Náhle

Hledám varianty 'náhle' [ náhle ]. Nalezeny 63 verše.
Genesis 15:12...začalo zapadat, přišel na Abrama hluboký spánekNáhle jej sevřela hluboká, děsivá tma. Tehdy Hospodin...
Genesis 37:7...můj sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hle, vaše snopy obklopily ten...
Genesis 41:3...krásných a tučných krav a pásly se v mokřiněNáhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně...
Genesis 41:6...stéble vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasůNáhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých...
Genesis 41:19...a nápadně krásných krav a pásly se v mokřiněNáhle za nimi vystoupilo sedm jiných krav, churavých,...
Genesis 41:23...stéble vyrostlo sedm klasů, bohatých a pěknýchNáhle za nimi vyrazilo sedm klasů planých, hubených a...
Jozue 10:9..." Jozue táhl z Gilgalu celou noc a pak je náhle přepadl. Hospodin je před Izraelem rozprášil a...
Soudců 14:5...dolů do Timny. Když přišli k městským vinicímnáhle na něj s řevem vyskočil mladý lev. Samsona se ale...
Soudců 19:22...si nohy a pak jedli a pili. A jak si tak hovělináhle dům obstoupili místní ničemové. Začali tlouct do...
2. Samuel 20:16...bořit hradbu, jakási moudrá žena z toho města náhle zavolala: "Slyšte! Slyšte! Řekněte Joábovi: Přijď sem...
2. Královská 2:11..." Šli tedy spolu dál a rozmlouvali, když vtom je náhle rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koni - Eliáš ve vichru...
2. Královská 3:20...den ráno, v době, kdy se přináší moučná oběť, se náhle od Edomu přivalila spousta vody, která zaplavila celé...
2. Královská 6:5...a začali kácet stromy. Jednomu z nich při tom náhle sklouzla sekera z topůrka a spadla do vody. "Ach,...
2. Královská 7:16...a vyplenil aramejský tábor. Míra jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně tak dvě míry ječmene,...
Job 5:3...Viděl jsem hlupáka zapustit kořeny, jeho dům ale náhle stihlo prokletí: Jeho děti nepoznají žádné bezpečí,...
Job 8:12...se zelená, není posekán, rychleji než tráva však náhle usychá. Tak se povede těm, kdo na Boha nemyslí, takto...
Job 9:23...bezúhonného spolu s bídákem! Když zhoubná rána náhle dopadne, zoufalství nevinných on se zasměje. Když...
Job 20:25...zbraní zasažen bude lukem bronzovým. Ze zad mu náhle trčí šíp a jeho špice se žlučí skví. Kdejaká hrůza ho...
Job 22:10...ramena. To proto nyní obkličují osidlanáhle děsí pohroma, proto je kolem tebe neprůhledná tma...
Job 33:25...se pak jako dítě uzdraví, do dnů svého mládí se náhle navrátí. Bude se modlit k Bohu a on si ho oblíbí,...
Job 34:20...jeho rukou jsou jeden jak druhý! Uprostřed noci náhle umírají, i mocní se zachvějí a musí pryč, odstraněni...
Žalmy 48:6...na pohlédli, zůstali ohromeni, vyděsili senáhle utekli. Zděšením byli tenkrát přemoženi, jako rodička...
Žalmy 55:16...Božího domu chodili v zástupech! Kéž by je smrt náhle přepadla, aby se zaživa zřítili do pekla - domy i...
Žalmy 64:5...chtějí trefit ze zálohy, bez obav na něj náhle vystřelí! Ve svých zlých plánech se utvrzují, jednají...
Žalmy 64:8...Bůh po nich tehdy svým šípem střelí, upadnou náhle, plní ran! Jazyky svými sami se srazí, každý, kdo...
Žalmy 90:10...při síle. Většina z nich jsou dřina a potíženáhle je konec - a pryč letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale...
Žalmy 102:24...Uprostřed cesty mi síly podlomil, můj život náhle ukrátil. Řekl jsem: Bože můj, neber zprostřed...
Přísloví 6:15... neustále sváry rozsévá. Proto, neštěstí jej náhle potká, v mžiku jej rozdrtí, nebude pomoci. Těchto...
Přísloví 7:8...prošel ulicí kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle vykročil. Bylo to večer, po setmění, když přišla noc...
Přísloví 7:10... po setmění, když přišla noc a padla tma. Vtom náhle žena v ústrety mu míří v nevěstčím hávu, v srdci...
Přísloví 28:18... ten zachován bude, kdo jde křivolakou cestounáhle upadne. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, bídy se...
Přísloví 29:1... Z často káraného se stane zatvrzelý, když náhle zhroutí se, nebude pomoci. Z rozmachu spravedlivých...
Izaiáš 29:5...těch tyranů budou plevy ve větru. Stane se to náhle, v okamžiku od Hospodina zástupů. On je navštíví...
Izaiáš 30:13...jako trhlina zející ve vysoké zdi, která se náhle zřítí v okamžik. Jak hliněný džbán rozbita bude na...
Izaiáš 34:5...padavka. Můj meč na nebi je zbrocený, na Edom náhle udeří - na lid, který jsem odsoudil k naprostému...
Izaiáš 47:11...na tebe neštěstí, které nebudeš moci odvrátitNáhle na tebe přijde záhuba - ani se nenadáš! Jen se teď...
Izaiáš 48:3...věci minulé, vlastními ústy ohlásil jsem jenáhle jsem jednal a staly se. Že jsi zatvrzelý, věděl jsem,...
Jeremiáš 4:20...stíhá pohroma, celá země je zničena. vlast je náhle v sutinách, můj domov je ten tam. Jak dlouho uvidím...
Jeremiáš 18:22...boji! Z jejich domů se nářek ozývá, na  náhle přivedeš útočníka - vždyť mi vykopali jámu, aby ...
Jeremiáš 41:2...hostiny v Micpě pak Išmael, syn Netaniášůvnáhle vstal a s těmi deseti muži napadli Gedaliáše, syna...
Jeremiáš 51:8...z něj to víno pily, se pomátly. Babylon ale náhle padne, bude rozdrcen. Kvílejte nad ním, přineste...
Ezechiel 8:1...doma a judští stařešinové seděli přede mnounáhle tam na dolehla ruka Panovníka Hospodina. Podíval...
Ezechiel 37:7...mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokovalnáhle se ozval hluk: kosti se s rachotem začaly připojovat...
Daniel 3:24...svázaní doprostřed rozpálené ohnivé peceNáhle se král Nabukadnezar zděsil. Vstal a ohromen se ptal...
Daniel 8:15...a snažil se je pochopit, když vtom přede mnou náhle stanula jakoby mužská postava. Nad Ulajem jsem tehdy...
Daniel 9:21... - nuže ještě když jsem se modlil, vtom ke mně náhle přiletěl onen Gabriel, jehož jsem předtím spatřil ve...
Malachiáš 3:1...svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a...
Matouš 8:24...na loď a jeho učedníci za ním. Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď....
Matouš 9:18...se obojí zachová." Zatímco k nim takto mluvilnáhle k němu přistoupil představený synagogy a klaněl se mu...
Matouš 9:20...tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci takéNáhle se zezadu přiblížila žena, která dvanáct let trpěla...
Matouš 17:5...Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Než to dořeklnáhle je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas:...
Matouš 26:51...a zajali ho. Jeden z těch, kdo byli s Ježíšemnáhle vytasil meč, rozmáchl se, zasáhl veleknězova sluhu a...
Matouš 28:9...to oznámit jeho učedníkům. Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl. Padly před ním na...
Lukáš 9:39..., smiluj se nad mým synem - mám jenom jehoNáhle ho napadá zlý duch a zničehonic začne křičet. Zmítá...
Lukáš 21:34...a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí...
Lukáš 24:31...se jim otevřely oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy jeden druhému řekli: "Copak nám...
Skutky 2:2...přišel den Letnic, byli všichni spoluNáhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr,...
Skutky 9:3...Jeruzaléma. Když se cestou blížil k Damaškunáhle ho obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel...
Skutky 9:18...abys prohlédl a byl naplněn Duchem svatým." Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal...
Skutky 10:30...dobou, o třetí odpoledne, jsem se doma modlilNáhle se přede mnou postavil muž v zářícím rouchu a řekl:...
Skutky 22:6...se cestou blížil k Damašku, okolo poledne  náhle obklopilo veliké světlo z nebe. Padl jsem na zem a...
Skutky 28:6...mu nestalo. Domorodci očekávali, že oteče anebo náhle padne mrtev. Když ale dlouho čekali a viděli, že se...
1. Tesalonickým 5:3...v noci. lidé budou říkat: "Mír! Bezpečí!" náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou...

Slova obsahující náhle: náhle (63) unáhlené (1) unáhleného (1) unáhlený (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |