Myslí

Hledám varianty 'myslí' [ myslíte (21) myslíš (23) myslím (6) myslí (46) mysli (27) myslete (3) myslet (10) myslelo (1) mysleli (11) myslela (1) myslel (18) mysl (21) ]. Nalezeno 185 veršù.
Genesis 19:14...Hospodin toto město zničí!" Jeho zeťové si však mysleli, že žertuje. Když začalo svítat, andělé na Lota...
Genesis 26:9...žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel jsem si, že bych kvůli mohl zemřít," odpověděl mu...
Genesis 31:31...odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bálmyslel jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilím....
Leviticus 10:3... Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo ke mně přistupují, projevím...
Deuteronomium 28:28... raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. I v poledne budeš tápat jako slepec v temnotách. Tvé...
Deuteronomium 32:7...dávné dny si teď vzpomeň, na léta všech pokolení myslete. Svého otce ptej se, poučí , svých stařešinů a...
Soudců 15:2...ložnice," řekl. Její otec ho tam ale nepustil: "Myslel jsem, že se ti znelíbila, tak jsem ji dal tvému...
1. Samuel 1:13... ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si myslel, že je opilá. Proto Elí řekl: "Jak dlouho tu...
1. Samuel 1:23...Hospodina a zůstane tam navždy." "Dělej, jak myslíš," řekl na to Elkána. "Zůstaň tu, než ho odkojíš,...
1. Samuel 14:36... Ani jednoho z nich nenecháme!" "Udělej, jak myslíš," odpověděli mu. Kněz ale řekl: "Přistupme sem k...
1. Samuel 14:40...se svým synem Jonatanem na druhé." "Udělej, jak myslíš," odpověděl Saulovi lid. Saul se pak modlil:...
1. Samuel 18:23...Davida přesvědčovali. David jim ale odpověděl: "Myslíte, že je to maličkost, stát se královým zetěm? Vždyť...
1. Samuel 20:26...zůstalo prázdné. Toho dne Saul neříkal nicmyslel si: Něco se mu asi přihodilo, že se poskvrnil, a tak...
1. Samuel 27:12...ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi věřilmyslel si: "Ten se svému lidu Izraeli nadobro zprotivil....
2. Samuel 4:10...který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si myslel, že nese dobré zprávy. jsem ho ale za tu zprávu...
2. Samuel 10:3... amonští vojevůdci řekli svému pánu Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal...
2. Samuel 14:1...stýskat. Joáb, syn Ceruji, poznal, že král myslí na Abšaloma. Poslal proto do Tekoje a přivedl odtud...
2. Samuel 16:3...král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes navrátí království mého...
2. Královská 5:11...čistý." Námana to tak popudilo, že šel pryč. "Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven!" rozčiloval se....
2. Královská 18:20...velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na...
1. Letopisů 19:3...soustrast, amonští vojevůdci řekli Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal...
1. Letopisů 28:9...Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, se ti nalézt....
1. Letopisů 28:12...jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova domu i všechny okolní síně,...
2. Letopisů 13:8...nezkušený a nedokázal se jim postavit. Copak si myslíte, že teď můžete obstát proti Hospodinovu království,...
2. Letopisů 28:23...damašským bohům, kteří ho porazili, protože si myslel: "Aramejským králům pomáhají jejich bohové. Když jim...
2. Letopisů 32:11...náš Bůh, nás vysvobodí z rukou asyrského krále,' myslíte, že vás nepodvádí? Vede vás na smrt hladem a žízní!...
Nehemiáš 6:9...vymyslel." Ti všichni se nás snažili zastrašitMysleli si, že ochabneme a necháme dílo nedokončené, ale ...
Job 7:13... jsem snad drak, abys nade mnou stavěl strážMyslím si: ‚Na lůžku se mi uleví, spánek ulehčí mému...
Job 11:3...bez odpovědi? se dát za pravdu mluvkoviMyslíš, že svým tlacháním všechny umlčíš? Že nikdo...
Job 23:15... Proto jsem před ním vyděšen, když na něj myslím, hrozím se! Bůh srdce ochromil, Všemohoucí ...
Job 33:10...nemám hřích. Bůh však proti mně hledá záminkymyslí si, že jsem jeho protivník. Nohy mi svírá do klády,...
Job 35:2...Elihu mluvil dál: "Myslíš si, že máš právo říkat: ‚Jsem spravedlivější než...
Job 36:19...zlákat hojností, nesvádějí veliké úplatkyMyslíš, že ti bohatství pomůže z úzkosti, se snažíš...
Žalmy 9:13...povězte národům: Mstitel prolité krve na  myslí, nářek ztrápených mu není lhostejný! Smiluj se,...
Žalmy 10:6...ze všech protivníků mají jen posměch, v srdci si myslí: "Nic neohrozí, nikdy nepotká žádné neštěstí!"...
Žalmy 10:11... pod jejich mocí klesá bezbranný, v srdci si myslí: "Bůh zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic...
Žalmy 10:13...Proč se ničema rouhat Bohu, v srdci si myslet, že na to nepřijdeš? Ty to však vidíš! Ty vnímáš...
Žalmy 14:1... Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není,...
Žalmy 41:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Blaze tomu, kdo myslí na ubohé, ve zlý den mu Hospodin pomůže! Hospodin ho...
Žalmy 51:5...všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil, před tvýma...
Žalmy 53:2...zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají,...
Žalmy 59:8... co ústy prskají! Svými rty bodají jako dýkamimyslí si: "Kdo to uslyší?" Tobě jsou, Hospodine, jen pro...
Žalmy 62:5...nahnutá, jak plot, který se rozpadá? Jen na to myslí, jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež...
Žalmy 83:13...jejich knížata jak Zebach a Calmuna, kteří si mysleli: "Budeme pány nad Božími příbytky!" Bože můj, dej,...
Žalmy 119:30...jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysli. Tvých svědectví, Hospodine, držím se, nedej, abych...
Žalmy 137:6... mi i k patru jazyk přiroste, pokud přestanu myslet na tebe, pokud mi Jeruzalém nebude nade vše, nade...
Přísloví 23:12...- sám proti tobě povede jejich při. Veď svoji mysl ke vzdělání, své uši k řečem poučným. Své dítě učit...
Přísloví 28:8...lichvou a ceny nadsazuje, hromadí pro toho, kdo myslí na chudé. Když někdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon...
Přísloví 31:7... Když se napijí, na bídu zapomenou, přestanou myslet na své trápení. Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí,...
Kazatel 7:25...ji nalezne hluboko v hlubinách? Všechno jsemmysli probral, abych poznal a prozkoumal moudrost a...
Kazatel 10:20...záleží na penězích. Nezlořeč králi, byť jenommysli, boháči nezlořeč ani v ložnici; nebeské ptactvo to...
Izaiáš 1:12... Že se mi vůbec chodíte ukazovat! Kdo si myslíte, že o to stojí, abyste šlapali po mých nádvořích?...
Izaiáš 10:7...takto nepřemýšlí, jiné záměry nosí na srdcimyslí jen na to, jak by hubil, jak by vymýtil mnohé národy....
Izaiáš 22:16... správci paláce Šebnovi: Co tu pohledáváš? Co myslíš, že tu znamenáš, že sis tu dokonce i hrobku vytesal?...
Izaiáš 29:15...a vytratí se rozum rozumných. Běda těm, kdo své úmysly před Hospodinem v hloubce skrývají, kteří své dílo ve...
Izaiáš 36:5...velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na...
Izaiáš 47:8...rozkoší, která si sedíš v bezpečí a v srdci myslíš si: " - a kdo je víc? Nebudu vdovou, nepřijdu o...
Izaiáš 47:10...a věděním jsi byla svedena, takže sis v srdci myslela: " - a kdo je víc?" Proto na tebe přijde pohroma,...
Izaiáš 64:4... kdo rádi žijí správně, kdo na tvých cestách myslí na tebe. Hle, rozlítil ses, že jsme stále hřešili....
Jeremiáš 3:16...ani zmínky o Truhle Hospodinovy smlouvy. Ani na mysl nepřijde, nikdo si na ni nevzpomene; nikomu nebude...
Jeremiáš 7:31...jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se...
Jeremiáš 17:2...srdcí, na rozích jejich oltářů! Jejich synové myslí jen na své oltáře, na své posvátné kůly u košatých...
Jeremiáš 19:5... o tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy ...
Jeremiáš 23:27...lež? Prorokují podvody, které si sami vymysleliMyslí si, že těmi sny, které si jedni druhým vyprávějí,...
Jeremiáš 32:35...jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl - že budou provádět takovou ohavnost a svádět Judu k...
Jeremiáš 36:29..."Tak praví Hospodin: Ty jsi ten svitek spálilMyslel sis: ‚Jak se mohl opovážit napsat, že přijde...
Jeremiáš 45:3...ti, Baruchu, říká Hospodin, Bůh IzraeleMyslíš si: ‚Běda mi! Hospodin mi k bolesti přidal...
Jeremiáš 51:50...Pamatujte na Hospodina v daleké zemimyslete na Jeruzalém! "Zahanbeni jsme a uráženi, tváře nám...
Pláč 3:19... řekl jsem, u Hospodina pro není nadějeMyslím na svou bídu, na své bloudění, na ten pelyněk a...
Pláč 4:20...dech, byl v jejich pasti polapen - a my jsme mysleli, že nám stín, v němž budeme žít mezi národy!...
Ezechiel 13:18...hlavy všech velikostí, aby lapaly duše do pastiMyslíte, že můžete hubit můj lid, a svou vlastní duši...
Ezechiel 28:2...moří.' Přitom jsi člověk, žádný bůh, i když si myslíš, jak jsi božský. Zřejmě jsi moudřejší než Daniel a...
Ezechiel 28:6... Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože si myslíš, jak jsi božský, hle - přivedu na tebe cizáky, ty...
Daniel 2:28...v posledních dnech. Sen a vidění, která jsimysli viděl na lůžku, jsou následující: Když jsi, králi,...
Daniel 4:2... Vtom se mi ale zdál hrůzný sen. To, co jsemmysli viděl na lůžku, ohromilo. Nařídil jsem proto, ...
Daniel 4:7...pověz mi, co to znamená. Na lůžku jsem mělmysli toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak se uprostřed země...
Daniel 4:10...a všem tvorům dával obživu. Vidění, které jsemmysli spatřil na lůžku, pokračovalo: Hle, z nebe sestoupil...
Daniel 4:16...tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho děsilo. Král ho však vyzval: "Neboj se, Baltazare,...
Daniel 7:1...Belšasara měl Daniel ve snu vidění. To, comysli spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde začíná záznam onoho...
Daniel 7:15...království se nezhroutí! To, co jsem Danielmysli viděl, velmi rozrušilo. Přistoupil jsem tedy k...
Daniel 7:28...Tím ta řeč skončila. Z toho, co mi přicházelo na mysl, jsem Daniel zbledl hrůzou. To slovo jsem si ale...
Abdiáš 1:3... tebe, jenž bydlíš v rozeklaných skaláchMyslíš si ve výšce svého obydlí: "Kdo by k zemi...
Jonáš 2:5...jsem tvými příboji, zavalen tvými vlnamiMyslel jsem, že jsem odehnán, že na nespočineš očima....
Jonáš 4:4...zemřu, než abych žil!" Hospodin mu odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem?" Jonáš pak odešel z města a...
Jonáš 4:9... než abych žil!" Hospodin Jonášovi odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem kvůli rostlině?" "To bych...
Nahum 1:9...nepřátele do tmy zažene! Co si to o Hospodinu myslíte? On udělá rázný konec, protivník se nezvedne!...
Sofoniáš 3:7...rozvaliny, z jejich obyvatel nezbyl jedinýMyslel jsem si: ‚Teď snad budeš ctít, teď se snad necháš...
Malachiáš 3:16...o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli. Ti budou v den, který připravuji, mým zvláštním...
Matouš 6:7... neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte...
Matouš 9:4...myšlenky, a tak se jich zeptal: "Proč si hned myslíte něco zlého? Co je podle vás snadnější říci: ‚Jsou...
Matouš 17:25...pak přišel domů, Ježíš ho předešel otázkou: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové daně a...
Matouš 18:12...neustále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by...
Matouš 20:10...po jednom denáru. Když přišli na řadu ti prvnímysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po...
Matouš 21:28...jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. "Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Šel za prvním a řekl:...
Matouš 22:17...na to, kdo je kdo. Proto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš znal...
Matouš 22:37... celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je první a největší přikázání...
Matouš 22:42...se farizeové sešli, Ježíš se jich zeptal: "Co si myslíte o Mesiáši? Čí je to syn?" "Davidův," odpověděli. Na...
Matouš 26:53...na místo. Všichni, kdo meč berou, mečem padnouMyslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň...
Marek 6:49...je minout. Když ho uviděli, jak kráčí po jezeřemysleli, že je to přízrak, a křičeli strachy. Všichni ho...
Marek 12:30... celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: ‚Miluj svého...
Lukáš 3:23...působení, bylo mu asi třicet let. Byl to (jak se myslelo) syn Josefa, syna Elího, syna Matatova, syna Leviho...
Lukáš 5:22...hříchy než samotný Bůh?" Ježíš poznal, co si myslí, a odpověděl jim: "Jak to přemýšlíte? Co je...
Lukáš 8:18...dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co si myslí, že ." Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale...
Lukáš 9:7... doslechl i tetrarcha Herodes, nevěděl, co si  myslet. Někteří říkali: "Jan vstal z mrtvých," jiní, že prý...
Lukáš 10:27... celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,' a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'" "Správně...
Lukáš 10:36...navíc, to ti zaplatím, se vrátím.' Co myslíš - kdo z těch tří byl tomu přepadenému bližním?" "Ten...
Lukáš 12:51...křest a jak je mi úzko, dokud se nevykonáMyslíte si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj?...
Lukáš 13:2...smísil s jejich oběťmi. Ježíš jim odpověděl: "Myslíte si, že se jim to stalo, protože byli větší hříšníci...
Lukáš 13:4...činit pokání, zahynete podobně všichniMyslíte si, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a...
Lukáš 18:7...svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocíMyslíte, že jim bude otálet pomoci? Říkám vám, že jim...
Lukáš 19:11... protože se blížil k Jeruzalému a oni si mysleli, že se nyní zjevit Boží království. Řekl jim:...
Lukáš 24:4... nenašly tělo Pána Ježíše. Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím...
Lukáš 24:37... "Pokoj vám," řekl. Oni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim tedy: "Proč jste tak...
Lukáš 24:45... v Prorocích a Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli Písmům. Řekl jim: "Tak je psáno -...
Jan 7:36... "Půjde snad do řecké diaspory učit Řeky? Co tím myslel, když řekl: ‚Budete hledat, ale nenajdete. Tam,...
Jan 11:13...učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Proto jim Ježíš řekl...
Jan 11:31...rychle vstala a šla ven, a tak se k přidaliMysleli si: "Jde plakat k hrobu." Jakmile Marie přišla na...
Jan 11:56...když stáli v chrámu, povídali si mezi sebou: "Co myslíte? Že by nepřišel na svátek?" Vrchní kněží a...
Jan 13:29...Jidáš měl na starosti pokladnu, a tak si někteří mysleli, že mu Ježíš řekl, nakoupí, co je potřeba na...
Jan 16:2...doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že tím slouží Bohu. Budou to dělat, protože...
Jan 16:18... spatříte' a: ‚Odcházím k Otci.' Co tím myslí, když říká: ‚Za okamžik'? Nevíme, o čem mluví." Ježíš...
Skutky 2:12...věcech!" Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. "Co tohle znamenat?" ptali se jeden druhého....
Skutky 2:15...Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte - vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo...
Skutky 4:19...nemluví ani neučí. Petr a Jan jim odpověděli: "Myslíte, že je v Božích očích správné, abychom poslouchali...
Skutky 7:25...se ho, pomstil toho ubožáka a Egypťana zabilMyslel si, že jeho bratři porozumí, že jim Bůh skrze něho...
Skutky 8:20..." jsou tvé peníze zatraceny s tebou! To sis myslel, že Boží dar jde koupit za peníze? Nemáš podíl ani...
Skutky 12:9... ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdymyslel si, že vidění. Když minuli první i druhou stráž,...
Skutky 17:29...rodina.' Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru...
Skutky 24:10...již řadu let, a tak se budu hájit s klidnou myslí. Jak si můžeš ověřit, v Jeruzalémě, kam jsem přišel...
Římanům 1:28...nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné. Jsou prolezlí...
Římanům 2:3...nad pachateli těch věcí se zakládá na pravděMyslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu, když...
Římanům 7:23...vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu  mysli a činí zajatcem zákona hříchu, který je v mých...
Římanům 7:25...Ježíše Krista, našeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu. A...
Římanům 8:5...nežijeme podle těla, ale podle Ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné...
Římanům 11:34...jeho cesty! Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil?" "Kdo mu co dal jako...
Římanům 12:2...světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je...
1. Korintským 1:10...namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem. Z domu Chloé jsem se o vás, bratři...
1. Korintským 1:12...moji, dozvěděl, že mezi sebou máte sváry. Mám na mysli to, že jeden z vás říká: " jsem Pavlův," jiný: "...
1. Korintským 2:9... co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují." Nám...
1. Korintským 2:16...nikdo nerozumí. Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by mu mohl poradit?" My ale máme mysl Kristovu! ...
1. Korintským 3:18... a to jste vy. se nikdo neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, se raději stane...
1. Korintským 7:26...vám radu jako někdo, komu Pán pomohl být věrnýmMyslím si, že vzhledem k současné tísni je pro člověka...
1. Korintským 7:40...vzít, koho chce, ale pouze v Pánu. Osobně si ale myslím, že bude šťastnější, když zůstane, jak je. A mám za...
1. Korintským 8:2...ovšem nadýmá, zatímco láska buduje. Kdo si myslí, že něco , ještě neví tak, jak by vědět měl. Kdo...
1. Korintským 10:12... kdo jsme se octli na konci věků. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, dává pozor, aby nepadl. Jak...
1. Korintským 13:11... Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítěmyslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem...
1. Korintským 14:14...modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale  mysl zahálí. Co s tím? Ano, budu se modlit duchem, ale budu...
1. Korintským 14:15...Ano, budu se modlit duchem, ale budu se modlitmyslí. Budu zpívat duchem, ale budu zpívat i myslí. Kdybys...
1. Korintským 14:20...než tisíce slov v jazycích. Bratři, přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jde o zlo, buďte jako...
1. Korintským 14:37...slovo od vás? Dorazilo snad jen k vám? Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co...
2. Korintským 1:17...vrátit k vám, abyste vypravili do JudskaMyslíte, že jsem to rozhodnutí nemyslel vážně? Nebo že se...
2. Korintským 3:1... z Božího pověření. Začínáme se opět chválitMyslíte, že potřebujeme doporučující listy k vám nebo od...
2. Korintským 3:5...sami o sobě způsobilí (tak abychom si mohli něco myslet sami o sobě), ale naše způsobilost je z Boha, který...
2. Korintským 4:4...hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy,...
2. Korintským 10:2... jak směle si mohu troufnout na ty, kdo si myslí, že žijeme podle těla. Žijeme sice v těle, ale...
2. Korintským 11:3...neposkvrněnou pannu. Bojím se ale, abyste semysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu,...
2. Korintským 11:5...než to, které jste přijali, rádi to snášíteMyslím, že si s těmi veleapoštoly v ničem nezadám. Nemám...
2. Korintským 12:19...stejném duchu? Nešli jsme ve stejných šlépějíchMyslíte, že se před vámi celou dobu hájíme? Milovaní, my...
Galatským 6:3...druhých - tak naplníte Kristův zákon. Kdo si myslí, že je něco, a přitom nic není, ten si něco nalhává....
Efeským 2:3...svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání tělamysli, a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu...
Efeským 3:13...a s důvěrou. Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši...
Efeským 4:18...z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizení od Božího života. Otupěli a...
Efeským 4:23...a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu...
Efeským 6:7...konejte Boží vůli celou duší. Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že cokoli kdo učinil...
Filipským 2:2...stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností,...
Filipským 3:19...a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi,...
Filipským 4:7...všechno chápání bude střežit vaše srdcemysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé,...
Koloským 2:18...nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmysl se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se...
Koloským 3:2...výšinám, kde Kristus sedí po Boží praviciMyslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli...
1. Timoteus 6:5...a neustálých třenic. Tito lidé s porušenou myslí a zbavení pravdy se domnívají, že zbožnost je zdrojem...
2. Timoteus 3:8...dojít k poznání pravdy. Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi...
Titus 1:15...však není čisté nic - nemají totiž čistou mysl ani svědomí. Prohlašují, že znají Boha, ale svými...
Židům 8:10... praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni...
Židům 10:16...zákony vložím do jejich srdce a vepíši jim je do mysli," a potom dodává: " nikdy nevzpomenu na jejich...
Židům 11:15...dávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli na mysli tu, kterou opustili, měli přece dost času k návratu....
Jakub 1:8... že od Pána něco dostane - člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý. se bratr, který je nízko...
Jakub 1:26...slyšel, ale naplňuje to skutkem. Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk...
Jakub 4:5...světa, stává se Božím nepřítelem. Anebo si myslíte, že Písmo mluví naprázdno? Copak Duch, který v nás...
Jakub 4:8... a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. Dejte se do bědování, truchlete a plačte! Váš smích...
1. Petr 1:13...věci by rádi zahlédli sami andělé! S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost,...
2. Petr 3:1...jsem se vás snažil upomínat a burcovat vaši ryzí mysl, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí...
2. Petr 3:9... Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby...
Zjevení 2:23...církve poznají, že jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich...
Zjevení 17:9... ale znovu se objeví. Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí....
Zjevení 18:7... nakolik hýřila, tolik dejte muk a kvíleníMyslí si o sobě: ‚Trůním, jsem královna! Nejsem vdova a...

Slova obsahující myslí: myslí (46) myslím (6) myslíš (23) myslíte (21) nemyslí (8) nemyslím (1) nemyslíš (4) nepomyslí (1) nepomyslíš (1) pomyslí (5) pomyslím (1) pomyslíš (1) rozmyslí (2) rozmyslím (1) vymyslí (1) zamyslíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |