Nájezdníci

Hledám varianty 'nájezdníci' [ nájezdníky (3) nájezdníkům (2) nájezdníků (8) nájezdníci (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
Soudců 2:14...proti Izraeli hněvem a vydal je napospas nájezdníkům, kteří je plenili. Vydal je napospas nepřátelům...
Soudců 2:16...ale vzbuzoval soudce a ti je zachraňovali z ruky nájezdníků. Neposlouchali však ani své soudce. Odcházeli...
1. Samuel 13:17... Z filištínského tábora vyrazily tři oddíly nájezdníků. Jeden oddíl se vydal směrem k Ofře v šualském...
1. Samuel 14:15... tak na poli, jak mezi hlídkami, tak v oddílech nájezdníků se všichni třásli strachy. I sama země se chvěla...
1. Samuel 14:48...napadl Amalekovce a zachránil Izrael z rukou nájezdníků. Saulovi synové byli Jonatan, Jišvi a Malki-šua....
1. Královská 11:24...pobil jejich vojsko, Rezon kolem sebe shromáždil nájezdníky a stal se jejich velitelem. Odešli do Damašku,...
2. Královská 13:20...byl pochován. Příští jaro do země vtrhli moábští nájezdníci. Izraelci právě kohosi pohřbívali, když vtom...
2. Královská 13:21...právě kohosi pohřbívali, když vtom uviděli nájezdníky. Hodili ho tedy do Elíšova hrobu a utekli....
2. Královská 17:20...Izraele zavrhl. Ponížil je, vydával je do rukou nájezdníků, je nakonec zapudil ze své blízkosti. Když...
2. Královská 24:2...posílal chaldejské, aramejské, moábské a amonské nájezdníky. Ty posílal na Judu, aby ho hubili, jak Hospodin...
1. Letopisů 12:19...A tak je David přijal a jmenoval je veliteli nájezdníků. Další z pokolení Manases se přidali k Davidovi,...
1. Letopisů 12:22...Manasesových houfů. Pomáhali pak Davidovi proti nájezdníkům, protože to byli samí udatní hrdinové, a tak se...
2. Letopisů 22:1...syny totiž v táboře povraždila horda arabských nájezdníků. Tak se Achaziáš, syn Jehoramův, stal judským...
Job 12:6...neštěstím: ‚Kopanec tomu, kdo se potácí!' Stany nájezdníků naplňuje klid, ti, kdo popouzejí Boha, jsou v...
Abakuk 3:14...jsi mu hlavu jeho oštěpy, když se nás jeho nájezdníci hnali rozprášit, když se těšili, jak pohltí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |