Mužů

Hledám varianty 'mužů' [ mužům (35) mužů (257) mužové (3) mužích (4) muži (334) mužem (18) muže (251) muž (273) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:27...svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl:...
Genesis 2:24...manželkou, neboť je vzata z manžela!" To proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce a...
Genesis 2:25...své manželce a stali se jedním tělem. Oba dvamuž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze...
Genesis 3:6...rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma...
Genesis 3:16... své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet."...
Genesis 4:1...Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!" Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal...
Genesis 4:23..., ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem mladíka za...
Genesis 5:2... učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim...
Genesis 6:4...ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí...
Genesis 12:20... vezmi si ji a jdi!" Farao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a se vším,...
Genesis 14:24...Nechám si jen to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj...
Genesis 16:3...svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagar a ona počala. A...
Genesis 18:2... Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu...
Genesis 18:16...se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s nimi,...
Genesis 18:22... je s nimi konec; a pokud ne, poznám to." Ti muži odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě zůstal...
Genesis 19:4...ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků po starce, všechen lid ze všech stran....
Genesis 19:5...starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k...
Genesis 19:8...zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co se vám zlíbí,...
Genesis 19:11...Lota k sobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po největší, ranili...
Genesis 19:16...tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním...
Genesis 20:3...sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného muže!" Abimelech s ale ještě nic neměl, a tak řekl:...
Genesis 20:7...jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš...
Genesis 20:8... Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži veliký strach. Abimelech si potom zavolal Abrahama a...
Genesis 24:16...to překrásná mladá dívka, která ještě nepoznala muže. Sestoupila k prameni, naplnila si džbán a vydala se...
Genesis 24:21...vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává...
Genesis 24:22...zdar, nebo ne. Když velbloudi dopili, vzal ten muž zlatý nosní kroužek vážící půl šekelu a dva zlaté...
Genesis 24:29...bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven k onomu muži u pramene. Uviděl totiž ten nosní kroužek i náramky na...
Genesis 24:30...její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel tedy k onomu muži a hle, ten dosud stál...
Genesis 24:32...jsem připravil dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal...
Genesis 24:54...matce dal vzácné dary. A tak jedli a pili, onmuži, kteří ho doprovázeli, a zůstali tam celou noc. Když...
Genesis 24:58...na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou sestru...
Genesis 24:59...propustili s Abrahamovým služebníkem a s jeho muži a takto Rebece požehnali: "Sestro naše, staň se matkou...
Genesis 24:61...vstaly, vsedly na velbloudy a následovaly onoho muže. Služebník vzal Rebeku a odjel. Izák právě přicházel...
Genesis 24:65... Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán,"...
Genesis 25:27...šedesát let. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jákob byl...
Genesis 26:7...tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to sestra."...
Genesis 26:11...přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak v zemi...
Genesis 26:13... neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, se stal velmi...
Genesis 29:22...být s ." Lában tedy shromáždil všechny místní muže a vystrojil hostinu. Večer pak vzal svou dceru Léu,...
Genesis 29:34...porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!" A proto...
Genesis 30:18...řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar,...
Genesis 30:43...neduživý, ale Jákobův statný. Takto se ten muž nesmírně rozmohl, takže měl množství stád, otrokyň,...
Genesis 32:7... ale ti jde naproti a je s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své...
Genesis 33:1... hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně...
Genesis 34:14...nemůžeme udělat. Dát svou sestru neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vám, jen když...
Genesis 34:21...města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a...
Genesis 34:30...země, Kananejcům i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů; spojí-li se proti mně, zabijí a budu vyhlazen - ...
Genesis 37:15...údolí. Když dorazil k Šechemu, potkal ho nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co...
Genesis 37:17..." odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k...
Genesis 38:1...od svých bratrů a uchýlil se k adulamskému muži jménem Chíra. Tam Juda uviděl dceru jistého Kananejce...
Genesis 38:21... ale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?"...
Genesis 38:22...k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka nikdy nebyla...
Genesis 38:25...poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotnámužem, jemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí...
Genesis 39:6...o své jídlo.Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi...
Genesis 39:14...a řekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s námi zahrával?! Přišel a chtěl...
Genesis 41:33... Nechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť farao začne...
Genesis 42:11...nakoupit jídlo! Všichni jsme synové jednoho muže, jsme slušní lidé. Tvoji služebníci nikdy nebyli...
Genesis 42:13...jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě doma s naším...
Genesis 42:30...země, vyprávěli mu všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za...
Genesis 42:33...právě s naším otcem doma v kanaánské zemi.' Ten muž, pán země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní...
Genesis 43:3...koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého...
Genesis 43:5...ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'"...
Genesis 43:6..."Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž...
Genesis 43:7...řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije...
Genesis 43:11...měchů nejvybranější plody země a odneste je tomu muži jako dar: něco balzámu, něco medu, vonné pryskyřice a...
Genesis 43:13...si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s...
Genesis 43:16...Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz dobytče a připrav je. Ti muži dnes...
Genesis 44:1...přikázal správci svého domu: "Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou, a vlož stříbro každého z...
Genesis 44:3...tedy, jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za...
Genesis 44:4...řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro...
Genesis 44:15...jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž jako dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane...
Genesis 44:17..."To bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého se našel ten pohár. Vy ostatní se v pokoji...
Genesis 44:26...s námi náš nejmladší bratr nebude, nesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl:...
Genesis 47:6...kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci mých vlastních stád." Potom Josef...
Genesis 49:6...spolku se nepřidávej, slávo ! Vždyť pobili muže ve svém hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru....
Exodus 2:1...do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženil s jednou levitskou dcerou. Ta pak...
Exodus 2:21...k jídlu!" Mojžíš svolil, že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když porodila syna, dal...
Exodus 10:11...tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 11:2... přímo vás odsud vyžene. Řekni lidu, každý muž požádá svého souseda a každá žena svou sousedku o...
Exodus 12:37...pak vytáhli z Ramesesu do Sukotu - jen pěších mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlo s nimi také...
Exodus 17:9...Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. se zítra...
Exodus 18:21...si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi...
Exodus 18:25...všechno, co mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za...
Exodus 21:18...matce, musí zemřít." "Když při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem nebo pěstí a ten nezemře, ale...
Exodus 21:22...pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plod,...
Exodus 21:28...je na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován...
Exodus 21:29...byl varován, ale nehlídal ho a ten býk zabije muže nebo ženu, bude býk ukamenován a zemře i jeho majitel....
Exodus 22:6...peníze nebo cenné předměty a bude to z domu toho muže ukradeno, jestliže bude zloděj nalezen, nahradí to...
Exodus 32:28...slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do služby Hospodinu,...
Exodus 35:22...službu v něm i na svatá roucha. Přicházeli muži i ženy, každý s ochotným srdcem, a přinášeli spínadla,...
Exodus 35:29...a vonného kadidla. A tak všichni Izraelitémuži i ženy, kteří měli ochotné srdce, přinášeli Hospodinu...
Exodus 36:6...vykonat." Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit: "Muži, ženy, přestaňte přispívat na stavbu svatyně!" Tak...
Exodus 38:26...sčítání, od dvacetiletých výše, tedy od 603 550 mužů. Oněch 100 talentů stříbra připadlo na odlévání patek...
Leviticus 13:29...neboť je to jizva po spálenině. Když bude nějaký muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz ránu...
Leviticus 13:38...a kněz jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédne:...
Leviticus 15:2...a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu, bude pro ten výtok...
Leviticus 15:13...předmět musí být omyt vodou. Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá po svém uzdravení...
Leviticus 15:16...vykoná obřad smíření kvůli jeho výtokuMuž, který by měl výron semene, si omyje celé tělo vodou a...
Leviticus 15:18...vodou a budou nečisté do večera. Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou...
Leviticus 15:32...nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron semene, který jej znečišťuje, a o ženě...
Leviticus 15:33...pro každého, kdo trpí nějakým výtokem, je to muž nebo žena, a pro muže, který by spal s nečistou. ...
Leviticus 18:22...svého Boha. jsem Hospodin. Nesmíš obcovatmužem jako se ženou, je to ohavnost! Nesmíš obcovat se...
Leviticus 19:20... Kdyby někdo spal s otrokyní určenou pro jiného muže, která však dosud nebyla vyplacena ani propuštěna,...
Leviticus 20:13...jejich krev padne na ! Kdokoli by obcovalmužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít -...
Leviticus 20:27...vás od národů, abyste byli moji. Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí...
Leviticus 21:3...kvůli své vlastní sestře, panně, která neměla muže. Nesmí se však poskvrnit kvůli příbuzným své manželky;...
Leviticus 22:13... Pokud kněžská dcera ovdoví nebo ji její muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otce, smí jíst...
Leviticus 27:3...cenu vyplatit. Cena bude určena takto: cena za muže od dvaceti do šedesáti let bude 50 šekelů stříbra...
Leviticus 27:5... Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve věku od jednoho...
Leviticus 27:7... Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na...
Numeri 1:2...a otcovských domů; pořiďte jmenný seznam všech mužů. Ty a Áron započtete do jejich oddílů všechny...
Numeri 1:4...výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména...
Numeri 1:5...je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicur, syn...
Numeri 1:17...tisíců." Mojžíš s Áronem tedy vzali jmenované muže a prvního dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke...
Numeri 1:20... uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Ruben čítalo 46 500 mužů...
Numeri 1:21...dvaceti let výše: pokolení Ruben čítalo 46 500 mužů. Synové Šimeona podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:22... uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Šimeon čítalo 59 300...
Numeri 1:23...dvaceti let výše: pokolení Šimeon čítalo 59 300 mužů. Synové Gáda podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:25...od dvaceti let výše: pokolení Gád čítalo 45 650 mužů. Synové Judy podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:27...od dvaceti let výše: pokolení Juda čítalo 74 600 mužů. Synové Isachara podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:29...dvaceti let výše: pokolení Isachar čítalo 54 400 mužů. Synové Zabulona podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:31...dvaceti let výše: pokolení Zabulon čítalo 57 400 mužů. Synové Josefovi: Synové Efraimovi podle jejich...
Numeri 1:33...dvaceti let výše: pokolení Efraim čítalo 40 500 mužů. Synové Manasesovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:35...dvaceti let výše: pokolení Manases čítalo 32 200 mužů. Synové Benjamínovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:37...let výše: pokolení Benjamín čítalo 35 400 mužů. Synové Danovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:39...od dvaceti let výše: pokolení Dan čítalo 62 700 mužů. Synové Ašerovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:41...od dvaceti let výše: pokolení Ašer čítalo 41 500 mužů. Synové Neftalímovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:43...dvaceti let výše: pokolení Neftalí čítalo 53 400 mužů. Toto jsou počty těch, které Mojžíš s Áronem a s...
Numeri 1:46...otcovských domů: Úhrnem bylo sečteno 603 550 mužů. Mezi však nebyli podle svých otcovských pokolení...
Numeri 2:4... syn Aminadabův, a jeho vojsko o počtu 74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce Isacharových...
Numeri 2:6... syn Cuarův, a jeho vojsko o počtu 54 400 mužů. Dále pokolení Zabulon: vůdce Zabulonových synů Eliab,...
Numeri 2:8... syn Chelonův, a jeho vojsko o počtu 57 400 mužů. Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti...
Numeri 2:9...mužů. Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti pochodují jako první. Na jihu táboří po svých...
Numeri 2:11... syn Šedeurův, a jeho vojsko o počtu 46 500 mužů. Vedle něj táboří pokolení Šimeon: vůdce Šimeonových...
Numeri 2:13... syn Curišadajův, a jeho vojsko o počtu 59 300 mužů. Dále pokolení Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf, syn...
Numeri 2:15... syn Deuelův, a jeho vojsko o počtu 45 650 mužů. Celkem v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužů. Ti...
Numeri 2:16... Celkem v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužů. Ti pochodují druzí. Uprostřed všech uskupení putuje...
Numeri 2:19... syn Amihudův, a jeho vojsko o počtu 40 500 mužů. Vedle něj pokolení Manases: vůdce Manasesových synů...
Numeri 2:21... syn Pedacurův, a jeho vojsko o počtu 32 200 mužů. Dále pokolení Benjamín: vůdce Benjamínových synů...
Numeri 2:23... syn Gideoniho, a jeho vojsko o počtu 35 400 mužů. Celkem v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužů....
Numeri 2:24... Celkem v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužů. Ti pochodují třetí. Na severu táboří po svých...
Numeri 2:26... syn Amišadajův, a jeho vojsko o počtu 62 700 mužů. Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů...
Numeri 2:28... syn Okranův, a jeho vojsko o počtu 41 500 mužů. Dále pokolení Neftalí: vůdce Neftalímových synů...
Numeri 2:30...Achira, syn Enanův, a jeho vojsko o počtu 53 400 mužů. Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti...
Numeri 2:31...mužů. Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti pochodují po svých praporech jako poslední. Toto...
Numeri 2:32...jich v oddílech všech uskupení bylo 603 550 mužů. Podle Hospodinova příkazu Mojžíšovi však s ostatními...
Numeri 3:15...jejich otcovských domů a rodů; sečti všechny muže od stáří jednoho měsíce." Mojžíš je tedy podle...
Numeri 3:22...jsou geršonské rody. Podle seznamu čítaly 7 500 mužů starších jednoho měsíce. Geršonské rody tábořily za...
Numeri 3:28...to jsou kehatské rody. Čítaly celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyni....
Numeri 3:34...jsou merarijské rody. Podle seznamu čítaly 6 200 mužů starších jednoho měsíce. Vůdcem otcovského domu...
Numeri 3:39...sečetl po jejich rodech, čítali celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíce. Hospodin řekl Mojžíšovi:...
Numeri 3:40..."Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho měsíce a pořiď jejich jmenný seznam....
Numeri 3:49...výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali počet mužů vykoupených levity. Vybral za prvorozené syny Izraele...
Numeri 5:3... kdo se poskvrnil při mrtvém. Vykažte jak muže, tak ženu, vykažte je z tábora ven, aby neposkvrnili...
Numeri 5:6...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena dopustí kteréhokoli hříchu vůči člověku, a...
Numeri 5:13...manželka a byla mu nevěrná, kdyby s spal jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího manžela obcoval, takže...
Numeri 5:14...a nepřistižena, učiníte toto: Zmocní-li se muže žárlivost vůči jeho manželce, se skutečně...
Numeri 5:19...a bude ženu zapřísahat: ‚Jestliže s tebou žádný muž nespal a neodklonila ses od svého manžela k nečistotě,...
Numeri 5:20...a poskvrnila ses, když s tebou obcoval jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat...
Numeri 5:30...svého manžela, a tak se poskvrnila, nebo když se muže zmocní žárlivost vůči jeho manželce. Postaví ji před...
Numeri 6:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit zvláštní nazírský slib, aby...
Numeri 9:6...Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyskytli se však muži, kteří nemohli v onen den slavit Hod beránka, neboť se...
Numeri 11:16..."Shromáždi mi z izraelských stařešinů sedmdesát mužů, které znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke...
Numeri 11:26...spočinul, prorokovali, ale pak nikdy. Dva muži ovšem zůstali v táboře; jeden se jmenoval Eldad a...
Numeri 13:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vyšli muže, aby prozkoumali kanaánskou zem, kterou dám synům...
Numeri 13:3...Hospodinova rozkazu. Všichni to byli přední mužové mezi syny Izraele. A toto jsou jejich jména: Šamua,...
Numeri 13:16... syn Makiův, z pokolení Gád. To jsou jména mužů, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova syna...
Numeri 13:23...vinným hroznem, že ji museli nést na sochoru dva muži. Vzali také granátová jablka a fíky. Podle hroznu,...
Numeri 13:31...vzhůru a obsaďme tu zem. Dokážeme ji ovládnout!" Muži, kteří šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu...
Numeri 13:32... Všichni lidé, které jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi...
Numeri 14:36...zde na této poušti do posledního pomřou!" Muži, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem a kteří o po...
Numeri 15:32... když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. Ti, kdo ho přistihli...
Numeri 15:35...s ním stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej celá obec za táborem ukamenuje."...
Numeri 16:2...a spolu s dalšími dvěma sty padesáti izraelskými muži povstali proti Mojžíšovi. Byli to představení obce,...
Numeri 16:14...jsi nám za dědictví nedal. Chceš snad těm mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi...
Numeri 16:22... Bože duchů veškerého tvorstva!" zvolali. "Jeden muž zhřeší a ty se hněváš na celou obec?" Hospodin...
Numeri 16:29...a že to nedělám o své vůli: Zemřou-li tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jim, co se lidem běžně...
Numeri 16:30...propadnou do podsvětí, pak poznáte, že tito muži pohrdli Hospodinem!" Sotva Mojžíš dořekl ta slova,...
Numeri 16:35...i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo, pohltil. Hospodin promluvil...
Numeri 22:9... Bůh přišel k Balaámovi a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák,...
Numeri 22:20...přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když ti muži přišli pozvat, vstaň a jdi s nimi. Dělej však jen to,...
Numeri 22:35..." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu." Balaám tedy jel s...
Numeri 24:3...praví Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž vidění...
Numeri 24:15...praví Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž poznání...
Numeri 25:5...řekl izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peorem!" Zatímco ostatní...
Numeri 25:14...pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen izraelský muž, který byl zabit spolu s Midiánkou, se jmenoval Zimri,...
Numeri 26:7...karmijský. To jsou rubenské rody. Čítaly 43 730 mužů. Palu měl syna...
Numeri 26:10...je i Koracha. Celá ta tlupa pomřela a oněch 250 mužů pohltil oheň, takže se stali výstražným znamením....
Numeri 26:14...šaulský. To jsou šimeonské rody. Čítaly 22 200 mužů. Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj rod...
Numeri 26:18... To jsou rody Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi synové, zemřeli v kanaánské zemi...
Numeri 26:22...chamulský. To jsou rody Judovy. Čítaly 76 500 mužů. Synové Isacharovi po svých rodech: Tola a z něj rod...
Numeri 26:25... To jsou rody Isacharovy. Čítaly 64 300 mužů. Synové Zabulonovi po svých rodech: Sered a z něj rod...
Numeri 26:27... To jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužů. Synové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim...
Numeri 26:34...a Tirsa. To jsou rody Manasesovy. Čítaly 52 700 mužů. Synové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z něj...
Numeri 26:37... To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové Josefovi po svých rodech. Synové...
Numeri 26:41...Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z...
Numeri 26:43...rodech. Všechny šuchamské rody čítaly 64 400 mužů. Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod...
Numeri 26:47... To jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužů. Synové Neftalímovi po svých rodech: Jachceel a z něj...
Numeri 26:50...Neftalímovy po svých rodech. Čítaly 45 400 mužů. Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů...
Numeri 26:51... Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:62...oheň. Z levitů bylo započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny...
Numeri 27:18..." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je muž, ve kterém přebývá Duch. Vezmi jej k sobě a vlož na něj...
Numeri 30:3...pokolení: "Hospodin přikázal toto: Když se muž zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své...
Numeri 30:8...slib nebo nějaký nerozvážný závazek, a její muž proti tomu v den, kdy o tom uslyší, nic nenamítne, pak...
Numeri 30:11...žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého muže, pak, pokud její muž nic nenamítne, o tom uslyší, a...
Numeri 30:12...přísahou v domě svého muže, pak, pokud její muž nic nenamítne, o tom uslyší, a nebude bránit,...
Numeri 30:13...závazků, které vyšly z jejích rtů, neplatí. Její muž je zrušil, Hospodin je odpustí. Jakýkoli slib nebo...
Numeri 30:14... jímž by se omezovala, potvrdí, anebo zruší její muž. Pokud by však k tomu do příštího dne nic nenamítal,...
Numeri 30:17... která Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně muže a jeho ženy a ohledně otce a jeho mladé dcery, která...
Numeri 31:3..." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k boji. vytáhnou proti Midiánu a vykonají...
Numeri 31:4...izraelského pokolení vyšlete k boji po tisíci mužů." A tak bylo z izraelských tisíců povoláno po tisíci z...
Numeri 31:5...povoláno po tisíci z každého pokolení, 12 000 mužů vyzbrojených k boji. Mojžíš je vyslal do boje po...
Numeri 31:7...přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura,...
Numeri 31:17...chlapce. Pobijte i každou ženu, která spalamužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte...
Numeri 31:18...s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní...
Numeri 31:35...000 oslů, 32 000 žen, které ještě nepoznaly muže. Polovina podílu těch, kteří vyšli do boje, činila:...
Numeri 34:17...promluvil k Mojžíšovi: "Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a...
Numeri 34:19...pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou jména těch mužů: Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda, Šemuel, syn...
Deuteronomium 1:13...ve svých kmenech moudré, rozvážné a zkušené muže, abych je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi:...
Deuteronomium 1:15...představitele vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a ustanovil jsem je za vaše vůdce, za správce nad...
Deuteronomium 1:22...však ke mně přišli se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem prohlédnou a podají nám zprávu o...
Deuteronomium 1:23...se mi líbil, a tak jsem z vás vybral dvanáct mužů, po jednom z každého kmene. Vypravili se vzhůru do hor...
Deuteronomium 2:34...Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých...
Deuteronomium 3:6...králi Sichonovi, vyhladili jsme každé městomuže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst...
Deuteronomium 4:16...v jakékoli podobě, by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka...
Deuteronomium 17:2...ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích Hospodina, tvého Boha,...
Deuteronomium 17:5...v Izraeli byla spáchána taková ohavnost, vyvedeš muže nebo ženu, kteří tu špatnost spáchali, ke svým branám...
Deuteronomium 21:13... Teprve poté se s spojíš a staneš se jejím mužem a ona tvou ženou. Pokud se ti však znelíbí, propustíš...
Deuteronomium 21:21... Neposlouchá nás, jen hoduje a pije." Všichni muži toho města jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého...
Deuteronomium 22:5...jej pomoz zvednout. Žena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému...
Deuteronomium 22:16...řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil a teď ji očerňuje. Prý:...
Deuteronomium 22:18...stařešiny města. Stařešinové města pak onoho muže vezmou a potrestají ho. Za to, že pomlouval izraelskou...
Deuteronomium 22:21... ji vyvedou ke vchodu do domu jejího otcemuži toho města ji ukamenují k smrti za to, že spáchala...
Deuteronomium 22:22... jak spí s vdanou ženou, oba zemřoumuž, který s tou ženou spal, i ta žena. Odstraň z Izraele...
Deuteronomium 22:23...ve městě potká dívku, pannu zasnoubenou jinému muži, a vyspí se s , vyveďte oba k městské bráně a...
Deuteronomium 22:24...k smrti - dívku proto, že ve městě nekřičela, a muže proto, že zneuctil snoubenku svého bližního. Odstraň...
Deuteronomium 22:25...ji a vyspí se s , pak zemře jen ten muž. Dívku netrestej, nezaslouží si smrt. Je to, jako když...
Deuteronomium 22:29...vyspí se s , pak, budou-li přistiženi, ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane...
Deuteronomium 23:2...otce. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít muž s rozdrceným nebo uříznutým přirozením. Do Hospodinova...
Deuteronomium 24:2... Ona se po odchodu z jeho domu vdá za jiného muže, ale ten si ji také zprotiví, napíše rozlukový list...
Deuteronomium 25:5...se žena zesnulého ven z rodiny, za cizího muže. se s spojí její švagr; ten si ji vezme za...
Deuteronomium 25:7...aby jeho jméno nevymizelo z Izraele. Když si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzít, půjde švagrová ke...
Deuteronomium 25:9... plivne mu do tváře a prohlásí: "To si zaslouží muž, který nechce zbudovat rodinu svého bratra!" Jeho...
Deuteronomium 25:11...pod jménem "Rodina vyzutého". Když se budou muži prát, může se stát, že manželka jednoho přistoupí, aby...
Deuteronomium 28:30...kdo by zachránil. Zasnoubíš se s ženou a jiný muž ji zneuctí; postavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet;...
Deuteronomium 29:9... vaši stařešinové a správcové, všichni izraelští muži, vaše děti a ženy i cizinci žijící ve vašem táboře, od...
Deuteronomium 29:17...zlato, jichž se drží. se mezi vámi nevyskytne muž ani žena, rodina ani kmen, jenž by se dnes v srdci...
Deuteronomium 31:12...Zákon, tak aby jej slyšeli. Shromážděte lidmuže, ženy, děti i přistěhovalce žijící ve vašich branách -...
Deuteronomium 32:25...hrůza nad mládencem i děvčetem, nad děťátkemmužem v šedinách! Zamýšlel jsem, že je rozdrtím, jejich...
Deuteronomium 33:1... nevkročíš." Toto je požehnání, které Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl:...
Deuteronomium 33:6... Ruben žije, nikdy nevymře, jeho mužů jen hrstka je!" O Judovi řekl: "Vyslýchej, Hospodine,...
Deuteronomium 33:8...řekl: "Kéž tvé urim a tumim, Hospodine, připadne muži tobě věrnému! Zkusils jej onou zkouškou v Masse, přel...
Jozue 1:14...v zemi, kterou vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži ale musíte jít v bojovém šiku jako udatní hrdinové...
Jozue 2:1...Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte prohlédnout tu zem, a...
Jozue 2:3..." Jerišský král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty muže, co k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu!...
Jozue 2:4...Přišli proslídit celou zem!" Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla: "Ano, ti muži ke...
Jozue 2:14..."Položíme za vás život!" odpověděli ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. nám Hospodin ...
Jozue 2:17... dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás...
Jozue 2:23...je totiž po všech cestách, ale nenašli. Oba muži se pak vydali zpět. Sestoupili z hor, přebrodili se, a...
Jozue 3:12... Proto si z izraelských kmenů vyberte dvanáct mužů, z každého kmene po jednom. Jakmile kněží nesoucí...
Jozue 4:2...promluvil k Jozuovi: "Vyberte si z lidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene, a přikažte jim: ‚Odtud,...
Jozue 4:4...v noci uložíte.'" Jozue tedy povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po jednom z každého...
Jozue 6:21... co bylo ve městě, pak vyhladili jako proklatémuže i ženy, mladé i staré, skot, ovce i osly. Těm dvěma...
Jozue 6:22... mladé i staré, skot, ovce i osly. Těm dvěma mužům, kteří byli v zemi na výzvědách, ale Jozue řekl:...
Jozue 7:2...Izraele hněvem. Jozue totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj (jež leží u Bet-avenu východně od...
Jozue 7:3...lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů a obyvatele Aj pobijí. Nezatěžuj všechen lid, vždyť je...
Jozue 7:4...tam málo." A tak z lidu vytáhlo asi tři tisíce mužů, ale museli se před ajskými dát na útěk. Ajští muži z...
Jozue 7:5... ale museli se před ajskými dát na útěk. Ajští muži z nich pobili asi třicet šest; pronásledovali je od...
Jozue 7:14... kterou Hospodin zadrží, bude přistupovat po mužích. Kdo bude zadržen s věcmi propadlými klatbě, bude...
Jozue 7:18...Zimri. Nechal tedy přistupovat jeho rodinu po mužích a označen byl Achan, syn Karmiho, syna Zimriho, syna...
Jozue 8:12...nimi a Ajem byla rokle. Jozue vzal asi pět tisíc mužů a umístil je jako zálohu mezi Bet-elem a Ajem, na...
Jozue 8:20...do města, dobyli je a rychle je zapálili. Ajští muži se ohlédli a hle - z města stoupal k nebi dým! Nemohli...
Jozue 8:21...stoupá dým, otočili se nazpět a udeřili na ajské muže. (Ti se totiž z města vydali za nimi, takže je Izrael...
Jozue 8:25...meče. Všech padlých toho dne bylo dvanáct tisíc mužů i žen - všichni obyvatelé Aje. Jozue totiž nespustil...
Jozue 9:6...do gilgalského tábora, řekli jemu a izraelským mužům: "Přicházíme z daleké země; uzavřete s námi smlouvu."...
Jozue 9:7...daleké země; uzavřete s námi smlouvu." Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi...
Jozue 9:14...předlouhou cestou úplně zchátraly." Izraelští muži dali na jejich zásoby a neptali se na Hospodinův výrok...
Jozue 10:24...krále přiváděli, Jozue svolal všechny izraelské muže. Velitele bojovníků, kteří šli s ním, tehdy vyzval:...
Jozue 14:6...víš, co Hospodin v Kádeš-barné pověděl Božímu muži Mojžíšovi o mně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když...
Jozue 18:4... Bůh vašich otců? Z každého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu zem a popsali ji podle svých...
Jozue 18:8...jim je přidělil Hospodinův služebník Mojžíš." Muži se tedy vypravili na cestu, aby popsali tu zem. Jozue...
Jozue 18:9...v Šílu pak budu za vás losovat před Hospodinem." Muži tedy vyrazili, prošli tu zem a zapsali na svitek, jaká...
Soudců 1:23...na Bet-el, a Hospodin byl s nimi. Když vyslali muže, aby prozkoumali Bet-el (dříve nazývaný Luz), uviděli...
Soudců 1:24...Luz), uviděli zvědové z města vycházet nějakého muže. "Ukaž nám, prosím, kudy do města," řekli mu, "a...
Soudců 1:25...města, a oni to město vybili ostřím meče. Toho muže ale i s celou rodinou propustili. Odešel pak do země...
Soudců 4:6... ti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů z Neftalíma a Zabulona a vytáhni s nimi na horu Tábor....
Soudců 4:10...Zabulona i Neftalíma. Následovalo ho 10 000 mužů a šla s ním i Debora. Cheber Kenijský se oddělil od...
Soudců 4:14...A tak Barák vyrazil z hory Tábor a za ním 10 000 mužů. Hospodin tehdy před Barákem rozprášil celou Siserovu...
Soudců 4:22... Jael mu vyšla naproti se slovy: "Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš." Šel s tedy dovnitř - a hle,...
Soudců 6:27...kůlu, který pokácíš." Gedeon tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak mu Hospodin řekl....
Soudců 7:3...se vrátí domů a odejde z pohoří Gilboa!'" 22 000 mužů se tehdy vrátilo a 10 000 zůstalo. Hospodin řekl...
Soudců 7:6... odděl od těch, kdo si k pití kleknou." Tři sta mužů chlemtalo vodu z ruky a všichni ostatní si k pití...
Soudců 7:7... Hospodin řekl Gedeonovi: "S těmi třemi sty muži, kteří chlemtali, vás zachráním a vydám ti Midiánce do...
Soudců 7:8...Izraelců domů a ponechal si jen těch tři sta mužů. Ti převzali od zbytku vojska jejich zásoby a beraní...
Soudců 7:16...midiánský tábor do vašich rukou!" Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílů, každému dal do rukou beraní...
Soudců 7:18... udělejte přesně to, co . Jakmile se svými muži zatroubím na roh, i vy kolem celého tábora začněte...
Soudců 7:19...se rozestavěly stráže, došel Gedeon se stovkou mužů k okraji tábora. Vtom zatroubili na rohy a rozbili...
Soudců 7:22... Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho muže proti druhému. Celé to vojsko se dalo na útěk směrem k...
Soudců 7:23...břehu u Abel-mecholy naproti Tabatu. Izraelští muži z Neftalíma, Ašera a z celého Manasese byli povoláni,...
Soudců 7:24...brody k Bet-baře." Všichni Efraimští muži se tedy shromáždili a zabrali jordánské brody k...
Soudců 8:1...Gedeonovi na druhou stranu Jordánu. Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělal? Proč jsi...
Soudců 8:4...pak zamířil k Jordánu a se svými třemi sty muži jej překročil. Protože byli vyčerpáni pronásledováním,...
Soudců 8:5... řekl obyvatelům Sukotu: "Prosím, dejte mým mužům nějaké pecny chleba. Pronásleduji midiánské krále...
Soudců 8:10... Z tábora východních národů zbylo jen asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padlo. Gedeon táhl cestou kočovníků...
Soudců 8:15...stařešinů. Když potom Gedeon přišel k sukotským mužům, řekl: "Tady je Zebach a Calmuna, kvůli kterým jste...
Soudců 8:18...obrátil k Zebachovi a Calmunovi: "Co to bylo za muže, které jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti podobní,"...
Soudců 8:21...a Calmuna řekli Gedeonovi: "Pojď, udělej to sámMuž se pozná podle síly!" Přistoupil tedy a oba je zabil....
Soudců 9:2...Jerub-baalových synů, nebo aby vám vládl jeden muž?' Pamatujte, že jsem vaše krev a tělo." Bratři jeho...
Soudců 9:28...syn? A Zebula tu jako zástupce! Služte mužům Šechemova otce Chamora. Proč bychom sloužili...
Soudců 9:33...za svítání zaútočíš na město. Gaal se svými muži vyrazí proti tobě, naložíš s ním, jak budeš moci."...
Soudců 9:35...do městské brány, zvedl se Abimelech se svými muži ze zálohy. Když je Gaal uviděl, řekl Zebulovi:...
Soudců 9:48...větev, naložil si ji na rameno a řekl svým mužům: "Viděli jste, co dělám? Rychle to udělejte po mně!"...
Soudců 9:49...lidé v Šechemské věži zahynuli - na tisíc mužů a žen. Potom Abimelech táhl k Tebecu, oblehl jej a...
Soudců 9:51...města byla pevná věž, kam utekli všichni muži a ženy, všichni obyvatelé města. Zavřeli za sebou a...
Soudců 10:1...k záchraně Izraele Tola, syn Puy, syna Dodovamuž z pokolení Isachar. Bydlel v Šamiru v Efraimských...
Soudců 11:39...a ten s udělal, co slíbil. Nikdy nepoznala muže. Tak vznikl v Izraeli ten zvyk, že izraelské dívky...
Soudců 12:1...oplakávat dceru Jiftacha Gileádského. Efraimští muži se zatím sešikovali a překročili Jordán směrem k...
Soudců 12:4...mnou?" Jiftach tedy shromáždil všechny gileádské muže a pustil se do boje proti Efraimovi. Gileádští muži na...
Soudců 13:2...na čtyřicet let do rukou Filištínů. Byl jeden muž z Coreje, z Danova rodu, a jmenoval se Manoach. Jeho...
Soudců 13:6...z rukou Filištínů." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží anděl!...
Soudců 13:8..."Odpusť, Pane můj. nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslal, navštíví znovu a poučí nás, co...
Soudců 13:9...ženu znovu navštívil, když byla na poli. Její muž Manoach s právě nebyl, a tak se dala rychle do běhu,...
Soudců 13:10...oznámila. "Honem," řekla mu, "ukázal se mi ten muž, který předtím navštívil!" Manoach vstal a šel za...
Soudců 13:11...vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten muž, který mluvil s mou...
Soudců 14:15...dne požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni ze svého muže řešení hádanky. Jinak i s domem tvého otce...
Soudců 14:18...lidem. Sedmého dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli: "Co sladšího než med, kdo silnější...
Soudců 14:19...Hospodinův. Sešel do Aškelonu, pobil tam třicet mužů, svlékl je a jejich šaty dal těm, kdo zodpověděli...
Soudců 15:10... "Proč jste na nás vytáhli?" ptali se judští muži. "Přišli jsme spoutat Samsona," odpověděli. "Uděláme...
Soudců 15:11...mu totéž, co udělal nám!" Tři tisíce judských mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš...
Soudců 15:15...oslí čelist, popadl ji a pobil s tisíc mužů. Samson tehdy řekl: "Čelistí osla oslům jsem čelil,...
Soudců 16:9...ho jimi spoutala. (V pokoji přitom měla ukryté muže.) Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na...
Soudců 16:12...jdou na tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže.) On si ale ty provazy strhal z paží jako nitě. Dalila...
Soudců 16:27...chrám. Chci se o opřít." Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští vládci. I na...
Soudců 17:1...dvacet let. V Efraimských horách byl jeden muž jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti někdo...
Soudců 17:5...odlil modlu. Tu pak měl Míkajáš v domě. Tento muž, Míka, měl doma svatyni. Vyrobil také efod a bůžky a...
Soudců 17:8...mladý levita, který bydlel v Judově rodu. Ten muž ale z judského Betléma odešel hledat si jiné místo k...
Soudců 18:2...Danovi proto ze svého rodu vyslali pět udatných mužů z Coreje a Eštaolu, aby prozkoumali a obhlédli zem....
Soudců 18:7... "Nad vaší cestou bdí Hospodin." A tak těch pět mužů šlo dál, přišli do Laiše. Viděli, že tamní lid žije...
Soudců 18:8...byli daleko a s nikým neměli dohodu. Potom se ti muži vrátili do Coreje a Eštaolu. "Tak co?" ptali se jich...
Soudců 18:11...mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z Danova rodu v plné zbroji. Táhli vzhůru a utábořili...
Soudců 18:14... k Míkovu domu. Vtom se ozvalo těch pět mužů, kteří propátrali kraj Laiš. "Víte, co je tamhle v...
Soudců 18:17...i bůžky. Kněz zatím stál u brány s šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu a vzali...
Soudců 18:19...nám. Je lepší dělat domácího kněze pro jednoho muže, nebo kmenového kněze pro izraelský rod?" Kněze to...
Soudců 19:3... Když tam byla nějaké čtyři měsíce, její muž se rozhodl, že půjde za , vlídně s promluví a...
Soudců 19:9...oba pojedli, zdrželi se do odpoledne. Tehdy muž vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin...
Soudců 19:23..."To ne, bratři! Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž je přece mým hostem! Neprovádějte takovou hanebnost. Je...
Soudců 19:24... Jen ale neprovádějte žádnou hanebnost tomu muži!" Nemínili ho však poslouchat. Levita nakonec vzal...
Soudců 20:1...i ti z gileádského kraje vyrazili jako jeden muž před Hospodina do Micpy, kde se shromáždila celá obec....
Soudců 20:8...rozhodněte." Nato všechen lid povstal jako jeden muž se slovy: "Nikdo z nás nepůjde domů, nikdo se nevrátí...
Soudců 20:10...a ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů ze sta, sto z tisíce a tisíc z desetitisíce, aby...
Soudců 20:11..." Všichni Izraelci se tedy svorně jako jeden muž shromáždili proti tomu městu. Izraelské kmeny pak do...
Soudců 20:12...kmeny pak do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou věc? Hned...
Soudců 20:15...bojovníků kromě sedmi set znamenitých mužů, kteří se nahlásili z Gibeje. V celém tom vojsku bylo...
Soudců 20:16... V celém tom vojsku bylo sedm set znamenitých mužů, leváků, z nichž každý střílel z praku navlas přesně a...
Soudců 20:17...se nahlásilo 400 000 bojovníků, samých udatných mužů. Zvedli se a táhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha:...
Soudců 20:31...Bet-elu a do Gibeje padlo z Izraele asi třicet mužů. "Porážíme je jako předtím!" říkali si tehdy...
Soudců 20:34...západně od Gibeje. Deset tisíc znamenitých mužů z celého Izraele podniklo přímý útok na Gibeu. Strhl...
Soudců 20:35...dne synové Izraele pobili 25 100 benjamínských mužů, samých bojovníků. Benjamínovi synové viděli, že jsou...
Soudců 20:37...počítali se zálohou, kterou u Gibeje nastražiliMuži ze zálohy rychle vpadli do Gibeje, rozvinuli se a...
Soudců 20:39...začali Izraelce pobíjet (padlo asi třicet mužů), a tak si řekli: "Jistě, porážíme je jako v předchozí...
Soudců 20:44... Osmnáct tisíc Benjamínců, samých udatných mužů, tam padlo. Ostatní se dali na útěk do pouště k...
Soudců 20:46...25 000 benjamínských bojovníků, samých udatných mužů. Šesti stům mužů se ale podařilo utéct do pouště k...
Soudců 20:47...bojovníků, samých udatných mužů. Šesti stům mužů se ale podařilo utéct do pouště k Rimonské skále, kde...
Soudců 21:10...nikdo. Obec tam proto vyslala 12 000 udatných mužů s příkazem: "Jděte a pobijte obyvatele Jábeš-gileádu...
Soudců 21:11...žen a dětí. Toto je úkol, který splníte: Každého muže i každou ženu, která poznala muže, pobijte." Mezi...
Soudců 21:12...dívek, netknutých panen, které ještě nepoznaly muže. Ty přivedli do tábora v Šílu v kanaánské zemi. Obec...
Růt 1:1...rozhodovali soudcové, nastal v zemi hlad. Jeden muž z judského Betléma proto odešel, aby se svou manželkou...
Růt 1:2...syny nějaký čas bydlel v moábském kraji. Ten muž se jmenoval Elimelech, jeho žena Noemi a jeho dva...
Růt 1:3...moábského kraje a bydleli tam. Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny. Ti si...
Růt 1:5...ta žena zůstala sama, bez svých dvou synů a bez muže. Když se pak v moábském kraji dozvěděla, že Hospodin...
Růt 2:1...měla příbuzného z manželovy strany, znamenitého muže z Elimelechova rodu; jmenoval se Boáz. Moábka Rút se...
Růt 2:11..."Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou tchyni a že jsi opustila svého otce,...
Růt 2:19... kdo se ujal!" "Pracovala jsem dnesmuže jménem Boáz." odpověděla Rút své tchyni. Na to Noemi...
Růt 2:20...laskavost živým ani mrtvým!" A dodala: "Ten muž je jeden z našich blízkých příbuzných." Moábka Rút...
Růt 3:8...jeho boku a ulehla. Uprostřed noci pak sebou ten muž trhl, převalil se - a hle, po boku mu leží žena! "Kdo...
Růt 3:16...A tak vyprávěla všechno, co pro ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene...
Růt 3:18... jak to dopadne," řekla na to Noemi. "Ten muž nepoleví, dokud tu věc ještě dnes nedovede do konce!" ...
1. Samuel 1:1... Jišaj zplodil Davida. V Ramatajim byl jeden muž z Cufova rodu z Efraimských hor. Jmenoval se Elkána,...
1. Samuel 1:3... Penina měla děti, ale Hana byla bezdětná. Tento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se tam...
1. Samuel 1:8...tak, že se rozplakala a nemohla ani jíst. Její muž Elkána řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč si...
1. Samuel 1:22... Hana nešla. " chlapce odkojím," řekla svému muži, "přivedu ho před Hospodina a zůstane tam navždy."...
1. Samuel 2:19...mu ho přinášela, když přicházela se svým mužem přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě...
1. Samuel 2:27...jak Hospodinu, tak i lidem. Za Elím přišel Boží muž a řekl mu: "Tak praví Hospodin: Cožpak jsem se neukázal...
1. Samuel 4:2...a Filištíni je porazili; pobili v poli asi 4 000 mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil do tábora,...
1. Samuel 4:13...a vyhlížel, plný obav o Boží truhlu. Jakmile ten muž dorazil se zprávou do města, celé město propuklo v...
1. Samuel 4:14...ptal se Elí, když zaslechl ten hlasitý křik.Onen muž přispěchal, aby mu to oznámil. (Elímu bylo devadesát...
1. Samuel 4:16... vlastně jsem z dnešní bitvy utekl," řekl ten muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se Elí. "Izrael se dal...
1. Samuel 4:18...si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova...
1. Samuel 6:19...nahlíželi do Truhly Hospodinovy. Ranil sedmdesát mužů (vždy pět mužů z tisíce). Lid pak držel smutek,...
1. Samuel 7:11...zmatku a byli před Izraelem poraženi. Izraelští muži vyrazili z Micpy, pustili se za Filištíny a pobíjeli...
1. Samuel 9:1...řekl: "Vraťte se všichni domů." Byl jeden muž z Benjamína, jmenoval se Kíš, syn Abiele, syna Cerorova...
1. Samuel 9:6...odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá Boží muž. Je to vážený člověk; všechno, co řekne, se opravdu...
1. Samuel 9:7...máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když za ním půjdeme? Jídlo nám v mošnách...
1. Samuel 9:8... "mám u sebe čtvrt šekelu stříbra. Dám je Božímu muži, aby nám ukázal cestu." (Když se v dávných dobách v...
1. Samuel 9:10... "pojďme tedy." A tak šli do města, kde byl Boží muž. Když pak stoupali nahoru k městu, potkali se s...
1. Samuel 9:16...prozradil: "Zítra touto dobou k tobě pošlu muže z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým...
1. Samuel 9:17...Saula, Hospodin promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul...
1. Samuel 10:2...na benjamínském území v Celcachu potkáš dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly...
1. Samuel 10:3... přijdeš k táborskému dubu, kde potkají tři muži putující za Bohem do Bet-elu. Jeden ponese tři kůzlata...
1. Samuel 10:22... Ptali se proto Hospodina dále: "Přišel ten muž sem?" Hospodin odpověděl: "Schovává se tamhle mezi...
1. Samuel 11:7...lid padla hrůza z Hospodina a vytáhli jako jeden muž. Nechal je nastoupit v Bezeku: Izraelců bylo 300 000 a...
1. Samuel 11:8...v Bezeku: Izraelců bylo 300 000 a judských mužů 30 000. Poslům, kteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto...
1. Samuel 11:11...uznáte za vhodné." Druhého dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů. Během poslední hlídky nad ránem vpadli...
1. Samuel 11:12...se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže, je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V tento den...
1. Samuel 13:2...druhým rokem, vybral si z Izraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo se Saulem v Michmasu a v...
1. Samuel 13:7... Saul se stále držel v Gilgalu a všichni jeho muži se třásli strachy. Čekal sedm dní, než se dostaví...
1. Samuel 13:14...tvé kralování neobstojí. Hospodin si našel muže podle svého srdce. Jeho určil za vůdce svého lidu,...
1. Samuel 13:15...spočetl vojsko, které zůstalo při něm - asi 600 mužů. Saul se svým synem Jonatanem a s muži, kteří s ním...
1. Samuel 13:16...- asi 600 mužů. Saul se svým synem Jonatanem a s muži, kteří s ním ještě zůstali, se tedy drželi v Gibeji...
1. Samuel 13:22... Ve válce tedy všem Saulovým a Jonatanovým mužům scházely meče i kopí. Jen Saul a jeho syn Jonatan je...
1. Samuel 14:2...u Migronu. Jeho vojsko čítalo asi 600 mužů včetně Achiáše, který nosil efod. Byl to syn...
1. Samuel 14:8...mu na to řekl: "Podívej se, pronikneme k těm mužům a ukážeme se jim. Jestli nám řeknou: ‚Zastavte se,...
1. Samuel 14:12... Hebrejové lezou z děr, do kterých se schovali." Muži z hlídky pak na Jonatana a jeho zbrojnoše zavolali:...
1. Samuel 14:14...pobil Jonatan se svým zbrojnošem asi dvacet mužů na půlakrovém políčku. Nepřátelské vojsko zachvátila...
1. Samuel 14:17...to vojsko rozbíhá do všech stran. Saul řekl svým mužům: "Nastupte a zjistěte, kdo z našich odešel." Počítali...
1. Samuel 14:20...proto řekl knězi: "Nech to být." Saul a jeho muži se shromáždili, vyrazili do bitvy a hle - oni se tam v...
1. Samuel 14:24... Boj se pak přesunul do Bet-avenu. Izraelští muži byli toho dne vysíleni, ale Saul zavázal vojsko...
1. Samuel 14:26...vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel med. Když muži přišli do lesa, uviděli med kanoucí z pláství, ale...
1. Samuel 14:28...ho, ochutnal a oči se mu rozjasnily. Jedenmužů mu tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal vojsko přísahou:...
1. Samuel 14:31...pobíjeli Filištíny od Michmasu po Ajalonmuži byli velmi vyčerpaní. Proto se vrhli na kořist a brali...
1. Samuel 14:39...šlo o mého syna Jonatana, musí zemřít!" Nikdomužů mu neodpovídal. Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete...
1. Samuel 15:3...patří, vyhlaďte jako proklaté. Nešetři je; pobij muže i ženy, děti i nemluvňata, skot i brav, velbloudy i...
1. Samuel 15:4...v Telaimu: 200 000 pěších a k tomu 10 000 mužů z Judska. Potom Saul přitáhl k Amalekovu městu a v...
1. Samuel 16:18...jeden ze sluhů. "Je to schopný a statečný muž, dobře mluví, krásně vypadá a Hospodin je s ním." Saul...
1. Samuel 17:2...mezi Sochem a Azekou. Také Saul a izraelští muži se shromáždili. Utábořili se v údolí Ela a sešikovali...
1. Samuel 17:19...zprávy. Jsou se Saulem a se všemi izraelskými muži v údolí Ela a bojují s Filištíny." David tedy ráno...
1. Samuel 17:24...předtím a David to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže spatřili, všichni se před ním v hrozném strachu dali...
1. Samuel 17:25...ním v hrozném strachu dali na útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael....
1. Samuel 17:26...rod by v Izraeli osvobodil od daní." David se mužů kolem sebe zeptal: "Cože dostane ten, kdo toho...
1. Samuel 17:27...neobřezanec, že uráží šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká toho,...
1. Samuel 17:30...Potom se obrátil na dalšího se stejnou otázkoumuži mu odpovídali právě tak jako předtím. To, co David...
1. Samuel 17:52...hrdina padl, dali se na útěk. Izraelští a judští muži vyrazili za nimi a s pokřikem hnali Filištíny ke...
1. Samuel 18:27...Ještě než lhůta uplynula, David vyrazil se svými muži, pobil dvě stě Filištínů, přinesl jejich předkožky a...
1. Samuel 19:11... noci uprchl. Saul poslal k Davidovu domu své muže, aby ho hlídali. Ráno ho chtěl nechat zabít. Davidova...
1. Samuel 22:2...zadlužení a zatrpklí. Bylo s ním na čtyři sta mužů a on se stal jejich velitelem. Odtamtud David odešel...
1. Samuel 22:6...lesa. Saul se doslechl, že se David se svými muži znovu objevil. Seděl právě pod tamaryškem na výšině v...
1. Samuel 22:18... vrhl a pobil je. Toho dne zabil osmdesát pět mužů, kteří nosili plátěný efod. Také kněžské město Nob...
1. Samuel 22:19...efod. Také kněžské město Nob pobil ostřím mečemuže i ženy, děti i nemluvňata, dobytek, osly i ovce, vše...
1. Samuel 23:3... "Filištíny porazíš a Keilu osvobodíš." Davidovi muži ale namítali: "Vždyť se bojíme tady v Judsku. To...
1. Samuel 23:5...ti vydám do rukou." A tak David se svými muži přišel do Keily, pustil se s Filištíny do boje a na...
1. Samuel 23:8...tažení do Keily, aby oblehl Davida i jeho muže. David se ale dozvěděl, jakou pohromu na něj Saul...
1. Samuel 23:12...se tedy zeptal: "A vydali by Keilští a  muže Saulovi do rukou?" "Ano, vydali," odpověděl Hospodin....
1. Samuel 23:13...Hospodin. A tak David se svými asi šesti sty muži opustil Keilu a přesunovali se z místa na místo. Když...
1. Samuel 23:24...před Saulem zpátky do Zifu. David byl se svými muži na poušti Maon v údolí Arava jižně od Ješimonu. Saul a...
1. Samuel 23:25...v údolí Arava jižně od Ješimonu. Saul a jeho muži se pustili do hledání, ale Davidovi to bylo oznámeno,...
1. Samuel 23:26...postupoval po jednom úbočí hory a David se svými muži po druhém. David se snažil před Saulem rychle uniknout...
1. Samuel 24:3...v poušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel Davida s jeho muži...
1. Samuel 24:4...zadních koutech jeskyně ale seděl David se svými muži. Ti mu zašeptali: "Vidíš - to je ten den, o kterém ti...
1. Samuel 24:7... že Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň Hospodin, abych svému pánu,...
1. Samuel 24:8...je to Hospodinův pomazaný!" Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim Saula napadnout. Saul pak...
1. Samuel 24:23...odpřisáhl. Saul pak odešel domů a David se svými muži vystoupil do skalní pevnosti. Samuel pak zemřel....
1. Samuel 25:3...000 koz. Právě v Karmelu stříhal své ovce. Tento muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail....
1. Samuel 25:13... vyřídili mu všechna Nábalova slova. David svým mužům řekl: "Každý si připásejte meč." Všichni včetně...
1. Samuel 25:15...pánovi posly s pozdravem, ale on jim vynadal? Ti muži na nás byli velmi hodní, chovali se k nám slušně a po...
1. Samuel 25:19...mládencům: "Jděte napřed, jdu za vámi." Svému muži Nábalovi ale nic neřekla. Vsedla na osla a sjížděla do...
1. Samuel 25:20...rokle, když tu proti přichází David se svými muži. (Než je potkala, David si právě říkal: "To jsem tedy...
1. Samuel 26:2...před Ješimonem." Saul se tedy se třemi tisíci mužů vybraných z Izraele vypravil na poušť Zif, aby tam...
1. Samuel 26:15... "Kdo to volá?" odpověděl Abner. "Nejsi snad muž, kterému není v Izraeli rovno?" volal David na Abnera....
1. Samuel 27:2...David vyrazil na cestu a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi Achišovi, synu Maochovu....
1. Samuel 27:3...králi Achišovi, synu Maochovu. David i jeho muži se tedy usadili u Achiše v Gatu. Každý měl s sebou...
1. Samuel 27:8...kraji celkem rok a čtyři měsíce. David se svými muži podnikal nájezdy na Gešurejce, Girzejce i Amalekovce....
1. Samuel 27:9...útočil na celý ten kraj a nenechával naživu muže ani ženy, zabíral brav i skot, osly, velbloudy i oděvy...
1. Samuel 27:11..."do kenijského Negevu." David nenechával naživu muže ani ženy, aby je nemusel vodit do Gatu. Říkal si: "Aby...
1. Samuel 28:1...tím, že se mnou do války potáhneš i ty se svými muži." Ten mu odpověděl: "Pak tedy poznáš, co tvůj...
1. Samuel 28:8...noci, přestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal...
1. Samuel 29:2...se svými stovkami a tisíci, David a jeho muži pochodovali vzadu s Achišem. Filištínští velitelé se...
1. Samuel 29:4...mohl svému pánu zalíbit více než hlavami těchto mužů? Vždyť je to přece ten David, o kterém se při tancích...
1. Samuel 29:11...rozbřesku odejděte." A tak se David i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do filištínské země,...
1. Samuel 30:1...na Jizreel. Třetího dne pak David se svými muži dorazil do Ciklagu. Amalekovci mezitím podnikli nájezd...
1. Samuel 30:3...ale odvedli je s sebou pryč. Když David se svými muži dorazil do města, hle - bylo vypálené a jejich ženy,...
1. Samuel 30:4...synové i dcery odvlečeni do zajetí! David i jeho muži se dali do hlasitého pláče, neměli sílu plakat...
1. Samuel 30:6...Karmelském. David byl tehdy v úzkých, protože muži začali mluvit o tom, že ho ukamenují. Všichni byli...
1. Samuel 30:9...vysvobodíš." David tedy vyrazil se šesti sty muži. Když přišel k potoku Besor, část jich tam zůstala....
1. Samuel 30:10...pak pokračoval v pronásledování se čtyřmi sty muži; dvě stě jich zůstalo u potoka Besor, protože byli...
1. Samuel 30:21...kořist." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří zůstali u potoka Besor, protože byli příliš...
1. Samuel 30:22... David k nim přistoupil a pozdravil je. Mezi muži, kteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlí a...
1. Samuel 30:31... Hebronu - do všech míst, kam David se svými muži chodíval. Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští...
1. Samuel 31:1... Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a padali mrtví na svazích...
1. Samuel 31:6...společně s ním toho dne padli i všichni jeho muži. Jakmile Izraelci v tom údolí a za Jordánem spatřili,...
2. Samuel 1:2... kde strávil dva dny. Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora. Měl roztržený oděv a na hlavě hlínu....
2. Samuel 1:4... "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich padlo a zemřelo. Také Saul a...
2. Samuel 2:3...Nábalovi Karmelském. David vzal s sebou také své muže, každého s jeho rodinou, a usadili se v Hebronu a...
2. Samuel 2:4...okolních městech. Tam za ním potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za krále nad domem judským.Když...
2. Samuel 2:26...zbude jen hořkost? Kdy konečně řekneš svým mužům, přestanou honit své bratry?" Joáb mu odpověděl:...
2. Samuel 2:27..."Jako že je živ Hospodin, kdybys nepromluvil,  muži by nepřestali stíhat své bratry do rána!" Poté Joáb...
2. Samuel 2:28...rána!" Poté Joáb zatroubil na roh a všichni jeho muži přestali Izraelce pronásledovat. Boj skončil. Abner...
2. Samuel 2:29...pronásledovat. Boj skončil. Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán, šli...
2. Samuel 2:30...kromě Asaela scházelo z Davidových vojáků 19 mužů. (Davidovi vojáci ale pobili 360 Benjamínců, kteří...
2. Samuel 2:32...v hrobě jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou noc, za svítání dorazili do Hebronu. Boj...
2. Samuel 3:16...od jejího manžela Paltiele, syna Lajišova. Její muž ale šel za a plakal celou cestu do Bachurim. Tam...
2. Samuel 3:20...za správné. Když Abner přišel s dvaceti muži za Davidem do Hebronu, David jemu i jeho mužům...
2. Samuel 3:29...otcovský rod! v Joábově domě nikdy nechybí muž trpící výtokem, malomocný, kulhající o holi, padlý...
2. Samuel 3:38...Nerova, nevzešlo od krále. Král tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnes v Izraeli padl vojevůdce a...
2. Samuel 3:39..., pomazaný král, jsem dnes tak bezmocný! Tito muži, synové Ceruji, jsou nad síly. Zločinci za jeho...
2. Samuel 4:10...Hospodin, který vykoupil z každého souženíMuž, který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si...
2. Samuel 5:6...nad celým Izraelem i Judou. Král pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na Jebusejce, kteří v tom...
2. Samuel 5:21...tam nechali své modly a David je se svými muži odnesl. Filištíni později znovu vytáhli a rozložili se...
2. Samuel 6:1... David pak opět shromáždil všechny vybrané muže z Izraele - celkem třicet tisíc - a s celým tím...
2. Samuel 6:19...také všechen lid, všechno množství Izraelemuže i ženy, každého jedním pecnem chleba, jedním datlovým...
2. Samuel 7:9...tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím...
2. Samuel 8:5...Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku....
2. Samuel 10:5...Davidovi, poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "Zůstaňte v...
2. Samuel 10:6...aramejských pěšáků z Bet-rechobu a z Cóby, 1 000 mužů od maackého krále a 12 000 mužů od Iš-toba. David se...
2. Samuel 11:17... že tam jsou zvláště udatní bojovníci. Když pak muži toho města vyrazili do boje proti Joábovi, někteří z...
2. Samuel 11:26..." Když se Uriášova manželka dozvěděla, že její muž Uriáš je mrtev, oplakávala ho. Jakmile doba...
2. Samuel 12:1...němu přišel a řekl mu: "V jednom městě žili dva muži, jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl velikou...
2. Samuel 12:5...tu tomu příchozímu připravil." David se na toho muže hrozně rozhněval. "Jakože je živ Hospodin," řekl...
2. Samuel 12:7... že provedl takovou věc a neměl slitování." "Ten muž jsi ty!" řekl Nátan Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh...
2. Samuel 14:5...ti?" zeptal se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na...
2. Samuel 15:1... Abšalom si později opatřil vůz, koně a padesát mužů, kteří před ním běhali. Od časného rána stával u cesty...
2. Samuel 15:11...S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak šli bezelstně s ním,...
2. Samuel 15:18...něj - všichni Kréťané a Pléťané i všech šest set mužů, kteří ho následovali z Gatu - ti všichni procházeli...
2. Samuel 15:22...tedy s námi." A tak Itaj Gatský se všemi svými muži i se všemi dětmi, které měli s sebou, pokračovali dál....
2. Samuel 16:5...blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se Šimei, syn Gerův, a...
2. Samuel 16:13...dnešní nadávky dobrodiním." David tedy se svými muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel podél nich po...
2. Samuel 17:1...řekl: "Dovol prosím, vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě dnes v noci se vypravím pronásledovat Davida....
2. Samuel 17:2...útokem, dokud je znavený a skleslý. Všichni jeho muži se rozutečou, takže zabiji samotného krále. Tak...
2. Samuel 17:3...k ženichovi. Jde ti přece o život jediného muže - všechen lid může zůstat v pokoji." Abšalomovi i všem...
2. Samuel 17:8...není dobrá. Znáš přece svého otce i jeho muže, jak jsou udatní," pokračoval Chušaj. "Jsou rozzuření...
2. Samuel 17:10..., jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní. Proto radím, se k tobě shromáždí celý...
2. Samuel 17:12...rosa na zem, a nepřežije on ani žádný z jeho mužů. Jestli se stáhne někam do města, celý Izrael k tomu...
2. Samuel 17:14...ani kamínek!" Nato Abšalom se všemi izraelskými muži prohlásil: "Rada Chušaje Arkijského je lepší než rada...
2. Samuel 17:16...překroč Jordán - jinak je s králem i všemi jeho muži konec!'" Jonatan a Achimaac zůstávali u pramene...
2. Samuel 17:18...dva ale zatím utekli. Dorazili do domu jednoho muže v Bachurim, který měl na dvoře studnu, a spustili se...
2. Samuel 17:24...do Machanajim, když Abšalom se všemi izraelskými muži překročil Jordán. Abšalom jmenoval namísto Joába...
2. Samuel 17:25...Joába vrchním velitelem Amasu. (To byl syn muže jménem Jeter Izmaelský, který si vzal Abigail, dceru...
2. Samuel 17:29...sýrem. To vše přinesli pro Davida a jeho muže k jídlu. Řekli si totiž: Jistě jsou na poušti hladoví,...
2. Samuel 18:7... K bitvě došlo v Efraimském lese a Davidovi muži tam izraelské vojsko porazili. V hrozné řeži onoho...
2. Samuel 18:8...po celém kraji a les toho dne pohltil více mužů, než kolik jich padlo mečem. Abšalom znenadání narazil...
2. Samuel 18:9...mečem. Abšalom znenadání narazil na Davidovy muže, a tak na svém mezku ujížděl pryč. Když ale mezek...
2. Samuel 18:10... ale on zůstal viset mezi nebem a zemí. Jedenmužů to viděl a oznámil Joábovi: "Právě jsem viděl Abšaloma...
2. Samuel 18:12...ti pak deset šekelů stříbra a jeden pás!" Ten muž ale Joábovi odpověděl: "Ani kdybych dostal na ruku...
2. Samuel 18:27...běhá Achimaac, syn Sádokův." "To je dobrý muž," řekl na to král. "Přichází s dobrou zprávou."...
2. Samuel 18:28..."Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž porazil muže, kteří pozvedli ruce proti mému pánu a králi!" "Je v...
2. Samuel 19:6...králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny své muže, kteří dnes tobě, tvým synům a dcerám, tvým manželkám...
2. Samuel 19:8...bys spokojen. Tak se vzchop a jdi povzbudit své muže! Přísahám při Hospodinu, že jinak s tebou do večera...
2. Samuel 19:15...králi vzkázali: "Pojď se vrátit i se všemi svými muži." Král se tedy vypravil zpět. Když dorazil k Jordánu,...
2. Samuel 19:16...vypravil zpět. Když dorazil k Jordánu, judští muži vyšli králi naproti do Gilgalu, aby ho převedli přes...
2. Samuel 19:17...z Bachurim, si pospíšil a vydal se s judskými muži přivítat krále Davida. Byla s ním i tisícovka mužů z...
2. Samuel 19:18...přivítat krále Davida. Byla s ním i tisícovka mužů z Benjamína a také Cíba, sluha ze Saulova domu, a jeho...
2. Samuel 19:42...přepravili krále i jeho dvůr a všechny Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece náš příbuzný," řekli jim...
2. Samuel 19:44... kdo začal mluvit o králově návratu!" A Judští muži pak Izraelcům odpovídali ještě ostřeji. Tehdy se...
2. Samuel 20:2...odstoupili k Šebovi, synu Bichriho. Judští muži od Jordánu po Jeruzalém ale stáli při svém králi....
2. Samuel 20:4... Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy odešel...
2. Samuel 20:7...a zmizí nám z očí." A tak za ním vytáhli Joábovi muži, Kréťané a Pléťané i všichni válečníci. Vytáhli z...
2. Samuel 20:11...za Šebou, synem Bichriho. Jeden z Joábových mužů stál nad tím mrtvým tělem a volal: "Kdo rád Joába a...
2. Samuel 20:12...zatím ležel v krvi uprostřed cesty. Když ten muž viděl, že se všichni ve vojsku zastavují, odvlekl Amasu...
2. Samuel 20:15...se tam shromáždili a přidali se k němu. Joábovi muži přitáhli a oblehli ho v Abel-bet-maace. Navršili k...
2. Samuel 20:21...ničit ani hubit. Jde o něco jiného: Jeden muž z Efraimských hor jménem Šeba, syn Bichriho, pozvedl...
2. Samuel 21:5..." prohlásil král. Odpověděli mu: "Za toho muže, který nás chtěl zničit a vyhubit z celého izraelského...
2. Samuel 21:15...Izraelem znovu vypukla válka. David šel se svými muži, ale v boji proti Filištínům se unavil. Išbi-benob,...
2. Samuel 21:17...zasáhl toho Filištína a zabil ho. Davidovi muži tehdy Davida zapřísahali: " s námi do boje nechoď,...
2. Samuel 23:17..."Hospodin chraň," zvolal, "vždyť je to krev těch mužů! Šli tam s nasazením života!" A nechtěl se napít....
2. Samuel 24:9...sečteného lidu: Izrael čítal 800 000 udatných mužů schopných boje. Judských mužů bylo 500 000. Po tom...
2. Samuel 24:15...času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil Jeruzalém,...
1. Královská 1:5...si vozy a jízdu a běhalo před ním padesát mužů. Jeho otec ho ale nikdy nepokáral, neptal se: "Co to...
1. Královská 1:42... Adoniáš ho vyzval: "Pojď blíž. Jsi ctihodný muž, jistě neseš dobré zprávy." "Nenesu," odpověděl mu...
1. Královská 1:52...nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z hlavy ani vlásek....
1. Královská 2:32...jeho krev na jeho hlavu, protože napadl dva muže spravedlivější a lepší, než je sám, a zavraždil je...
1. Královská 8:2...ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi Šalomounovi o svátcích v...
1. Královská 10:8...překonal pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před...
1. Královská 11:15...pohřbít padlé, nechal v Edomu pobít všechny muže. Joáb tam s celým izraelským vojskem zůstal šest...
1. Královská 11:18...Midián pokračovali do Paranu, kde přibrali další muže, a dorazili do Egypta k egyptskému vládci faraonovi....
1. Královská 12:22...Rechoboámovi, synu Šalomounovu. Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal Boží slovo: "Řekni Rechoboámovi, synu...
1. Královská 13:1...vtom na Hospodinův rozkaz přišel do Bet-elu Boží muž z Judska. "Oltáři, oltáři," zvolal k oltáři na...
1. Královská 13:4...rozsype!" Jakmile král Jeroboám uslyšel, co Boží muž zvolal k betelskému oltáři, namířil na něj od oltáře...
1. Královská 13:5...se rozsypal - přesně podle znamení, které Boží muž na Hospodinův rozkaz určil. Tehdy se král obrátil na...
1. Královská 13:6...rozkaz určil. Tehdy se král obrátil na Božího muže: "Přimluv se prosím u Hospodina, svého Boha, a modli...
1. Královská 13:7...k sobě a byla zase jako dřív. Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů, posilni se a obdaruji...
1. Královská 13:8...ke mně domů, posilni se a obdaruji." Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého...
1. Královská 13:11...mu o všem, co toho dne v Bet-elu udělal ten Boží muž a co řekl králi. Když to svému otci vylíčili, zeptal se...
1. Královská 13:12...šel?" Synové mu ukázali cestu, kterou ten Boží muž, příchozí z Judska, odešel. "Osedlejte mi osla," řekl...
1. Královská 13:14...osedlali, nasedl na něj a vypravil se za Božím mužem. Zastihl ho, jak sedí pod dubem. "Ty jsi ten Boží muž...
1. Královská 13:16...ke mně domů a najez se," řekl mu. Boží muž ale odpověděl: "Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s...
1. Královská 13:19...sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž se tedy vrátil s ním, pojedl u něj doma a napil se vody...
1. Královská 13:21... dostal slovo Hospodinovo a zvolal na Božího muže, který přišel z Judska: "Tak praví Hospodin: ‚Vzepřel...
1. Královská 13:23...nebude pochováno v hrobě tvých otců!" Když Boží muž dojedl a dopil, osedlal mu ten prorok, který ho přivedl...
1. Královská 13:25...lev stál u mrtvoly. Vtom šli okolo nějací muži a viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u stojí lev...
1. Královská 13:26...z cesty, uslyšel, prohlásil: "To byl Boží muž. Protože se vzepřel Hospodinovu rozkazu, Hospodin ho...
1. Královská 13:29...ani neroztrhal osla. Prorok zvedl tělo Božího muže, naložil ho na osla a vezl zpět. Dovezl ho do svého...
1. Královská 13:31... pochovejte do hrobu, kde je pochován Boží muž. Uložte kosti k jeho kostem. To slovo, které na...
1. Královská 17:18...nakonec přestal dýchat. "Co proti mně máš, Boží muži?" vyčetla Eliášovi. "To jsi mi přišel připomenout můj...
1. Královská 17:24... tvůj syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v ústech slovo...
1. Královská 19:18...Elíša. Ponechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužů - všechny, kdo neklekali před Baalem a nelíbali ho."...
1. Královská 20:10...v Samaří bude dost prachu, aby každý z mých mužů nabral aspoň trochu!" Izraelský král mu nechal...
1. Královská 20:12...králi. Jakmile uslyšel ten vzkaz, rozkázal svým mužům: "Nástup!" a tak nastoupili proti městu. Mezitím...
1. Královská 20:17...dostal hlášení, že ze Samaří vyrazili nějací muži. "Zajměte je živé," rozkázal, " jdou vyjednávat...
1. Královská 20:20...izraelské vojsko. Každý z nich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili na útěk a Izrael za nimi....
1. Královská 20:28...celý kraj. Vtom k izraelskému králi přišel Boží muž a řekl: "Tak praví Hospodin: Protože Aramejci tvrdili,...
1. Královská 20:30...Afek, ale tam se na těch zbývajících 27 000 mužů zřítily hradby. Ben-hadad ale uprchl a schoval se v...
1. Královská 20:33...podivil se Achab. "Vždyť je to můj spojenec!" Ti muži to pochopili jako dobré znamení a rychle ho vzali za...
1. Královská 20:37... potkal ho lev a zabil ho. Vyhledal tedy jiného muže a řekl mu: "Zbij !" A on ho zbil a poranil. Prorok...
1. Královská 20:40...Tvůj služebník se pak zabýval tím a oním, a ten muž se ztratil." Izraelský král mu odpověděl: "Nuže, sám...
1. Královská 20:41... sám jsi nad sebou vyřkl rozsudek!" Vtom si ten muž strhl pásku z očí a izraelský král poznal, že patří k...
1. Královská 21:8...jeho pečetí a rozeslala je stařešinům a urozeným mužům ve městě, kde Nábot bydlel. V těch dopisech psala:...
1. Královská 21:11...a ukamenujte k smrti." Stařešinové a urození muži z města, kde Nábot bydlel, tedy udělali, co jim...
1. Královská 22:13...radil: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni....
1. Královská 22:27...princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu, dokud...
2. Královská 1:6..."Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi, který...
2. Královská 1:7...na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" "Jak vypadal ten muž, který vám s těmi slovy vyšel naproti?" ptal se král....
2. Královská 1:9...velitel hned vylezl za ním a přikázal mu: "Boží muži, král praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž,"...
2. Královská 1:10... král praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak z nebe sestoupí...
2. Královská 1:11...vojáky. Ten za ním vylezl a přikázal mu: "Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!" "Jestli jsem Boží muž...
2. Královská 1:12...tak praví král: Ihned sestup!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak z nebe sestoupí oheň a...
2. Královská 1:13...tedy poslal ještě třetího velitele s padesáti muži. Když ale ten třetí velitel padesáti mužů vystoupal k...
2. Královská 1:14...a pohltil oba první velitele i s jejich padesáti muži, můj život ale prosím ušetři!" Hospodinův anděl tehdy...
2. Královská 2:16...Potom řekli: "Pohleď, máme tu padesát schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho...
2. Královská 2:17..."Dobrá, pošlete je." Poslali tedy těch padesát mužů a ti ho hledali tři dny, ale nenašli. Když se pak...
2. Královská 2:19...jim: "Copak jsem vám neříkal: Nechoďte?" Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se...
2. Královská 3:26... že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů ozbrojených mečem, aby se probil k edomskému králi,...
2. Královská 4:1...Elíšou úpěnlivě naříkala: "Tvůj služebník, můj muž, umřel. Sám víš, jak tvůj služebník ctil Hospodina. Teď...
2. Královská 4:7..." řekl a vtom olej došel. Šla to povědět Božímu muži a ten řekl: "Jdi ten olej prodat a vyrovnej svůj...
2. Královská 4:9... Ta žena řekla svému manželovi: "Podívej se, ten muž, co tudy často chodí, je určitě Boží světec. Pojďme mu...
2. Královská 4:14...ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá syna a její muž je starý," odpověděl Gehazi. "Zavolej ji," řekl mu. A...
2. Královská 4:16...syna." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi Boží muž, nepodváděj svou služebnici!" Ta žena pak ale opravdu...
2. Královská 4:21... Vynesla ho nahoru a položila na lůžko Božího muže, zavřela za sebou a odešla. Potom zavolala manžela:...
2. Královská 4:22...z mládenců a oslici. Musím rychle za Božím mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?"...
2. Královská 4:25...ti neřeknu." A tak jela, dorazila k Božímu muži na horu Karmel. Když Boží muž uviděl, jak k němu míří,...
2. Královská 4:27..." odpověděla. Když ale došla nahoru k Božímu muži, vrhla se k zemi a objala mu nohy. Gehazi hned...
2. Královská 4:40... Jakmile ji ale okusili, začali křičet: "Boží muži! V hrnci je smrt!" Nedalo se to jíst. "Přineste mouku...
2. Královská 4:42...najedí." A v hrnci nic špatného nebylo. Jeden muž přišel z Baal-šališy a přinesl Božímu muži prvotiny své...
2. Královská 4:43...jeho pomocník. "Tohle mám nabídnout stovce mužů?" On ale opakoval: "Dej to lidem, se najedí. Neboť...
2. Královská 5:1... Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého pána, neboť skrze...
2. Královská 5:8...- zjevně si proti mně hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho,...
2. Královská 5:14...a sedmkrát se ponořil v Jordánu, jak mu Boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo - bylo čisté jako tělo...
2. Královská 5:15...s celým svým doprovodem vydal zpátky k Božímu muži. Předstoupil před něj a řekl: "Hle, teď jsem poznal,...
2. Královská 5:20...nebyl daleko, když si Gehazi, mládenec Božího muže Elíšy, řekl: "Tak vida, můj pán si odmítl vzít, co ten...
2. Královská 5:24...nich převzal a schoval to tam v jednom domě. S muži se rozloučil a oni odešli. Také on odešel a vrátil se...
2. Královská 5:26...nikam." "Copak jsem tam v duchu nebyl, když ten muž vystoupil z vozu a šel ti vstříc?" řekl mu na to Elíša....
2. Královská 6:6... "byla vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal se Boží muž. Když mu to místo ukázal, Elíša usekl kus dřeva, hodil...
2. Královská 6:9...a řekl: "Položím svůj tábor tam a tam." Boží muž ale vzkázal izraelskému králi: "Dej pozor, ...
2. Královská 6:10...Izraelský král pak na to místo, o kterém mu Boží muž řekl, poslal varování, si tam dávají pozor. Tak se...
2. Královská 6:15...tam v noci a město obklíčili. Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hle - kolem celého města vojsko,...
2. Královská 6:19...To není to město! Pojďte za mnou a dovedu vásmuži, kterého hledáte." A dovedl je do Samaří. Jakmile...
2. Královská 7:2...Králův pobočník, jeho pravá ruka, Božímu muži namítl: "Hospodin sice otevírá nebeské průduchy, ale...
2. Královská 7:13...dvořanů odpověděl: "Co kdybychom vyslali několik mužů na průzkum; si vezmou těch pět koní, co ve městě...
2. Královská 7:17... Dav ho tam ale ušlapal k smrti, přesně jak Boží muž řekl, když za ním onen posel přišel. Tak se stalo, co...
2. Královská 7:18...za ním onen posel přišel. Tak se stalo, co Boží muž předpověděl: "Zítra touto dobou se v samařské bráně...
2. Královská 7:19... ale copak se může stát něco takového?" a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš...
2. Královská 8:2...ten potrvá sedm let." Žena se zařídila, jak Boží muž řekl. Odstěhovala se s celou rodinou pryč a strávila...
2. Královská 8:4...domu a pozemků. Král právě říkal sluhovi Božího muže, Gehazimu: "Vyprávěj mi prosím o všech těch velikých...
2. Královská 8:7...nemocen. Když mu oznámili, že přichází Boží muž, poručil král Chazaelovi: "Vezmi s sebou dary a jdi...
2. Královská 8:8...Chazaelovi: "Vezmi s sebou dary a jdi Božímu muži naproti. Vyptej se u něj Hospodina, jestli se uzdravím...
2. Královská 8:11... z toho byl Chazael nesvůj. Tehdy se Boží muž rozplakal. "Proč pláčeš, pane můj?" ptal se ho Chazael....
2. Královská 10:6...sedmdesát královských synů vyrůstalo u předních mužů města, kteří se o starali. Jakmile ten list dostali...
2. Královská 10:11...z Achabova domu a také všechny jeho přední muže, přátele i kněze. Nikoho nenechal naživu. Poté se Jehu...
2. Královská 10:24...obětem. Jehu zatím venku rozestavěl osmdesát mužů a varoval je: "Za ty lidi mi ručíte. Kdo nechá...
2. Královská 11:9... jak jim kněz Jojada nařídil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu nastupovali, tak ty, kteří...
2. Královská 13:19...udeřil třikrát a přestal. Tehdy se na něj Boží muž rozhněval: "Měl jsi udeřit pětkrát nebo šestkrát - pak...
2. Královská 13:21...ho tedy do Elíšova hrobu a utekli. Jakmile ten muž dopadl na Elíšovy kosti, ožil a postavil se na nohy....
2. Královská 15:25...němu zosnoval spiknutí. Vzal s sebou padesát mužů z Gileádu a zavraždil ho v královském paláci v Samaří...
2. Královská 18:27...tvým pánem a za tebou? Poslal právě za těmi muži na hradbách! Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak...
2. Královská 19:35...anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král...
2. Královská 20:14...přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, z Babylonu...
2. Královská 22:15..."Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na...
2. Královská 23:16...došlo na Hospodinova slova, jak je vykřikl Boží muž, který to všechno předpověděl. Král se zeptal: "Čí je...
2. Královská 23:17...vidím?" Místní mu odpověděli: "To je hrob Božího muže, který přišel z Judska a vykřikl proti betelskému...
2. Královská 24:16...tomu 1 000 řemeslníků a kovářů, samé bojeschopné muže. Namísto Joakina jmenoval králem jeho strýce Mataniáše...
2. Královská 25:23...zůstat v Judsku. Když všichni velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše...
2. Královská 25:24...i se svými muži. Gedaliáš je tehdy i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se sloužit Babyloňanům. Zůstaňte...
2. Královská 25:25...Elišamova, z královského rodu a s deseti dalšími muži Gedaliáše zavraždil. Kromě něj zabili i všechny Židy a...
1. Letopisů 4:12... Paseacha a Techinu, otce Ir-nachaše. To jsou muži Rechabovi. Synové Kenazovi: Otniel a Serajáš. Synové...
1. Letopisů 4:41...byli potomci Chamovi. Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na...
1. Letopisů 4:42...došli k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem, Refajášem...
1. Letopisů 5:18...kmene Manasesova měli 44 760 bojeschopných mužů vyzbrojených štítem a mečem, vládnoucích lukem a...
1. Letopisů 5:24... Hodaviáš a Jachdiel, udatní bojovníci, proslulí muži, vůdcové otcovských rodů. Zradili však Boha svých otců...
1. Letopisů 6:16... jeho syn Chagiáš a jeho syn Asajáš. Toto jsou muži, které David pověřil zpěvem v domě Hospodinově, když...
1. Letopisů 7:11... Tito všichni synové Jediaela byli udatní muži, vůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17 200...
1. Letopisů 7:40...rodovém seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů. Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela,...
1. Letopisů 9:9...podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů - samí vůdcové otcovských rodů. Z kněží to byl Jedajáš...
1. Letopisů 9:13...svých otcovských rodů, čítali 1 760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím domě. Z levitů Šemajáš,...
1. Letopisů 10:1... Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a padali pobiti na svazích...
1. Letopisů 11:19... "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili život? Vždyť tu vodu přinesli s...
1. Letopisů 12:1...ještě skrýval před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k hrdinům, kteří mu pomáhali v boji. Byli...
1. Letopisů 12:21...potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu tito muži z pokolení Manases: Adnach, Jozabad, Jediael, Michael,...
1. Letopisů 12:25...království na Davida: Z Judy 6 800 bojeschopných mužů vyzbrojených pavézou a kopím. Ze Simeona 7 100...
1. Letopisů 12:27...hrdinů připravených k boji. Z Leviho 4 600 mužů včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700...
1. Letopisů 12:28...mužů včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700 muži a mladého válečníka Sádoka s 22 veliteli z jeho...
1. Letopisů 12:32...otcovském rodu. Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida...
1. Letopisů 12:33...200 vůdců a všichni bratři pod jejich velenímmuži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se Izrael...
1. Letopisů 12:35... Z Neftalíma 1 000 velitelů a za nimi 37 000 mužů s pavézami a kopími. Z Dana 28 600 připravených k boji...
1. Letopisů 12:38...a poloviny kmene Manases v Zajordání 120 000 mužů v plné zbroji. Všichni tito bojovníci připravení...
1. Letopisů 16:3...jménu. Podělil také všechny Izraelcemuže i ženy, každého bochníkem chleba, datlovým a...
1. Letopisů 17:8...tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím...
1. Letopisů 18:5...pomoc, ale David z nich pobil dvaadvacet tisíc mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku....
1. Letopisů 19:5... Jakmile se Davidovi donesla zpráva o těch mužích, poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli...
1. Letopisů 21:5...lidu: Celý Izrael čítal 1 100 000 bojeschopných mužů; Juda čítal 470 000 bojeschopných mužů. Joáb ale mezi...
1. Letopisů 21:14...na Izrael dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů a Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém. Když pak...
1. Letopisů 22:9...dům mému jménu. Narodí se ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel...
1. Letopisů 23:3...třicetiletých výše a jejich počet činil 38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova domu,...
1. Letopisů 23:14...mu a žehnali v jeho jménu navěky. Synové Božího muže Mojžíše se počítali za součást levitského kmene....
1. Letopisů 24:4...se, že synové Eleazarovi mají více předních mužů než synové Itamarovi, a tak podle počtu jejich...
1. Letopisů 25:1...za zvuku citer, lyr a činelů. Zde je výčet mužů, kteří konali tuto službu: Z Asafových synů: Zakur,...
1. Letopisů 26:30...bratři z rodu Hebronovců - 1 700 znamenitých mužů - řídili izraelskou správu na západním břehu Jordánu...
1. Letopisů 26:31...se v nich hledalo a byli nalezeni vynikající muži v gileádském Jaezeru. Jeho bratry - 2 700 znamenitých...
1. Letopisů 26:32...Jaezeru. Jeho bratry - 2 700 znamenitých mužů, vůdců otcovských rodů - potom král David ustanovil...
1. Letopisů 27:1...co měsíc po celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů. První měsíc sloužil první oddíl. Jeho velitelem byl...
1. Letopisů 27:2... syn Zabdielův, a jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pocházel ze synů Peresových a v prvním měsíci byl...
1. Letopisů 27:4...potom velel Milot). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Třetí měsíc byl velitelem třetího vojska Benajáš, syn...
1. Letopisů 27:5... syn velekněze Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její velitel....
1. Letopisů 27:7...něm jeho syn Zebadiáš). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pátý měsíc byl pátým velitelem Šamhut Izrašský. Jeho...
1. Letopisů 27:8...Šamhut Izrašský. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Šestý měsíc byl jako šestý Ira, syn Ikeše Tekojského....
1. Letopisů 27:9... syn Ikeše Tekojského. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Sedmý měsíc byl jako sedmý Chelec Pelonský ze synů...
1. Letopisů 27:10...ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Osmý měsíc byl jako osmý Sibechaj Chušatský ze...
1. Letopisů 27:11...Chušatský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Devátý měsíc byl jako devátý Abiezer Anatotský z...
1. Letopisů 27:12...z benjamínských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Desátý měsíc byl jako desátý Mahraj Netofský ze...
1. Letopisů 27:13...Netofský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Jedenáctý měsíc byl jako jedenáctý Benajáš Piratonský...
1. Letopisů 27:14...ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Dvanáctý měsíc byl jako dvanáctý Cheldaj Netofský z...
1. Letopisů 27:15...Netofský z Otniela. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Tito muži odpovídali za izraelské kmeny: za Rubena...
1. Letopisů 27:16...z Otniela. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Tito muži odpovídali za izraelské kmeny: za Rubena Eliezer, syn...
2. Letopisů 2:1...jménu a sobě královský palác. Povolal 70 000 mužů do hor jako nosiče a 80 000 mužů jako lamače kamene....
2. Letopisů 2:6...před jeho tváří? Proto mi prosím pošli dovedného muže, který by uměl pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem a...
2. Letopisů 5:3...ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi o svátcích, jež připadají...
2. Letopisů 8:14...stráží pro každou bránu, jak to přikázal Davidmuž Boží. Neuchýlili se od králova příkazu pro kněží a...
2. Letopisů 9:7...jsi pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před...
2. Letopisů 11:2...navrátili království Rechoboámovi. Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Řekni Rechoboámovi,...
2. Letopisů 13:15... Kněží troubili na trubky a všichni judští muži vyrazili pokřik. Jakmile zazněl jejich pokřik, Bůh...
2. Letopisů 14:7...se jim. Asovo vojsko čítalo 300 000 judských mužů s pavézami a oštěpy a 280 000 Benjamínců vládnoucích...
2. Letopisů 14:11...tenkrát ty Habešany před Asou a judskými muži porazil, takže se dali na útěk. Asa je se svým vojskem...
2. Letopisů 15:13... měl zemřít, byl malý nebo velký, to byl muž nebo žena. S hlasitým voláním to přísahali Hospodinu za...
2. Letopisů 17:15... po něm velitel Jochanan a jeho 280 000 mužů, po něm Amasiáš, syn Zichriho, dobrovolník Hospodinův,...
2. Letopisů 17:17... Z Benjamína: bojovník Eliada a jeho 200 000 mužů vyzbrojených luky a štíty, po něm Jozabad a jeho 180...
2. Letopisů 18:12...říkal: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni....
2. Letopisů 18:26...synu Joašovi. Řeknete: ‚Takto praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu, dokud...
2. Letopisů 20:23...obyvatele pohoří Seír a pobili je do posledního muže. Poté, co skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli k...
2. Letopisů 20:27...Údolí dobrořečení. Všichni judští a jeruzalémští muži se pak v čele s Jošafatem radostně vrátili do...
2. Letopisů 23:8... jak jim kněz Jojada určil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu nastupovali, tak ty, kteří...
2. Letopisů 23:10... uložené v Hospodinově chrámu. Potom všechny muže rozestavěl, aby všichni se zbraní v ruce obklopili...
2. Letopisů 25:5...let výše a zjistil, že 300 000 bojeschopných mužů, vládnoucích kopím a štítem. Za sto talentů stříbra...
2. Letopisů 25:7...000 bojovníků z Izraele. Přišel však za ním Boží muž a řekl: "Králi, neber s sebou izraelské vojsko. Bůh...
2. Letopisů 25:9...za izraelské oddíly?" namítl Amaciáš Božímu muži."Hospodin ti může dát mnohem víc," odpověděl mu....
2. Letopisů 26:13... Pod jejich velením bylo vojsko čítající 307 500 mužů připravených vyjít králi na pomoc do boje proti...
2. Letopisů 28:6...Remaliášův, pobil za jediný den 120 000 judských mužů, samých udatných bojovníků, protože opustili Hospodina...
2. Letopisů 28:15...vzdali zajatců i kořisti. Jmenovitě ustanovení muži se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli všechny nahé....
2. Letopisů 30:16...svá místa, jak jim to určoval Zákon Božího muže Mojžíše. Kněží kropili oltář krví, kterou jim levité...
2. Letopisů 31:16... mladým stejně jako starým. Rozdělovali je všem mužům od tří let výše, kteří byli uvedeni ve jmenných...
2. Letopisů 31:19...posvěcovat, aby byli svatí. Výše uvedení muži v každém městě rozdělovali příděly kněžím ze synů...
2. Letopisů 34:22...je psáno v této knize." Chilkiáš pak s královými muži šel do jeruzalémského Nového města, kde bydlela...
2. Letopisů 34:23..."Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na...
2. Letopisů 35:23...lučištníci. "Odvezte !" řekl Jošiáš svým mužům. "Jsem těžce raněn!" Jeho muži ho tedy odnesli z vozu...
2. Letopisů 35:24...řekl Jošiáš svým mužům. "Jsem těžce raněn!" Jeho muži ho tedy odnesli z vozu, naložili ho na jiný vůz a...
Ezdráš 2:22...Betléma 123 muži z Netofu 56 muži z Anatotu...
Ezdráš 2:23...z Netofu 56 muži z Anatotu 128 obyvatelé Azmavetu...
Ezdráš 2:27...Rámy a Geby 621 muži z Michmasu 122 muži z Bet-elu a Aje...
Ezdráš 2:28...z Michmasu 122 muži z Bet-elu a Aje 223 obyvatelé Nebó...
Ezdráš 3:1...synové Izraele usazeni ve městech. Jako jeden muž se ale shromáždili k Jeruzalému, neboť Jošua, syn...
Ezdráš 5:10... abychom ti je oznámili a mohli připsat jména mužů, kteří jim stojí v čele. Odpověděli nám těmito slovy:...
Ezdráš 5:14...král Kýros vynesl z babylonského chrámu a dal je muži jménem Šešbacar, kterého jmenoval správcem. Přikázal...
Ezdráš 8:3...synů Parošových: Zachariáš a s ním 150 zapsaných mužů; ze synů Pachat-moábových: Eljoenaj, syn Zerachiášův,...
Ezdráš 8:4...Eljoenaj, syn Zerachiášův, a s ním 200 mužů; ze synů Zatuových: Šekaniáš, syn Jachazielův, a s ním...
Ezdráš 8:5...Šekaniáš, syn Jachazielův, a s ním 300 mužů; ze synů Adinových: Ebed, syn Jonatanův, a s ním 50...
Ezdráš 8:6...synů Adinových: Ebed, syn Jonatanův, a s ním 50 mužů; ze synů Elamových: Ješajáš, syn Ataliášův, a s ním 70...
Ezdráš 8:7...Elamových: Ješajáš, syn Ataliášův, a s ním 70 mužů; ze synů Šefatiášových: Zebadiáš, syn Michaelův, a s...
Ezdráš 8:8...Zebadiáš, syn Michaelův, a s ním 80 mužů; ze synů Joábových: Obadiáš, syn Jechielův, a s ním...
Ezdráš 8:9...Joábových: Obadiáš, syn Jechielův, a s ním 218 mužů; ze synů Baniho: Šelomit, syn Josifiášův, a s ním 160...
Ezdráš 8:10...Baniho: Šelomit, syn Josifiášův, a s ním 160 mužů; ze synů Bebajových: Zachariáš, syn Bebajův, a s ním...
Ezdráš 8:11...Bebajových: Zachariáš, syn Bebajův, a s ním 28 mužů; ze synů Azgadových: Jochanan, syn Hakatanův, a s ním...
Ezdráš 8:12...Azgadových: Jochanan, syn Hakatanův, a s ním 110 mužů; ze synů Adonikamových jmenovitě: Elifelet, Jehiel,...
Ezdráš 8:13...Elifelet, Jehiel, Šemajáš a s nimi dalších 60 mužů; ze synů Bigvajových: Utaj a Zabud a s ním 70 mužů...
Ezdráš 8:14...ze synů Bigvajových: Utaj a Zabud a s ním 70 mužů. Shromáždil jsem je u ahavského průplavu, kde jsme po...
Ezdráš 8:18... nám poslali Šerebiáše, velmi schopného muže; s jeho syny a bratry jich bylo osmnáct. Ze synů...
Ezdráš 10:1... sešlo se k němu veliké množství Izraelcůmužů, žen i dětí a všichni usedavě plakali. Tu k Ezdrášovi...
Ezdráš 10:9...shromáždění navrátilců. Během tří dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do Jeruzaléma. Dvacátého dne...
Ezdráš 10:17...zasedli, aby tu věc vyšetřili. Sňatky všech mužů s cizinkami řešili do prvního dne prvního měsíce....
Ezdráš 10:18... Bylo zjištěno, že s cizinkami se oženili tito muži: Kněží: Ze synů Jošuy, syna Jocadakova, a jeho bratrů:...
Nehemiáš 1:2...přišel Chanani, jeden z mých bratří, s dalšími muži z Judska, a tak jsem se zeptal na pozůstatek Židů,...
Nehemiáš 2:12... vstal jsem v noci a vzal s sebou jen několik mužů. Nikomu jsem neřekl, co mi můj Bůh položil na srdce,...
Nehemiáš 3:2... k věži Chananel. Vedle nich stavěli muži z Jericha a vedle nich Zakur, syn Imriho. Rybnou bránu...
Nehemiáš 3:5...Sádok, syn Baanův. Vedle nich opravovali muži z Tekoje, urození mezi nimi ale nesklonili šíji k...
Nehemiáš 3:7...opravoval Melatiáš Gibeonský a Jadon Meronotskýmuži z Gibeonu a z Micpy, kde bylo sídlo zaeufratského...
Nehemiáš 4:10... každý ke svému dílu. Od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve zbroji....
Nehemiáš 5:16... Neskupovali jsme pozemky, naopak, všichni  muži se zapojili do díla. U mého stolu sedávalo 150...
Nehemiáš 7:2...pevnosti Chananiášovi, což byl důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim:...
Nehemiáš 7:26...Gibeonu 95 muži z Betléma a Netofu 188 muži z Anatotu...
Nehemiáš 7:27...z Betléma a Netofu 188 muži z Anatotu 128 muži z Bet-azmavetu...
Nehemiáš 7:28...z Anatotu 128 muži z Bet-azmavetu 42 muži z Kiriat-jearimu, Kefiry a...
Nehemiáš 7:29...z Bet-azmavetu 42 muži z Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743 muži z Rámy a...
Nehemiáš 7:30...z Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743 muži z Rámy a Geby 621 muži z Michmasu...
Nehemiáš 7:31...z Rámy a Geby 621 muži z Michmasu 122 muži z Bet-elu a Aje...
Nehemiáš 7:32...z Michmasu 122 muži z Bet-elu a Aje 123 muži z Nebó...
Nehemiáš 7:33...z Bet-elu a Aje 123 muži z Nebó 52 obyvatelé jiného Elamu 1...
Nehemiáš 8:1...svých městech. Tehdy se všechen lid jako jeden muž shromáždil na prostranství před Vodní bránou a žádali...
Nehemiáš 8:2...tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže, ženy a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumět....
Nehemiáš 8:3...u Vodní brány od svítání do poledne všem mužům i ženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid...
Nehemiáš 11:6...bydlelo v Jeruzalémě celkem 468 udatných mužů. Ze synů Benjamínových: Salu, syn Mešulama, syna...
Nehemiáš 11:8... syna Ješajášova. Po něm Gabaj a Salaj, tedy 928 mužů. Jejich velitelem byl Joel, syn Zikriho. Druhým...
Nehemiáš 12:24... a jejich bratři, kteří podle příkazu Davidamuže Božího, měli chválit a vzdávat díky naproti nim...
Nehemiáš 12:36... Juda a Chanani s hudebními nástroji Davidamuže Božího. V čele průvodu šel učenec Ezdráš. Prošli...
Nehemiáš 12:44...široko daleko. Toho dne byli ustanoveni muži zodpovědní za komory, pokladnice, obětiny, prvotiny a...
Nehemiáš 13:19...sobota. Do bran jsem postavil některé ze svých mužů, aby se v sobotu nemohl přivážet náklad. Jednou nebo...
Nehemiáš 13:25... Vytýkal jsem jim to, zlořečil jim, některé muže jsem i bil a rval jim vlasy. Zapřísahal jsem je při...
Ester 1:22...písmem, každému národu jejich jazykem: "Každý muž je doma pánem a se mluví jeho jazykem!" Když...
Ester 4:11...zpět za Mordechajem s odpovědí: "Kdokoli,  muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní...
Ester 9:6...městě Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi byli: Paršandata, Dalfon, Aspata...
Ester 9:12...královně Ester, "Židé pobili a zahubili pět set mužů a deset Hamanových synů. Co asi udělali v ostatních...
Ester 9:15...dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta mužů, kořisti se však ani nedotkli. Také ostatní Židé v...
Job 1:1...o rozkvět všeho jejich potomstva. V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojný...
Job 1:8...na to Hospodin. "Na zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla."...
Job 2:3...na to Hospodin. "Na zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla....
Job 12:21...zkušeným, starce zbavuje soudnosti. I přední muže vystavuje hanbě, odzbrojuje i statečné. Odkrývá...
Job 29:9..., kmeti vstávali mi na pozdrav, přední mužové své řeči přerušili, ruku si kladli na ústa, hlasy...
Job 32:1...Jobova řeč končí. Ti tři muži přestali Jobovi odpovídat, protože se stále...
Job 32:5...byli starší než on. Když ale viděl, že ti tři muži nemají co odpovědět, vzplanul hněvem. Elihu, syn...
Job 38:3... záměry řečmi, v nichž není poznání? Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty poučíš:...
Job 40:7...Hospodin promluvil k Jobovi z vichru: "Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty poučíš:...
Žalmy 80:18...je, od tvého hněvu umírá. Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad lidským synem, jehož sis vychoval!...
Žalmy 90:1...je požehnán navěky! Amen! Amen! Modlitba Božího muže Mojžíše. Po všechny věky jsi, Pane, byl vždy naším...
Žalmy 107:40...poníženi ukrutnou bídou a trápením. I přední muže vystavil hanbě, nechal je bloudit v pustotě bez cíle....
Žalmy 128:4...tvého stolu! Hle - takové požehnání bude mít muž, který Hospodina ctí! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin,...
Přísloví 6:27... cizoložnice však vzácnou duši uloví! Může muž ukrýt oheň v klíně, aniž by propálil si šat? Může snad...
Přísloví 12:4...nikdo nevyrve. Znamenitá žena je korunou svého muže, hanebná je ale jako kostižer. Úmysly poctivých jsou...
Přísloví 12:8... Čím je kdo rozumnější, tím více bývá ceněnmuž křivé povahy však bude pohrdnut. Lépe být přehlížen,...
Přísloví 20:6...vlastní oddaností se kdekdo holedbá, věrného muže však aby pohledal. Spravedlivý je, kdo žije v...
Přísloví 22:24... kdo vydírají je! Neměj za přítele vznětlivého muže, se vzteklým člověkem se nespolčuj, jinak se přiučíš...
Přísloví 30:1... Slova Agura, syna Jákeho z Massy. Výrok onoho muže k Itielovi, k Itielovi a Uchalovi: Nesporně jsem ten...
Přísloví 30:19... cesta hada skálou, cesta lodi mořem a cesta muže s pannou. Taková je cesta cizoložné ženy - pojí, otře...
Kazatel 7:28...jsem jej. Mezi tisícem jsem našel jediného muže, ženu jsem ale mezi tolika nenašel. Pohleď, došel jsem...
Kazatel 12:3... Strážcové domu se tehdy rozechvějí, udatní mužové se přikrčí, prořídnou řady těch, jež v mlýnku mlely,...
Píseň 4:4...na tisíc štítů je na zavěšeno, pavézy všech mužů udatných. Dvojice prsů tvých dvojice kolouchů je,...
Izaiáš 3:3...i proroka, věštce i starce, velitele i váženého muže, rádce i mudrce, věštce i zaříkávače. Jako vůdce jim...
Izaiáš 3:25... místo roucha pytel a místo ozdob - cejch! Tví muži, Sione, padnou mečem, tví hrdinové ve válce. Tvé brány...
Izaiáš 4:1...kvílet, na zemi jako vdova schoulíš se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj vlastní...
Izaiáš 14:16...svým očím, budou zkoumat pohledy: "To je ten muž, který děsil zemi, ten, který třásl říšemi? Ten, kdo...
Izaiáš 21:9...na hlídce. Hle, vidím jezdce přijíždět, dvojice mužů blíží se!" Pak přišel se zprávou: "Padl, padl Babylon!...
Izaiáš 22:6...a křiku mezi horami. Elam svůj toulec uchopilmuži na vozech a na koních, i Kír ukázal svůj štít! Vozy...
Izaiáš 36:12...tvým pánem a za tebou? Poslal právě za těmi muži na hradbách! Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak...
Izaiáš 37:36...anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali, a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král...
Izaiáš 39:3...přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, z Babylonu...
Izaiáš 46:11... co se mi chce." zavolám od východu dravcemuže své vůle ze země daleké. Co jsem řekl, to učiním, své...
Izaiáš 53:3...po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmimuž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si...
Jeremiáš 2:16...v nich nikdo nebydlí. Z Memfisu a Dafné přišli muži, kteří ti lebku rozbili. Copak si za to nemůžeš sama?...
Jeremiáš 6:11... kde se baví mládenci. Vždyť budou zachváceni muži i s ženami, ba i starci, kteří dožili své dny. Jejich...
Jeremiáš 6:23...jak mořské vlny, ženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje, Dcero sionská, proti tobě!"...
Jeremiáš 11:2..."Slyšte slova této smlouvy! Vyřiď je judským mužům a obyvatelům Jeruzaléma. Řekni jim - Tak praví...
Jeremiáš 11:21...jsem ti svěřil svoji při. Toto praví Hospodinmužích z Anatotu, kteří ti usilují o život a říkají:...
Jeremiáš 11:23...hladem. V čase, kdy s nimi zúčtuji, přivedu na muže z Anatotu neštěstí a nepřežije ani jeden z nich." ...
Jeremiáš 15:10..." Běda mi, matko, že jsem se ti narodilmuž, který s celou zemí svár a při! Nic jsem si...
Jeremiáš 17:25...a koních se svými velmoži, doprovázeni judskými muži i obyvateli Jeruzaléma, a toto město bude trvat navěky...
Jeremiáš 18:21... jejich ženy ovdoví a přijdou o děti, jejich muži propadnou smrti, jejich mladíci padnou mečem v...
Jeremiáš 19:10...požírat navzájem.' Potom onen džbán rozbij před muži, kteří šli s tebou, a řekni jim - ‚Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 20:16...se ti chlapec," a naplnil ho radostí. ten muž skončí tak jako města, jež Hospodin bez lítosti...
Jeremiáš 22:30...Tak praví Hospodin: "Zapište ho jako muže bez dětí, jako někoho, komu se v životě nedařilo....
Jeremiáš 23:9... kosti se ve mně chvějí, jsem jako opilec, jako muž vínem zmožený - to kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým...
Jeremiáš 26:11...proroci tehdy velmožům a všemu lidu řekli: "Ten muž zaslouží smrt! Prorokoval přece proti tomuto městu -...
Jeremiáš 26:16...všechen lid tehdy řekli kněžím a prorokům: "Ten muž nezaslouží smrt. Mluvil k nám přece jménem Hospodina,...
Jeremiáš 26:22...za ním poslal Elnatana, syna Achborova, a jeho muže, kteří Uriáše z Egypta unesli a přivedli ho ke králi...
Jeremiáš 30:6...klid! Rozhlédněte se a ptejte se: Copak může muž rodit? Proč tedy vidím všechny muže s rukama na břiše...
Jeremiáš 31:22...stvoří na zemi novou věc: žena se bude ucházetmuže." Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: " je...
Jeremiáš 35:4...je do Hospodinova domu, do síně učedníků Božího muže Chanana, syna Jigdaliášova. Byla hned vedle síně...
Jeremiáš 36:31...na i na obyvatele Jeruzaléma a na judské muže všechno to zlo, před kterým jsem je varoval, ale...
Jeremiáš 38:4...dobude." Tito velmoži pak řekli králi: " ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům,...
Jeremiáš 38:9...z paláce a oslovil krále: "Můj pane a králi! Ti muži se k proroku Jeremiášovi zachovali naprosto zločinně....
Jeremiáš 38:10...Ebed-melechovi přikázal: "Vezmi si odsud třicet mužů a vytáhni proroka Jeremiáše z jímky, než tam zemře."...
Jeremiáš 38:11...jímky, než tam zemře." Ebed-melech tedy vzal ty muže s sebou. Ve sklepě královského paláce našel nějaké...
Jeremiáš 40:7...v zemi. Když všichni polní velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše, syna...
Jeremiáš 40:8... syn Maachatského - ti všichni i se svými muži. Gedaliáš, syn Achikama, syna Šafanova, je tehdy i s...
Jeremiáš 40:9...syn Achikama, syna Šafanova, je tehdy i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se poddat Babyloňanům. Zůstaňte v...
Jeremiáš 41:1... syn Netaniáše, syna Elišamova, s dalšími deseti muži. Byl z královského rodu a patřil ke královým nejvyšším...
Jeremiáš 41:2... syn Netaniášův, náhle vstal a s těmi deseti muži napadli Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova, mečem...
Jeremiáš 41:7...města, Išmael, syn Netaniášův, je se svými muži pobil a naházel je do jímky. Deset z nich ale...
Jeremiáš 41:12...velitelé, kteří byli s ním, vzali všechny své muže a vytáhli proti němu do boje. Dostihli ho u Velkého...
Jeremiáš 41:15... syn Netaniášův, ale Jochananovi s osmi svými muži utekl a dostal se k Amoncům. Jochanan, syn Kareachův,...
Jeremiáš 41:16... syna Achikamova. Všechny ty bojovníkymuže, ženy, děti i dvořany přivedli z Gibeonu zpět a vydali...
Jeremiáš 43:6...s Gedaliášem, synem Achikama, syna Šafanovamuže, ženy, děti, královské dcery a také proroka Jeremiáše...
Jeremiáš 43:9..."Vezmi veliké kameny a před očima judských mužů je zapusť do jílu v cihelně poblíž vchodu do faraonova...
Jeremiáš 44:7...tak hrozné neštěstí? To chcete z Judy vyhladit muže, ženy, děti i kojence, takže z vás nezůstane ani...
Jeremiáš 44:15...pár utečenců se do nevrátí!" Nato všichni muži (kteří věděli, že jejich ženy pálí kadidlo cizím...
Jeremiáš 44:20...našich manželů?" Jeremiáš tedy všemu lidu, všem mužům i ženám, kteří mu takto odmlouvali, řekl: "A co ty...
Jeremiáš 48:14...svojinaději'. Na co říkáte: ‚My jsme hrdinovémuži připravení do boje'? Moáb bude zahuben, jeho města...
Jeremiáš 48:31...proto oplakávám Moáb, pro celý Moáb naříkám, nad muži z Kir-cheresu lkám. Nad tebou pláču, révo Sibmy, tak...
Jeremiáš 48:36... srdce nad Moábem jak flétna naříká, nad muži z Kir-cheresu jak flétna naříká, vždyť bude zničeno...
Jeremiáš 50:42...jako mořské vlny, ženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje, Dcero babylonská, proti tobě!...
Jeremiáš 51:22...jezdci, tebou drtím vozy s vozataji, tebou drtím muže i ženy, tebou drtím starce i mladíky, tebou drtím...
Ezechiel 8:16... mezi předsíní a oltářem, bylo asi pětadvacet mužů. Zády k Hospodinovu chrámu a čelem k východu se...
Ezechiel 9:2...- od Horní brány, obrácené na sever, přišlo šest mužů, každý s ničivou zbraní v ruce, a s nimi jeden v...
Ezechiel 9:3...přenesla se k prahu chrámu. Tehdy zavolal onoho muže oděného plátnem a s písařským náčiním po boku. "Projdi...
Ezechiel 9:11... Obrátím jim jejich cesty na hlavy." A hle - ten muž oděný plátnem a s psacím náčiním po boku se vrátil se...
Ezechiel 10:2...trůn. "Vejdi do soukolí pod cheruby," řekl onomu muži oděnému plátnem. "Naber zprostřed cherubů plné hrsti...
Ezechiel 10:3...stáli vpravo od chrámu, a když mezi ten muž vešel, vnitřní nádvoří naplnil oblak. Vtom se...
Ezechiel 10:6... jako když mluví Všemohoucí Bůh. Když bylo onomu muži oděnému plátnem přikázáno: "Naber oheň ze soukolí,...
Ezechiel 10:7...k ohni mezi cheruby, nabral jej a podal do dlaní muže oděného plátnem. Ten ho vzal a odešel. (Cherubům byly...
Ezechiel 11:1... A hle - v průchodu brány stálo pětadvacet mužů. Uprostřed nich jsem uviděl vůdce lidu Jaazaniáše,...
Ezechiel 11:2... "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "tito muži plánují hanebnosti a domlouvají zlá rozhodnutí pro...
Ezechiel 14:3...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Tito muži chovají v srdci hnusné modly a stavějí si před oči to,...
Ezechiel 14:14...lidi i dobytek, pak i kdyby v byli tito tři muži: Noe, Daniel a Job, zachránili by svou spravedlností...
Ezechiel 14:16...Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny nebo dcery....
Ezechiel 14:18...Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny a dcery....
Ezechiel 16:45...Jsi dcerou své matky, která nesnáší svého muže i děti. Jsi sestrou svých sester, které nesnášejí své...
Ezechiel 17:13...a zavázal ho přísahou. Odvedl také přední muže země, aby to království srazil tak, aby se samo...
Ezechiel 23:14...zašla ještě dál, když uviděla nástěnné reliéfy mužů, jasně rudé obrazy Chaldejců. Byli přepásaní na...
Ezechiel 27:11...zavěsili na tobě, aby přispěli ke tvé nádheřeMuži z Arvadu a Kilikie stojí dokola na tvých zdech, tvé...
Ezechiel 27:15...za tvé zboží koně, spřežení a mezky. Rhodští muži s tebou obchodují, tvými zákazníky jsou mnohé ostrovy;...
Ezechiel 33:2...meč, lid země ze svého středu vybere jednoho muže a ustanoví si ho za strážce. Jakmile uvidí, že na tu...
Ezechiel 38:21...meč, praví Panovník Hospodin, a všichni jeho muži obrátí meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit morem a...
Ezechiel 39:14...v den, kdy se oslavím, praví Panovník HospodinMuži k tomu určení budou stále procházet zemí a spolu s...
Ezechiel 40:4...šňůru a měřicí tyč. "Synu člověčí," řekl mi ten muž, "pozorně se dívej, bedlivě poslouchej a dobře si...
Ezechiel 40:5...kolem dokola vnější zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů (počítaje lokty o dlaň delší)....
Ezechiel 40:20...nádvoří: 100 loktů. Tolik východ; nyní k severuMuž změřil délku i šířku severní brány vnějšího nádvoří....
Ezechiel 40:45...k jižní bráně a byla obrácená k severu. Onen muž mi řekl: "Tato místnost obrácená k jihu je pro kněze,...
Ezechiel 41:22...je stůl stojící před Hospodinem," řekl mi onen muž. Chrámová loď i svatyně měly dvojité dveře...
Ezechiel 43:6...- Hospodinova sláva naplnila chrám! Zatímco ten muž stál pořád vedle , uslyšel jsem, jak ke mně kdosi...
Ezechiel 47:3...A hle - z její pravé strany se řinula voda. Onen muž se zatím s měřicí šňůrou v ruce vydal na východ....
Daniel 2:25...ho ohlásil: "Našel jsem mezi judskými vyhnanci muže, který králi vyloží jeho sen." Král se tedy Daniela...
Daniel 3:12...Babylon - Šadrach, Mešach a Abednego - a tito muži si z tebe, králi, nic nedělají. Tvé bohy nectí a zlaté...
Daniel 3:13...Šadracha, Mešacha a Abednega přivedou, a když ty muže ke králi přivedli, Nabukadnezar jim řekl: "Je to...
Daniel 3:21...a hodí je do rozpálené ohnivé pece. A tak ty muže svázali, jak byli - v pláštích, kalhotách i čepicích -...
Daniel 3:22...tak přísný, rozpálili pec tak silně, že ty muže, kteří do Šadracha, Mešacha a Abednega házeli,...
Daniel 3:23...a Abednega házeli, sežehl plamen. Tito tři muži, Šadrach, Mešach a Abednego, pak dopadli svázaní...
Daniel 3:24..."Copak jsme nehodili do plamenů tři svázané muže?" "Jistě, Výsosti," odpověděli. "Jenže vidím čtyři...
Daniel 3:25... Výsosti," odpověděli. "Jenže vidím čtyři muže," on na to, "a rozvázané! Procházejí se v plamenech,...
Daniel 3:27...královští rádcové se shromáždili, aby viděli ty muže, kterým oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na hlavě...
Daniel 5:11...se tolik a nebuď bledý. Máš ve svém království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Ten za dnů tvého...
Daniel 6:6...ani nedbalosti se nedopustil. Nakonec si ti muži řekli: "Na toho Daniela nikdy nic nenajdeme, leda by...
Daniel 6:12...jako předtím. Vtom se ale dovnitř nahrnuli ti muži a přistihli Daniela, jak se modlí k Bohu a prosí ho o...
Daniel 6:16...slunce. Tehdy se ale ke králi znovu nahrnuli ti muži a naléhali na něj: "Pamatuj, králi, že podle zákona...
Daniel 6:25...ve svého Boha. Na králův rozkaz pak přivedli ty muže, kteří Daniela napadli, a hodili je do lví jámy i s...
Daniel 10:5... Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem jakéhosi muže oděného plátnem a přepásaného na bocích pásem z ryzího...
Daniel 10:7...Daniel jsem byl jediný, kdo to vidění spatřilMuži, kteří byli se mnou, je neviděli, ale padla na ...
Daniel 11:14...králi. I ve tvém lidu se pozvednou bojovní muži, aby naplnili vidění, ale padnou.) Severní král...
Daniel 11:21...lítém boji." "Jeho nástupcem bude opovrženíhodný muž, kterému nepřísluší královský majestát. Znenadání...
Daniel 11:26...z jeho stolu; jeho vojsko bude smeteno a mnoho mužů padne v boji. Oba ti králové pak s proradným srdcem...
Daniel 12:5...rozroste." Daniel jsem pak spatřil další dva muže - jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na protějším....
Daniel 12:6...břehu řeky a druhý na protějším. Ten se zeptal muže oděného plátnem, stojícího nad hladinou řeky: "Jak...
Daniel 12:7...to potrvá? Kdy ty hrůzy skončí?" Tehdy ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou...
Ozeáš 3:3...se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani spátmužem a ani s tebou." Synové Izraele totiž zůstanou...
Ozeáš 4:14...ani ty vaše cizoložné snachy - vždyť jsou to muži, kdo chodí za nevěstkami a konají oběti s těmi...
Ozeáš 9:7... Izrael ale vykřikuje: "Prorok je blázen! ‚Muž ducha' zešílel!" To proto, že jste tak zkažení, máte...
Ozeáš 12:4... v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s Bohem zápasil. Zápasil s andělem a zvítězil; s...
Jonáš 1:10... Boha nebes, který stvořil moře i pevninu." Těch mužů se zmocnila veliká bázeň a říkali mu: "Cos to...
Jonáš 1:14... Hospodine, kéž nezahyneme kvůli smrti toho muže. Netrestej nás za prolití nevinné krve! Vždyť ty sám,...
Jonáš 1:16...Jonáše hodili do moře, a moře přestalo zuřitMužů se zmocnila veliká bázeň před Hospodinem. Obětovali...
Micheáš 2:2...a je zabírají, po domě a ho mají. Odírají muže i jejich rodiny, připravují je o dědictví. A proto tak...
Nahum 3:10...byly rozráženy na každém nároží. O jejich přední muže losovali, všichni jejich velmoži dostali řetězy. Tak i...
Zachariáš 1:10...poslal Hospodin, aby procházeli zemí," řekl onen muž stojící v myrtoví. Ti pak Hospodinovu andělu stojícímu...
Zachariáš 2:5...a chtěly ji rozprášit." Zvedl jsem oči a hlemuž s měřicí šňůrou v ruce. "Kam jdeš?" zeptal jsem se....
Zachariáš 3:8... ty i tví druhové, kteří sedí před tebou: Tito muži jsou znamením, že přivádím svého služebníka,...
Zachariáš 6:12... se slovy: ‚Tak praví Hospodin zástupůMuž jménem Výhonek vyraší zespoda a vystaví Hospodinův...
Zachariáš 7:2...totiž poslali Sar-ecera a Regem-melecha s jeho muži, aby prosili Hospodina o přízeň a zeptali se kněží v...
Zachariáš 8:23...praví Hospodin zástupů: V těch dnech se deset mužů mluvících jazyky všelijakých národů chytí cípu roucha...
Matouš 1:16... Matan zplodil Jákoba a Jákob zplodil Josefamuže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. Celkem...
Matouš 1:19... se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně...
Matouš 7:24...tato slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť,...
Matouš 11:7...tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste...
Matouš 12:3...jste nečetli, co udělal David, když se svými muži dostal hlad? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné...
Matouš 12:4...chleby předložení, které nesměl jíst on ani jeho muži, ale pouze samotní kněží? A nečetli jste v Zákoně ani...
Matouš 12:13...se v sobotu smí konat dobro." Tehdy řekl tomu muži: "Natáhni ruku." A když ji natáhl, byla znovu zdravá...
Matouš 14:21...plných košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom přiměl učedníky, ...
Matouš 15:38...sedm plných košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. A když propustil zástupy, nastoupil...
Matouš 19:4...jim, "že Stvořitel je od počátkuučinil jako muže a ženu' a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne...
Matouš 19:5...počátkuučinil jako muže a ženu' a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva...
Matouš 19:10...a vezme si jinou, cizoloží." "Jestli je to mezi mužem a ženou takhle, je lepší se neženit!" řekli mu na to...
Matouš 19:16...a pak odtud odešel. Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl...
Matouš 22:24...se ho: "Mistře, Mojžíš řekl, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby...
Matouš 26:61... Nakonec předstoupili dva, kteří řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny ho...
Matouš 26:62...a tázal se ho: "Nic neodpovíš na svědectví těch mužů?" Ježíš ale mlčel. "Zapřísahám při živém Bohu, abys...
Matouš 27:24...zástupem si umyl ruce. "Nejsem vinen krví tohoto muže," řekl. "Je to vaše věc!" A všechen lid zvolal: "Jeho...
Marek 1:26...ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj. Všichni...
Marek 2:3...k nim promlouval Slovo, přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu nemohli...
Marek 2:25...nečetli, co udělal David, když měl se svými muži nouzi a hlad? Jak za velekněze Abiatara vešel do...
Marek 2:26...které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i svým mužům?" Potom dodal: "Sobota byla učiněna pro člověka, ne...
Marek 3:3...v sobotu, aby ho mohli obžalovat. Ježíš tomu muži s ochrnutou rukou řekl: "Postav se doprostřed." Potom...
Marek 3:5... zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu muži: "Natáhni ruku." A když ji natáhl, byla znovu zdravá....
Marek 6:21...hostinu pro své velmože a velitele a pro přední muže Galileje. Když přišla dcera Herodiady a zatančila,...
Marek 6:44...kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo pět tisíc mužů. Hned potom přiměl své učedníky, nastoupí na loď a...
Marek 10:2...přišli farizeové a pokoušeli ho otázkou: "Smí muž zapudit manželku?" "Co vám přikázal Mojžíš?" řekl jim...
Marek 10:6... "Od počátku stvoření je ale Bůhučinil jako muže a ženu'. ‚Proto člověk opustí svého otce i matku,...
Marek 10:12...cizoloží proti . Také žena, která opustí svého muže a vdá se za jiného, cizoloží." Tehdy k němu přinášeli...
Marek 10:17... Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho: "Dobrý mistře, co mám...
Marek 12:19...ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby...
Marek 14:13...a řekl jim: "Jděte do města. Tam vás potká muž nesoucí džbán vody. Jděte za ním. Kam vejde, tam...
Marek 15:7...kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden muž jménem Barabáš. Dav přistoupil k Pilátovi a žádal, aby...
Lukáš 1:27...města jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala...
Lukáš 1:34...se Marie anděla. "Vždyť jsem ještě nepoznala muže." "Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní moc...
Lukáš 2:36... Když se jako dívka vdala, žila sedm let se svým mužem a potom byla vdovou do svých osmdesáti čtyř let....
Lukáš 5:12...za ním. Jednou byl v jednom městě a hle, byl tam muž plný malomocenství. Když uviděl Ježíše, padl na tvář a...
Lukáš 5:18...byla přítomna, aby je uzdravoval. A hle, nějací muži nesli na lehátku ochrnutého člověka. Snažili se ho...
Lukáš 5:25...ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." A ten muž před nimi hned vstal, vzal, na čem ležel, odešel domů a...
Lukáš 6:3...jste nečetli, co udělal David, když měl se svými muži hlad? Jak vešel do Božího domu a vzal posvátné chleby...
Lukáš 6:4...nikdo kromě samotných kněží, a jedl a dal i svým mužům?" Potom dodal: "Syn člověka je pánem i nad sobotou...
Lukáš 6:8... On ale znal jejich myšlenky, a tak tomu muži s uschlou rukou řekl: "Vstaň a postav se doprostřed."...
Lukáš 7:20...přijít, nebo máme čekat jiného?" Když k němu ti muži přišli, řekli: "Jan Křtitel nás k tobě poslal s...
Lukáš 8:27... Jakmile vystoupil na zem, setkal se s ním jeden muž z toho města, který byl dlouho posedlý démony....
Lukáš 8:35... co se stalo. Když přišli k Ježíši a našli toho muže, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou...
Lukáš 8:38... Nastoupil tedy do lodi, aby se vrátil. Onen muž, ze kterého vyšli démoni, ho prosil, aby mohl zůstat s...
Lukáš 8:41...dav lidí; všichni na něj čekali. Vtom přišel muž jménem Jairus, představený synagogy. Padl Ježíši k...
Lukáš 9:14...bychom šli a všem těm lidem jídlo koupili." (Jen mužů tam bylo kolem pěti tisíc.) "Posaďte je ve skupinách...
Lukáš 9:30...zbělel a rozzářil se. A hle, mluvili s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě a...
Lukáš 9:32...se probudili, uviděli jeho slávu a ty dva muže po jeho boku. Když se od něj začali vzdalovat, Petr...
Lukáš 9:38... vyšla mu naproti velká spousta lidí. Vtom jeden muž z davu vykřikl: "Mistře, prosím , smiluj se nad mým...
Lukáš 17:16... Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. Ten muž byl Samaritán. "Copak jich nebylo očištěno deset?"...
Lukáš 18:14...hříšníkem, jako jsem !' Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se...
Lukáš 18:18... nikdy do něj nevejde." Tehdy se ho jeden přední muž zeptal: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal...
Lukáš 19:2...do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč....
Lukáš 19:47...v chrámu. Vrchní kněží, znalci Písma a přední muži z lidu zatím hledali způsob, jak ho zničit. Nevěděli...
Lukáš 20:28...ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby...
Lukáš 23:2... Začali ho obviňovat: "Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři a...
Lukáš 23:13...nenávist. Pilát svolal vrchní kněze, přední muže i lid a řekl jim: "Přivedli jste mi tohoto člověka...
Lukáš 23:32...suchým?" K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lebka,...
Lukáš 23:50...to viděli. Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef, nesouhlasil s Radou a jejím činem. Byl z...
Lukáš 24:4...si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi,...
a další...

Slova obsahující mužů: mužů (257) mužům (35)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |