Myšlenkami

Hledám varianty 'myšlenkami' [ myšlenky (21) myšlenku (2) myšlenkami (1) myšlenkám (1) myšlenkách (2) myšlenek (1) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 6:5... jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé....
Genesis 8:21...nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce od mládí zlé. Nikdy nepobiji...
Deuteronomium 15:9...Měj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok promíjení dluhů..."...
Job 21:16...(Oni však to své štěstí v moci nemajíMyšlenky ničemů míjejí!) Jak často alesvíce darebáků...
Job 21:27...dva stejně přikryjí červi. Víte, znám ty vaše myšlenky - hledáte způsoby, jak mi ublížit. Říkáte: ‚Kam se...
Job 22:18...učinit?' (Přitom jejich domy blahobytem naplnilMyšlenky ničemů míjejí!) Spravedliví jejich pád vidí s...
Žalmy 39:4... Srdce pálilo v útrobách, oheň mi hořelmyšlenkách, takže můj jazyk začal promlouvat: Můj konec,...
Žalmy 104:34...svému Bohu, dokud jsem tu! Kéž se mu líbí moje myšlenky - Hospodin je přece mojí radostí! Kéž by ...
Žalmy 139:2...sedám a jak vstávám zas, zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými...
Žalmy 139:17...začal první z nich. Jak jsou mi drahé, Bože, tvé myšlenky, je jich tak mnoho, že nejdou vypočíst! Kdybych je...
Žalmy 139:23...Zkoumej , Bože, a poznej srdce , poznej  myšlenky, jen vyzkoušej! Zjisti, zda držím se cesty...
Izaiáš 59:7... spěchají prolévat krev nevinných. Jejich myšlenky jsou jen zlomyslnosti, zkáza a zhouba jsou jejich...
Ezechiel 38:10...Panovník Hospodin: V ten den napadnou různé myšlenky a zosnuješ zlý plán. Řekneš si: ‚Zaútočím na zemi...
Amos 4:13...hor a stvořitel větru, jenž oznamuje člověku své myšlenky, ten, který tvoří svítání i tmu a překračuje...
Matouš 9:4..."Ten člověk se rouhá!" Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak se jich zeptal: "Proč si hned myslíte něco...
Matouš 12:25... knížetem démonů!" Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo...
Matouš 15:19...to člověka. Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilnění, krádeže, křivá...
Marek 7:21...špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství,...
Lukáš 1:51...dokázal moc, rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky. Mocné svrhl z trůnů a ponížené povýšil...
Lukáš 6:8... aby ho měli za co obžalovat. On ale znal jejich myšlenky, a tak tomu muži s uschlou rukou řekl: "Vstaň a...
Lukáš 9:47... kdo z nich je největší. Když Ježíš viděl, jaké myšlenky mají v srdci, vzal dítě, postavil je vedle sebe a...
Lukáš 11:17...od něj žádali znamení z nebe. On ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo...
Římanům 1:21...Boha. Místo aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve...
Římanům 2:15... Dosvědčuje to i jejich svědomí: jejich vlastní myšlenky je někdy obviňují a jindy obhajují. Takto bude...
2. Korintským 10:5...proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu, a jakmile bude vaše...
Efeským 4:17...abyste nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce...
Koloským 1:21... I vás, kteří jste mu kdysi byli cizí a svými myšlenkami i zlými skutky nepřátelští, nyní již usmířil. Ve...
Židům 4:12...do morku a kloubů, do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Nic v celém stvoření před ním není...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |