Náleží

Hledám varianty 'náleží' [ náleží (38) náležet (1) náležejí (3) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 49:10...v jeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož budou poslouchat národy. K vinnému keři...
Exodus 29:27...To, co se pozvedá a odevzdává z berana pověřenínáleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou...
Leviticus 6:15...pomazání po něm, udělá totéž. Věčným ustanovením náleží Hospodinu; nechť se celá obrátí v dým. Každá moučná...
Leviticus 14:13...místě. Jak oběť za hřích, tak oběť odškodnění náleží knězi - je svatosvatá. Kněz pak nabere trochu krve z...
Leviticus 23:3...práci. Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, svatá...
Leviticus 24:8...narovnány před Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho...
Leviticus 27:24...pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž náleží jako dědičný pozemek. Všechny určené ceny budou v...
Numeri 1:50... veškeré jeho vybavení i vše, co k němu náleží. Oni budou Příbytek s veškerým jeho vybavením nosit,...
Numeri 7:9...býků. Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou....
Numeri 28:14...jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K nim náleží tyto úlitby: půl hinu vína na býčka, třetina hinu na...
Numeri 28:31...stálé zápalné oběti a moučné oběti, která k  náleží; hleďte, jsou bez vady. Rovněž tak úlitby, které...
Deuteronomium 1:17...jako velkého; nikoho se nelekejte, neboť soud náleží Bohu. Záležitost, která by pro vás byla příliš...
Deuteronomium 21:17...dědictví. Protože je prvotinou jeho mužstvínáleží právo prvorozenství jemu. Když někdo bude mít...
Deuteronomium 29:28...do jiné země, kde jsou dodnes." Skryté věci náležejí Hospodinu, našemu Bohu. Zjevné věci však navěky...
Deuteronomium 33:17...z bratří! Jak prvorozenému býku čest mu náleží, jeho rohy jsou rohy buvolí; národy ze všech...
1. Letopisů 15:13...nenesli vy. Nehledali jsme totiž jeho vůli, jak náleží." Kněží a levité se tedy posvětili, aby přenesli...
1. Letopisů 16:29...slávu i moc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, přineste dary, před něj přistupte, Klaňte se...
1. Letopisů 29:16...svaté jméno - vše je to ale z tvé ruky a tobě to náleží! Vím, Bože můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost...
2. Letopisů 4:20...z ryzího zlata ke svícení před svatostánkem, jak náleží, k nim květy, kahany a kleště ze zlata (bylo to...
Job 12:12...rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnatNáleží moudrost jenom kmetům, patří rozumnost k dlouhému...
Job 25:2...Šuchský mu na to řekl: "Bohu náleží vláda i úcta, on působí pokoj na svých výšinách. ...
Žalmy 29:2...slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží, klaňte se Hospodinu v kráse svatosti! Hlas...
Žalmy 47:10...Abrahama - jsou jeho lid! Štíty země přec Bohu náleží - jak vysoko se vyvýšil! Zpívaný žalm synů...
Žalmy 62:12...Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla náleží. Tobě náleží také láska, Pane, ty přece každému jeho...
Žalmy 62:13...jsem to slyšel, že Bohu síla náleží. Tobě náleží také láska, Pane, ty přece každému jeho skutky...
Žalmy 65:2...zpěváka. Píseň Davidova. Na Sionu ti, Boženáležejí chvály, sliby ti dané budou splněny! K tobě...
Žalmy 89:12...mocnou paží jsi soky rozptýlil. Nebe i země tobě náleží, svět se vším, co je v něm, ty jsi založil. Sever i...
Žalmy 93:5...jsou tvá svědectví, tvému domu svatost náleží, Hospodine, navždycky! Bože pomsty, Hospodine, Bože...
Žalmy 95:4...všemi bohy. V jeho rukou jsou základy země, jemu náleží horské vrcholy. Patří mu moře, vždyť učinil je, i...
Žalmy 96:8...slávu a moc! Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, do jeho nádvoří s dary předstupte. Klaňte se...
Žalmy 106:5...mohu veselit a chlubit se spolu s těmi, kdo ti náleží! Zhřešili jsme jako naši otcové, zkazili jsme se...
Žalmy 119:56...Zákon, Hospodine, toužím naplnit. Tento úkol mi náleží - abych se řídil tvými pravidly! Ty, Hospodine, jsi...
Přísloví 31:3...s ženami svoji sílu, nepokaz cestu, jež králům náleží. Nenáleží, ó Lemueli, králům, nenáleží králům víno...
Ezechiel 21:32...trosky jako nikdy dřív, než přijde Ten, jemuž náleží soud a jehož pověřím. Prorokuj, synu člověčí. Řekni:...
Daniel 2:20...Boží od věků na věky - moudrost a síla jemu náleží! On mění časy a období, sesazuje krále a jiné...
Nahum 2:3...Jákobovi hrdost navrací, hrdost, jež Izraeli náleží, ačkoli jej plenitelé plenili a jeho ratolesti...
Lukáš 15:12...řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který mi náleží.' A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší...
Efeským 4:16... když každá jednotlivá část plní úkol, který  náleží. Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste nežili...
1. Petr 5:11...slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc navěky! Amen. S pomocí Silvana, kterého považuji...
Zjevení 7:10...palmové ratolesti a hlasitě volali: "Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!"...

Slova obsahující náleží: náleží (38) nenáleží (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |