]. Nalezeno 730 veršù.
Genesis 10:5...a Rodanští. Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků, rodů a národností. Synové...
Genesis 10:32...jsou rody Noemových synů podle svých pokolenínárodností; z nich se po potopě rozdělily národy země. ...
Genesis 12:2...do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš...
Genesis 14:1...král Arioch, elamský král Kedor-laomer a král národů Tidal válčili proti Berovi, králi Sodomy, Biršovi,...
Genesis 14:9...proti elamskému králi Kedor-laomerovi, králi národů Tidalovi, šineárskému králi Amrafelovi a elasarskému...
Genesis 15:14...po čtyři sta let. však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak odtud potom vyjdou s...
Genesis 17:4...sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů. Nebudeš se jmenovat Abram, Vznešený otec, ale...
Genesis 17:5...množství, neboť jsem učinil otcem mnohých národů. Způsobím, aby ses nesmírně rozplodil, a učiním z...
Genesis 17:6... aby ses nesmírně rozplodil, a učiním z tebe národy - i králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s...
Genesis 17:16...ji a dám ti z syna. Požehnám ji a budou z  národy, vzejdou z králové národů." Abraham padl na tvář,...
Genesis 17:20...zplodí dvanáctero knížat a učiním z něj veliký národ. Svou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára...
Genesis 18:18...Vždyť z Abrahama jistě bude věhlasný a mocný národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země. Vyvolil...
Genesis 21:13...v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně ráno,...
Genesis 21:18...a postarej se o něj, protože z něj učiním veliký národ." Tehdy Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla...
Genesis 22:18...a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl můj hlas." Nato se...
Genesis 25:23...a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude...
Genesis 26:4...země a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy na zemi.' To proto, že Abraham uposlechl můj hlas a...
Genesis 27:29...v hojnosti. lidé slouží ti, se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, se ti klaní synové matky...
Genesis 28:3...rozplodí a rozmnoží, aby ses stal otcem svazku národů. Kéž ti požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou...
Genesis 29:1...vykročil na cestu a přišel do země východních národů. Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž...
Genesis 35:11...Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z tebe národ, dokonce svazek národů; i králové vyjdou z tvých...
Genesis 46:3...odejít do Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký národ. půjdu do Egypta s tebou a odtud znovu...
Genesis 48:4...ses rozplodil a rozmnožil. Učiním z tebe svazek národů a tuto zem dám tvému budoucímu semeni do věčného...
Genesis 48:19...víc než on a z jeho semene vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude...
Genesis 49:10...Ten, jemuž náleží a jehož budou poslouchat národy. K vinnému keři přiváže oslíka, k ušlechtilé révě...
Exodus 9:24...se v celém Egyptě neudálo ode dne, kdy se stal národem. Po celé egyptské zemi potlouklo to krupobití vše,...
Exodus 15:14...zvolna vedeš jej k příbytku své svatostiNárody roztřesou se, to uslyší, filištínský lid úzkost...
Exodus 19:6...mně, ale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem.' Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele...
Exodus 23:27...životem. Pošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé nepřátele...
Exodus 32:10...hněvu; vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit:...
Exodus 33:13...a nacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost půjde s...
Exodus 34:10...lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na celé zemi. Všechen lid, uprostřed něhož jsi,...
Exodus 34:24...Hospodinem, Bohem Izraele. před tebou vypudím národy a rozšířím tvé hranice, nikdo nezatouží po tvé zemi,...
Leviticus 18:24...z těchto věcí. Tím vším se přece poskvrňují národy, které před vámi vyháním! Sama země se jimi...
Leviticus 18:28...zem poskvrníte, vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ, který tam byl před vámi. Kdokoli se dopustí...
Leviticus 20:23...uvádím, abyste v bydleli. Neřiďte se pravidly národa, který před vámi vyháním, neboť páchali všechny tyto...
Leviticus 20:24... jsem Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od národů. Proto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a...
Leviticus 20:26... Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás od národů, abyste byli moji. Kdyby nějaký muž nebo žena byl...
Leviticus 25:44...i tvá děvečka, které budeš vlastnit, budounárodů okolo vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečku....
Leviticus 26:33... když se v přijdou usadit. Rozptýlím vás mezi národy, s taseným mečem vás poženu! Vaše země se stane...
Leviticus 26:38... Neobstojíte před svými nepřáteli, zahynete mezi národy a země vašich nepřátel vás pohltí. Ti, kdo z vás...
Leviticus 26:45...na smlouvu s jejich předky, jež jsem před očima národů vyvedl z Egypta, abych byl jejich Bohem. jsem...
Numeri 14:12... zřeknu se jich a z tebe udělám větší a mocnější národ, než jsou oni!" Mojžíš ale Hospodinu odpověděl:...
Numeri 14:15...v noci. Když tento lid do posledního vybiješnárody, které o tobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten...
Numeri 23:9... lid, jenž o samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národy. Kdo sečte prach Jákobův, kdo oblak Izraele vyčíslí?...
Numeri 24:8...je z Egypta, je pro silou rohů buvolíchNárody nepřátel svých spolyká, jejich kosti ohryže, jejich...
Numeri 24:20...Amaleka, pronesl tuto průpověď: "První mezi národy je Amalek, jeho koncem je však věčná záhuba." Když...
Deuteronomium 2:25...obsazovat, dej se s ním do boje! Dnes začínám na národy pode vším nebem pouštět strach a hrůzu z tebe. o...
Deuteronomium 4:6...obsadit. Řiďte se jimi, dodržujte je a ostatní národy uvidí vaši moudrost a rozumnost. uslyší o všech...
Deuteronomium 4:7...Jak znamenitý národ!" A vskutku - který mocný národ bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh,...
Deuteronomium 4:8... náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A který mocný národ pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je celý...
Deuteronomium 4:19...sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale vás Hospodin vzal a vyvedl z tavicí...
Deuteronomium 4:27...naprosto vyhlazeni. Hospodin vás rozptýlí mezi národy, takže vás uprostřed pohanů, kam vás Hospodin zažene...
Deuteronomium 4:34...a za velikých zkoušek, znamení a divů si vzít národ zprostřed jiného národa, a to bojem, mocnou rukou,...
Deuteronomium 4:38...velikou mocí z Egypta, aby před tebou vyhnal národy větší a mocnější, než jsi ty, aby uvedl do jejich...
Deuteronomium 6:14...následovat cizí bohy, žádné z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed tebe...
Deuteronomium 7:1...přicházíš obsadit, vytlačí před tebou početné národy: Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kananejce,...
Deuteronomium 7:7...zemi. Ne proto, že by vás bylo více než jiných národů, k vám Hospodin přilnul a vyvolil si vás - vždyť...
Deuteronomium 7:14...otcům, že ti ji . Budeš požehnaný nade všechny národy. Nevyskytne se u tebe neplodný ani neplodná, ani...
Deuteronomium 7:16...jimi všechny, kdo nenávidí. Pohltíš všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Nebudeš na ...
Deuteronomium 7:17...jejich bohům. Možná si v srdci řekneš: "Tyto národy jsou početnější než - jak je budu moci vyhnat?"...
Deuteronomium 7:19... Takto Hospodin, tvůj Bůh, naloží se všemi národy, jichž se obáváš. Hospodin, tvůj Bůh, na pošle i...
Deuteronomium 7:22...a hrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůh, před tebou ty národy vytlačí postupně; nebudeš je moci zdolat rychle, aby...
Deuteronomium 8:20... pak vás dnes varuji, že zcela vyhynete. Jako národy, které před vámi Hospodin vyhubil, tak vyhynete,...
Deuteronomium 9:1... dnes se chystáš přejít Jordán, abys ovládl národy větší a mocnější, než jsi ty: veliká města opevněná...
Deuteronomium 9:4... sem, abych tu zemi obsadil." Hospodin ty národy před tebou vyhání pro jejich zkaženost! Ne pro svou...
Deuteronomium 9:5...země, abys ji obsadil. Hospodin, tvůj Bůh, ty národy před tebou vyhání pro jejich zkaženost a proto, aby...
Deuteronomium 9:14...vymažu jejich jméno pod nebem, ale z tebe učiním národ mocnější a početnější, než jsou oni." Otočil jsem se...
Deuteronomium 10:15...však Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech národů vyvolil jejich potomstvo, totiž vás, a tak je tomu...
Deuteronomium 11:23...k němu, Hospodin před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci vyhnat národy větší a mocnější, než...
Deuteronomium 12:2...za dědictví. Naprosto zničte všechna místa, kde národy, které vyháníte, sloužily svým bohům - na...
Deuteronomium 12:29...správné. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy, které jdeš vyhnat. je vyženeš a usadíš se v...
Deuteronomium 12:30...- nevyhledávej jejich bohy. Neříkej: "Jak asi ty národy sloužily svým bohům? Chtěl bych to zkusit i ." Nic...
Deuteronomium 13:8...ani tví otcové, totiž některému z bohů okolních národů, blízkých či vzdálených, z jednoho konce světa či z...
Deuteronomium 15:6... jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš ovládat mnohé národy...
Deuteronomium 17:14...si: "Ustanovím nad sebou krále, tak jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále...
Deuteronomium 18:9... neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru...
Deuteronomium 18:14...cele oddán Hospodinu, svému BohuNárody, které ovládneš, totiž poslouchají jasnovidce a...
Deuteronomium 19:1...se ho. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy; Hospodin, tvůj Bůh, ti jejich zem. je vyženeš...
Deuteronomium 20:15...- s těmi, která nepatří k městům zdejších národů. Z měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 20:16...k městům zdejších národů. Z měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví,...
Deuteronomium 26:5...v nepatrném počtu. Tam pobýval a tam se stal národem - velikým, mocným a početným. Egypťané nás ale...
Deuteronomium 26:19... abys měl chválu, věhlas a slávu nade všechny národy, které učinil, a tak budeš svatým lidem Hospodina,...
Deuteronomium 28:1... Hospodin, tvůj Bůh, vyvýší nade všechny národy země. Budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 28:10... svého Boha, a kráčet po jeho cestách. Všechny národy země spatří, že neseš Hospodinovo jméno, a budou se...
Deuteronomium 28:12...tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin učiní hlavou,...
Deuteronomium 28:33... Plody tvé země a všechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi neznal, a po všechny dny budeš jen...
Deuteronomium 28:36... odvede i s králem, jehož si ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty ani tví otcové. Tam budete...
Deuteronomium 28:37...sloužit cizím bohům ze dřeva a kamene. Všem národům, mezi něž Hospodin rozptýlí, budeš za strašáka,...
Deuteronomium 28:49... od konce světa, na tebe Hospodin přivede národ, jenž přiletí jako orel, národ, jehož jazyku...
Deuteronomium 28:50...jako orel, národ, jehož jazyku nerozumíš, surový národ, jenž nebere ohled na starce a neslituje se nad...
Deuteronomium 28:64...obsadit. Hospodin vás rozptýlí mezi všechny národy, od jednoho konce světa po druhý. Tam budete sloužit...
Deuteronomium 28:65...tví otcové, bohům ze dřeva a z kamene. Mezi těmi národy si však neoddychneš; nenajdeš tam odpočinek ani pro...
Deuteronomium 29:15...a jak jsme cestou sem prošli územím různých národů. Viděli jste jejich nechutnosti, jejich hnusné modly...
Deuteronomium 29:17... našeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů. se mezi vámi nevyskytne kořen plodící takový...
Deuteronomium 29:23...Hospodin rozvrátil v zuřivém hněvu!" Všechny národy se budou ptát: "Proč to Hospodin zemi provedl?...
Deuteronomium 30:1... na tebe přijdou. Kdekoli budeš mezi všemi národy, do nichž Hospodin, tvůj Bůh, zažene, můžeš si je...
Deuteronomium 30:3...nad tebou, vrátí zpět a shromáždí ze všech národů, mezi něž Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil. I kdybys...
Deuteronomium 31:3... půjde před vámi. On sám před vámi vyhladí ony národy, abyste obsadili jejich zem. Jak Hospodin řekl,...
Deuteronomium 32:8...stařešinů a poví ti: Když Nejvyšší usazoval národy, lidské syny když rozmístil na zemi, dle počtu synů...
Deuteronomium 32:21...Nelidem proto vzbudím jejich žárlení, nerozumným národem je popudím. vzplanul oheň mého hněvu, šlehá...
Deuteronomium 32:28...přemohla je, to vůbec neudělal Hospodin!'" Ten národ úplně ztratil soudnost, docela cizí je mu rozumnost....
Deuteronomium 32:43... hlavami nepřátel a jejich vůdci." Jásejtenárody, tak jako jeho lid! On jistě pomstí krev služebníků...
Deuteronomium 33:17...býku čest mu náleží, jeho rohy jsou rohy buvolínárody ze všech zemských končinon těmi rohy porazí. Takové...
Deuteronomium 33:19...Isachare, v stanech svých! Na horu svolají různé národy, tam budou přinášet pravé oběti. Budou sytit z...
Jozue 3:17...celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý národ nepřešel Jordánem. Když pak celý národ překročil...
Jozue 4:1...celý národ nepřešel Jordánem. Když pak celý národ překročil Jordán, Hospodin promluvil k Jozuovi:...
Jozue 4:24...vysušil, dokud jsme nepřešli. To aby všechny národy země poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to...
Jozue 5:6...chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten národ bojovníků vyšlých z Egypta do posledního nevymřel,...
Jozue 5:8...nikdo neobřezával. Když pak byli všichni v celém národě obřezáni, zůstali na místě v táboře, dokud se...
Jozue 10:13...údolí Ajalonu!" Stanulo slunce, měsíc stál, než národ nepřátele potrestal. Právě tak se to píše v Knize...
Jozue 23:3...všechno Hospodin, váš Bůh, provedl se všemi těmi národy před vámi. Sám Hospodin, váš Bůh, bojoval za vás....
Jozue 23:4...jsem vašim kmenům do dědictví území zbývajících národů i všechna území národů, které jsem vyhladil - od...
Jozue 23:7...něj napravo ani nalevo. Rozhodně se nesměšujtenárody, které tu s vámi ještě zůstávají. Jména jejich bohů...
Jozue 23:9...dodnes. Hospodin před vámi vyhnal veliké a mocné národy; dodnes před vámi nikdo neobstál. Jediný z vás...
Jozue 23:12... Pokud se ale odvrátíte a spojíte se ze zbytkem národů, které zůstávají mezi vámi, a budete se s nimi...
Jozue 23:13...Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se vám léčkou a pastí, bičem na...
Jozue 24:17...po celou cestu, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, mezi nimiž jsme procházeli. Hospodin před námi...
Jozue 24:18... Hospodin před námi vyhnal Emorejce a všechny ty národy, které bydleli v zemi. I my tedy budeme sloužit...
Soudců 2:12...z Egypta, a následovali cizí bohy okolních národů. Klaněli se jim, a popouzeli tak Hospodina. Opustili...
Soudců 2:20...vzplanul proti Izrael hněvem a řekl: "Tento národ porušil mou smlouvu, kterou jsem vydal jejich otcům....
Soudců 2:21..., a proto před nimi nevyženu žádný národ, který zůstal po Jozuově smrti. Skrze budu Izrael...
Soudců 2:23...jejich otcové, anebo ne." Hospodin tam tedy ony národy nechal: nespěchal s jejich vyhnáním, když je nedal...
Soudců 3:1... když je nedal do rukou Jozuovi. Toto jsou národy, které Hospodin ponechal, aby jimi zkoušel Izraelce,...
Soudců 6:3... přitáhli Midiánci a Amalekovci s východními národy a přepadli jej. Tábořili v zemi a pustošili úrodu ...
Soudců 6:33...Midiánci a Amalekovci se spojili s východními národy, překročili Jordán a utábořili se v údolí Jizreel....
Soudců 7:12...tábora. Midiánců, Amalekovců a všech východních národů leželo v údolí jako kobylek! I jejich velbloudů bylo...
Soudců 8:10...se svými vojsky v Karkoru. Z tábora východních národů zbylo jen asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padlo....
1. Samuel 8:5...krále, nás vede - tak je to přece u všech národů." Když ale řekli: "Dej nám krále, nás vede,"...
1. Samuel 8:20...mít nad sebou krále. jsme jako všechny národy; nám vládne vlastní král, nás vede, za nás...
2. Samuel 7:23...slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid,...
2. Samuel 8:11...stejně jako stříbro a zlato ze všech ostatních národů, které si podmanil: Edomců, Moábců, Amonců,...
2. Samuel 22:44...Z různic v lidu zachránils , jako vůdce národů jsi ochránil, lid, jejž jsem ani neznal, slouží...
2. Samuel 22:48...Bůh mi dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národy. Zprostřed nepřátel vyvádíš, pozvedáš nad soky...
2. Samuel 22:50...násilníkem zachráníš. Proto budu chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi...
1. Královská 5:10...moudrost převyšovala moudrost všech východních národů i veškerou moudrost Egypta. Moudrostí předčil...
1. Královská 5:11...a Dardu. Jeho jméno proslulo po všech okolních národech. Složil tři tisíce přísloví a jeho písní bylo...
1. Královská 5:14...moudrosti, a tak přicházeli vyslanci ze všech národů, aby si poslechli Šalomounovu moudrost. Také týrský...
1. Královská 8:43...vše, by ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako...
1. Královská 8:53...ty jsi je, Hospodine, Pane můj, oddělil ze všech národů země jako své vlastní dědictví, jak jsi to řekl...
1. Královská 8:60...i svému lidu Izraeli den co den, aby všechny národy země poznaly, že Hospodin je Bůh a není žádného...
1. Královská 9:7...Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak...
1. Královská 11:2...Moábky, Amonky, Edomky, Sidoňanky, Chetejky - z národů, o nichž Hospodin synům Izraele řekl: "Nespojujte se...
1. Královská 14:24...prostituce. Dopouštěli se všech ohavností těch národů, které Hospodin před Izraelem vyhnal. Pátého roku...
1. Královská 18:10...zabije! Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, není národ ani království, kde můj pán nedal hledat. A když...
2. Královská 16:3...nechal provést ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Obětoval a...
2. Královská 17:8... Uctívali cizí bohy a řídili se zvyklostmi národů, které před nimi Hospodin vyhnal, a zvyklostmi...
2. Královská 17:15...následovali a marností se stali. Následovali národy ve svém okolí, ačkoli jim Hospodin řekl: "To...
2. Královská 17:26...je zabíjeli. Asyrský král tehdy dostal zprávu: "Národy, které jsi vystěhoval a přesídlil do samařských měst...
2. Královská 17:29...a učil je, jak uctívat Hospodina. Každý z těch národů si ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní...
2. Královská 17:33...také svým vlastním bohům podle zvyklostí těch národů, z nichž byli vystěhováni. dodnes se řídí podle...
2. Královská 17:41...a řídili se podle svých starých zvyků. Tyto národy sice začaly uctívat Hospodina, ale nadále sloužily...
2. Královská 18:33...nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové všech národů své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové...
2. Královská 19:12...měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy? předkové je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan,...
2. Královská 19:17...Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty národy i jejich země zpustošili a jejich bohy naházeli do...
2. Královská 21:2...očích zlé, podle ohavných způsobů těch národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu...
2. Královská 21:9...je svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil. Hospodin...
1. Letopisů 5:25...však Boha svých otců a odešli smilnit za bohy národů země, které před nimi Bůh vyhubil. Proto Bůh...
1. Letopisů 14:17...a Hospodin způsobil, že se ho bály všechny národy. Když si vystavěl paláce ve Městě Davidově,...
1. Letopisů 16:8... jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte o všech jeho...
1. Letopisů 16:20...jen trochu, byli jste tam jen hrstkou cizinců. Z národu do národu když bloudili, od jednoho k jinému...
1. Letopisů 16:24... zvěstujte jeho spásu každý den! O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem!...
1. Letopisů 16:26...chvály hodný, nad všechny bohy ohromný! Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Sláva...
1. Letopisů 16:31...neotřese, jásejte, nebesa, země raduje senárodům řekněte: "Hospodin kraluje!" Moře burácí se vším...
1. Letopisů 16:35..."Zachraň nás, Bože naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou...
1. Letopisů 17:21...slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid!...
1. Letopisů 18:11...stříbro a zlato, které ukořistil všem ostatním národům: Edomcům, Moábcům, Amoncům, Filištínům a...
2. Letopisů 6:33...vše, by ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako...
2. Letopisů 7:20...Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak...
2. Letopisů 15:6...zpět. Mezi obyvateli všech zemí vládne nepokojNárody i města se drtí navzájem, neboť je Bůh stíhá...
2. Letopisů 20:6...Bůh na nebesích! To ty vládneš královstvím všech národů a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže obstát...
2. Letopisů 25:15...řekl: "Proč uctíváš bohy, kteří nedokázali svůj národ vysvobodit z tvých rukou?" Král mu na to odpověděl:...
2. Letopisů 28:3...syny prováděl ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Obětoval a...
2. Letopisů 32:13... co jsem provedl i moji otcové všem okolním národům? Dokázali snad jejich bohové vysvobodit své země z...
2. Letopisů 32:14...své země z mých rukou? Kdo z bohů těch národů, které moji otcové vyhladili, dokázal vysvobodit...
2. Letopisů 32:15...klamat a podvádět! Nevěřte mu! Žádný bůh žádného národa ani království nedokázal vysvobodit svůj lid z ...
2. Letopisů 32:17...Boha Izraele. Říkal o něm: "Jako bohové okolních národů nevysvobodili svůj lid z ruky, tak svůj lid z ...
2. Letopisů 32:19...o jeruzalémském Bohu jako o bozích okolních národů, vyrobených lidskýma rukama. Král Ezechiáš a prorok...
2. Letopisů 32:23... protože po tom všem stoupl v očích všech národů. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Modlil se ale...
2. Letopisů 33:2...očích zlé, a řídil se ohavnými zvyklostmi národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu...
2. Letopisů 33:9...svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil. Hospodin...
2. Letopisů 35:21...judský králi. Netáhnu dnes proti tobě, ale proti národu, se kterým válčím. A Bůh mi řekl, si pospíším....
Ezdráš 3:3...základech. Přestože měli obavy z okolních národů, přinesli na něm zápalné oběti Hospodinu, a sice...
Ezdráš 4:10... súských (to jest elamských) i všech ostatních národů, které veliký a vznešený Ašurbanipal přistěhoval a...
Ezdráš 6:21...nimi každý, kdo se oddělil od nečistoty okolních národů, aby hledal Hospodina, Boha Izraele. Po sedm dní...
Ezdráš 9:1...lid, kněží ani levité se neoddělují od okolních národů - Kananejců, Chetejců, Perizejců, Jebusejců, Amonců,...
Ezdráš 9:2...s jejich dcerami. Svaté símě se mísí s okolními národy a vedoucí hodnostáři jdou v nevěrnosti...
Ezdráš 9:11...jdete obsadit, je poskvrněná nečistotou okolních národů, kteří tu zemi naplnili svými špinavými ohavnostmi...
Ezdráš 9:14...porušovat tvá přikázání a příznit se s těmito národy páchajícími ohavnost? Což by ses na nás nerozhněval...
Ezdráš 10:2...Boha, když jsme se ženili s cizinkami z okolních národů. Přesto však Izrael ještě naději. Zavážeme se teď...
Ezdráš 10:11... Splňte jeho vůli a oddělte se od okolních národů i od těch cizinek." Celé shromáždění odpovědělo...
Nehemiáš 1:8...‚Budete-li mi nevěrní, rozptýlím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátíte a budete zachovávat a...
Nehemiáš 5:9...v bázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy neměly proč hanět? I se svými bratry a mládenci...
Nehemiáš 5:17...a k tomu všichni návštěvníci z okolních národů. Každý den se na můj účet podával jeden býk, šest...
Nehemiáš 6:6...měl s sebou otevřený dopis. V něm stálo: "Mezi národy se proslýchá a Gešem to potvrzuje, že s Židy...
Nehemiáš 6:16...všichni naši nepřátelé ve všech okolních národech, byli zděšeni a zdrceni. Poznali, že to dílo...
Nehemiáš 9:22... nohy neotekly. Vydal jsi jim královstvínárody, každý kout jsi jim přidělil. Získali zemi Sichona,...
Nehemiáš 9:24...nimi porazil. Do rukou jsi jim vydal králenárody země, takže s nimi naložili podle libosti. Dobyli...
Nehemiáš 9:30... když ale přesto odmítali slyšet, vydal jsi je národům světa do rukou. V nesmírném slitování jsi ale s...
Nehemiáš 10:29...sluhové a každý, kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy, synové a dcery, každý,...
Nehemiáš 10:31...a pravidla: "Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a s jejich dcerami nebudeme ženit své syny. Když k...
Nehemiáš 10:32...nebudeme ženit své syny. Když k nám z okolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávali v den...
Nehemiáš 13:24...mluvily napůl ašdodsky anebo jazyky ostatních národů. Vytýkal jsem jim to, zlořečil jim, některé muže...
Nehemiáš 13:26...nezhřešil izraelský král Šalomoun?! Mezi tolika národy nebylo krále jako on - Boží miláček, jehož Bůh...
Ester 1:16...proti králi, ale i proti všem velmožům a všem národům ve všech provinciích krále Xerxe. Když se ta zpráva...
Ester 1:22...vzkázal jejich vlastním písmem, každému národu jejich jazykem: "Každý muž je doma pánem a se...
Ester 3:6...jen na Mordechaje. Když se dozvěděl Mordechajovu národnost, usmyslel si, že vyhladí všechny Židy v celé...
Ester 3:8... Haman potom řekl králi Xerxovi: "Je tu jeden národ mezi národy všech provincií tvé říše, roztroušený,...
Ester 3:12...provincie a představitelům jednoho každého národa. Do každé provincie se psalo jejich písmem, jednomu...
Ester 3:14...v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech, aby se mohli na ten den připravit. Poslové na...
Ester 4:8... že jít za králem orodovat u něj za svůj národ a vyprosit jeho milost. Hatach se vrátil a pověděl...
Ester 8:9...se psalo jejich písmem, jednomu každému národu jejich jazykem a Židům také jejich písmem a jejich...
Ester 8:11...a vyhladit jakékoli ozbrojence z kteréhokoli národa či provincie, kteří by napadli je nebo jejich ženy a...
Ester 8:13...v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech, aby Židé mohli být v ten den připraveni k odplatě...
Ester 8:17...veselí a jásot, hody a svátky. Mnozí z ostatních národů se tehdy požidovštili, protože na padl strach z...
Ester 9:2...nimi neobstál; strach z nich padl na všechny národy. Také všichni představitelé provincií, satrapové,...
Job 1:3...měl velmi mnoho. Mezi všemi východními národy mu nebylo rovného. Jeho synové, každý ve svůj den,...
Job 12:23... na světlo vyvádí, co bylo v příšeří. Rozmnožuje národy a pak je ničí, dává jim rozmach a pak je rozhání....
Job 34:29...tvář, kdo ho uvidí? On přitom bdí nad lidminárody, tak aby bezbožní vládnout nemohli a nesváděli lidi...
Job 36:31...mořské hlubiny! Takovým způsobem spravuje národy, takto jim opatřuje pokrm v hojnosti. Ve svých...
Žalmy 2:1...ničemných se vniveč obrátí. Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali,...
Žalmy 2:8...ode dneška Otcem tvým! Požádej a učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým...
Žalmy 7:8... probuď se, Bože, nastol pořádek! Shromáždění národů obklopí, znovu usedni na trůn nad nimi -...
Žalmy 7:9...usedni na trůn nad nimi - Hospodin bude soudit národy! Obhaj , Hospodine, vždyť jsem nevinný, jsem bez...
Žalmy 9:9...trůn ustavil. Sám bude spravedlivě soudit světnárody bude spravovat poctivě. Hospodin je útočištěm...
Žalmy 9:12... jenž trůní na Sionu, o jeho skutcích povězte národům: Mstitel prolité krve na myslí, nářek ztrápených...
Žalmy 9:20... proti lidské zvůli, před tvým soudem stanou národy! Vyděs je, Hospodine, jsou zastrašeni, poznají...
Žalmy 18:44...Z různic v lidu zachránils , za vůdce národů jsi postavil, lid, jejž jsem ani neznal, slouží...
Žalmy 18:48...Bůh dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národy, zprostřed nepřátel vyvádí. Pozvedáš nad ...
Žalmy 18:50...násilníkem zachráníš. Proto budu chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi...
Žalmy 22:7...jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba národa. Každý se posmívá při pohledu na , pošklebuje se,...
Žalmy 22:28...tvojí tváří se klanět budou všechny rodinynárody. Vždyť Hospodinovo je království, on vládne nad...
Žalmy 22:29... Vždyť Hospodinovo je království, on vládne nad národy! Všichni bohatí světa se před ním skloní, všichni do...
Žalmy 33:10...stalo se, všechno povstalo jeho příkazem. Záměry národů Hospodin kazí, lidské úmysly vniveč obrací....
Žalmy 33:12...navždy, úmysly jeho srdce od věků navěky! Blaze národu, jehož Bůh je Hospodin, lidu, jenž vyvolil za své...
Žalmy 43:1...mi právo, Bože, buď mým obhájcem před bezbožným národem, zachraň před lstivým a podlým člověkem! Jsi...
Žalmy 44:3...jsi vyhnal pohany, a je jsi usadil; rozdrtils národy, a je jsi rozplodil. Svým vlastním mečem tu zemi...
Žalmy 44:15...smíchu a zábavě. Udělal jsi z nás pořekadlo mezi národy, aby nad námi lidé třásli hlavami. Denně je přede...
Žalmy 45:6...zmůže věci úžasné! Tvé šípy, králi, ostré jsounárody skolí před tebou, srdce tvých soků zasáhnou! Tvůj...
Žalmy 45:13...tvůj pán. I město Týr ti přinese dary, velmoži národů se před tebou pokoří! Královská dcera ve vší slávě...
Žalmy 45:18...po všechna pokolení, na věky věků chválí národy! Pro předního zpěváka, vysokým hlasem. Píseň synů...
Žalmy 46:7...neotřese, Bůh je ochrání v ranním svítáníNárody bouří se? Hroutí se říše? Na jeho povel se země...
Žalmy 46:11...Vězte, že jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi! S námi je Hospodin zástupů...
Žalmy 47:2... Žalm synů Korachových. Tleskejte Bohu, všechny národy, vyšlete k němu pokřik radosti! Nejvyšší, hrozivý je...
Žalmy 47:4... veliký Král je všude na zemi. On nám podmaňuje národy, pod naše nohy položil pohany. Naše dědictví nám...
Žalmy 47:9...zpívejte žalm poučný: Kraluje Bůh nad všemi národy, Bůh sedí na trůnu své svatosti. Vůdcové národů se...
Žalmy 47:10...národy, Bůh sedí na trůnu své svatosti. Vůdcové národů se scházejí k Bohu Abrahama - jsou jeho lid! Štíty...
Žalmy 49:2...předního zpěváka. Žalm synů Korachových. Všechny národy, naslouchejte, obyvatelé světa, poslyšte, obyčejní...
Žalmy 57:10... chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá k samému nebi, tvá věrnost vzhůru k...
Žalmy 65:8...zkrotit řev moře, jekot jeho vln, bouřící národy, svými zázraky ohromuješ celý svět, od východu k...
Žalmy 66:7...něm! Navěky vládne ve své síle, jeho oči bdí nad národy - neprosadí se vzbouřenci! séla Našemu Bohu, národy,...
Žalmy 66:8...- neprosadí se vzbouřenci! séla Našemu Bohunárody, dobrořečte, hlas jeho chvály nechte znít. Vždyť...
Žalmy 67:4...na zemi známa, mezi všemi lidmi spása tvá!  národy, Bože, slaví, oslavují všechny národy! ...
Žalmy 67:5...slaví, oslavují všechny národy! všechny národy zpívají štěstím, že soudíš lidi poctivě, národy...
Žalmy 67:6...poctivě, národy světa že spravuješ! séla  národy, Bože, slaví, oslavují všechny národy! Úrodu...
Žalmy 68:31... jež v rákosí se skrývá, to stádo buvolů, býčí národy. Rozdupej dychtící po kusu stříbra, rozežeň národy...
Žalmy 72:11... se mu všichni králové klaní, všechny národy slouží mu! Chudáka v jeho křiku jistě vysvobodí a...
Žalmy 72:17...věhlas vydrží! jsou v něm požehnány všechny národy, za blaženého jej prohlásí! je požehnán...
Žalmy 74:18...si, Hospodine, na rouhání nepřátel, na to, jak národ bláznů tvé jméno urážel! Nedávej šelmám duši své...
Žalmy 77:15... jenž koná zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi národy! Svou paží vykoupil jsi svůj lid - Jákobovy a...
Žalmy 82:8... abys soudil zemi - vždyť tobě patří všechny národy! Zpívaný žalm Asafův...
Žalmy 83:5...se proti tvým nejdražším: Pojďte, říkají, ten národ vyhladíme, aby se zapomnělo na jméno Izrael!...
Žalmy 86:9... jako ty, tvým skutkům není podobných! Všechny národy, kterés učinil, přijdou se tobě poklonit, tvé jméno,...
Žalmy 87:6...posílí sám Nejvyšší!" Hospodin zapíše, sečte národy: "I tenhle se tu narodil." séla proto zpěváci při...
Žalmy 89:16... láska a věrnost předchází tvoji tvář! Blaze národu, jenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé tváře...
Žalmy 89:51...jak je tvůj služebník pohrdán! Urážky všech těch národů mi padly do klína! Jak jen se, Hospodine, tví...
Žalmy 94:10...zformoval oko - copak nevidí? Ten, který trestá národy - copak nesoudí? Učiteli lidstva snad chybí vědění?...
Žalmy 96:3... jeho spásu zvěstujte den co den. O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem!...
Žalmy 96:5...chvály hodný, nad všechny bohy ohromný. Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Sláva...
Žalmy 96:10...svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá zemNárodům řekněte: "Hospodin kraluje!" Pevně je postaven svět...
Žalmy 96:13...aby soudil zem! On bude spravedlivě soudit světnárody bude soudit v pravdě své!" Hospodin kraluje, raduj...
Žalmy 97:6...jeho spravedlnosti, na jeho slávu hledí všechny národy. Hanba všem, kdo uctívají bůžky, těm, kdo se chlubí...
Žalmy 98:2...spasení, svou spravedlnost zjevil před všemi národy. Na svoji lásku se rozpomněl, na svou věrnost k domu...
Žalmy 98:9...soudit zem. On bude spravedlivě soudit světnárody bude soudit poctivě! Hospodin kraluje - národy,...
Žalmy 99:1... národy bude soudit poctivě! Hospodin kralujenárody, chvějte se! Trůní nad cherubíny - země třese se!...
Žalmy 99:2...Veliký je na Sionu Hospodin, vyvýšený nad všemi národy. Tvé jméno veliké a hrozné velebí: "On je...
Žalmy 102:16...prachem jsou hnuti lítostí! Hospodinovo jméno národy ctít budou a všichni králové světa slávu tvou, ...
Žalmy 102:23...na Sionu znít, Jeruzalém jeho chvála naplnínárody a království se shromáždí, aby Hospodinu...
Žalmy 105:1... jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte o všech jeho...
Žalmy 105:13...bylo jen trochu, byli jenom hrstkou cizinců. Z národu do národu když bloudili, od jednoho k jinému...
Žalmy 105:20... král ho pak nechal propustit z okovů, vládce národů dal mu svobodu. Správcem svého paláce jej učinil -...
Žalmy 105:44...jim daroval země pohanů, dědičně získali úsilí národů, aby se řídili jeho pravidly a dodržovali jeho...
Žalmy 106:5...Štěstí tvých vyvolených dej mi zakusit, s tvým národem se mohu veselit a chlubit se spolu s těmi, kdo...
Žalmy 106:27...padnout na poušti, že jejich símě rozežene po národech, po cizích zemích že je rozpráší. Potom se s...
Žalmy 106:34... že se unáhlil svými rty. Potom nevyhladili národy, o kterých jim to Hospodin poručil. Promísili se s...
Žalmy 106:47...v zajetí. Zachraň nás, Hospodine, náš Bože, a z národů nás posbírej! Tvé svaté jméno oslavíme, tvou...
Žalmy 108:4... chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá výše než k nebi, tvá věrnost vzhůru...
Žalmy 110:6...jeho hněv, králové budou sraženi! bude soudit národy, všude nakupí mrtvoly - srazí i hlavy velmocí! Z...
Žalmy 113:4...jménu Hospodin! Hospodin je vznešený nad všemi národy, jeho sláva klene se nad nebesy. Kdo je jako náš Bůh...
Žalmy 117:1...Haleluja! Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit! Jeho láska k nám je...
Žalmy 126:2...smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: "Veliké věci jim učinil Hospodin!" Veliké věci nám...
Žalmy 135:10... na všechny služebníky tvé! On porazil četné národy a mocné krále zbil - emorejského krále Sichona i Oga...
Žalmy 144:2... záchrana. On je můj štít, na něj spoléhám, i národy mi poddává. Co je, Hospodine, člověk, že o něm víš,...
Žalmy 147:20... své zákony a práva Izraeli dal. Žádnému národu to neučinil, a proto nepoznali jeho pravidla....
Žalmy 148:11...i ptáci na křídlech, králové světa a všechny národy, všichni vůdcové a vládci na zemi, mladíci spolu s...
Žalmy 149:7... aby konali pomstu nad pohany, aby trestali mezi národy, jejich krále aby svázali řetězy, jejich velmože aby...
Přísloví 14:34...tupců, též vyjde najevo. Spravedlnost povznáší národ, hřích je národům k ostudě. Rozumného služebníka...
Přísloví 24:24... bude proklínán lidmi, takovému budou spílat národy. Žalobci však bývají oblíbeni, takoví se jen chvály...
Přísloví 29:2...lid se raduje, když vládnou darebácinárod běduje. Kdo miluje moudrost, působí otci radost,...
Přísloví 30:25... nad mudrce jsou ale moudřejší: mravencinárod nepříliš silný, v létě si ale chystají zásoby;...
Přísloví 30:26...silný, v létě si ale chystají zásoby; králícinárod nepříliš mocný, ve skále si však staví obydlí;...
Izaiáš 1:4...Izrael ale nechce znát, můj lid si nevšímá! Achnárode hříšníků, lide obtížený vinami, plemeno zločinců,...
Izaiáš 2:2...nad všechny výšiny. Pohrnou se k všechny národy, zástupy lidí půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na...
Izaiáš 2:4...se jeho slovo rozšíří. On bude soudit mezi národy, zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých mečů ukují...
Izaiáš 5:26...se ještě chystá udeřit. Pozvedá korouhev pro národ zdaleka, od konce světa ho hvízdnutím přivolá, a hle...
Izaiáš 7:8...let bude Efraim rozdrcen, takže nebude národem. Hlavou Efraima je Samaří a hlavou Samaří...
Izaiáš 8:9...obzoru." Bůh je s námi - Immanuel! Spolčete senárody, a děste se, všechny daleké země, poslyšte: Ozbrojte...
Izaiáš 9:2...stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil jsi tento národ, jeho radost jsi rozhojnil, a tak se radují před...
Izaiáš 10:6... prchlivost! Vypravil jsem je proti bezbožnému národu, poslal jsem je na lid, jenž ve mně budí zlost, aby...
Izaiáš 10:7...jen na to, jak by hubil, jak by vymýtil mnohé národy. Říká totiž: "Nejsou velitelé samí...
Izaiáš 10:13...a svou moudrostí - vždyť jsem zkušený! Hranice národů jsem odstranil, vyplenil jsem jejich poklady,...
Izaiáš 10:14... zporážel jsem jejich trůny jako býk. Bohatství národů ruka pobrala, jako se hnízdo vybírá; jako se...
Izaiáš 11:10...pro lidské zástupy a budou ho vyhledávat národy, neboť jeho odpočinutí bude slavné. V ten den Pán...
Izaiáš 11:12... Babylonie, Chamátu i z mořských ostrovů. Před národy zvedne korouhev, shromáždí rozehnaný Izrael;...
Izaiáš 11:14... Vrhnou se na západ, na filištínské svahynárody na východě spolu vyplení. Vztáhnou své ruce na Edom...
Izaiáš 12:4... jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy, jeho jméno prohlašujte jako nejvyšší! Zpívejte...
Izaiáš 13:4...armáda! Slyš lomoz království a shromážděné národy - Hospodin zástupů chystá vojsko do války! Táhnou ze...
Izaiáš 14:2...se k nim i cizinci a připojí se k domu JákobovuNárody se jich ujmou a přivedou je zpět domů a dům Izraele...
Izaiáš 14:6...hůl ničemů, žezlo vladařů, jež zuřivě bilo národy neustálými ranami, jež vztekle vládlo nad lidmi...
Izaiáš 14:9... nutí vstát z jejich trůnů všechny krále národů. Ti všichni hlasem jediným takto osloví: "Tak ...
Izaiáš 14:12...Poražen jsi byl na zem - ty, jenž jsi srážel národy! Říkával sis přece v srdci: "Vyšplhám se k nebi,...
Izaiáš 14:18...města podvracel a vězně domů nepouštěl?" Králové národů slavně pohřbeni,každý ve své hrobce leží si. Ty jsi...
Izaiáš 14:26...rozhodnutí o celé zemi, ruka vztažená na všechny národy. Hospodin zástupů rozhodl - kdo mu zabrání? Jeho...
Izaiáš 16:8...pole zvadla tak jako v Sibmě vinná réva. Vládci národů zdupali její ratolesti, které k Jaezeru sahaly,...
Izaiáš 17:12...davům lidí jako když bouří moře při bouři! Běda národům burácejícím jako burácejí vody v peřejích! ...
Izaiáš 17:13...jako burácejí vody v peřejích! burácejí národy jako burácením vod mohutných, on je okřikne,...
Izaiáš 18:2...člunech! Vzhůru, vy rychlí poslové, k urostlému národu lesklé pleti, k lidu široko daleko budícímu děs, k...
Izaiáš 18:7...divoká zvěř přes zimu. V onen čas urostlý národ lesklé pleti, lid široko daleko budící děs, panovačný...
Izaiáš 23:3... z úrody Nilu jsi, Týre, tyl, byl jsi tržištěm národů. Zastyď se, Sidone, mořská pevnosti, neboť moře...
Izaiáš 24:4... celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť...
Izaiáš 24:13...roztříštěna na kusy. Toto se stane na zemi mezi národy - jako když se češou olivy, jako když po vinobraní...
Izaiáš 25:6...na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy, hody se zralým vínem a masem šťavnatým, s vínem...
Izaiáš 25:7...všechny lidi halící, roušku kryjící všechny národy - samu smrt navždy odstraní! Panovník Hospodin setře...
Izaiáš 26:15... nenechal jsi po nich ani památky. Rozmnožil jsi národ, Hospodine, rozmnožil jsi národ, oslavil ses,...
Izaiáš 28:11...řečí a cizím jazykem bude Bůh mluvit s tímto národem. Kdysi jim řekl: "Toto je odpočinek, nechte...
Izaiáš 29:7... plamenem ohně, který vše pohltí. Horda všech národů, jež proti Arieli bojují - ti, kdo proti němu vyšli...
Izaiáš 29:8...hrdlem vyprahlým - právě tak dopade horda všech národů, jež bojují proti hoře Sionu. Trňte a ustrňte!...
Izaiáš 30:7... Egyptu, který nezmůže vůbec nic, a proto ten národ nazývám "Nehybná obluda". Nyní jdi, vyryj to pro ...
Izaiáš 30:28... která k bradě vystoupí - přichází přesít národy sítem marnosti, sevřít jim čelisti uzdou bloudění....
Izaiáš 33:3...čase soužení záchranou. Před tvým mocným hlasem národy utečou, jakmile povstaneš, pohané se rozprchnou....
Izaiáš 33:12... slámu rodíte; ohněm vás pohltí vlastní hněvNárody budou spáleny na prášek, vykácené trní oheň sežehne....
Izaiáš 34:1... který tam bydlí, bude zbaven vin. Přistuptenárody, to slyšíte, pozorně to, lidé, sledujte! ...
Izaiáš 34:2... co na něm vyraší: Hospodin se hněvá na všechny národy, zlobí se na všechny jejich zástupy; jako proklaté...
Izaiáš 36:18...nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové všech národů své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové...
Izaiáš 37:12...měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy? předkové je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan,...
Izaiáš 37:18...Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty národy i jejich země zpustošili a jejich bohy naházeli do...
Izaiáš 40:15...vědění a seznámil ho s cestou moudrosti? Hlenárody jsou jako kapka do vědra, neváží víc než smítko na...
Izaiáš 40:17... k oběti by nestačila jeho zvířena. Všechny národy jsou před ním jako nic, jsou pro něj nicota a ještě...
Izaiáš 41:1...znaveni. Zmlkněte přede mnou, ostrovy!  národy zkusí nabrat sil! Jen se přiblíží a promluví -...
Izaiáš 41:2...vítěze a povolal ho ke službě? Kdo podmanil mu národy a dal mu vládnout nad králi? V prach je svým mečem...
Izaiáš 42:1...si oblíbil! Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude křičet, nebude se přít, jeho...
Izaiáš 42:6...ochráním. Svému lidu dám do smlouvy, světlem národů učiním, abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně...
Izaiáš 43:4...vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy. Neboj se, jsem s tebou. Od východu přivedu tvé...
Izaiáš 43:9...lidé se shromáždí, se společně sejdou národy. Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo minulé věci...
Izaiáš 45:1... jehož jsem vzal za pravici, abych mu podmaňoval národy a krále před ním odzbrojil, abych mu otevíral brány...
Izaiáš 45:20...poctivé. Shromážděte se a přijďte, uprchlícinárodů, spolu přistupte! Nechápou ti, kdo dřevěné modly...
Izaiáš 49:1...pro ničemy! Poslouchejte , ostrovy, daleké národy, slyšte : Hospodin povolal od narození,...
Izaiáš 49:6...nazpět ty, kdo z Izraele přežili. Světlem národů proto činím , aby spása obsáhla celý svět. Toto...
Izaiáš 49:7...Izraele, jeho Svatý, tomu, jímž lidé pohrdajínárody si ho oškliví, služebníku vládnoucích: Králové...
Izaiáš 49:22...svou ruku k pohanům, zvednu korouhev na znamení národům! V náručí tvé syny přinesou, tvé dcery ponesou na...
Izaiáš 51:4..., můj lide, poslouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení totiž vzejde ode , právo lidem zasvitne....
Izaiáš 51:5...blíží se, spása je na cestě, paže národům právo přinese. Ostrovy na čekají, mou paži...
Izaiáš 52:10...vykoupil! Hospodin svou svatou paži obnažil všem národům přímo na očích, aby všechny zemské končiny viděly...
Izaiáš 52:15...- ani člověku nebyl podoben), tak mnohé národy zase ohromí: I králové kvůli němu oněmí, spatří...
Izaiáš 54:3...kolíky. Rozmůžeš se totiž doprava i dolevanárodům budou vládnout tvoji potomci a zpustlá města obsadí...
Izaiáš 55:5...pro lidi, aby vedl a učil zástupy. Hle, zavoláš národy, které neznal jsi, a národy, jež neznaly, k tobě...
Izaiáš 56:7...můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy. Tak praví Panovník Hospodin, který shromažďuje...
Izaiáš 58:2... prý hledají, cesty by rádi poznali! Jako národ, jenž se spravedlivě chová a neopouští zákony svého...
Izaiáš 60:2...nad tebou! Hle, tma přikryje zemi a soumrak národy, nad tebou ale vzejde Hospodin, jeho sláva nad tebou...
Izaiáš 60:3...nad tebou se objeví. Ke tvému světlu půjdou národy a králové k jasu tvého svítání. Jen zvedni oči,...
Izaiáš 60:5...obrátí se k tobě mořské poklady, bohatství národů k tobě zamíří. Stáda velbloudů zaplaví, dromedáři...
Izaiáš 60:11...ve dne ani v noci, aby k tobě přišlo bohatství národů i jejich králové ve vítězném průvodu. Národ a...
Izaiáš 60:12...národů i jejich králové ve vítězném průvoduNárod a království, jež ti neslouží, zahynou; takové národy...
Izaiáš 60:16...byla, všem pokolením budeš radostí. Mléko národů budeš pít, sát budeš z prsů královských a poznáš, že...
Izaiáš 60:22...toho nejmenšího bude kmen, nepatrný bude mocným národem. jsem Hospodin; v pravý čas to rychle učiním. ...
Izaiáš 61:6...vám říkat: Našemu Bohu sloužící. Bohatstvím národů se budete sytit, oblečete se do jejich nádhery....
Izaiáš 61:9...bude známé mezi pohany a jejich potomci mezi národy: Všichni, kdo je uvidí, tehdy uznají, že jsou símě,...
Izaiáš 61:11...vzklíčit spravedlnosti a chvále před všemi národy. Kvůli Sionu nezůstanu mlčet, kvůli Jeruzalému...
Izaiáš 62:2...rozbřesk a jeho spása nevzplane jako pochodeňNárody spatří tvoji spravedlnost i všichni králové slávu...
Izaiáš 62:10...silnici, vyberte kamení, zvedněte korouhev pro národy! Hle, Hospodin nechá provolat do všech konců světa:...
Izaiáš 63:3...lis? sám jsem šlapal vinnou káď a nikdonárodů se ke mně nepřidal. Ve svém hněvu jsem je pošlapal,...
Izaiáš 63:6...jsem se posílil. Ve svém hněvu jsem šlapal národy, svou prchlivostí jsem je opojil, jejich krev jsem...
Izaiáš 64:1...tvé jméno poznají, se před tebou třesou národy! Jako když jsi konal své nečekané divy - sestoupils...
Izaiáš 65:1... dal jsem se najít těm, kdo o nestáliNárodu, který jméno nevzýval, jsem říkal: "Jsem tu! Jsem...
Izaiáš 66:8...Vznikne snad země v jednom dni? Narodí se národ v jeden okamžik? Jakmile však Dcera sionská rodit...
Izaiáš 66:12...Hle - jako řekou zaplavím ji pokojem a slávou národů jako rozvodněným potokem. Budete se kojit v jejím...
Izaiáš 66:18... a proto přijdu, abych shromáždil všechny národy a jazyky; přijdou a moji slávu uvidí! Vložím na ...
Izaiáš 66:19...na znamení a ty, kteří vyváznou, pošlu mezi národy - do Taršiše, Libye a Lydie, k těm slavným...
Izaiáš 66:20...pak přivedou všechny vaše bratry ze všech národů jako dar Hospodinu na moji svatou horu do Jeruzaléma...
Jeremiáš 1:5... Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem národům učinil jsem prorokem." "Ach ne, Hospodine, Pane...
Jeremiáš 1:10...do úst svá slova. Pohleď, dnes ustanovuji nad národy a královstvími, abys vyvracel a podvracel, ničil a...
Jeremiáš 2:11...to: Kdy se co takového stalo? Vyměnil nějaký národ své bohy, i když to žádní bozi nebyli? Můj lid ale...
Jeremiáš 3:17...trůnem a budou se tam scházet všechny národy - k Hospodinovu jménu v Jeruzalémě. se nebudou...
Jeremiáš 3:19...tu krásnou zemi, nejcennější skvost mezi národy! Říkal jsem si, že budeš nazývatOtče' a...
Jeremiáš 4:2...žije Hospodin!' Pak by si jeho jménem žehnaly národy a jím se chlubily." Toto praví Hospodin obyvatelům...
Jeremiáš 4:7...ničení. Lev vyskočil ze své houštiny, hubitel národů vyrazil. Vydal se ze své domoviny, aby tvou zemi...
Jeremiáš 4:16...slyšet, z pohoří Efraim jde zlá zvěst. Oznamte národům: ‚ jsou tu!' Ohlaste Jeruzalému: ‚Zdaleka ...
Jeremiáš 5:9... Copak je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový? Projděte jejich vinice a pustošte, ale...
Jeremiáš 5:15...tento lid. Hle, dome Izraele, přivedu na vás národ zdaleka, praví Hospodin. Národ prastarý je to, národ...
Jeremiáš 5:29... Copak je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový? Co se to v téhle zemi děje? Hrůza!...
Jeremiáš 6:18...polnice. Vy jste však řekli: ‚Nechceme!' Protonárody, slyšte a buďte svědkové toho, co se jim stane. Slyš...
Jeremiáš 6:22...severu vojsko přichází, od konců světa zvedá se národ mohutný! Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou krutí a...
Jeremiáš 7:28...volat, neodpovědí ti. Proto jim řekni: ‚Toto je národ, který neposlouchá Hospodina, svého Boha, a nenechá...
Jeremiáš 9:8... Copak je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový?" Pláču a běduji nad horami, nad stepními...
Jeremiáš 9:15...pelyňkem a k pití jim dám jed. Rozptýlím je mezi národy, které neznali oni ani jejich otcové, a pošlu za...
Jeremiáš 9:25...pouště, kteří si vyholují skráně. Všechny ty národy jsou totiž neobřezané a všechen dům Izraele ...
Jeremiáš 10:3... ačkoli se jich děsí pohané. To, čím se řídí národy, jsou pouhé nesmysly: dřevo pokácené v lese, výtvor...
Jeremiáš 10:7...mocí jsi pověstný. Kdo by se nebál, Králi národů? Jen ty zasloužíš úctu! Mezi mudrci všech národů a...
Jeremiáš 10:10...a věčný Král! Země se třese před jeho zlobounárody neobstojí, když se rozhněvá. Řekněte jim tohle:...
Jeremiáš 10:25... nezdrtíš. Vylij svou zuřivost raději na národy, které se k tobě neznají, vylij ji na kmeny, které...
Jeremiáš 12:17...můj lid. Pokud však neposlechnou, pak takový národ zcela vyvrátím a vyhubím, praví Hospodin." Hospodin...
Jeremiáš 14:22...na svou smlouvu s námi, neruš ji! Umí snad modly národů dávat déšť? Prší snad z nebe samo od sebe? Ne,...
Jeremiáš 16:19...v den soužení, od konců světa k tobě přijdou národy se slovy: Naši otcové zdědili samé lži, marnost a...
Jeremiáš 18:7...hrnčíře, dome Izraele. Kdykoli mohu prohlásitnárodu nebo království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím;...
Jeremiáš 18:8...vyvrátím, podvrátím a zničím; pokud se však ten národ, o kterém jsem mluvil, odvrátí od svého zla, pak i ...
Jeremiáš 18:9...zamýšlel proti nim. Jindy zas mohu prohlásitnárodu nebo království, že je vybuduji a zasadím; pokud...
Jeremiáš 18:13...'" A proto tak praví Hospodin: "Ptejte se mezi národy - Kdo kdy co takového slyšel? Panna izraelská...
Jeremiáš 22:8...cedry a naházejí do ohně! budou lidé z mnoha národů procházet kolem tohoto města, budou se jeden druhého...
Jeremiáš 25:9...tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali...
Jeremiáš 25:11... Z celé této země zbude hrůzná pustina a tyto národy budou po sedmdesát let otročit babylonskému králi....
Jeremiáš 25:12...let naplní, potrestám babylonského krále i jeho národ za jejich vinu, praví Hospodin, a nechám Babylonii...
Jeremiáš 25:13... všechno, co Jeremiáš prorokoval o všech těch národech. I oni sami budou otročit mocným národům a velikým...
Jeremiáš 25:14...těch národech. I oni sami budou otročit mocným národům a velikým králům. Odplatím jim za jejich skutky, za...
Jeremiáš 25:15...ruky kalich s vínem hněvu a dej z něj pít všem národům, k nimž posílám. se napijí, budou se potácet...
Jeremiáš 25:17...kalich z Hospodinovy ruky a napojil jím všechny národy, k nimž Hospodin poslal: Jeruzalém a judská města...
Jeremiáš 25:24...všechny krále Arábie; všechny krále směsice národů žijících na poušti; všechny krále Zimri; všechny...
Jeremiáš 25:31...světě se šíří hluk boje, neboť Hospodin obžaluje národy; soudí se s každým smrtelníkem a ničemy dává...
Jeremiáš 25:32...Hospodin.' Tak praví Hospodin zástupů: ‚Hle, od národu k národu se šíří neštěstí, od nejzazších konců světa...
Jeremiáš 26:6...Šílu a z tohoto města učiním nadávku mezi všemi národy na zemi.'" Kněží, proroci i všechen lid poslouchali,...
Jeremiáš 27:7...mu do služeb dokonce i polní zvěř. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než...
Jeremiáš 27:8...mocné národy a velicí králové podrobí do službyNárod a království, které by se nepoddalo babylonskému...
Jeremiáš 27:11...od vlasti. Vyženu vás pryč, abyste zahynuli. Ale národ, který skloní šíji pod jho babylonského krále a poddá...
Jeremiáš 27:13... hladem a morem, jak to Hospodin prohlásilnárodu, který se nepoddá babylonskému králi? Neposlouchejte...
Jeremiáš 28:11...babylonského krále Nabukadnezara na šíji všech národů!'" Prorok Jeremiáš tehdy odešel pryč. Poté, co...
Jeremiáš 28:14...zástupů, Bůh Izraele: Na šíji všech těchto národů vložím železné jho, aby sloužili babylonskému králi...
Jeremiáš 29:14...vás zpět ze zajetí. Shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás rozptýlil, praví...
Jeremiáš 29:18...kletby a děs, posměch a nadávky u všech národů, kam jsem je rozptýlil, protože neposlouchali ...
Jeremiáš 30:11...Hospodin, zachráním. Skoncuji se všemi národy, do kterých jsem rozprášil. S tebou však nikdy...
Jeremiáš 31:7...radostí nad Jákobem, jásejte nad předním mezi národy, hlasitě oslavujte a říkejte: ‚Hospodin zachránil...
Jeremiáš 31:10...prvorozený je Efraim! Slyšte slovo Hospodinovonárody, zvěstujte v krajích daleko za moři: ‚Ten, který...
Jeremiáš 31:36... pak také símě Izraele přestane být u mne navždy národem." Tak praví Hospodin: "Bude-li změřeno nebe nahoře...
Jeremiáš 33:9...mi zdrojem radosti, chvály a slávy přede všemi národy na zemi, uslyší o všem dobrodiní, které jim...
Jeremiáš 33:24...pohrdají mým lidem, jako by pro ani nebyl národem! Tak praví Hospodin: Jestliže nemám smlouvu se dnem...
Jeremiáš 34:1...s celým svým vojskem a se všemi královstvíminárody, které ovládal, zaútočil na Jeruzalém a na všechna...
Jeremiáš 36:2...jsem k tobě mluvil o Izraeli a Judovi a o všech národech ode dne, kdy jsem k tobě promluvil za dnů...
Jeremiáš 43:5...pozůstatky Judy - ty, kteří se vrátili ze všech národů, kam se předtím rozprchli, a znovu se usadili v...
Jeremiáš 44:8...Chcete být nadávkou a ostudou mezi všemi národy na zemi? To jste zapomněli na zločiny svých otců, na...
Jeremiáš 46:1...Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiášnárodech. Slovo o Egyptu - o vojsku egyptského vládce,...
Jeremiáš 46:12...si léky hromadíš - žádný nemůže uzdravitNárody uslyší o tvém zahanbení, tvůj nářek zemi naplní....
Jeremiáš 46:24...bude Dcera egyptská - padne do rukou severního národa!" Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví: "Hle,...
Jeremiáš 46:28...jsem s tebou, praví Hospodin. Skoncuji se všemi národy, do kterých jsem rozptýlil. S tebou však nikdy...
Jeremiáš 48:2...chystá pohroma: ‚Pojďme je vyhladit, nejsou národem!' I ty, Madmene, budeš umlčen, jde po tobě meč!...
Jeremiáš 48:13...rozbijí. Moáb se bude stydět za Kemoše, jako se národ Izrael styděl za Bét-el, tu svojinaději'. Na co...
Jeremiáš 48:42...bolestech. Moáb bude zničen, aby nebyl národem, neboť se vzpínal proti Hospodinu. Strach a prach a...
Jeremiáš 49:14...jsem slyšel zprávu, že byl vyslán poselnárodům: Šikujte se! Vzhůru k útoku! Válčete proti Edomu!...
Jeremiáš 49:15...proti Edomu! "Hle, činím nepatrným mezi národy, mezi lidmi budeš v opovržení. Klame hrůza,...
Jeremiáš 49:31...na vás vymýšlí svůj plán. Vzhůru! Do boje proti národu, jenž žije v pohodlí a poklidu! praví Hospodin....
Jeremiáš 49:36...ho všude rozmetám, takže nezbude ani jeden národ, kam elamští utečenci nepřijdou. Vyděsím Elam před...
Jeremiáš 50:2...Jeremiáše o Babylonu, o zemi Chaldejců: "Oznamte národům, ohlaste tu zvěst, zvedněte korouhev a zvěstujte,...
Jeremiáš 50:3... jeho hnusné modly se zhroutily! Přitáhl na něj národ severní, obrátí jeho zemi v spoušť. Zůstanou bez...
Jeremiáš 50:9... vedu proti Babylonu srocení mocných národů ze země severní. Sešikují se proti němu, odtud jej...
Jeremiáš 50:12...se bude hanbou červenat. Hle, bude poslední mezi národy - pustina, poušť a suchopár! Nebude obývána kvůli...
Jeremiáš 50:23...drtící celou zem! Jak jen mohl být Babylon mezi národy tak zpustošen! Políčil jsem na tebe a byl jsi lapen...
Jeremiáš 50:41... Hle, od severu vojsko přichází, mohutný národ s králi mnohými - od konců světa se zvedají! Jsou...
Jeremiáš 50:46...nimi. "Babylon padl!" - ten křik otřese zemínárody uslyší jeho úpění! Tak praví Hospodin: "Hle, zvednu...
Jeremiáš 51:7...ruce Hospodinově byl Babylon - opíjel celý světNárody z něj to víno pily, se pomátly. Babylon ale náhle...
Jeremiáš 51:20...jsi můj kyj, můj nástroj válečný: tebou drtím národy, tebou ničím království, tebou drtím koně i s jezdci...
Jeremiáš 51:27...Hospodin." Zvedněte v zemi korouhev! mezi národy zazní polnice! Připravte národy proti němu do boje,...
Jeremiáš 51:28... přiveďte koně jak roje kobylek! Připravte národy proti němu do boje, krále Médie a jejich hejtmany,...
Jeremiáš 51:41...dobyli? Jak mohl být tak zpustošen Babylon mezi národy! Babylon zaplavilo moře, příval jeho vln jej pohltil...
Jeremiáš 51:44...s Bélem v Babylonu, vyrvu mu z úst, co pohltilNárody se k němu nepohrnou, padnou babylonské zdi!...
Jeremiáš 51:58...Jeho brány, jakkoli vysoké, lehnou popelemNárody se namáhaly zbytečně, jejich dřina půjde do ohně!"...
Pláč 1:1...lidí! Jako by bylo ovdovělo to proslulé mezi národy! Bývalo kněžnou mezi zeměmi, a teď je v otroctví....
Pláč 1:18...se vzepřela jeho příkazům. Poslyšte, všechny národy, pohleďte na trápení: panny i mládenci...
Pláč 3:45...modlitby. Odporným smetím učinil jsi nás mezi národy. Otvírají si na nás ústa všichni, kdo jsou proti nám...
Pláč 4:15...Nedotýkejte se!" A když teď bloudí tam a semnárody říkají: " je tu nechceme!" Hospodin sám je...
Pláč 4:20...mysleli, že nám stín, v němž budeme žít mezi národy! Raduj se a vesel, Dcero edomská, jež bydlíš v zemi...
Ezechiel 3:6...jazyka, ale k domu Izraele - ne k velikým národům podivné řeči a těžkého jazyka, jejichž slovům bys...
Ezechiel 5:5...To je Jeruzalém. Postavil jsem ho doprostřed národů a obklopil ho zeměmi. On se však vzpíral mým zákonům...
Ezechiel 5:6...vzpíral mým zákonům a pravidlům ještě hůř než národy a země v jeho okolí. Zavrhli totiž zákony a...
Ezechiel 5:7...Hospodin: Bouříte se ještě víc než okolní národy. Neřídíte se mými pravidly, neplníte zákony -...
Ezechiel 5:8... ano jsem proti tobě, Jeruzaléme! Před očima národů na tobě vykonám své soudy. Kvůli všem tvým...
Ezechiel 5:14... Obrátím v trosky a budeš na posměch okolním národům před očima všech kolemjdoucích. nad tebou ve...
Ezechiel 5:15... varováním a odstrašujícím příkladem pro národy okolo. To říkám Hospodin. Vystřelím na vás kruté...
Ezechiel 6:8...ale ušetřím. Někteří z vás uniknou meči mezi národy, budete rozprášeni po zemích. Vaši utečenci si...
Ezechiel 6:9...po zemích. Vaši utečenci si pak v zajetí mezi národy vzpomenou na - na to, jak jsem se trápil nad...
Ezechiel 7:24...a ve městě je samé násilí, přivedu nejhorší mezi národy, aby jejich domy zabrali. S pýchou těch mocných...
Ezechiel 11:12...a neplníte zákony, ale řídíte se pravidly národů ve vašem okolí!" A zatímco jsem prorokoval, Pelatiáš...
Ezechiel 11:16...Hospodin - Ano, zahnal jsem je daleko mezi národy, ano, rozprášil jsem je po zemích. V zemích, kam...
Ezechiel 11:17...Tak praví Panovník Hospodin - Shromáždím vásnárodů a posbírám vás ze zemí, do nichž jste byli...
Ezechiel 12:15... že jsem Hospodin - je rozptýlím mezi národy a rozpráším je po zemích. Hrstku z nich ušetřím před...
Ezechiel 12:16...ušetřím před mečem, hladem i morem, aby mezi národy, kam přijdou, vyprávěli o všech svých ohavnostech....
Ezechiel 16:14...královna! Tvá dokonalá krása proslula mezi národy díky nádheře, kterou jsem ozdobil, praví Panovník...
Ezechiel 19:4...naučil, i lidi požíral! Když o něm uslyšeli mezi národy, ulovili ho do pasti; za háky ho do Egypta odvlekli....
Ezechiel 19:8...všichni, kdo žili v , se děsili, když řval. Z národů se pak na něj vypravili, ze zemí v celém okolí....
Ezechiel 20:9...jsem to, aby jméno nebylo zneváženo v očích národů, mezi nimiž bydleli a před jejichž očima jsem se jim...
Ezechiel 20:14...se ale postaral, aby nebylo zneváženo v očích národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti...
Ezechiel 20:22...zadržel, aby jméno nebylo zneváženo v očích národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti...
Ezechiel 20:23...jim však také přísahal, že je rozptýlím mezi národy a rozpráším je po zemích, protože neplnili zákony...
Ezechiel 20:32...vás nevyslyším!" "Říkáte: ‚Chceme být jako jiné národy, jako kmeny všech zemí - chceme uctívat dřevo a...
Ezechiel 20:34...vás pevnou rukou a napřaženou paží vyvedunárodů a shromáždím ze zemí, do nichž jste byli zahnáni....
Ezechiel 20:35...do nichž jste byli zahnáni. Přivedu vás na poušť národů a budu vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem soudil...
Ezechiel 20:41...ze všeho, co jste zasvětili. vás vyvedunárodů a shromáždím ze zemí, do nichž jste byli zahnáni,...
Ezechiel 22:15... Hospodin; to učiním. Rozptýlím mezi národy, rozpráším po zemích a s tvou nečistotou skoncuji...
Ezechiel 22:16...po zemích a s tvou nečistotou skoncuji. V očích národů budeš v opovržení a tehdy poznáš, že jsem...
Ezechiel 25:7...teď na tebe vztáhnu ruku a dám za kořist národům. Vymýtím mezi národy a vyhladím mezi zeměmi....
Ezechiel 25:8...říkají: ‚Dům Judy je přece stejný jako všechny národy,' proto teď zpřístupním moábské srázy počínaje...
Ezechiel 25:10...kmenům z východu, takže po Amoncích nezbude mezi národy ani památky. v Moábu vykonám své rozsudky,...
Ezechiel 26:2... protože Týr nad Jeruzalémem volal, ‚Hohó, brána národů je rozražena, otevřela se mi dokořán, zbohatnu na...
Ezechiel 26:3...Jako moře žene své vlny, přiženu na tebe mnohé národy. Hradby Týru budou zbořeny a jeho věže strženy;...
Ezechiel 26:5... praví Panovník Hospodin. Stane se kořistí pro národy a jeho osady na pevnině budou vyvražděny mečem....
Ezechiel 27:3...Řekni bráně mořských cest, obchodnici s mnoha národy za mořem: Tak praví Panovník Hospodin. Říkal jsi,...
Ezechiel 27:33...vykládali tvé zboží ze zámoří, sytil jsi mnohé národy; množstvím tvého přepychového zboží králové země...
Ezechiel 27:36...strachy se zkřivenými tvářemi. Obchodníci mezi národy nad tebou jenom zasyčí. Budeš odstrašujícím znamením...
Ezechiel 28:19...všech, kdo viděli. Všichni, kdo znali mezi národy, jsou z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím znamením -...
Ezechiel 28:25...Hospodin: shromáždím celý dům Izraelenárodů, mezi něž byli rozptýleni, prokážu na nich svou...
Ezechiel 29:12...ze všech měst. Rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemích. Avšak toto praví Panovník...
Ezechiel 29:13...těch čtyřicet let uplyne, shromáždím Egypťanynárodů, mezi něž byli rozptýleni. Přivedu Egypťany zpět ze...
Ezechiel 29:15...království a nebude se vyvyšovat nad jiné národy. Udělám je tak nepatrnými, aby nevládli nad...
Ezechiel 30:3...blíží se. Den zahalený oblaky - přichází čas pro národy! Na Egypt přijde meč a úzkost na Habeš. budou v...
Ezechiel 30:23...a vyrazím mu z ruky meč. Rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemích. Paže babylonského krále...
Ezechiel 30:26...napřáhne na Egypt. rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemích, poznají, že jsem...
Ezechiel 31:6...všechna zvěř, v jeho stínu žily všechny mocné národy. Svou velikostí byl nádherný a svými dlouhými...
Ezechiel 31:11...tou výškou zpychlo, vydám jej do rukou vůdce národů, aby s ním naložil, jak si za svou špatnost zaslouží...
Ezechiel 31:12...leží polámány ve všech roklích na zemi. Všechny národy země opustily jeho stín a nechaly ho být. Na jeho...
Ezechiel 31:16...němu povadly. Rachotem jeho pádu jsem rozechvěl národy, když jsem ho srazil do podsvětí k těm, kdo klesli...
Ezechiel 31:17...jako jeho spojenci žijící v jeho stínu mezi národy. Který strom v Edenu se ti mohl slávou a vznešeností...
Ezechiel 32:2... králem Egypta, a řekni mu: Považuješ se za lva národů? Připomínáš spíš mořskou obludu! Brouzdáš se svými...
Ezechiel 32:3...Roztáhnu na tebe svoji síť a sejdou se mnohé národy, aby mou sítí vytáhly. Pohodím pak na souši a...
Ezechiel 32:9...ponořím do tmy, praví Panovník Hospodin. Mnohé národy znepokojím v srdci, tvé kusy roznesu mezi pohany,...
Ezechiel 32:10...mezi pohany, do zemí, o nichž netušíš. Mnohé národy tebou vyděsím; jejich králům vstanou hrůzou vlasy,...
Ezechiel 32:16...určený k truchlení. jej zpívají dcery národů! jej zpívají nad Egyptem a všemi jeho hordami,...
Ezechiel 32:18...člověčí, truchli spolu s dcerami vznešených národů nad egyptskými hordami. Pošli je do podsvětí k těm,...
Ezechiel 34:13...v onen temný a chmurný den. Vyvedu jenárodů, shromáždím je ze zemí a přivedu je zpátky do vlasti...
Ezechiel 35:10...poznáte, že jsem Hospodin. Říkáš: ‚Oba ty národy mi patří, obě ty země obsadím' - jenže tam bydlí...
Ezechiel 36:3...a drtili ze všech stran, aby si vás zbytek národů mohl rozebrat, a protože vás lidé pomlouvají a...
Ezechiel 36:4...opuštěným městům, která se stala kořistí zbytku národů a všem dokola jsou jen k posměchu. Nuže, tak praví...
Ezechiel 36:5... mluvil jsem v planoucím horlení proti zbytku národů i proti Edomu - proti všem, kdo si s nezřízenou...
Ezechiel 36:13...‚Ta země požírá lidi a připravuje vlastní národ o děti,' proto nebudeš požírat lidi a nebudeš ...
Ezechiel 36:14...požírat lidi a nebudeš připravovat svůj národ o děti, praví Panovník Hospodin. Nenechám ...
Ezechiel 36:15...posměch pohanů, nebudeš muset snášet urážky národů a nikdy nepřivedeš svůj národ k pádu, praví...
Ezechiel 36:19...svými hnusnými modlami. Rozptýlil jsem je mezi národy, takže jsou rozprášeni po zemích. Odsoudil jsem je...
Ezechiel 36:20...je za jejich způsoby a skutky. Kamkoli ale mezi národy přišli, všude svaté jméno znesvětili. Říkalo se...
Ezechiel 36:21...svatým jménem, které dům Izraele znesvětil mezi národy, kamkoli přišli. Proto řekni domu Izraele - Tak...
Ezechiel 36:22...svému svatému jménu, které jste znesvětili mezi národy, kamkoli jste přišli. Posvětím své veliké jméno,...
Ezechiel 36:23... Posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi národy, jméno, které jste mezi nimi znesvětili. Tehdy...
Ezechiel 36:30...ovoce na stromech i polní úrodu, abyste mezi národy nesnášeli hanbu kvůli hladu. Pak si vzpomenete na...
Ezechiel 36:36... jsou teď opevněná a obydlená.' Tak poznají národy, které zbudou ve vašem okolí, že Hospodin jsem...
Ezechiel 37:21...Panovník Hospodin: Hle, vezmu syny Izraelenárodů, kam odešli. Shromáždím je z celého okolí a přivedu...
Ezechiel 37:22...zemi, na izraelských horách, je učiním jediným národem a všem jim bude kralovat jeden král. to nebudou...
Ezechiel 37:28... budu jejich Bůh a oni budou můj lid. Tehdy národy poznají, že jsem Hospodin, Posvětitel Izraele, ...
Ezechiel 38:6...z dálného severu se všemi jeho šiky - všechny ty národy, které se k tobě připojí. Chystej se! Buď připraven...
Ezechiel 38:8...z válek a jejíž lid se shromáždil z mnoha národů na izraelské hory, jež byly tak dlouho posety...
Ezechiel 38:9...přikryješ zem se všemi svými vojsky, s mnoha národy, které se k tobě připojí. Tak praví Panovník...
Ezechiel 38:12...ruku na osídlené trosky a na lid shromážděnýnárodů, který se stará o svá stáda a majetek a bydlí v...
Ezechiel 38:15...ze své domoviny na dálném severu se všemi národy, které se k tobě připojí - samí jezdci na koních,...
Ezechiel 38:16..., Gogu, přivedu proti své zemi, aby  národy poznaly, se na tobě před jejich očima posvětím....
Ezechiel 38:22...oheň a síru na něj a jeho šiky - na všechny ty národy, které se k němu připojí. Tak projevím svou velikost...
Ezechiel 38:23...a svatost a dám se poznat před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že jsem Hospodin." "Synu člověčí...
Ezechiel 39:4...horách padneš se všemi svými vojsky, s národy, které se k tobě připojí. Nakrmím tebou dravé ptáky...
Ezechiel 39:7... nikdy nedopustím, aby bylo znesvěceno. Tehdy národy poznají, že Hospodin jsem Svatý v Izraeli. Hle -...
Ezechiel 39:21...Panovník Hospodin. Předvedu svou slávu mezi národy. Všechny národy uvidí, jak vykonám svůj soud a jak...
Ezechiel 39:23...vědět, že jsem Hospodin, jejich Bůh. Tehdy národy poznají, že dům Izraele šel do vyhnanství za své...
Ezechiel 39:27...ve své zemi a nikdo je neděsil. je navrátímnárodů a shromáždím je ze zemí jejich nepřátel, prokážu na...
Ezechiel 39:28... jejich Bůh - ačkoli jsem je vystěhoval mezi národy, znovu je shromáždím do vlasti a žádného z nich ...
Daniel 3:4... zvolal hlasatel mocným hlasem: "Lidé všech národů a jazyků, přikazuje se vám toto: Jakmile uslyšíte...
Daniel 3:7...pece!" Jakmile tedy všichni ti lidé ze všech národů a jazyků uslyšeli roh, píšťalu, citeru, harfu,...
Daniel 3:29... než je jejich Bůh. Proto nařizuji lidem všech národů a jazyků: Kdokoli by se rouhal Bohu Šadrachovu,...
Daniel 3:31...dobře dařilo. Král Nabukadnezar lidem všech národů a jazyků v celém obydleném světě: Hojný pokoj vám! S...
Daniel 5:19...obdařil, jej s bázní a chvěním ctili lidé všech národů a jazyků. Koho chtěl, zabil, a koho chtěl, ušetřil....
Daniel 6:26...je na kusy. Král Darjaveš pak napsal lidem všech národů a jazyků: Hojný pokoj vám! Tímto nařizuji, aby všude...
Daniel 7:14... sláva i království, aby jej ctili všichni lidénárody i jazyky. Jeho vláda je věčná - nikdy neskončí, jeho...
Daniel 8:22...něj povstaly čtyři jiné, znamená, že z jeho národa povstanou čtyři království, ale ne s jeho silou. Ke...
Daniel 8:25...bludu. Ve své nadutosti znenadání zpustoší mnohé národy, se nakonec postaví proti Knížeti knížat, a tehdy...
Daniel 11:41...mnoha zemí, přijde i do Nádherné země. Mnohé národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci zachrání:...
Daniel 12:1... jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn - každý, kdo je...
Ozeáš 7:8...mně však nevolá žádný z nich. Efraim se mísínárody, neobrácený pecen je Efraim. Jeho sílu stravují...
Ozeáš 9:1...sežehne! Neraduj se, Izraeli, nejásej jako jiné národy! Smilně jsi svého Boha opustil a zamiloval sis mzdu...
Ozeáš 10:10...bezpráví? Potrestám je, kdy budu chtítNárody se spojí proti nim, aby je spoutaly za jejich dvojí...
Joel 2:6...vojsko seřazené do bitvy. Před nimi se chvějí národy, ve tváři blednou zděšením. Řítí se vpřed jako...
Joel 2:17...pořekadlem pro pohany! Proč se říkat mezi národy: ‚Jejich Bůh? Co je s ním?'" Hospodin se pak...
Joel 4:2...Judy a Jeruzaléma obrátím, shromáždím všechny národy do Jošafatského údolí a budu se tam s nimi soudit o...
Joel 4:9...pohany. Tak praví Hospodin. Provolejte to mezi národy: Vyhlaste boj! Probuďte hrdiny! Do útoku, všichni...
Joel 4:11... řekne: "Jsem udatný!" Rychle sem, všechny národy! Shromážděte se z okolí! Přiveď tam, Hospodine,...
Joel 4:12...Přiveď tam, Hospodine, svoje hrdiny! Jen se národy probudí a přitáhnou do Jošafatského údolí, neboť se...
Amos 6:1...na hoře Samaří! Máte se za výkvět prvního mezi národy, celý dům Izraele chodí za vámi. Na Kalne se jděte...
Amos 6:14...Hospodin, Bůh zástupů, kdo vzbudí proti vám národ, který vás bude utlačovat od Lebo-chamátu po údolí...
Amos 9:9...rozkazy! Budu přesívat dům Izraele přes všechny národy, tak jako se přesívá sítem, aby nepropadly žádné...
Amos 9:12...dnů. Tehdy jim připadne zbytek Edomu i všechny národy jméno nesoucí, praví Hospodin, který to způsobí....
Abdiáš 1:1...jsme slyšeli zprávu, že byl vyslán poselnárodům: "Vzhůru! Do útoku! Válčete proti Edomu!" Hle,...
Abdiáš 1:2...proti Edomu!" Hle, činím nepatrným mezi národy, budeš v největším opovržení! Pýcha tvého srdce ...
Abdiáš 1:15...den soužení! Blízko je Hospodinův den proti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé činy se ti...
Abdiáš 1:16...na svaté hoře, tak budou věčně pít všechny národy. Budou pít a pít k zalknutí, zmizí, jako by...
Jonáš 1:8...zač? Odkud cestuješ? Z jaké jsi země? Z jakého národa?" Odpověděl jim: "Jsem Hebrej a uctívám Hospodina,...
Micheáš 1:2...ve vidění o Samaří a Jeruzalémě. Slyšte, všechny národy, naslouchej, země i všichni v ! Panovník Hospodin...
Micheáš 4:2...výšiny. Pohrnou se k lidské zástupy, mnohé národy půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na horu...
Micheáš 4:3...soudit lidské zástupy, napraví i daleké mocné národy. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí...
Micheáš 4:5...- tak promluvila ústa Hospodina zástupů. Všechny národy následují každý jméno svých bohů; my však...
Micheáš 4:11...sevření. Teď se proti tobě sbírají mnohé národy se slovy: "Jen je Sion znesvěcen! Kochejme se tím...
Micheáš 4:13...roh ze železa a z bronzu kopyta! Rozdrtíš mnohé národy, zasvětíš Hospodinu jejich zisk a Pánu vší země...
Micheáš 5:6... Ti, kdo pozůstanou z Jákoba uprostřed mnohých národů, budou jak rosa od Hospodina, jak déšť padající na...
Micheáš 5:7...z Jákoba mezi pohany, uprostřed mnohých národů, budou jak lev mezi lesní zvěří, jak mladý lev mezi...
Micheáš 5:14...pomstu s hněvem a zuřením nad neposlušnými národy!" Slyšte, co praví Hospodin: "Vstaň a veď žalobu...
Micheáš 7:16...opustili Egypt, ukážu vám své zázraky." se národy zastydí, to uvidí, jsou zbaveni vší odvahy! ...
Nahum 3:4...tak vábivá, mistryně kouzel, která kupčilanárody skrze smilstva svá a s pokoleními skrze svá kouzla....
Nahum 3:5...zástupů. "Vyhrnu ti sukni nad hlavu; ukážu národům tvou nahotu a královstvím tvou ostudu. Nakydám na...
Abakuk 1:5... a tak se právo převrací. "Jen se rozhlédněte po národech, užasněte a divte se! konám dílo ve vašich...
Abakuk 1:6...to někdo vyprávěl. Hle - probouzím Babyloňanynárod krutý a prchlivý, který se rozejde širou zemí, aby...
Abakuk 1:17...vyprazdňovat svou síť a bez lítosti vraždit národy? Budu držet svoji stráž, na baště budu stát a...
Abakuk 2:5...smrt nemůže se nasytit, i kdyby uchvátil všechny národy a všechny lidi si přivlastnil." Copak o něm ti...
Abakuk 2:8...se jejich kořistí! Protože jsi plenil mnohé národy, ti, kdo zůstanou, zas tebe vyplení - za to, že jsi...
Abakuk 2:10...domu jsi hanbu připravil, když jsi kosil mnohé národy - vlastním životem za to zaplatíš. Vždyť bude křičet...
Abakuk 2:13...Copak Hospodin zástupů neurčil, že dřina národů přijde do ohně, že se namáhají zbytečně? Celou zemi...
Abakuk 3:6...patách mu kráčí Nákaza! Zastavil se a měří zemnárody se chvějí pod jeho pohledem. Odvěká pohoří se drolí...
Abakuk 3:12...rozhořčení kráčíš zemí, ve svém hněvu šlapeš národy. Vyšel jsi zachránit svůj lid, svého pomazaného...
Sofoniáš 2:1... Sesbírejte se, jen se seberte, vy nestydatý národe, dříve než přijde rozsudek a dnešek jak plevy...
Sofoniáš 2:5... Ekron vykořeněn. Běda, obyvatelé Přímořínárode Kréťanů; slovo Hospodinovo na vás míří, Kanaáne,...
Sofoniáš 2:9...Pozůstatek mého lidu je vyrabuje, zbytek mého národa se zmocní jejich země." To vše kvůli jejich pýše,...
Sofoniáš 2:11...bohy na zemi; pak se mu pokloní i vzdálené národy, každý ze svého území. "I vás, Habešané, probodne...
Sofoniáš 3:6...zlosyn však neví, co je stud! "Vyhladil jsem národy, že jejich bašty zpustly. Jejich ulice jsem zničil,...
Sofoniáš 3:8... abych svědčil! Toto je můj soud: Posbírám národy, shromáždím království a vyliji na svou...
Sofoniáš 3:9...Žár žárlivosti pohltí celou zemi!" "Tehdy dám národům čisté rty, aby všichni vzývali jméno Hospodin a...
Sofoniáš 3:20...shromáždím. Ano, dám vám čest a slávu mezi všemi národy na zemi, změním váš osud před vašimi zraky, praví...
Ageus 2:7...otřesu nebem i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi národy, takže přijdou se svými poklady, a tento chrám...
Ageus 2:14...je to v mých očích s tímto lidem a s tímto národem, praví Hospodin. Stejné je to se vším, co dělají a...
Zachariáš 1:15...horlivostí a hrozně se hněvám na ty sebejisté národy. Když jsem se jen trochu rozzlobil, oni to neštěstí...
Zachariáš 2:4...však přišli, aby jimi otřásli a srazili rohy národům, které pozvedly roh proti judské zemi a chtěly ji...
Zachariáš 2:12...zástupů, který pro svou slávu poslalnárodům, které vás plenily: "Kdo se vás dotýká, dotýká se...
Zachariáš 2:15...mezi vámi, praví Hospodin. V onen den se mnohé národy připojí k Hospodinu a budou mým lidem a budu...
Zachariáš 7:14...zástupů. Rozprášil jsem je vichřicí mezi všechny národy, které ani neznali. Země pak bez nich zpustla tak,...
Zachariáš 8:13...tohoto lidu za dědictví. Jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak také...
Zachariáš 8:20...Hospodin zástupů: Ještě sem budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Z jednoho města půjdou k...
Zachariáš 8:22...půjdu!' Tak budou přicházet veliké kmeny a mocné národy, aby v Jeruzalémě hledaly Hospodina zástupů a...
Zachariáš 8:23...dnech se deset mužů mluvících jazyky všelijakých národů chytí cípu roucha jednoho Žida se slovy: ‚Půjdeme s...
Zachariáš 9:10...i koně z Jeruzaléma, válečné luky odstranínárodům řekne: Mír! Od moře k moři bude panovat, od řeky...
Zachariáš 10:9...zase tolik jako dřív! Rozptýlil jsem je mezi národy, v dálce však na znovu pomyslí; přežijí i se...
Zachariáš 11:10...zrušil smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy. Toho dne byla zrušena. Obchodníci s ovcemi, kteří...
Zachariáš 12:2...Jeruzalém číší, po níž se zapotácejí všechny národy v okolí. Jeruzalém totiž bude obléhán a stejně tak i...
Zachariáš 12:3...učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny národy. Všichni, kdo se jej budou snažit vzepřít, se těžce...
Zachariáš 12:4...očima budu bdít nad domem Judy, ale všechny koně národů oslepím. Vůdcové Judy si tehdy v srdci pomyslí:...
Zachariáš 12:6...mezi snopy. Budou hltat vpravo vlevo všechny národy v okolí, ale Jeruzalém zůstane na svém místě...
Zachariáš 12:9...před nimi. V onen den budu chtít zničit všechny národy, které přitáhly proti Jeruzalému. Na dům Davidův a...
Zachariáš 14:2...přímo ve tvých zdech. Shromáždím totiž všechny národy, aby napadly Jeruzalém. Město bude dobyto, domy...
Zachariáš 14:3... Tehdy Hospodin vytáhne a bude bojovat s těmi národy - tak, jak on bojuje v den bitvy! V onen den stanou...
Zachariáš 14:12... A toto je rána, kterou Hospodin raní všechny národy, které bojovaly proti Jeruzalému: Maso jim shnije...
Zachariáš 14:14...v Jeruzalémě. Nashromáždí se bohatství všech národů v okolí, zlato, stříbro a šaty v nepřeberném...
Zachariáš 14:16...táborech. Všichni, kdo pozůstanou ze všech těch národů, které přitáhly proti Jeruzalému, pak budou...
Zachariáš 14:18...pršet ani na . Takovou ranou Hospodin raní národy, které by neputovaly slavit Svátek stánků. Takový...
Zachariáš 14:19...stánků. Takový bude trest Egypta a trest všech národů, které by neputovaly slavit Svátek stánků. V onen...
Malachiáš 1:11...rukou nestojím! Vždyť jméno je veliké mezi národy od východu slunce na západ - tam všude budou mému...
Malachiáš 1:14...Hospodin zástupů, a jméno je obávané mezi národy! Teď tedy, kněží, varování pro...
Malachiáš 3:9...Jste naprosto prokletí, že okrádáte, vy, celý národe! Sneste všechny desátky do obilnice, je v mém...
Malachiáš 3:12...vám nezajde, praví Hospodin zástupů. Všechny národy řeknou: "Blaze vám!" a vaše země bude nádherná,...
Matouš 10:18...i před vládce a krále na svědectví pro a pro národy. Když vás jim vydají, nestarejte se, jak a co máte...
Matouš 12:18...něj položím svého Ducha, on oznámí spravedlnost národům. Nebude se hádat ani křičet, jeho hlas na ulicích...
Matouš 12:21...k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národů." Potom k němu přivedli slepého a němého člověka...
Matouš 20:25...však zavolal k sobě a řekl: "Víte, že vládcové národů nad nimi panují a velikáni nad nimi užívají moc. Tak...
Matouš 24:7... Musí to přijít, ale to ještě nebude konecNárod povstane proti národu a království proti království a...
Matouš 24:9...a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a...
Matouš 24:14...bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec." " uvidíte na svatém místě...
Matouš 25:32...andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od...
Matouš 28:19...zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a...
Marek 10:42...k sobě a řekl jim: "Víte, že věhlasní vládcové národů nad nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají...
Marek 11:17...‚Můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy'? Vy jste z něj ale udělalidoupě lupičů'!" Když to...
Marek 13:8...se to musí dít. Ale to ještě nebude konecNárod povstane proti národu a království proti království a...
Marek 13:10...vydali svědectví. Především ale musí být všem národům kázáno evangelium. Když vás budou odvádět a dávat...
Lukáš 2:32...před očima všech lidí - světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele." Ta slova naplnila jeho...
Lukáš 7:5...si, abys to pro něj udělal. Vždyť miluje náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš tedy šel s nimi....
Lukáš 21:10...dít, ale to ještě není konec." Tehdy jim řekl: "Národ povstane proti národu a království proti království....
Lukáš 21:24...meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy...
Lukáš 21:25...budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národy, bezradnými před zuřícím mořským příbojem. Lidé...
Lukáš 22:25...je asi největší. On jim na to řekl: "Králové národů nad nimi panují a ti, kdo je ovládají, si nechají...
Lukáš 23:2..."Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři a nazývá se králem,...
Lukáš 24:47...musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Vy jste toho svědkové...
Jan 11:48...Římané a připraví nás o toto posvátné místo i o národ!" Jeden z nich, Kaifáš, který byl toho roku...
Jan 11:50...jeden člověk zemřel za lid, než aby celý tento národ zahynul?!" (To však neřekl sám od sebe, ale protože...
Jan 11:51... prorokoval, že Ježíš zemřít za tento národ. A nejen za tento národ, ale také aby shromáždil...
Jan 11:52...Ježíš zemřít za tento národ. A nejen za tento národ, ale také aby shromáždil rozptýlené Boží děti v jedno...
Jan 18:35...o mně řekli?" "Jsem snad Žid?" řekl Pilát. "Tvůj národ a vrchní kněží mi vydali. Co jsi udělal?" "...
Skutky 2:5...Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta...
Skutky 4:25...svého služebníka, našeho otce Davida: ‚Proč se národy vzbouřily a lidé vymýšleli marnosti? Králové země...
Skutky 7:7... Budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta letNárod, jemuž budou otročit, ale budu soudit,' řekl Bůh....
Skutky 7:19... který o Josefovi nevěděl. Choval se k našemu národu lstivě a nutil naše předky odkládat vlastní...
Skutky 9:15...to vyvolená nádoba - bude přinášet jméno národům, králům i synům Izraele a mu ukážu, kolik musí...
Skutky 10:22...muž, který dobrou pověst u celého židovského národa, dostal od svatého anděla pokyn, že pozvat k...
Skutky 10:35...vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost. To...
Skutky 13:19...jejich způsoby na poušti, a když vyhladil sedm národů v zemi Kanaán, rozdělil jim jejich zem losem. To vše...
Skutky 13:47...totiž přikázal Hospodin: ‚Učinil jsem světlem národů, abys dal spásu celému světu.'" Když to pohané...
Skutky 14:16...v nich. V minulých dobách nechával všechny národy chodit po jejich cestách, ale nikdy o sobě nepřestal...
Skutky 22:21...Na to mi Pán řekl: ‚Jen jdi. Pošlu k dalekým národům.'" po to slovo mu naslouchali. Teď ale začali...
Skutky 24:2...pokoj a díky tvé prozíravosti vše v tomto národě spěje k lepšímu, což bezvýhradně a všeobecně...
Skutky 24:10...k Pavlovi a ten se ujal slova: "Vím, že náš národ spravuješ již řadu let, a tak se budu hájit s klidnou...
Skutky 24:17...letech jsem se vrátil do Jeruzaléma, abych svému národu přinesl dary pro chudé a oběti. Někteří Židé z Asie...
Skutky 28:19...k císaři - ovšem ne proto, abych žaloval na svůj národ. Pozval jsem vás tedy, abychom se poznali a...
Římanům 1:5...milosti, totiž apoštolství, aby lidé ze všech národů došli k poslušnosti víry; k nim patříte i vy,...
Římanům 1:13...užitek i mezi vámi tak jako mezi ostatními národy. Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i...
Římanům 4:17...(jak je psáno: "Učinil jsem otcem mnohých národů") před Bohem, kterému uvěřil, který oživuje mrtvé a...
Římanům 4:18...vší naději Abraham uvěřil, že bude otcem mnohých národů; bylo mu totiž řečeno: "Tak početné bude tvé símě."...
Římanům 10:19... Mojžíš kdysi řekl: "Kvůli těm, kdo nejsou národ, vzbudím ve vás žárlivost, kvůli nevědomému národu...
Římanům 15:9... Jak je psáno: "Budu vyznávat mezi národy, tvé jméno písní oslavím." A jinde Písmo říká:...
Římanům 15:10...písní oslavím." A jinde Písmo říká: "Jásejtenárody, tak jako jeho lid!" A ještě jinde: "Chvalte...
Římanům 15:11...lid!" A ještě jinde: "Chvalte Hospodina, všechny národy, ho všichni lidé velebí!" A jinde Izaiáš říká:...
Římanům 15:12..."Vypučí výhonek Jišajův, vztyčí se, aby vládl národům. Národy se na něj s nadějí spolehnou." Kéž vás tedy...
Římanům 16:26...Boha je skrze prorocká Písma oznámeno všem národům k poslušnosti víry - jedinému moudrému Bohu buď...
Galatským 1:14...Boží církev a snažil se ji vyhladit. Ve svém národě jsem v judaismu předčil většinu svých vrstevníků,...
Galatským 3:8...Abrahamovi: "V tobě dojdou požehnání všechny národy." Lidé víry tedy docházejí požehnání s věrným...
2. Timoteus 4:17...kázání bylo završeno a mohly je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze lví tlamy. A Pán ...
1. Petr 2:9...však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti...
Zjevení 2:26... skutky do konce, tomu dám vládu nad národy. Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako...
Zjevení 5:9...krví lidi z každého pokolení a jazyka, lidunároda. Učinil jsi nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme...
Zjevení 7:9...zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a...
Zjevení 10:11...řečeno: "Musíš znovu prorokovat mnoha lidemnárodům, jazykům i králům." Byla mi dána hůl jako měřicí...
Zjevení 11:9...náš Pán. Mnoho lidí z různých kmenů, jazykůnárodů se bude dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne a...
Zjevení 11:18...ses chopil své veliké moci a ujal ses kralováníNárody se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu...
Zjevení 12:5...když porodila syna, muže, který pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho...
Zjevení 13:7... Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykemnárodem: Budou se klanět všichni obyvatelé země, každý,...
Zjevení 14:6... aby je kázal obyvatelům země - každému národu, kmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným hlasem:...
Zjevení 14:8...to veliké město Babylon, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!" Za nimi pak letěl...
Zjevení 15:3... spravedlivé a pravé jsou tvé cesty, Králi národů! Kdo by nectil, Pane, kdo by tvé jméno nechválil?...
Zjevení 15:4...nechválil? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a před tebou se skloní, neboť tvé...
Zjevení 16:19...město se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon byl připomenut před Boží tváří...
Zjevení 17:15...a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupynárody a jazyky. Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě,...
Zjevení 18:3...jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s smilnili a kupci země zbohatli z...
Zjevení 18:23...byli pány země a tvá kouzla sváděla všechny národy. To město je potřísněno krví proroků a svatých i...
Zjevení 19:15... Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude...
Zjevení 20:3... zamkl a zapečetil ji nad ním, aby nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí...
Zjevení 20:8... satan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je...
Zjevení 21:24...rozzářila Boží sláva a jeho lampou je BeránekNárody spasených se budou procházet v jeho světle a králové...
Zjevení 21:26... a noc tam nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího...
Zjevení 22:2...ovoce každý měsíc a jeho listí je k uzdravení národů. A tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude...

Slova obsahující národ: národ (94) národa (14) národe (5) národě (6) národech (9) národem (17) národnost (2) národnosti (1) národností (4) národu (31) národů (176) národům (47) národy (391)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |