Nářku

Hledám varianty 'nářku' [ nářků (4) nářku (3) nářkem (3) nářek (29) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 35:8...Bet-elu. Izák jej proto nazval Alon-bachut, Dub nářků. Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal...
Exodus 3:9... Emorejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců. Hlenářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útisk,...
Exodus 11:6...dobytek zemře. Po celém Egyptě propukne hrozný nářek, nesrovnatelný s ničím, co kdy bylo nebo bude. Na...
Exodus 12:30...a všichni Egypťané. V Egyptě propukl hrozný nářek, neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. noci si...
Numeri 14:39...vyřídil synům Izraele, lid se dal do velikého nářku. Časně ráno pak vstali a vydali se vzhůru k horskému...
1. Samuel 4:13...se zprávou do města, celé město propuklonářek. "Co je to za rozruch?" ptal se Elí, když zaslechl...
1. Samuel 9:16...totiž na svůj lid, neboť ke mně dolehl jejich nářek." Jakmile Samuel spatřil Saula, Hospodin promluvil:...
2. Samuel 19:3...synem, vítězství toho dne se všem obrátilonářek. Vojáci se toho dne kradli do města, jako se krade...
Ester 4:1... posypal se popelem a s hlasitým a hořkým nářkem vyšel do města. Dostal se ale jen ke královské...
Ester 4:3... nastal u Židů veliký smutek a půst, pláčnářek. Mnozí si stlali v popelu a pytlovině.) Za Ester...
Job 3:24...Mým denním chlebem je teď jen sténání, můj nářek proudí jako potoky. Stalo se mi to, čeho jsem se bál,...
Job 9:27...se za svou kořistí. Mohl bych říci: ‚Přestanunářkem, zarmoucenou tvář nahradím úsměvem!' Jenže se děsím...
Job 10:1...není tak! se mi hnusí žít, proto teď svému nářku povolím, z hořkosti duše promluvím. Neodsuzuj ...
Žalmy 6:7...nevzpomene - mezi mrtvými kdo by slavil ? Svým nářkem vyčerpán na lůžku noci provzlykám, slzami polštář...
Žalmy 7:1... ustoupí, jsou zahanbeni ve chvíli! Píseň nářků, kterou David zpíval Hospodinu kvůli slovům Kúše z...
Žalmy 9:13...národům: Mstitel prolité krve na myslínářek ztrápených mu není lhostejný! Smiluj se, Hospodine,...
Žalmy 12:6...rty - kdo je náš pán?!" Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků již povstanu, praví Hospodin, na pomoc přijdu...
Žalmy 30:12... Hospodine, buď můj pomocník! Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls mi pytlovinu, oděls radostí!...
Žalmy 38:10...ze srdce! Ty, Pane, víš o každé touze, můj nářek před tebou není utajen. Srdce mi buší, síla se ztrácí...
Žalmy 55:3... popřej mi sluchu a odpověz! Zmítám senářku a sténání, před křikem nepřítele, před hrozbou ničemy...
Žalmy 79:11...očima, že krev tvých služebníků bude pomstěnaNářek zajatých kéž k tobě dospěje - odsouzené k smrti svou...
Žalmy 102:21...z nebe že pohleděl na zemi, aby vyslyšel nářek uvězněných, odsouzené k smrti aby propustil! Jméno...
Žalmy 144:14... nejsou vpády ani vyhnanství, není nářek v našich ulicích. Blaze lidu, jenž toto zakouší,...
Izaiáš 15:4...valí po tvářích. Chešbon a Eleale bědují, jejich nářek zní do Jahcy. Moábští bojovníci křičí na poplach,...
Izaiáš 24:11...vchody všech domů zataraseny. Že není víno, zní nářek v ulicích, nastal soumrak všeho veselí, radost odešla...
Jeremiáš 18:22... padnou mečem v boji! Z jejich domů se nářek ozývá, na náhle přivedeš útočníka - vždyť mi...
Jeremiáš 31:15..." Tak praví Hospodin: "V Rámě je slyšet křiknářek, pláč a hořké bědování. Ráchel tam pláče nad svými...
Jeremiáš 31:18...se vrátí do vlasti! Jasně jsem slyšel Efraimův nářek: ‚Byl jsem nepovolný jako mladý býk, krotil jsi a...
Jeremiáš 46:12...uzdravit. Národy uslyší o tvém zahanbení, tvůj nářek zemi naplní. Hrdinové klopýtnou jedni přes druhé, ...
Jeremiáš 48:4...Zkáza, hrozné neštěstí! Moáb je rozdrcen, zní nářek maličkých. Luchitským svahem s pláčem stoupají, ve...
Jeremiáš 51:54...zhoubci, praví Hospodin." Slyšíš? To stoupá nářek z Babylonu, hluk hrozné zkázy ze země Chaldejců....
Ezechiel 2:10...mnou; zepředu i zezadu byl celý popsán slovy nářků, úpění a bědování. "Synu člověčí," řekl mi, "sněz,...
Amos 5:16...Nuže, toto praví Panovník Hospodin, Bůh zástupůNářek bude znít na všech prostranstvích, "Ach, běda!" bude...
Amos 5:17...k oplakávání a znalce žalozpěvů k truchleníNářek bude znít na všech vinicích, projdu mezi vámi,...
Abakuk 3:1...zem! Modlitba proroka Abakuka. Na nápěv písně nářků. Slyšel jsem, Hospodine, tvoji zvěst, před tvým dílem...
Skutky 7:34...trápení svého lidu v Egyptě; slyšel jsem jejich nářek a sestoupil jsem, abych je vysvobodil. Nyní tedy pojď...
Jakub 4:9... truchlete a plačte! Váš smích se obrátínářek a vaše radost v sklíčenost. Pokořte se před Pánovou...
Zjevení 18:8...'" V jediný den proto přijdou její rány: smrtnářek a hlad; a bude spálena ohněm, neboť Pán Bůh, který ji...
Zjevení 21:4...setře každou slzu z očí a smrt nebude, ani nářek ani křik ani bolest nikdy nebude; neboť minulé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |