Mysl

Hledám varianty 'mysl' [ myslím (6) myslí (46) mysli (27) mysl (21) ]. Nalezeno 98 veršù.
Leviticus 10:3... Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo ke mně přistupují, projevím...
Deuteronomium 28:28... raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. I v poledne budeš tápat jako slepec v temnotách. Tvé...
2. Samuel 14:1...stýskat. Joáb, syn Ceruji, poznal, že král myslí na Abšaloma. Poslal proto do Tekoje a přivedl odtud...
2. Samuel 16:3...král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes navrátí království mého...
1. Letopisů 28:9...Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, se ti nalézt....
1. Letopisů 28:12...jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova domu i všechny okolní síně,...
Job 7:13... jsem snad drak, abys nade mnou stavěl strážMyslím si: ‚Na lůžku se mi uleví, spánek ulehčí mému...
Job 23:15... Proto jsem před ním vyděšen, když na něj myslím, hrozím se! Bůh srdce ochromil, Všemohoucí ...
Job 33:10...nemám hřích. Bůh však proti mně hledá záminkymyslí si, že jsem jeho protivník. Nohy mi svírá do klády,...
Žalmy 9:13...povězte národům: Mstitel prolité krve na  myslí, nářek ztrápených mu není lhostejný! Smiluj se,...
Žalmy 10:6...ze všech protivníků mají jen posměch, v srdci si myslí: "Nic neohrozí, nikdy nepotká žádné neštěstí!"...
Žalmy 10:11... pod jejich mocí klesá bezbranný, v srdci si myslí: "Bůh zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic...
Žalmy 14:1... Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není,...
Žalmy 41:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Blaze tomu, kdo myslí na ubohé, ve zlý den mu Hospodin pomůže! Hospodin ho...
Žalmy 51:5...všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil, před tvýma...
Žalmy 53:2...zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají,...
Žalmy 59:8... co ústy prskají! Svými rty bodají jako dýkamimyslí si: "Kdo to uslyší?" Tobě jsou, Hospodine, jen pro...
Žalmy 62:5...nahnutá, jak plot, který se rozpadá? Jen na to myslí, jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež...
Žalmy 119:30...jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysli. Tvých svědectví, Hospodine, držím se, nedej, abych...
Přísloví 23:12...- sám proti tobě povede jejich při. Veď svoji mysl ke vzdělání, své uši k řečem poučným. Své dítě učit...
Přísloví 28:8...lichvou a ceny nadsazuje, hromadí pro toho, kdo myslí na chudé. Když někdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon...
Kazatel 7:25...ji nalezne hluboko v hlubinách? Všechno jsemmysli probral, abych poznal a prozkoumal moudrost a...
Kazatel 10:20...záleží na penězích. Nezlořeč králi, byť jenommysli, boháči nezlořeč ani v ložnici; nebeské ptactvo to...
Izaiáš 10:7...takto nepřemýšlí, jiné záměry nosí na srdcimyslí jen na to, jak by hubil, jak by vymýtil mnohé národy....
Izaiáš 29:15...a vytratí se rozum rozumných. Běda těm, kdo své úmysly před Hospodinem v hloubce skrývají, kteří své dílo ve...
Izaiáš 64:4... kdo rádi žijí správně, kdo na tvých cestách myslí na tebe. Hle, rozlítil ses, že jsme stále hřešili....
Jeremiáš 3:16...ani zmínky o Truhle Hospodinovy smlouvy. Ani na mysl nepřijde, nikdo si na ni nevzpomene; nikomu nebude...
Jeremiáš 7:31...jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se...
Jeremiáš 17:2...srdcí, na rozích jejich oltářů! Jejich synové myslí jen na své oltáře, na své posvátné kůly u košatých...
Jeremiáš 19:5... o tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy ...
Jeremiáš 23:27...lež? Prorokují podvody, které si sami vymysleliMyslí si, že těmi sny, které si jedni druhým vyprávějí,...
Jeremiáš 32:35...jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl - že budou provádět takovou ohavnost a svádět Judu k...
Pláč 3:19... řekl jsem, u Hospodina pro není nadějeMyslím na svou bídu, na své bloudění, na ten pelyněk a...
Daniel 2:28...v posledních dnech. Sen a vidění, která jsimysli viděl na lůžku, jsou následující: Když jsi, králi,...
Daniel 4:2... Vtom se mi ale zdál hrůzný sen. To, co jsemmysli viděl na lůžku, ohromilo. Nařídil jsem proto, ...
Daniel 4:7...pověz mi, co to znamená. Na lůžku jsem mělmysli toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak se uprostřed země...
Daniel 4:10...a všem tvorům dával obživu. Vidění, které jsemmysli spatřil na lůžku, pokračovalo: Hle, z nebe sestoupil...
Daniel 4:16...tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho děsilo. Král ho však vyzval: "Neboj se, Baltazare,...
Daniel 7:1...Belšasara měl Daniel ve snu vidění. To, comysli spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde začíná záznam onoho...
Daniel 7:15...království se nezhroutí! To, co jsem Danielmysli viděl, velmi rozrušilo. Přistoupil jsem tedy k...
Daniel 7:28...Tím ta řeč skončila. Z toho, co mi přicházelo na mysl, jsem Daniel zbledl hrůzou. To slovo jsem si ale...
Malachiáš 3:16...o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli. Ti budou v den, který připravuji, mým zvláštním...
Matouš 6:7... neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte...
Matouš 22:37... celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je první a největší přikázání...
Marek 12:30... celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: ‚Miluj svého...
Lukáš 5:22...hříchy než samotný Bůh?" Ježíš poznal, co si myslí, a odpověděl jim: "Jak to přemýšlíte? Co je...
Lukáš 8:18...dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co si myslí, že ." Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale...
Lukáš 10:27... celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,' a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'" "Správně...
Lukáš 24:45... v Prorocích a Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli Písmům. Řekl jim: "Tak je psáno -...
Jan 16:18... spatříte' a: ‚Odcházím k Otci.' Co tím myslí, když říká: ‚Za okamžik'? Nevíme, o čem mluví." Ježíš...
Skutky 24:10...již řadu let, a tak se budu hájit s klidnou myslí. Jak si můžeš ověřit, v Jeruzalémě, kam jsem přišel...
Římanům 1:28...nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné. Jsou prolezlí...
Římanům 7:23...vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu  mysli a činí zajatcem zákona hříchu, který je v mých...
Římanům 7:25...Ježíše Krista, našeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu. A...
Římanům 8:5...nežijeme podle těla, ale podle Ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné...
Římanům 11:34...jeho cesty! Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil?" "Kdo mu co dal jako...
Římanům 12:2...světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je...
1. Korintským 1:10...namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem. Z domu Chloé jsem se o vás, bratři...
1. Korintským 1:12...moji, dozvěděl, že mezi sebou máte sváry. Mám na mysli to, že jeden z vás říká: " jsem Pavlův," jiný: "...
1. Korintským 2:9... co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují." Nám...
1. Korintským 2:16...nikdo nerozumí. Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by mu mohl poradit?" My ale máme mysl Kristovu! ...
1. Korintským 3:18... a to jste vy. se nikdo neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, se raději stane...
1. Korintským 7:26...vám radu jako někdo, komu Pán pomohl být věrnýmMyslím si, že vzhledem k současné tísni je pro člověka...
1. Korintským 7:40...vzít, koho chce, ale pouze v Pánu. Osobně si ale myslím, že bude šťastnější, když zůstane, jak je. A mám za...
1. Korintským 8:2...ovšem nadýmá, zatímco láska buduje. Kdo si myslí, že něco , ještě neví tak, jak by vědět měl. Kdo...
1. Korintským 10:12... kdo jsme se octli na konci věků. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, dává pozor, aby nepadl. Jak...
1. Korintským 14:14...modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale  mysl zahálí. Co s tím? Ano, budu se modlit duchem, ale budu...
1. Korintským 14:15...Ano, budu se modlit duchem, ale budu se modlitmyslí. Budu zpívat duchem, ale budu zpívat i myslí. Kdybys...
1. Korintským 14:37...slovo od vás? Dorazilo snad jen k vám? Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co...
2. Korintským 4:4...hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy,...
2. Korintským 10:2... jak směle si mohu troufnout na ty, kdo si myslí, že žijeme podle těla. Žijeme sice v těle, ale...
2. Korintským 11:3...neposkvrněnou pannu. Bojím se ale, abyste semysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu,...
2. Korintským 11:5...než to, které jste přijali, rádi to snášíteMyslím, že si s těmi veleapoštoly v ničem nezadám. Nemám...
Galatským 6:3...druhých - tak naplníte Kristův zákon. Kdo si myslí, že je něco, a přitom nic není, ten si něco nalhává....
Efeským 2:3...svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání tělamysli, a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu...
Efeským 3:13...a s důvěrou. Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši...
Efeským 4:18...z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizení od Božího života. Otupěli a...
Efeským 4:23...a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu...
Efeským 6:7...konejte Boží vůli celou duší. Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že cokoli kdo učinil...
Filipským 2:2...stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností,...
Filipským 3:19...a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi,...
Filipským 4:7...všechno chápání bude střežit vaše srdcemysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé,...
Koloským 2:18...nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmysl se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se...
1. Timoteus 6:5...a neustálých třenic. Tito lidé s porušenou myslí a zbavení pravdy se domnívají, že zbožnost je zdrojem...
2. Timoteus 3:8...dojít k poznání pravdy. Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi...
Titus 1:15...však není čisté nic - nemají totiž čistou mysl ani svědomí. Prohlašují, že znají Boha, ale svými...
Židům 8:10... praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni...
Židům 10:16...zákony vložím do jejich srdce a vepíši jim je do mysli," a potom dodává: " nikdy nevzpomenu na jejich...
Židům 11:15...dávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli na mysli tu, kterou opustili, měli přece dost času k návratu....
Jakub 1:8... že od Pána něco dostane - člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý. se bratr, který je nízko...
Jakub 1:26...slyšel, ale naplňuje to skutkem. Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk...
Jakub 4:8... a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. Dejte se do bědování, truchlete a plačte! Váš smích...
1. Petr 1:13...věci by rádi zahlédli sami andělé! S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost,...
2. Petr 3:1...jsem se vás snažil upomínat a burcovat vaši ryzí mysl, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí...
2. Petr 3:9... Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby...
Zjevení 2:23...církve poznají, že jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich...
Zjevení 17:9... ale znovu se objeví. Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí....
Zjevení 18:7... nakolik hýřila, tolik dejte muk a kvíleníMyslí si o sobě: ‚Trůním, jsem královna! Nejsem vdova a...

Slova obsahující mysl: důmyslem (1) důmyslná (1) důmyslného (1) dvojsmyslné (1) jednomyslně (4) jednomyslnou (1) lehkomyslně (1) lehkomyslní (1) malomyslné (1) malomyslní (1) malomyslnosti (1) malomyslný (1) mysl (21) myslel (18) myslela (1) mysleli (11) myslelo (1) myslet (10) myslete (3) mysli (27) myslí (46) myslím (6) myslíš (23) myslíte (21) myslitel (1) nemyslel (5) nemyslete (4) nemysli (1) nemyslí (8) nemyslím (1) nemyslíš (4) nepomyslel (1) nepomysleli (1) nepomyslí (1) nepomyslíš (1) nerozmysleli (1) nesmyslem (1) nesmyslné (1) nesmyslně (1) nesmysly (19) neúmyslně (16) neúmyslném (1) neúmyslnému (1) pomyslel (21) pomyslete (1) pomysli (1) pomyslí (5) pomyslím (1) pomyslíš (1) rozmyslel (1) rozmysleli (2) rozmyslet (1) rozmyslete (1) rozmysli (2) rozmyslí (2) rozmyslím (1) smysl (9) smyslem (1) smyslnost (1) smyslu (6) smysluplného (1) smysly (1) úmysl (4) úmyslech (1) úmyslem (4) úmyslně (1) úmyslných (1) úmyslu (4) úmyslů (1) úmysly (22) usmyslel (4) usmyslili (1) vymyslel (2) vymysleli (4) vymyslet (2) vymyslí (1) výmyslů (1) výmysly (3) zamyslete (1) zamysli (1) zamyslíš (1) zlomyslně (4) zlomyslní (1) zlomyslnost (1) zlomyslnosti (2) zlomyslný (2) zlomyslnými (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |