Nádvořím

Hledám varianty 'nádvořím' [ nádvořím (5) nádvořích (12) nádvoří (117) ]. Nalezeno 118 veršù.
Genesis 43:19...vezme nás do otroctví i s našimi osly!" Ještě na nádvoří tedy přistoupili ke správci Josefova domu a...
Exodus 27:9...ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé, jižní straně bude ohraničeno zástěnami...
Exodus 27:12...a příčky budou stříbrné. Na západní straně bude nádvoří po šířce ohraničeno zástěnami na 50 loket, s deseti...
Exodus 27:16...sloupy a třemi patkami z druhé strany. Bránu nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěs z modré, purpurové a...
Exodus 27:17...sloupy a čtyřmi patkami. Všechny sloupy okolo nádvoří budou propojeny stříbrnými příčkami; jejich háčky...
Exodus 27:18...háčky budou stříbrné a jejich patky z bronzuNádvoří bude 100 loket dlouhé a po obou stranách 50 loket...
Exodus 27:19...Příbytku včetně všech jeho kolíků a všech kolíků nádvoří bude z bronzu." "Přikaž synům Izraele, k tobě...
Exodus 35:17...jeho náčiní, umyvadlo a jeho podstavec, zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs pro bránu nádvoří,...
Exodus 35:18...závěs pro bránu nádvoří, kolíky Příbytku, kolíky nádvoří a jejich lana, bohoslužebná roucha pro službu ve...
Exodus 38:9...u vchodu do Stanu setkávání. Postavil také nádvoří. Na pravé, jižní straně nádvoří byly zástěny ze...
Exodus 38:15...patkami z druhé strany. Uprostřed pak byla brána nádvoří. Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze soukaného...
Exodus 38:16...pak byla brána nádvoří. Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze soukaného kmentu. Patky sloupů byly z...
Exodus 38:17...jejich hlavic bylo stříbrné. Všechny sloupy nádvoří byly propojeny stříbrnými příčkami. Vyšívaný závěs...
Exodus 38:18...stříbrnými příčkami. Vyšívaný závěs pro bránu nádvoří byl z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 38:20...byly stříbrné. Všechny kolíky okolo Příbytkunádvoří byly z bronzu. Toto je soupis Příbytku, totiž...
Exodus 38:31... veškeré náčiní k oltáři, patky sloupů kolem nádvoří, patky pro bránu nádvoří a všechny kolíky kolem...
Exodus 39:40...náčiní, umyvadlo a jeho podstavec, zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs do brány nádvoří,...
Exodus 40:8...do něj vodu. Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom vezmeš olej...
Exodus 40:33... Okolo Příbytku a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo...
Leviticus 6:9...to jíst nekvašené, a sice na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Nebudou to péci s kvasem, neboť...
Leviticus 6:19... ji bude jíst; je snědena na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Cokoli se dotkne jejího masa, bude...
Numeri 3:26... závěs ke vchodu do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod do nádvoří, které je kolem...
Numeri 3:37...to se vší příslušnou službou. Dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany. Vepředu, na...
Numeri 4:26...dále závěs ke vchodu do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem...
Numeri 4:32... jejich svlaky, sloupy, patky, dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany a veškerým...
1. Královská 5:13...od cedru v libanonském pohoří po yzop u zdi nádvoří. Hovořil o zvěři a ptácích, o rybách a také o...
1. Královská 6:36...pokryl po celé ploše zlatem. Kolem vnitřního nádvoří pak postavil zeď - po třech vrstvách tesaných...
1. Královská 7:8...i palác, v němž bydlel; ten stál na zvláštním nádvoří za Síní. Podobně jako Síň postavil Šalomoun také...
1. Královská 7:9... od základů po střechu, zvenku po Velké nádvoří. Základy byly z velikých kvádrů ušlechtilého kamene...
1. Královská 7:12...kusy ušlechtilého kamene a cedrové dřevo. Velké nádvoří bylo kolem dokola obklopeno zdí ze třech řad...
1. Královská 8:64...Hospodinův chrám. Toho dne král posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval...
2. Královská 20:4...plakal. Izaiáš ještě ani nevyšel z prostředního nádvoří, když dostal slovo Hospodinovo: "Vrať se a řekni...
2. Královská 21:5...jménu dám spočinout v Jeruzalémě." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským...
2. Královská 23:12...jako oltáře, které postavil Menaše na obou nádvořích Hospodinova chrámu. Jejich prach odtud urychleně...
1. Letopisů 23:28...synům Áronovým při službě u Hospodinova domu na nádvořích, v síních, při očišťování všech svatých věcí a...
1. Letopisů 28:6...mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrámnádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a mu budu otcem....
1. Letopisů 28:12...pro všechno ostatní, co měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova domu i všechny okolní síně, pro...
2. Letopisů 4:9...Zlatých mis vyrobil sto. Potom vybudoval Kněžské nádvoří a Velké nádvoří, před nádvořím postavil vrata a ta...
2. Letopisů 7:7...Izraelem. Šalomoun tehdy posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval...
2. Letopisů 20:5...Judou a Jeruzalémem postavil před novým nádvořím v Hospodinově chrámu a promluvil: "Hospodine, Bože...
2. Letopisů 23:5...u Brány základů. Všichni ostatní zatím budou na nádvořích Hospodinova chrámu. do Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 24:21...ale proti němu spikli a na králův rozkaz ho na nádvoří Hospodinova chrámu ukamenovali. Král Joaš...
2. Letopisů 29:16...v Hospodinově chrámu našli, vynášeli na chrámové nádvoří, kde se toho chopili další levité a odnášeli to za...
2. Letopisů 33:5..." jméno bude v Jeruzalémě navěky." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským...
Nehemiáš 3:25...vysunuté před královským palácem u strážního nádvoří. Za ním opravoval Pedajáš, syn Parošův. Chrámoví...
Nehemiáš 8:16...přístřešky - na střechách, na dvorcích, na nádvořích Božího chrámu i na prostranstvích u Vodné a...
Nehemiáš 12:40...u Strážní brány. Oba děkovné průvody stanuly na nádvoří Božího chrámu, také a se mnou polovina...
Nehemiáš 13:7...provedl, když Tobiášovi poskytl komoru na nádvoří Božího chrámu. Nesmírně rozhněván jsem všechny...
Ester 1:5... Na závěr král vystrojil sedmidenní hostinu na nádvoří královské zámecké zahrady a pozval všechny vznešené...
Ester 2:11...o tom mlčela. Mordechaj se denně procházel před nádvořím harému, aby zjistil, jak se Ester daří a co se s...
Žalmy 65:5...vyvoleným, které zveš, aby stanuli na tvých nádvořích! Dobrotou tvého domu se sytíme ve chrámu tvé...
Žalmy 84:3... duše dychtí, toužebně vyhlíží k Hospodinovým nádvořím. srdce i tělo volají živému Bohu vstříc! Vždyť...
Žalmy 84:11...pomazaného zahrň milostí! Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V domě svého Boha...
Žalmy 92:14...poroste. V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají. Ovoce ponesou ještě ve...
Žalmy 96:8...Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, do jeho nádvoří s dary předstupte. Klaňte se Hospodinu v jeho svaté...
Žalmy 100:4...Do jeho bran vejděte s děkováním, do jeho nádvoří s chválami; dobrořečte jeho jménu s vděčností!...
Žalmy 135:2...v domě Hospodinově, v domě našeho Boha, v jeho nádvořích! Chvalte Hospodina - jak dobrý je Hospodin! Jeho...
Izaiáš 1:12...myslíte, že o to stojí, abyste šlapali po mých nádvořích? Přestaňte přinášet marné oběti! Kouř kadidla je...
Izaiáš 62:9...Hospodina, česáči budou víno pít na mých svatých nádvořích. Projděte, projděte branami, připravte cestu pro...
Jeremiáš 19:14...jej Hospodin poslal prorokovat, postavil se na nádvoří Hospodinova domu a promluvil ke všemu lidu: "Tak...
Jeremiáš 26:2...toto slovo: "Tak praví Hospodin: Postav se na nádvoří Hospodinova domu a promluv ke všem, kteří se z...
Jeremiáš 32:2...a prorok Jeremiáš byl vězněn na strážním nádvoří v paláci judského krále. Uvěznil ho tam judský král...
Jeremiáš 32:8...máš předkupní právo.'" Potom za mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova slova přišel můj bratranec...
Jeremiáš 32:12...v přítomnosti všech Židů přísedících na strážním nádvoří. V jejich přítomnosti jsem Baruchovi...
Jeremiáš 33:1..." Jeremiáš byl stále ještě držen na strážním nádvoří, když znovu dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví...
Jeremiáš 36:10...Gemariáše, syna Šafanova, jež stála na horním nádvoří hned vedle vchodu do Nové chrámové brány. Odtud pak...
Jeremiáš 37:21...přikázal, aby Jeremiáše přemístili na strážní nádvoří. Každý den mu tam dávali z pekařské ulice placku...
Jeremiáš 38:6...do jímky prince Malkiáše, která byla na strážním nádvoří; spustili tam Jeremiáše na provazech. V jímce...
Jeremiáš 38:13...vytáhli. Tak se Jeremiáš vrátil zpět na strážní nádvoří. Král Cidkiáš si pak nechal proroka Jeremiáše...
Jeremiáš 38:28...králem neslyšel. Jeremiáš pak zůstal na strážním nádvoří do dne, kdy byl Jeruzalém dobyt. K dobytí...
Jeremiáš 39:14...pro Jeremiáše a dali ho přivést ze strážního nádvoří. Svěřili ho Gedaliášovi, synu Achikama, syna...
Jeremiáš 39:15...lidem. Když byl Jeremiáš ještě držen na strážním nádvoří, dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Habešanu...
Ezechiel 8:3...do Jeruzaléma, ke vchodu severní brány vnitřního nádvoří, kde trůnila urážlivá socha budící žárlivý hněv. A...
Ezechiel 8:7...ještě horší ohavnosti." Přivedl ke vchodu do nádvoří. A hle - spatřil jsem díru ve zdi. "Synu člověčí,"...
Ezechiel 8:16...ohavnosti než tyto." Přivedl do vnitřního nádvoří Hospodinova domu, a hle - u vchodu do Hospodinova...
Ezechiel 9:7...chrámem. "Poskvrňte chrám!" řekl jim. "Naplňte nádvoří mrtvolami. Jděte!" A tak vyšli do města a pobíjeli....
Ezechiel 10:3...od chrámu, a když mezi ten muž vešel, vnitřní nádvoří naplnil oblak. Vtom se Hospodinova sláva zvedla ze...
Ezechiel 10:4...se k prahu chrámu. Chrám byl naplněn oblakem a i nádvoří zalila záře Hospodinovy slávy. Šelest cherubích...
Ezechiel 10:5...cherubích křídel se rozléhal k vnějšímu nádvoří - znělo to, jako když mluví Všemohoucí Bůh. Když...
Ezechiel 40:14...také síň: kolem dokola k pilířům ústícím do nádvoří měřila 60 loktů. Od vstupního průčelí po průčelí...
Ezechiel 40:17...byly palmové ornamenty. Poté uvedl na vnější nádvoří. Kolem dokola nádvoří jsem uviděl jakési místnosti...
Ezechiel 40:19...od průčelí dolní brány k průčelí vnitřního nádvoří: 100 loktů. Tolik východ; nyní k severu. Muž změřil...
Ezechiel 40:20... Muž změřil délku i šířku severní brány vnějšího nádvoří. Její tři výklenky po jedné i druhé straně a rovněž...
Ezechiel 40:23...severní stála naproti bráně vedoucí do vnitřního nádvoří. Od brány k bráně naměřil 100 loktů. Pak odvedl...
Ezechiel 40:27...stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří. Od této brány naměřil k vnější jižní bráně 100...
Ezechiel 40:28...100 loktů. Poté jižní branou uvedl na vnitřní nádvoří. Změřil tuto jižní bránu a měla stejné rozměry jako...
Ezechiel 40:30...a 25 loktů široká. (Síně bran okolo vnitřního nádvoří byly 25 loktů široké a 5 loktů hluboké.) Síň byla...
Ezechiel 40:31...a 5 loktů hluboké.) Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k osm...
Ezechiel 40:32...a vedlo k osm schodů. Pak vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde změřil bránu a měla stejné...
Ezechiel 40:34...a 25 loktů široká. Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými...
Ezechiel 40:37...a 25 loktů široká. Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými...
Ezechiel 40:44...obětí. Vedle vnitřní brány stály na vnitřním nádvoří dvě místnosti. Jedna přiléhala k severní bráně a...
Ezechiel 40:47...k Hospodinu, aby mu sloužili." Poté změřil nádvoří: byl to 100 loktů dlouhý a 100 loktů široký čtverec...
Ezechiel 41:10...mezi postranními komorami chrámu a místnostmi na nádvoří obklopovalo chrám po stranách na šířku 20 loktů. Z...
Ezechiel 41:15... Vnitřek chrámové lodi i předsíně vedoucí do nádvoří stejně jako prahy, zužující se okna i trojité...
Ezechiel 42:1...římsy. Poté odvedl severním směrem na vnější nádvoří, kde přivedl k budově s místnostmi, jež stála na...
Ezechiel 42:3...byla 50 loktů. Naproti oněm 20 loktům vnitřního nádvoří a také naproti dláždění vnějšího nádvoří měla...
Ezechiel 42:6...třech poschodích a neměly sloupy, jaké stály na nádvoří; proto se budova od země stupňovitě zužovala od...
Ezechiel 42:7...místností přes ty prostřední. Venku na vnějším nádvoří stála před místnostmi zeď. Táhla se podél těchto...
Ezechiel 42:8...v délce 50 loktů, a protože místnosti na vnějším nádvoří měly rovněž délku 50 loktů, dohromady to bylo 100...
Ezechiel 42:9...chodba, do níž se na východě vcházelo z vnějšího nádvoří. Její šířka byla dána zdí, která ji oddělovala od...
Ezechiel 42:10...Její šířka byla dána zdí, která ji oddělovala od nádvoří. Směrem na jih od vyhrazeného prostranství stála...
Ezechiel 42:14... nesmějí ze svatého místa vyjít na vnější nádvoří, dokud tam neodloží roucha, ve kterých sloužili;...
Ezechiel 43:5... Vtom se zmocnil Duch, přenesl na vnitřní nádvoří a hle - Hospodinova sláva naplnila chrám! Zatímco...
Ezechiel 44:17... držet stráž. Kdykoli vejdou do bran vnitřního nádvoří, obléknou si lněná roucha. Kdykoli budou sloužit v...
Ezechiel 44:19...by se potili. Kdykoli budou vycházet na vnější nádvoří, kde je lid, svléknou si roucha, ve kterých...
Ezechiel 44:21...nakrátko. Kdykoli mají vejít do vnitřního nádvoří, nesmí žádný z kněží pít víno. Nesmějí se oženit s...
Ezechiel 44:27...sedm dní. V den, kdy pak vejde do vnitřního nádvoří svatyně, aby sloužil ve svatyni, přinese svou...
Ezechiel 45:19...horního stupně oltáře a veřeje brány vnitřního nádvoří. Totéž uděláš i sedmého dne onoho měsíce za každého...
Ezechiel 46:1...Panovník Hospodin: "Východní brána vnitřního nádvoří bude po šest pracovních dnů zavřená, ale v sobotní...
Ezechiel 46:20...péci moučné oběti, aby je nevynášeli do vnějšího nádvoří, a neposvěcovali tak lid." Poté odvedl na vnější...
Ezechiel 46:21...neposvěcovali tak lid." Poté odvedl na vnější nádvoří. Zavedl do jeho čtyř rohů, a hle - v každém rohu...
Ezechiel 46:22...jakýsi dvorek. Ohrazené dvorky ve čtyřech rozích nádvoří byly 40 loktů dlouhé a 30 loktů široké. Všechny...
Ezechiel 47:2...ven a vedl okolo k východní bráně vnějšího nádvoří. A hle - z její pravé strany se řinula voda. Onen...
Zachariáš 3:7... staneš se správcem mého domu a strážcem mých nádvoří a daruji ti přístup mezi ty, kteří tu stojí. Slyš...
Marek 11:16...nedovoloval ani přenášet zboží přes chrámové nádvoří. Potom je vyučoval: "Není snad psáno, žeMůj dům...
Marek 15:16...ho k ukřižování. Vojáci ho odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného Praetorium a svolali celou posádku....
Zjevení 11:2...Boží chrám i oltář i ty, kteří se v něm klanějíNádvoří, které je venku před chrámem, však vynech a neměř...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |