Náčelníků

Hledám varianty 'náčelníků' [ náčelníky (9) náčelníkům (3) náčelníků (1) náčelníkem (1) náčelníci (7) ]. Nalezeno 20 veršù.
Numeri 1:16...sněmu, vůdcové svých otcovských pokolenínáčelníci izraelských tisíců." Mojžíš s Áronem tedy vzali...
Numeri 7:2...pomazal a posvětil, přistoupili vůdcové Izraelenáčelníci otcovských rodů, totiž vůdcové pokolení, pověření...
Numeri 10:4...se jen na jednu, sejdou se k tobě jen vůdcovénáčelníci izraelských tisíců. Když zatroubíte s...
Numeri 25:4...hněvem. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a veřejně je kvůli Hospodinu pověs na kůl,...
Numeri 30:2... jak mu Hospodin přikázal. Mojžíš promluvilnáčelníkům izraelských pokolení: "Hospodin přikázal toto:...
Numeri 31:26...řekl: "Spolu s knězem Eleazarem a s rodovými náčelníky obce pořiď soupis zajaté kořisti, jak z lidí, tak...
Numeri 32:28...příkaz knězi Eleazarovi, Jozuovi, synu Nunovu, a náčelníkům izraelských pokolení. Mojžíš jim řekl: "Pokud s...
Numeri 36:1...synů Izraele!" Tehdy přistoupili rodoví náčelníci z rodu Gileáda, syna Machirova, syna Manasesova z...
Deuteronomium 29:9...před Hospodinem, svým Bohem - vaši kmenoví náčelníci, vaši stařešinové a správcové, všichni izraelští...
Jozue 14:1...je přidělil kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení Izraele. Devět a půl pokolení...
Jozue 19:51... která kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení přidělovali losem synům...
Jozue 22:14...pokolení. Každý byl mezi izraelskými tisíci náčelníkem svého otcovského rodu. Když přišli do gileádské...
Jozue 22:21...s polovinou kmene Manasesova na to odpověděli náčelníkům izraelských tisíců těmito slovy: "Bůh bohů...
Jozue 22:30...Boha!" Když kněz Pinchas, vůdcové obce a s nimi náčelníci izraelských tisíců uslyšeli, co říkali synové...
Jozue 23:2...věku, svolal celý Izrael s jeho stařešinynáčelníky, soudci i správci a řekl jim: "Jsem stařec...
Jozue 24:1...kmeny do Šechemu. Svolal izraelské stařešinynáčelníky, soudce i správce, a tak se postavili před Bohem....
1. Královská 8:1...do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele, kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu...
1. Letopisů 7:40...Chaniel a Ricja. Ti všichni jsou synové Ašerovináčelníci svých otcovských rodů, vybraní udatní bojovníci,...
1. Letopisů 27:1...i královských. Toto je výčet synů Izraelenáčelníků otcovských rodů, vůdců nad tisíci a stovkami i...
2. Letopisů 5:2...Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele a kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu...

Slova obsahující náčelníků: náčelníků (1) náčelníkům (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |