Mu

Hledám pøesnì 'mu'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: ono (16) on (770) ním (650) němu (328) něm (348) něj (759) něho (29) (312) mu (2087) jemu (69) jej (489) jeho (3645) je (6538) ho (2256)
Genesis 2:18... neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám;...
Genesis 3:15...nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvýmjejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu."...
Genesis 4:5...v Ábelovi a v jeho oběti, ale v Kainovijeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, se mu...
Genesis 4:10...strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď...
Genesis 4:15...a štvancem a kdokoli najde, ten zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese...
Genesis 4:25...miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal...
Genesis 5:3...130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam...
Genesis 5:29...bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od...
Genesis 6:22...i pro ." Noe tak učinil; učinil všechno přes tak, jak mu Bůh přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl:...
Genesis 7:5...z povrchu země." A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodou, když bylo...
Genesis 9:24...Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán;...
Genesis 12:4...dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu,...
Genesis 12:7...žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam...
Genesis 12:18...proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi...
Genesis 14:17...od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byliním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je...
Genesis 14:19...Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha,...
Genesis 14:20...nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůhje ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze...
Genesis 14:21...Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale...
Genesis 14:22...mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším...
Genesis 15:6..."Tolik bude tvého semene." Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu...
Genesis 15:7...a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského...
Genesis 15:9... Pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou jalovici, tříletou...
Genesis 15:10...berana, také hrdličku a holoubě." Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil...
Genesis 16:1...a Jebusejce." Saraj, Abramova manželkamu nerodila děti; měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar...
Genesis 16:11...tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna....
Genesis 16:16...narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let....
Genesis 17:1...bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále...
Genesis 17:12...smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený...
Genesis 17:19...Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla...
Genesis 17:20...pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem i ohled Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se nesmírně...
Genesis 17:23...vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i všechny...
Genesis 17:24... Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna...
Genesis 17:25...mu bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct let....
Genesis 18:19...požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, ...
Genesis 19:37...svého otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských do...
Genesis 19:38...dnešního dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců...
Genesis 20:3...Sáru poslal a vzal si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis...
Genesis 20:6...jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s...
Genesis 20:9... Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že...
Genesis 20:14...Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otroky, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl:...
Genesis 21:2...i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému synovi...
Genesis 21:4... Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil...
Genesis 21:5...svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla:...
Genesis 21:7...řekl, že Sára bude kojit děti? Ale porodila jsem mu syna - i přes jeho stáří!" Když dítě povyrostlo,...
Genesis 21:21...něj velký lučištník. Bydlel v Paranské pouštijeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy v době...
Genesis 21:25...řekl: "To odpřisáhnu." Abraham si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studni s vodou, kterou mu Abimelechovi...
Genesis 21:30...jehňat, která jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu...
Genesis 22:3..." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka....
Genesis 22:7... A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím...
Genesis 22:9... A tak šli oba spolu. Když přišli na místojež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal...
Genesis 22:12..." odpověděl. "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej! jsem poznal, že jsi bohabojný -...
Genesis 23:16...tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham Efrona vyslechl a odvážil mu množství stříbra, které zmínil...
Genesis 24:1...jako pohřebiště. Abraham byl stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl...
Genesis 24:5...vybereš manželku pro mého syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla následovat...
Genesis 24:6...zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam ho syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes...
Genesis 24:18..."Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane," odpověděla, rychle spustila džbán na...
Genesis 24:19...spustila džbán na ruku a dala mu napít. Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, se...
Genesis 24:24..."Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora," odpověděla mu. Potom dodala: "Slámy a obroku máme...
Genesis 24:31...ten dosud stál s velbloudy poblíž pramene. Lában mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku?...
Genesis 24:33...i muži, kteří ho doprovázeli, umyli nohy. Když mu ale nabídli jídlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím...
Genesis 24:35...Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal...
Genesis 24:50...rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu...
Genesis 24:57... Propusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali...
Genesis 25:2...si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a...
Genesis 25:25... byl celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a...
Genesis 25:28...a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila Jákoba. Jednou,...
Genesis 25:30... Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem...
Genesis 25:33..."Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství...
Genesis 26:2...k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v...
Genesis 26:5...' To proto, že Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil - přikázání, ustanovení a ...
Genesis 26:9...si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?"...
Genesis 26:12... musí zemřít!" Izák pak v zemi sel a hož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A...
Genesis 26:14...bravu, stáda skotu a početné služebnictvo. Proto mu Filištíni začali závidět. Všechny studny, které...
Genesis 26:24...pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce...
Genesis 26:32...propustil, a tak od něj odešli v pokoji. A hož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli...
Genesis 27:1...hořké trápení. Když potom Izák zestárl a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna...
Genesis 27:2..."Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi...
Genesis 27:13...prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A...
Genesis 27:16...je svému mladšímu synu Jákobovi a ovinula mu ruce i hladkou část krku kůzlečími kožkami. Onu...
Genesis 27:23..."Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak...
Genesis 27:25...můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych...
Genesis 27:27...synu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal:...
Genesis 27:32...syna, abys mi proto s chutí požehnal." Izákjeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn,"...
Genesis 27:33...se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě...
Genesis 27:37...?" Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za...
Genesis 27:39...Mně také, otče!" A Ezau se hlasitě rozplakalJeho otec Izák mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytek - daleko...
Genesis 27:41...tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba...
Genesis 27:42...zabiji!" A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého...
Genesis 27:45...zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe...
Genesis 28:1...žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer....
Genesis 28:6... Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že...
Genesis 29:6... "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho dcera Ráchel...
Genesis 29:13...zprávu o svém synovci Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domu....
Genesis 29:14...Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!" Když pak u něj Jákob...
Genesis 29:15...Když pak u něj Jákob zůstal celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u ...
Genesis 29:20...tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom Jákob...
Genesis 29:26...vdávat mladší dříve než prvorozenou," odpověděl mu Lában. " s strávíš svatební týden, dáme ti i tu...
Genesis 29:28...souhlasil. Strávil svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában...
Genesis 29:32...byla neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin...
Genesis 29:33...počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto...
Genesis 29:34... a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke m můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!" A...
Genesis 29:35... a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy...
Genesis 30:3...za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj...
Genesis 30:4...na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a...
Genesis 30:5...ženu. Jákob s spal a Bilha počala a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel...
Genesis 30:6...- vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala jméno Dan, Soudce. Ráchelina otrokyně Bilha pak...
Genesis 30:8...Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala jméno Neftalí, Můj boj....
Genesis 30:11...syna. Léa řekla: "Přišlo štěstí!" a dala mu jméno Gád, Štěstí. A když Léina otrokyně Zilpa porodila...
Genesis 30:13...porodila Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy...
Genesis 30:16..." Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem...
Genesis 30:18... Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar,...
Genesis 30:20... Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu...
Genesis 30:24...syna, řekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi...
Genesis 30:27... Víš přece, jakou službu jsem ti odvedl." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem...
Genesis 30:29...dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se...
Genesis 31:2...A když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že  mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl:...
Genesis 31:7... šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za...
Genesis 31:14...země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký...
Genesis 31:20...bůžky.) Jákob opustil Aramejce Lábana pokradmu, vůbec mu neoznámil, že odchází. Utekl se vším, co měl;...
Genesis 31:24...však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba...
Genesis 31:36...hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se Jákob rozhval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem se...
Genesis 32:29...zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží...
Genesis 32:30...zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl:...
Genesis 32:32...jsem zachráněn!" A když minul Penuel, zazářilo mu slunce; a kulhal kvůli kyčli. (Proto synové Izraele...
Genesis 33:4... k zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krku a líbal ho....
Genesis 33:13..."Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc...
Genesis 34:8...- to se přece nesmí! Chamor s nimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší;...
Genesis 35:7...to místo El-betel, Bůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem. Tehdy zemřela...
Genesis 35:9...nazval Alon-bachut, Dub nářků. Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu....
Genesis 35:10...Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít...
Genesis 35:11...jmenovat Izrael." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude...
Genesis 35:26...Dan a Neftalí. Synové Zilpy, Léiny otroky: Gád a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu...
Genesis 36:5...porodila Elifaze. Basemat porodila Reuele. Oholíbama porodila Jeuše, Jalama a Koracha. Toto jsou...
Genesis 37:3...Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou...
Genesis 37:7...stát a hle, vaše snopy obklopily ten můj a klaly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi...
Genesis 37:8... vaše snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat?...
Genesis 37:13...Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven...
Genesis 37:14...za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce...
Genesis 37:21...z jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!"...
Genesis 37:23... že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, popadli ho a...
Genesis 37:32...ji do krve. Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli....
Genesis 38:3...jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu,...
Genesis 38:4...mu jméno Er. Počala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu...
Genesis 38:5...syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila...
Genesis 38:21... ale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?"...
Genesis 39:2... faraonův dvořan Putifar, velitel strážeHospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a...
Genesis 39:4...ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem...
Genesis 39:8...oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když můj pán...
Genesis 39:17...vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl...
Genesis 39:21...královští vězni. Tak se Josef ocitl v žalářiHospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a...
Genesis 39:23... měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s...
Genesis 40:8..."Proč se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim...
Genesis 40:12... Pak jsem ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři...
Genesis 41:12...měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli...
Genesis 41:42...Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovi; oblékl mu kmentové roucho a na krk mu...
Genesis 41:50...ho přestal i počítat, neboť ho bylo bezpočtuJeště než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva...
Genesis 42:4...nakoupit obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního bratra, Jákob s bratry neposlal. Řekl si totiž: "Aby se...
Genesis 42:10...Přišli jste prozkoumat slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikoli, pane, tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo!...
Genesis 42:29..."Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu všechno,...
Genesis 42:31...tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my jsme mu řekli: ‚Jsme slušní lidé, nikdy jsme nebyli špehové!...
Genesis 42:38...Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev...
Genesis 43:3..."Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na...
Genesis 43:7...řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije...
Genesis 43:26...přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou, a klaněli se mu k zemi....
Genesis 43:28...jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije."...
Genesis 44:2...pohár, ten stříbrný pohár, vlož navrch vaku toho nejmladšího spolu se stříbrem zaplaceným za zrní."...
Genesis 44:24...mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána....
Genesis 44:29...víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím...
Genesis 45:9...egyptskou zemí. Pospěšte si tedy, vraťte se k mu otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh ...
Genesis 45:26...ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!"...
Genesis 45:27...zůstalo zprvu netečné, neboť jim nevěřil. Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal,...
Genesis 46:20...v Egyptě narodili synové Manases a Efraim, které mu porodila Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole....
Genesis 46:27...- 66 osob. Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišlo z...
Genesis 46:29...Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci Izraelovi....
Genesis 46:31...žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodi svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z...
Genesis 47:3... "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu. "Jak my, tak naši otcové." Načež faraonovi řekli:...
Genesis 47:9..." putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a těžký život. Zdaleka se...
Genesis 47:29...se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a...
Genesis 47:31...hrobě." "Udělám, co říkáš," odpověděl JosefOn však řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhl a Izrael se...
Genesis 48:17...jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se...
Genesis 49:28...bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich...
Genesis 50:2...a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby jeho otce nabalzamovali. Lékaři...
Genesis 50:15...otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále...
Exodus 2:10...a kojila je. A když chlapec odrostl, odvedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno...
Exodus 2:21...Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, ženěj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když...
Exodus 2:22...dal svou dceru Siporu. Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť řekl: "Byl...
Exodus 3:2...do pouště, přišel k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův...
Exodus 3:5...Mojžíši!" "Zde jsem," odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo,...
Exodus 3:18...a tehdy půjdeš s izraelskými stařešiny k egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh...
Exodus 4:3..."Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila se v...
Exodus 4:4...se v hada! Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho vyzval: "Natáhni ruku a chyť ho za ocas."...
Exodus 4:7...sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potom. Mojžíš si tedy znovu vložil ruku do podpaždí, a...
Exodus 4:11...v ústech!" "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým,...
Exodus 4:15... uvidí, bude mít velikou radost. Budešněmu mluvit a vkládat mu slova do úst. pak budu při...
Exodus 4:16...tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělatOn bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti...
Exodus 4:18...s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za...
Exodus 4:28...ním setkal u Boží hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho...
Exodus 5:1... padli na kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin...
Exodus 6:20... Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amram se dožil věku 137 let....
Exodus 6:23...Uzielovi: Mišael, Elcafan a Sitri. Áron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru...
Exodus 6:25...Elkána a Abiasaf - to jsou korachovské rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových...
Exodus 7:15...je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu...
Exodus 7:16...sebou tu hůl, která se proměnila v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy:...
Exodus 7:26...sedm dní poté, co Hospodin udeřil na NilHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu:...
Exodus 8:5...lid propustím, aby obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za...
Exodus 9:1...se však farao zatvrdil a lid nepropustil.  Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu:...
Exodus 9:13...Mojžíšovi předpověděl, neposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před...
Exodus 9:29...vás, se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu odpověděl: "Jakmile vyjdu z města a vzepnu ruce k...
Exodus 10:3... že jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh...
Exodus 10:28...hrdost, a tak je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči....
Exodus 13:13...prvního vrhu tvého dobytka patří Hospodinu. Každého osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho...
Exodus 13:14...tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou...
Exodus 15:25... "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volalHospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do...
Exodus 17:3... "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi syny a dobytkem umořil žízní?!"...
Exodus 17:10...a budu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur...
Exodus 17:12...Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali...
Exodus 18:15...lid stojí od rána do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají...
Exodus 18:17...Boží ustanovení a pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty...
Exodus 18:24...lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš...
Exodus 19:7...z lidu a předložil jim všechna tato slovajež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně...
Exodus 19:8...slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin...
Exodus 19:19...rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol...
Exodus 21:4...jestliže měl ženu, odejde s ním i jeho ženaJestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo...
Exodus 21:6...ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k...
Exodus 21:13...udeří člověka tak, že zemře, musí zemřít. Pokud mu však neukládal o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky,...
Exodus 21:19... ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn...
Exodus 21:20...mu jen ušlý zisk a náklady na léčení. Když kdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře...
Exodus 21:22...pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plod,...
Exodus 21:30... bude býk ukamenován a zemře i jeho majitelJestliže mu bude uloženo výkupné, výplatou za svůj život...
Exodus 21:34... býk nebo osel, vyrovná se majitel jámyjeho majitelem: mu peníze a mrtvé zvíře si nechá. Když...
Exodus 22:16... musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženuJestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu svůdce...
Exodus 22:24...vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotciJestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který...
Exodus 22:25...se k němu jako lichvář, neukládej mu úrokJestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližního, vrať mu ho...
Exodus 23:4...chudákovi v jeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil, poctivě mu...
Exodus 23:5... poctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla koho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem,...
Exodus 29:6...a opášeš ho tkaným pásem efodu. Na hlavu mu nasadíš turban a na turban připevníš korunu svatosti....
Exodus 29:7...turban a na turban připevníš korunu svatosti. Nakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu jej na hlavu a...
Exodus 29:10...Přivedeš před Stan setkávání býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před...
Exodus 29:15...táborem. Je to oběť za hřích. Potom vezmeš prvního berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu....
Exodus 29:19...vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Potom vezmeš druhého berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu....
Exodus 31:6...dřevo a ovládal každé řemeslo. Hle, přidal jsem mu také Oholiaba, syna Achisamachova z pokolení Dan. A...
Exodus 31:18... ale sedmého dne odpočinul a nabral dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě...
Exodus 32:8...jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klali se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh,...
Exodus 33:15...půjde s tebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás...
Exodus 34:4...tedy vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu...
Exodus 34:20... to bude býk či beran. Osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatit,...
Exodus 34:29... totiž Desatero, zapsal na desky. Cestouhory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš...
Exodus 34:30...od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hle, tvář mu...
Exodus 34:34...si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku odkládal,...
Exodus 35:34... opracovával dřevo a ovládal každé řemeslo. Dal mu také schopnost vyučovat, jemu i Oholiabovi, synu...
Exodus 36:3...synové Izraele přispěli na práci při stavbě svaty. Lidé mu ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné...
Exodus 40:16...věčného kněžství." A Mojžíš udělal všechno přes tak, jak mu Hospodin přikázal. Prvního dne prvního...
Exodus 40:21... Když vnesl truhlu do Příbytku, pověsilněm zastírající oponu. Tak zastřel Truhlu svědectví, jak mu...
Exodus 40:23... pak ve Stanu setkávání postavil stůl a před Hospodinem na něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin...
Exodus 40:25...do Stanu setkávání svícen a zapálil před Hospodinem kahany, jak mu Hospodin přikázal. Před oponu ve...
Exodus 40:27...setkávání postavil také zlatý oltář a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin přikázal. Ve vchodu do...
Exodus 40:29...vchodu do Příbytku pověsil závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavil oltář pro...
Exodus 40:32...nebo přistupovali k oltáři, omývali se, jak mu Hospodin přikázal. Okolo Příbytku a oltáře pak vztyčil...
Leviticus 1:15... přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat. Kz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a...
Leviticus 1:16...krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře. Odejme mu také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře...
Leviticus 4:4...bez vady jako oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na...
Leviticus 4:26...na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření a bude mu...
Leviticus 4:31...k patě oltáře. Všechen tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři...
Leviticus 4:35...k patě oltáře. Všechen tuk odejme (tak jako sejehněte odnímá tuk při pokojné oběti) a kněz jej nechá...
Leviticus 5:8...oběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Přinese je ke knězi a ten bude obětovat nejprve to, které je určeno...
Leviticus 5:10...k patě oltáře; je to oběť za hřích. Z druhého pak připraví zápalnou oběť podle pravidel. Tak za něj...
Leviticus 5:13...oběť Hospodinu; to bude oběť za hřích. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se v...
Leviticus 5:16... co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a to knězi. Kněz pak za něj...
Leviticus 5:18... provinil se a ponese vinu. Přivede tedy ke kzi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť odškodnění....
Leviticus 5:23... zhřeší. Protože se tedy prohřešil a provinilmu vše vrátit - to ukradl nebo si to vynutil...
Leviticus 5:26...přivede jej ke knězi jako oběť odškodnění. Kz za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření a bude mu...
Leviticus 7:18...dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji obětoval, zalíbení...
Leviticus 8:4...do Stanu setkávání." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Když se obec shromáždila u vchodu do...
Leviticus 8:7...Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici, přepásal ho šerpou, oblékl mu plášť, na něj...
Leviticus 8:9...a do náprsníku vložil urim a tumim. Na hlavu mu nasadil turban a na turban zepředu připevnil zlatý...
Leviticus 9:9...oltáři a zabil své tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali krev, namočil si v prst a...
Leviticus 9:12...ohni venku za táborem. Poté zabil zápalnou oběťJeho synové mu podali krev a on pokropil oltář ze všech...
Leviticus 9:13...a on pokropil oltář ze všech stran. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to dal...
Leviticus 9:18... Potom zabil býka a berana pokojné oběti za lidJeho synové mu podali krev, jíž pokropil oltář ze všech...
Leviticus 13:41...na temeni, takže pleš, je čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže holé čelo, je čistý. Když...
Leviticus 19:22...- berana odškodnění. Tím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho...
Leviticus 19:33...Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K přistěhovalci žijícímu...
Leviticus 24:8... Vždy v sobotní den jsou narovnány před Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele....
Leviticus 24:19...ubije dobytče, nahradí je kus za kus. Když kdo zmrzačí svého bližního, udělají mu, co udělal on:...
Leviticus 24:20...oko, zub za zub. Jaké zmrzačení způsobil, takové mu bude způsobeno. Kdo ubije dobytče, nahradí je, ale kdo...
Leviticus 25:37... Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na jídlojež mu poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás...
Leviticus 26:1...ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte...
Leviticus 27:18... Zasvětí-li své pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do léta milosti, takže...
Leviticus 27:19...léta milosti, takže určenou cenu sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené...
Leviticus 27:23... které není z jeho dědičné polnosti, spočítá mu kněz výši určené ceny do léta milosti a dotyčný toho...
Leviticus 27:28... prodá se za určenou cenu. Zasvětí-li člověk co ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu - ...
Numeri 3:6...k Mojžíšovi: "Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou při...
Numeri 3:9...povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, mu jsou z řad Izraelitů zcela...
Numeri 3:16...všechny muže od stáří jednoho měsíce." Mojžíš je tedy podle Hospodinova rozkazu sečetl, jak mu bylo...
Numeri 3:51...stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). Podle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro...
Numeri 5:9...obřad smíření. Ze všech svatých darů, které mu synové Izraele přinesou, připadne vždy obětní příspěvek...
Numeri 5:12...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdyby se od koho odklonila manželka a byla mu nevěrná, kdyby s ...
Numeri 8:4...od dříku po květy vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil svícen přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal...
Numeri 10:30... neboť Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci." On mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci se vrátit do své země...
Numeri 10:31...vrátit do své země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti...
Numeri 11:29..."Mojžíši, pane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen...
Numeri 12:6...A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slovaJe-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze...
Numeri 15:28... přinese jako oběť za hřích roční kůzle. Kz pak vykoná obřad smíření za toho, kdo nedopatřením...
Numeri 16:5...uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří,...
Numeri 17:5... aby žádný nepovolaný, který by nebyl z Áronova semene, nepřistupoval a nepálil před Hospodinem...
Numeri 17:12...vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel...
Numeri 17:21..." Mojžíš tedy promluvil k synům Izraelejejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné holi na...
Numeri 17:26...proti mně a nezemřou." A Mojžíš učinil přes tak, jak mu Hospodin přikázal. Synové Izraele tehdy...
Numeri 20:19...proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po silnici. Kdybychom se my nebo...
Numeri 20:27...svému lidu - zemře tam." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal; před očima celé obce vystoupili na...
Numeri 21:3...rukou, zničíme jejich města jako proklatá." Hospodin Izrael vyslyšel, vydal mu Kananejce a Izrael je i...
Numeri 21:26...nich, včetně Chešbonu a všech jeho vesnic. Chešbon byl městem emorejského krále Sichona, který bojoval s...
Numeri 22:7...v rukách, a když přišli k Balaámovi, vyřídili mu Balákova slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno...
Numeri 22:16...váženějších. Když přišli k Balaámovi, řekli mu: "Tak praví Balák, syn Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej se ke...
Numeri 22:20... co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když ti muži...
Numeri 22:22...a odjel s moábskými hodnostáři. Bůh ale kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvem a Hospodinův anděl vyšel proti...
Numeri 22:30...Mít po ruce meč, bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně...
Numeri 22:32...mečem v ruce, poklonil se a padl na tvářHospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil svou...
Numeri 22:36... Když Balák uslyšel, že Balaám přichází, vyšel mu vstříc k Ír Moábskému na samém kraji arnonské hranice....
Numeri 23:4... to ti oznámím." A tak odešel sám. Bůh sením setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm oltářů a...
Numeri 23:16...oběti. zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu." Hospodin se s Balámem setkal a vložil mu do úst slovo....
Numeri 23:25...vypije!" Balák na to Balaámovi řekl: "Když  ho nezatracuješ, aspoň mu nežehnej!" Balaám však Balákovi...
Numeri 23:30...sem sedm býků a sedm beranů." Balák udělal, co mu Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býka a berana. ...
Numeri 24:10...zlořečí!" Balák na to proti Balaámovi vybuchl hvem. Spráskl ruce a řekl mu: "Pozval jsem , abys ...
Numeri 25:12...ve svém rozhorlení syny Izraele nezahubil. Proto mu řekni, že sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude...
Numeri 27:19... Vezmi jej k sobě a vlož na něj ruku. Postav jej před kněze Eleazara a před očima celé obce mu dej...
Numeri 27:20...a před očima celé obce mu dej pověření. Předej mu svou důstojnost, aby jej celá izraelská obec poslouchala...
Numeri 27:22... totiž celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Vzal Jozuu, postavil ho před kněze...
Numeri 27:23...před kněze Eleazara a před celou obec, vložil na něj ruce a dal mu pověření, jak o tom Hospodin promluvil...
Numeri 30:1..." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Mojžíš promluvil k náčelníkům...
Numeri 31:41...nich bylo Hospodinu odvedeno 32. Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovi, jak mu Hospodin...
Numeri 31:47...poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom z každých padesáti ukořistěných, a to jak z lidí,...
Numeri 33:39...rozkazu na horu Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let. Tenkrát se aradský...
Numeri 35:23...něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslně, anebo na něj z nepozornosti shodí jakýkoli kámen, který může zabít,...
Numeri 35:25...podle těchto soudních pravidel. Obec ochrání toho, kdo zabil, před krevním mstitelem a umožní mu návrat do...
Deuteronomium 1:3...od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní. Prvního dne jedenáctého měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš...
Deuteronomium 3:9...zem od potoka Arnon k hoře Hermon. (Sidonci říkají Hermonu Sirion, kdežto Emorejci mu říkají Senír...
Deuteronomium 6:21... jež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin...
Deuteronomium 9:23...jste popouzeli Hospodina. Když vás pak Hospodin vysílal z Kádeš-barné se slovy: "Vzhůru, obsaďte...
Deuteronomium 10:8...do Jotbaty, krajiny potoků plných vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu Hospodinovy...
Deuteronomium 10:9...žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jeho dědictvím, jak mu to Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 11:13... která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou...
Deuteronomium 15:2...sedmý rok budeš promíjet dluhy. Promíje dluhů se bude dít takto: Každý věřitel promine svému...
Deuteronomium 15:3... Od cizince dluh vymáhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu osobně promineš. Jen u tebe nikdo není...
Deuteronomium 15:7...národy, ale tebe neovládnou. Bude-li u tebe kdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi...
Deuteronomium 15:8...nezatvrzuj srdce a neodpírej mu pomoc. Naopak, ochotně mu nabídni pomoc a půjč mu, co ve své nouzi potřebuje...
Deuteronomium 15:9...potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok promíjení...
Deuteronomium 15:16...ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak vezmeš...
Deuteronomium 15:17...je mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž...
Deuteronomium 16:17... Každý přinese, co si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve městech, která...
Deuteronomium 18:4...- dají knězi plece, obě čelisti a žaludek. Budeš mu také dávat prvotiny ze svého obilí, vína a oleje a...
Deuteronomium 18:6...jménu. Kterýkoli levita smí odejít z tvého města ( bydlel v Izraeli kdekoli) na místo, které...
Deuteronomium 18:18...mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá...
Deuteronomium 18:20...jménem, s takovým zúčtuji sám. Kdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo, které...
Deuteronomium 19:19... křivě svědčící proti svému bratru, uděláte mu totéž, co chtěl, aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze...
Deuteronomium 20:10...velitele oddílů. Když přitáhneš k městu, abys je dobýval, nejprve mu nabídni mír. Pokud nabídnutý mír...
Deuteronomium 21:5...neselo, a tam zlomí vaz. Potom přistoupí kží, Leviho synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil,...
Deuteronomium 21:15...jako s otrokyní, neboť jsi ji zneuctil. Když kdo bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude milovat a...
Deuteronomium 21:17... přizná prvorozenství synu nemilované a  mu dvojnásobný díl z celého dědictví. Protože je prvotinou...
Deuteronomium 22:2...zpět. Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů, u tebe zůstane,...
Deuteronomium 22:4...být lhostejný. Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď lhostejný. Ochotně mu...
Deuteronomium 22:13...pláště, který nosíš, si udělej třásně. Když si kdo vezme manželku, ale poté, co s bude spát, se mu...
Deuteronomium 22:19...ho. Za to, že pomlouval izraelskou pannumu uloží pokutu sto šekelů stříbra a dají je otci dívky....
Deuteronomium 23:17...nevydávej jeho pánu. bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli městě, které si u vás vybere....
Deuteronomium 24:1...bližního vztáhnout srp. Může se stát, že se kdo ožení s manželkou, ale ta se mu znelíbí, neboť na ...
Deuteronomium 24:13... který ti dal do zástavy. Při západu slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti...
Deuteronomium 24:15...města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť je chudý,...
Deuteronomium 25:3...dohledem tolika ranami, kolik si zaslouží. Nechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal...
Deuteronomium 25:6... aby splnil švagrovskou povinnost. Prvorozenýjehož mu porodí, pak ponese jméno onoho zesnulého bratra,...
Deuteronomium 25:9...svém a řekne: "Nechci si ji vzít", přistoupíněmu jeho švagrová a před zraky stařešinů mu zuje z nohy...
Deuteronomium 26:3...vyvolí za příbytek pro své jméno. přijdeš ke kzi, který tam v oněch dnech bude, řekneš mu: "Vyznávám...
Deuteronomium 26:17...dodržuj celým srdcem a celou duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho...
Deuteronomium 28:54...ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Nejcitlivější a nejchoulostivější z vás se bude lakomě ohlížet po svém bratru,...
Deuteronomium 28:55...sevřou ve všech tvých městech, nedá nikomu ani kousek masa svých dětí. Bude je pojídat, protože mu...
Deuteronomium 31:7...Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš...
Deuteronomium 31:14...v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrti....
Deuteronomium 32:28...je, to vůbec neudělal Hospodin!'" Ten národ úpl ztratil soudnost, docela cizí je mu rozumnost. S trochou...
Deuteronomium 33:7...mužů jen hrstka je!" O Judovi řekl: "VyslýchejHospodine, hlas Judův, k jeho lidu jej zpět přiváděj. Když...
Deuteronomium 33:17... na temeni vyvoleného z bratří! Jak prvorozenému býku čest mu náleží, jeho rohy jsou rohy buvolí; národy...
Deuteronomium 34:1... Mojžíš pak vystoupil z moábských plání na horu Nebó, na vrchol Pisgy naproti Jerichu, a Hospodin mu...
Deuteronomium 34:4...rovinu Palmového města Jericha po CoarHospodin mu řekl: "Toto je zem, kterou jsem s přísahou...
Deuteronomium 34:7... dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest...
Jozue 1:18...proti tvým rozkazům a neposlechne tvá slova,  mu přikážeš cokoli, zemře. Jen buď silný a statečný!" ...
Jozue 2:23...je totiž po všech cestách, ale nenašli. Oba muži se pak vydali zpět. Sestoupili z hor, přebrodili se, a...
Jozue 7:3...prozkoumali Aj. Když se vrátili k Jozuovi, řekli mu: "Není potřeba, aby se tam vypravoval všechen lid. Stačí...
Jozue 7:20...Pověz mi, co jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je to pravda. Zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele,"...
Jozue 9:9...přišli z daleké, předaleké země díky pověsti Hospodina, tvého Boha," tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o...
Jozue 11:9...je, nikdo nepřežil. Jozue s nimi naložil, jak mu řekl Hospodin: ochromil jim koně a jejich vozy spálil. V...
Jozue 13:1...králů. Jozue byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl: "Jsi starý a sešlý věkem, ale...
Jozue 14:7...o mně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když  Hospodinův služebník Mojžíš vyslal z Kádeš-barné, abych...
Jozue 14:13... jak Hospodin řekl." Jozue tedy Kálebovi, synu Jefunovu, požehnal a dal mu do dědictví Hebron. Proto...
Jozue 15:17...ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal...
Jozue 19:50...sebou dědictví také Jozuovi, synu Nunovu. Podle Hospodinova příkazu mu dali město, které si přál -...
Jozue 20:4...před krevní mstou. Když se provinilý uteče do jednoho z těchto měst, postaví se ke vchodu do městské...
Jozue 20:5...a poskytnou mu místo, aby bydlel u nich. Když ho bude pronásledovat krevní mstitel, nevydají mu ho,...
Jozue 22:5...vám v Zajordání dal Hospodinův služebník MojžíšJen velmi pečlivě dodržujte přikázání a Zákon, jak vám...
Jozue 24:3...za řekou Eufrat, kde sloužili cizím bohům. Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza řeky a provedl jsem...
Jozue 24:14...olivoví, které jste nesázeli.' Proto tedy ctěte Hospodina a služte mu oddaně a věrně. Odvrhněte bohy,...
Jozue 24:16... a můj dům však budeme sloužit Hospodinu." Lid mu odpověděl: "Opustit Hospodina a sloužit cizím bohům?...
Jozue 24:29...Po těchto událostech Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel. Bylo mu sto deset let. Pohřbili ho na...
Soudců 1:2...vytáhnout do boje proti Kananejcům jako první?" Hospodin odpověděl: " vytáhne Juda. Hle, dal jsem mu tu...
Soudců 1:6...s ním. Kananejce i Perizejce pobili, ale Adoni-bezek uprchl. Pronásledovali ho, a když ho dopadli,...
Soudců 1:13...ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova mladšího bratra Kenaze, a tak mu...
Soudců 1:19...nížiny vyhnat, protože měli železné vozyHospodin však byl s Judou, a tak se mu podařilo zabrat...
Soudců 1:24...nazývaný Luz), uviděli zvědové z města vycházet nějakého muže. "Ukaž nám, prosím, kudy do města," řekli mu,...
Soudců 3:10...Kenaze, mladšího bratra Kálebova. Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stal v Izraeli soudcem....
Soudců 3:21...zvedl z křesla a vtom Ehud levicí tasil od pravého stehna meč a vrazil mu ho do břicha. Za čepelí vnikla...
Soudců 3:22...mu ho do břicha. Za čepelí vnikla dovnitř i rukojeť a tuk se nad zavřel, protože mu ten meč z břicha...
Soudců 4:9...se mnou, nepůjdu!" "Dobrá, půjdu s tebou," řekla mu na to, "ale ty se svou cestou neproslavíš. Hospodin...
Soudců 4:18...vládl mír. Jael vyšla Siserovi naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel...
Soudců 4:19... "Mám žízeň." Otevřela tedy měch s mlékem, dala mu napít a přikryla ho. "Postav se ke vchodu do stanu,"...
Soudců 4:20... dala mu napít a přikryla ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl ještě, "a kdyby někdo přišel a...
Soudců 4:21...tu někdo?' odpověz mu: ‚Není.'" Když pak vyčerpáním tvrdě usnul, Cheberova žena Jael vzala stanový kolík,...
Soudců 4:22...zabodl do země. Tak zemřel. Vtom dorazil Barák pronásledující Siseru. Jael mu vyšla naproti se slovy: "Pojď,...
Soudců 5:25...buď mezi ženami ve stanech! Požádal o vodu, dala mu mléko, ve vzácné číši přinesla smetanu. Levou rukou...
Soudců 6:12...- ve vinném lisu, aby si toho Midiánci nevšimliHospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu: "Hospodin s tebou,...
Soudců 6:13...řekl mu: "Hospodin s tebou, udatný hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiň, pane, ale jestli je Hospodin s...
Soudců 6:16...poslední." "Ano, ale budu s tebou, takže pobiješ Midiánce do posledního," řekl mu na to Hospodin. "V...
Soudců 6:20... odnesl to pod ten dub a položil to před nějHospodinův anděl mu řekl: "Vezmi maso a chleby a polož je...
Soudců 6:21...na skálu. Vývar vylij." A když to Gedeon udělalHospodinův anděl zvedl hůl, kterou měl v ruce, a dotkl se...
Soudců 6:23...uviděl Hospodinova anděla!" "Buď klidný," řekl mu Hospodin. "Neboj se, nezemřeš." Gedeon tam proto...
Soudců 6:25...oltář je v abiezerské Ofře dodnes. noci mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze stáda svého otce, toho...
Soudců 6:27...na dřevě z Ašeřina kůlu, který pokácíš." Gedeon tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak...
Soudců 6:31...kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli...
Soudců 6:32... se hájí sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, se Baal hájí...
Soudců 7:14... že ho převrátil vzhůru nohama a zbořil." Na to mu ten druhý odpověděl: "To může být jen meč Izraelce...
Soudců 8:6...a muži jsou vyčerpaní." Sukotští vůdcové mu ale odpověděli "To máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že...
Soudců 8:8...do Penuelu a požádal tam o totéž. Penuelští mu ale odpověděli stejně jako předtím Sukotští. Gedeon...
Soudců 8:14...se vracel z boje přes průsmyk Cheres. Chytil tam jednoho mládence ze Sukotu a ten mu při výslechu vyjmenoval...
Soudců 8:25...to byli Izmaelité.) "Rádi dáme!" odpověděli mu. Rozprostřeli plášť a každý tam hodil náušnici ze své...
Soudců 8:31...kteří vzešli z jeho beder - měl totiž mnoho ženJedna jeho družka mu v Šechemu porodila syna, kterému dal...
Soudců 9:4... "Je to přece náš příbuzný," říkali si. Dali mu 70 šekelů stříbra z Baal-beritova chrámu a Abimelech si...
Soudců 9:25...ho podpořili, aby zabil své bratry. Šechemští mu na vrcholcích hor nastražili zálohy a ty přepadaly...
Soudců 9:26...se to však dozvěděl. Tenkrát se do Šechemu přistěhoval jistý Gaal, syn Ebedův, se svými bratry a...
Soudců 9:28...Abimelecha. Gaal, syn Ebedův, vykřikoval: "Kdo je Abimelech oproti Šechemu? Proč bychom mu sloužili? Copak...
Soudců 9:29...sloužili Abimelechovi? Kdybych tak velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavil! Řekl bych mu:...
Soudců 9:36...zvedl se Abimelech se svými muži ze zálohy. Když je Gaal uviděl, řekl Zebulovi: "Podívej, z hřebenů hor...
Soudců 9:38...a další houf se blíží od Věšteckého dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je...
Soudců 9:53...ale přiblížil ke vchodu do věže, aby ji zapálilnějaká žena mu shodila mlýnský kámen na hlavu a rozbila mu...
Soudců 9:54... Abimelech k sobě rychle zavolal mládence, který mu nosil zbroj: "Vytas meč a zabij ! se o mně neříká:...
Soudců 10:6...a byl pohřben v Kamonu. Synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Sloužili baalům a...
Soudců 11:2... Ten měl ovšem syny také se svou manželkou. Když její synové vyrostli, Jiftacha vyhnali: "V domě našeho otce...
Soudců 11:6...pro Jiftacha do kraje Tov. "Pojď," řekli mu, "staň se naším vůdcem v boji proti Amoncům." Jiftach...
Soudců 11:8...Protože jste v úzkých?" Gileádští stařešinové mu na to řekli: "Ano, ale teď jsme se pro tebe vrátili....
Soudců 11:10...mi je vydá, budu pak opravdu vaším vůdcem?" "Hospodin je náš svědek!" řekli mu gileádští stařešinové,...
Soudců 11:19...hranici. Tehdy Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi sídlícímu v Chešbonu. Izrael mu řekl:...
Soudců 11:32...jako zápalná oběť." Jiftach vytáhl do boje proti Amoncům a Hospodin mu je vydal do rukou. Zpustošil...
Soudců 11:34... Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo mu vychází naproti - jeho dcera tančící za zvuku tamburín!...
Soudců 11:36...a nemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi...
Soudců 13:10...právě nebyl, a tak se dala rychle do běhu, aby mu to oznámila. "Honem," řekla mu, "ukázal se mi ten muž,...
Soudců 13:12...mluvil s mou ženou?" "Ano," odpověděl. Manoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho...
Soudců 13:23...své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho žena, "nepřijal...
Soudců 13:24...to, co teď." Ta žena potom porodila syna a dala mu jméno Samson. Chlapec rostl a Hospodin mu žehnal. V...
Soudců 14:3...dívku. Teď s ožeňte." Otec a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu...
Soudců 14:7... Svému otci ani matce ale neřekl, co udělal. Samson šel dál do Timny, promluvil s tou ženou a líbila se...
Soudců 14:11... jak se na ženicha sluší. Když místní viděli, že je sám, vybrali třicet družbů, aby mu dělali společnost....
Soudců 14:13...šaty. Když mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy m třicet košil a třicatery sváteční šaty." "Dej nám tu...
Soudců 14:18... a ona ji pak prozradila svým lidem. Sedmého dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli:...
Soudců 15:2...jsem, že se ti znelíbila, tak jsem ji dal tvému družbovi." Potom mu navrhl: "A co její mladší sestra, ta...
Soudců 15:6...olivy. "Kdo to udělal?" ptali se Filištíni. "Samson, zeť toho z Timny," doslechli se. "Prý za to, že mu vzal...
Soudců 15:10... "Proč jste na nás vytáhli?" ptali se judští muži. "Přišli jsme spoutat Samsona," odpověděli. "Uděláme...
Soudců 15:12..." odpověděl jim. "Přišli jsme spoutat," řekli mu. "Vydáme Filištínům." "Přísahejte, že mi sami...
Soudců 15:13..." odpověděl Samson. "Neublížíme," řekli mu. "Chceme jen spoutat a vydat jim. Zabít nechceme."...
Soudců 15:14...novými provazy a odvedli ho ze skal. Když se Samson blížil k Lechi, Filištíni mu s křikem vyrazili naproti....
Soudců 16:15...a vytrhl kolík i se stavem a osnovou. A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že miluješ, když u ...
Soudců 16:19...a přinesli s sebou peníze. Potom uspala Samsona na klíně a zavolala někoho, mu z hlavy oholí těch...
Soudců 16:21...Nevěděl, že od něj Hospodin odstoupil. Filištíni ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy...
Soudců 16:22...vězení musel otáčet mlýnským kamenem. Vlasy na mu ale na oholené hlavě začaly znovu růst. Filištínští...
Soudců 17:5...odlil modlu. Tu pak měl Míkajáš v domě. Tento muž, Míka, měl doma svatyni. Vyrobil také efod a bůžky a...
Soudců 17:10...místo k bydlení," on na to. "Zůstaň u ," řekl mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset šekelů stříbra...
Soudců 17:12...pak byl pro Míku jako jeden z jeho synů. Míka ho pověřil, aby mu dělal kněze, a ten levitský mladík...
Soudců 18:1...bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se usídlil, protože mu do doby mezi izraelskými...
Soudců 18:4...děláš? Proč tu jsi?" Vyprávěl jim tedy, jak sením Míka dohodl: "Najal , a tak mu dělám kněze." Požádali...
Soudců 18:19... "Co to děláte?" ptal se jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři pusu a pojď s námi. Budeš dělat otce a kněze nám...
Soudců 18:25...zbude? Jak se můžete ptát: Co ti je?" Danovci mu ale řekli: "Radši na nás nekřič. Prudší povahy by se...
Soudců 19:5...tři dny. Jedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si přivstali a zeť se zvedal, že půjde....
Soudců 19:6... než půjdete." A tak se posadili a oba spolu jedli a pili. Potom mu dívčin otec řekl: "Prosím, laskavě...
Soudců 19:8...naléhal, takže tam znovu zůstal na noc. Ráno pátého dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl:...
Soudců 19:9...oba pojedli, zdrželi se do odpoledne. Tehdy muž vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin...
Soudců 19:12...do toho jebusejského města a přenocujme tam." Jeho pán mu odpověděl: "Nepůjdeme do cizího města, které...
Soudců 19:18...zeptal se stařík. "Jsme na cestě z judského Betléma hluboko do Efraimských hor, odkud pocházím,"...
Soudců 19:20... Nic víc nepotřebujeme." "Buď vítán," řekl mu stařík. "Postarám se o všechno, co potřebuješ. Jen...
Růt 1:6...muže. Když se pak v moábském kraji dozvěděla, že Hospodin navštívil svůj lid a dal mu chléb, připravila se s...
Růt 2:4...Elimelechova rodu.) Vtom z Betléma přišel Boáz. "Hospodin s vámi!" pozdravil žence. "Hospodin ti žehnej!"...
Růt 2:6... který měl na starosti žence. Služebník mu řekl: "To je ta mladá Moábka, která přišla s Noemi z...
Růt 2:20..." odpověděla Rút své tchyni. Na to Noemi řekla: "Hospodin mu žehnej! Neodmítl prokázat laskavost živým ani...
Růt 3:3...se, navoň se, vezmi si nejlepší šaty a jdi za ním na mlat. Nedávej mu ale o sobě vědět, dokud se nenají a...
Růt 3:8...jeho boku a ulehla. Uprostřed noci pak sebou ten muž trhl, převalil se - a hle, po boku mu leží žena! "Kdo...
Růt 4:1...do konce!" Boáz mezitím šel k městské brá. Posadil se tam a hle - právě tudy šel onen příbuzný, o...
Růt 4:16...sedm synů!" Noemi pak vzala dítě, položila si je na klín a byla mu chůvou. Sousedky říkaly: "Noemi se...
Růt 4:17... Sousedky říkaly: "Noemi se narodil syn!" a daly mu jméno - pojmenovaly ho Obéd, Služebník. Ten se stal...
1. Samuel 1:15..."Jak dlouho tu budeš opilá? Prober se!" Hana mu ale odpověděla: "Tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcená...
1. Samuel 1:20...s rokem sešel, Hana počala a porodila syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůh, neboť řekla: "Vyprosila jsem...
1. Samuel 1:28...mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj...
1. Samuel 2:19...Samuel, hošík oblečený plátěným efodem. Matka mu dělávala i kabátek a každoročně mu ho přinášela, když...
1. Samuel 2:27...jak Hospodinu, tak i lidem. Za Elím přišel Boží muž a řekl mu: "Tak praví Hospodin: Cožpak jsem se neukázal...
1. Samuel 2:33... ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud koho z vás neodetnu od svého oltáře, oči mu vyhasnou a...
1. Samuel 2:36...navždycky. Každý, kdo bude zanechán z tvého domu, se mu půjde poklonit za kousek stříbra, za bochník...
1. Samuel 3:5...Samuel a rozběhl se za Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem . Jdi...
1. Samuel 3:6... Jdi zase spát." A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedy a šel za...
1. Samuel 3:7..., synu," odpověděl Elí. "Jdi zase spát." Samuel totiž ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu...
1. Samuel 3:8...a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjevenoHospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal tedy a...
1. Samuel 3:13...jeho domu, od začátku do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli provinění, o kterém...
1. Samuel 3:18...zatajíš jediné slovo z toho, co ti řekl!" A tak mu to Samuel všechno pověděl a nezatajil mu vůbec nic. Elí...
1. Samuel 4:14...do města, celé město propuklo v nářek. "Co je to za rozruch?" ptal se Elí, když zaslechl ten hlasitý...
1. Samuel 4:15...křik.Onen muž přispěchal, aby mu to oznámil. (Elímu bylo devadesát osm let a oči mu nesloužily, takže...
1. Samuel 7:9...Bohu, nás vysvobodí z ruky Filištínů!" Samuel tedy vzal jedno ještě neodstavené jehně a přinesl je...
1. Samuel 8:5...a vydali se za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách....
1. Samuel 8:11...lidu, který se na něm dožadoval krále. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme...
1. Samuel 8:13...výzbroj a vozovou výstroj. Vezme vám dcery, aby mu vařily, pekly a připravovaly voňavky. Vezme vám nejlepší...
1. Samuel 8:22...slova lidu a oznámil je Hospodinu. "Poslechni je," odpověděl mu Hospodin; "ustanov jim krále." Samuel pak...
1. Samuel 9:6...o oslice nezačne bát o nás." "Víš co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá Boží muž. Je to vážený...
1. Samuel 9:7...Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když za ním...
1. Samuel 9:19...tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na návrší; dnes budete jíst se...
1. Samuel 9:27...vyšli ven. Když se blížili k okraji města, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed." Když...
1. Samuel 10:1... Uslyšíš ode Boží slovo." Tehdy vzal Samuel nádobku s olejem, vylil mu ji na hlavu a políbil ho....
1. Samuel 10:16...nás, že se oslice našly," odvětil Saul. To, co Samuel řekl ohledně kralování, mu ale neprozradil. Samuel...
1. Samuel 10:24... o hlavu převyšoval všechny ostatní. "Vidíte, koho vám Hospodin vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu mu...
1. Samuel 10:27...oddílem bojovníků, jejichž srdcí se dotkl BůhNějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?"...
1. Samuel 11:5...se právě vracel se svým dobytkem z pole. "Co je lidem, že pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli, co...
1. Samuel 12:14...ho nad vámi ustanovil za krále. Budete ctít Hospodina, sloužit mu a poslouchat ho? Nebudete se vzpírat...
1. Samuel 12:20...vyžádali krále!" "Nebojte se," odpověděl jim Samuel. "Provedli jste sice všechno to zlo, jen se ale...
1. Samuel 12:24...modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímouJen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem. Považte...
1. Samuel 13:10..." A obětoval zápalnou oběť. Jakmile byl s obětí hotov, hle - přichází Samuel! Saul mu vykročil naproti, aby...
1. Samuel 13:11...Saul mu vykročil naproti, aby ho přivítal. Samuel mu ale řekl: "Cos to udělal?" Saul odpověděl: "Když...
1. Samuel 14:7...málo." "Udělej, cokoli máš na srdci," odpověděl mu zbrojnoš. "Obrať se, kam chceš - jsem přece s tebou...
1. Samuel 14:8... kam chceš - jsem přece s tebou jedno srdce." Jonatan mu na to řekl: "Podívej se, pronikneme k těm mužům a...
1. Samuel 14:27... aby ho ochutnal, protože se báli přísahy. Jonatan ale svého otce neslyšel, když zavázal lid tou...
1. Samuel 14:28... Nabral ho, ochutnal a oči se mu rozjasnilyJeden z mužů mu tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal vojsko...
1. Samuel 14:36..."Pojďme! V noci vyrazíme za Filištíny a budeme je plenit do svítání. Ani jednoho z nich nenecháme!"...
1. Samuel 14:37...tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli do rukou?" On mu ale toho dne neodpověděl. Saul...
1. Samuel 14:39...a zjistěte, jaký hřích byl dnes spáchán. Jakože je živ Hospodin, zachránce Izraele, i kdyby šlo o mého syna...
1. Samuel 14:45... Jonatane." Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan že zemřít? Ten, který Izraeli získal to veliké...
1. Samuel 15:12...k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš, že si tam staví...
1. Samuel 15:14...slovo." "A co to bečení ovcí, které ke m doléhá?" řekl mu na to Samuel. "Co to bučení dobytka,...
1. Samuel 15:22...je v Gilgalu obětovali Hospodinu, tvému Bohu." Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina zápaly a oběti,...
1. Samuel 15:24... on odmítl za krále!" "Zhřešil jsem!" řekl mu na to Saul. "Porušil jsem Hospodinův rozkaz i tvé pokyny...
1. Samuel 15:26...Hospodinu." "Nevrátím se s tebou," odpověděl mu Samuel. "Protože jsi odmítl Hospodinovo slovo, i...
1. Samuel 15:28...Saul ho chytil za cíp pláště a ten se odtrhl. Samuel mu na to řekl: "Hospodin dnes od tebe odtrhl izraelské...
1. Samuel 16:2...vybral za krále." "Jak bych mohl jít?" namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije ." Hospodin mu...
1. Samuel 16:4...dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu." Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do...
1. Samuel 16:11..."Hospodin si nikoho z nich nevybral." Samuel se pak Jišaje zeptal: "To jsou všichni tvoji...
1. Samuel 16:15...děsit zlý duch od Hospodina. Saulovi služebníci mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže...
1. Samuel 17:20... svěřil ovce hlídači, všechno to vzal a šel, jak mu Jišaj přikázal. Dorazil k okraji tábora, právě když...
1. Samuel 17:25...ním v hrozném strachu dali na útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael...
1. Samuel 17:27...neobřezanec, že uráží šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká toho,...
1. Samuel 17:30...bránil se David. Potom se obrátil na dalšího se stejnou otázkou a muži mu odpovídali právě tak jako...
1. Samuel 17:33...bít." "Nemůžeš se s tím Filištínem bít," namítl mu Saul. "Jsi ještě chlapec a on je bojovník odmalička."...
1. Samuel 17:34...chlapec a on je bojovník odmalička." David mu odpověděl: "Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce....
1. Samuel 17:35...medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním, srazil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. A když se vrhl...
1. Samuel 17:38...pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou přilbu a oblékl mu pancíř. David si na...
1. Samuel 17:45..."a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí...
1. Samuel 17:49...z praku a zasáhl Filištína do čela. Kámen se mu zaryl do čela a on se skácel tváří k zemi. Tak David...
1. Samuel 17:51...David přiběhl a stanul nad Filištínem, chytil jeho meč, vytáhl ho z pochvy a dorazil ho; usekl mu hlavu....
1. Samuel 18:8...více!" Saula to velmi rozzlobilo, ten popěvek se mu vůbec nelíbil. Říkal si: "Davidovi přiznali desetkrát...
1. Samuel 18:11...tak jako vždycky, ale Saul vzal kopí a mrštil ho po něm. Napadlo ho totiž : "Přibodnu Davida ke zdi!"...
1. Samuel 18:20...zamilovala. Když to sdělili Saulovi, líbilo se mu to. Pomyslel si totiž: "Dám mu ji. Díky se chytí do...
1. Samuel 18:21... líbilo se mu to. Pomyslel si totiž: "Dám mu ji. Díky se chytí do pasti a padne rukou Filištínů. A...
1. Samuel 18:27...Ještě než lhůta uplynula, David vyrazil se svými muži, pobil dvě stě Filištínů, přinesl jejich předkožky a...
1. Samuel 19:4...s ním o tobě. Potom ti povím, co jsem zjistil." Jonatan pak před Saulem Davida chválil. " král neubližuje...
1. Samuel 19:7..."Jakože je živ Hospodin, nebude zabit!" Jonatan pak Davida zavolal a všechno mu to vyprávěl. Potom...
1. Samuel 19:9...na tak prudce, že se před ním dali na útěkJednou, když Saul seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel...
1. Samuel 19:17...jsi takhle podvedla? Nechalas uniknout ho nepřítele!" Míkal mu odpověděla: "On mi vyhrožoval: Nech...
1. Samuel 19:18...David mezitím utíkal pryč, dorazil k Samuelovi do Rámy. Když mu pověděl o všem, co mu Saul udělal,...
1. Samuel 19:22...další posly, ale ti také začali prorokovat. Nakonec se tedy do Rámy vypravil sám. Došel k veliké...
1. Samuel 20:3...tohle přede mnou skrýval? Tak to není." David mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis...
1. Samuel 20:18...přísahu, neboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní. Všimnou si tvé...
1. Samuel 20:26...zasedl Abner. Davidovo místo zůstalo prázdné. Toho dne Saul neříkal nic, myslel si: Něco se mu asi...
1. Samuel 20:28...o svolení, aby směl do Betléma," odpověděl mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť prosím. Naše rodina koná ve...
1. Samuel 20:40...netušil. Jen Jonatan a David věděli, o co jde. Jonatan pak dal chlapci, který ho provázel, svou zbraň a...
1. Samuel 20:42...plakali, hlavně David. "Jdi v pokoji," řekl mu Jonatan. "Co jsme si v Hospodinově jménu přísahali, toho...
1. Samuel 21:6...pokud ale mládenci neměli nic se ženami." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani nedotkli - jako...
1. Samuel 21:7...i při běžné výpravě, tím spíše tedy dnes." A tak mu kněz dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, pouze...
1. Samuel 22:10...Nobu k Achimelechovi, synu Achitubovu. Ten seněm radil s Hospodinem a dal mu jídlo na cestu, dokonce mu...
1. Samuel 22:13...kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti m spikli - ty a Jišajův syn? Jak to, že jsi mu poskytl...
1. Samuel 22:21...Abiatar ale unikl. Uprchl k Davidovi a oznámil mu, že Saul povraždil Hospodinovy kněze. David na to...
1. Samuel 23:2... plení obilí na humnech." David se tedy ptal Hospodina: "Mám jít? Porazím Filištíny?" "Jdi," odpověděl...
1. Samuel 23:4...proti filištínským šikům?" David se tedy ptal Hospodina znovu a Hospodin mu odpověděl: "Vstaň a táhni na...
1. Samuel 23:14... David pak pobýval v pouštních úkrytech na horách pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho...
1. Samuel 23:15...Bůh mu ho nevydal do rukou. Když byl David v Choreši na poušti Zif, zjistil, že Saul vytáhl a usiluje mu...
1. Samuel 23:16...že Saul vytáhl a usiluje mu o život. Saulův syn Jonatan se tehdy vydal za Davidem do Choreše a pomohl mu...
1. Samuel 23:17...a pomohl mu najít sílu v Bohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula nenajde. Ty budeš kralovat...
1. Samuel 23:20...od Ješimonu. Nechť tedy král vytáhne, kdykoli se mu zlíbí, a my se postaráme, aby padl králi do rukou." Saul...
1. Samuel 24:2...se Saul vrátil z tažení proti Filištínům, bylo mu oznámeno: "David je právě v poušti En-gedi." Saul tedy...
1. Samuel 24:5...jeskyně ale seděl David se svými muži. Ti mu zašeptali: "Vidíš - to je ten den, o kterém ti říkal...
1. Samuel 25:2... David se pak rozhodl odejít na poušť Paran. V Maonu žil jeden člověk a ten měl hospodářství v Karmelu. Byl...
1. Samuel 25:12...se zpátky. Jakmile dorazili k Davidovi, vyřídili mu všechna Nábalova slova. David svým mužům řekl: "Každý si...
1. Samuel 25:21...říkal: "To jsem tedy na poušti hlídal všechen jeho majetek zbytečně - vůbec nic se mu neztratilo, a teď...
1. Samuel 25:22...dobrotu oplácí zlem. Bůh Davida potrestáještě mu přidá, jestli ze všech, kdo k Nábalovi patří,...
1. Samuel 25:24...Davidem na tvář a poklonila se k zemi. Padla mu k nohám a zvolala: "Je to jen vina, pane můj! Ale...
1. Samuel 25:35...jediný pacholek!" Potom od David přijal, co mu přinesla, a řekl : "Vrať se v pokoji domů. Uvidíš, že...
1. Samuel 25:36...tedy vrátila k Nábalovi. Ten právě doma pořádal hody. Hodoval jako král, cítil se skvěle a byl úplně opilý....
1. Samuel 25:37...vůbec nic. Teprve ráno, když Nábal vystřízlivělmu to všechno vyprávěla. V tu chvíli ho ranila mrtvice a on...
1. Samuel 26:9... Stačí jedna rána, druhá nebude potřeba." David mu ale odpověděl: "Neubližuj mu. Kdo může beztrestně...
1. Samuel 27:1...Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak Saul nechá a...
1. Samuel 27:6...služebník bydlet s tebou v královském městě?" Toho dne mu tedy Achiš dal Ciklag. Proto Ciklag patří ...
1. Samuel 28:2...mnou do války potáhneš i ty se svými muži." Ten mu odpověděl: "Pak tedy poznáš, co tvůj služebník dovede."...
1. Samuel 28:6...se celý chvěl strachy. Saul se tenkrát ptal Hospodina, ale ten mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze...
1. Samuel 28:7...skrze sny, ani skrze urim, ani skrze proroky. Nakonec tedy řekl svým služebníkům: "Najděte mi nějakou...
1. Samuel 28:9...ti řeknu." "Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na to ta žena. "Vymýtil věštce a duchaře ze země! To ...
1. Samuel 28:16... zavolal, abys mi poradil, co mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když se od tebe...
1. Samuel 28:21...Když ta žena přistoupila k Saulovi a viděla, jak je vyděšený, řekla mu: "Pohleď, tvá služebnice poslechla...
1. Samuel 29:3... Filištínští velitelé se ptali: "Co to tam je za Hebreje?" "To je přece David, sluha izraelského krále...
1. Samuel 29:4...co vytknout." Filištínští velitelé se ale na něj rozzlobili. "Pošli ho pryč," řekli mu, " se vrátí,...
1. Samuel 29:6...více!'" Achiš si tedy Davida zavolal a řekl mu: "Jakože je živ Hospodin, jsi spolehlivý a líbí se mi,...
1. Samuel 29:8...vládce nedráždil." "Co jsem provedl?" odpověděl mu na to David. "Co můžeš svému služebníku vytknout ode dne...
1. Samuel 29:9...svého krále a pána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro jsi jako Boží anděl, ale filištínští...
1. Samuel 30:11...vyčerpáni, než aby šli dál. Našli venku jakéhosi Egypťana a vzali ho k Davidovi. Dali mu něco k jídlu,...
1. Samuel 31:9... našli tam ležet Saula a jeho syny. Usekli mu hlavu, svlékli mu zbroj a poslali to po celé filištínské...
2. Samuel 1:5..." odpověděl muž. "Jak víš, že zemřel Sauljeho syn Jonatan?" zeptal se David mladíka, který mu to...
2. Samuel 1:10... ale život ještě neopouští.' A tak jsem šelněmu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění nepřežije....
2. Samuel 1:13... že padli mečem. Potom se David mladíka, který mu přinesl tu zprávu, zeptal: "Odkud že jsi?" "Jsem syn...
2. Samuel 1:14... "A to ses nebál vztáhnout ruku a zabít Hospodinova pomazaného?!" řekl mu na to David. Tehdy...
2. Samuel 1:16...sem, zabij ho!" A tak ho udeřil, zemřelJeště předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu!...
2. Samuel 2:1...zmařena zbroj válečná! Později se David ptal Hospodina: "Mám jít do některého judského města?" "Jdi,"...
2. Samuel 2:16...dvanácti Davidovým vojákům. Každý popadl svého protivníka za hlavu a vrazil mu do boku meč, takže padli...
2. Samuel 2:27...svým mužům, přestanou honit své bratry?" Joáb mu odpověděl: "Jako že je živ Hospodin, kdybys nepromluvil,...
2. Samuel 3:9...obviňovat kvůli téhle ženě? Bůh potrestáještě mi přidá, jestli se k Davidovi nezachovám podle toho,...
2. Samuel 3:16...od jejího manžela Paltiele, syna LajišovaJejí muž ale šel za a plakal celou cestu do Bachurim....
2. Samuel 3:23... Jakmile Joáb se vším svým vojskem dorazil, bylo mu oznámeno: "Za králem přišel Abner, syn Nerův, ale on ho...
2. Samuel 3:24..." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za tebou přišel Abner! Jak to, žes ho propustil...
2. Samuel 4:4...od doby tam pobývají dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy. Tenkrát, když z Jizreelu...
2. Samuel 4:7...ho do břicha a utekli. Když totiž vnikli do domu, spal na lůžku ve své ložnici. Ubodali ho k smrti,...
2. Samuel 5:14...synové a dcery. Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun,...
2. Samuel 5:19...a rozložili se v údolí Refaim, David se ptal Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do...
2. Samuel 5:23...a rozložili se v údolí Refaim. David se ptal Hospodina, a ten mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a...
2. Samuel 5:25... aby porazil vojsko Filištínů." David udělal, co mu Hospodin přikázal, a porážel Filištíny od Gibeonu po...
2. Samuel 7:1...pak celý život do smrti zůstala bez dětí.  Jednou, když se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu...
2. Samuel 7:14...a navěky upevním trůn jeho království.  mu budu otcem a on mi bude synem. Když pochybí, potrestám...
2. Samuel 9:1...a Pléťanů. Davidovi synové byli knížata.  Jednou se David zeptal: "Zůstal ještě někdo ze Saulova domu...
2. Samuel 9:3...služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl bych mu projevit...
2. Samuel 9:7...tvůj služebník!" odpověděl. "Neboj se," řekl mu David. "Kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci projevit...
2. Samuel 9:8...a budeš vždy jíst u mého stolu." Mefibošet se mu začal klanět. "Co je tvůj služebník?" říkal. "Proč se...
2. Samuel 9:9...psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbukdejšího Saulova sluhu, a řekl mu: "Všechno, co patřilo...
2. Samuel 10:2...nastoupil jeho syn Chanun. David si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho otec...
2. Samuel 10:11...Abišaje, aby je seřadil proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na...
2. Samuel 10:12... Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu zalíbí." Nato se Joáb...
2. Samuel 11:11...ses přece z výpravy. Proč nejdeš domů?" Uriáš mu odpověděl: "Boží truhla a Izrael s Judou zůstávají pod...
2. Samuel 11:14... David tedy ráno napsal dopis Joábovi a poslal mu ho po Uriášovi. V dopise psal: "Postavte Uriáše do...
2. Samuel 11:21...se z hradeb střílí? Kdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalova? Copak nezemřel, když na něj ta žena v Tebecu...
2. Samuel 11:22...tedy vyrazil, a když přišel k Davidovi, vylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal: "Nepřátelé podnikli protiútok...
2. Samuel 11:27... oplakávala ho. Jakmile doba truchlení skončila, David pro ni poslal a nechal si ji přivést domů....
2. Samuel 12:1...provedl, ale bylo v Hospodinových očích zlé.  Hospodin za Davidem poslal Nátana. Ten k němu přišel a řekl...
2. Samuel 12:13... před celým Izraelem!" "Zhřešil jsem proti Hospodinu!" řekl mu na to David. "Ano," odpověděl mu Nátan,...
2. Samuel 12:18...dnech pak dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil,"...
2. Samuel 12:21... požádal o pokrm a pojedl. "Co to děláš?" řekli mu jeho služebníci. "Dokud chlapec žil, postil ses a plakal...
2. Samuel 12:24...a miloval se s . Když pak porodila syna, dala mu jméno Šalomoun, Pokojný. Hospodin si ho zamiloval a...
2. Samuel 13:4... královský synu? Nesvěříš se mi?" vyptával se ho. "Miluji Támar, sestru mého bratra Abšaloma," prozradil...
2. Samuel 13:5...na lůžko a dělej, že jsi nemocný," poradil mu Jonadab. " se na tebe přijde podívat otec, řekneš mu:...
2. Samuel 13:6...u , abych se díval, a pak by krmila." Amnon si tedy lehl a dělal, že je nemocný. Když se na něj...
2. Samuel 13:7...poslal k Támar domů vzkaz: "Zajdi prosím do domu svého bratra Amnona a připrav mu jídlo." Támar tedy šla...
2. Samuel 13:9...těsto, uhnětla z něj srdíčka a upekla je. Potom mu je z pánve nabídla, ale Amnon odmítl jíst. " jdou...
2. Samuel 13:11... a donesla je Amnonovi do ložnice. Když mu je podávala, aby se najedl, zmocnil se a začal ji...
2. Samuel 13:25...král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichni. Byli bychom ti na obtíž." A ačkoli na něj naléhal, nechtěl jít, ale...
2. Samuel 13:39...v Gešuru, kde zůstal tři roky. Když král David konečně Amnonovu smrt oželel, začalo se mu po Abšalomovi...
2. Samuel 14:3...truchlí nad mrtvým. Půjdeš ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co říkat. A tak ta tekojská...
2. Samuel 14:13...něco?" zeptala se žena. "Mluv," přivolil. Tehdy mu řekla: "Proč ty sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu?...
2. Samuel 14:30..."Víte, že Joábovo pole sousedí s mým. na něm ječmen; jděte a zapalte mu ho." A tak Abšalomovi...
2. Samuel 14:32...ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za králem, aby ses ho zeptal,...
2. Samuel 14:33...raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom Abšaloma k sobě pozval, a ten k němu...
2. Samuel 15:2...a padesát mužů, kteří před ním běhali. Od časného rána stával u cesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo...
2. Samuel 15:4...se svým sporem nebo žalobou za mnou a bych mu zjednal právo." A když k němu někdo přistoupil, aby se...
2. Samuel 15:5...za mnou a bych mu zjednal právo." A kdyžněmu někdo přistoupil, aby se mu poklonil, Abšalom k němu...
2. Samuel 15:9...do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu.'" Král mu odpověděl: "Jdi v pokoji," a tak se Abšalom vypravil do...
2. Samuel 15:32...radu vniveč!" Když David dorazil na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se Bohu, hle - naproti mu...
2. Samuel 15:33... roucho roztržené a na hlavě hlínu. David mu řekl: "Když půjdeš se mnou, budeš mi břemenem. Když se...
2. Samuel 16:1...vstupoval Abšalom. Sotva David minul vrchol hory, hle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha, se...
2. Samuel 16:4...mého děda.'" " tedy všechen Mefibošetův majetek připadne tobě," řekl mu na to král. "Klaním se, můj...
2. Samuel 16:9...králi: "Proč tenhle chcíplý pes zlořečit mu pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?" Král však...
2. Samuel 16:10...mu srazit hlavu, ano?" Král však odpověděl: "Co je vám do toho, synové Ceruji, že mi zlořečí? Jestli mu...
2. Samuel 16:11...řekl: "Vždyť i můj vlastní syn mi usiluje o život, natožpak tento Benjamínec. Nechte ho, ...
2. Samuel 16:17..." žije král! žije král!" "Takhle se odvděčuješ svému příteli?" řekl mu Abšalom. "Proč jsi nešel s...
2. Samuel 16:18... "Proč jsi nešel s ním?" "To ne," odpověděl mu Chušaj. "Koho vyvolil Hospodin a celý tento izraelský...
2. Samuel 16:21...Achitofela: "Poraďte, co máme dělat." Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami svého otce, které tu...
2. Samuel 17:6...názor." Chušaj tedy přišel k Abšalomovi a ten mu řekl: "Toto navrhuje Achitofel. Máme se řídit jeho...
2. Samuel 17:28...z Lo-debaru, a s Barzilajem Gileádským z Rogelim mu tam přinesli lůžka a přikrývky, misky a džbány s pšenicí...
2. Samuel 18:18...rozutekl, každý tam, odkud přišel. Abšalom si ještě za svého života nechal v Královském údolí postavit...
2. Samuel 18:20...jej Hospodin obhájil před jeho nepřáteli." Ten mu ale namítl: "Dnes bys nebyl vítaným poslem. Můžeš...
2. Samuel 18:28..." "Pokoj!" pozdravil Achimaac krále a poklonil se mu k zemi. Potom řekl: "Požehnán buď Hospodin,...
2. Samuel 18:30... co to bylo." "Postav se tamhle na stranu," řekl mu král. Poodešel tedy a postavil se stranou. Vtom dorazil...
2. Samuel 19:23...Vždyť zlořečil pomazanému Hospodinovu!" "Co je vám do toho, synové Ceruji?" odpověděl mu David. "To mi...
2. Samuel 19:27...můj, králi, můj sluha oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla, nasednu na něj a pojedu s králem!'...
2. Samuel 19:33...ním rozloučil. Barzilaj byl velmi starý, bylo mu osmdesát let. To on se o krále staral během jeho pobytu...
2. Samuel 19:40...svými lidmi překročil Jordán. Políbil Barzilaje, požehnal mu a on se vrátil domů. Král pak pokračoval do...
2. Samuel 20:10... nesledoval meč v Joábově druhé ruce. Joáb ho jím bodl do břicha, mu vyhřezly vnitřnosti na zem....
2. Samuel 21:4... abyste dobrořečili Hospodinovu dědictví?" Gibeonci mu odpověděli: "Nemáme právo žádat od Saula a jeho...
2. Samuel 21:5... o co si řeknete," prohlásil král. Odpověděli mu: "Za toho muže, který nás chtěl zničit a vyhubit z...
2. Samuel 23:10... a tak vytáhli také Izraelci; tehdy vstal a pobíjel Filištíny, mu ruka ztuhla, že nemohl pustit meč. Lid...
2. Samuel 23:21... když napadl sníh. Jindy šel a zabil Egypťana jen s holí v ruce. Egypťan vypadal hrozivě, byl ozbrojen...
2. Samuel 23:23...byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. David mu svěřil svou tělesnou stráž. Ke Třicítce patřili: Asael,...
2. Samuel 24:13...a ten ti dám." Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být...
2. Samuel 24:22... aby se ta rána mezi lidem zastavila." Aravna mu řekl: "Jen si můj královský pán vezme a obětuje, co...
1. Královská 1:2...Nemohl se zahřát, ani když ho přikrývali pláštiJeho dvořané mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana...
1. Královská 1:17...si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal při Hospodinu, svém...
1. Královská 1:23...s králem, když vtom přišel prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan," ohlásili králi. Když Nátan...
1. Královská 1:43... jistě neseš dobré zprávy." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pán, král David, ustanovil za krále...
1. Královská 1:52...nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z hlavy ani vlásek....
1. Královská 1:53...se však na něm něco zlého, zemře." S tím ho Šalomoun nechal odvést od oltáře. Adoniáš pak přišel a...
1. Královská 2:8...bratrem Abšalomem. Hle, máš u sebe také Šimeiho, syna Gerova, Benjamínce z Bachurim. Tenkrát, když jsem...
1. Královská 2:19...s králem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a vykročil vstříc,...
1. Královská 2:36...ustanovil Sádoka. Potom král poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v Jeruzalémě a bydli v něm....
1. Královská 2:42...z Jeruzaléma do Gatu a zase se vrátil, dal si ho zavolat a řekl mu: "Nezapřísahal jsem při Hospodinu?...
1. Královská 3:3...chrám jménu Hospodinovu. Šalomoun miloval Hospodina a řídil se vším, co mu přikázal jeho otec David,...
1. Královská 3:5...Šalomoun obětoval na tisíc zápalných obětíJednou v noci se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin....
1. Královská 3:6...Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mu otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně...
1. Královská 3:11...se líbilo, že Šalomoun žádal právě o to. Bůh mu řekl: "Protože jsi žádal právě o to - nežádal jsi dlouhý...
1. Královská 3:24...Tehdy král rozkázal: "Přineste mi meč." Přinesli mu tedy meč. "Rozsekněte to živé dítě vedví," řekl král....
1. Královská 5:1...Ti všichni Šalomounovi přinášeli dary a sloužili mu po celý jeho život. Denní dávka potravin pro Šalomounův...
1. Královská 5:9...Šalomouna nesmírnou moudrostí a důvtipem a dal mu tolik rozumu, jako je písku na břehu moře. Šalomounova...
1. Královská 5:17...víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na všech...
1. Královská 5:26... To pak Šalomoun dával Chíramovi rok co rokHospodin dal Šalomounovi moudrost, jak mu slíbil. Mezi...
1. Královská 7:1...vlastní palác ovšem stavěl třináct let - tak dlouho mu trvalo dokončit celý palác. Vystavěl si palác zvaný...
1. Královská 8:18...postavit chrám jménu Hospodina, Boha IzraeleHospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu...
1. Královská 8:32...své služebníky tak, abys viníka označil za vinného a odplatil mu jeho skutky, a spravedlivého abys...
1. Královská 9:2... co si přál. Šalomounovi se tehdy znovu ukázal Hospodin, tak jako se mu předtím ukázal v Gibeonu. Hospodin...
1. Královská 9:3... tak jako se mu předtím ukázal v GibeonuHospodin mu řekl: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou...
1. Královská 9:11...let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun týrskému králi Chíramovi dvacet měst v galilejském kraji za to,...
1. Královská 9:12...se tedy vypravil z Týru, aby si ta města, která mu dal Šalomoun, prohlédl. Ale nelíbila se mu. Řekl: "Cos...
1. Královská 10:6...chrámu, byla naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé...
1. Královská 10:24...všechny krále světa. Ti všichni se ucházeli o přije u Šalomouna, aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do...
1. Královská 10:25...moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předměty, oděvy, zbraně...
1. Královská 11:3... Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdce. Když zestárl,...
1. Královská 11:4...ženy mu odvrátily srdce. Když zestárl, odvrátily mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele...
1. Královská 11:9...ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a oběťmiHospodin se na Šalomouna rozhněval, protože se jeho srdce...
1. Královská 11:10...Boha Izraele, který se mu dvakrát ukázal. Ačkoli mu výslovně zakázal následovat cizí bohy, Šalomoun...
1. Královská 11:18...Midián pokračovali do Paranu, kde přibrali další muže, a dorazili do Egypta k egyptskému vládci faraonovi....
1. Královská 11:19...i pozemky. Farao si Hadada oblíbil natolik, že mu dal za manželku sestru své ženy, sestru Jejího...
1. Královská 11:20...Veličenstva Tachpenes. Tachpenesina sestra mu porodila syna Genubata a Tachpenes ho odchovala ve...
1. Královská 11:22...u schází, že chceš odejít do své země?" řekl mu farao. "Nic mi neschází," odpověděl, "ale přesto ...
1. Královská 11:28...mezeru v hradbách města svého otce DavidaJeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun všiml, jak...
1. Královská 11:34... jako to dělal jeho otec David. Celé království mu ale z ruky nevezmu. Nechám ho vládnout po celý jeho...
1. Královská 12:3...Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým...
1. Královská 12:7...Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako služebník lidu," řekli mu, "pokud jim vyhovíš a...
1. Královská 12:8...laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s...
1. Královská 12:10... které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteříním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají:...
1. Královská 12:13...mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě, nedbaje na radu, kterou mu dali starci. Odpověděl jim podle rady...
1. Královská 13:4...a popel na něm se rozsype!" Jakmile král Jeroboám uslyšel, co Boží muž zvolal k betelskému oltáři,...
1. Královská 13:11...než kudy do Bet-elu přišel. V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu o všem...
1. Královská 13:12... zeptal se jich: "Kterou cestou šel?" Synové mu ukázali cestu, kterou ten Boží muž, příchozí z Judska,...
1. Královská 13:13... "Osedlejte mi osla," řekl nato svým synům. Když mu ho osedlali, nasedl na něj a vypravil se za Božím mužem....
1. Královská 13:15...zeptal se ho. "Ano," odpověděl. "Pojď ke m domů a najez se," řekl mu. Boží muž ale odpověděl:...
1. Královská 13:18...jsi přišel.'" "I jsem prorok jako ty," řekl mu na to. "Na Hospodinův rozkaz ke mně promluvil anděl:...
1. Královská 13:23...nebude pochováno v hrobě tvých otců!" Když Boží muž dojedl a dopil, osedlal mu ten prorok, který ho přivedl...
1. Královská 14:4...a jdi za ním. On ti oznámí, co bude s chlapcem." Jeroboámova žena udělala, jak řekl. Vypravila se do Šíla a...
1. Královská 14:5... Achiáš neviděl, oči mu pro stáří nesloužilyHospodin mu ale řekl: "Hle, přichází Jeroboámova žena, aby...
1. Královská 14:11...hnoje zametá brána, vymetu jeho dům dočista. Kdo Jeroboámovi zemře ve městě, toho psi sežerou; kdo mu zemře...
1. Královská 15:18...stříbro i zlato, které zbylo v pokladnicích Hospodinova chrámu a v pokladnicích královského paláce,...
1. Královská 16:4... syna Nebatova: Kdo Baašovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci...
1. Královská 16:11...na královský trůn, vyhubil celý Baašův dům. Neponechal mu jediného pacholka, žádného příbuzného ani...
1. Královská 16:31...očích horší zlo než všichni před ním. Jako by mu nestačilo držet se hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal...
1. Královská 17:6...potoka Kerít na protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po...
1. Královská 17:12...: "Přines mi prosím také kousek chleba." Na to mu odpověděla: "Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani...
1. Královská 18:7...druhým. Obadiáš šel svou cestou a hle - naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho Obadiáš poznal, padl před ním na...
1. Královská 18:8...ty, můj pane, Eliáši?" zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem...
1. Královská 18:15...pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť zabije!" Eliáš mu odpověděl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož...
1. Královská 18:16...mu ukážu." Obadiáš se tedy vydal za Achabem, aby mu to oznámil. Achab ihned vyrazil Eliášovi naproti. "To...
1. Královská 18:18...ho uviděl. " Izraeli neškodím," odpověděl mu Eliáš. "To děláš ty a dům tvého otce, protože opouštíte...
1. Královská 18:21...Karmel. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li...
1. Královská 18:44...moře stoupá obláček, ne větší než dlaň." Tehdy mu Eliáš řekl: "Jdi vyřídit Achabovi: Zapřáhni a jeď, než...
1. Královská 19:5..." Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a jez!" Rozhlédl se tedy a...
1. Královská 19:7...a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehlHospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé....
1. Královská 19:11...jen , ale i teď chtějí připravit o život." On mu řekl: "Vystup na horu a postav se před Hospodina,...
1. Královská 19:15...o život." "Vrať se, odkud jsi přišel," řekl mu Hospodin, "a pokračuj dál k Damašské poušti. tam...
1. Královská 19:20... Elíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. "Jenom políbím otce a matku," volal za ním, "a hned půjdu za...
1. Královská 20:4...ženy a nejlepší děti patří mně." Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti i...
1. Královská 20:7...a řekl jim: "Sami vidíte, že ten člověk chce jen škodit. Když si ke mně poslal pro ženy a děti i pro...
1. Královská 20:8...a zlato, neodmítl jsem mu to." "Neposlechni ho!" radili mu stařešinové i všichni ostatní. "Nepodvoluj...
1. Královská 20:10..." S touto odpovědí pak poslové odešli. Ben-hadad mu na to vzkázal: " bohové potrestají a ještě mi...
1. Královská 20:11...z mých mužů nabral aspoň trochu!" Izraelský král mu nechal vyřídit: " se ten, kdo zbroj obléká, nechlubí...
1. Královská 20:22...a způsobil Aramejcům hroznou porážku. K izraelskému králi tehdy přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdi,...
1. Královská 20:31...ale uprchl a schoval se v nejzazším pokojíkuJeho služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu...
1. Královská 20:32...a s hlavami ovázanými provazem přišli k izraelskému králi a řekli mu: "Tvůj služebník Ben-hadad prosí: Daruj...
1. Královská 20:34...vyšel a on ho pozval k sobě do vozu. Ben-hadad mu tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec vzal...
1. Královská 20:36...svému příteli: "Zbij !" On ale odmítl, a tak mu řekl: "Protože jsi neposlechl Hospodina, půjdeš ode...
1. Královská 20:37...něj, potkal ho lev a zabil ho. Vyhledal tedy jiného muže a řekl mu: "Zbij !" A on ho zbil a poranil....
1. Královská 20:40...stříbra.' Tvůj služebník se pak zabýval tímoním, a ten muž se ztratil." Izraelský král mu odpověděl:...
1. Královská 20:42...izraelský král poznal, že patří k prorokům. Poté mu řekl: "Tak praví Hospodin: Protože jsi nechal odejít...
1. Královská 21:4..." Achab se vrátil domů mrzutý a nevrlý, protože mu Nábot Jizreelský řekl: "Své otcovské dědictví ti nedám!"...
1. Královská 21:6..."Ale, mluvil jsem s Nábotem Jizreelským. Říkám mu: ‚Prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli chceš,...
1. Královská 21:7...jinou.' Jenže on na to: ‚Tu vinici ti nedám!'" Jeho žena Jezábel mu řekla: "No tak, jsi přece král Izraele...
1. Královská 21:19... Hle, je na vinici, kterou přišel zabrat. Řekni mu: ‚Toto praví Hospodin: Vraždil jsi a teď ještě zabíráš?'...
1. Královská 21:24...okolí.' Kdo Achabovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci...
1. Královská 22:4...o Rámot-gileád?" "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví!"...
1. Královská 22:13...vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajášemu tedy radil: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž...
1. Královská 22:17...jménu neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách...
1. Královská 22:25...aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš. Nato...
1. Královská 22:27...a princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu,...
1. Královská 22:54...svedl Izrael k hříchu. Sloužil Baalovi, klal se mu a popouzel Hospodina, Boha Izraele, přesně jako...
2. Královská 1:6...ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi,...
2. Královská 1:9...je Eliáš Tišbejský!" řekl král. Poslal tedy na něj velitele s padesáti vojáky. Eliáš seděl na vrcholu hory...
2. Královská 1:11...pohltil velitele i s jeho padesáti. Král tedy na něj poslal dalšího velitele s padesáti vojáky. Ten za ním...
2. Královská 1:16...se ho." A tak vstal a šel s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, aby...
2. Královská 2:3...přišli za Elíšou proročtí učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. " vím,...
2. Královská 2:4...řekli mu. " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin posílá do Jericha."...
2. Královská 2:5...!" A tak šli do Jericha. Proročtí učedníciJericha přišli za Elíšou a řekli mu: "Víš, že Hospodin ti...
2. Královská 2:6...tvého pána?" " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin posílá k Jordánu."...
2. Královská 2:10...odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou věc," řekl mu Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat, tvá...
2. Královská 2:15...spočinul na Elíšovi!" řekli proročtí učedníciJericha, kteří stáli opodál. Vyrazili mu naproti a klaněli...
2. Královská 2:20..."Přineste mi novou mísu a dejte do sůl." Když mu to přinesli, šel k vodnímu prameni a vhodil do něj sůl...
2. Královská 2:23...do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostci, posmívali se mu a pokřikovali na něj:...
2. Královská 3:13...a edomským králem za ním. Elíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého...
2. Královská 3:14...svolal, aby nás vydal do rukou Moábcům." Elíša mu na to řekl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož...
2. Královská 4:10...tudy často chodí, je určitě Boží světec. Pojďme mu na střeše postavit pokojík. Dáme mu tam postel, stůl,...
2. Královská 4:13...o tobě zmínit u krále nebo u velitele vojska?" Ona mu však odpověděla: "Žiju si spokojeně mezi svými." "Co...
2. Královská 4:15...je starý," odpověděl Gehazi. "Zavolej ji," řekl mu. A tak ji zavolal, a když stanula ve dveřích, Elíša ...
2. Královská 4:23...za Božím mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní ani...
2. Královská 4:27..."Dobře," odpověděla. Když ale došla nahoru k Božímu muži, vrhla se k zemi a objala mu nohy....
2. Královská 4:31...nepohnul. Vrátil se tedy Elíšovi naproti a řekl mu: "Chlapec se nevzbudil." Když Elíša vešel do domu,...
2. Královská 4:37..."Tady máš svého syna." Vešla dovnitř, padla mu k nohám a klaněla se mu k zemi. Pak vzala syna a...
2. Královská 5:4...zbavil." Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské země říkala. "Vydej se na...
2. Královská 5:8...- zjevně si proti mně hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho,...
2. Královská 5:10...a zastavil se u vchodu do Elíšova domu, Elíša mu po svém poslu vzkázal: "Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu...
2. Královská 5:13...byl očištěn?" S tím se otočil a rozčilen odjelJeho služebníci ale přistoupili a řekli mu: "Otče, kdyby ti...
2. Královská 5:14... a budeš čistý." A tak sestoupil a sedmkrát se ponořil v Jordánu, jak mu Boží muž řekl, a jeho tělo se...
2. Královská 5:19...služebníku odpustí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Elíša. Ještě ani nebyl daleko, když si Gehazi, mládenec...
2. Královská 5:21...za Námanem. Jakmile si Náman všiml, že za ním běží, vystoupil z vozu a šel mu vstříc. "Je všechno v...
2. Královská 5:26...nikam." "Copak jsem tam v duchu nebyl, když ten muž vystoupil z vozu a šel ti vstříc?" řekl mu na to Elíša....
2. Královská 6:6... "byla vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal se Boží muž. Když mu to místo ukázal, Elíša usekl kus dřeva, hodil...
2. Královská 6:10..." Izraelský král pak na to místo, o kterém mu Boží muž řekl, poslal varování, si tam dávají pozor....
2. Královská 6:16...Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj se," odpověděl mu. "S námi jich je víc než s nimi." Pak se Elíša modlil:...
2. Královská 6:17...jich je víc než s nimi." Pak se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu oči, vidí." Hospodin mládenci...
2. Královská 6:28... král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla: ‚Dej sem svého syna....
2. Královská 6:32... Ten zatím seděl doma se stařešiny IzraeleJeště než k němu královský posel dorazil, řekl jim: "Vidíte...
2. Královská 7:13... zajmeme je živé a vpadneme dovnitř!'" Na to mu jeden z jeho dvořanů odpověděl: "Co kdybychom vyslali...
2. Královská 7:19...a stejně tak míra jemné mouky." Králův pobočník mu tehdy namítl: "Hospodin otevírá nebeské průduchy, ale...
2. Královská 8:6...vzkřísil!" Král se hned začal vyptávatona mu vše vyprávěla. Potom přidělil jednoho ze svých...
2. Královská 8:7...Aramejský král Ben-hadad byl totiž nemocen. Když mu oznámili, že přichází Boží muž, poručil král Chazaelovi:...
2. Královská 8:9...u něj Hospodina, jestli se uzdravím." Chazael se mu tedy vydal naproti a vzal s sebou dary - čtyřicet...
2. Královská 8:10...Ben-hadad, a ptá se: Uzdravím se?" "Ano, jdi mu říct, že se uzdraví," odpověděl Elíša. "Hospodin mi ale...
2. Královská 8:13... nemluvňata utlučeš a těhotné rozpářeš." "Co je tvůj služebník?" řekl na to Chazael. "Pouhý pes! Jak by...
2. Královská 8:15... že se určitě uzdravíš," odpověděl Chazael. Druhého dne pak vzal pokrývku, namočil ji do vody a držel mu ji...
2. Královská 8:19... co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu zničit,...
2. Královská 8:21...proti judské nadvládě a ustanovil si králeJehoram proto vytáhl se všemi svými vozy do Caíru. Edomci...
2. Královská 9:1... syna Achabova, navštívil. Prorok Elíša zavolal jednoho z prorockých učedníků a řekl mu: "Přepásej se,...
2. Královská 9:3...do nejzazšího pokojíku. Tam vezmi nádobku s olejem, vylij mu ji na hlavu a řekni: ‚Tak praví Hospodin:...
2. Královská 9:5... Když tam dorazil, probíhala právě porada vojevůdců. "Mám pro tebe slovo, veliteli," řekl mládenec....
2. Královská 9:6...tebe, veliteli!" řekl mu. A tak vstal a šelním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejem a řekl mu: "Tak...
2. Královská 9:21..." "Zapřahej!" rozkázal na to Joram. Zapřáhl mu tedy vůz a izraelský král Joram vyrazil. Také judský...
2. Královská 9:24...na Achaziáše: "Achaziáši, zrada!" Vtom ale Jehu napjal luk a zasáhl Jorama mezi lopatky, takže mu šíp...
2. Královská 9:36...lebku, nohy a ruce. Když se vrátili a oznámili mu to, odpověděl: "Tak znělo slovo Hospodinovo skrze jeho...
2. Královská 10:15... Nikoho neušetřil. Cestou odtud narazil na Jonadaba, syna Rechabova, který ho přicházel pozdravit. "Jsi...
2. Královská 10:18... přesně jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Pak Jehu shromáždil všechen lid a promluvil k nim: "Achab...
2. Královská 11:12... Potom k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za...
2. Královská 13:15..."Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" Elíša mu řekl: "Přines luk a šípy." Když je přinesl, Elíša mu...
2. Královská 13:16..."Přines luk a šípy." Když je přinesl, Elíša mu řekl: "Polož ruku na luk." A když to udělal, Elíša...
2. Královská 13:17...své ruce na ruce královy. "Otevři okno na východ," řekl mu Elíša, a když je otevřel, řekl mu: "Střel!"...
2. Královská 13:18...ho rozdrtíš." Potom řekl: "Vezmi šípy." Když je vzal, Elíša mu řekl: "Udeř jimi o zem! Izraelský král...
2. Královská 14:26...Jonáše, syna Amitajova, proroka z Gat-cheferuHospodin viděl trpké trápení Izraele, že je konec s pánem i...
2. Královská 15:16...tenkrát vytáhl z Tirsy, přepadl Tipsach, a když mu odmítli otevřít, vybil celé to město i okolí a všechny...
2. Královská 15:19... Do země pak přitáhl asyrský král Pul a Menachem mu odevzdal 1 000 talentů stříbra, aby získal jeho podporu...
2. Královská 16:16...s tím bronzovým oltářem, si ještě rozmyslím." A kz Uriáš udělal všechno přesně tak, jak mu Achaz přikázal....
2. Královská 17:3...ne tak jako izraelští králové před ním. Napadl ho asyrský král Šalman-assar. Hošea byl totiž jeho vazalem...
2. Královská 18:4...správné, přesně jako kdysi jeho otec David. To on odstranil obětní výšiny, rozbil posvátné sloupy a...
2. Královská 18:7...přikázání, která Hospodin vydal Mojžíšovi, a Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, se mu dařilo....
2. Královská 18:15...300 talentů stříbra a 30 talentů zlata. Ezechiáš mu odevzdal všechno stříbro, které se našlo v Hospodinově...
2. Královská 18:36...vysvobodil Jeruzalém?" Lid mlčel. Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte...
2. Královská 18:37...k Ezechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš...
2. Královská 19:3... poslal k proroku Izaiášovi, synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení,...
2. Královská 20:1...syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, ho navštívil a řekl...
2. Královská 22:9...v četl. Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali stříbro uložené v...
2. Královská 23:17...to všechno předpověděl. Král se zeptal: "Čí je ten náhrobek, který tu vidím?" Místní mu odpověděli: "To...
2. Královská 23:35...Egypta, kde zemřel. Protože Joakim odváděl faraonovi stříbro a zlato, musel zemi zdanit. Kvůli faraonovu...
2. Královská 25:5...v obležení. Král prchal k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za ním. Když ho pak na jerišské...
2. Královská 25:7...rozsudek: Cidkiášovi před očima popravili jeho syny, pak mu vyloupli oči, spoutali ho bronzovými...
2. Královská 25:28...judského krále Joakina a propustil ho z vězeníJednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší než...
1. Letopisů 2:3...Benjamín, Neftalí, Gád, Ašer. Synové Judovi: ErOnan a Šela - tito tři se mu narodili z dcery Šuy...
1. Letopisů 2:4...ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřítJeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha....
1. Letopisů 2:19... Když Azuba zemřela, Káleb si vzal Efratu a ta mu porodila Chura. Chur zplodil Uriho a Uri zplodil...
1. Letopisů 2:21...zplodil Uriho a Uri zplodil Becaleela. Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira,...
1. Letopisů 2:24...vše byli synové Machira, otce Gileádova. Po Checrono smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a...
1. Letopisů 2:29...manželka se jmenovala Abihajil a porodila mu Achbana a Molida. Synové Nádabovi byli: Seled a Apajim....
1. Letopisů 2:35... Měl však egyptského otroka jménem Jarcha a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje....
1. Letopisů 3:1...Chamáta. Toto jsou synové Davidovi, kteří se mu narodili v Hebronu: prvorozený Amnon z Achinoam...
1. Letopisů 3:4...Jitream, syn jeho ženy Egly. Těchto šest se mu narodilo v Hebronu, kde kraloval sedm let a šest měsíců....
1. Letopisů 3:5...třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě. Tam se mu narodili: Šamua, Šobab, Nátan a Šalomoun. Matkou těchto...
1. Letopisů 3:6...čtyř byla Bat-šeba, dcera Amielova. Narodilo se mu tam ještě dalších devět: Jibchar, Elišua, Elpelet, Nogah...
1. Letopisů 4:6...Tekoje, měl dvě manželky: Chelu a Naaru. Naara mu porodila Achuzama, Chefera, Temniho a Achaštariho - ti...
1. Letopisů 4:7...- ti všichni jsou synové Naary. Chela mu porodila Cereta, Jicchara a Etnana. Koc zplodil Anuba,...
1. Letopisů 4:10...Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila od zlého, abych neměl trápení!" A Bůh mu dal, žádal. Kelub,...
1. Letopisů 4:17...Zif, Zifa, Tirja a Asarel. Synové EzryJeter, Mered, Efer a Jalon. Meredova žena Bitja mu porodila...
1. Letopisů 6:24... syna Leviho, syna Izraelova. Po pravici mu stál jeho bratr Asaf, syn Berechiáše, syna Šimeova, syna...
1. Letopisů 7:14...jsou potomci Bilhy. Synové Manasesovi: Asrieljehož mu porodila jeho aramejská družka. Porodila také...
1. Letopisů 7:23...se svou ženou, ta počala, porodila synaon mu dal jméno Beria, Neštěstí, protože do jeho domu...
1. Letopisů 8:8... Poté, co Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baaru, narodili se mu v moábském kraji synové. Se svou...
1. Letopisů 11:10...ním. Toto jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle...
1. Letopisů 11:23... lva, tenkrát, když napadl sníh. Srazil také toho egyptského obra pět loktů vysokého. Egypťan měl v ruce...
1. Letopisů 12:1...ti, kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k...
1. Letopisů 14:1...s cedrovým dřevem a také zedníky a tesaře, aby mu postavili palác. Tehdy David poznal, že ho Hospodin...
1. Letopisů 14:4...syny a dcery. Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun,...
1. Letopisů 14:10...ptal Boha: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin. "Vydám ti je...
1. Letopisů 14:14...do toho údolí. David se znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a vytáhni proti nim od...
1. Letopisů 14:16...aby porazil vojsko Filištínů." David učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak poráželi filištínské vojsko od...
1. Letopisů 15:2...truhlu nesmí nést nikdo kromě levitů, neboť je Hospodin vyvolil, aby nosili Truhlu Hospodinovu a...
1. Letopisů 16:9... jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte o všech jeho zázracích! Jeho...
1. Letopisů 16:29...plémě, vzdejte Hospodinu slávu i moc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, přineste dary, před něj...
1. Letopisů 17:2..." "Udělej vše, co máš na srdci," odpověděl mu Nátan. "Bůh je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží...
1. Letopisů 17:13...mi postaví dům a navěky upevním jeho trůn.  mu budu otcem a on mi bude synem. Svou laskavost od něj...
1. Letopisů 17:25... před tebou upevněn! Bože můj, ty jsi svému služebníku prozradil, že mu zbuduješ dům. To proto tvůj...
1. Letopisů 19:2...místo nastoupil jeho syn. David si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho otec...
1. Letopisů 19:12...Abišaje, aby nastoupili proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na...
1. Letopisů 19:13... Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu zlíbí." Nato se Joáb...
1. Letopisů 19:19...Šofacha. Když Hadad-ezerovi vazalové viděli, že je Izrael porazil, uzavřeli s Davidem mír a poddali se mu....
1. Letopisů 21:6...čítal 470 000 bojeschopných mužů. Joáb ale mezi  nezapočítal Leviho a Benjamína, protože se mu králův...
1. Letopisů 21:11...ten ti dám.'" Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Tak praví Hospodin - ‚Vyber si: tři roky hladu, tři...
1. Letopisů 21:19...mlatu Aravny Jebusejského." David poslechl, co mu Gád v Hospodinově jménu vyřídil, a šel. Aravna, který...
1. Letopisů 21:23... Prodej mi ho za plnou cenu." "Vezmi si ho," odpověděl mu Aravna. "Jen můj královský pán udělá,...
1. Letopisů 21:24..." "To ne," řekl na to král Aravnovi. "Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvého. Přece mu...
1. Letopisů 21:26...600 šekelů zlata. Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Vzýval...
1. Letopisů 22:5...dřeva). David si řekl: "Můj syn Šalomoun je mladý a nezkušený, a ten dům, který se vystavět...
1. Letopisů 22:6...před smrtí vykonal mnoho příprav. Potom si svého syna Šalomouna zavolal a přikázal mu, aby vystavěl dům...
1. Letopisů 22:9...dům mému jménu. Narodí se ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel...
1. Letopisů 22:10... neboť za jeho dnů dám Izraeli pokoj a mír. To on postaví dům mému jménu. Bude mi synem a mu budu otcem...
1. Letopisů 23:13...Hebron a Uziel, celkem čtyři. Synové Amramovi: Áron a Mojžíš. Áron a jeho synové byli odděleni, aby navěky...
1. Letopisů 23:30...a odměřování. Každé ráno a večer měli stát před Hospodinem a vzdávat mu díky a chválu stejně jako při všech...
1. Letopisů 24:19...Delajáš, čtyřiadvacátý: Maaziáš. To je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v...
1. Letopisů 25:5...Machaziot. Ti všichni byli synové králova vidoucího Hemana. Bůh mu zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a tak mu...
1. Letopisů 26:5... šestý Amiel, sedmý Isachar, osmý Peuletaj. (Bůh mu totiž požehnal.) Jeho synu Šemajášovi se narodili synové...
1. Letopisů 28:6... Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a mu...
1. Letopisů 28:9... A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin...
1. Letopisů 28:18...mísy, pro kadidlový oltář určil váhu přetaveného zlata. Předal mu také předlohu Trůnu, totiž zlatých...
1. Letopisů 29:23...vůdce a Sádoka za kněze. Tak Šalomoun dosedl na Hospodinův královský trůn namísto svého otce Davida. Vše se...
2. Letopisů 1:7...tisíc zápalných obětí. noci se Šalomounovi zjevil Bůh a řekl mu: "Žádej o cokoli a dám ti to."...
2. Letopisů 2:5...všechny bohy. Kdo by však dokázal postavit dům Tomu, jehož nemohou obsáhnout nebesa, ba ani nebesa nebes? A...
2. Letopisů 6:8...postavit chrám jménu Hospodina, Boha IzraeleHospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu...
2. Letopisů 6:23... co zaslouží za své skutky, a spravedlivého abys ospravedlnil a odplatil mu za jeho spravedlnost....
2. Letopisů 7:12... se zdařilo. Tehdy se Šalomounovi v noci ukázal Hospodin a řekl mu: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu. Vyvolil...
2. Letopisů 8:6...zkrátka cokoli se Šalomounovi zachtělo, co se mu zlíbilo postavit, v Jeruzalémě, v Libanonu anebo...
2. Letopisů 8:18...Eilatu na mořském pobřeží v edomské zemi. Chíram mu po svých zkušených námořnících poslal lodě a jeho...
2. Letopisů 9:5...chrámu, byla naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé...
2. Letopisů 9:23...všechny krále světa. Ti všichni se ucházeli o přije u Šalomouna, aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do...
2. Letopisů 9:24...moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předměty, oděvy, zbraně...
2. Letopisů 10:3...Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým...
2. Letopisů 10:7...Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se k lidu zachováš dobrotivě," řekli mu, "pokud k nim budeš přívětivý a...
2. Letopisů 10:8...laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s...
2. Letopisů 10:10... které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteříním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají:...
2. Letopisů 11:19... a Abihaily, dcery Eliaba, syna Jišajova. Ta mu porodila Jeuše, Šemariáše a Zahama. Po si vzal Maaku,...
2. Letopisů 11:20... Po si vzal Maaku, dceru Abšalomovu. Ta mu porodila Abiáše, Ataje, Zizu a Šelomita. Rechoboám...
2. Letopisů 13:11...levité. Ráno co ráno a večer co večer přinášejí Hospodinu dým zápalných obětí a vonného kadidla....
2. Letopisů 14:5...žila v míru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opev města. Nikdo proti němu v těch letech neválčil, neboť...
2. Letopisů 14:9...a třemi sty vozy a pronikl k Mareše. Asa mu vytáhl naproti. Když se sšikovali k bitvě v údolí Cefata...
2. Letopisů 16:2... Asa proto vynesl stříbro a zlato z pokladnic Hospodinova chrámu i královského paláce a poslal je k...
2. Letopisů 16:7...z toho vystavěl Gebu a Micpu. V době k judskému králi Asovi přišel vidoucí Chanani a řekl mu: "Protože...
2. Letopisů 16:9...na Hospodina, a tak ti je vydal do rukouHospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty,...
2. Letopisů 17:5...a narozdíl od Izraele se řídil jeho příkazyHospodin mu dal království pevně do rukou a celé Judsko...
2. Letopisů 17:11...Hospodina, takže s Jošafatem nikdo nebojoval. Dokonce i Filištíni přinášeli Jošafatovi předepsanou daň ve...
2. Letopisů 18:3...ptal se izraelský král Achab judského krále Jošafata. "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat...
2. Letopisů 18:12...vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajášemu říkal: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž...
2. Letopisů 18:16...Hospodinově neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách...
2. Letopisů 18:24...aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš." Nato...
2. Letopisů 18:26...synu Joašovi. Řeknete: ‚Takto praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu,...
2. Letopisů 18:31...potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je izraelský král." Obklíčili ho tedy, aby ho napadli. Když...
2. Letopisů 19:2...se vracel domů do Jeruzaléma v pokoji. Vyšel mu ale vstříc vidoucí Jehu, syn Chananiho, a oslovil ho:...
2. Letopisů 20:18...nim a Hospodin bude s vámi!" Nato se Jošafat sklonil tváří k zemi a celý Juda i obyvatelé Jeruzaléma padli...
2. Letopisů 20:30... Jošafatovo království pak žilo v míru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran. Jošafat se...
2. Letopisů 21:12...a spolu s nimi strhl i Judu. Od proroka Eliáše mu proto přišel dopis: "Tak praví Hospodin, Bůh tvého otce...
2. Letopisů 21:17...sousedící s Habešany. Vytáhli proti Judsku, pronikli obranou a pobrali všechno jmění, které našli v...
2. Letopisů 21:19...chorobou. Po dlouhé době, téměř po dvou letechmu kvůli nemoci vyhřezla střeva, takže zemřel v hrozných...
2. Letopisů 23:11...levé straně, u oltáře před chrámem. Jojadajeho synové pak přivedli králova syna, vložili mu na hlavu...
2. Letopisů 24:3... co je v Hospodinových očích správné. Jojada mu našel dvě manželky a on s nimi měl syny a dcery. Po...
2. Letopisů 24:22... Král Joaš nepamatoval na oddanost, kterou mu prokazoval Zachariášův otec Jojada, a zavraždil jeho...
2. Letopisů 25:9...za izraelské oddíly?" namítl Amaciáš Božímu muži."Hospodin ti může dát mnohem víc," odpověděl mu....
2. Letopisů 25:15...za své bohy, klaněl se jim a pálil jim kadidloHospodin tehdy proti Amaciášovi vzplanul hněvem. Poslal k...
2. Letopisů 25:16...svůj národ vysvobodit z tvých rukou?" Král mu na to odpověděl: "Že bychom jmenovali královským...
2. Letopisů 25:18... syna Jehuova: "Pojďme se utkat!" Izraelský král Jeho mu ale vzkázal: "Jeden bodlák v Libanonu vzkázal...
2. Letopisů 26:5...Amaciáš. Hledal Boha za dnů Zachariáše, který ho učil Boží bázni, a dokud ho hledal, Bůh mu dopřával...
2. Letopisů 26:7...Ašdodu i jinde na filištínském území města. Bůh mu pomáhal proti Filištínům i proti Arabům žijícím v...
2. Letopisů 26:18...ním. Postavili se proti králi Uziášovi a řekli mu: "Uziáši, nenáleží ti pálit kadidlo Hospodinu. Pouze...
2. Letopisů 26:19...k pálení kadidla stále v ruce. Zatímco spílal kžím, na čele se mu před jejich zraky v Hospodinově chrámu...
2. Letopisů 27:5...a v lesích vystavěl pevnosti a věže. Bojoval s amonským králem a zvítězil. Amonci mu toho roku museli odvést...
2. Letopisů 28:5... návrších a pod kdejakým košatým stromem. Proto ho Hospodin, jeho Bůh, vydal do rukou aramejského krále....
2. Letopisů 28:21...ho sužoval, než aby ho posílil. Achaz vyplenil Hospodinův chrám, královský palác i domy urozených, aby...
2. Letopisů 29:11... Synové moji, neberte to teď na lehkou váhuHospodin vás přece vyvolil, abyste stáli před ním a...
2. Letopisů 29:18...hotovi. Šli tedy za králem Ezechiášem a oznámili mu: "Vyčistili jsme celý Hospodinův chrám, zápalný oltář s...
2. Letopisů 29:30...přítomní poklekli a klaněli se. Ezechiášjeho hodnostáři uložili levitům, oslavují Hospodina...
2. Letopisů 31:10...na ty hromady vyptával kněží a levitů. Nejvyšší kz Azariáš z domu Sádokova mu odpověděl: "Od chvíle, kdy...
2. Letopisů 31:21...si předsevzal, šlo o Boží chrám nebo o Zákon a přikázání, hledal svého Boha a věnoval se tomu celým...
2. Letopisů 32:15...se od Ezechiáše klamat a podvádět! Nevěřte mu! Žádný bůh žádného národa ani království nedokázal...
2. Letopisů 32:33...králů. Když Ezechiáš spočinul u svých předků, pochovali ho v horní části pohřebiště synů Davidových. Celý...
2. Letopisů 33:11...lidu mluvil, ale oni si ho nevšímali. Proto na  Hospodin přivedl armádu asyrského krále, jejíž velitelé...
2. Letopisů 34:9...aby opravili Hospodinův chrám. Ti přišli za velekzem Chilkiášem a předali mu stříbro, které levitští...
2. Letopisů 34:16...knihu Šafanovi. Ten ji přinesl ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim bylo uloženo....
2. Letopisů 35:21...na Eufratu. Jošiáš vytáhl proti němu, ale on za ním vyslal posly se vzkazem: " s tebou nic nemám,...
2. Letopisů 35:22...se mu nestav do cesty, aby nezničil!" Jošiáš mu ale neustoupil. Převlékl se a šel s ním bojovat....
2. Letopisů 36:17...svému lidu tak, že nebylo pomoci. Přivedl na  babylonského krále, který pobil jejich mladíky mečem...
2. Letopisů 36:23...slovem i písmem: "Tak praví Kýros, král perskýHospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země,...
Ezdráš 1:2...slovem i písmem: Tak praví Kýros, král perskýHospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země,...
Ezdráš 3:11...podle pokynů izraelského krále Davida. Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a díky: "Je tak dobrý! Jeho...
Ezdráš 4:2...rodů s návrhem: "Budeme stavět s vámi! Ctíme vašeho Boha stejně jako vy; obětujeme mu od doby, co nás sem...
Ezdráš 4:11...ve městě Samaří i jinde za Eufratem. (Toto je znění dopisu, který mu poslali:) Králi Artaxerxovi od...
Ezdráš 5:7...zaeufratského kraje králi Dareiovi. Poslali mu následující hlášení: Králi Dareiovi hojný pokoj....
Ezdráš 5:15...Šešbacar, kterého jmenoval správcem. Přikázal mu: ‚Vezmi toto náčiní, jdi a slož je v jeruzalémském...
Ezdráš 7:6...velekněze Árona. Tento Ezdráš přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od...
Nehemiáš 2:6... abych ho znovu vystavěl." Král, po boku s cho, se zeptal: "Jak dlouho tvá cesta potrvá? Kdy se...
Nehemiáš 3:35...křísit z prachu ty ohořelé sutiny?" Tobiáš Amonský, který mu stál po boku, řekl: "Jen klidně stavějí....
Nehemiáš 6:8... proto přijď a poradíme se spolu." Vzkázal jsem mu toto: "Nic z toho, o čem mluvíš, se neděje. Jen sis to...
Nehemiáš 6:12...a přežít? Nepůjdu tam." Poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh. Takhle mi prorokoval, protože mu zaplatil...
Nehemiáš 6:13...protože mu zaplatil Tobiáš a Sanbalat. Zaplatili mu, abych se polekal, poslechl ho a zhřešil. Tak bych jim...
Nehemiáš 6:19...dceru Mešulama, syna Berechiášova. Vychvalovali ho přede mnou a donášeli mu na . Tobiáš pak psal dopisy,...
Nehemiáš 8:6... všechen lid povstal. Ezdráš pak dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid zvedal ruce a...
Nehemiáš 9:7...život, tobě se klaní zástup nebeský! Ty jsi Hospodin, Bůh, který vybral Abrama, z chaldejského Uru jej...
a další...

Slova obsahující mu: abarimu (3) abiezerskému (1) admu (1) adulamskému (1) adulamu (2) almužen (1) almužnami (1) almužnu (1) almužny (2) amonskému (3) aramejskému (5) aramu (19) aravskému (1) asyrskému (14) babylonskému (26) balzámu (3) bášanskému (1) betelskému (2) betlémskému (1) betlému (1) bezbožnému (1) běžnému (1) bláhovému (1) bláznivému (1) bližnímu (31) bohatému (1) bokimu (1) božímu (33) budícímu (1) budoucímu (3) caananimu (2) calmuna (5) calmunovi (1) calmunu (4) ceboimu (1) celému (29) cizímu (6) čemu (60) čemukoli (1) čistému (1) dalekému (1) dalšímu (7) damašskému (1) damimu (1) danimu (1) dávnému (1) dědičnému (1) dennímu (1) diblataimu (1) diblatajmu (1) dlouhému (1) dnešnímu (1) dobrému (6) dokonalému (1) domu (471) druhému (32) dvourohému (1) dýmu (9) ecemu (1) edomskému (3) edomu (26) eglonskému (1) egyptskému (10) elamskému (1) elamu (7) elasarskému (1) elimu (5) elímu (4) elišamu (2) emorejskému (3) etamu (3) filištínskému (1) formu (1) formuji (1) galilejskému (2) galimu (1) gamul (1) gamut (1) gatskému (4) gebimu (1) gedorskému (1) gehazimu (4) gešurskému (1) gidomu (1) gitajimu (1) gomorskému (1) hagojimu (3) hamu (1) harému (5) hebronskému (1) hermu (1) hladovému (3) hlučícímu (1) hluchému (1) hornímu (1) horskému (2) hořícímu (1) hostinskému (1) hromu (1) hroznému (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |