Nápis

Hledám varianty 'nápis' [ nápisu (1) nápis (20) ]. Nalezen 21 verš.
Deuteronomium 10:4...na horu. On pak na ty desky napsal tentýž nápis jako předtím, totiž Desatero, které vám Hospodin...
Job 19:23...dost? Kéž by slova byla sepsána, kéž by jak nápis byla vyryta olovem a rydlem železným, kéž by je...
Daniel 5:7...Potom těm babylonským mudrcům řekl: "Kdokoli ten nápis přečte a vyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk...
Daniel 5:8...tedy předstupovali, ale nedovedli králi ten nápis přečíst ani vyložit. To krále Belšasara vyděsilo...
Daniel 5:12...záhad. Nech proto zavolat Daniela - on ti ten nápis vyloží." A tak Daniela přivedli před krále. "Ty jsi...
Daniel 5:15...a kouzelníky, aby mi přečetli a vyložili tento nápis, ale vůbec to nedokázali. O tobě jsem ale slyšel, že...
Daniel 5:16...smysl a řešit záhady. Nuže, dokážeš-li ten nápis přečíst a vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk...
Daniel 5:17...si své dary. Odměnit můžeš někoho jiného. Ten nápis ale králi přečtu a jeho smysl vyložím. Slyš, králi!...
Daniel 5:24...To proto poslal onu ruku, která napsala ten nápis. Ten nápis zní takto: MENE MENE TEKEL UFARSIN...
Daniel 5:25...poslal onu ruku, která napsala ten nápis. Ten nápis zní takto: MENE MENE TEKEL UFARSIN. Smysl těch slov...
Zachariáš 3:9...jednom kameni je sedm očí. sám na něj vyryji nápis, praví Hospodin, a hřích této země odstraním v...
Zachariáš 14:20...stánků. V onen den bude na koňských zvoncích nápis: SVATÝ HOSPODINU. Hrnce v Hospodinově chrámu budou...
Matouš 22:20..." Přinesli mu tedy denár. "Čí je ten obraznápis?" zeptal se jich. "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy...
Matouš 27:37...tam seděli a hlídali ho. Nad hlavu mu dali nápis s jeho proviněním: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL....
Marek 12:16...mu ho podali, zeptal se jich: "Čí je ten obraznápis?" "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři, co je...
Marek 15:26...ho v devět hodin ráno. Na nápisu s jeho proviněním stálo: ŽIDOVSKÝ KRÁL. [28] Spolu s...
Lukáš 20:24... Řekl jim: "Ukažte mi denár. Čí nese obraznápis?" "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři, co je...
Lukáš 23:38... jestli jsi židovský král!" Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Jeden ze zločinců,...
Jan 19:19...uprostřed. Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten...
Jan 19:20...znění: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš...
2. Timoteus 2:19... Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: "Hospodin , kdo mu patří," a "Každý, kdo vyznává...

Slova obsahující nápis: nápis (20) nápisu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |