Náčiní

Hledám varianty 'náčiní' [ náčiním (14) náčiní (46) ]. Nalezeny 54 verše.
Exodus 25:39...na oharky. Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata. Hleď, abys vše...
Exodus 27:3...misky, vidlice a pánvice na oharky. Veškeré jeho náčiní vyrobíš z bronzu. Zhotovíš k němu také mřížový rošt...
Exodus 27:19...5 loket vysokou, s patkami z bronzu. Veškeré náčiní pro veškerou službu v Příbytku včetně všech jeho...
Exodus 30:27...i Truhlu svědectví, stůl s veškerým jeho náčiním, svícen s jeho náčiním, kadidlový oltář, oltář pro...
Exodus 30:28...oltář, oltář pro zápalné oběti s veškerým jeho náčiním a také umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíš a...
Exodus 31:7...svědectví i slitovnici ležící na , veškeré náčiní stanu, stůl a jeho náčiní, svícen z čistého zlata a...
Exodus 31:8...ležící na , veškeré náčiní stanu, stůl a jeho náčiní, svícen z čistého zlata a všechno jeho náčiní,...
Exodus 31:9...oltář, oltář pro zápalné oběti a všechno jeho náčiní, umyvadlo i jeho podstavec, svatá bohoslužebná...
Exodus 35:13... zastírající oponu, stůl, jeho tyče a všechno náčiní, chleby předložení, svícen, jeho náčiní a kahany,...
Exodus 35:14...všechno náčiní, chleby předložení, svícen, jeho náčiní a kahany, olej ke svícení, kadidlový oltář a jeho...
Exodus 35:16...oběti, jeho bronzový rošt, tyče a všechno jeho náčiní, umyvadlo a jeho podstavec, zástěny nádvoří, jejich...
Exodus 37:24...a pánvice na oharky. Svícen spolu se vším tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlata. Zhotovil také...
Exodus 38:3...z oltáře a obložil jej bronzem. Vyrobil veškeré náčiní k oltáři, hrnce, lopaty, obětní misky, vidlice a...
Exodus 38:30... bronzový oltář s jeho bronzovým roštem, veškeré náčiní k oltáři, patky sloupů kolem nádvoří, patky pro...
Exodus 39:33...Příbytek k Mojžíšovi: Stan a všechno jeho náčiní, jeho spony, rámy, svlaky, sloupy a patky, přikrývku...
Exodus 39:36... její tyče a slitovnici, stůl a všechno jeho náčiní, chleby předložení, svícen z čistého zlata, jeho...
Exodus 39:37...čistého zlata, jeho uspořádané kahany a všechno náčiní, olej ke svícení, zlatý oltář, olej pomazání, vonné...
Exodus 39:39...oltář, jeho bronzový rošt, tyče a všechno náčiní, umyvadlo a jeho podstavec, zástěny nádvoří, jejich...
Exodus 39:40...do brány nádvoří, jeho lana a kolíky, všechno náčiní ke službě v Příbytku, ve Stanu setkávání,...
Exodus 40:10...také oltář pro zápalné oběti a veškeré jeho náčiní. Tak oltář posvětíš, a bude svatosvatý. Pomažeš i...
Leviticus 8:11...stříkl na oltář a pomazal oltář s veškerým jeho náčiním i umyvadlo s podstavcem, aby je posvětil. Část...
Numeri 3:8...Stanu setkávání. Budou také pečovat o veškeré náčiní Stanu setkávání a službou při Příbytku budou plnit...
Numeri 3:36...Příbytku, jeho svlaky, sloupy, patky a veškeré náčiní k nim, a to se vší příslušnou službou. Dále sloupy...
Numeri 4:10...k jeho obsluze, zabalí jej i s jeho veškerým náčiním do pokrývky z odolných usní a položí na nosítka....
Numeri 4:12...a provléknou tyče. Potom vezmou veškeré služebné náčiní, které se používá ke službě ve svatyni, zabalí je do...
Numeri 4:14...purpurové látky a na něj položí veškeré oltářní náčiní, které používají k jeho obsluze - pánvice na uhlí,...
Numeri 4:32...patky a kolíky s jejich lany a veškerým jejich náčiním, a to se vší příslušnou službou. Každému jmenovitě...
Numeri 31:6...s nimi Pinchase, syna kněze Eleazara, se svatým náčiním a s trubkami k troubení v ruce. Vytáhli tedy do...
2. Královská 25:14... pohárky a všechno bronzové bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů pobral pánvice, mísy a vše, co...
1. Letopisů 9:28... Někteří z nich měli na starosti služebné náčiní, a tak je přepočítané vnášeli a přepočítané vynášeli...
1. Letopisů 9:29...byli přiděleni k nádobám a veškerému posvátnému náčiní a také k jemné mouce, vínu, oleji, kadidlu a balzámu...
1. Letopisů 22:19...Boha! Truhlu Hospodinovy smlouvy i Boží svaté náčiní pak vnesete do chrámu, který postavíte jménu...
1. Letopisů 23:26...nebudou nosit příbytek ani veškeré jeho služebné náčiní." Podle těchto Davidových posledních slov byli...
1. Letopisů 28:13...veškeré služby Hospodinova domu, pro všechno náčiní služby Hospodinova domu, pro zlato určil váhy...
1. Letopisů 28:14...Hospodinova domu, pro zlato určil váhy zlatého náčiní pro každou jednotlivou službu, pro veškeré stříbrné...
2. Letopisů 24:14...něj nechal zhotovit vybavení Hospodinova chrámunáčiní pro službu i pro oběti, nádobí a další předměty ze...
2. Letopisů 28:24...sráželi, tak jako celý Izrael. Achaz také vzal náčiní Božího chrámu a okleštil jeho zařízení. Potom zamkl...
2. Letopisů 29:18...celý Hospodinův chrám, zápalný oltář s veškerým náčiním i stůl předložení s veškerým náčiním. Všechny...
Ezdráš 5:14...Boží dům byl znovu postaven. Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které kdysi Nabukadnezar odnesl z...
Ezdráš 5:15...jmenoval správcem. Přikázal mu: ‚Vezmi toto náčiní, jdi a slož je v jeruzalémském chrámu. Nechť je Boží...
Ezdráš 6:5...hrazeny z královské pokladny. Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které Nabukadnezar odnesl z...
Ezdráš 7:19...podle vůle vašeho Boha. Chrámové bohoslužebné náčiní, jež ti bylo svěřeno, však do posledního vrať...
Ezdráš 8:25...jejich bratrů. Navážil jsem jim stříbro, zlatonáčiní, které jako příspěvek na dům našeho Boha věnoval...
Ezdráš 8:26...650 talentů stříbra, 100 talentů stříbrného náčiní, 100 talentů zlata, 20 zlatých mis za 1 000 dareiků...
Ezdráš 8:28...jsem jim: "Jste svatí Hospodinu a rovněž toto náčiní je svaté. Toto zlato a stříbro je dobrovolný dar...
Ezdráš 8:30...tedy přijali zodpovědnost za stříbro, zlatonáčiní, jež měli donést do Jeruzaléma, do domu našeho Boha....
Ezdráš 8:33...odpočívali. Čtvrtého dne bylo zlato, stříbronáčiní pro dům našeho Boha odváženo a předáno knězi...
Nehemiáš 10:40...z obilí, vína a oleje do komor, kde je uloženo náčiní svatyně a kde jsou i sloužící kněží, strážní a...
Jeremiáš 52:18...mísy, pohárky a všechno bronzové bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů pobral misky, pánvice, mísy, kotle...
Ezechiel 9:2... a s nimi jeden v plátěném rouchu a s písařským náčiním po boku. Přišli a stanuli u bronzového oltáře....
Ezechiel 9:3...zavolal onoho muže oděného plátnem a s písařským náčiním po boku. "Projdi to město, projdi Jeruzalém," řekl...
Ezechiel 9:11...hlavy." A hle - ten muž oděný plátnem a s psacím náčiním po boku se vrátil se zprávou: "Provedl jsem, cos mi...
Daniel 11:8... Ukořistí také jejich bohy, jejich sochy, vzácné náčiní, stříbro i zlato a odveze je do Egypta. Potom nechá...
Židům 9:21...tou krví i stánek a všechno bohoslužebné náčiní. Podle Zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez...

Slova obsahující náčiní: náčiní (46) náčiním (14)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |