Musíme

Hledám varianty 'musíme' [ musíte (17) musíš (35) musíme (23) musím (32) musí (173) muset (11) muselo (5) museli (39) musela (2) musel (36) musejí (15) ]. Nalezeno 378 veršù.
Genesis 4:14...vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a štvancem a kdokoli ...
Genesis 17:13...vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dníMusí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za...
Genesis 26:11...se dotkne tohoto muže nebo jeho manželkymusí zemřít!" Izák pak v zemi sel a téhož roku sklidil...
Genesis 28:17...místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob vstal, vzal...
Genesis 30:16...vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem odměnou za mandragoru...
Genesis 31:30...se Jákobovi něco vytýkat!' Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po otcovském domě. Proč...
Genesis 34:22...každý z nás, kdo je mužského pohlaví, se musí dát obřezat, jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad...
Genesis 38:17...ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošlešmusíš dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do...
Genesis 41:9... Tehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník: "Musím dnes připomenout své prohřešky: Farao se kdysi...
Genesis 43:11...Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých měchů...
Exodus 2:6...- plačící chlapec! Pohnuta soucitem řekla: "To musí být jedno z hebrejských dětí." Tehdy k faraonově dceři...
Exodus 3:3...ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy: "Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou - jak...
Exodus 5:11...si ji sbírat, kde chcete, ale z práce, kterou musíte odvést, se nic nesleví!" A tak se lid rozběhl po...
Exodus 5:19...Izraelští předáci viděli, že je s nimi zleMuseli totiž říkat: " z vašich denních odvodů nechybí ani...
Exodus 7:24...Vůbec si to nevzal k srdci. Všichni Egypťané ale museli kopat kolem Nilu, aby našli pitnou vodu. Nilskou...
Exodus 8:15...pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však zůstal neoblomný. Jak...
Exodus 10:10..." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi!...
Exodus 10:25...chceš sám poskytnout zvířata k obětem a zápalůmMusíme mít co obětovat Hospodinu, našemu Bohu! Náš dobytek...
Exodus 12:46...ho jíst přistěhovalec ani nádeníkMusí být sněden v jednom domě - nic z jeho masa nevyneseš z...
Exodus 14:25...do zmatku. Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před...
Exodus 19:12...jejího okraje. Každý, kdo se dotkne horymusí zemřít, ovšem bez doteku lidské ruky. Bude ukamenován...
Exodus 21:12...výkupného." "Kdo udeří člověka tak, že zemřemusí zemřít. Pokud mu však neukládal o život, ale Bůh ho...
Exodus 21:15... aby zemřel. Kdo udeří svého otce nebo matkumusí zemřít. Kdo unese člověka, musí zemřít, byl...
Exodus 21:16...otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověkamusí zemřít, byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho...
Exodus 21:17...držení. Kdo by zlořečil svému otci nebo matcemusí zemřít." "Když při potyčce jeden muž udeří druhého...
Exodus 21:20...nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukoumusí být dotyčný pomstěn. Jestliže však zůstane naživu den...
Exodus 21:22...z vyjde plod, ale k dalšímu ublížení nedojdemusí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží manžel ...
Exodus 21:23...soudců. Jestliže však dojde k ublíženímusíš dát život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za...
Exodus 21:28... Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřoumusí být ten býk ukamenován a jeho maso se nebude jíst;...
Exodus 21:36...již od dřívějška, ale jeho majitel ho nehlídalmusí nahradit býka za býka a toho mrtvého si nechá. Když...
Exodus 22:2...za bílého dne, bude prolitou krví vinen.Zloděj musí nahradit škodu. Jestliže nemá čím, bude za svou krádež...
Exodus 22:5...shoří stoh nebo stojící obilí nebo celé polemusí ten, kdo požár způsobil, nahradit škodu. Když někdo...
Exodus 22:13...nebo pojde, když u toho nebude jeho majitelmusí je nahradit. Jestliže u toho majitel bude, k náhradě...
Exodus 22:15...někdo svede nezasnoubenou pannu a vyspí se s musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženu. Jestliže mu...
Exodus 22:16...za ženu. Jestliže mu ji dívčin otec odmítne dátmusí mu svůdce odvážit stříbro ve výši panenského věna....
Exodus 22:18...nenech naživu. Kdokoli by obcoval se zvířetemmusí zemřít. Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě...
Exodus 31:14...sobotu; je vám svatá. Kdo ji znesvětímusí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude...
Exodus 31:15...Každý, kdo by v sobotní den dělal nějakou prácimusí zemřít. synové Izraele zachovávají sobotu; ...
Exodus 33:5...lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvílimusel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte ozdob, potom se...
Exodus 33:7...setkávání. Když chtěl kdokoli hledat Hospodinamusel vycházet ke Stanu setkávání, který byl venku za...
Leviticus 1:9...i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako...
Leviticus 1:13...je na ohni na oltáři. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá...
Leviticus 5:23... zhřeší. Protože se tedy prohřešil a provinilmusí vše vrátit - to ukradl nebo si to vynutil...
Leviticus 6:23...k vykonání obřadu smíření ve svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je zákon o oběti odškodnění: Bude...
Leviticus 7:19...nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistéhomusí být spáleno. Ostatní maso smí jíst každý, kdo je čistý...
Leviticus 11:33...nádoby, všechno v bude nečisté a nádobu musíte rozbít. Každý pokrm, který přišel do styku s vodou z...
Leviticus 13:7... co se ukázal knězi a byl prohlášen za čistéhomusí se knězi ukázat znovu. Kněz ho prohlédne: Šíří-li se...
Leviticus 13:19...vznikne bílý otok nebo bělavě narudlá skvrnamusí být ukázán knězi. Kněz místo prohlédne: Je-li napohled...
Leviticus 13:36...se prašivina poté, co byl prohlášen za čistéhomusí ho prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina po kůži, ...
Leviticus 13:44... je ten člověk malomocný. Je nečistý - kněz jej musí prohlásit za nečistého, neboť je postižen na hlavě....
Leviticus 13:46...svého postižení zůstane nečistý. Jako nečistý musí bydlet o samotě, ve zvláštním příbytku venku za...
Leviticus 13:49... na kůži, na tkanině či na koženém předmětumusí být ukázána knězi. Když kněz ránu prohlédne, nechá...
Leviticus 13:52...spálen, neboť jde o zhoubné malomocenstvímusí to být spáleno. Pokud kněz ránu prohlédne a uvidí, že...
Leviticus 14:2...bude v čas jeho očišťování platit tento zákonMusí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za tábor a...
Leviticus 14:45...domě zhoubné malomocenství; je nečistý. Dům se musí zbořit. Kamení, dříví i všechna hlína toho domu se...
Leviticus 15:12... Hliněná nádoba, jíž by se trpící výtokem dotklmusí být rozbita; každý dřevěný předmět musí být omyt vodou...
Leviticus 17:13... by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jístmusí vycedit jeho krev a přikrýt ji prachem. Vždyť životem...
Leviticus 19:15... Neber ohled na chudého a nestraň bohatémumusíš svého bližního soudit po právu. Neobcházej svůj lid...
Leviticus 20:2...žijící v Izraeli, by daroval své dítě Molochovimusí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje. sám se postavím...
Leviticus 20:9... Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matcemusí zemřít. Zlořečil svému otci a matce - jeho krev ...
Leviticus 20:10...Kdokoli by cizoložil s manželkou svého bližníhomusí zemřít - jak cizoložník, tak cizoložnice. Kdokoli by...
Leviticus 20:11...s manželkou svého otce, zostudil svého otce. Oba musejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by spal...
Leviticus 20:12...na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich krev padne na...
Leviticus 20:13...s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnostMusejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by si...
Leviticus 20:15...středu netrpte! Kdokoli by obcoval se zvířetemmusí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte. Kdyby žena...
Leviticus 20:16... aby se s pářilo, pak tu ženu i zvíře zabijMusejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by vzal...
Leviticus 20:17... a obcoval s a ona s ním, je to hanebnostMusí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se...
Leviticus 20:27...nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkynímusí zemřít. Budou ukamenováni - jejich krev padne na...
Leviticus 22:14...nesmí. Když někdo nedopatřením sní, co je svatémusí to knězi nahradit a přidat k tomu ještě pětinu ceny....
Leviticus 22:21...dobrovolný dar, ze skotu nebo z bravumusí ta oběť být bez vady, aby došla zalíbení - nesmí na ...
Leviticus 24:16...svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodinamusí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li...
Leviticus 24:17... Když někdo smrtelně udeří kteréhokoli člověkamusí zemřít. Kdo ubije dobytče, nahradí je kus za kus...
Leviticus 25:25... Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, přijde jeho...
Leviticus 26:10...jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset vyklízet kvůli nové. Umístím svůj Příbytek mezi vás a...
Leviticus 27:29...propadne Hospodinu, nebude moci být vyplacenmusí zemřít. Veškeré desátky země, z obilí země nebo...
Numeri 13:23...tam ratolest s takovým vinným hroznem, že ji museli nést na sochoru dva muži. Vzali také granátová...
Numeri 15:14...přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinumusí se při tom zachovat stejně jako vy. Pro shromáždění i...
Numeri 15:31...Hospodinovým slovem a porušil jeho přikázánímusí být vyobcován; lpí na něm vina." Jednou, když byli...
Numeri 15:35... stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej celá obec za táborem ukamenuje." Celá...
Numeri 16:13... abys nás nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat naším vůdcem?! Do žádnézemě oplývající mlékem...
Numeri 18:15...a připadne tobě. Prvorozené z lidí však musíš nechat vyplatit; rovněž tak prvorozené z nečistých...
Numeri 20:21...Izraeli průchod svým územím, a tak jej Izrael musel obejít. Celá izraelská obec vytáhla z Kádeše a...
Numeri 26:65...na poušti Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich nikdo než Káleb...
Numeri 31:23...co snese oheň, přepálíte ohněm, a bude to čistéMusí se to ale ještě očistit očistnou vodou. Vše, co oheň...
Numeri 35:16...tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky kámen, kterým lze zabít, a...
Numeri 35:17...tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky dřevěný předmět, kterým lze...
Numeri 35:18...tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho...
Numeri 35:21...udeří pěstí tak, že dotyčný zemře, pak musí ten, kdo ho udeřil, zemřít - je to vrah. Vraha zabije...
Numeri 35:31...smrt. Za jeho život nepřijímejte výkupnémusí zemřít. Ani za toho, kdo se uchýlil do útočištného...
Deuteronomium 1:46...vás nevyslyšel, nepopřál vám sluchu. Proto jste museli tak dlouho zůstat v Kádeši. Potom jsme se obrátili...
Deuteronomium 5:25...ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li nadále muset poslouchat hlas Hospodina, našeho Boha, zemřeme. Kdy...
Deuteronomium 13:10...nad ním slitovat a ušetřit jej. Nesmíš ho krýtmusíš ho popravit. Sám na něj vztáhneš ruku jako první, aby...
Deuteronomium 13:16...že ve tvém středu byla spáchána taková ohavnostmusíš obyvatele toho města pobít mečem. To město se vším,...
Deuteronomium 15:5... kterou ti dává za dědictví, abys ji obsadilMusíš jen bedlivě poslouchat Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 19:15...jakýkoli hřích, jenž se spáchat. Výrok musí být potvrzen výpovědí dvou nebo tří svědků....
Deuteronomium 19:17...aby jej nařkl z odpadlictví, obě strany sporu se musí postavit před Hospodina - před kněze a soudce, kteří...
Deuteronomium 20:17... Kananejce, Perizejce, Hivejce a Jebusejce totiž musíš vyhladit jako proklaté, jak ti přikázal Hospodin,...
Deuteronomium 21:23...na kůl, jeho tělo nezůstane na kůluMusíš je pochovat ještě téhož dne, neboť ten pověšený je...
Deuteronomium 22:7...matku i s mladými. Mladé si smíš vzít, ale matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ....
Deuteronomium 25:19...obsadíš zemi, kterou ti dává za dědictví, tehdy musíš vyhladit Amalekovu památku pod nebem. Nezapomeň! ...
Deuteronomium 32:30...tisíce a dva jich obrátí deset tisíc na útěk? To museli být svou Skálou prodáni, musel je vydat Hospodin!...
Jozue 1:14... kterou vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži ale musíte jít v bojovém šiku jako udatní hrdinové před svými...
Jozue 7:4..." A tak z lidu vytáhlo asi tři tisíce mužů, ale museli se před ajskými dát na útěk. Ajští muži z nich...
Soudců 3:30...bojovníky. Nikdo neunikl. Moáb se toho dne musel před Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát let...
Soudců 8:28...domu stal pastí. Midián se ale před syny Izraele musel pokořit a hlavu nezvedl. Za Gedeonových dnů měla...
Soudců 11:33... Kvůli hrozné porážce se tenkrát Amonci museli před syny Izraele pokořit. Jiftach se vracel domů do...
Soudců 15:18...vítězství, které jsi dal svému služebníku, teď musím umřít žízní? To mám padnout do rukou těch...
Soudců 16:21... kde ho spoutali bronzovými řetězy a ve vězení musel otáčet mlýnským kamenem. Vlasy na mu ale na oholené...
Soudců 21:5... že každý, kdo nepřijde k Hospodinu do Micpymusí zemřít.) Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra...
Růt 3:1...svou tchyní. Její tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov, dcero, abys byla šťastná. Víš, že...
1. Samuel 6:3...boha, neodesílejte ji s prázdnou. Rozhodně ji musíte poslat zpátky s odškodněním. Tak se uzdravíte a...
1. Samuel 10:8...tam obětoval zápalné a pokojné oběti. Budeš ale muset čekat sedm dní, než za tebou přijdu a oznámím ti, co...
1. Samuel 14:39...Izraele, i kdyby šlo o mého syna Jonatanamusí zemřít!" Nikdo z mužů mu neodpovídal. Řekl tedy celému...
1. Samuel 14:44..."Jestli ne, Bůh potrestá a ještě mi přidáMusíš zemřít, Jonatane." Lid se ale proti Saulovi ozval:...
1. Samuel 17:15... Tři nejstarší odešli se Saulem, kdežto David se musel od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého otce....
1. Samuel 20:22...‚Podívej se, šípy jsou daleko před tebou' - pak musíš odejít, neboť Hospodin posílá pryč. Hospodin je...
1. Samuel 20:31...svým královstvím! Hned ho nech zajmout, protože musí zemřít!" "A proč zemřít?" zeptal se Jonatan svého...
1. Samuel 28:1...do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tím, že se mnou do války potáhneš i ty se...
1. Samuel 28:22...ti něco k jídlu a ty se najíš, abys měl síluMusíš pokračovat v cestě." On ale odmítal: "Nebudu jíst!"...
2. Samuel 2:26...vrchol pahorku. Abner pak zavolal na Joába: "To musí meč stále hubit? Copak nevíš, že nakonec zbude jen...
2. Samuel 10:9...zaujali postavení v poli. Když Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, vybral ty nejlepší z...
2. Samuel 10:18...proti Davidovi a pustili se s ním do bojeMuseli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi...
2. Samuel 12:5..." řekl Nátanovi, "muž, který to spáchalmusí zemřít! A tu ovečku zaplatí čtyřnásobně - za to, že...
2. Samuel 12:14... Protože jsi ale tímto činem znevážil Hospodinamusí zemřít tvůj novorozený syn." A po těch slovech se...
2. Samuel 13:20...řekl Abšalom, její bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet, sestro - vždyť je to tvůj bratr. Neber si...
2. Samuel 15:14...služebníkům, kteří s ním byli v Jeruzalémě: "Musíme ihned utéct! Abšalom by nás vyváznout nenechal....
2. Samuel 17:21...ze studny a šli uvědomit krále Davida: "Rychlemusíš se přebrodit. Achitofel proti vám radil tak a tak."...
2. Samuel 18:3... Namítli ale: "Nemůžeš jít s námi! Kdybychom museli utíkat, nebude jim záležet na nás; nebude je zajímat...
2. Samuel 19:23... synové Ceruji?" odpověděl mu David. "To mi dnes musíte dělat žalobce? To by dnes měl v Izraeli někdo...
2. Samuel 22:45...Cizáci přede mnou se krčí, jen co uslyšímusí poslechnout. Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají...
1. Královská 5:17...postavit chrám jménu Hospodina, svého BohaMusel bojovat s nepřáteli na všech stranách, dokud mu je...
1. Královská 18:10...můj pán nedal hledat. A když řekli: ‚Není tu,' muselo se v tom království nebo národě přísahat, že ...
1. Královská 22:35...raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze. Krev...
2. Královská 3:23... "To je krev!" zvolali. "Ti králové se na sebe museli vrhnout a navzájem se povraždit. Nuže, Moábe, vzhůru...
2. Královská 4:22...manžela: "Pošli mi jednoho z mládenců a osliciMusím rychle za Božím mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za...
2. Královská 5:18...se tam klaněl, opírá se o rámě, takže i se musím v Rimonově chrámu poklonit. Když se tedy budu klanět...
2. Královská 11:8...ruce. Kdokoli se přiblíží k vašim řadám, zemřeMusíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." Setníci to...
2. Královská 15:20...stříbro vymohl od Izraelců. Každý zámožný člověk musel králi odevzdat 50 šekelů stříbra, aby měl Menachem co...
2. Královská 21:8...můj služebník Mojžíš, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich předkům." Oni...
2. Královská 23:35...Joakim odváděl faraonovi stříbro a zlatomusel zemi zdanit. Kvůli faraonovu příkazu tedy každý...
1. Letopisů 19:10...s nimi, zaujali postavení v poli. Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, a tak vybral ty nejlepší...
1. Letopisů 19:18...vojsko, pustili se s ním Aramejci do bojeMuseli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi...
1. Letopisů 22:5... vysoký, nádherný a proslulý po všech zemíchMusím mu připravit, co bude třeba." Proto David ještě před...
2. Letopisů 18:34...Bitva ale zuřila celý den, a tak izraelský král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze do...
2. Letopisů 19:10...Zákona, přikázání, ustanovení a pravidel, je musíte poučit, nehřeší proti Hospodinu. Jinak by Boží...
2. Letopisů 23:7...v ruce. Kdokoli se přiblíží k chrámu, zemřeMusíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." Levité i...
2. Letopisů 27:5...amonským králem a zvítězil. Amonci mu toho roku museli odvést 100 talentů stříbra, 10 000 korů pšenice a 10...
2. Letopisů 29:34...zvířat k zápalné oběti nestačili stahovatMuseli jim proto pomáhat jejich bratři levité, dokud to...
2. Letopisů 31:18... syny i dcery, celé to množství. Ti všichni se museli svědomitě posvěcovat, aby byli svatí. Výše uvedení...
2. Letopisů 33:8...jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich otcům."...
Ezdráš 10:12...shromáždění odpovědělo hlasitým voláním: "AnoMusíme udělat, co říkáš. Je nás tu ale mnoho a je období...
Nehemiáš 5:3... abychom měli co jíst a přežili." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinice i domy dávat do zástavy, abychom v...
Nehemiáš 5:4...v tom hladu pořídili obilí." Další říkali: "Musíme si půjčovat peníze na královskou daň z našich polí a...
Nehemiáš 5:5...Nejsou naše děti jako jejich děti?! Vždyť budeme muset prodat své syny a dcery do otroctví! Některé z našich...
Nehemiáš 5:8... vykoupili jsme své židovské bratry, kteří se museli prodat pohanům. A vy jim teď své bratry prodáváte,...
Nehemiáš 6:10...v Božím domě, uvnitř v chrámě. Chrámové dveře musíme zavřít. Chtějí totiž zavraždit. V noci přijdou...
Nehemiáš 13:6...dvaatřicátém roce babylonského krále Artaxerxe musel odcestovat ke králi. Potom jsem krále znovu požádal o...
Nehemiáš 13:20...nemohl přivážet náklad. Jednou nebo dvakrát museli obchodníci a prodavači veškerého zboží přenocovat...
Ester 5:13...na zítra! Jenže to všechno je mi na nic, když se musím dívat, jak si ten Žid Mordechaj sedí na královském...
Job 2:6..." řekl Hospodin satanovi. " je ve tvé mociMusíš ho ale nechat naživu." S tím satan od Hospodina...
Job 7:11... Proto déle nemohu mlčet, v soužení ducha musím promluvit, své hořké duši musím ulevit. Jsem snad...
Job 9:13...hněv Bůh omezovat nijak nehodlá - před ním se musí sklonit i pomocníci netvora! Jak bych se tedy před...
Job 9:15...se, i když jsem nevinný, u svého Soudce bych musel o milost žadonit. I kdyby se dostavil, když ho...
Job 19:22...se, vy přátelé, vždyť Boží ruka bije Musíte s Bohem na pořádat ten hon, nemáte ještě mého...
Job 20:2...Naámský mu na to řekl: "Na tohle musím odpovědět, to přece nejde vydržet! Když slyším tolik...
Job 20:10...k nalezení ve svém obydlí. Jeho děti budou muset odškodnit chudáky, vlastníma rukama majetek navrátit....
Job 20:15... promění se mu v hadí jed. Vše, co spolykalmusí vyzvracet, Bůh mu to bohatství z břicha vyžene. Bude...
Job 22:5...Proč by měl s tebou k soudu utíkat? Tvá špatnost musí být veliká, tvá vina je bezmezná! Od bratří jsi...
Job 22:24...obnoví! Ze svého stanu vyžeň bezpráví, své zlato musíš do prachu zahodit, ofirské zlato mezi říční balvany....
Job 30:6...nimi jak za zloději. Ve strmých roklích bydlet musejí, v děrách do země a v jeskyních. Hýkají jako osli ve...
Job 31:31...bych na něj svolával kletby. Copak si domácí museli stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu masa; máme hlad'?...
Job 32:20...jsou útroby, jak nové měchy plné k prasknutíMusím promluvit, abych si ulevil, otevřu ústa a odpovím!...
Job 34:20...noci náhle umírají, i mocní se zachvějímusí pryč, odstraněni jsou bez lidské pomoci. Očima sleduje...
Job 36:24...říci: ‚Pácháš bezpráví'? Pamatuj, že jeho dílo musíš velebit; lidé je oslavují svými písněmi. Všichni...
Žalmy 9:18...dílo do pasti uvrhlo! higajon séla Ničemové musí odejít do podsvětí, všichni ti pohané, jimž je Bůh...
Žalmy 32:9...obrátím: "Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být zkroceni uzdou a ohlávkou, než poslechnou."...
Žalmy 49:13...své nádheře tu lidé nezůstanou, tak jako zvířata musí zahynout! Takto dopadnou, kdo jsou si sebou jistí, i...
Žalmy 49:19...nepůjde. Za svého života sám sobě dobrořečil: "Musí se uznat, že máš blahobyt!" Musí však odejít za svými...
Žalmy 49:20...dobrořečil: "Musí se uznat, že máš blahobyt!" Musí však odejít za svými předky, světlo nikdy nespatří....
Žalmy 49:21...nádheře když lidé neprohlédnou, tak jako zvířata musí zahynout. Žalm Asafův. Hospodin, Bůh bohů, promlouvá,...
Žalmy 59:16... Sem a tam toulají se, potravu hledají, o hladu musejí se ke spánku uložit. ale budu o tvé síle zpívat,...
Žalmy 69:5... obviňují falešně - to, co jsem neukradlmusím navracet! Ty, Bože, znáš moje bláznovství, viny...
Žalmy 73:22...byl, nic jsem neznal, jak tupé zvíře jsem ti musel připadat! Vždycky jsem ale s tebou byl, vždyť jsi ...
Žalmy 76:11...všechny ponížené v zemi zachrání! séla Slavit  musí i lidský hněv a zbytkem hněvu se opášeš. Hospodinu,...
Žalmy 81:16...bych ruku obrátil. Odpůrci Hospodina by se museli krčit, jejich osud by se navěky zpečetil. Svůj lid...
Žalmy 86:17...své dobroty, aby se moji nepřátelé stydět museli, uvidí, že jsi byl mou pomocí a že ty, Hospodine,...
Žalmy 89:47...dlouho se, Hospodine, budeš ukrývat? NapořádMusí tvá zuřivost jak oheň plát? Jak krátký je můj život -...
Žalmy 107:42...rozmnožil. Poctiví radují se, když to vidí, ústa musejí zavřít všichni zlosyni! Kdo je moudrý, se tohoto...
Žalmy 129:5...však Hospodin - přesekal provazy lidí zlých!  musí s hanbou táhnout pryč všichni, kdo k Sionu mají...
Přísloví 6:3...svázán, lapen jsi tím, co jsi prohlásil! Nyní se musíš vyprostit, můj synu - ten někdo totiž v hrsti -...
Přísloví 6:31...více vrací, pokud je chycen, všechno své jmění musí odevzdat. Jenom šílenec ale cizoloží, kdo činí to, je...
Přísloví 16:26...bývá cestou ke smrti. Člověk nádeničí, protože musí, jeho vlastní hlad ho pohání. Ve špíně se hrabe ničema...
Přísloví 24:7...na moudrost nedosáhne, ve shromáždění obce musí pomlčet. Kdo stále vymýšlí, jak by škodil, toho...
Kazatel 2:26...ale svěří úkol hromadit a kupit, co potom musí zanechat Božímu oblíbenci. I to je marnost a honba za...
Kazatel 5:15...bolest: Stejně, jak člověk přišel, tak zase musí odejít. Co z toho bude mít, že se pachtil za větrem?...
Kazatel 9:3...a hloupost je provází celým životem. Když potom musejí zemřít, bude snad někdo ušetřen? Všichni živí však...
Kazatel 9:5...na tom lépe než mrtvý lev." Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty...
Píseň 8:11...vinařům. Za její úrodu každý z nich odvádět musel tisíc stříbrných. vinice je ale jenom ! Měj si,...
Píseň 8:12...si, Šalomoune, ten tisíc svůj - dvě stě z něj musíš dát hlídačům! Ty, jež prodléváš v zahradách, ...
Izaiáš 1:5...jako cizí! Proč máte být biti ještě víc? Proč se musíte stále protivit? Hlava je celá pokrytá ranami a srdce...
Izaiáš 6:13...opustí. Kdyby v zůstala i jen desetinamusí být znovu vypleněna. Ale jako dub, jako mocný strom...
Izaiáš 14:3... od tvého trápení a těžké poroby, ve které jsi musel otročit, si zazpíváš tento posměšek o babylonském...
Izaiáš 30:16...jste: "Nikoli, utečeme na koních!" Nuže, budete muset utíkat. "Uhánět budem na rychlých vranících!" Nuže,...
Izaiáš 38:10...ze své nemoci: Říkal jsem si: Uprostřed života musím odejít, svá léta strávím v branách podsvětí! Říkal...
Izaiáš 44:11... jen předstoupí, aby se děsit a stydět museli! Kovář si bere nářadí a pracuje s ním ve výhni;...
Izaiáš 44:14...člověka, aby v domě seděla. Předtím však musel cedry pokácet, vybrat si duby nebo cypřiše; nechal je...
Izaiáš 46:2...se, spolu padají, nemohou to břímě zachránitmusejí odejít do zajetí. Slyšte , dome Jákobův, všichni,...
Izaiáš 48:13...roztáhla; kdykoli je zavolám, v pozoru naráz musí stát. Všichni se shromážděte a poslyšte: Kterýpak z...
Izaiáš 50:1...Komu jsem se tak zadlužil, že bych mu vás musel odprodat? To svými hříchy jste byli zaprodáni, vaše...
Jeremiáš 4:22...Jak dlouho uslyším troubit polnici? "Můj lid se musel zbláznit - neznají. Jsou jako hloupé děti -...
Jeremiáš 9:18...Jaká zkáza nás to potkala, jak hrozná ostudaMusíme opustit vlastní zemi, naše příbytky jsou zbořeny!...
Jeremiáš 10:5...jako strašáci v okurkovém poli. Neumějí mluvitmusejí se nosit, protože nechodí. Nebojte se jich,...
Jeremiáš 18:18...záda, a ne tvář." Oni však na to řekli: "Pojďmemusíme na Jeremiáše něco vymyslet! Zákon se knězi nikdy...
Jeremiáš 22:11...stal judským králem po svém otci Jošiášovi, ale musel odsud odejít: " se sem nevrátí. Zemře tam, kam ho...
Jeremiáš 25:28...se, řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupůMusíte pít! Hle, na město, jež nese jméno, začínám...
Jeremiáš 29:2...a jeruzalémští velmoži a také tesaři a kováři museli opustit Jeruzalém.) Svěřil ten dopis Eleasovi, synu...
Jeremiáš 32:31...město bylo jen k zlosti. Hněvali tak, že je musím vyhnat ze své přítomnosti. Synové Izraele i Judy ...
Jeremiáš 36:16...se podívali jeden na druhého a řekli Baruchovi: "Musíme to všechno oznámit králi. Pověz nám, jak jsi všechna...
Jeremiáš 37:9...Nenalhávejte si, že prýBabyloňané od nás musí odtáhnout.' Neodtáhnou! I kdybyste celé babylonské...
Jeremiáš 49:12..."Hle, ti, kdo neměli pít kalich hněvu, jej teď musí pít - a ty bys měl uniknout bez trestu? Neunikneš, ten...
Jeremiáš 51:49...přijdou zhoubci, praví Hospodin." Babylon teď musí padnout kvůli izraelským padlým, tak jako kvůli...
Pláč 1:18... pohleďte na trápení: panny i mládenci museli jít do zajetí. Volala jsem své milence, ti však...
Pláč 5:4... Vlastní vodu pijeme za peníze, za své dříví musíme platit. S pronásledovateli v zádech dřeme, zbaveni...
Ezechiel 3:18... vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a ty ho nevaruješ, nepromluvíš, abys tomu...
Ezechiel 8:17...Judy nestačí ohavnosti, které tu páchají, že musejí naplnit násilím celou zem a stále víc popouzet?...
Ezechiel 16:21...jsi jim je ke strávení! To ti nestačilo smilnitMusela jsi ještě vraždit děti? Odevzdávala jsi je jim,...
Ezechiel 16:54...dcer. Zároveň ale změním i tvůj úděl, aby ses musela stydět a hanbit za všechno, co jsi spáchala - vždyť...
Ezechiel 17:14...království srazil tak, aby se samo nezvedlomuselo dodržovat jeho smlouvu, aby obstálo. Ten král se ale...
Ezechiel 18:26...odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezprávímusí zemřít. Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil. Když...
Ezechiel 31:14...stromy napájené vodami. Jeden jak druhý přece musí umřít - směřují pod zem mezi smrtelníky, kteří...
Ezechiel 33:8...jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Ničemomusíš zemřít,' ale ty nepromluvíš, abys toho ničemu varoval...
Ezechiel 33:14...bezpráví, jehož se dopustil. Řeknu-li ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a on se od svého hříchu odvrátí a začne...
Ezechiel 33:18...odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezprávímusí kvůli tomu zemřít. Když se ničema odvrátí od své...
Ezechiel 34:18... Nestačí vám pást se na dobrých pastvinách? To musíte zbytek pastvin podupat? Nestačí vám pít průzračnou...
Ezechiel 34:19...Musíte tu zbývající kalit nohama? To se ovce musí pást na tom, co jste zdupali, a pít, co jste nohama...
Ezechiel 36:15... poslouchat posměch pohanů, nebudeš  muset snášet urážky národů a nikdy nepřivedeš svůj národ...
Ezechiel 36:20...o nich: ‚Jsou Hospodinův lid, ale z jeho země museli odejít.' Proto jsem byl pohnut lítostí nad svým...
Ezechiel 46:17...vládci. Je to přece dědictví pro jeho synymusí to zůstat jim. Vládce nesmí brát nic z dědičného...
Ezechiel 47:5...přebrodit, protože byla tak hluboká, že se v  muselo plavat a nešla přebrodit. "Vidíš to, synu člověčí?"...
Daniel 2:3... řekl jim: "Zdál se mi sen, který rozrušilMusím se dozvědět, co znamená." Mágové králi odpověděli:...
Daniel 3:10...citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbumusí padnout a klanět se zlaté soše, a kdokoli by nepadl...
Daniel 10:20..."Víš, proč jsem za tebou přišel? (Brzy se totiž musím vrátit, abych bojoval s knížetem Persie, a potom...
Daniel 10:21...Persie, a potom přijde ještě kníže Řecka.) Nužemusím ti oznámit, co je zapsáno v Knize pravdy. (Nikdo však...
Daniel 11:30...se mu totiž středomořské loďstvo, takže se bude muset zkroušeně vrátit. Svůj hněv proto obrátí proti svaté...
Daniel 11:36...mu dařit, dokud se nezavrší čas hněvu, neboť se musí naplnit, co bylo rozhodnuto. Nebude uznávat boha svých...
Daniel 12:9...se zeptal: "Jak to všechno dopadne, můj pane?" "Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova zůstanou...
Joel 2:10...zloději. Před nimi země třese se i samo nebe se musí chvět; slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd....
Amos 5:26...svého "boha" Saturna - obrazy, jež jste si museli sami udělat? Proto vás vystěhuji za Damašek,...
Amos 7:17...provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté. Izrael musí být jistojistě ze své země vysídlen!" Panovník...
Amos 9:14...přivedu zpět ze zajetí. Vystavějí města, jež museli opustit, a budou v nich znovu žít. Budou sázet...
Micheáš 1:8...a běduji, vysvlečen chodím, bosý. Jako šakali musím výt a kvílím jako pštrosi. Nezhojitelná rána Samaří...
Micheáš 4:10...Dcero sionská, v bolestech jako rodička, protože musíš odejít z města a budeš venku nocovat. do Babylonu...
Nahum 3:10...jejich spojenci. I Thébané však byli vyhnánimuseli jít do zajetí. Jejich děti byly rozráženy na každém...
Sofoniáš 3:11...mi přinesou oběti. V ten den se nebudete muset stydět za všechny své vzpoury proti mně. Tehdy z...
Zachariáš 8:6...pozůstatku tohoto lidu v těchto dnech nemožnémusí to být nemožné i pro ? praví Hospodin zástupů. Tak...
Matouš 5:31...bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželkumusí dát rozlukový list.' vám však říkám, že každý,...
Matouš 15:4...i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matcemusí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdokoli by řekl otci nebo...
Matouš 16:21... doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních...
Matouš 17:10..."Proč tedy znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" "Jistě, ‚přijde Eliáš a všechno napraví...
Matouš 18:7... Běda světu kvůli pohoršením! Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda člověku, skrze kterého pohoršení...
Matouš 21:26...proč jste mu nevěřili?' Když řekneme, že z lidímusíme se bát zástupu, protože všichni mají Jana za proroka...
Matouš 24:6...o válkách, hleďte, abyste se nestrachovaliMusí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane...
Matouš 26:42..."Otče můj, nemůže-li tento kalich minout, ale musím ho vypít, se stane tvoje vůle!" A když se vrátil,...
Matouš 26:54...andělů? Jak by se pak ale naplnila Písma, že to musí takhle být?" V oné chvíli řekl Ježíš zástupům: "Jsem...
Matouš 27:1...vrchní kněží a starší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít. Spoutali ho, odvedli a vydali ho římskému...
Marek 7:10...i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matcemusí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo...
Marek 8:31...neříkali. Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími...
Marek 9:11..."Proč ale znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" On jim odpověděl: "Jistě, ‚nejdříve...
Marek 9:12...napraví'. Co je ale psáno o Synu člověka? Že musí mnoho vytrpět a být pohrdán. Říkám vám, že Eliáš ...
Marek 13:7...zprávy o válkách, nestrachujte se, protože se to musí dít. Ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti...
Marek 13:10... abyste jim vydali svědectví. Především ale musí být všem národům kázáno evangelium. Když vás budou...
Lukáš 1:22...vyšel, nemohl s nimi mluvit, a tak poznali, že musel mít v chrámu vidění. Zůstával totiž němý a...
Lukáš 2:49...jste hledali?" odpověděl. "Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?" Oni však nechápali, o čem...
Lukáš 4:43... aby od nich neodcházel. On jim však řekl: "Musím ohlašovat Boží království také jiným městům; to je ...
Lukáš 5:36...nepřišívá záplatu z nového pláště na starýMusel by trhat nový plášť a záplata z nového se ke starému...
Lukáš 8:29... (Předtím ho ten démon často popadal, takže ho museli spoutávat řetězy a držet ho v okovech, ale on ta...
Lukáš 8:46...a tlačí..." Ježíš ale opakoval: "Někdo se  musel dotknout. Cítil jsem, jak ze vyšla moc." Žena...
Lukáš 9:22...to nikomu neříkali. Pověděl jim: "Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími...
Lukáš 13:33...třetího dne skončím. Dnes, zítra i pozítří musím pokračovat v cestě. Kde jinde by měl prorok zemřít...
Lukáš 14:18...vymlouvat. První řekl: ‚Koupil jsem polemusím se na jít podívat. Prosím , omluv .' Druhý...
Lukáš 14:35...se zas osolí? Nehodí se do země ani do hnojemusí se vyhodit. Kdo uši k slyšení, slyš." Všichni...
Lukáš 17:4...by se k tobě obrátil se slovy: ‚Je mi to líto,' musíš mu odpustit." Apoštolové Pánu řekli: "Dej nám víc...
Lukáš 17:25...se objeví Syn člověka ve svůj den. Nejdříve ale musí mnoho vytrpět a být zavržen tímto pokolením. Jak bylo...
Lukáš 19:5...a řekl mu: "Zachee, pojď rychle dolů. Dnes musím zůstat u tebe doma." Rychle tedy slezl a radostně ho...
Lukáš 21:9... uslyšíte o válkách a nepokojích, neděste seMusí se to dít, ale to ještě není konec." Tehdy jim řekl:...
Lukáš 22:37...plášť a koupí si jej. Říkám vám, že se na mně musí naplnit ještě toto Písmo: ‚Byl započten mezi zločince...
Lukáš 24:7...si, jak vám ještě v Galileji říkal: ‚Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale...
Lukáš 24:44...tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámiMusí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově...
Lukáš 24:46...Písmům. Řekl jim: "Tak je psáno - Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od...
Lukáš 24:47...mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Vy...
Jan 3:7...z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řeklMusíte se znovu narodit. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho...
Jan 3:14... Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka, aby každý, kdo věří v něj,...
Jan 3:30...raduje. Tato radost se tedy naplnila. On musí růst a se menšit." Kdo přichází shůry, je nade...
Jan 4:4...Judsko a vrátil se do GalilejeMusel však projít Samařím. Dorazil k samařskému městu...
Jan 4:24...uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě." Žena odpověděla: "Vím, že...
Jan 9:4... ale aby na něm byly zjeveny Boží skutky.  musím dělat skutky Toho, který poslal, dokud je den....
Jan 10:16...i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas, a tehdy bude jedno stádo a...
Jan 11:57...nařízení, že pokud se někdo dozví, kde jemusí to oznámit, aby ho mohli zatknout. Šest dní před...
Jan 12:34...zůstane navěky. Proč tedy říkáš, že Syn člověka musí být vyzdvižen? Kdo je ten Syn člověka?" Ježíš jim...
Jan 19:7...odpověděli: "My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího Syna." Když Pilát...
Jan 20:9... (Ještě totiž nerozuměli Písmu, svědčícímu, že musí vstát z mrtvých.) A tak se ti učedníci vrátili zpět...
Skutky 1:16...(bylo jich tam asi sto dvacet) a řekl: "Bratřimuselo se naplnit, co v Písmu Davidovými ústy předpověděl...
Skutky 1:22... do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem jeho vzkříšení." Navrhli dva...
Skutky 3:21...pošle ohlášeného Mesiáše - Ježíše, který zatím musí zůstat v nebi do času nápravy všech věcí, jak o tom...
Skutky 7:21... Tři měsíce ho chovali v rodném domě, a když ho museli odložit, vzala si ho faraonova dcera a vychovala ho...
Skutky 9:8...zvedl ze země, otevřel oči, ale nic nevidělMuseli ho do Damašku odvést za ruku. Po tři dny neviděl,...
Skutky 9:16... králům i synům Izraele a mu ukážu, kolik musí vytrpět pro jméno." Ananiáš tedy šel do určeného...
Skutky 12:15...Když ale tvrdila, že je to pravda, řekli: "To musí být jeho anděl." Petr však nepřestával tlouci. Když...
Skutky 14:22... aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení. V každé církvi jim s...
Skutky 15:5...věřící ze sekty farizeů a říkali, že pohané se musí obřezávat a že se jim přikázat, zachovávají...
Skutky 15:24...nás znepokojili a zmátli, když vám říkali, že se musíte dát obřezat a zachovávat Zákon. K ničemu takovému...
Skutky 17:3...z Písem. Vysvětloval a dokazoval jim, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých a že "toto je Mesiáš: Ježíš,...
Skutky 18:2...(císař Klaudius totiž nařídil, že všichni Židé musí opustit Řím). Pavel se k nim přidal, protože jeho...
Skutky 19:21...vydá do Jeruzaléma. " tam pobudu," řekl, "musím se také podívat do Říma." Dva ze svých pomocníků,...
Skutky 21:35... Po schodišti ho vojáci kvůli násilí davu museli nést. Šla za ním totiž spousta lidí a křičeli: "Pryč...
Skutky 22:11...jasem toho světla, a tak moji společníci museli do Damašku odvést za ruku. Jistý Ananiáš, zbožný...
Skutky 23:11..." řekl mu. "Jako jsi o mně svědčil v Jeruzaléměmusíš svědčit i v Římě." Když se rozednilo, někteří Židé se...
Skutky 26:9...mrtvé? Sám jsem se ovšem také domníval, že se musím všemožně stavět proti jménu Ježíše Nazaretského, což...
Skutky 27:4...se o něj postarali. Když jsme odtud vyrazilimuseli jsme kvůli protivětru obeplout Kypr. Míjeli jsme...
Skutky 27:26...totiž Bohu, že vše dopadne, jak mi bylo řečenoMusíme ale narazit na nějaký ostrov." čtrnáctou noc jsme...
Římanům 6:16...žádném případě! Nevíte, že když někomu sloužítemusíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho...
Římanům 13:5... jenž po zásluze trestá pachatele zla. Proto se musíme podřizovat - nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli...
Římanům 15:1...víry. A cokoli není z víry, je hřích. My silní musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled...
Římanům 15:27...získali podíl na jejich duchovních věcechmusí jim zase pomoci hmotně. Jakmile ten úkol splním a...
1. Korintským 5:10... vydřiduchy nebo modláře - vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se...
1. Korintským 9:10...Bezpochyby je to napsáno kvůli nám. Kdo ořemusí přece orat v naději, a kdo mlátí obilí, musí to dělat...
1. Korintským 11:19... máte mezi sebou roztržky, a skoro tomu věřímMusí totiž mezi vámi být i rozdělení, aby se ukázalo, kteří...
1. Korintským 15:25... vrchnost a moc, předá království Bohu a OtciMusí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k...
1. Korintským 15:53...a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci...
2. Korintským 5:10...nám o to, abychom se mu líbili. Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás...
2. Korintským 9:4...jsem říkal. Nerad bych, abychom se za tu chloubu museli stydět (o vás ani nemluvě), kdyby se mnou přišli...
2. Korintským 10:2...Nenuťte , prosím, abych vás, přijdumusel přesvědčit, jak směle si mohu troufnout na ty, kdo si...
2. Korintským 11:30...Když někdo hřeší, nesžírám se snad? Když se musím chlubit, pochlubím se svými slabostmi. Bůh a Otec...
2. Korintským 12:1...ale spustili dolů v koši, a tak jsem mu utekl.  Musím se chlubit, i když to není prospěšné. Přejdu tedy k...
2. Korintským 12:21... přijdu, před vámi znovu neponížil, kdybych musel truchlit nad tolika dřívějšími hříšníky, kteří...
Galatským 5:3... kdo se chce dát obřezat, znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý Zákon. Zbavili jste se Krista, vy...
Galatským 6:5...jen sám sobě a nesrovnává se s druhými. Každý musí nést svůj vlastní náklad. Kdo je vyučován Slovu, se...
Efeským 4:9... dary lidem rozdělil." To, že "vystoupil", musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Ten,...
Efeským 5:28...a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo...
Filipským 1:3...Pána Ježíše Krista. Kdykoli si na vás vzpomenumusím děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a...
2. Tesalonickým 1:3... našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Bratřimusíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné,...
2. Tesalonickým 2:3...žádným způsobem oklamat. Než ten den přijdemusí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten...
2. Tesalonickým 2:13...hanebnosti. Za vás, bratři milovaní Pánem, však musíme stále děkovat Bohu. Ten vás od počátku vyvolil,...
1. Timoteus 3:2...církev, zájem o krásnou práci. Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný,...
1. Timoteus 3:7... aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzeníMusí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv...
1. Timoteus 3:12... ale střídmé a naprosto věrné. Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a...
1. Timoteus 5:4...osamělým vdovám. Pokud vdova děti nebo vnukymusejí se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní...
2. Timoteus 2:6...věnec, nezávodí-li podle pravidel. I rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí úrodu. Přemýšlej o...
Titus 1:6...ustanovil po městech starší. Takový člověk musí být bezúhonný: věrný manžel, který věřící děti,...
Titus 1:7...vytknout prostopášnost nebo vzpouru. Představený musí být jakožto Boží správce bezúhonný: nesmí být samolibý...
Titus 1:9...dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněnýMusí se pevně držet spolehlivých slov Pánova učení, tak aby...
Titus 1:11...a svůdců, zvláště mezi obřezanými, a těm se musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a...
Židům 2:1...sloužit těm, jimž se dostat spásy. Proto se musíme tím pečlivěji držet toho, co jsme slyšeli, a...
Židům 2:17...andělů, ale Abrahamova semene se ujímá. Proto se musel ve všem připodobnit svým sourozencům, aby se před...
Židům 4:13...je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet. Když máme tak úžasného velekněze -...
Židům 5:3...- vždyť i on sám podléhá slabosti, a proto musí obětovat nejen za hříchy lidu, ale i za vlastní. Tuto...
Židům 5:4... Tuto čest si nikdo nemůže přivlastnit, ale musí ho povolat Bůh tak jako Árona. Právě tak si ani...
Židům 7:4...zůstává knězem navždycky. Považte, jak vznešený musel být, když mu sám otec Abraham dal desátek z kořisti!...
Židům 7:23...mnohem lepší smlouvy. A dále: levitských kněží muselo být mnoho, protože jim smrt bránila zůstat v úřadu,...
Židům 9:16...zaslíbené věčné dědictví. U závěti se totiž musí prokázat smrt toho, kdo ji pořídil. Účinnost pouze...
Židům 9:26...do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět mnohokrát), ale ukázal se...
Židům 10:32...- kolik zápasů a utrpení jste po svém osvícení museli podstoupit! Někdy vás veřejně vystavovali urážkám a...
Židům 11:6...jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohumusí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají....
Židům 13:17...bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. to mohou dělat s radostí, a ne s...
1. Petr 1:6...na konci času. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se...
1. Petr 4:5... je jim to divné a pomlouvají vás. Jednou však musí složit účty Tomu, který je připraven soudit živé i...
2. Petr 3:11...všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne!...
1. Jan 2:6... zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstávámusí žít, jako žil on. Nepíšu vám, milovaní, žádné nové...
1. Jan 3:16... že on za nás položil svůj život. I my tedy musíme pokládat život za bratry. Když si někdo žije dobře a...
1. Jan 4:11... Milovaní, jestliže Bůh takto miloval násmusíme i my milovat jedni druhé. Boha nikdy nikdo neviděl....
3. Jan 1:8...nic nepřijímají. Chceme-li tedy pomáhat pravděmusíme takové lidi přijímat. Psal jsem o tom vaší církvi,...
Zjevení 1:1...svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého...
Zjevení 4:1...slyšel předtím: "Vystup sem a ukážu ti, co se musí stát potom." A hned jsem byl ve vytržení Ducha: Hle, v...
Zjevení 10:11... měl jsem v břiše hořko. Poté mi bylo řečeno: "Musíš znovu prorokovat mnoha lidem, národům, jazykům i...
Zjevení 11:5...jejich nepřátele. Kdyby jim chtěl někdo ublížitmusí takto zahynout. Ti dva mají moc zavřít nebe, aby za...
Zjevení 17:10... jeden je a další ještě nepřišel; a přijdemusí zůstat na krátký čas. Šelma, která byla a není, ta je...
Zjevení 20:3... dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil jsem trůny a ty, kdo...
Zjevení 22:6...svého anděla, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. "Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo...

Slova obsahující musíme: musíme (23) nemusíme (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |