Mudrci

Hledám varianty 'mudrci' [ mudrcům (1) mudrců (10) mudrcové (3) mudrci (14) mudrce (15) mudrc (6) ]. Nalezeno 47 veršù.
Genesis 41:8...rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštcemudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však...
Exodus 7:11...a proměnila se v hada. Farao si ale zavolal mudrce a čaroděje a tito egyptští věštci dokázali svými...
Ester 1:13...rozlítil, že hněvem jen hořel. Poradil se všakmudrci znalými postupů (královské záležitosti se totiž...
Ester 6:13...přátelům, co všechno ho postihlo, odvětili mu ti mudrcové i jeho žena Zereš: "Jestli je ten Mordechaj...
Job 15:2...Temanský mu na to řekl: " mudrc hlásat jalové názory, v nitru se nadouvat větrem...
Job 15:18... co jsem viděl, ti budu vyprávět, to, co hlásají mudrci, když netají, co od svých předků přijali (země byla...
Job 34:2...Elihu mluvil dál: "Slyšte slovamudrci, vy znalci, naslouchejte mi. Vždyť ucho umí...
Job 37:24... Toto je důvod, proč jej lidé ctí, i když ho ani mudrcové nevidí." Vtom Hospodin promluvil k Jobovi z...
Přísloví 1:6... jak porozumět úslovím a jinotajům, rčením mudrců a jejich hádankám. Klíčem k poznání je úcta k...
Přísloví 22:17... skončí v chudobě. Nakloň své ucho a slova mudrců slyš, své srdce věnuj mému vědění. Příhodné bude,...
Přísloví 24:23...oba trestat, kdo to ? Zde jsou další slova mudrců: Stranit někomu u soudu není vůbec dobré. Kdo...
Přísloví 29:8...vědět nic. Drzouni dovedou vzbouřit městomudrci dovedou odvrátit hněv. S hlupákem když se moudrý...
Přísloví 30:24...vystřídá. Tito čtyři jsou na zemi nepatrní, nad mudrce jsou ale moudřejší: mravenci, národ nepříliš silný,...
Kazatel 7:5...v domě zábavy. Lepší je vyslechnout výtky mudrců nežli poslouchat písničky hlupáků. Jako když pod...
Kazatel 8:17...pachtí, nikdy je ale nemůže postihnout. I kdyby mudrc tvrdil, že to , ani on to nemůže nikdy pochopit. ...
Kazatel 9:15...něj mohutný val. V tom městě byl jeden chudý mudrc a ten je svou moudrostí zachránil. Potom si ale na...
Kazatel 12:11...slova a sepsal poctivé a pravé výroky. Slova mudrců jsou jako bodce, sbírky výroků jsou hřeby zatlučené...
Izaiáš 3:3...i starce, velitele i váženého muže, rádcemudrce, věštce i zaříkávače. Jako vůdce jim nechám chlapce,...
Izaiáš 19:11... Soanští velmoži jsou pouzí pomatenci, faraonovi mudrci mu radí nesmysly. Jak můžete říkat faraonovi: "Jsem...
Izaiáš 19:12...králů učedník?" Kam se teď poděli ti tvoji mudrci? Jen ti prozradí, jestli to vědí, co Hospodin...
Izaiáš 44:25...lživá znamení a věštce v blázny obrací, který mudrce vrhá v zmatek a jejich vědění obrací vniveč, který...
Jeremiáš 8:9...podívejte, jak ho komolí lživé pero učenců! Ti mudrci tedy budou zahanbeni a zachváceni děsem. Hle,...
Jeremiáš 9:22... jež nikdo nesklidí." Tak praví Hospodin: " se mudrc nechlubí svou moudrostí ani hrdina svým hrdinstvím...
Jeremiáš 10:7...nebál, Králi národů? Jen ty zasloužíš úctu! Mezi mudrci všech národů a ve všech jejich královstvích není...
Jeremiáš 18:18...Zákon se knězi nikdy neztratí, stejně jako rada mudrci a slovo prorokovi. Pojďme, ubijme ho tedy jazykem a...
Jeremiáš 50:35...Hospodin, na obyvatele Babylonu, na velmožemudrce! Meč na žvanily, zešílí! Meč na hrdiny, se...
Jeremiáš 51:57...- vrchovatě jim odplatí! "Opiji jejich velmožemudrce, jejich hejtmany, správce i hrdiny. Pak usnou navěky...
Daniel 2:12... Rozlítil se tak, že nařídil popravy všech mudrců v Babylonu. Jakmile to nařízení vyšlo, začali mudrce...
Daniel 2:13...v Babylonu. Jakmile to nařízení vyšlo, začali mudrce popravovat a hledali také Daniela a jeho přátele,...
Daniel 2:14...královské stráže, vyšel pobíjet babylonské mudrce, Daniel s ním promluvil moudře a uvážlivě. Oslovil...
Daniel 2:18...nebyli popraveni s ostatními babylonskými mudrci. V noci pak Danielovi bylo to tajemství zjeveno ve...
Daniel 2:21...časy a období, sesazuje krále a jiné nastolíMudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání. Zjevuje...
Daniel 2:24... kterého král pověřil popravami babylonských mudrců. Přišel za ním a řekl mu: "Nepopravuj babylonské...
Daniel 2:27... na něž se král ptá, mu nedokáže vysvětlit žádný mudrc, kouzelník, věštec ani jasnovidec. Na nebi je však...
Daniel 2:48...Babylon a také nejvyšším ze všech babylonských mudrců. Na Danielovu žádost pak správou babylonské...
Daniel 4:3...proto, se ke mně dostaví všichni babylonští mudrci, aby mi ten sen vyložili. Když se věštci, kouzelníci...
Daniel 4:15...jej teď, Baltazare, vylož, neboť mi jej žádnýmudrců mého království vyložit nedokáže. Ty to však dokážeš...
Daniel 5:7... mágy a jasnovidce. Potom těm babylonským mudrcům řekl: "Kdokoli ten nápis přečte a vyloží mi ho,...
Daniel 5:8...nejmocnějším v království!" Všichni královští mudrci tedy předstupovali, ale nedovedli králi ten nápis...
Daniel 5:15...a vzácnou moudrost. Před chvílí ke mně přivedli mudrce a kouzelníky, aby mi přečetli a vyložili tento nápis...
Abdiáš 1:8...Toho dne, praví Hospodin, vyhubím z Edomu mudrce, na Ezauově hoře rozum nezbude! Tví hrdinové, Temane...
Matouš 2:1...za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. "Kde je ten narozený židovský král?"...
Matouš 2:7...Izrael, můj lid.'" Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda...
Matouš 2:16...svého Syna z Egypta." Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v...
Matouš 23:34...trestu? Pohleďte, proto k vám posílám prorokymudrce a učitele Písma. Vy některé zabijete a ukřižujete,...
1. Korintským 1:20...moudrých, zavrhnu rozum rozumných." Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal světový myslitel? Copak...
2. Korintským 11:19...tak tělesně, pochlubím se i . Vy, takoví mudrci, si přece na blázny potrpíte! Klidně snášíte, když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |