Mysli

Hledám varianty 'mysli' [ myslíte (21) myslíš (23) myslím (6) myslí (46) mysli (27) myslete (3) myslet (10) myslelo (1) mysleli (11) myslela (1) myslel (18) mysl (21) ]. Nalezeno 185 veršù.
Genesis 19:14...Hospodin toto město zničí!" Jeho zeťové si však mysleli, že žertuje. Když začalo svítat, andělé na Lota...
Genesis 26:9...žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel jsem si, že bych kvůli mohl zemřít," odpověděl mu...
Genesis 31:31...odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bálmyslel jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilím....
Leviticus 10:3... Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo ke mně přistupují, projevím...
Deuteronomium 28:28... raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. I v poledne budeš tápat jako slepec v temnotách. Tvé...
Deuteronomium 32:7...dávné dny si teď vzpomeň, na léta všech pokolení myslete. Svého otce ptej se, poučí , svých stařešinů a...
Soudců 15:2...ložnice," řekl. Její otec ho tam ale nepustil: "Myslel jsem, že se ti znelíbila, tak jsem ji dal tvému...
1. Samuel 1:13... ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si myslel, že je opilá. Proto Elí řekl: "Jak dlouho tu...
1. Samuel 1:23...Hospodina a zůstane tam navždy." "Dělej, jak myslíš," řekl na to Elkána. "Zůstaň tu, než ho odkojíš,...
1. Samuel 14:36... Ani jednoho z nich nenecháme!" "Udělej, jak myslíš," odpověděli mu. Kněz ale řekl: "Přistupme sem k...
1. Samuel 14:40...se svým synem Jonatanem na druhé." "Udělej, jak myslíš," odpověděl Saulovi lid. Saul se pak modlil:...
1. Samuel 18:23...Davida přesvědčovali. David jim ale odpověděl: "Myslíte, že je to maličkost, stát se královým zetěm? Vždyť...
1. Samuel 20:26...zůstalo prázdné. Toho dne Saul neříkal nicmyslel si: Něco se mu asi přihodilo, že se poskvrnil, a tak...
1. Samuel 27:12...ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi věřilmyslel si: "Ten se svému lidu Izraeli nadobro zprotivil....
2. Samuel 4:10...který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si myslel, že nese dobré zprávy. jsem ho ale za tu zprávu...
2. Samuel 10:3... amonští vojevůdci řekli svému pánu Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal...
2. Samuel 14:1...stýskat. Joáb, syn Ceruji, poznal, že král myslí na Abšaloma. Poslal proto do Tekoje a přivedl odtud...
2. Samuel 16:3...král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes navrátí království mého...
2. Královská 5:11...čistý." Námana to tak popudilo, že šel pryč. "Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven!" rozčiloval se....
2. Královská 18:20...velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na...
1. Letopisů 19:3...soustrast, amonští vojevůdci řekli Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal...
1. Letopisů 28:9...Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, se ti nalézt....
1. Letopisů 28:12...jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova domu i všechny okolní síně,...
2. Letopisů 13:8...nezkušený a nedokázal se jim postavit. Copak si myslíte, že teď můžete obstát proti Hospodinovu království,...
2. Letopisů 28:23...damašským bohům, kteří ho porazili, protože si myslel: "Aramejským králům pomáhají jejich bohové. Když jim...
2. Letopisů 32:11...náš Bůh, nás vysvobodí z rukou asyrského krále,' myslíte, že vás nepodvádí? Vede vás na smrt hladem a žízní!...
Nehemiáš 6:9...vymyslel." Ti všichni se nás snažili zastrašitMysleli si, že ochabneme a necháme dílo nedokončené, ale ...
Job 7:13... jsem snad drak, abys nade mnou stavěl strážMyslím si: ‚Na lůžku se mi uleví, spánek ulehčí mému...
Job 11:3...bez odpovědi? se dát za pravdu mluvkoviMyslíš, že svým tlacháním všechny umlčíš? Že nikdo...
Job 23:15... Proto jsem před ním vyděšen, když na něj myslím, hrozím se! Bůh srdce ochromil, Všemohoucí ...
Job 33:10...nemám hřích. Bůh však proti mně hledá záminkymyslí si, že jsem jeho protivník. Nohy mi svírá do klády,...
Job 35:2...Elihu mluvil dál: "Myslíš si, že máš právo říkat: ‚Jsem spravedlivější než...
Job 36:19...zlákat hojností, nesvádějí veliké úplatkyMyslíš, že ti bohatství pomůže z úzkosti, se snažíš...
Žalmy 9:13...povězte národům: Mstitel prolité krve na  myslí, nářek ztrápených mu není lhostejný! Smiluj se,...
Žalmy 10:6...ze všech protivníků mají jen posměch, v srdci si myslí: "Nic neohrozí, nikdy nepotká žádné neštěstí!"...
Žalmy 10:11... pod jejich mocí klesá bezbranný, v srdci si myslí: "Bůh zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic...
Žalmy 10:13...Proč se ničema rouhat Bohu, v srdci si myslet, že na to nepřijdeš? Ty to však vidíš! Ty vnímáš...
Žalmy 14:1... Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není,...
Žalmy 41:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Blaze tomu, kdo myslí na ubohé, ve zlý den mu Hospodin pomůže! Hospodin ho...
Žalmy 51:5...všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil, před tvýma...
Žalmy 53:2...zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají,...
Žalmy 59:8... co ústy prskají! Svými rty bodají jako dýkamimyslí si: "Kdo to uslyší?" Tobě jsou, Hospodine, jen pro...
Žalmy 62:5...nahnutá, jak plot, který se rozpadá? Jen na to myslí, jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež...
Žalmy 83:13...jejich knížata jak Zebach a Calmuna, kteří si mysleli: "Budeme pány nad Božími příbytky!" Bože můj, dej,...
Žalmy 119:30...jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysli. Tvých svědectví, Hospodine, držím se, nedej, abych...
Žalmy 137:6... mi i k patru jazyk přiroste, pokud přestanu myslet na tebe, pokud mi Jeruzalém nebude nade vše, nade...
Přísloví 23:12...- sám proti tobě povede jejich při. Veď svoji mysl ke vzdělání, své uši k řečem poučným. Své dítě učit...
Přísloví 28:8...lichvou a ceny nadsazuje, hromadí pro toho, kdo myslí na chudé. Když někdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon...
Přísloví 31:7... Když se napijí, na bídu zapomenou, přestanou myslet na své trápení. Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí,...
Kazatel 7:25...ji nalezne hluboko v hlubinách? Všechno jsemmysli probral, abych poznal a prozkoumal moudrost a...
Kazatel 10:20...záleží na penězích. Nezlořeč králi, byť jenommysli, boháči nezlořeč ani v ložnici; nebeské ptactvo to...
Izaiáš 1:12... Že se mi vůbec chodíte ukazovat! Kdo si myslíte, že o to stojí, abyste šlapali po mých nádvořích?...
Izaiáš 10:7...takto nepřemýšlí, jiné záměry nosí na srdcimyslí jen na to, jak by hubil, jak by vymýtil mnohé národy....
Izaiáš 22:16... správci paláce Šebnovi: Co tu pohledáváš? Co myslíš, že tu znamenáš, že sis tu dokonce i hrobku vytesal?...
Izaiáš 29:15...a vytratí se rozum rozumných. Běda těm, kdo své úmysly před Hospodinem v hloubce skrývají, kteří své dílo ve...
Izaiáš 36:5...velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na...
Izaiáš 47:8...rozkoší, která si sedíš v bezpečí a v srdci myslíš si: " - a kdo je víc? Nebudu vdovou, nepřijdu o...
Izaiáš 47:10...a věděním jsi byla svedena, takže sis v srdci myslela: " - a kdo je víc?" Proto na tebe přijde pohroma,...
Izaiáš 64:4... kdo rádi žijí správně, kdo na tvých cestách myslí na tebe. Hle, rozlítil ses, že jsme stále hřešili....
Jeremiáš 3:16...ani zmínky o Truhle Hospodinovy smlouvy. Ani na mysl nepřijde, nikdo si na ni nevzpomene; nikomu nebude...
Jeremiáš 7:31...jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se...
Jeremiáš 17:2...srdcí, na rozích jejich oltářů! Jejich synové myslí jen na své oltáře, na své posvátné kůly u košatých...
Jeremiáš 19:5... o tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy ...
Jeremiáš 23:27...lež? Prorokují podvody, které si sami vymysleliMyslí si, že těmi sny, které si jedni druhým vyprávějí,...
Jeremiáš 32:35...jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl - že budou provádět takovou ohavnost a svádět Judu k...
Jeremiáš 36:29..."Tak praví Hospodin: Ty jsi ten svitek spálilMyslel sis: ‚Jak se mohl opovážit napsat, že přijde...
Jeremiáš 45:3...ti, Baruchu, říká Hospodin, Bůh IzraeleMyslíš si: ‚Běda mi! Hospodin mi k bolesti přidal...
Jeremiáš 51:50...Pamatujte na Hospodina v daleké zemimyslete na Jeruzalém! "Zahanbeni jsme a uráženi, tváře nám...
Pláč 3:19... řekl jsem, u Hospodina pro není nadějeMyslím na svou bídu, na své bloudění, na ten pelyněk a...
Pláč 4:20...dech, byl v jejich pasti polapen - a my jsme mysleli, že nám stín, v němž budeme žít mezi národy!...
Ezechiel 13:18...hlavy všech velikostí, aby lapaly duše do pastiMyslíte, že můžete hubit můj lid, a svou vlastní duši...
Ezechiel 28:2...moří.' Přitom jsi člověk, žádný bůh, i když si myslíš, jak jsi božský. Zřejmě jsi moudřejší než Daniel a...
Ezechiel 28:6... Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože si myslíš, jak jsi božský, hle - přivedu na tebe cizáky, ty...
Daniel 2:28...v posledních dnech. Sen a vidění, která jsimysli viděl na lůžku, jsou následující: Když jsi, králi,...
Daniel 4:2... Vtom se mi ale zdál hrůzný sen. To, co jsemmysli viděl na lůžku, ohromilo. Nařídil jsem proto, ...
Daniel 4:7...pověz mi, co to znamená. Na lůžku jsem mělmysli toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak se uprostřed země...
Daniel 4:10...a všem tvorům dával obživu. Vidění, které jsemmysli spatřil na lůžku, pokračovalo: Hle, z nebe sestoupil...
Daniel 4:16...tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho děsilo. Král ho však vyzval: "Neboj se, Baltazare,...
Daniel 7:1...Belšasara měl Daniel ve snu vidění. To, comysli spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde začíná záznam onoho...
Daniel 7:15...království se nezhroutí! To, co jsem Danielmysli viděl, velmi rozrušilo. Přistoupil jsem tedy k...
Daniel 7:28...Tím ta řeč skončila. Z toho, co mi přicházelo na mysl, jsem Daniel zbledl hrůzou. To slovo jsem si ale...
Abdiáš 1:3... tebe, jenž bydlíš v rozeklaných skaláchMyslíš si ve výšce svého obydlí: "Kdo by k zemi...
Jonáš 2:5...jsem tvými příboji, zavalen tvými vlnamiMyslel jsem, že jsem odehnán, že na nespočineš očima....
Jonáš 4:4...zemřu, než abych žil!" Hospodin mu odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem?" Jonáš pak odešel z města a...
Jonáš 4:9... než abych žil!" Hospodin Jonášovi odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem kvůli rostlině?" "To bych...
Nahum 1:9...nepřátele do tmy zažene! Co si to o Hospodinu myslíte? On udělá rázný konec, protivník se nezvedne!...
Sofoniáš 3:7...rozvaliny, z jejich obyvatel nezbyl jedinýMyslel jsem si: ‚Teď snad budeš ctít, teď se snad necháš...
Malachiáš 3:16...o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli. Ti budou v den, který připravuji, mým zvláštním...
Matouš 6:7... neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte...
Matouš 9:4...myšlenky, a tak se jich zeptal: "Proč si hned myslíte něco zlého? Co je podle vás snadnější říci: ‚Jsou...
Matouš 17:25...pak přišel domů, Ježíš ho předešel otázkou: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové daně a...
Matouš 18:12...neustále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by...
Matouš 20:10...po jednom denáru. Když přišli na řadu ti prvnímysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po...
Matouš 21:28...jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. "Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Šel za prvním a řekl:...
Matouš 22:17...na to, kdo je kdo. Proto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš znal...
Matouš 22:37... celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je první a největší přikázání...
Matouš 22:42...se farizeové sešli, Ježíš se jich zeptal: "Co si myslíte o Mesiáši? Čí je to syn?" "Davidův," odpověděli. Na...
Matouš 26:53...na místo. Všichni, kdo meč berou, mečem padnouMyslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň...
Marek 6:49...je minout. Když ho uviděli, jak kráčí po jezeřemysleli, že je to přízrak, a křičeli strachy. Všichni ho...
Marek 12:30... celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: ‚Miluj svého...
Lukáš 3:23...působení, bylo mu asi třicet let. Byl to (jak se myslelo) syn Josefa, syna Elího, syna Matatova, syna Leviho...
Lukáš 5:22...hříchy než samotný Bůh?" Ježíš poznal, co si myslí, a odpověděl jim: "Jak to přemýšlíte? Co je...
Lukáš 8:18...dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co si myslí, že ." Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale...
Lukáš 9:7... doslechl i tetrarcha Herodes, nevěděl, co si  myslet. Někteří říkali: "Jan vstal z mrtvých," jiní, že prý...
Lukáš 10:27... celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,' a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'" "Správně...
Lukáš 10:36...navíc, to ti zaplatím, se vrátím.' Co myslíš - kdo z těch tří byl tomu přepadenému bližním?" "Ten...
Lukáš 12:51...křest a jak je mi úzko, dokud se nevykonáMyslíte si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj?...
Lukáš 13:2...smísil s jejich oběťmi. Ježíš jim odpověděl: "Myslíte si, že se jim to stalo, protože byli větší hříšníci...
Lukáš 13:4...činit pokání, zahynete podobně všichniMyslíte si, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a...
Lukáš 18:7...svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocíMyslíte, že jim bude otálet pomoci? Říkám vám, že jim...
Lukáš 19:11... protože se blížil k Jeruzalému a oni si mysleli, že se nyní zjevit Boží království. Řekl jim:...
Lukáš 24:4... nenašly tělo Pána Ježíše. Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím...
Lukáš 24:37... "Pokoj vám," řekl. Oni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim tedy: "Proč jste tak...
Lukáš 24:45... v Prorocích a Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli Písmům. Řekl jim: "Tak je psáno -...
Jan 7:36... "Půjde snad do řecké diaspory učit Řeky? Co tím myslel, když řekl: ‚Budete hledat, ale nenajdete. Tam,...
Jan 11:13...učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Proto jim Ježíš řekl...
Jan 11:31...rychle vstala a šla ven, a tak se k přidaliMysleli si: "Jde plakat k hrobu." Jakmile Marie přišla na...
Jan 11:56...když stáli v chrámu, povídali si mezi sebou: "Co myslíte? Že by nepřišel na svátek?" Vrchní kněží a...
Jan 13:29...Jidáš měl na starosti pokladnu, a tak si někteří mysleli, že mu Ježíš řekl, nakoupí, co je potřeba na...
Jan 16:2...doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že tím slouží Bohu. Budou to dělat, protože...
Jan 16:18... spatříte' a: ‚Odcházím k Otci.' Co tím myslí, když říká: ‚Za okamžik'? Nevíme, o čem mluví." Ježíš...
Skutky 2:12...věcech!" Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. "Co tohle znamenat?" ptali se jeden druhého....
Skutky 2:15...Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte - vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo...
Skutky 4:19...nemluví ani neučí. Petr a Jan jim odpověděli: "Myslíte, že je v Božích očích správné, abychom poslouchali...
Skutky 7:25...se ho, pomstil toho ubožáka a Egypťana zabilMyslel si, že jeho bratři porozumí, že jim Bůh skrze něho...
Skutky 8:20..." jsou tvé peníze zatraceny s tebou! To sis myslel, že Boží dar jde koupit za peníze? Nemáš podíl ani...
Skutky 12:9... ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdymyslel si, že vidění. Když minuli první i druhou stráž,...
Skutky 17:29...rodina.' Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru...
Skutky 24:10...již řadu let, a tak se budu hájit s klidnou myslí. Jak si můžeš ověřit, v Jeruzalémě, kam jsem přišel...
Římanům 1:28...nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné. Jsou prolezlí...
Římanům 2:3...nad pachateli těch věcí se zakládá na pravděMyslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu, když...
Římanům 7:23...vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu  mysli a činí zajatcem zákona hříchu, který je v mých...
Římanům 7:25...Ježíše Krista, našeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu. A...
Římanům 8:5...nežijeme podle těla, ale podle Ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné...
Římanům 11:34...jeho cesty! Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil?" "Kdo mu co dal jako...
Římanům 12:2...světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je...
1. Korintským 1:10...namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem. Z domu Chloé jsem se o vás, bratři...
1. Korintským 1:12...moji, dozvěděl, že mezi sebou máte sváry. Mám na mysli to, že jeden z vás říká: " jsem Pavlův," jiný: "...
1. Korintským 2:9... co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují." Nám...
1. Korintským 2:16...nikdo nerozumí. Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by mu mohl poradit?" My ale máme mysl Kristovu! ...
1. Korintským 3:18... a to jste vy. se nikdo neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, se raději stane...
1. Korintským 7:26...vám radu jako někdo, komu Pán pomohl být věrnýmMyslím si, že vzhledem k současné tísni je pro člověka...
1. Korintským 7:40...vzít, koho chce, ale pouze v Pánu. Osobně si ale myslím, že bude šťastnější, když zůstane, jak je. A mám za...
1. Korintským 8:2...ovšem nadýmá, zatímco láska buduje. Kdo si myslí, že něco , ještě neví tak, jak by vědět měl. Kdo...
1. Korintským 10:12... kdo jsme se octli na konci věků. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, dává pozor, aby nepadl. Jak...
1. Korintským 13:11... Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítěmyslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem...
1. Korintským 14:14...modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale  mysl zahálí. Co s tím? Ano, budu se modlit duchem, ale budu...
1. Korintským 14:15...Ano, budu se modlit duchem, ale budu se modlitmyslí. Budu zpívat duchem, ale budu zpívat i myslí. Kdybys...
1. Korintským 14:20...než tisíce slov v jazycích. Bratři, přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jde o zlo, buďte jako...
1. Korintským 14:37...slovo od vás? Dorazilo snad jen k vám? Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co...
2. Korintským 1:17...vrátit k vám, abyste vypravili do JudskaMyslíte, že jsem to rozhodnutí nemyslel vážně? Nebo že se...
2. Korintským 3:1... z Božího pověření. Začínáme se opět chválitMyslíte, že potřebujeme doporučující listy k vám nebo od...
2. Korintským 3:5...sami o sobě způsobilí (tak abychom si mohli něco myslet sami o sobě), ale naše způsobilost je z Boha, který...
2. Korintským 4:4...hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy,...
2. Korintským 10:2... jak směle si mohu troufnout na ty, kdo si myslí, že žijeme podle těla. Žijeme sice v těle, ale...
2. Korintským 11:3...neposkvrněnou pannu. Bojím se ale, abyste semysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu,...
2. Korintským 11:5...než to, které jste přijali, rádi to snášíteMyslím, že si s těmi veleapoštoly v ničem nezadám. Nemám...
2. Korintským 12:19...stejném duchu? Nešli jsme ve stejných šlépějíchMyslíte, že se před vámi celou dobu hájíme? Milovaní, my...
Galatským 6:3...druhých - tak naplníte Kristův zákon. Kdo si myslí, že je něco, a přitom nic není, ten si něco nalhává....
Efeským 2:3...svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání tělamysli, a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu...
Efeským 3:13...a s důvěrou. Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši...
Efeským 4:18...z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizení od Božího života. Otupěli a...
Efeským 4:23...a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu...
Efeským 6:7...konejte Boží vůli celou duší. Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že cokoli kdo učinil...
Filipským 2:2...stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností,...
Filipským 3:19...a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi,...
Filipským 4:7...všechno chápání bude střežit vaše srdcemysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé,...
Koloským 2:18...nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmysl se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se...
Koloským 3:2...výšinám, kde Kristus sedí po Boží praviciMyslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli...
1. Timoteus 6:5...a neustálých třenic. Tito lidé s porušenou myslí a zbavení pravdy se domnívají, že zbožnost je zdrojem...
2. Timoteus 3:8...dojít k poznání pravdy. Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi...
Titus 1:15...však není čisté nic - nemají totiž čistou mysl ani svědomí. Prohlašují, že znají Boha, ale svými...
Židům 8:10... praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni...
Židům 10:16...zákony vložím do jejich srdce a vepíši jim je do mysli," a potom dodává: " nikdy nevzpomenu na jejich...
Židům 11:15...dávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli na mysli tu, kterou opustili, měli přece dost času k návratu....
Jakub 1:8... že od Pána něco dostane - člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý. se bratr, který je nízko...
Jakub 1:26...slyšel, ale naplňuje to skutkem. Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk...
Jakub 4:5...světa, stává se Božím nepřítelem. Anebo si myslíte, že Písmo mluví naprázdno? Copak Duch, který v nás...
Jakub 4:8... a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. Dejte se do bědování, truchlete a plačte! Váš smích...
1. Petr 1:13...věci by rádi zahlédli sami andělé! S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost,...
2. Petr 3:1...jsem se vás snažil upomínat a burcovat vaši ryzí mysl, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí...
2. Petr 3:9... Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby...
Zjevení 2:23...církve poznají, že jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich...
Zjevení 17:9... ale znovu se objeví. Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí....
Zjevení 18:7... nakolik hýřila, tolik dejte muk a kvíleníMyslí si o sobě: ‚Trůním, jsem královna! Nejsem vdova a...

Slova obsahující mysli: mysli (27) myslitel (1) nemysli (1) pomysli (1) rozmysli (2) usmyslili (1) zamysli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |