Náměstí

Hledám varianty 'náměstí' [ náměstím (2) náměstích (5) náměstí (9) ]. Nalezeno 16 veršù.
Deuteronomium 13:17... Veškerou kořist z něj shromáždi doprostřed jeho náměstí a spal to město i s jeho kořistí jako zápalnou oběť...
Ester 4:6...tak chová. Hatach tedy vyšel za Mordechajem na náměstí před královský palác. Mordechaj mu pověděl o všem,...
Ester 6:9...chce vyznamenat; je na tom koni proveden po náměstí a se před ním volá: ‚Takto se děje tomu, koho...
Ester 6:11...roucho a koně, oblékl Mordechaje, provezl ho po náměstí a volal před ním: "Takto se děje tomu, koho chce...
Přísloví 1:20...to připraví. Moudrost venku na ulicích volá, na náměstích svůj hlas pozvedá, na rušných nárožích hlasitě...
Přísloví 5:16... Mají tvé prameny téci na ulice? Mají se náměstím řinout řeky tvé? Tobě patří, jen tobě jedinému,...
Přísloví 7:12...doma stání nemají. Hned je na ulici, hned zas na náměstí, za každým rohem číhá na oběť. se ho zmocnila a...
Píseň 3:2... vstanu a město prochodím, pátrám po ulicíchnáměstích po tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem ho,...
Izaiáš 15:3... v pytlovině chodí v ulicích a na střecháchnáměstích jen samé kvílení; slzy se valí po tvářích....
Jeremiáš 9:20...pevností, aby nám vzala děti z ulic a mládencenáměstí. "Řekni - Tak praví Hospodin: Lidské mrtvoly leží...
Jeremiáš 48:38...přes bedra. Na všech moábských střechách, na náměstích jen samé truchlení. Roztříštím Moáb jako džbán,...
Daniel 9:25...a šedesát dva týdny. Jeruzalém bude obnoven i s náměstím a příkopem, přestože časy budou zlé. ...
Nahum 2:5... Vozy se zběsile ženou v ulicích, řítí se přes náměstí, podobají se pochodním, jako blesky se míhají....
Lukáš 11:43...čestná sedadla na shromážděních a zdravení na náměstích. Běda vám, neboť jste jako nezřetelné hroby -...
Skutky 16:19...je pryč, chopili se Pavla a Silase a táhli je na náměstí před úřad. Přivedli je k městským správcům a řekli:...
Skutky 17:17...a každý den také s lidmi, které potkával na náměstí. Debatovali s ním rovněž někteří epikurejští a...

Slova obsahující náměstí: náměstí (9) náměstích (5) náměstím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |