Nápoje

Hledám varianty 'nápoje' [ nápojů (1) nápojích (1) nápojem (1) nápoje (5) nápoj (8) ]. Nalezeno 16 veršù.
Leviticus 10:9...ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápoj, abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro všechna...
Leviticus 11:34...s vodou z nádoby, bude nečistý. Také každý nápoj v jakékoli takové nádobě bude nečistý. Cokoli, nač...
Numeri 6:3...nenapije se vinného octu ani jiného kvašeného nápoje, nenapije se žádné šťávy z hroznů a nebude hrozny...
Numeri 28:7... K beránku patří úlitba čtvrtky hinu kvašeného nápoje, kterou pro Hospodina vyliješ ve svatyni. Druhého...
Žalmy 102:10...Vždyť jako chleba popel polykám, do svého nápoje slzy přidávám! To všechno pro tvůj hněv, pro tvé...
Přísloví 23:30... kdo u vína vysedávají, těch, kdo vyhledávají nápoje! Do vína nezahleď se - jak rudé je, jak v poháru jen...
Izaiáš 5:22...Běda hrdinům v pití vína, zdatným v nalévání nápojů, kteří za úplatek ospravedlní darebáka a...
Izaiáš 24:9...citery. nepijí víno s písněmi, pijákům zhořkl nápoj opojný. Rozbořeno je město marnosti; vchody všech...
Izaiáš 32:6...jak by hladové o pokrm připravil, jak by odepřel nápoj žíznivým. Padouch používá podlé podvody, zamýšlí samé...
Ozeáš 2:7...vodu dávají, kteří mi dávají vlnu i len, olejnápoje." Proto zatarasím cestu trním a zastavím ji zdí,...
Lukáš 1:15...očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a z lůna své matky bude naplněn Duchem svatým....
Jan 4:9..."Jak to, že ty, Žid, žádáš , Samaritánku, o nápoj?" (Židé se totiž se Samaritány nestýkají.) Ježíš ...
Jan 6:55... tělo je opravdu pokrm a krev je opravdu nápoj. Kdo tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a ...
1. Korintským 10:4...duchovní pokrm a všichni pili tentýž duchovní nápoj (pili totiž z duchovní skály, která je provázela, a...
1. Korintským 12:13...do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha...
Židům 9:10...účastní. Všechna ta tělesná pravidla o pokrmechnápojích a různých omýváních platila jen do času nápravy....

Slova obsahující nápoje: nápoje (5) nápojem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |