Nádherou

Hledám varianty 'nádherou' [ nádheře (9) nádhery (6) nádheru (10) nádherou (3) nádhera (9) ]. Nalezeno 35 veršù.
1. Letopisů 16:27...samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Slávanádhera je v jeho přítomnosti, síla a radost je tam, kde...
1. Letopisů 29:11... na věky! Tvá je, Hospodine, velikost a sílanádhera, velebnost a majestát! Vše na nebi i na zemi je,...
2. Letopisů 20:21...Hospodinovy zpěváky, aby při pochodu oslavovali nádheru jeho svatosti: "Chvála Hospodinu! Jeho láska trvá...
Ester 1:4...na odiv bohatství a slávu své říše, přepychnádheru svého majestátu. Na závěr král vystrojil sedmidenní...
Job 31:26...obdivoval zářící slunce a měsíc putující ve své nádheře, takže bych se v srdci dal tajně svést a rukou jim...
Job 40:10...ozdobit velebnou vznešeností, obleč se do slavné nádhery! Svému hroznému hněvu průchod dej, pohleď na...
Žalmy 21:6...Veliká je jeho sláva dík tvému spasení, věhlasnádheru ty mu udílíš. Stále a stále mu dáváš požehnání, ve...
Žalmy 49:13... třebaže dříve vlastnili pozemky. Při vší své nádheře tu lidé nezůstanou, tak jako zvířata musí zahynout!...
Žalmy 49:18...vzmáhá se. zemře, nic s sebou nepobere, jeho nádhera s ním dolů nepůjde. Za svého života sám sobě...
Žalmy 49:21...předky, světlo nikdy nespatří. Při vší své nádheře když lidé neprohlédnou, tak jako zvířata musí...
Žalmy 89:45...jsi otupil, nechtěls ho v boji podepřít. Jeho nádheře jsi konec učinil, jeho trůn jsi k zemi povalil. Dny...
Žalmy 90:16...zjevné dílo tvé, jejich děti se kochají v tvé nádheře! Vlídnost našeho Pána Boha s námi zůstává, dílo...
Žalmy 96:6...samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Slávanádhera je v jeho přítomnosti, v jeho svatyni je síla a...
Žalmy 104:1...veliký, Hospodine, Bože můj - oděn jsi slávounádherou! Světlem jsi jak pláštěm zahalen, nebe jsi jako...
Žalmy 110:3...nabídne, se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou se k tobě tvoji...
Izaiáš 23:9...zástupů to rozhodl, aby potupil všechnu pyšnou nádheru a aby ponížil všechny slavné na zemi. Obdělávej...
Izaiáš 28:1...opilců, květu, který zvadne i přes svou nádheru, městu ležícímu nad úrodným údolím, chloubě těch,...
Izaiáš 28:4...pod nohy. Květ, který zvadne i přes svou nádheru, město ležící nad úrodným údolím dopadne jako první...
Izaiáš 35:2...se jásotem! Bude dána sláva libanonskánádhera karmelská a šáronská - ukáže se jim sláva...
Izaiáš 61:6...národů se budete sytit, oblečete se do jejich nádhery. Místo své hanby budete mít dvojitý podíl, místo...
Jeremiáš 48:17... jak mocné žezlo zlomeno, hůl, jež se skvěla nádherou!' Dolů ze slávy, v prachu usedni, trůnící Dcero...
Pláč 1:6...si je vzal! Dceru sionskou opustila veškerá nádhera. Její velmoži jako jeleni pastvu marně hledají;...
Pláč 2:1...sionskou! Z nebe na zem zahodil Izraelovu nádheru. V den svého hněvu nebral ohledy na podnož svých...
Ezechiel 7:11...množství, nic z jejich jmění, nic z jejich nádhery. Ten čas tu je, nastal onen den! Kdo kupuje,...
Ezechiel 7:20...útroby - způsobilo jim jenom hřích. Ze vší  nádhery, kterou se chlubili, si vyrobili své ohavné obrazy....
Ezechiel 16:14...Tvá dokonalá krása proslula mezi národy díky nádheře, kterou jsem ozdobil, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 27:10...a přilby zavěsili na tobě, aby přispěli ke tvé nádheře. Muži z Arvadu a Kilikie stojí dokola na tvých...
Ezechiel 28:7...Vytasí meče proti tvé skvělé moudrosti, tu tvoji nádheru ti znesvětí. Nakonec srazí do jámy, zahyneš...
Ezechiel 28:17...kameny! Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil. Proto jsem tedy srazil k...
Daniel 11:20...vyšle výběrčího daní k udržování královské nádhery. Zakrátko pak bude zahuben, nikoli však v lítém...
Micheáš 2:9...domovů a jejich děti navždy okrádáte o moji nádheru. Seberte se a jděte - zde odpočinek nenajdete! Co...
Zachariáš 9:17...čelence pak zazáří v jeho zemi. Jaká krása! Jaká nádhera! Mládenci jako klasy plní sil, panny jak víno...
Skutky 25:23...Druhého dne přišli Agrippa a Bereniké s veškerou nádherou a spolu s veliteli a význačnými muži města...
Jakub 1:11...přijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze vší  nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč při všech svých...
Zjevení 18:14... po níž jsi prahla, opustila, všechen lesknádheru jsi ztratila, vše nenávratně zmizelo!" Obchodníci s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |