Nádob

Hledám varianty 'nádob' [ nádoby (30) nádobu (4) nádobou (4) nádobě (3) nádobami (1) nádobám (2) nádobách (3) nádoba (8) nádob (2) ]. Nalezen 51 verš.
Exodus 27:3...oltáře, a obložíš jej bronzem. K oltáři vyrobíš nádoby na vynášení popela, lopaty, obětní misky, vidlice a...
Exodus 37:16...dal nosit, a obložil je zlatem. Vyrobil rovněž nádoby patřící na stůl, mísy, pohárky, číše a konvice na...
Leviticus 6:21...vyper potřísněnou látku na svatém místě. Hliněná nádoba, v níž se vařilo její maso, je rozbita. Pokud se...
Leviticus 11:33... Kdyby taková mršina spadla do nějaké hliněné nádoby, všechno v bude nečisté a nádobu musíte rozbít....
Leviticus 11:34... Každý pokrm, který přišel do styku s vodou z  nádoby, bude nečistý. Také každý nápoj v jakékoli takové...
Leviticus 14:5... Kněz nechá jednoho ptáka zabít nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme živého ptáka, cedrové...
Leviticus 14:50...látku a yzop. Jednoho ptáka zabije nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme cedrové dřevo, yzop,...
Leviticus 15:12...se vodou a bude nečistý do večera. Hliněná nádoba, jíž by se trpící výtokem dotkl, musí být rozbita;...
Numeri 4:9...kahany, kleštěmi, pánvicemi na uhlí a veškerými nádobami na olej, jichž se užívá k jeho obsluze, zabalí jej...
Numeri 5:17...ji před Hospodina. Kněz nabere do hliněné nádoby svatou vodu, vezme trochu prachu z podlahy Příbytku...
Numeri 19:15... bude nečistý po sedm dní. Rovněž každá otevřená nádoba v tom stanu, která není uzavřena poklicí, bude...
Numeri 19:17...spálené jako oběť za hřích a nalijí na něj do nádoby pramenitou vodu. Někdo čistý pak vezme yzop, namočí...
Deuteronomium 23:25...chuti do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádoby. Půjdeš-li obilím svého bližního, můžeš trhat klasy,...
Růt 2:9...se ani nedotknou. Když budeš mít žízeň, jdinádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpali." Rút...
1. Královská 10:21...vyrobeno v žádném království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno...
2. Královská 14:14... Pobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby, které se našly v Hospodinově chrámu i v...
1. Letopisů 9:29...a přepočítané vynášeli. Někteří byli přiděleninádobám a veškerému posvátnému náčiní a také k jemné mouce,...
2. Letopisů 9:20...vyrobeno v žádném království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno...
2. Letopisů 25:24... Pobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby, které se našly v Hospodinově chrámu u Obed-edoma i...
2. Letopisů 29:19...i stůl předložení s veškerým náčiním. Všechny nádoby, kterých se král Achaz během své vlády zrádně zbavil...
Ezdráš 1:9...knížeti Šešbacarovi. Zde je jejich výčetnádoby zlaté 30 nádoby stříbrné 1 000 síta 29 mísy zlaté 30...
Ezdráš 1:10...síta 29 mísy zlaté 30 mísy stříbrné dvojité 410 nádoby ostatní 1 000. Celkem to bylo 5 400 zlatých a...
Ezdráš 8:27...zlata, 20 zlatých mis za 1 000 dareiků, 2 nádoby z jakostní leštěné mosazi vzácné jako zlato. Řekl...
Nehemiáš 13:5...komoru, kde předtím ukládali obětiny, kadidlonádoby a desátky z obilí, vína i oleje, předepsaného pro...
Žalmy 2:9...holí je rozdrtíš, roztříštíš je jak hliněné nádoby." Proto, králové, buďte rozumní, soudcové země,...
Izaiáš 66:20...přinášejí svůj dar do Hospodinova domu v čistých nádobách. A i z nich některé přijmu za kněží a levity,...
Jeremiáš 18:4...domu a hle, právě pracoval na hrnčířském kruhuNádoba, kterou z hlíny tvaroval, se mu ale pod rukama...
Jeremiáš 19:11...Hospodin zástupů: Jako když se rozbije hliněná nádoba a se nedá opravit, tak rozbiji tento lid i toto...
Jeremiáš 32:14...i jeho nezapečetěný opis - a vlož je do hliněné nádoby, aby zůstaly nadlouho zachovány.' Neboť tak praví...
Jeremiáš 36:22...- byl totiž devátý měsíc - a před ním stála nádoba se sálajícím řeřavým uhlím. Jakmile Jehudi přečetl...
Jeremiáš 36:23...je vždy perořízkem odřízl a vhodil do ohněnádobě. Nakonec v tom ohni skončil celý svitek. Když král a...
Jeremiáš 48:11...pohodlí, jak víno nad sedlinou měl svůj klid. Z nádoby do nádoby ho nikdo nepřelil, nemusel odejít do...
Jeremiáš 48:12...přelévače, kteří jej vylijí, vyprázdní jeho nádoby a džbány rozbijí. Moáb se bude stydět za Kemoše,...
Ezechiel 4:9... proso a špaldu a všechno to nasyp do jedné nádoby. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, si z toho...
Daniel 5:2...Belšasar poručil, přinesou zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nabukadnezar odnesl z...
Daniel 5:3...a konkubínami!" A tak přinesli ty zlaté nádoby odnesené z Božího chrámu v Jeruzalémě a král se...
Daniel 5:23...ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis přinést nádoby z jeho chrámu a popíjel jsi z nich se svými velmoži,...
Marek 7:4... jako očišťování pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. Farizeové a znalci Písma se ho tedy...
Lukáš 5:37...to nové víno měchy roztrhne, víno se rozlijenádoby se zničí. Nové víno se lít do nových měchů...
Lukáš 8:16...užitek. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji přikryl nádobou nebo postavil pod postel. Postaví ji na svícen, aby...
Lukáš 11:33...lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. Tvé...
Jan 2:6... cokoli vám řekne." Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou...
Jan 2:7...tří měr. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou." Když je naplnili po okraj, řekl jim: "Teď...
Jan 19:29...řekl, aby se naplnilo Písmo: "Žízním!" Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu octem, nasadili na...
Skutky 9:15...Pán mu však řekl: "Jdi, neboť je to vyvolená nádoba - bude přinášet jméno národům, králům i synům...
Římanům 9:21...ve své moci? Ze stejné hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobu a druhou na smetí. A co když Bůh, ačkoli...
Římanům 9:22...a ukázat svou moc, snášel s velikou trpělivostí nádoby hněvu, určené ke zničení? Co když chtěl ukázat...
Římanům 9:23...Co když chtěl ukázat bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které připravil ke slávě, totiž na...
2. Korintským 4:7...Krista. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a ne z...
2. Timoteus 2:20..." Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné; některé jsou na ozdobu...
2. Timoteus 2:21...čistotu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádobou, posvěcenou a velmi užitečnou pro Pána, připravenou...

Slova obsahující nádob: nádob (2) nádoba (8) nádobách (3) nádobám (2) nádobami (1) nádobě (3) nádobí (8) nádobkou (2) nádobku (5) nádobky (3) nádobou (4) nádobu (4) nádoby (30)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |