Námi

Hledám varianty 'námi' [ nás (642) námi (157) nám (508) my (182) ]. Nalezeny 984 verše.
Genesis 3:22...tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jednímnás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby...
Genesis 5:29...syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme...
Genesis 19:5...tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď jenám, si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do vchodu,...
Genesis 19:9...zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudce? Naložíme s tebou hůř než s nimi!"...
Genesis 19:13... Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili." Lot tedy šel...
Genesis 20:9...si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi na...
Genesis 23:6...Abrahamovi odpověděli: "Poslyš nás, pane: Jsi mezi námi Božím knížetem; pochovej svou...
Genesis 24:23..."Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování?" "Jsem dcera...
Genesis 24:55...pánu." Její bratr a matka však odpověděli: "námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba deset; potom může...
Genesis 24:65...se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán," odpověděl ...
Genesis 26:10..." odpověděl mu Izák. Abimelech zvolal: "Cos nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát,...
Genesis 26:16...hlínou. Abimelech tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od nás! Jsi mnohem mocnější než my." Izák proto odtud odešel,...
Genesis 26:22...nazval Rechobot, Prostranství. Řekl totiž: "Teď nám Hospodin daroval prostor, abychom se rozplodili na zemi...
Genesis 26:28...je s tebou, a tak jsme si řekli: je teď mezi námi a tebou přísaha. Chceme s tebou vstoupit do smlouvy,...
Genesis 26:29...přísaha. Chceme s tebou vstoupit do smlouvy, že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a...
Genesis 31:15...otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Copak nás nemá za cizí? Vždyť nás prodal a všechny peníze shrábl!...
Genesis 31:37...svého domu? Polož to zde před i své druhy,  nás dva rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé...
Genesis 31:50...si kromě mých dcer další ženy - ačkolinámi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!"...
Genesis 32:19...to jako dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali...
Genesis 32:21... ho najdete: ‚Hle, tvůj služebník Jákob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který ...
Genesis 34:9...dejte mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte senámi - dávejte nám své dcery a berte si naše. Když budete...
Genesis 34:10...své dcery a berte si naše. Když budete bydletnás, bude celá země před vámi. Bydlete v , obchodujte a...
Genesis 34:14... Dát svou sestru neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vám, jen když budete jako my. ...
Genesis 34:17... budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid. Pokud nás však neposlechnete a neobřežete se, vezmeme si svou...
Genesis 34:21...a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži senám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a obchodují...
Genesis 34:22...dcery za ženy a své dcery dávejme jim. Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto...
Genesis 34:23...zvířata naše? Vyhovme jim tedy, bydlínás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho města,...
Genesis 37:8...se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám chtěl vládnout?!" A tak ho...
Genesis 39:14...a řekla jim: "Podívejte se! Přivedlnám můj muž toho Hebreje, aby si s námi zahrával?! Přišel a...
Genesis 39:17...mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsinám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat!...
Genesis 41:12...jsme měli sen s vlastním významem. A byl tamnámi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže....
Genesis 41:13...je vyložil; každému dal výklad jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a pekař...
Genesis 42:2... že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, zůstaneme naživu a nezemřeme!" A tak šlo...
Genesis 42:13..."Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší...
Genesis 42:21...bratru! Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. To proto...
Genesis 42:28...srdce. Jeden druhého se rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do...
Genesis 42:30...všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my jsme mu...
Genesis 42:32...slušní lidé, nikdy jsme nebyli špehové! Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden není a...
Genesis 42:33...doma v kanaánské zemi.' Ten muž, pán zeměnám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte...
Genesis 43:2...přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten...
Genesis 43:3...něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'...
Genesis 43:4...mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-linámi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho...
Genesis 43:5...koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'"...
Genesis 43:7...Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě...
Genesis 43:8...navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, zůstaneme naživu a nezemřeme my ani ty...
Genesis 43:18... kam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu stříbru, vrácenému prve do...
Genesis 43:21... otevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každéhonás leželo navrchu v jeho vaku - naše stříbro v plné váze!...
Genesis 43:22...ještě další stříbro na nákup jídla. Nevíme, kdo nám to stříbro dal do vaků!" On však řekl: "Buďte klidní,...
Genesis 44:9...z tvých služebníků se to najde, zemře a z nás jsou pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem...
Genesis 44:25...mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme...
Genesis 44:26...jsme: ‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen kdyžnámi bude náš nejmladší bratr. Když s námi náš nejmladší...
Genesis 44:27...tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otecnám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva...
Genesis 44:31... na němž on lpí celou duší? uvidí, ženámi chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny tvého...
Genesis 47:15...přišli všichni Egypťané k Josefovi a řekli: "Dej nám chléb! To máme před tebou umírat, když došly peníze?"...
Genesis 47:18... patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic než naše tělo a naše půda. To ti máme i s naší...
Genesis 47:19...To ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás i s naší půdou za chléb, a budeme faraonovými otroky!...
Genesis 47:25...a své děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám život, pane! Prokazuješ nám laskavost, že smíme být...
Genesis 50:15... že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno...
Genesis 50:16...mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím ,...
Genesis 50:17...zlé, co ti provedli.' Prosíme tedy, odpusť nám, služebníkům Boha tvého otce, naše provinění." Josef se...
Exodus 1:9... Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, co s nimi,...
Exodus 2:19...otec Reuel, když se vrátily. "Jeden Egypťan nás ochránil před pastýři," odpověděly. "Také nám ochotně...
Exodus 3:18...k egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal senámi Hospodin, Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na...
Exodus 5:3...a Izrael nepropustím!" Řekli tedy: "Setkal senámi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní...
Exodus 5:16...Tvoji služebníci nedostávají slámu, a přitom se nám říká: ‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou...
Exodus 5:21...vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i jeho dvořanům; dali jste jim do rukou meč,...
Exodus 8:22... našemu Bohu, se Egypťanům hnusí. Copak by nás neukamenovali, kdybychom jim před očima obětovali, co...
Exodus 8:23...tam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím vás,...
Exodus 8:25...faraona, jeho dvořany i jeho lid zítra. se nás ale farao nepokouší znovu obelstít a nepropustit lid,...
Exodus 10:25...vzít s sebou i své děti." Mojžíš odpověděl: "To nám chceš sám poskytnout zvířata k obětem a zápalům? Musíme...
Exodus 10:26...Hospodinu, našemu Bohu! Náš dobytek půjdenámi - nezůstane tu ani kopyto. Budeme z nich brát, co bude...
Exodus 13:14...zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou své ruky. Když...
Exodus 13:15...z Egypta, z domu otroctví, silou své ruky. Když nás farao neústupně odmítal propustit, pobil Hospodin v...
Exodus 13:16...na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao...
Exodus 14:11..."Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl? Abychom zemřeli na poušti? Cos nám to...
Exodus 14:12...jsme ti to v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být, otročíme Egyptu! Otročit Egyptu bylo určitě...
Exodus 16:3...hrnci masa a jídali chléb do sytosti! Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto...
Exodus 16:7...vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme my, že reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám...
Exodus 16:8...slyšel vaše reptání proti němu. Kdo jsme my? Nereptáte proti nám, ale proti Hospodinu!" Potom Mojžíš...
Exodus 17:2...mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na ...
Exodus 17:3...po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi...
Exodus 17:7...a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom přitáhl Amalek a bojoval v...
Exodus 19:23...Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.'" "Jdi...
Exodus 20:19... Přesunuli se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluvnámi ty a budeme poslouchat, ale s námi nemluví Bůh, ...
Exodus 32:1... shromáždili se kolem Árona. "Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo , co je s...
Exodus 32:23... tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem,...
Exodus 33:15...a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-linámi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by se...
Exodus 33:16...ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdešnámi? Právě to i tvůj lid odliší od každého lidu na...
Exodus 34:9...ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný lid. Odpusť naši nepravost i...
Exodus 36:5...přináší mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy nechal v táboře...
Leviticus 8:5...do Stanu setkávání, Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal...
Leviticus 9:6...se před Hospodina. Tehdy Mojžíš řekl: "Toto nám přikázal Hospodin. Když to vykonáte, ukáže se vám...
Numeri 10:29... svého tchána: "Vydáváme se k místu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námi a dobře se o...
Numeri 10:31...ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom...
Numeri 10:32...tábořit. Staň se naším průvodcem. Půjdeš-linámi, podělíme se s tebou o dobrodiní, které nám Hospodin...
Numeri 11:4...k nim připojili a dali se znovu do pláče: "Kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě...
Numeri 11:13...tento lid? Vždyť na s pláčem naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je všechny neunesu, je to nad...
Numeri 11:18...maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám najíst masa? To jsme se měli lépe v Egyptě!'...
Numeri 12:2...Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?" A Hospodin to slyšel. (Mojžíš byl velmi pokorný...
Numeri 12:11... řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak pošetile spáchali....
Numeri 13:27... Vyprávěli: "Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal. Skutečně oplývá mlékem a medem a toto je její...
Numeri 14:3...Ach, proč jsme nezemřeli na této poušti! Proč nás Hospodin vede do země? Abychom padli mečem? Aby se...
Numeri 14:8...dobrá zem! Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do země a nám tu zem oplývající mlékem a medem....
Numeri 14:9...sousto chleba! Jejich záštita je opustila, alenámi je Hospodin; nebojte se jich!" Celá obec se ...
Numeri 14:40...ale teď jsme připraveni! Vyrazíme k místu, které nám Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč znovu...
Numeri 16:13...ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás...
Numeri 16:14...Do žádnézemě oplývající mlékem a medem' jsi nás nedovedl, žádnépole a vinici' jsi nám za dědictví...
Numeri 16:34...křikem na útěk a volali: " země nepohltínás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří...
Numeri 20:5...Abychom tu my i náš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás přivedli na toto bídné...
Numeri 20:14...bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapách, které nás potkaly. Naši otcové sestoupili do Egypta a v zemi...
Numeri 20:15...a v zemi jsme dlouho bydleli. Egypťané alenámi a s našimi otci začali nakládat zle. Volali jsme tedy...
Numeri 20:16...zle. Volali jsme tedy k Hospodinu a vyslyšel nás, poslal svého anděla a vyvedl nás z Egypta. Hle, nyní...
Numeri 20:17...jsme ve městě Kádeš u hranic tvého území. Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice...
Numeri 21:5...a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli na poušti? Není tu...
Numeri 21:7...Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu,  nás zbaví těch hadů!" A tak se Mojžíš za lid modlil....
Numeri 22:14...a vrátili se k Balákovi se slovy: "Balaámnámi odmítl jít." Balák potom vyslal další hodnostáře -...
Numeri 27:4...z jeho rodu jen proto, že neměl syna? Přiděl nám dědičné vlastnictví mezi bratry našeho otce." Mojžíš...
Numeri 31:49...sečetli bojovníky, jimž jsme veleli, a ani jeden nám nechybí. Proto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze...
Numeri 31:50...veleli, a ani jeden nám nechybí. Proto každýnás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků -...
Numeri 32:5...mají spoustu dobytka." Dále řekli: "Prokaž nám prosím laskavost, tato země připadne do vlastnictví...
Numeri 32:19...zabírat zem za Jordánem ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví na východ od Jordánu." Mojžíš jim...
Deuteronomium 1:6...tento Zákon. Řekl: Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře byli...
Deuteronomium 1:20...jste k pohoří Emorejců - Hospodin, náš Bůhnám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu...
Deuteronomium 1:22...mně přišli se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem prohlédnou a podají nám zprávu o cestě, kterou...
Deuteronomium 1:25... vzali s sebou něco z jejího ovoce a přinesli je nám. Poté nám podali zprávu: "Země, kterou nám Hospodin,...
Deuteronomium 1:27... Začali jste ve svých stanech reptat: "Hospodin nás vyvedl z Egypta, protože nás nenáviděl! Vydal nás do...
Deuteronomium 1:28... aby nás vyhladil! Kam to jdeme? Naši bratři nás připravili o odvahu, když řekli: ‚Ten lid je silnější a...
Deuteronomium 1:41...Chceme vytáhnout a bojovat, přesně jak nám přikázal Hospodin, náš Bůh." Všichni jste si oblékli...
Deuteronomium 2:29...v Aru. Potom přejdu Jordán do země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás...
Deuteronomium 2:30...dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít svým územím. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 2:32...a obsaď ji." Sichon se vším svým lidem proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin, náš Bůh, nám ho však...
Deuteronomium 2:33...nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin, náš Bůhnám ho však vydal, takže jsme ho porazili i s jeho syny a...
Deuteronomium 2:36...v údolí po Gileád nebylo tvrze, která by před námi obstála. Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal....
Deuteronomium 3:1...vzhůru cestou k Bášanu. Bášanský král Og proti nám s celým svým lidem vytáhl do boje u Edrei. Hospodin mi...
Deuteronomium 5:2...jim a pečlivě je dodržujte. Hospodin, náš Bůh, s námi na Orébu uzavřel smlouvu. Tuto smlouvu Hospodin...
Deuteronomium 5:3...smlouvu Hospodin neuzavřel s našimi otci, alenámi, kteří tu dnes jsme, s námi všemi, kteří žijeme....
Deuteronomium 5:24...- a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůhnám ukázal svou slávu a svou velikost; slyšeli jsme jeho...
Deuteronomium 5:25...naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li nadále muset...
Deuteronomium 5:27...vše, co Hospodin, náš Bůh, řekne. Potom nám povíš všechno, co Hospodin, náš Bůh, poví tobě a my to...
Deuteronomium 6:21...jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. Před našima očima přivedl...
Deuteronomium 6:23...celý jeho dvůr veliká a hrozná znamení a divyNás však odtud vyvedl, aby nás přivedl sem a dal nám zemi,...
Deuteronomium 6:24... kterou s přísahou zaslíbil našim otcům. Tehdy nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito...
Deuteronomium 6:25...pečlivě dodržovali všechna tato přikázání, jak nám uložil." Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země,...
Deuteronomium 9:28...zkaženost a hřích. Jinak v zemi, odkud jsi nás vyvedl, řeknou: ‚Hospodin je vyvedl, aby je pozabíjel...
Deuteronomium 21:20...náš syn je svéhlavý a vzpurný. Neposlouchá nás, jen hoduje a pije." Všichni muži toho města jej...
Deuteronomium 26:3...vstoupil do země, o níž přísahal našim otcům, že nám ji ." Kněz od tebe nůši přijme a postaví ji před...
Deuteronomium 26:6...národem - velikým, mocným a početným. Egypťané nás ale trápili, utiskovali a drtili těžkou robotou. Volali...
Deuteronomium 26:7...tedy k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel. Viděl naše utrpení, dřinu a porobu a vyvedl...
Deuteronomium 26:8... Viděl naše utrpení, dřinu a porobu a vyvedl nás z Egypta mocnou rukou a vztaženou paží, ve veliké hrůze...
Deuteronomium 26:9...hrůze, uprostřed znamení a zázraků. Přivedl nás sem a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a...
Deuteronomium 26:15...a požehnej svému lidu Izraeli i zemi, kterou jsi nám dal, jak jsi s přísahou slíbil našim otcům - tu zemi...
Deuteronomium 29:14... naším Bohem, ale i s těmi, kdo tu dnesnámi nejsou. Sami víte, jak jsme žili v Egyptě a jak jsme...
Deuteronomium 29:28... našemu Bohu. Zjevné věci však navěky náležejí nám a našim synům - totiž abychom plnili všechna slova...
Deuteronomium 30:12...nijak vzdálené! Není na nebi, abys říkal: "Kdonás vystoupí na nebe, aby nám je odtud přinesl a oznámil...
Deuteronomium 30:13...mohli plnit?" Není za mořem, abys říkal: "Kdonás se vydá za moře, aby nám je odtud přinesl a oznámil nám...
Deuteronomium 31:17...nimi svou tvář. Tehdy je potkají veliké pohromy a soužení, takže se stanou snadnou kořistí. V ten den si...
Deuteronomium 33:4...přijímali slova tvá - Zákon, jenž Mojžíš vydal nám, dědictví shromáždění Jákobova. Ješurunovi stal se...
Jozue 1:16...Mojžíš." Na to Jozuovi odpověděli: "Vše, cos nám přikázal, vykonáme, a kamkoli nás pošleš, půjdeme. Jako...
Jozue 2:11...jako proklaté. Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu....
Jozue 2:13...a sestry i všechny, kdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli ti...
Jozue 2:14...ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit.  nám Hospodin tuto zem, zachováme se k tobě milosrdně a...
Jozue 2:17... řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás zavázala, jestliže po našem vstupu do země neuvážeš...
Jozue 2:18...šňůru z karmínových provázků do okna, kterým jsi nás spustila, a neshromáždíš k sobě domů svého otce, matku,...
Jozue 2:24...Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se před námi třesou!" Jozue časně ráno se všemi syny Izraele...
Jozue 4:23... váš Bůh, provedl s Rudým mořem, které před námi vysušil, dokud jsme nepřešli. To aby všechny národy...
Jozue 5:6...tu zem, o níž Hospodin přísahal jejich otcům, že nám ji , totiž zem oplývající mlékem a medem. Místo nich...
Jozue 5:13...v ruce! Jozue šel k němu a oslovil ho: "Patříšnám, nebo k našim nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl on. "...
Jozue 7:7...jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do rukou Emorejců? Abys nás zahubil? Mohlo nám...
Jozue 7:9...Kananejci a všichni obyvatelé této země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země! Co pro své veliké jméno...
Jozue 7:25...do rokle Achor. Tam Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do neštěstí? Hospodin dnes přivede do neštěstí...
Jozue 8:5... se zatím přiblížíme k městu. Vytáhnou proti nám jako prve a my se dáme na útěk. Vydají se za námi, a...
Jozue 8:6...nám jako prve a my se dáme na útěk. Vydají se za námi, a tak je odlákáme od města. Řeknou si totiž: ‚Utíkají...
Jozue 9:6...mužům: "Přicházíme z daleké země; uzavřetenámi smlouvu." Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli:...
Jozue 9:7...těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji...
Jozue 9:11...a bášanskému králi Ogovi v Aštarotu. Proto nám naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země řekli:...
Jozue 9:20... Uděláme s nimi toto: Necháme je naživu, aby na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom porušili přísahu, kterou...
Jozue 9:22...si je potom zavolal a řekl jim: "Jak to, že jste nás podvedli?! Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.'...
Jozue 9:25...to udělali. Teď jsme ve tvých rukou. Udělejnámi, co považuješ za dobré a správné." Jozue s nimi tedy...
Jozue 10:6..."Neodpírej ochranu svým služebníkům. Rychlenám pospěš a zachraň nás! Pomoz nám! Všichni emorejští...
Jozue 17:14... Synové Josefovi řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden los a jediný příděl? Jsme...
Jozue 17:16...je vám tak těsno v Efraimských horách." "Hory nám nestačí," odpověděli Josefovi synové. "A navíc, všichni...
Jozue 22:17... abyste se dnes vzbouřili proti Hospodinu! To nám nestačil ten hřích u Peoru? Dodnes jsme se od něj...
Jozue 22:19...Hospodinův příbytek, a přijměte dědictví mezi námi. Jen se nebuřte proti Hospodinu ani proti nám stavbou...
Jozue 22:22...vzpouru, pokud šlo o zradu na Hospodinu - pak  nám, Bože, nepomáhej! Pokud jsme si postavili oltář,...
Jozue 22:23...zápalné, moučné nebo pokojné oběti, pak  nás potrestá sám Hospodin! Udělali jsme to jen z obavy, aby...
Jozue 22:25...Izraele, synové Rubenovi a Gádovi? Hospodin mezi nás a vás položil hranici: tento Jordán. Vy nemáte s...
Jozue 22:27... Ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi i mezi našimi budoucími pokoleními, že sloužíme...
Jozue 22:28...s Hospodinem co do činění.' Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco takového v budoucnu řekli,...
Jozue 22:31..."Dnes jsme poznali, že Hospodin je mezi námi. Žádnou zradu proti Hospodinu jste nespáchali....
Jozue 22:34...Ed, Svědek, neboť řekli: "Je svědkem mezi námi, že Hospodin je Bůh." Hospodin dlouho dopřával...
Jozue 24:17...cizím bohům? Nikdy! Hospodin je náš Bůh! To on nás a naše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví. On před...
Jozue 24:18... mezi nimiž jsme procházeli. Hospodin před námi vyhnal Emorejce a všechny ty národy, které bydleli v...
Jozue 24:27...dubem při Hospodinově svatyni. "Hle, tento kámen nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel...
Soudců 1:1...smrti se synové Izraele ptali Hospodina: "Kdonás vytáhnout do boje proti Kananejcům jako první?"...
Soudců 1:3...Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďtenámi do našeho podílu bojovat proti Kananejcům. My pak zase...
Soudců 1:24...zvědové z města vycházet nějakého muže. "Ukaž nám, prosím, kudy do města," řekli mu, "a zachováme se k...
Soudců 6:13..."Promiň, pane, ale jestli je Hospodinnámi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty...
Soudců 8:1... Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal, když jsi šel bojovat...
Soudců 8:22... Izraelci potom Gedeona vybízeli: "Vládni nám - ty, tvůj syn i syn tvého syna. Vždyť jsi nás...
Soudců 9:8...měšťané! A vás slyší Bůh! Jednou se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovit. Řekly olivě:...
Soudců 9:10...ctí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy fíku: Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám...
Soudců 9:12... a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy révě: Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám své...
Soudců 9:14...kymácet se nad stromy? Řekly tedy všechny stromy trní: Pojď ty, kraluj nám! Trní tenkrát řeklo stromům:...
Soudců 10:15...na to Hospodinu řekli: "Zhřešili jsme. Udělejnámi, cokoli uznáš za dobré, ale vysvoboď nás, prosím,...
Soudců 11:8..."Ano, ale teď jsme se pro tebe vrátili. Pojďnámi bojovat proti Amoncům. Staň se vůdcem nás všech, kdo...
Soudců 11:17... vyslali posly k edomskému králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.' Edomský král o tom ale...
Soudců 11:19...sídlícímu v Chešbonu. Izrael mu řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale...
Soudců 11:23...před svým lidem Izraelem, a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně...
Soudců 11:24...snad toho, co ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně tak my se držíme toho, co nám dal Hospodin, náš Bůh. To jsi o...
Soudců 12:1...a překročili Jordán směrem k Cafonu. "Proč jsi nás nepozval, abychom šli s tebou, když jsi táhl do boje...
Soudců 13:8...tedy modlil k Hospodinu: "Odpusť, Pane můj.  nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslal, navštíví znovu...
Soudců 13:23...řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho žena,...
Soudců 14:13...třicet košil a třicatery sváteční šaty." "Dej nám tu svou hádanku," řekli mu na to. "Chceme ji slyšet."...
Soudců 14:15... Jinak i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste nás obrali?" Samsonova žena tedy na...
Soudců 15:10...na Lechi (to jest Čelist). "Proč jste na nás vytáhli?" ptali se judští muži. "Přišli jsme spoutat...
Soudců 15:11...dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni mají v moci? Cos nám to udělal?" vyčítali...
Soudců 16:5...ho mohli přemoci, spoutat a zkrotit. Každýnás ti jedenáct set šekelů stříbra." Dalila se tedy...
Soudců 16:23...a aby oslavovali. Prohlašovali totiž: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele Samsona!" Lid při pohledu...
Soudců 16:24...při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele, naší země ničitele -...
Soudců 18:19...jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři pusu a pojďnámi. Budeš dělat otce a kněze nám. Je lepší dělat domácího...
Soudců 18:25...Co ti je?" Danovci mu ale řekli: "Radši na nás nekřič. Prudší povahy by se na vás mohly vrhnout, a...
Soudců 20:8...lid povstal jako jeden muž se slovy: "Nikdonás nepůjde domů, nikdo se nevrátí do svého příbytku. S...
Soudců 20:13..."Co se to u vás stalo za hroznou věc? Hned nám ty gibejské ničemy vydejte, je zabijeme a vymýtíme...
Soudců 20:18...táhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdonás vytáhnout do boje proti Benjamíncům jako první?"...
Soudců 21:1... vypálili. Izraelci v Micpě přísahali: "Nikdonás nedá svou dceru za ženu Benjamínci!" Potom se odebrali...
Soudců 21:22...a vraťte se do benjamínského kraje. Kdyby sinám jejich otcové nebo bratři přišli stěžovat, řekneme jim:...
1. Samuel 4:3...do tábora, izraelští stařešinové se ptali: "Proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla...
1. Samuel 4:7...si totiž: "To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo! Běda nám! Kdo...
1. Samuel 4:8...Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo! Běda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou...
1. Samuel 5:7... co se děje, říkali: "Truhla izraelského bohanás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí nás i našeho boha...
1. Samuel 5:10...křiku: "Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?" Obeslali proto a...
1. Samuel 5:11...žádali. " se vrátí, kam patří, jenom nehubí nás a náš lid!" Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná...
1. Samuel 6:2...s Hospodinovou truhlou?" ptali se. "Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam patří." Ti odpověděli: "...
1. Samuel 6:9...do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete...
1. Samuel 6:20... tak svatým Bohem? A ke komu zamířit od nás?" Vyslali tedy posly k obyvatelům Kiriat-jearimu:...
1. Samuel 7:8...Samuelovi: "Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej za nás volat k Hospodinu, našemu Bohu, nás vysvobodí z ruky...
1. Samuel 7:12...ho Eben-ezer, Kámen pomoci. Řekl totiž: " sem nám pomohl Hospodin." Filištíni tedy byli poraženi a...
1. Samuel 8:5...a tví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, nás vede - tak je to přece u...
1. Samuel 8:6...to přece u všech národů." Když ale řekli: "Dej nám krále, nás vede," Samuelovi se to nelíbilo. Modlil...
1. Samuel 8:20...nad sebou krále. jsme jako všechny národy;  nám vládne vlastní král, nás vede, za nás bojuje!"...
1. Samuel 9:5... se můj otec místo o oslice nezačne bátnás." "Víš co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá...
1. Samuel 9:6... se opravdu stane. Co se tam teď vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co...
1. Samuel 9:7...tomu muži přineseme, když za ním půjdeme? Jídlo nám v mošnách došlo. Nemáme pro Božího muže žádnou...
1. Samuel 9:8...čtvrt šekelu stříbra. Dám je Božímu muži, aby nám ukázal cestu." (Když se v dávných dobách v Izraeli...
1. Samuel 10:16...Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc. "Ujistil nás, že se oslice našly," odvětil Saul. To, co Samuel řekl...
1. Samuel 10:19...neštěstí a úzkostí. Řekli jste: ‚Ustanov nad námi krále.' Teď se tedy podle svých kmenů a rodů postavte...
1. Samuel 10:27...Bůh. Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jím a nevzdali mu hold. On ale jako...
1. Samuel 11:1...obyvatelé Jábeše Nachašovi vzkázali: "Uzavřinámi smlouvu a budeme ti sloužit." Nachaš Amonský jim ale...
1. Samuel 11:3...Izrael." Stařešinové z Jábeše ho požádali: "Dej nám sedm dní, rozešleme posly do celého Izraele. Pokud...
1. Samuel 11:10...a vzkázali Amoncům: "Zítra se vám vzdáme a vynámi naložíte, jak uznáte za vhodné." Druhého dne Saul...
1. Samuel 11:12... Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže, je zabijeme!"...
1. Samuel 12:4...oko? Pokud ano, nahradím vám to." "Nekřivdil jsi nám," odpověděli. "Nijak jsi nám neublížil ani jsi od...
1. Samuel 12:10...Hospodina a sloužili jsme baalům i aštartám. Teď nás ale zachraň z rukou našich nepřátel a budeme sloužit...
1. Samuel 12:12...král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. nad námi vládne král.' Vaším králem je ale Hospodin, váš Bůh!...
1. Samuel 14:6...hlídce těch neobřezanců. Snad bude Hospodin při nás. Vždyť Hospodinu není zatěžko zvítězit, jich je...
1. Samuel 14:9... pronikneme k těm mužům a ukážeme se jim. Jestli nám řeknou: ‚Zastavte se, dokud k vám nedorazíme!'...
1. Samuel 14:10...k nim šplhat. Jestliže řeknou: ‚Vyleztenám!' polezeme, protože to pro nás bude znamením, že nám je...
1. Samuel 14:12...Jonatana a jeho zbrojnoše zavolali: "Vyleztenám a něco vám ukážeme." Tehdy Jonatan řekl svému...
1. Samuel 17:9...zabiju jeho, budete jako naši otroci sloužit vy nám." Potom ten Filištín dodal: "Vyzývám dnes izraelské...
1. Samuel 20:42...přísahali, toho je Hospodin svědkem mezi námi dvěma i mezi naším potomstvem navěky." David pak...
1. Samuel 23:19...Zifejci a řekli: "David se přece ukrývánás! Opevnil se v Choreši na kopci Chakila jižně od...
1. Samuel 25:7... střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři bylinámi. Chovali jsme se k nim slušně a za celou dobu, co byli...
1. Samuel 25:15...s pozdravem, ale on jim vynadal? Ti muži na nás byli velmi hodní, chovali se k nám slušně a po celou...
1. Samuel 25:16... se nám vůbec nic neztratilo. Ve dne i v noci nás chránili jako hradba, celou tu dobu, kterou jsme s nimi...
1. Samuel 25:40...přišli za Abigail do Karmelu a řekli : "David nás za tebou posílá, že si chce vzít za ženu." Hned se...
1. Samuel 27:11... aby je nemusel vodit do Gatu. Říkal si: "Aby na nás nevyzradili, co vlastně David dělá." Tak si David...
1. Samuel 29:4..." řekli mu, " se vrátí, kam mu řekneš. Přecenámi nepůjde do boje! Vždyť by se v bitvě postavil proti...
1. Samuel 29:9...anděl, ale filištínští velitelé řekli: ‚Nesmínámi do boje!' Proto zítra brzy vstaň - ty i sluhové tvého...
1. Samuel 30:22... se ale ozvali všichni zlí a ničemní: "Tihlenámi přece nešli! Nedáme jim nic z kořisti, kterou jsme...
1. Samuel 30:23...prohlásil: "Bratři, takhle nejednejte s tím, co nám dal Hospodin. On sám nás ochránil a tu hordu, co nás...
2. Samuel 2:14..." raději předstoupí mládenci a ukáží před námi, co dovedou." "Budiž, předstoupí," odpověděl Joáb....
2. Samuel 11:23..."Nepřátelé podnikli protiútok, vyrazili za námi do pole, ale my jsme je zatlačili zpět k bráně....
2. Samuel 12:18... Davidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si, "domlouvali...
2. Samuel 13:26... nechtěl jít, ale požehnal mu. "A nemohl bynámi jít alespoň můj bratr Amnon?" zeptal se Abšalom. "Proč...
2. Samuel 15:14...v Jeruzalémě: "Musíme ihned utéct! Abšalom by nás vyváznout nenechal. Pojďme rychle, jinak nás brzy...
2. Samuel 15:19...král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys odcházelnámi? Vrať se a zůstaň u nového krále. Jsi přece cizinec,...
2. Samuel 15:20...teprve včera, a dnes bych měl zase vláčetnámi někam dál? půjdu, kam jen to půjde. Ty se ale i se...
2. Samuel 15:22...David na to Itajovi řekl: "Pojď, pokračuj tedynámi." A tak Itaj Gatský se všemi svými muži i se všemi...
2. Samuel 18:3..." řekl král vojsku. Namítli ale: "Nemůžeš jítnámi! Kdybychom museli utíkat, nebude jim záležet na nás;...
2. Samuel 19:10...všech izraelských kmenech se dohadovali: "Král nás zachránil z rukou našich nepřátel; vysvobodil nás ze...
2. Samuel 19:43...tomu zlobíte? Copak jsme krále vyjídali? Nebo nás zahrnul nějakými dary?" Izraelci jim ale odpověděli:...
2. Samuel 19:44..."Máme na krále desetkrát větší nárok - David nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle...
2. Samuel 20:6...proto řekl Abišajovi: "Ten Šeba, syn Bichrihonám teď může uškodit více než Abšalom. Vezmi služebníky...
2. Samuel 21:5...král. Odpověděli mu: "Za toho muže, který nás chtěl zničit a vyhubit z celého izraelského území,...
2. Samuel 21:17... Davidovi muži tehdy Davida zapřísahali: "námi do boje nechoď, neuhasíš svíci Izraele!" Později...
1. Královská 3:18...po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn...
1. Královská 5:20...ti uhradím, jak si řekneš. Jak sám víš, nikdonás neumí kácet stromy tak jako Sidonci." Když Chíram...
1. Královská 8:57...Mojžíše, neselhalo. Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí, kéž nás...
1. Královská 10:6...naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsemnás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda....
1. Královská 12:4...Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od...
1. Královská 12:9...těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s...
1. Královská 12:10...odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ulev nám od něj,' odpověz takhle:...
1. Královská 18:23...Baalových proroků je čtyři sta padesát. Dejte nám dva býky. si z nich jednoho vyberou, rozporcují ho a...
1. Královská 18:26...Baalovo od rána do poledne: "Baali, vyslyš nás!" Neozval se ani hlásek, žádná odpověď. Jen poskakovali...
1. Královská 20:23...svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli. Kdybychom se s nimi utkali na rovině,...
1. Královská 22:3...dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho dobyli z rukou...
2. Královská 1:6...se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se...
2. Královská 3:10... Izraelský král si povzdechl: "Ach, copak nás tři krále Hospodin svolal proto, aby nás vydal do rukou...
2. Královská 3:13...mu izraelský král. "Byl to Hospodin, kdo nás tři krále svolal, aby nás vydal do rukou Moábcům."...
2. Královská 4:10... židli a svícen, kde odpočívat, kdyžnám přijde." Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel...
2. Královská 4:13...ním, Elíša mládenci řekl: "Pověz : Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě...
2. Královská 6:1..."Podívej se, místo, kde s tebou bydlíme, je nám příliš těsné. Pojďme k Jordánu; každý odtamtud vezmeme...
2. Královská 6:11...řeknete mi ," křičel na své služebníky, "kdonás tady donáší izraelskému králi?" Jeden z jeho služebníků...
2. Královská 6:16... "co si počneme?" "Neboj se," odpověděl mu. "S námi jich je víc než s nimi." Pak se Elíša modlil:...
2. Královská 7:4... Přeběhněme raději do aramejského tábora. Když nás nechají naživu, přežijeme. Když nás zabijí, beztak...
2. Královská 7:6...a řekli si: "Podívejte! Izraelský král si proti nám najal chetitské a egyptské krále! táhnou na nás!" A...
2. Královská 7:12...a řekl svým služebníkům: " vám povím, co na nás Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme, a tak opustili...
2. Královská 9:5...slovo, veliteli," řekl mládenec. "Pro kteréhonás?" zeptal se Jehu. "Pro tebe, veliteli!" řekl mu. A tak...
2. Královská 9:12..." odpověděl jim. "Nelži," oni na to. "Pěkně nám to řekni!" A tak jim vyprávěl: "Mluvil se mnou tak a...
2. Královská 10:5..."Jsme tvoji služebníci! Uděláme, cokoli nám řekneš. Nikoho za krále nedosadíme. Uděláme, co budeš...
2. Královská 18:26...služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluvnámi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří...
2. Královská 18:30...k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou...
2. Královská 18:32...Jenom vás podvádí, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové všech národů své...
2. Královská 19:4... slyšel. Modli se proto za tu hrstku, která tunás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli...
2. Královská 19:19... Teď ale prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království země poznají, že ty...
2. Královská 22:13...ohledně slov této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otcové neposlouchali...
1. Letopisů 12:20...si: "Pokud přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.") Když potom táhl do Ciklagu, přidali se...
1. Letopisů 13:2...a levitů v jejich městech a předměstích, senám přidají, a přeneseme k nám Truhlu našeho Boha - vždyť...
1. Letopisů 13:3...předměstích, se k nám přidají, a přenesemenám Truhlu našeho Boha - vždyť jsme ji za Saulových dnů...
1. Letopisů 15:13...jsem pro ni připravil. Hospodin, náš Bůh, se na nás prve obořil, protože jste ji nenesli vy. Nehledali jsme...
1. Letopisů 16:35...dobrý! Jeho láska trvá navěky! Řekněte: "Zachraň nás, Bože naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé...
2. Letopisů 9:5...naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsemnás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda....
2. Letopisů 10:4...Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od...
2. Letopisů 10:9...těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s...
2. Letopisů 10:10...odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ty nám od něj ulev,' odpověz takhle:...
2. Letopisů 13:10...těch vašich nebohů. Naším Bohem je ale HospodinMy jsme ho neopustili! Kněží, kteří u nás slouží Hospodinu,...
2. Letopisů 13:12...službu, ale vy jste ho opustili. Bůh jenámi! Stojí nám v čele! Jeho kněží zatroubí proti vám,...
2. Letopisů 14:6...s věžemi, branami a závorami. Země zůstala nám, protože jsme hledali Hospodina, svého Boha. Hledali...
2. Letopisů 14:10...pomoci slabému proti takové přesile. Pomoz nám, Hospodine, Bože náš! Na tebe spoléháme a ve tvém jménu...
2. Letopisů 20:9... svatyni pro tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, meč, soud, mor či hlad, postavíme se...
2. Letopisů 20:11...jim vyhnuli a nevyhladili je. A podívej se, jak nám odplácejí! Přicházejí nás vyhnat z tvého dědictví,...
2. Letopisů 20:12...sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale naše oči hledí k tobě!"...
2. Letopisů 29:10...s Hospodinem, Bohem Izraele, smlouvu, aby od nás odvrátil svůj planoucí hněv. Synové moji, neberte to...
2. Letopisů 32:7...krále ani spousty, která táhne s ním. S námi je někdo větší nežli s ním! S ním je jenom lidská síla...
2. Letopisů 32:8...nežli s ním! S ním je jenom lidská síla, alenámi je Hospodin, náš Bůh, připravený nám pomáhat a vést...
2. Letopisů 32:11...Když Ezechiáš tvrdí: ‚Hospodin, náš Bůhnás vysvobodí z rukou asyrského krále,' myslíte, že vás...
2. Letopisů 34:21...ohledně slov nalezené knihy. Vždyť je na nás vylit nesmírný Hospodinův hněv! Ten vzplál proti nám,...
Ezdráš 4:2...Boha stejně jako vy; obětujeme mu od doby, co nás sem přesídlil asyrský král Esar-chadon." Zerubábel,...
Ezdráš 4:3...otcovských rodů jim ale odpověděli: "Nemůžetenámi stavět chrám našemu Bohu. Budeme stavět Hospodinu,...
Ezdráš 4:12...králi, že Židé, kteří od tebe dorazilinám, se usadili v Jeruzalémě a chtějí to zlé a odbojné...
Ezdráš 5:11...jména mužů, kteří jim stojí v čele. Odpověděli nám těmito slovy: "Jsme služebníci Boha nebe i země a...
Ezdráš 5:17...nařídil stavbu Božího domu v Jeruzalémě. Nechť nám král potom laskavě sdělí svou vůli v věci. Král...
Ezdráš 8:17...a jeho bratrům, chrámovým sluhům v Kasifii:  nám pošlou služebníky pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi...
Ezdráš 8:18...služebníky pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku. Ze synů Machliho, syna...
Ezdráš 8:21...naším Bohem a žádali ho, aby na cestě chránil nás, naše děti i všechen náš majetek. Styděl jsem se totiž...
Ezdráš 8:22...jsem se totiž prosit krále o vojsko a jízdu, aby nás na cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme králi:...
Ezdráš 8:23...se tedy a prosili za to svého Boha, a vyslyšel nás. Potom jsem vybral dvanáct předních kněží: Šerebiáše,...
Ezdráš 8:31...Ahava vydali na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou ruku a chránil nás na cestě před nepřáteli...
Ezdráš 9:6...se k tobě zvednout tvář, Bože můj! Naše hříchy nám přerostly přes hlavu, naše vina dosáhla k nebi. Ode dnů...
Ezdráš 9:8...meč, zajetí, plenění i zjevné zostuzení. Teď nám ale Hospodin, náš Bůh, na okamžik daroval milost, takže...
Ezdráš 9:9...pookřát. I když jsme byli otroci, náš Bůh nás v otroctví neopustil. Milostivě nám naklonil krále...
Ezdráš 9:11...tom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež jsi nám vydal skrze své služebníky proroky, kteří říkali: ‚Země...
Ezdráš 9:13...svým synům jako věčné dědictví.' Po tom všem, co nás potkalo za naše veliké zločiny a provinění, víme, Bože...
Ezdráš 9:14...národy páchajícími ohavnost? Což by ses na nás nerozhněval a nevyhladil nás do posledního, takže by...
Ezdráš 9:15...Hospodine, Bože Izraele, ty jsi spravedlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vyvázli. Stojíme před...
Ezdráš 10:3...i s jejich dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám radíš, pane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním...
Ezdráš 10:13...voláním: "Ano! Musíme udělat, co říkáš. Je nás tu ale mnoho a je období dešťů. Nemůžeme stát venku....
Ezdráš 10:14...stařešiny a správci příslušného města, aby se od nás odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této věci vzplál...
Nehemiáš 2:19...Tobiáš Amonský a Gešem Arabský, začali se nám posmívat. Uráželi nás: "Co to tam provádíte za věci?...
Nehemiáš 2:20...za věci? Chcete se protivit králi?" "Bůh nebes nám pomůže," odpověděl jsem jim na to. "My jsme jeho...
Nehemiáš 3:36...co po liška přeběhne!" Slyš, Bože náš, jak námi pohrdají, a obrať tu pohanu na jejich hlavu! se...
Nehemiáš 4:6...Židé bydlící v jejich sousedství, desetkrát nám vykládali: "Kam se obrátíte, odevšad jdou na vás."...
Nehemiáš 4:14...rohu, tam se seběhněte. Bůh bude bojovat za nás!" Pracovali jsme tedy na díle a polovina třímala kopí...
Nehemiáš 5:5...Některé z našich dcer jsou v poroběmy jsme bezmocní; vždyť naše pole a vinice nám nepatří."...
Nehemiáš 5:8...teď své bratry prodáváte, aby je zase prodali nám?!" Nato zmlkli a neměli co říci. "Co děláte, není...
Nehemiáš 5:9..."Nemáte raději žít v bázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy neměly proč hanět? I se svými...
Nehemiáš 6:9... se neděje. Jen sis to vymyslel." Ti všichni se nás snažili zastrašit. Mysleli si, že ochabneme a necháme...
Nehemiáš 9:32... nepovažuj za nicotné všechny ty útrapy, které nás potkaly - naše krále i hodnostáře, naše kněze i proroky...
Nehemiáš 9:33...králů dodnes jsi byl spravedlivý ve všem, co nás postihlo. Ty jednáš věrně, to my jsme se provinili i...
Nehemiáš 9:37...Její hojná úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše hříchy podmanil. S námi i s naším dobytkem...
Nehemiáš 10:32...s jejich dcerami nebudeme ženit své syny. Kdyžnám z okolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je...
Nehemiáš 13:18...Právě tohle dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo! Když...
Job 1:15...a vedle se pásly oslice," řekl, "když vtom nás přepadli Sabejci, zvířata ukradli a mládence pobili...
Job 9:33... abychom společně k soudu šli. Kéž by mezi nás vstoupil prostředník, který by na nás oba ruku položil!...
Job 18:3...se zamyslíš. Jak to, že jsme tu za dobytek? To nás považuješ za tupce? Tvá vlastní zuřivost drásá !...
Job 21:14...odcházejí v pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět nic! Kdo je to ten...
Job 21:15...Všemohoucí? Proč bychom mu sloužili? K čemu by nám asi byly nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstí v...
Job 22:17... jejich základy řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám Všemohoucí mohl učinit?' (Přitom jejich...
Job 31:15...je v břiše Ten, který stvořil ? Nezformoval nás jeden a týž v lůně matčině? Copak jsem nevnímal potřeby...
Job 31:31... Copak si domácí museli stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu masa; máme hlad'? Vždyť ani cizinec nemusel...
Job 34:33...podle něj? Ty sám si vyber, ne za tebe, pověz nám, co ses dozvěděl! Všichni rozumní mi to potvrdí i...
Job 34:37...Vždyť jenom vrší jeden hřích na druhý, šíří mezi námi pochyby a mluví proti Bohu víc a víc!" A Elihu mluvil...
Job 35:11...Stvořitel, který písněmi rozeznívá noc, který nás vyučuje i skrze dobytek a který nám na ptácích ukazuje...
Job 37:19...po obloze pevné jak zrcadlo z bronzu ulité? Pouč nás tedy, co mu máme říct - pro tmu si neumíme ani řeč...
Job 37:23... ohromnou slávou Bůh se obklopil! Všemohoucí je nám nedosažitelný; v moci a soudu je veliký, bohatý ve...
Job 38:35...Umíš na cestu blesky vysílat? Ohlásí se ti: ‚Zde nás máš'? Kdo moudrost ibisovi dal, kdo vložil rozum do...
Žalmy 4:7...důvěrou v Hospodinu spočiňte. Mnozí říkají: "Kdo nám štěstí okusit? Svou tvář nad námi, Hospodine,...
Žalmy 12:8... Hospodine, jsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy chraň! Ničemy se to hemží ze všech stran,...
Žalmy 20:8...Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufajínám je nadějí náš Bůh - jméno Hospodin! Oni klesají a...
Žalmy 20:10... Hospodine, dej králi vítězství, kdykoli volámenás slyš! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 33:22...srdce, v jeho svaté jméno doufáme. Kéž jenámi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje! ...
Žalmy 40:6... Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V úmyslech, které o nás máš, se tobě nikdo nerovná! Chtěl bych...
Žalmy 44:2... Na vlastní uši jsme, Bože, slyšeli, co nám vyprávěli naši otcové - o tom, cos konal v jejich dnech...
Žalmy 44:8... nebyl to můj meč, kdo dal mi vítězství! Tys nám dal nad nepřáteli vítězit, naše protivníky jsi vždy...
Žalmy 44:10...den, stále jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale zahnal a zahanbil, nevytáhl jsi s vojsky našimi....
Žalmy 44:11...zahanbil, nevytáhl jsi s vojsky našimi. Zahnals nás na útěk před našimi nepřáteli, naši protivníci nás...
Žalmy 44:12...protivníci nás obrali! Jak ovce na jatka jsi nás nechal jít, rozehnal jsi nás mezi pohany. Za pakatel...
Žalmy 44:14...cenu jsi nesmlouval! U našich sousedů vydals nás potupě, všem okolo jsme k smíchu a zábavě. Udělal jsi z...
Žalmy 44:15... všem okolo jsme k smíchu a zábavě. Udělal jsinás pořekadlo mezi národy, aby nad námi lidé třásli hlavami...
Žalmy 44:18...a nadávky, když se mi nepřátelé mstí! Když se nám to všechno dělo, nezapomněli jsme na tebe, nezradili...
Žalmy 44:20... z tvé stezky nesešel náš krok. Ty jsi nás ale drtil v kraji šakalů, halil jsi nás šerou temnotou!...
Žalmy 44:23...Pro tebe jsme zabíjeni v kteroukoli chvíli, mají nás za ovce k zabití! Probuď se, Pane, proč ještě spíš?...
Žalmy 44:24...se, Pane, proč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč ukrýváš svoji tvář, nedbáš na naši bídu,...
Žalmy 44:27...klesají, naše těla leží na zemi. Povstaň a pomoz nám - nás vykoupí láska tvá! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 46:8...se říše? Na jeho povel se země rozplyne! S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův!...
Žalmy 46:12...jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi! S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův!...
Žalmy 47:4...je Hospodin, veliký Král je všude na zemi. On nám podmaňuje národy, pod naše nohy položil pohany. Naše...
Žalmy 47:5... pod naše nohy položil pohany. Naše dědictví nám přidělil - chloubu Jákoba, jehož si oblíbil. séla...
Žalmy 54:2...Zifejci a řekli Saulovi: "David se ukrývánás!" Bože, zachraň pro jméno své, v moci své buď mi...
Žalmy 60:3... kde porazil dvanáct tisíc Edomců. Zavrhl jsi nás v návalu prchlivosti, teď ale, Bože, vrať se k nám....
Žalmy 60:5...lid nechal jsi okusit hrůzy, vínem závrati jsi nás napájel. Svým ctitelům teď ale korouhev dal jsi, aby ji...
Žalmy 60:12...povede? Kdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, který s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím...
Žalmy 60:13...nás, ty, který s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana v člověku je přece...
Žalmy 60:14... S Bohem však jistě udatně zvítězíme - ty, kdo nás nenávidí, rozdupá! Pro předního zpěváka, na strunný...
Žalmy 65:4...smrtelník, neboť vyslýcháš naše modlitby. Když nás přemáhají naše hříchy, od našich vin nás očistíš! Blaze...
Žalmy 65:6...se sytíme ve chrámu tvé svatosti. Svými divy nám právo zjednáváš, Bože našeho spasení. Jsi přece nadějí...
Žalmy 66:10... našim nohám nedal klopýtnout! Ano, prověřil jsi nás, Bože, tříbil jsi nás jak stříbro nejčistší. Zavedl jsi...
Žalmy 66:11...tříbil jsi nás jak stříbro nejčistší. Zavedl jsi nás do lovcovy sítě, na naše bedra jsi vložil trápení....
Žalmy 66:12...naše hlavy, ohněm i vodou prošli jsme, než jsi nás vyvedl ke svobodě. Do tvého domu vejdu s oběťmi...
Žalmy 67:2...zpěváka. Na strunné nástroje. Smiluj se nad námi, Bože, požehnej nám, rozjasni nad námi svoji tvář!...
Žalmy 67:7... oslavují všechny národy! Úrodu svou kéž nám země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná! Bůh kéž nám...
Žalmy 67:8...dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná! Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj! Pro předního...
Žalmy 68:19...i ty, kteří se bouří, že by měl Hospodin Bůhnás přebývat! Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese,...
Žalmy 68:20...u nás přebývat! Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla Vždyť tento...
Žalmy 68:29...Zabulon a Neftalí! Projev svou sílu, Bože, mezi námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív, ze svého chrámu...
Žalmy 74:1...proto vyprávím! Poučný žalm Asafův. Proč jsi na nás, Bože, tolik zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez...
Žalmy 74:9...země. Znamení nevídáme, proroky nemáme, nikdonás neví, jak dlouho to zůstane. Jak dlouho se, Bože, smí...
Žalmy 78:3...dávná tajemství. Slyšeli jsme a sami víme, co nám vyprávěli naši otcové. Jejich dětem to nezatajíme,...
Žalmy 78:20...skály, mohutným potokem vody tryskaly - chleba nám ale dát jistě neumí, může snad svému lidu maso...
Žalmy 79:8...obydlí! Nevzpomínej na naše staré viny, pospěšnám se svým soucitem - ach, jak hluboko klesli jsme! Pomoz...
Žalmy 79:9...soucitem - ach, jak hluboko klesli jsme! Pomoz nám, Bože naší spásy pro slavné jméno své, vysvoboď nás a...
Žalmy 80:3...Benjamínem a Manasesem probuď svoji moc, přispěj nám na pomoc! Bože, navrať nás, rozjasni nad námi svoji...
Žalmy 80:4...svoji moc, přispěj nám na pomoc! Bože, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana!...
Žalmy 80:7...plný jsi jim vypít dal. U našich sousedů vydals nás potupě, každý náš nepřítel se nám vysmívá. Bože zástupů...
Žalmy 80:8...nepřítel se nám vysmívá. Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Z...
Žalmy 80:19...sis vychoval! Neopustíme nikdy více; oživ nás, můžeme tvé jméno uctívat! Hospodine Bože zástupů,...
Žalmy 80:20...jméno uctívat! Hospodine Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Pro...
Žalmy 85:5...hněvu jsi uhasil. Bože naší spásy, vrať senám, přestaň nevražit proti nám! To budeš navěky rozhněván?...
Žalmy 85:7...rozhněván? Rozlícen zůstaneš napořád? Nechceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval?...
Žalmy 85:8...darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval? Projev nám, Hospodine, lásku svou, obdaruj nás svou záchranou!...
Žalmy 85:12...se políbí. Pravda ze země vyraší, spravedlnostnám z nebe zamíří! Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše...
Žalmy 85:13... spravedlnost k nám z nebe zamíří! Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše země hojně urodí. Spravedlnost...
Žalmy 90:12...ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli! Navrať se,...
Žalmy 90:14...smiluj se! Hned za svítání svou láskou nasyť nás, štěstím zpíváme do konce života! Naše radost ...
Žalmy 90:17...v tvé nádheře! Vlídnost našeho Pána Boha námi zůstává, dílo našich rukou mezi námi rozkvétá, dílo...
Žalmy 103:10...stále výčitky, nechová zlobu navěky. Nenakládánámi, jak zaslouží náš hřích, neodplácí nám podle našich...
Žalmy 103:12...je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky. Jako je otec k dětem laskavý, tak je...
Žalmy 106:47...soucit všech, kdo je drželi v zajetí. Zachraň nás, Hospodine, náš Bože, a z národů nás posbírej! Tvé...
Žalmy 108:12...povede? Kdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, Bože, jenž s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám...
Žalmy 108:13... ty, Bože, jenž s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana od člověka je přece...
Žalmy 115:1...v jezero, nejtvrdší skálu v pramen vod! Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své...
Žalmy 115:12...- pomocník a štít je takových! Vzpomene si na nás Hospodin a požehnání udělí: Požehná domu Izraelovu,...
Žalmy 117:2... pojďte ho všichni lidé velebit! Jeho láskanám je tak veliká, Hospodinova věrnost věky přetrvá!...
Žalmy 118:25...radovat a veselit! Prosím, Hospodine, zachraň nás, prosím, Hospodine, dej nám zdar! Požehnaný, jenž...
Žalmy 118:27...vám z Hospodinova domu! Hospodin je Bůh, on je nám světlem! Seřaďte průvod s ratolestmi v ruce, vzhůru se...
Žalmy 119:138...tvé jsou poctivé. Svědectví, která jsi svěřil nám, spravedlivá jsou a zcela pravdivá. se zalykám...
Žalmy 123:2... jako služebnice vzhlíží ke své paní, tak my k Hospodinu, našemu Bohu, vzhlížíme: Kéž se nad námi...
Žalmy 123:3...Kéž se nad námi smiluje! Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se, jsme přesyceni posměchem! ...
Žalmy 124:1...těch nadutců! Davidova poutní píseň. Kdybynámi nebyl Hospodin - jen řekni, Izraeli: Kdyby s námi...
Žalmy 124:2...nebyl Hospodin - jen řekni, Izraeli: Kdybynámi nebyl Hospodin tenkrát, když nás lidé napadli, tehdy...
Žalmy 124:3...tenkrát, když nás lidé napadli, tehdy by nás byli zaživa spolykali ve svém zuřivém běsnění. Tehdy by...
Žalmy 124:4...spolykali ve svém zuřivém běsnění. Tehdy by nás byly vody odplavily, naše životy proud by pohltil....
Žalmy 124:5... naše životy proud by pohltil. Tehdy by nás byly pohltily vody v onom vzedmutí. Požehnán buď...
Žalmy 124:6...vody v onom vzedmutí. Požehnán buď Hospodin, že nás nevydal jejich tesákům napospas! Jak ptáče unikli jsme...
Žalmy 126:1...Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky...
Žalmy 126:3..."Veliké věci jim učinil Hospodin!" Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás,...
Žalmy 126:4...nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti...
Žalmy 136:23... svému sluhovi - jeho láska trvá navěky! On na nás pamatoval v naší porobě - jeho láska trvá navěky!...
Žalmy 136:24...v naší porobě - jeho láska trvá navěky! Vytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho láska trvá navěky! On...
Žalmy 137:3...citery a zavěsili je na vrby. Naši věznitelé nás tam žádali, abychom jim prý zpívali; naši tyrani od nás...
Přísloví 1:11...se zlákat, synu, když hříšníci mámí: "Pojďnámi, budem ze zálohy vraždit, někoho nevinného jen tak...
Kazatel 1:10...bylo celé věky, bylo to na světě dávno před námi! Není památky po našich předcích, tak jako nebude po...
Píseň 2:15...lahodný, tvůj obličej tak líbezný! Pochytejte nám lišky, ty lišky maličké, co na vinicích nám škodí, když...
Píseň 5:9...z žen? Čím je tvůj miláček zvláštní, že nutíš nás k přísaze? Můj milý září jako rubíny, vyjímá se mezi...
Píseň 7:1...prohlédnem! Copak vidíte na Šulamitce, když mezi námi tancuje? Jak krásné jsou v sandálech krůčky tvé, dcero...
Izaiáš 1:9...v poli okurek, jak město, jež se obléhá. Kdybynás Hospodin zástupů nenechal aspoň hrstku naživu, ...
Izaiáš 2:3... k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami."...
Izaiáš 4:1...oděvem, jen se jmenujeme po tobě - pomoz nám ujít potupě!" V ten den bude Hospodinův výhonek...
Izaiáš 6:8...Potom jsem uslyšel Pánův hlas: "Koho pošlu? Kdo nám půjde?""Zde jsem, pošli !" odpověděl jsem. Tehdy...
Izaiáš 7:14...a porodí syna a mu jméno Immanuel, Bůh jenámi. Než se naučí odmítat zlo a volit dobro, bude jíst...
Izaiáš 8:8...a naplní tvou zemi od obzoru k obzoru." Bůh jenámi - Immanuel! Spolčete se, národy, a děste se, všechny...
Izaiáš 8:10...se, proneste řeč a nenaplní se; vždyť Bůh jenámi - Immanuel! Toto mi řekl Hospodin, když pevně...
Izaiáš 9:5...k spálení, budou pohlcena plameny. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine...
Izaiáš 14:8..."Co jsi padl, nepovstal žádný, kdo by do nás ťal!" V pekle kvůli tobě zavládlo vzrušení, aby ...
Izaiáš 16:3...vyhnané. "Poraďte se a rozhodněte - zastiň nás jako noc v pravé poledne! Ukryj běžence, nezrazuj...
Izaiáš 17:14...rozední, jsou pryč. Takový je úděl těch, kdo nás plení, takový osud těch, kdo nás drancují. Běda zemi,...
Izaiáš 20:6...spoléhali a k nimž jsme se obraceli o pomoc, aby nás osvobodili od asyrského krále! Jak potom unikneme my?'"...
Izaiáš 25:9..."Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil. Toto je Hospodin, v něj jsme doufali;...
Izaiáš 26:12...zastydí! všechny tvé nepřátele oheň pohltíNám však, Hospodine, pokoj působíš; za vše, co jsme udělali...
Izaiáš 26:13... Hospodine, Bože náš, jiní krom tebe vládli nám, my však jen na tebe chceme spoléhat, jen tvoje jméno...
Izaiáš 28:15...s podsvětím. Zhoubná záplava když se přiženenám se nic nestane - naším útočištěm je přece lež, ukryli...
Izaiáš 29:15...a vytratí se rozum rozumných. Běda těm, kdo své úmysly před Hospodinem v hloubce skrývají, kteří své dílo ve...
Izaiáš 30:10..."Nemějte vidění!" a prorokům: "Neprorokujte nám pravdu. Říkejte nám jen lichotky a prorokujte lži!...
Izaiáš 30:11... odbočte ze stezky, s tím Svatým izraelským nás nechte být!" Nuže, toto praví Svatý izraelský: Protože...
Izaiáš 32:15... potěšení oslů, pastvina dobytka. se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se...
Izaiáš 33:2... dovršíš zradu, budeš vyzrazen. Smiluj se nad námi, Hospodine - v tebe doufáme! Buď nám každé ráno...
Izaiáš 33:14...na Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné: "Kdonás obstojí před sžírajícím ohněm? Kdo z nás obstojí před...
Izaiáš 33:21... z jeho provazů nepovolí ani jediný. Tam pro nás Hospodin bude Vznešený, budou tam široké řeky a potoky,...
Izaiáš 36:11...služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluvnámi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří...
Izaiáš 36:15...k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou...
Izaiáš 36:18...se od Ezechiáše podvádět, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové všech národů své...
Izaiáš 37:4... slyšel. Modli se proto za tu hrstku, která tunás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli...
Izaiáš 37:20... Teď však prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království země poznají, že ty...
Izaiáš 41:22... Král Jákobův říká: Předložte důkazy! Pojďte nám, vy modly, oznámit, co všechno se přihodit. Povězte...
Izaiáš 41:23... Nebo nám řekněte, co stane se, o budoucnosti nám povězte, poznáme, že jste bohové! Udělejte něco, ...
Izaiáš 43:9... se společně sejdou národy. Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo minulé věci ohlásil? přivedou své...
Izaiáš 53:6...potrestání - byli jsme uzdraveni jeho ranamiMy všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou...
Izaiáš 59:9... že tudy kráčející pokoj neznají. Proto je od nás právo daleko, proto k nám nedosahuje spravedlnost!...
Izaiáš 59:12... Mnoho je před tebou našich vin, svědčí proti nám náš vlastní hřích; zůstávají nám naše provinění,...
Izaiáš 63:7... za které chválu zaslouží - za všechno, co pro nás Hospodin učinil, za to, jak velmi byl k domu Izraele...
Izaiáš 63:15...horlivost a síla tvá? Tvé hluboké slitování se nám vyhýbá! Vždyť ty jsi přece Otec náš; i kdyby nás neznal...
Izaiáš 63:16...nám vyhýbá! Vždyť ty jsi přece Otec náš; i kdyby nás neznal Abraham a Izrael se o nás nestaral, ty,...
Izaiáš 63:17...náš, od věků máš jméno Vykupitel náš. Proč jsi nás, Hospodine, nechal z tvé cesty zabloudit? Zatvrdil jsi...
Izaiáš 64:6...se neprobouzí, po tobě nesahá, když jsi před námi skryl svou tvář a našim vinám nás vydal napospas. Ty...
Izaiáš 64:7...napospas. Ty jsi však, Hospodine, Otec nášmy hlína jsme a ty Tvůrce náš, tvá ruka nás všechny uhnětla...
Izaiáš 64:8...navěky na náš hřích. Prosíme , na nás pohlédni - my všichni jsme tvůj lid! Tvá svatá města...
Izaiáš 64:10...- teď je z něj ale jen spáleniště, vše, co nám bylo drahé, je zničené! Budeš se přes to vše, Hospodine...
Izaiáš 64:11... Hospodine, držet zpět? Budeš mlčet a pokořovat nás bez konce? Odpovídal jsem těm, kdo se neptali, dal...
Jeremiáš 2:6...se stali. se neptali: ‚Kde je Hospodin, který nás vyvedl z Egypta, který nás provázel na poušti zemí...
Jeremiáš 2:27...je však stihne bída, volají: ‚Přijď a zachraň nás!' Kde jsou ti tví bohové, které sis pořídil? Jen ...
Jeremiáš 3:24...záchrana! Co těžce vydobyli naši otcové, to nám "Hanba" hltala od mládí. Přišli jsme o jejich ovce i...
Jeremiáš 4:8...naříkejte a truchlete: ‚Hospodinův planoucí hněv nás nemine!' Toho dne, praví Hospodin, se zhroutí král i...
Jeremiáš 4:10...podvést? Prý: ‚Budete žít v pokoji,' a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude tomuto lidu i...
Jeremiáš 4:13...vichřice, koně rychlejší než orli - běda, jenámi konec! "Omyj své srdce od zla, Jeruzaléme, a budeš...
Jeremiáš 5:12..." Popírali Hospodina se slovy: "To není on! Na nás nepřijde žádná bída, nepocítíme meč ani hladomor....
Jeremiáš 5:19... s vámi neskoncuji. se budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh, udělal?' odpovíš jim:...
Jeremiáš 5:24...podzimní i jarní deště v pravý čas, zachovává nám týdny určené pro sklizeň.' Vaše viny to ale pokazily,...
Jeremiáš 6:24... proti tobě!" Jakmile jsme o nich slyšeli, ruce nám ochably. Jsme přemoženi úzkostí, jako když na rodičku...
Jeremiáš 6:26...nad jedináčkem v nejtrpčím smutku - vždyť na nás táhne zhoubce a v okamžiku bude tu! "Učinil jsem ve...
Jeremiáš 8:14...měst, tam zemřeme! Ano, Hospodin, náš Bůhnás odsoudil k smrti, jedovatou vodu nám dal pít, neboť...
Jeremiáš 9:17... přijdou!" si pospíší a bědují nad námi. se nám z očí řinou slzy, zpod víček nám kanou....
Jeremiáš 9:18...kanou. Ze Sionu je slyšet bědování: Jaká zkáza nás to potkala, jak hrozná ostuda! Musíme opustit vlastní...
Jeremiáš 9:20...bědování, jedna druhou učte žalozpěv. Vždyť senám smrt vyšplhala okny, vnikla do našich pevností, aby nám...
Jeremiáš 14:7...jim selhává, protože tráva zmizela." Naše viny nás, Hospodine, usvědčují, kvůli svému jménu ale zasáhni!...
Jeremiáš 14:9...zachránit? Jsi přece, Hospodine, vprostřed nás! Tobě patříme! Neopouštěj nás! Toto praví Hospodin o...
Jeremiáš 14:19...zavrhl? Cítíš takový odpor k Sionu? Proč jsi nás tolik bil, že se nemůžeme uzdravit? Vyhlížíme klid, a...
Jeremiáš 14:21...i my jsme proti tobě hřešili. Kvůli svému jménu nás nezavrhuj, nepotupuj svůj slavný trůn! Pamatuj na svou...
Jeremiáš 16:10...všechna tato slova, namítnou ti: ‚Proč proti nám Hospodin vyhlásil tak hrozné neštěstí? Čím jsme se...
Jeremiáš 21:2...Maasejášova, se vzkazem: "Vyptej se prosím na nás u Hospodina, protože na nás zaútočil babylonský král...
Jeremiáš 21:13...trůníš dolině! praví Hospodin. Říkáte: ‚K nám se nikdo nedostane! Kdo může napadnout náš příbytek?'...
Jeremiáš 26:16...a prorokům: "Ten muž nezaslouží smrt. Mluvilnám přece jménem Hospodina, našeho Boha." Také někteří...
Jeremiáš 29:15...jsem vás vyhnal pryč. Prohlašujete: "Hospodin nám v Babylonu vzbudil proroky!" Nuže, toto praví Hospodin...
Jeremiáš 29:28...tam u vás ze sebe dělá proroka? Dokonce i k nám do Babylonu poslal vzkaz: Bude to trvat dlouho....
Jeremiáš 35:6...plné vína a vybídl jsem je: "Napijte se vína." "My víno nepijeme," odpověděli. "Náš otec Jonadab, syn...
Jeremiáš 35:8...svého otce Jonadaba, syna Rechabova, ve všem, co nám přikázal, takže po celý život nepijeme víno my ani naše...
Jeremiáš 35:10...otci Jonadabovi a chováme se přesně tak, jak nám přikázal. Teprve když do země vtrhl babylonský král...
Jeremiáš 36:15...vzal svitek a přišel za nimi. "Posaď se a přečti nám to," vyzvali ho. Baruch jim to tedy přečetl. Když...
Jeremiáš 36:17..."Musíme to všechno oznámit králi. Pověz nám, jak jsi všechna ta slova sepsal," ptali se Barucha....
Jeremiáš 37:3...Maasejášova, se vzkazem: "Modli se prosím za nás k Hospodinu, našemu Bohu." (Jeremiáš tehdy chodil volně...
Jeremiáš 37:9...Hospodin: Nenalhávejte si, že prýBabyloňané od nás musí odtáhnout.' Neodtáhnou! I kdybyste celé babylonské...
Jeremiáš 38:16...potají odpřisáhl: "Jakože je živ Hospodin, který nám dal život, nezabiji ani nevydám do rukou těch,...
Jeremiáš 38:25... přijdou za tebou a budou vyslýchat: ‚Pověz nám, co jsi říkal králi a co král tobě. Nic nám netaj, nebo...
Jeremiáš 40:10... abych vás zastupoval před Babyloňany, kteřínám přišli. Vy ale jděte sklízet víno, ovoce a olivy na...
Jeremiáš 41:8... Deset z nich ale Išmaelovi řeklo: "Nezabíjej nás! Máme venku schované zásoby pšenice, ječmene, oleje a...
Jeremiáš 42:2..."Vyslyš prosím naši pokornou prosbu. Modli se za nás k Hospodinu, svému Bohu, za celý tento pozůstatek lidu....
Jeremiáš 42:3... jaká hrstka nás z našeho množství zbyla. Kéž nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme...
Jeremiáš 42:5..." Na to Jeremiášovi řekli: "Hospodin je nám pravdivým a věrným svědkem! Přísaháme, že uděláme...
Jeremiáš 42:6...čím za námi Hospodin, tvůj Bůh, pošle.  nám to bude příjemné, nebo ne, poslechneme Hospodina, svého...
Jeremiáš 42:20...Hospodinem, svým Bohem, se slovy: ‚Modli se za nás k Hospodinu, našemu Bohu. Oznam nám, cokoli Hospodin,...
Jeremiáš 43:3...říci: ‚Nechoďte bydlet do Egypta.' To proti nám poštval Baruch, syn Neriášův, aby nás vydal do rukou...
Jeremiáš 44:16...Jeremiášovi odpověděli: "Nebudeme poslouchat, co nám říkáš Hospodinovým jménem! Naopak, budeme dělat všechno...
Jeremiáš 44:17...nebes a přinášet úlitby, jak jsme to dělávali my i naši otcové, naši králové i naši velmoži v judských...
Jeremiáš 51:10...do nebe, k oblakům se rozroste." "Hospodin nás obhájil v naší spravedlivé při. Pojďte vyprávět na...
Jeremiáš 51:51...na Jeruzalém! "Zahanbeni jsme a uráženi, tváře nám přikryl stud, protože do svatyně Hospodinova domu...
Pláč 3:43...- a ty jsi přestal promíjet. Zahalen hněvem jsi nás hnal, pobíjel jsi bez milosti. Zahalil ses v oblaka,...
Pláč 3:45...pro modlitby. Odporným smetím učinil jsi nás mezi národy. Otvírají si na nás ústa všichni, kdo jsou...
Pláč 3:46...učinil jsi nás mezi národy. Otvírají si na nás ústa všichni, kdo jsou proti nám. Zbývá nám jen strach...
Pláč 3:47...na nás ústa všichni, kdo jsou proti nám. Zbývá nám jen strach a prach, zkáza, zmar! Z očí mi slzy proudí...
Pláč 3:50...než Hospodin shlédne shůry, než se podívá na nás. Ach, jak jsem ztrápený, když vidím dcery svého...
Pláč 4:17... nikdo nešetří ani starce. Oči jsme napínali,  nás bolely, marně jsme pomoc čekali. Ze svých věží jsme...
Pláč 4:19...dny se naplnily, ano, náš konec nadešel. Naši pronásledovatelé byli rychlejší než orli na nebi. Po horách...
Pláč 4:20...náš vlastní dech, byl v jejich pasti polapen - a my jsme mysleli, že nám stín, v němž budeme žít mezi...
Pláč 5:8...jsou pryč a my neseme jejich trest. Panují nad námi otroci a nikdo neuvolní jejich pěst. Jde nám o život,...
Pláč 5:9...námi otroci a nikdo neuvolní jejich pěst. Jde nám o život, když přinášíme chléb ohroženi mečem v pustém...
Pláč 5:10...chléb ohroženi mečem v pustém kraji. Kůže nám hoří jako pec horečkou z hladovění. Sionské ženy byly...
Pláč 5:12...tak jako panny ve městech Judových. Naše velmože nám pověsili, ke starcům úctu neměli! Mládenci roztáčejí...
Pláč 5:16...v truchlení. Koruna spadla z naší hlavy; běda nám, že jsme hřešili! Srdce nám nad tím usedá, potemněly...
Pláč 5:17...z naší hlavy; běda nám, že jsme hřešili! Srdce nám nad tím usedá, potemněly nám nad tím oči - že z hory...
Pláč 5:20...navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy. Proč na nás nikdy nepomyslíš? To nás opustíš navždy? Navrať nás k...
Pláč 5:21...nikdy nepomyslíš? To nás opustíš navždy? Navrať nás k sobě, Hospodine, se vrátíme! Obnov naše dny, ...
Pláč 5:22...Obnov naše dny, jsou jako dřív! Anebo jsi nás zavrhl úplně? Rozhněval ses na nás přespříliš? Ve...
Ezechiel 8:12...výklenku své modly. Říkají si totiž: ‚Hospodin nás nevidí; Hospodin zemi opustil.' Uvidíš ale ještě horší...
Ezechiel 11:15...‚Jsou daleko od Hospodina. Země teď patří nám.' Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ano,...
Ezechiel 24:19...přikázáno. Lidé mi říkali: "Co to děláš? Nepovíš nám, co to pro nás znamenat?" Odpověděl jsem jim:...
Ezechiel 33:10...- Mluvíte takto: ‚Naše přestupky a hříchy na nás doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?'...
Ezechiel 33:24...říkají: ‚Abraham byl sám a získal tuto zemiNás je mnoho a ta země nám patří!' Nuže, řekni jim - Tak...
Ezechiel 36:2...nad vámi volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!' Proto prorokuj a řekni: Tak praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 37:18...jedno. se tví krajané zeptají: ‚Nepovíš nám, co to podle tebe znamenat?' řekni jim - Tak praví...
Daniel 1:12...přidělil vrchní dvořan: "Zkus to prosímnámi na deset dní. nám dávají k jídlu jen zeleninu a k...
Daniel 1:13...a k pití jen vodu. Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu, a ráčíš s...
Daniel 2:4...(aramejsky) " žiješ, králi, navěky! Rač nám prosím ten sen vyprávět a my jej vyložíme." Král ale...
Daniel 2:7...to znamená." Znovu tedy králi odpověděli: "Nechť nám král prosím vypráví ten sen a my jej vyložíme." Král...
Daniel 2:23... Bože otců mých - moudrost a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi, zač jsme prosili, oznámil jsi nám sen...
Daniel 3:17...řekli králi Šadrach, Mešach a Abednego. "Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás...
Daniel 9:7...země. Tobě, Pane náš, přísluší spravedlnostnám je ale dnes hanba - nám všem z Judy, Jeruzaléma i z...
Daniel 9:8...nevěru, jíž jsme se vůči tobě dopouštěli. Hanba nám, Hospodine - nám, našim králům a vůdcům, jakož i našim...
Daniel 9:10... svého Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám předkládal skrze své služebníky proroky. Celý Izrael...
Daniel 9:11...odvrátil se, aby neslyšeli tvůj hlas.To proto na nás dopadla zlořečení a kletby zapsané v Zákoně Božího...
Daniel 9:12...proti tobě. Naplnil jsi své hrozby, jimiž jsi nás i naše vládce varoval, a dopustil jsi na nás hrozné...
Daniel 9:13... jako se stalo v Jeruzalémě! Ani když na nás přišlo všechno to neštěstí popsané v Zákoně Mojžíšově,...
Daniel 9:14...pravdu. Hospodin proto neopomněl dopustit na nás to neštěstí. Hospodin, náš Bůh, je totiž spravedlivý ve...
Ozeáš 6:1...horlivě. "Pojďme se vrátit k Hospodinu! On nás ranil a on uzdraví, udeřil a také ošetří. Po dvou dnech...
Ozeáš 6:2...on uzdraví, udeřil a také ošetří. Po dvou dnech nám život navrátí, třetího dne nás znovu postaví, abychom...
Ozeáš 6:3... On se objeví tak jistě jako svítání, přijdenám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi...
Ozeáš 10:3...nectili. I kdybychom však krále měli, jak by nám mohl pomoci?" Vedou své řeči, uzavírají smlouvy lživými...
Ozeáš 10:8...trní a bodláčí. Tehdy řeknou horám: "Skryjte nás," a pahorkům: "Padněte na nás!" Hřešíš, Izraeli, od...
Ozeáš 14:3...a vezměte s sebou slova modlitby: "Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ti přineseme...
Ozeáš 14:4...ti přineseme jako býčky ovoce svých rtů. Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme nazývat...
Joel 2:14...a který od zla upouští. Kdo ? Třeba se rozmyslí, pohnut lítostí, a požehnání nám zanechá, aby zas...
Amos 9:10...v mém lidu všichni hříšníci, kteří říkají: "Nám se nic nestane. Nepotká nás žádné neštěstí!" Toho dne...
Jonáš 1:6...tu spíš?! Vstaň a volej ke svému bohu! Třeba si nás všimne a nezahyneme." Lodníci se pak domluvili: "Pojďme...
Jonáš 1:7..."Pojďme losovat, zjistíme, kvůli komu na nás přišlo to neštěstí." Losovali tedy a los padl na Jonáše...
Jonáš 1:8...a los padl na Jonáše. začali ho vyslýchat: "Teď nám pověz, proč na nás přišlo to neštěstí! Co jsi zač?...
Jonáš 1:14... kéž nezahyneme kvůli smrti toho muže. Netrestej nás za prolití nevinné krve! Vždyť ty sám, Hospodine, konáš...
Micheáš 2:6... "Takhle se přece neprorokuje; taková hanba na nás nepřijde!" To se říkat, dome Jákobův: "Copak...
Micheáš 3:11...na Hospodina se slovy: "Copak vprostřed nás není Hospodin? Nepřijde na nás žádné neštěstí!" Nuže,...
Micheáš 4:2... k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami."...
Micheáš 5:4...zemské končiny. On bude naším pokojem. nám do země vtrhnou Asyřané, budou šlapat po našich...
Micheáš 5:5...pásli mečem, Nimrodovu zemi mečem taseným! On nás vysvobodí, k nám do země vtrhnou Asyřané, budou...
Micheáš 7:19... neboť sis milosrdenství oblíbil. Znovu se nad námi slituješ, naše provinění pošlapeš, všechny naše hříchy...
Abakuk 3:14... séla Prorazil jsi mu hlavu jeho oštěpy, když se nás jeho nájezdníci hnali rozprášit, když se těšili, jak...
Abakuk 3:16...čekat na den soužení, jež stihne lid, který na nás útočí. I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích...
Zachariáš 1:6...a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodlnámi naložit, jak si zasloužíme za své cesty a za své...
Malachiáš 1:2...Malachiáše. Miluji vás, praví Hospodin. "Jak nás miluješ?" ptáte se. Neměl snad Jákob bratra Ezaua?...
Malachiáš 2:10... Nemáme všichni jednoho Otce? Nestvořil nás jeden Bůh? Proč tedy znesvěcujeme smlouvu svých otců,...
Matouš 1:23...mu jméno Immanuel," což se překládá: Bůh jenámi. Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal...
Matouš 6:11...stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i...
Matouš 6:12...nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď...
Matouš 6:13... jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Odpustíte-li...
Matouš 8:25... Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!" "Proč se bojíte, malověrní?" řekl jim...
Matouš 8:29...nemohl nikdo chodit. Začali křičet: "Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás předčasně trýznit?" Opodál...
Matouš 8:31...stádo prasat. Démoni ho tedy prosili: "Když nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat." "Jděte!" řekl...
Matouš 9:27...za Ježíšem dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, synu Davidův!" Když došel domů, slepci přišli za ním....
Matouš 13:36...za ním přišli jeho učedníci a žádali: "Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli." Odpověděl jim:...
Matouš 13:56... Šimon a Juda? Nejsou snad všechny jeho sestrynás? Odkud tedy všechny tyto věci?" A tak se nad ním...
Matouš 15:15...slepý slepého, oba padnou do jámy." "Vysvětli nám to podobenství," požádal ho Petr. "Vy jste ještě tak...
Matouš 15:23...a prosili ho: "Pošli ji pryč, když za námi pořád křičí." Odpověděl tedy: "Byl jsem poslán jen...
Matouš 19:27...je možné všechno." "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s námi?"...
Matouš 20:7...‚Proč tu stojíte a celý den zahálíte?' ‚Nikdo nás nenajal,' odpověděli mu. Řekl jim tedy: ‚Jděte i vy na...
Matouš 20:12...pracovali jednu hodinu a tys je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den!' On však...
Matouš 20:30... vykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Zástup je napomínal, mlčí, ale oni křičeli tím...
Matouš 20:31...tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Ježíš se zastavil, zavolal je a zeptal se: "Co pro...
Matouš 20:33...pro vás mám udělat?" "Pane," odpověděli, " se nám otevřou oči!" Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich...
Matouš 22:17... neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo. Proto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo...
Matouš 22:25...jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka. U nás bylo sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel bez...
Matouš 24:3... přistoupili k němu učedníci o samotě. "Řekni nám, kdy to bude?" ptali se. "Jaké bude znamení tvého...
Matouš 25:8... Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.' Ty rozumné jim...
Matouš 25:9...rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům.' Když...
Matouš 25:11...ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!' odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám...
Matouš 26:63...ale mlčel. "Zapřísahám při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Boží Syn!" naléhal velekněz. "Sám...
Matouš 26:68... Jiní ho tloukli holemi a říkali: "Prorokuj nám, Mesiáši, kdo udeřil?" Petr zatím seděl venku na...
Matouš 27:4...zvolal. "Zradil jsem nevinnou krev!" "Co je nám do toho?" odpověděli. "To je tvoje věc!" On pak ty...
Matouš 27:25...vaše věc!" A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na naše děti!" Tak jim tedy propustil Barabáše, ale...
Marek 1:24...nečistým duchem. Vykřikl: "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi...
Marek 5:9...se ho Ježíš. " jméno je Legie," odpověděl. "Je nás totiž hodně." A velice ho prosil, je nevyhání z toho...
Marek 5:12...stádo prasat. Démoni ho proto prosili: "Pusť nás do těch prasat, vejdeme do nich!" Ježíš jim to...
Marek 6:3... Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tadynámi?" A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim odpověděl:...
Marek 9:22...zabil. Můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!" "‚Můžeš-li'?" opáčil Ježíš. "Pro...
Marek 9:38...na to Jan, "viděli jsme jednoho, který nechodínámi, jak ve tvém jménu vymítá démony. Snažili jsme se mu v...
Marek 9:40...a hned nato o mně mluvit zle. Kdo není proti nám, je s námi. Kdo by vám podal i jen pohár vody, protože...
Marek 10:4...vám přikázal Mojžíš?" řekl jim na to. "Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji," odpověděli...
Marek 10:35...Jakub a Jan se slovy: "Mistře, prosíme, abys nám splnil přání." "Co pro vás mám udělat?" zeptal se jich...
Marek 10:37...pro vás mám udělat?" zeptal se jich. "Nech nás sedět ve své slávě - jednoho po tvé pravici a druhého...
Marek 11:31...sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když ale řekneme, že z...
Marek 12:19...žádné vzkříšení) a ptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho...
Marek 13:4... Jan a Ondřej se ho v soukromí ptali: "Řekni nám, kdy to bude. Jaké bude znamení času, kdy se to všechno...
Marek 14:15...horní místnost, prostřenou a při-pravenou. Tam nám připravte večeři." Učedníci tedy odešli, a když přišli...
Marek 16:3...vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu?" Když ale vzhlédly, spatřily,...
Lukáš 1:1...sepsat vyprávění o věcech, které se mezi námi udály, tak jak nám je předali ti, kdo byli od počátku...
Lukáš 1:2...o věcech, které se mezi námi udály, tak jak nám je předali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a...
Lukáš 1:69... neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak to...
Lukáš 1:71...svatých proroků, kteří byli od věků. Spasil nás od našich nepřátel a z ruky všech, kdo nás nenávidí....
Lukáš 1:74...přísahu, kterou dal našemu otci Abrahamovi, že nás vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze strachu...
Lukáš 1:78...pro niterné milosrdenství našeho Boha, v němž nás navštíví jako Svítání shůry, aby se ukázal bydlícím v...
Lukáš 2:15...do Betléma! Podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil." Pospíšili si tedy, a když přišli,...
Lukáš 2:48... ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. "Cos nám to udělal, synu?" řekla mu jeho matka. "Pohleď, tvůj...
Lukáš 4:34...duchem a ten hlasitě vykřikl: "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi...
Lukáš 7:5...něj udělal. Vždyť miluje náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš tedy šel s nimi. Když byl nedaleko...
Lukáš 7:16...bázeň a začali oslavovat Boha: "Povstal mezi námi veliký prorok! Bůh navštívil svůj lid!" A tato zpráva...
Lukáš 7:20...Když k němu ti muži přišli, řekli: "Jan Křtitel nás k tobě poslal s otázkou: Jsi Ten, který přijít, nebo...
Lukáš 9:49...démony, a bránili jsme mu, protože nechodínámi." "Nebraňte mu," odpověděl Ježíš. "Kdo není proti nám,...
Lukáš 9:50..."Nebraňte mu," odpověděl Ježíš. "Kdo není proti nám, je s námi." Když se začal blížit čas, kdy měl být vzat...
Lukáš 10:11...na vás i ten prach z vašeho města, který nám ulpěl na nohou. Vězte ale, že přišlo Boží království!'...
Lukáš 10:17...vrátilo, radostně mu říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!" Odpověděl jim: "Viděl jsem,...
Lukáš 11:1... jeden z jeho učedníků mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky." Pověděl jim:...
Lukáš 11:3...tvé jméno! přijde tvé království! Dávej nám denně náš denní chléb a odpusť nám naše hříchy - vždyť...
Lukáš 11:4...nám denně náš denní chléb a odpusť nám naše hříchy - vždyť i my odpouštíme každému, kdo se...
Lukáš 11:45...ze znalců Zákona, "když takhle mluvíš, urážíšnás." "Běda i vám znalcům Zákona!" odpověděl Ježíš....
Lukáš 12:41..." zeptal se ho Petr, "říkáš to podobenství jen nám, nebo i všem ostatním?" Pán odpověděl: "Kdo je ten...
Lukáš 13:25...venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,' ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.'...
Lukáš 16:26...tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli...
Lukáš 17:5...musíš mu odpustit." Apoštolové Pánu řekli: "Dej nám víc víry." "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko,"...
Lukáš 17:13...a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl jim: "Jděte se ukázat kněžím."...
Lukáš 20:2...kněží, znalci Písma a starší se slovy: "Řekni nám, jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!"...
Lukáš 20:5...spolu dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když řekneme, že z lidí,...
Lukáš 20:6...nevěřili?' Když řekneme, že z lidí, všechen lid nás ukamenuje, protože jsou přesvědčeni, že Jan je prorok."...
Lukáš 20:28...vzkříšení) a zeptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho...
Lukáš 22:8... Ježíš poslal Petra a Jana se slovy: "Jděte nám připravit beránka k velikonoční večeři." "Kde ho máme...
Lukáš 22:67...Velerady. Vyzvali ho: "Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to!" "Kdybych vám to řekl, stejně neuvěříte," odpověděl...
Lukáš 23:18...dav ale začal křičet: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!" (Ten byl uvězněn za nějakou vzpouru ve městě...
Lukáš 23:30...prsy nekojily!' Tehdy řeknou horám: ‚Padněte na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!' Když se toto děje se zeleným...
Lukáš 23:39...se mu vysmíval: "Když jsi Mesiáš, zachraň sebenás!" Ten druhý ho však okřikl: "To se ani Boha nebojíš?...
Lukáš 24:22...je to třetí den, co se to všechno stalo. Také nás překvapily některé z našich žen. Ráno byly u hrobu a...
Lukáš 24:29...že půjde dál. Oni ho však přemlouvali: "Zůstaňnámi, se připozdívá; chýlí se k večeru." Šel tedy...
Lukáš 24:32...náhle zmizel. Tehdy jeden druhému řekli: "Copak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral...
Jan 1:14...Boha. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou od Otce...
Jan 1:22...tedy: "Kdo jsi? můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě říkáš?" Odpověděl jim slovy proroka...
Jan 2:18... pohltí.") Židé mu na to řekli: "Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte tento chrám,"...
Jan 4:12...vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z pil, i jeho synové a jeho...
Jan 4:25...(který je nazýván Kristus). " přijde, vysvětlí nám všechno." "To jsem ," řekl Ježíš; "ten, kdo s...
Jan 6:7...co udělat.) Filip mu odpověděl: "Nestačilo by nám chleba ani za dvě stě denárů, aby se na každého dostalo...
Jan 6:34...z nebe a dává život světu." "Pane, dávej nám ten chléb vždycky," řekli mu. Ježíš jim odpověděl: "...
Jan 6:52...světa." Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl:...
Jan 8:5...přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" Těmi...
Jan 9:34...Odpověděli mu: "Narodil ses plný hříchu, a chceš nás poučovat?" A s tím ho vyhnali. Když se Ježíš doslechl,...
Jan 10:24... Tam ho obstoupili Židé se slovy: "Jak dlouho nás budeš napínat? Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to jasně."...
Jan 11:48... všichni v něj uvěří! Přijdou Římané a připraví nás o toto posvátné místo i o národ!" Jeden z nich, Kaifáš,...
Jan 11:50... jim řekl: "Vy nic nevíte! Nechápete, že je pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý...
Jan 14:8...jste ho!" "Pane," řekl mu Filip, "stačí, když nám ukážeš Otce." "Filipe," odvětil Ježíš, "tak dlouho jsem...
Jan 14:9...Kdo viděl , viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že jsem v Otci a Otec ve mně? Slova,...
Jan 14:22...mu řekl: "Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo miluje, bude...
Jan 17:21... Otče, ve mně a v tobě; jsou i oni jednonás, aby svět věřil, že jsi poslal. Dal jsem jim slávu,...
Skutky 1:17...na Ježíše přivedl stráže, ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě." (Jidáš za své špinavé...
Skutky 1:21...pověření přijme jiný.' Jeden z těch, kdonámi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi,...
Skutky 1:22...mezi námi, od Janova křtu do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem...
Skutky 3:4...s Janem pohlédl do očí a řekl: "Podívej se na nás." Když vzhlédl, v očekávání, že od nich něco dostane...
Skutky 3:12...k lidu: "Izraelité, proč se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností...
Skutky 5:28...svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete nás činit zodpovědnými za krev toho člověka!" Petr a...
Skutky 7:38...otci. To on přijal živá slova, aby je předal nám. Naši otcové ho ale nechtěli poslouchat. Zavrhli ho a v...
Skutky 7:40...se obrátili do Egypta. Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří by nás vedli! Kdo , co se stalo s tím...
Skutky 10:41...lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolilnám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání....
Skutky 10:42...ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten...
Skutky 11:13... s nimiž jsme vešli do domu toho muže. Vyprávěl nám, jak ve svém domě uviděl anděla. Stanul před ním a...
Skutky 11:15...na Duch svatý stejně jako na počátku na nás. Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil...
Skutky 11:17...svatým.' Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl ,...
Skutky 13:33...zprávu: Zaslíbení daná našim otcům Bůh splnil nám, jejich potomkům, když vzkřísil Ježíše. Tak je to...
Skutky 13:47...věčného života, hle, obracíme se k pohanům! Tak nám to totiž přikázal Hospodin: ‚Učinil jsem světlem...
Skutky 14:11... začali lykaonsky volat: "Bohové sestoupilinám v lidské podobě!" Barnabášovi začali říkat Zeus a...
Skutky 14:17...o sobě nepřestal svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše nitro sytí jídlem a...
Skutky 15:7...a promluvil k nim: "Bratři! Sami víte, že Bůhnás dávno vybral , aby pohané slyšeli slovo evangelia...
Skutky 15:8...svědectví, když jim dal Ducha svatého tak jako nám. Vírou očistil jejich srdce a neučinil žádný rozdíl...
Skutky 15:9...jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimi. Proč tedy teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte...
Skutky 15:24...Sýrii a Kilikii. Slyšeli jsme, že vás někteří od nás znepokojili a zmátli, když vám říkali, že se musíte dát...
Skutky 16:9...a prosil ho: "Přijď do Makedonie a pomoz nám!" Jakmile Pavel přijal to vidění, ihned jsme se...
Skutky 16:10...rozhodli vyrazit do Makedonie, přesvědčeni, že nás Bůh povolal, abychom jim kázali evangelium. Vypluli...
Skutky 16:14...k ženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s...
Skutky 16:15...se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: "Pokud máte za věrnou Pánu, buďte hosty v...
Skutky 16:16... Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela...
Skutky 16:17...předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: "Tito lidé jsou služebníci...
Skutky 16:21...Jakožto Židé hlásají zvyky, které jsou pro nás Římany nepřijatelné a nepřípustné!" A když se proti nim...
Skutky 16:37...odejděte v pokoji." Pavel však odpověděl: "Zbili nás veřejně. Potom nás, římské občany, bez soudu vsadili do...
Skutky 17:18...a stoičtí filosofové. Jedni říkali: "Co nám chce ten žvanil povídat?" a jiní: "Zdá se být...
Skutky 17:20...bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš? Zní nám to nějak zvláštně, a tak chceme vědět, co to být."...
Skutky 17:27...a nalézt ho - ačkoli není daleko od žádnéhonás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli...
Skutky 19:40... budou projednány v zákonném shromáždění. Hrozí nám totiž, že kvůli dnešku budeme obviněni ze vzpoury. Pro...
Skutky 20:5...z Asie. Ti šli napřed a čekali v Troadě na nás, kteří jsme po Svátku nekvašených chlebů vypluli z...
Skutky 21:5...jsme po týdnu měli pokračovat v cestě, všichni nás i s ženami a dětmi vyprovodili za město, kde jsme na...
Skutky 21:11...z Judska jeden prorok jménem Agabos. Přišelnám, vzal Pavlův pás a svázal si ruce i nohy se slovy: "Tak...
Skutky 21:16...do Jeruzaléma. Několik učedníků z Cesareje šlonámi, aby nás dovedli k jistému Mnásonovi z Kypru, dávnému...
Skutky 21:17...ubytováni. Když jsme došli do Jeruzaléma, bratři nás tam vřele přijali. Druhého dne šel Pavel s námi k...
Skutky 21:18...nás tam vřele přijali. Druhého dne šel Pavelnámi k Jakubovi, kde se shromáždili všichni starší. Pavel...
Skutky 24:4... Abych však příliš nezdržoval, prosím, abys nás krátce vyslyšel s vlídností sobě vlastní. Shledali jsme...
Skutky 27:2...z císařského praporu. Nastoupili jsme na adramyttskou loď, která měla plout podél pobřeží Asie, a...
Skutky 27:6...alexandrijskou loď mířící do Itálie a přivedl nás na ni. Řadu dní jsme se plavili pomalu a s obtížemi, ...
Skutky 27:7...obtížemi, jsme se dostali naproti Knidu. Vítr nám nedovolil pokračovat tím směrem, a tak jsme obepluli...
Skutky 27:18...vlečnou kotvu a nechali se unášet dál. Bouře námi zmítala tak prudce, že jsme druhého dne začali...
Skutky 27:37...to povzbudilo a něco pojedli. (Na lodi nás bylo celkem 276 osob.) Posilněni jídlem pak sypali...
Skutky 28:2... že se ten ostrov jmenuje Malta. Domorodci senám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili oheň a všechny...
Skutky 28:7...přední muž toho ostrova jménem Publius. Ten nás přijal a po tři dny nás přátelsky hostil. Publiův otec...
Skutky 28:10...z toho ostrova a byli uzdravováni. Zahrnuli nás mnoha poctami, a když jsme měli vyplout, naložili nám,...
Skutky 28:15...zůstali. A tak jsme dorazili do Říma. Kdyžnás uslyšeli tamější bratři, vyšli nám naproti k Appiově...
Skutky 28:21...o tobě žádný dopis z Judska a nikdo z bratrůnám nepřišel se zprávou nebo žalobou na tebe. Chceme si...
Římanům 1:5...Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo této milosti, totiž apoštolství, aby lidé ze...
Římanům 3:5...Není Bůh (lidsky řečeno) nespravedlivý, když nás trestá svým hněvem? V žádném případě! Vždyť jak by...
Římanům 3:8...zlo, přijde dobro." Někteří pomlouvačinás tvrdí, že právě takto mluvíme, ale čeká je spravedlivý...
Římanům 4:16...semeni - nejen přívržencům Zákona, ale také následovníkům Abrahamovy víry. Ten je otcem nás všech (jak...
Římanům 4:24...však není napsáno jen kvůli němu, ale také kvůli nám, jimž být počítáno, že věříme v Toho, který vzkřísil...
Římanům 5:5...vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval. Kristus zemřel za bezbožné ještě v době, kdy...
Římanům 5:8...zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou láskunám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci....
Římanům 5:10...byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše nás, již smířené, zachrání jeho život! A nejen to; chlubíme...
Římanům 5:11...Bohem díky našemu Pánu, Ježíši Kristu, který nás s ním usmířil. Hřích přišel na svět skrze jediného...
Římanům 7:5...ovoce Bohu. Dokud jsme žili tělesně, Zákonnás probouzel hříšné vášně, které působily v našich údech...
Římanům 7:6...smrti. Teď však, když jsme zemřeli tomu, co nás drželo, jsme Zákona zproštěni, abychom sloužili Bohu...
Římanům 8:4... aby spravedlivý požadavek Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha. Lidé těla...
Římanům 8:18...nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás zjevit. Všechno stvoření s toužebným očekáváním...
Římanům 8:26...nevidíme, pak to trpělivě očekáváme. Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za...
Římanům 8:31...ty také oslavil. Co na to řekneme? Když je Bůhnámi, kdo proti nám!? Neušetřil svého vlastního Syna, ale...
Římanům 8:32...Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny; jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno...
Římanům 8:34...Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl...
Římanům 8:35...z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás! Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo...
Římanům 8:36... nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: "Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce na porážku mají...
Římanům 8:37...V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani...
Římanům 8:39...ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem...
Římanům 9:24... které připravil ke slávě, totiž na nás, které povolal nejen z Židů, ale i z pohanů? Jak stojí...
Římanům 9:29...nad zemí." A ještě předtím Izaiáš řekl: "Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě naživu, bychom...
Římanům 12:5...údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, taknás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako...
Římanům 12:6...patříme k sobě navzájem. Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo proroctví, je...
Římanům 13:11...přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den...
Římanům 14:7... a kdo nejí, nejí Pánu a děkuje Bohu. Nikdonás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá....
Římanům 14:12...poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu." Každýnás tedy složí Bohu účet sám za sebe. Přestaňme proto...
1. Korintským 1:18...záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc. Je přece psáno:...
1. Korintským 2:10...nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují." Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá...
1. Korintským 2:12...duch? Stejně tak Boha nezná nikdo než Boží DuchMy jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z...
1. Korintským 4:1...jste Kristovi a Kristus Boží. Považujte nás tedy za Kristovy služebníky a za správce Božích...
1. Korintským 4:6...tu sebe a Apolla jako příklady, abyste se na nás mohli poučit, co znamená "nejít nad to, co je psáno"....
1. Korintským 4:8...nedostal? máte všechno, jste zbohatli! Bez nás kralujete! Kéž byste ale kralovali tak, abychom mohli...
1. Korintským 4:9...mohli kralovat s vámi. Připadá mi, že Bůh nám apoštolům určil poslední místo v řadě, abychom se jako...
1. Korintským 4:10...smrti stali podívanou světu - lidem i andělům. Z nás jsou kvůli Kristu blázni, ale vy jste v Kristu rozumní;...
1. Korintským 4:12...domov. Vlastníma rukama těžce pracujeme; když nám spílají, žehnáme; když nás pronásledují, my to snášíme;...
1. Korintským 4:13...když nás pronásledují, my to snášíme; když nás pomlouvají, povzbuzujeme. Dosud jsme bráni za špínu...
1. Korintským 6:14...Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocínás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Mohu...
1. Korintským 8:6...(a takových "bohů" a "pánů" je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh - Otec, z něhož je všechno, i my...
1. Korintským 8:8...choulostiví a mají pak špatné svědomí. Jídlo nás ovšem k Bohu nepřiblíží. Pokud nejíme, nejsme o nic...
1. Korintským 9:10...se Bůh stará o dobytek? Neříká to spíše kvůli nám? Bezpochyby je to napsáno kvůli nám. Kdo oře, musí...
1. Korintským 10:6...- vždyť "byli pobiti na poušti". To vše se stalo nám pro výstrahu. Proto nepropadejme zlé lačnosti tak jako...
1. Korintským 10:11...stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků. Kdo si tedy myslí, že...
1. Korintským 10:17...je jeden chléb, tak jsme jedno tělo. I když je nás mnoho, sdílíme jeden chléb. Všimněte si tělesného...
1. Korintským 11:32...ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli...
1. Korintským 12:13...Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části...
1. Korintským 13:13...poznám plně, tak jako Bůh zná . Do doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale...
1. Korintským 15:15...kázání k ničemu; celá vaše víra je k ničemu! Z nás se pak stávají falešní Boží svědkové, protože jsme o...
1. Korintským 15:57...a silou hříchu je Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji...
2. Korintským 1:4...a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli...
2. Korintským 1:8... nechceme, abyste nevěděli o soužení, které na nás dolehlo v Asii tak těžce a nesnesitelně, že jsme ...
2. Korintským 1:10...na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé a který nás z tohoto smrtelného nebezpečí vysvobodil a ještě...
2. Korintským 1:11...naději, že nás i nadále bude vysvobozovat, když nám i vy budete společně pomáhat svými modlitbami. Mnozí...
2. Korintským 1:14... Doufám, že jednou porozumíte dokonale (tak jako nám zatím rozumíte zčásti), že v den Pána Ježíše budeme...
2. Korintským 1:21...něj zní naše "amen" ke slávě Boží. Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je...
2. Korintským 1:22...v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako...
2. Korintským 2:11...kvůli vám. Nenechme se oklamat satanem - jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. Když jsem přišel s...
2. Korintským 2:14...a vydal se do Makedonie. Ale díky Bohu, který nás stále vodí v Kristově vítězném průvodu a všude skrze...
2. Korintským 3:6...o sobě), ale naše způsobilost je z Boha, který nás učinil způsobilými služebníky Nové smlouvy - ne litery,...
2. Korintským 4:5... ale Ježíše Krista jakožto Pána, a pokud jdenás, jsme vaši služebníci pro Ježíše.) Tentýž Bůh, který...
2. Korintským 4:6...pro Ježíše.) Tentýž Bůh, který řekl: " ze tmy zazáří světlo!" ten zazářil v našich srdcích, aby nás...
2. Korintským 4:7...bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a nenás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme...
2. Korintským 4:12...smrtelném těle zjeven také Ježíšův život. V nás tedy působí smrt, ale ve vás život. Protože však máme...
2. Korintským 4:14... který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšemnás a spolu s vámi nás přivede před svou tvář. To všechno...
2. Korintským 4:17...lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně....
2. Korintským 5:5... bylo pohlceno životem. Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako záruku! Proto stále...
2. Korintským 5:9... tedy zůstáváme doma anebo odcházíme, jde nám o to, abychom se mu líbili. Všichni přece musíme...
2. Korintským 5:10...stanout před Kristovým soudem, aby každýnás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, to bylo...
2. Korintským 5:12... ale chceme vám dát příležitost chlubit se námi, abyste měli co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit...
2. Korintským 5:14...rozvážní, je to kvůli vám. Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za...
2. Korintským 5:18...- hle, je tu nové! A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom...
2. Korintským 5:19...lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě...
2. Korintským 5:20...prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez...
2. Korintským 5:21...toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Jako...
2. Korintským 6:12...Korintští, naše srdce je dokořán! Nebyli jste námi nijak utlačováni - jste to vy, kdo potlačuje své city...
2. Korintským 7:2...i ducha a posvěcujme se v bázni Boží. Přijměte nás. Nikomu jsme neublížili, nikomu neuškodili, nikoho...
2. Korintským 7:5... neměli jsme tam klid. Ze všech stran na nás doléhalo soužení: zvenku boje, zevnitř obavy. Ale Bůh,...
2. Korintským 7:6...zevnitř obavy. Ale Bůh, který potěšuje sklíčenénás potěšil příchodem Tita, a nejen jeho příchodem, ale...
2. Korintským 7:7... ale také tím, jak byl mezi vámi povzbuzen. Když nám vyprávěl, jak se vám stýská, jak všeho litujete a jak...
2. Korintským 7:9...jste se v souladu s Bohem, takže jste kvůli nám neutrpěli žádnou škodu. Zbožný zármutek totiž působí...
2. Korintským 7:12... aby se před Bohem projevila vaše oddanostnám. Proto jsme velmi povzbuzeni. Ještě mnohem více nás ale...
2. Korintským 7:13... Proto jsme velmi povzbuzeni. Ještě mnohem více nás ale potěšilo, jakou radost z vás měl Titus. Všichni...
2. Korintským 8:4...dávali, co mohli, ba i víc, než mohli. Snažně nás prosili o tu výsadu, aby se také směli podílet na...
2. Korintským 8:5...dali sami sebe především Pánu a z Boží vůle také nám. Proto jsme požádali Tita, aby to dílo milosti, které u...
2. Korintským 8:19...po všech církvích. Navíc ho církve vybraly, aby nás doprovázel na cestách s touto sbírkou, kterou pořádáme...
2. Korintským 8:20...projev naší ochoty pomáhat. Chráníme se tak, aby nám někdo vyčítal, jak s tímto štědrým darem zacházíme....
2. Korintským 10:13...sebou poměřují, srovnávají se sami se sebouMy se však nehodláme chlubit něčím nepřiměřeným, ale jen v...
2. Korintským 11:12...nadále, abych vzal vítr z plachet těm, kteří se nám pod nějakou záminkou chtějí ve své chloubě podobat....
Galatským 1:4...Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho...
Galatským 2:4... To jen ti vetřelci, ti falešní bratři se mezi nás vloudili, aby vyslídili svobodu, kterou máme v Kristu...
Galatským 3:13..."Ten, kdo je plní, z nich bude žít." Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za...
Galatským 3:24... do doby, kdy měla být víra zjevena. Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být...
Galatským 5:1... ale svobodné. V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu...
Efeským 1:3...buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v...
Efeským 1:4...veškerým duchovním požehnáním v nebesích! V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním...
Efeským 1:5...svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za...
Efeským 1:6... Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném! V něm se nám skrze jeho krev...
Efeským 1:7... kterou nás obdařil ve svém Milovaném! V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění...
Efeským 1:8...hříchů, podle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. Ve své...
Efeským 1:9...vší moudrostí a prozíravostí. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle - předsevzal si, že se...
Efeským 1:11...i na zemi do jednoty v Kristu. Právě v něm senám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle...
Efeským 1:19...je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z...
Efeským 2:4... Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás,...
Efeským 2:5...tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživilnás, mrtvé ve vinách - jste spaseni milostí! Spolu s ním...
Efeským 2:6...ve vinách - jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby...
Efeským 2:7...nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostínám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách...
Efeským 2:10...se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem...
Efeským 2:15...stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem...
Efeským 3:20...naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, kterýnás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně...
Efeským 4:7...skrze všechny a ve všech. Každému jednotlivémunás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo...
Efeským 5:2...a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící...
Koloským 1:8...je vůči vám věrný Kristův služebník a který nám také pověděl o vaší lásce v Duchu. Ode dne, kdy jsme o...
Koloským 1:13...umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království...
Koloským 1:14...do království svého milovaného Syna, v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. On je obraz...
Koloským 2:13...vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis,...
Koloským 2:14...dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm...
Koloským 4:3...v bdělí a vděční. Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl...
1. Tesalonickým 2:4...pohnutky, nebyl to žádný podvod. Naopak! Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme -...
1. Tesalonickým 2:8...jako matka, jež kojí své děti v náručí. Tolik nám na vás záleželo, že jsme vám chtěli dát nejen Boží...
1. Tesalonickým 2:13...proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás slyšeli. Přijali jste je ne jako lidské slovo, ale jako...
1. Tesalonickým 2:15...Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako prorokynás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem,...
1. Tesalonickým 2:16...Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují...
1. Tesalonickým 2:18...přijít - Pavel více než jednou - ale satan nám to překazil. Co jiného je naše naděje, radost a koruna...
1. Tesalonickým 3:4...když jsme byli u vás, říkali jsme vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo. Když jsem...
1. Tesalonickým 3:6...radostnou zprávou o vaší víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád vzpomínáte v dobrém a toužíte nás...
1. Tesalonickým 3:7...stejně jako my vás. Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila!...
1. Tesalonickým 4:1...Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co děláte - žijte tak, abyste se líbili...
1. Tesalonickým 4:7... Pán všechny takové věci přísně trestá. Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení. Kdo to...
1. Tesalonickým 5:9...a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista...
1. Tesalonickým 5:10...skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom - bdíme nebo spíme - žili...
1. Tesalonickým 5:25... je věrný; on to udělá. Bratři, modlete se za nás. Pozdravte všechny sourozence svatým polibkem...
2. Tesalonickým 1:7...odplaceno trápením, ale vy ztrápení se spolunámi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými...
2. Tesalonickým 2:2... proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den přišel. Nenechte se od nikoho...
2. Tesalonickým 2:16... Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám daroval věčné potěšení a...
2. Tesalonickým 3:1...slovu! Dále vás, bratři, prosíme, modlete se za nás. se Pánovo slovo rychle šíří, je přijímáno s...
2. Tesalonickým 3:6...zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My...
1. Timoteus 6:17...na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. se věnují...
2. Timoteus 1:7... který jsi přijal skrze vkládání mých rukou. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy....
2. Timoteus 1:9...se mnou snášej útrapy pro evangelium. Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim...
2. Timoteus 1:14...je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenžnás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen...
2. Timoteus 2:12... budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapře. Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný - nemůže...
2. Timoteus 3:16...vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti,...
Titus 1:2...v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelženám tento život zaslíbil před začátkem věků a toto své...
Titus 2:8... aby byl každý protivník zahanben a nemohlnás říci nic zlého. Služebníky , se podřizují svým...
Titus 2:12...spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a...
Titus 2:14...a Spasitele Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro...
Titus 3:5...a lidumilnost našeho Spasitele Boha, spasil nás - ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své...
Titus 3:6...a obnovení Ducha svatého, kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista....
Titus 3:14...cestu, aby jim nic nescházelo. Ti, kdo patřínám, se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat...
Titus 3:15...jsou se mnou, pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře. Milost s vámi všemi. Pavel, vězeň...
Filemon 1:7...všeho dobrého, co máme v Kristu. Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť jsi...
Židům 1:2...proroky, ale v těchto posledních dnech mluvilnám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze...
Židům 2:3...stihl spravedlivý trest, jak bychom tedy unikli my, kdybychom opomíjeli takovéto spasení? Na počátku je...
Židům 2:9...a ctí, neboť z Boží milosti zakusil smrt za nás za všechny. Ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, se...
Židům 4:2... aby se neukázalo, že je někdo z vás minul. I nám přece byla zvěstována dobrá zpráva, stejně jako jim....
Židům 6:18...tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme našli útočiště v nabídnuté naději. Tuto...
Židům 6:20... pevnou a sahající dovnitř za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se na věky stal...
Židům 7:19...a zároveň se zavádí něco lepšího: naděje, která nás přibližuje k Bohu. A navíc, nestalo se to bez přísahy....
Židům 9:12...kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů...
Židům 9:24... pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby...
Židům 10:15...ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti. Totéž nám dosvědčuje i Duch svatý. Nejdříve totiž říká: "Toto je...
Židům 10:20...pravé svatyně tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také...
Židům 10:26...pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání...
Židům 11:40...zaslíbení, neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás - proto neměli dojít k cíli bez nás. Když jsme tedy...
Židům 12:1...obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďmemy každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a...
Židům 12:9... Když jsme si vážili svých tělesných otců, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci...
Židům 12:10...tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro...
Židům 13:18...to by vám přece nebylo prospěšné. Modlete se za nás. Jsme si jistí, že máme čisté svědomí, neboť se za...
Židům 13:21...vším dobrým, abyste konali jeho vůli, a působínás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista,...
Jakub 1:18...žádná změna, žádný proměnlivý stín. Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho...
Jakub 4:5...světa, stává se Božím nepřítelem. Anebo si myslíte, že Písmo mluví naprázdno? Copak Duch, který v nás...
1. Petr 1:3...buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když...
1. Petr 3:21... Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu - nejde o omytí tělesné špíny, ale...
1. Petr 4:17...první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží...
2. Petr 1:3... Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnostinám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který...
2. Petr 1:4...nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze...
1. Jan 1:2...dotýkali - o Slovu života: Ten život byl zjevenmy jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme vám věčný...
1. Jan 1:3...jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolunámi podíl na společenství, které máme s Otcem a s jeho...
1. Jan 1:7...mezi sebou a krev Ježíše, jeho Synanás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích...
1. Jan 1:8...žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a nenínás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a...
1. Jan 1:9...vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li...
1. Jan 1:10...nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovonás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili....
1. Jan 2:19... a tak víme, že je poslední hodina. Odešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s...
1. Jan 3:1... se narodil z něj. Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi - a také...
1. Jan 3:16...život. Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my tedy musíme pokládat život za...
1. Jan 3:20...pravdě, a ujistíme své srdce před ním. Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je...
1. Jan 3:21...než naše srdce a všechno! Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru a přijímáme...
1. Jan 3:23...Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a...
1. Jan 3:24...v něm a on zas v něm. A jak můžeme vědět, ženás zůstává? Podle Ducha, kterého nám dal. Milovaní,...
1. Jan 4:6...světa; proto mluví světsky a svět je posloucháMy jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z...
1. Jan 4:9...Bůh je láska. V tom se projevila Boží láskanám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět,...
1. Jan 4:10...skrze něj získali život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého...
1. Jan 4:11...hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Boha nikdy nikdo...
1. Jan 4:12...neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůhnás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění. Jak můžeme...
1. Jan 4:13... Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a onnás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha. A my jsme...
1. Jan 4:16...je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh , a uvěřili jsme...
1. Jan 4:17... přebývá v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný...
1. Jan 4:19... Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplněníMy milujeme, neboť on první miloval nás. Kdo říká "Miluji...
1. Jan 5:11...vydal o svém Synu. A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo Syna...
1. Jan 5:14...Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak...
1. Jan 5:15...podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, jsme...
1. Jan 5:20...leží ve Zlu. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v...
2. Jan 1:2... kteří poznali pravdu), kvůli pravdě, kteránás zůstává a bude s námi navěky: Milost, milosrdenství a...
2. Jan 1:3...Otce i od Ježíše Krista, Otcova Syna, jenámi v pravdě a lásce. Udělalo mi nesmírnou radost, když...
3. Jan 1:9... ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhýmnás neuznává. Proto přijdu, připomenu, co dělá, když o...
3. Jan 1:10... Proto přijdu, připomenu, co dělá, kdyžnás šíří ty zlé nesmysly. A jako by toho nebylo dost,...
Juda 1:4...provždy darována svatým. Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo dávno popsáno....
Zjevení 1:5...z mrtvých a vládce králů země. Tomu, který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou...
Zjevení 1:6...od našich hříchů svou vlastní krví a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci - jemu buď...
Zjevení 5:10...pokolení a jazyka, lidu i národa. Učinil jsi nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme kralovat nad zemí...
Zjevení 6:16...skal. Tehdy říkali horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před...

Slova obsahující námi: námi (157) námitek (1) námitku (1) neoznámil (4) oznámil (45) oznámila (3) oznámili (15) oznámit (15) seznámil (4) seznámili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |