Muž

Hledám varianty 'muž' [ mužům (35) mužů (257) mužové (3) mužích (4) muži (334) mužem (18) muže (251) muž (273) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:27...svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl:...
Genesis 2:24...manželkou, neboť je vzata z manžela!" To proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce a...
Genesis 2:25...své manželce a stali se jedním tělem. Oba dvamuž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze...
Genesis 3:6...rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma...
Genesis 3:16... své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet."...
Genesis 4:1...Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!" Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal...
Genesis 4:23..., ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem mladíka za...
Genesis 5:2... učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim...
Genesis 6:4...ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí...
Genesis 12:20... vezmi si ji a jdi!" Farao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a se vším,...
Genesis 14:24...Nechám si jen to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj...
Genesis 16:3...svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagar a ona počala. A...
Genesis 18:2... Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu...
Genesis 18:16...se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s nimi,...
Genesis 18:22... je s nimi konec; a pokud ne, poznám to." Ti muži odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě zůstal...
Genesis 19:4...ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků po starce, všechen lid ze všech stran....
Genesis 19:5...starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k...
Genesis 19:8...zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co se vám zlíbí,...
Genesis 19:11...Lota k sobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po největší, ranili...
Genesis 19:16...tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním...
Genesis 20:3...sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného muže!" Abimelech s ale ještě nic neměl, a tak řekl:...
Genesis 20:7...jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš...
Genesis 20:8... Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži veliký strach. Abimelech si potom zavolal Abrahama a...
Genesis 24:16...to překrásná mladá dívka, která ještě nepoznala muže. Sestoupila k prameni, naplnila si džbán a vydala se...
Genesis 24:21...vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává...
Genesis 24:22...zdar, nebo ne. Když velbloudi dopili, vzal ten muž zlatý nosní kroužek vážící půl šekelu a dva zlaté...
Genesis 24:29...bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven k onomu muži u pramene. Uviděl totiž ten nosní kroužek i náramky na...
Genesis 24:30...její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel tedy k onomu muži a hle, ten dosud stál...
Genesis 24:32...jsem připravil dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal...
Genesis 24:54...matce dal vzácné dary. A tak jedli a pili, onmuži, kteří ho doprovázeli, a zůstali tam celou noc. Když...
Genesis 24:58...na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou sestru...
Genesis 24:59...propustili s Abrahamovým služebníkem a s jeho muži a takto Rebece požehnali: "Sestro naše, staň se matkou...
Genesis 24:61...vstaly, vsedly na velbloudy a následovaly onoho muže. Služebník vzal Rebeku a odjel. Izák právě přicházel...
Genesis 24:65... Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán,"...
Genesis 25:27...šedesát let. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jákob byl...
Genesis 26:7...tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to sestra."...
Genesis 26:11...přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak v zemi...
Genesis 26:13... neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, se stal velmi...
Genesis 29:22...být s ." Lában tedy shromáždil všechny místní muže a vystrojil hostinu. Večer pak vzal svou dceru Léu,...
Genesis 29:34...porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!" A proto...
Genesis 30:18...řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar,...
Genesis 30:43...neduživý, ale Jákobův statný. Takto se ten muž nesmírně rozmohl, takže měl množství stád, otrokyň,...
Genesis 32:7... ale ti jde naproti a je s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své...
Genesis 33:1... hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně...
Genesis 34:14...nemůžeme udělat. Dát svou sestru neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vám, jen když...
Genesis 34:21...města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a...
Genesis 34:30...země, Kananejcům i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů; spojí-li se proti mně, zabijí a budu vyhlazen - ...
Genesis 37:15...údolí. Když dorazil k Šechemu, potkal ho nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co...
Genesis 37:17..." odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k...
Genesis 38:1...od svých bratrů a uchýlil se k adulamskému muži jménem Chíra. Tam Juda uviděl dceru jistého Kananejce...
Genesis 38:21... ale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?"...
Genesis 38:22...k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka nikdy nebyla...
Genesis 38:25...poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotnámužem, jemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí...
Genesis 39:6...o své jídlo.Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi...
Genesis 39:14...a řekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s námi zahrával?! Přišel a chtěl...
Genesis 41:33... Nechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť farao začne...
Genesis 42:11...nakoupit jídlo! Všichni jsme synové jednoho muže, jsme slušní lidé. Tvoji služebníci nikdy nebyli...
Genesis 42:13...jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě doma s naším...
Genesis 42:30...země, vyprávěli mu všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za...
Genesis 42:33...právě s naším otcem doma v kanaánské zemi.' Ten muž, pán země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní...
Genesis 43:3...koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého...
Genesis 43:5...ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'"...
Genesis 43:6..."Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž...
Genesis 43:7...řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije...
Genesis 43:11...měchů nejvybranější plody země a odneste je tomu muži jako dar: něco balzámu, něco medu, vonné pryskyřice a...
Genesis 43:13...si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s...
Genesis 43:16...Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz dobytče a připrav je. Ti muži dnes...
Genesis 44:1...přikázal správci svého domu: "Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou, a vlož stříbro každého z...
Genesis 44:3...tedy, jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za...
Genesis 44:4...řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro...
Genesis 44:15...jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž jako dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane...
Genesis 44:17..."To bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého se našel ten pohár. Vy ostatní se v pokoji...
Genesis 44:26...s námi náš nejmladší bratr nebude, nesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl:...
Genesis 47:6...kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci mých vlastních stád." Potom Josef...
Genesis 49:6...spolku se nepřidávej, slávo ! Vždyť pobili muže ve svém hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru....
Exodus 2:1...do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženil s jednou levitskou dcerou. Ta pak...
Exodus 2:21...k jídlu!" Mojžíš svolil, že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když porodila syna, dal...
Exodus 10:11...tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 11:2... přímo vás odsud vyžene. Řekni lidu, každý muž požádá svého souseda a každá žena svou sousedku o...
Exodus 12:37...pak vytáhli z Ramesesu do Sukotu - jen pěších mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlo s nimi také...
Exodus 17:9...Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. se zítra...
Exodus 18:21...si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi...
Exodus 18:25...všechno, co mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za...
Exodus 21:18...matce, musí zemřít." "Když při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem nebo pěstí a ten nezemře, ale...
Exodus 21:22...pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plod,...
Exodus 21:28...je na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován...
Exodus 21:29...byl varován, ale nehlídal ho a ten býk zabije muže nebo ženu, bude býk ukamenován a zemře i jeho majitel....
Exodus 22:6...peníze nebo cenné předměty a bude to z domu toho muže ukradeno, jestliže bude zloděj nalezen, nahradí to...
Exodus 32:28...slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do služby Hospodinu,...
Exodus 35:22...službu v něm i na svatá roucha. Přicházeli muži i ženy, každý s ochotným srdcem, a přinášeli spínadla,...
Exodus 35:29...a vonného kadidla. A tak všichni Izraelitémuži i ženy, kteří měli ochotné srdce, přinášeli Hospodinu...
Exodus 36:6...vykonat." Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit: "Muži, ženy, přestaňte přispívat na stavbu svatyně!" Tak...
Exodus 38:26...sčítání, od dvacetiletých výše, tedy od 603 550 mužů. Oněch 100 talentů stříbra připadlo na odlévání patek...
Leviticus 13:29...neboť je to jizva po spálenině. Když bude nějaký muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz ránu...
Leviticus 13:38...a kněz jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédne:...
Leviticus 15:2...a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu, bude pro ten výtok...
Leviticus 15:13...předmět musí být omyt vodou. Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá po svém uzdravení...
Leviticus 15:16...vykoná obřad smíření kvůli jeho výtokuMuž, který by měl výron semene, si omyje celé tělo vodou a...
Leviticus 15:18...vodou a budou nečisté do večera. Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou...
Leviticus 15:32...nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron semene, který jej znečišťuje, a o ženě...
Leviticus 15:33...pro každého, kdo trpí nějakým výtokem, je to muž nebo žena, a pro muže, který by spal s nečistou. ...
Leviticus 18:22...svého Boha. jsem Hospodin. Nesmíš obcovatmužem jako se ženou, je to ohavnost! Nesmíš obcovat se...
Leviticus 19:20... Kdyby někdo spal s otrokyní určenou pro jiného muže, která však dosud nebyla vyplacena ani propuštěna,...
Leviticus 20:13...jejich krev padne na ! Kdokoli by obcovalmužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít -...
Leviticus 20:27...vás od národů, abyste byli moji. Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí...
Leviticus 21:3...kvůli své vlastní sestře, panně, která neměla muže. Nesmí se však poskvrnit kvůli příbuzným své manželky;...
Leviticus 22:13... Pokud kněžská dcera ovdoví nebo ji její muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otce, smí jíst...
Leviticus 27:3...cenu vyplatit. Cena bude určena takto: cena za muže od dvaceti do šedesáti let bude 50 šekelů stříbra...
Leviticus 27:5... Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve věku od jednoho...
Leviticus 27:7... Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na...
Numeri 1:2...a otcovských domů; pořiďte jmenný seznam všech mužů. Ty a Áron započtete do jejich oddílů všechny...
Numeri 1:4...výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména...
Numeri 1:5...je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicur, syn...
Numeri 1:17...tisíců." Mojžíš s Áronem tedy vzali jmenované muže a prvního dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke...
Numeri 1:20... uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Ruben čítalo 46 500 mužů...
Numeri 1:21...dvaceti let výše: pokolení Ruben čítalo 46 500 mužů. Synové Šimeona podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:22... uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Šimeon čítalo 59 300...
Numeri 1:23...dvaceti let výše: pokolení Šimeon čítalo 59 300 mužů. Synové Gáda podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:25...od dvaceti let výše: pokolení Gád čítalo 45 650 mužů. Synové Judy podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:27...od dvaceti let výše: pokolení Juda čítalo 74 600 mužů. Synové Isachara podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:29...dvaceti let výše: pokolení Isachar čítalo 54 400 mužů. Synové Zabulona podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:31...dvaceti let výše: pokolení Zabulon čítalo 57 400 mužů. Synové Josefovi: Synové Efraimovi podle jejich...
Numeri 1:33...dvaceti let výše: pokolení Efraim čítalo 40 500 mužů. Synové Manasesovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:35...dvaceti let výše: pokolení Manases čítalo 32 200 mužů. Synové Benjamínovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:37...let výše: pokolení Benjamín čítalo 35 400 mužů. Synové Danovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:39...od dvaceti let výše: pokolení Dan čítalo 62 700 mužů. Synové Ašerovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:41...od dvaceti let výše: pokolení Ašer čítalo 41 500 mužů. Synové Neftalímovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:43...dvaceti let výše: pokolení Neftalí čítalo 53 400 mužů. Toto jsou počty těch, které Mojžíš s Áronem a s...
Numeri 1:46...otcovských domů: Úhrnem bylo sečteno 603 550 mužů. Mezi však nebyli podle svých otcovských pokolení...
Numeri 2:4... syn Aminadabův, a jeho vojsko o počtu 74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce Isacharových...
Numeri 2:6... syn Cuarův, a jeho vojsko o počtu 54 400 mužů. Dále pokolení Zabulon: vůdce Zabulonových synů Eliab,...
Numeri 2:8... syn Chelonův, a jeho vojsko o počtu 57 400 mužů. Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti...
Numeri 2:9...mužů. Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti pochodují jako první. Na jihu táboří po svých...
Numeri 2:11... syn Šedeurův, a jeho vojsko o počtu 46 500 mužů. Vedle něj táboří pokolení Šimeon: vůdce Šimeonových...
Numeri 2:13... syn Curišadajův, a jeho vojsko o počtu 59 300 mužů. Dále pokolení Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf, syn...
Numeri 2:15... syn Deuelův, a jeho vojsko o počtu 45 650 mužů. Celkem v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužů. Ti...
Numeri 2:16... Celkem v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužů. Ti pochodují druzí. Uprostřed všech uskupení putuje...
Numeri 2:19... syn Amihudův, a jeho vojsko o počtu 40 500 mužů. Vedle něj pokolení Manases: vůdce Manasesových synů...
Numeri 2:21... syn Pedacurův, a jeho vojsko o počtu 32 200 mužů. Dále pokolení Benjamín: vůdce Benjamínových synů...
Numeri 2:23... syn Gideoniho, a jeho vojsko o počtu 35 400 mužů. Celkem v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužů....
Numeri 2:24... Celkem v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužů. Ti pochodují třetí. Na severu táboří po svých...
Numeri 2:26... syn Amišadajův, a jeho vojsko o počtu 62 700 mužů. Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů...
Numeri 2:28... syn Okranův, a jeho vojsko o počtu 41 500 mužů. Dále pokolení Neftalí: vůdce Neftalímových synů...
Numeri 2:30...Achira, syn Enanův, a jeho vojsko o počtu 53 400 mužů. Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti...
Numeri 2:31...mužů. Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti pochodují po svých praporech jako poslední. Toto...
Numeri 2:32...jich v oddílech všech uskupení bylo 603 550 mužů. Podle Hospodinova příkazu Mojžíšovi však s ostatními...
Numeri 3:15...jejich otcovských domů a rodů; sečti všechny muže od stáří jednoho měsíce." Mojžíš je tedy podle...
Numeri 3:22...jsou geršonské rody. Podle seznamu čítaly 7 500 mužů starších jednoho měsíce. Geršonské rody tábořily za...
Numeri 3:28...to jsou kehatské rody. Čítaly celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyni....
Numeri 3:34...jsou merarijské rody. Podle seznamu čítaly 6 200 mužů starších jednoho měsíce. Vůdcem otcovského domu...
Numeri 3:39...sečetl po jejich rodech, čítali celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíce. Hospodin řekl Mojžíšovi:...
Numeri 3:40..."Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho měsíce a pořiď jejich jmenný seznam....
Numeri 3:49...výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali počet mužů vykoupených levity. Vybral za prvorozené syny Izraele...
Numeri 5:3... kdo se poskvrnil při mrtvém. Vykažte jak muže, tak ženu, vykažte je z tábora ven, aby neposkvrnili...
Numeri 5:6...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena dopustí kteréhokoli hříchu vůči člověku, a...
Numeri 5:13...manželka a byla mu nevěrná, kdyby s spal jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího manžela obcoval, takže...
Numeri 5:14...a nepřistižena, učiníte toto: Zmocní-li se muže žárlivost vůči jeho manželce, se skutečně...
Numeri 5:19...a bude ženu zapřísahat: ‚Jestliže s tebou žádný muž nespal a neodklonila ses od svého manžela k nečistotě,...
Numeri 5:20...a poskvrnila ses, když s tebou obcoval jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat...
Numeri 5:30...svého manžela, a tak se poskvrnila, nebo když se muže zmocní žárlivost vůči jeho manželce. Postaví ji před...
Numeri 6:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit zvláštní nazírský slib, aby...
Numeri 9:6...Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyskytli se však muži, kteří nemohli v onen den slavit Hod beránka, neboť se...
Numeri 11:16..."Shromáždi mi z izraelských stařešinů sedmdesát mužů, které znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke...
Numeri 11:26...spočinul, prorokovali, ale pak nikdy. Dva muži ovšem zůstali v táboře; jeden se jmenoval Eldad a...
Numeri 13:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vyšli muže, aby prozkoumali kanaánskou zem, kterou dám synům...
Numeri 13:3...Hospodinova rozkazu. Všichni to byli přední mužové mezi syny Izraele. A toto jsou jejich jména: Šamua,...
Numeri 13:16... syn Makiův, z pokolení Gád. To jsou jména mužů, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova syna...
Numeri 13:23...vinným hroznem, že ji museli nést na sochoru dva muži. Vzali také granátová jablka a fíky. Podle hroznu,...
Numeri 13:31...vzhůru a obsaďme tu zem. Dokážeme ji ovládnout!" Muži, kteří šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu...
Numeri 13:32... Všichni lidé, které jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi...
Numeri 14:36...zde na této poušti do posledního pomřou!" Muži, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem a kteří o po...
Numeri 15:32... když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. Ti, kdo ho přistihli...
Numeri 15:35...s ním stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej celá obec za táborem ukamenuje."...
Numeri 16:2...a spolu s dalšími dvěma sty padesáti izraelskými muži povstali proti Mojžíšovi. Byli to představení obce,...
Numeri 16:14...jsi nám za dědictví nedal. Chceš snad těm mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi...
Numeri 16:22... Bože duchů veškerého tvorstva!" zvolali. "Jeden muž zhřeší a ty se hněváš na celou obec?" Hospodin...
Numeri 16:29...a že to nedělám o své vůli: Zemřou-li tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jim, co se lidem běžně...
Numeri 16:30...propadnou do podsvětí, pak poznáte, že tito muži pohrdli Hospodinem!" Sotva Mojžíš dořekl ta slova,...
Numeri 16:35...i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo, pohltil. Hospodin promluvil...
Numeri 22:9... Bůh přišel k Balaámovi a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák,...
Numeri 22:20...přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když ti muži přišli pozvat, vstaň a jdi s nimi. Dělej však jen to,...
Numeri 22:35..." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu." Balaám tedy jel s...
Numeri 24:3...praví Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž vidění...
Numeri 24:15...praví Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž poznání...
Numeri 25:5...řekl izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peorem!" Zatímco ostatní...
Numeri 25:14...pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen izraelský muž, který byl zabit spolu s Midiánkou, se jmenoval Zimri,...
Numeri 26:7...karmijský. To jsou rubenské rody. Čítaly 43 730 mužů. Palu měl syna...
Numeri 26:10...je i Koracha. Celá ta tlupa pomřela a oněch 250 mužů pohltil oheň, takže se stali výstražným znamením....
Numeri 26:14...šaulský. To jsou šimeonské rody. Čítaly 22 200 mužů. Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj rod...
Numeri 26:18... To jsou rody Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi synové, zemřeli v kanaánské zemi...
Numeri 26:22...chamulský. To jsou rody Judovy. Čítaly 76 500 mužů. Synové Isacharovi po svých rodech: Tola a z něj rod...
Numeri 26:25... To jsou rody Isacharovy. Čítaly 64 300 mužů. Synové Zabulonovi po svých rodech: Sered a z něj rod...
Numeri 26:27... To jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužů. Synové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim...
Numeri 26:34...a Tirsa. To jsou rody Manasesovy. Čítaly 52 700 mužů. Synové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z něj...
Numeri 26:37... To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové Josefovi po svých rodech. Synové...
Numeri 26:41...Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z...
Numeri 26:43...rodech. Všechny šuchamské rody čítaly 64 400 mužů. Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod...
Numeri 26:47... To jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužů. Synové Neftalímovi po svých rodech: Jachceel a z něj...
Numeri 26:50...Neftalímovy po svých rodech. Čítaly 45 400 mužů. Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů...
Numeri 26:51... Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:62...oheň. Z levitů bylo započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny...
Numeri 27:18..." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je muž, ve kterém přebývá Duch. Vezmi jej k sobě a vlož na něj...
Numeri 30:3...pokolení: "Hospodin přikázal toto: Když se muž zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své...
Numeri 30:8...slib nebo nějaký nerozvážný závazek, a její muž proti tomu v den, kdy o tom uslyší, nic nenamítne, pak...
Numeri 30:11...žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého muže, pak, pokud její muž nic nenamítne, o tom uslyší, a...
Numeri 30:12...přísahou v domě svého muže, pak, pokud její muž nic nenamítne, o tom uslyší, a nebude bránit,...
Numeri 30:13...závazků, které vyšly z jejích rtů, neplatí. Její muž je zrušil, Hospodin je odpustí. Jakýkoli slib nebo...
Numeri 30:14... jímž by se omezovala, potvrdí, anebo zruší její muž. Pokud by však k tomu do příštího dne nic nenamítal,...
Numeri 30:17... která Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně muže a jeho ženy a ohledně otce a jeho mladé dcery, která...
Numeri 31:3..." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k boji. vytáhnou proti Midiánu a vykonají...
Numeri 31:4...izraelského pokolení vyšlete k boji po tisíci mužů." A tak bylo z izraelských tisíců povoláno po tisíci z...
Numeri 31:5...povoláno po tisíci z každého pokolení, 12 000 mužů vyzbrojených k boji. Mojžíš je vyslal do boje po...
Numeri 31:7...přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura,...
Numeri 31:17...chlapce. Pobijte i každou ženu, která spalamužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte...
Numeri 31:18...s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní...
Numeri 31:35...000 oslů, 32 000 žen, které ještě nepoznaly muže. Polovina podílu těch, kteří vyšli do boje, činila:...
Numeri 34:17...promluvil k Mojžíšovi: "Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a...
Numeri 34:19...pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou jména těch mužů: Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda, Šemuel, syn...
Deuteronomium 1:13...ve svých kmenech moudré, rozvážné a zkušené muže, abych je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi:...
Deuteronomium 1:15...představitele vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a ustanovil jsem je za vaše vůdce, za správce nad...
Deuteronomium 1:22...však ke mně přišli se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem prohlédnou a podají nám zprávu o...
Deuteronomium 1:23...se mi líbil, a tak jsem z vás vybral dvanáct mužů, po jednom z každého kmene. Vypravili se vzhůru do hor...
Deuteronomium 2:34...Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých...
Deuteronomium 3:6...králi Sichonovi, vyhladili jsme každé městomuže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst...
Deuteronomium 4:16...v jakékoli podobě, by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka...
Deuteronomium 17:2...ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích Hospodina, tvého Boha,...
Deuteronomium 17:5...v Izraeli byla spáchána taková ohavnost, vyvedeš muže nebo ženu, kteří tu špatnost spáchali, ke svým branám...
Deuteronomium 21:13... Teprve poté se s spojíš a staneš se jejím mužem a ona tvou ženou. Pokud se ti však znelíbí, propustíš...
Deuteronomium 21:21... Neposlouchá nás, jen hoduje a pije." Všichni muži toho města jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého...
Deuteronomium 22:5...jej pomoz zvednout. Žena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému...
Deuteronomium 22:16...řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil a teď ji očerňuje. Prý:...
Deuteronomium 22:18...stařešiny města. Stařešinové města pak onoho muže vezmou a potrestají ho. Za to, že pomlouval izraelskou...
Deuteronomium 22:21... ji vyvedou ke vchodu do domu jejího otcemuži toho města ji ukamenují k smrti za to, že spáchala...
Deuteronomium 22:22... jak spí s vdanou ženou, oba zemřoumuž, který s tou ženou spal, i ta žena. Odstraň z Izraele...
Deuteronomium 22:23...ve městě potká dívku, pannu zasnoubenou jinému muži, a vyspí se s , vyveďte oba k městské bráně a...
Deuteronomium 22:24...k smrti - dívku proto, že ve městě nekřičela, a muže proto, že zneuctil snoubenku svého bližního. Odstraň...
Deuteronomium 22:25...ji a vyspí se s , pak zemře jen ten muž. Dívku netrestej, nezaslouží si smrt. Je to, jako když...
Deuteronomium 22:29...vyspí se s , pak, budou-li přistiženi, ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane...
Deuteronomium 23:2...otce. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít muž s rozdrceným nebo uříznutým přirozením. Do Hospodinova...
Deuteronomium 24:2... Ona se po odchodu z jeho domu vdá za jiného muže, ale ten si ji také zprotiví, napíše rozlukový list...
Deuteronomium 25:5...se žena zesnulého ven z rodiny, za cizího muže. se s spojí její švagr; ten si ji vezme za...
Deuteronomium 25:7...aby jeho jméno nevymizelo z Izraele. Když si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzít, půjde švagrová ke...
Deuteronomium 25:9... plivne mu do tváře a prohlásí: "To si zaslouží muž, který nechce zbudovat rodinu svého bratra!" Jeho...
Deuteronomium 25:11...pod jménem "Rodina vyzutého". Když se budou muži prát, může se stát, že manželka jednoho přistoupí, aby...
Deuteronomium 28:30...kdo by zachránil. Zasnoubíš se s ženou a jiný muž ji zneuctí; postavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet;...
Deuteronomium 29:9... vaši stařešinové a správcové, všichni izraelští muži, vaše děti a ženy i cizinci žijící ve vašem táboře, od...
Deuteronomium 29:17...zlato, jichž se drží. se mezi vámi nevyskytne muž ani žena, rodina ani kmen, jenž by se dnes v srdci...
Deuteronomium 31:12...Zákon, tak aby jej slyšeli. Shromážděte lidmuže, ženy, děti i přistěhovalce žijící ve vašich branách -...
Deuteronomium 32:25...hrůza nad mládencem i děvčetem, nad děťátkemmužem v šedinách! Zamýšlel jsem, že je rozdrtím, jejich...
Deuteronomium 33:1... nevkročíš." Toto je požehnání, které Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl:...
Deuteronomium 33:6... Ruben žije, nikdy nevymře, jeho mužů jen hrstka je!" O Judovi řekl: "Vyslýchej, Hospodine,...
Deuteronomium 33:8...řekl: "Kéž tvé urim a tumim, Hospodine, připadne muži tobě věrnému! Zkusils jej onou zkouškou v Masse, přel...
Jozue 1:14...v zemi, kterou vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži ale musíte jít v bojovém šiku jako udatní hrdinové...
Jozue 2:1...Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte prohlédnout tu zem, a...
Jozue 2:3..." Jerišský král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty muže, co k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu!...
Jozue 2:4...Přišli proslídit celou zem!" Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla: "Ano, ti muži ke...
Jozue 2:14..."Položíme za vás život!" odpověděli ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. nám Hospodin ...
Jozue 2:17... dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás...
Jozue 2:23...je totiž po všech cestách, ale nenašli. Oba muži se pak vydali zpět. Sestoupili z hor, přebrodili se, a...
Jozue 3:12... Proto si z izraelských kmenů vyberte dvanáct mužů, z každého kmene po jednom. Jakmile kněží nesoucí...
Jozue 4:2...promluvil k Jozuovi: "Vyberte si z lidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene, a přikažte jim: ‚Odtud,...
Jozue 4:4...v noci uložíte.'" Jozue tedy povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po jednom z každého...
Jozue 6:21... co bylo ve městě, pak vyhladili jako proklatémuže i ženy, mladé i staré, skot, ovce i osly. Těm dvěma...
Jozue 6:22... mladé i staré, skot, ovce i osly. Těm dvěma mužům, kteří byli v zemi na výzvědách, ale Jozue řekl:...
Jozue 7:2...Izraele hněvem. Jozue totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj (jež leží u Bet-avenu východně od...
Jozue 7:3...lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů a obyvatele Aj pobijí. Nezatěžuj všechen lid, vždyť je...
Jozue 7:4...tam málo." A tak z lidu vytáhlo asi tři tisíce mužů, ale museli se před ajskými dát na útěk. Ajští muži z...
Jozue 7:5... ale museli se před ajskými dát na útěk. Ajští muži z nich pobili asi třicet šest; pronásledovali je od...
Jozue 7:14... kterou Hospodin zadrží, bude přistupovat po mužích. Kdo bude zadržen s věcmi propadlými klatbě, bude...
Jozue 7:18...Zimri. Nechal tedy přistupovat jeho rodinu po mužích a označen byl Achan, syn Karmiho, syna Zimriho, syna...
Jozue 8:12...nimi a Ajem byla rokle. Jozue vzal asi pět tisíc mužů a umístil je jako zálohu mezi Bet-elem a Ajem, na...
Jozue 8:20...do města, dobyli je a rychle je zapálili. Ajští muži se ohlédli a hle - z města stoupal k nebi dým! Nemohli...
Jozue 8:21...stoupá dým, otočili se nazpět a udeřili na ajské muže. (Ti se totiž z města vydali za nimi, takže je Izrael...
Jozue 8:25...meče. Všech padlých toho dne bylo dvanáct tisíc mužů i žen - všichni obyvatelé Aje. Jozue totiž nespustil...
Jozue 9:6...do gilgalského tábora, řekli jemu a izraelským mužům: "Přicházíme z daleké země; uzavřete s námi smlouvu."...
Jozue 9:7...daleké země; uzavřete s námi smlouvu." Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi...
Jozue 9:14...předlouhou cestou úplně zchátraly." Izraelští muži dali na jejich zásoby a neptali se na Hospodinův výrok...
Jozue 10:24...krále přiváděli, Jozue svolal všechny izraelské muže. Velitele bojovníků, kteří šli s ním, tehdy vyzval:...
Jozue 14:6...víš, co Hospodin v Kádeš-barné pověděl Božímu muži Mojžíšovi o mně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když...
Jozue 18:4... Bůh vašich otců? Z každého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu zem a popsali ji podle svých...
Jozue 18:8...jim je přidělil Hospodinův služebník Mojžíš." Muži se tedy vypravili na cestu, aby popsali tu zem. Jozue...
Jozue 18:9...v Šílu pak budu za vás losovat před Hospodinem." Muži tedy vyrazili, prošli tu zem a zapsali na svitek, jaká...
Soudců 1:23...na Bet-el, a Hospodin byl s nimi. Když vyslali muže, aby prozkoumali Bet-el (dříve nazývaný Luz), uviděli...
Soudců 1:24...Luz), uviděli zvědové z města vycházet nějakého muže. "Ukaž nám, prosím, kudy do města," řekli mu, "a...
Soudců 1:25...města, a oni to město vybili ostřím meče. Toho muže ale i s celou rodinou propustili. Odešel pak do země...
Soudců 4:6... ti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů z Neftalíma a Zabulona a vytáhni s nimi na horu Tábor....
Soudců 4:10...Zabulona i Neftalíma. Následovalo ho 10 000 mužů a šla s ním i Debora. Cheber Kenijský se oddělil od...
Soudců 4:14...A tak Barák vyrazil z hory Tábor a za ním 10 000 mužů. Hospodin tehdy před Barákem rozprášil celou Siserovu...
Soudců 4:22... Jael mu vyšla naproti se slovy: "Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš." Šel s tedy dovnitř - a hle,...
Soudců 6:27...kůlu, který pokácíš." Gedeon tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak mu Hospodin řekl....
Soudců 7:3...se vrátí domů a odejde z pohoří Gilboa!'" 22 000 mužů se tehdy vrátilo a 10 000 zůstalo. Hospodin řekl...
Soudců 7:6... odděl od těch, kdo si k pití kleknou." Tři sta mužů chlemtalo vodu z ruky a všichni ostatní si k pití...
Soudců 7:7... Hospodin řekl Gedeonovi: "S těmi třemi sty muži, kteří chlemtali, vás zachráním a vydám ti Midiánce do...
Soudců 7:8...Izraelců domů a ponechal si jen těch tři sta mužů. Ti převzali od zbytku vojska jejich zásoby a beraní...
Soudců 7:16...midiánský tábor do vašich rukou!" Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílů, každému dal do rukou beraní...
Soudců 7:18... udělejte přesně to, co . Jakmile se svými muži zatroubím na roh, i vy kolem celého tábora začněte...
Soudců 7:19...se rozestavěly stráže, došel Gedeon se stovkou mužů k okraji tábora. Vtom zatroubili na rohy a rozbili...
Soudců 7:22... Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho muže proti druhému. Celé to vojsko se dalo na útěk směrem k...
Soudců 7:23...břehu u Abel-mecholy naproti Tabatu. Izraelští muži z Neftalíma, Ašera a z celého Manasese byli povoláni,...
Soudců 7:24...brody k Bet-baře." Všichni Efraimští muži se tedy shromáždili a zabrali jordánské brody k...
Soudců 8:1...Gedeonovi na druhou stranu Jordánu. Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělal? Proč jsi...
Soudců 8:4...pak zamířil k Jordánu a se svými třemi sty muži jej překročil. Protože byli vyčerpáni pronásledováním,...
Soudců 8:5... řekl obyvatelům Sukotu: "Prosím, dejte mým mužům nějaké pecny chleba. Pronásleduji midiánské krále...
Soudců 8:10... Z tábora východních národů zbylo jen asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padlo. Gedeon táhl cestou kočovníků...
Soudců 8:15...stařešinů. Když potom Gedeon přišel k sukotským mužům, řekl: "Tady je Zebach a Calmuna, kvůli kterým jste...
Soudců 8:18...obrátil k Zebachovi a Calmunovi: "Co to bylo za muže, které jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti podobní,"...
Soudců 8:21...a Calmuna řekli Gedeonovi: "Pojď, udělej to sámMuž se pozná podle síly!" Přistoupil tedy a oba je zabil....
Soudců 9:2...Jerub-baalových synů, nebo aby vám vládl jeden muž?' Pamatujte, že jsem vaše krev a tělo." Bratři jeho...
Soudců 9:28...syn? A Zebula tu jako zástupce! Služte mužům Šechemova otce Chamora. Proč bychom sloužili...
Soudců 9:33...za svítání zaútočíš na město. Gaal se svými muži vyrazí proti tobě, naložíš s ním, jak budeš moci."...
Soudců 9:35...do městské brány, zvedl se Abimelech se svými muži ze zálohy. Když je Gaal uviděl, řekl Zebulovi:...
Soudců 9:48...větev, naložil si ji na rameno a řekl svým mužům: "Viděli jste, co dělám? Rychle to udělejte po mně!"...
Soudců 9:49...lidé v Šechemské věži zahynuli - na tisíc mužů a žen. Potom Abimelech táhl k Tebecu, oblehl jej a...
Soudců 9:51...města byla pevná věž, kam utekli všichni muži a ženy, všichni obyvatelé města. Zavřeli za sebou a...
Soudců 10:1...k záchraně Izraele Tola, syn Puy, syna Dodovamuž z pokolení Isachar. Bydlel v Šamiru v Efraimských...
Soudců 11:39...a ten s udělal, co slíbil. Nikdy nepoznala muže. Tak vznikl v Izraeli ten zvyk, že izraelské dívky...
Soudců 12:1...oplakávat dceru Jiftacha Gileádského. Efraimští muži se zatím sešikovali a překročili Jordán směrem k...
Soudců 12:4...mnou?" Jiftach tedy shromáždil všechny gileádské muže a pustil se do boje proti Efraimovi. Gileádští muži na...
Soudců 13:2...na čtyřicet let do rukou Filištínů. Byl jeden muž z Coreje, z Danova rodu, a jmenoval se Manoach. Jeho...
Soudců 13:6...z rukou Filištínů." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží anděl!...
Soudců 13:8..."Odpusť, Pane můj. nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslal, navštíví znovu a poučí nás, co...
Soudců 13:9...ženu znovu navštívil, když byla na poli. Její muž Manoach s právě nebyl, a tak se dala rychle do běhu,...
Soudců 13:10...oznámila. "Honem," řekla mu, "ukázal se mi ten muž, který předtím navštívil!" Manoach vstal a šel za...
Soudců 13:11...vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten muž, který mluvil s mou...
Soudců 14:15...dne požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni ze svého muže řešení hádanky. Jinak i s domem tvého otce...
Soudců 14:18...lidem. Sedmého dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli: "Co sladšího než med, kdo silnější...
Soudců 14:19...Hospodinův. Sešel do Aškelonu, pobil tam třicet mužů, svlékl je a jejich šaty dal těm, kdo zodpověděli...
Soudců 15:10... "Proč jste na nás vytáhli?" ptali se judští muži. "Přišli jsme spoutat Samsona," odpověděli. "Uděláme...
Soudců 15:11...mu totéž, co udělal nám!" Tři tisíce judských mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš...
Soudců 15:15...oslí čelist, popadl ji a pobil s tisíc mužů. Samson tehdy řekl: "Čelistí osla oslům jsem čelil,...
Soudců 16:9...ho jimi spoutala. (V pokoji přitom měla ukryté muže.) Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na...
Soudců 16:12...jdou na tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže.) On si ale ty provazy strhal z paží jako nitě. Dalila...
Soudců 16:27...chrám. Chci se o opřít." Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští vládci. I na...
Soudců 17:1...dvacet let. V Efraimských horách byl jeden muž jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti někdo...
Soudců 17:5...odlil modlu. Tu pak měl Míkajáš v domě. Tento muž, Míka, měl doma svatyni. Vyrobil také efod a bůžky a...
Soudců 17:8...mladý levita, který bydlel v Judově rodu. Ten muž ale z judského Betléma odešel hledat si jiné místo k...
Soudců 18:2...Danovi proto ze svého rodu vyslali pět udatných mužů z Coreje a Eštaolu, aby prozkoumali a obhlédli zem....
Soudců 18:7... "Nad vaší cestou bdí Hospodin." A tak těch pět mužů šlo dál, přišli do Laiše. Viděli, že tamní lid žije...
Soudců 18:8...byli daleko a s nikým neměli dohodu. Potom se ti muži vrátili do Coreje a Eštaolu. "Tak co?" ptali se jich...
Soudců 18:11...mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z Danova rodu v plné zbroji. Táhli vzhůru a utábořili...
Soudců 18:14... k Míkovu domu. Vtom se ozvalo těch pět mužů, kteří propátrali kraj Laiš. "Víte, co je tamhle v...
Soudců 18:17...i bůžky. Kněz zatím stál u brány s šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu a vzali...
Soudců 18:19...nám. Je lepší dělat domácího kněze pro jednoho muže, nebo kmenového kněze pro izraelský rod?" Kněze to...
Soudců 19:3... Když tam byla nějaké čtyři měsíce, její muž se rozhodl, že půjde za , vlídně s promluví a...
Soudců 19:9...oba pojedli, zdrželi se do odpoledne. Tehdy muž vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin...
Soudců 19:23..."To ne, bratři! Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž je přece mým hostem! Neprovádějte takovou hanebnost. Je...
Soudců 19:24... Jen ale neprovádějte žádnou hanebnost tomu muži!" Nemínili ho však poslouchat. Levita nakonec vzal...
Soudců 20:1...i ti z gileádského kraje vyrazili jako jeden muž před Hospodina do Micpy, kde se shromáždila celá obec....
Soudců 20:8...rozhodněte." Nato všechen lid povstal jako jeden muž se slovy: "Nikdo z nás nepůjde domů, nikdo se nevrátí...
Soudců 20:10...a ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů ze sta, sto z tisíce a tisíc z desetitisíce, aby...
Soudců 20:11..." Všichni Izraelci se tedy svorně jako jeden muž shromáždili proti tomu městu. Izraelské kmeny pak do...
Soudců 20:12...kmeny pak do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou věc? Hned...
Soudců 20:15...bojovníků kromě sedmi set znamenitých mužů, kteří se nahlásili z Gibeje. V celém tom vojsku bylo...
Soudců 20:16... V celém tom vojsku bylo sedm set znamenitých mužů, leváků, z nichž každý střílel z praku navlas přesně a...
Soudců 20:17...se nahlásilo 400 000 bojovníků, samých udatných mužů. Zvedli se a táhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha:...
Soudců 20:31...Bet-elu a do Gibeje padlo z Izraele asi třicet mužů. "Porážíme je jako předtím!" říkali si tehdy...
Soudců 20:34...západně od Gibeje. Deset tisíc znamenitých mužů z celého Izraele podniklo přímý útok na Gibeu. Strhl...
Soudců 20:35...dne synové Izraele pobili 25 100 benjamínských mužů, samých bojovníků. Benjamínovi synové viděli, že jsou...
Soudců 20:37...počítali se zálohou, kterou u Gibeje nastražiliMuži ze zálohy rychle vpadli do Gibeje, rozvinuli se a...
Soudců 20:39...začali Izraelce pobíjet (padlo asi třicet mužů), a tak si řekli: "Jistě, porážíme je jako v předchozí...
Soudců 20:44... Osmnáct tisíc Benjamínců, samých udatných mužů, tam padlo. Ostatní se dali na útěk do pouště k...
Soudců 20:46...25 000 benjamínských bojovníků, samých udatných mužů. Šesti stům mužů se ale podařilo utéct do pouště k...
Soudců 20:47...bojovníků, samých udatných mužů. Šesti stům mužů se ale podařilo utéct do pouště k Rimonské skále, kde...
Soudců 21:10...nikdo. Obec tam proto vyslala 12 000 udatných mužů s příkazem: "Jděte a pobijte obyvatele Jábeš-gileádu...
Soudců 21:11...žen a dětí. Toto je úkol, který splníte: Každého muže i každou ženu, která poznala muže, pobijte." Mezi...
Soudců 21:12...dívek, netknutých panen, které ještě nepoznaly muže. Ty přivedli do tábora v Šílu v kanaánské zemi. Obec...
Růt 1:1...rozhodovali soudcové, nastal v zemi hlad. Jeden muž z judského Betléma proto odešel, aby se svou manželkou...
Růt 1:2...syny nějaký čas bydlel v moábském kraji. Ten muž se jmenoval Elimelech, jeho žena Noemi a jeho dva...
Růt 1:3...moábského kraje a bydleli tam. Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny. Ti si...
Růt 1:5...ta žena zůstala sama, bez svých dvou synů a bez muže. Když se pak v moábském kraji dozvěděla, že Hospodin...
Růt 2:1...měla příbuzného z manželovy strany, znamenitého muže z Elimelechova rodu; jmenoval se Boáz. Moábka Rút se...
Růt 2:11..."Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou tchyni a že jsi opustila svého otce,...
Růt 2:19... kdo se ujal!" "Pracovala jsem dnesmuže jménem Boáz." odpověděla Rút své tchyni. Na to Noemi...
Růt 2:20...laskavost živým ani mrtvým!" A dodala: "Ten muž je jeden z našich blízkých příbuzných." Moábka Rút...
Růt 3:8...jeho boku a ulehla. Uprostřed noci pak sebou ten muž trhl, převalil se - a hle, po boku mu leží žena! "Kdo...
Růt 3:16...A tak vyprávěla všechno, co pro ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene...
Růt 3:18... jak to dopadne," řekla na to Noemi. "Ten muž nepoleví, dokud tu věc ještě dnes nedovede do konce!" ...
1. Samuel 1:1... Jišaj zplodil Davida. V Ramatajim byl jeden muž z Cufova rodu z Efraimských hor. Jmenoval se Elkána,...
1. Samuel 1:3... Penina měla děti, ale Hana byla bezdětná. Tento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se tam...
1. Samuel 1:8...tak, že se rozplakala a nemohla ani jíst. Její muž Elkána řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč si...
1. Samuel 1:22... Hana nešla. " chlapce odkojím," řekla svému muži, "přivedu ho před Hospodina a zůstane tam navždy."...
1. Samuel 2:19...mu ho přinášela, když přicházela se svým mužem přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě...
1. Samuel 2:27...jak Hospodinu, tak i lidem. Za Elím přišel Boží muž a řekl mu: "Tak praví Hospodin: Cožpak jsem se neukázal...
1. Samuel 4:2...a Filištíni je porazili; pobili v poli asi 4 000 mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil do tábora,...
1. Samuel 4:13...a vyhlížel, plný obav o Boží truhlu. Jakmile ten muž dorazil se zprávou do města, celé město propuklo v...
1. Samuel 4:14...ptal se Elí, když zaslechl ten hlasitý křik.Onen muž přispěchal, aby mu to oznámil. (Elímu bylo devadesát...
1. Samuel 4:16... vlastně jsem z dnešní bitvy utekl," řekl ten muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se Elí. "Izrael se dal...
1. Samuel 4:18...si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova...
1. Samuel 6:19...nahlíželi do Truhly Hospodinovy. Ranil sedmdesát mužů (vždy pět mužů z tisíce). Lid pak držel smutek,...
1. Samuel 7:11...zmatku a byli před Izraelem poraženi. Izraelští muži vyrazili z Micpy, pustili se za Filištíny a pobíjeli...
1. Samuel 9:1...řekl: "Vraťte se všichni domů." Byl jeden muž z Benjamína, jmenoval se Kíš, syn Abiele, syna Cerorova...
1. Samuel 9:6...odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá Boží muž. Je to vážený člověk; všechno, co řekne, se opravdu...
1. Samuel 9:7...máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když za ním půjdeme? Jídlo nám v mošnách...
1. Samuel 9:8... "mám u sebe čtvrt šekelu stříbra. Dám je Božímu muži, aby nám ukázal cestu." (Když se v dávných dobách v...
1. Samuel 9:10... "pojďme tedy." A tak šli do města, kde byl Boží muž. Když pak stoupali nahoru k městu, potkali se s...
1. Samuel 9:16...prozradil: "Zítra touto dobou k tobě pošlu muže z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým...
1. Samuel 9:17...Saula, Hospodin promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul...
1. Samuel 10:2...na benjamínském území v Celcachu potkáš dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly...
1. Samuel 10:3... přijdeš k táborskému dubu, kde potkají tři muži putující za Bohem do Bet-elu. Jeden ponese tři kůzlata...
1. Samuel 10:22... Ptali se proto Hospodina dále: "Přišel ten muž sem?" Hospodin odpověděl: "Schovává se tamhle mezi...
1. Samuel 11:7...lid padla hrůza z Hospodina a vytáhli jako jeden muž. Nechal je nastoupit v Bezeku: Izraelců bylo 300 000 a...
1. Samuel 11:8...v Bezeku: Izraelců bylo 300 000 a judských mužů 30 000. Poslům, kteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto...
1. Samuel 11:11...uznáte za vhodné." Druhého dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů. Během poslední hlídky nad ránem vpadli...
1. Samuel 11:12...se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže, je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V tento den...
1. Samuel 13:2...druhým rokem, vybral si z Izraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo se Saulem v Michmasu a v...
1. Samuel 13:7... Saul se stále držel v Gilgalu a všichni jeho muži se třásli strachy. Čekal sedm dní, než se dostaví...
1. Samuel 13:14...tvé kralování neobstojí. Hospodin si našel muže podle svého srdce. Jeho určil za vůdce svého lidu,...
1. Samuel 13:15...spočetl vojsko, které zůstalo při něm - asi 600 mužů. Saul se svým synem Jonatanem a s muži, kteří s ním...
1. Samuel 13:16...- asi 600 mužů. Saul se svým synem Jonatanem a s muži, kteří s ním ještě zůstali, se tedy drželi v Gibeji...
1. Samuel 13:22... Ve válce tedy všem Saulovým a Jonatanovým mužům scházely meče i kopí. Jen Saul a jeho syn Jonatan je...
1. Samuel 14:2...u Migronu. Jeho vojsko čítalo asi 600 mužů včetně Achiáše, který nosil efod. Byl to syn...
1. Samuel 14:8...mu na to řekl: "Podívej se, pronikneme k těm mužům a ukážeme se jim. Jestli nám řeknou: ‚Zastavte se,...
1. Samuel 14:12... Hebrejové lezou z děr, do kterých se schovali." Muži z hlídky pak na Jonatana a jeho zbrojnoše zavolali:...
1. Samuel 14:14...pobil Jonatan se svým zbrojnošem asi dvacet mužů na půlakrovém políčku. Nepřátelské vojsko zachvátila...
1. Samuel 14:17...to vojsko rozbíhá do všech stran. Saul řekl svým mužům: "Nastupte a zjistěte, kdo z našich odešel." Počítali...
1. Samuel 14:20...proto řekl knězi: "Nech to být." Saul a jeho muži se shromáždili, vyrazili do bitvy a hle - oni se tam v...
1. Samuel 14:24... Boj se pak přesunul do Bet-avenu. Izraelští muži byli toho dne vysíleni, ale Saul zavázal vojsko...
1. Samuel 14:26...vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel med. Když muži přišli do lesa, uviděli med kanoucí z pláství, ale...
1. Samuel 14:28...ho, ochutnal a oči se mu rozjasnily. Jedenmužů mu tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal vojsko přísahou:...
1. Samuel 14:31...pobíjeli Filištíny od Michmasu po Ajalonmuži byli velmi vyčerpaní. Proto se vrhli na kořist a brali...
1. Samuel 14:39...šlo o mého syna Jonatana, musí zemřít!" Nikdomužů mu neodpovídal. Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete...
1. Samuel 15:3...patří, vyhlaďte jako proklaté. Nešetři je; pobij muže i ženy, děti i nemluvňata, skot i brav, velbloudy i...
1. Samuel 15:4...v Telaimu: 200 000 pěších a k tomu 10 000 mužů z Judska. Potom Saul přitáhl k Amalekovu městu a v...
1. Samuel 16:18...jeden ze sluhů. "Je to schopný a statečný muž, dobře mluví, krásně vypadá a Hospodin je s ním." Saul...
1. Samuel 17:2...mezi Sochem a Azekou. Také Saul a izraelští muži se shromáždili. Utábořili se v údolí Ela a sešikovali...
1. Samuel 17:19...zprávy. Jsou se Saulem a se všemi izraelskými muži v údolí Ela a bojují s Filištíny." David tedy ráno...
1. Samuel 17:24...předtím a David to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže spatřili, všichni se před ním v hrozném strachu dali...
1. Samuel 17:25...ním v hrozném strachu dali na útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael....
1. Samuel 17:26...rod by v Izraeli osvobodil od daní." David se mužů kolem sebe zeptal: "Cože dostane ten, kdo toho...
1. Samuel 17:27...neobřezanec, že uráží šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká toho,...
1. Samuel 17:30...Potom se obrátil na dalšího se stejnou otázkoumuži mu odpovídali právě tak jako předtím. To, co David...
1. Samuel 17:52...hrdina padl, dali se na útěk. Izraelští a judští muži vyrazili za nimi a s pokřikem hnali Filištíny ke...
1. Samuel 18:27...Ještě než lhůta uplynula, David vyrazil se svými muži, pobil dvě stě Filištínů, přinesl jejich předkožky a...
1. Samuel 19:11... noci uprchl. Saul poslal k Davidovu domu své muže, aby ho hlídali. Ráno ho chtěl nechat zabít. Davidova...
1. Samuel 22:2...zadlužení a zatrpklí. Bylo s ním na čtyři sta mužů a on se stal jejich velitelem. Odtamtud David odešel...
1. Samuel 22:6...lesa. Saul se doslechl, že se David se svými muži znovu objevil. Seděl právě pod tamaryškem na výšině v...
1. Samuel 22:18... vrhl a pobil je. Toho dne zabil osmdesát pět mužů, kteří nosili plátěný efod. Také kněžské město Nob...
1. Samuel 22:19...efod. Také kněžské město Nob pobil ostřím mečemuže i ženy, děti i nemluvňata, dobytek, osly i ovce, vše...
1. Samuel 23:3... "Filištíny porazíš a Keilu osvobodíš." Davidovi muži ale namítali: "Vždyť se bojíme tady v Judsku. To...
1. Samuel 23:5...ti vydám do rukou." A tak David se svými muži přišel do Keily, pustil se s Filištíny do boje a na...
1. Samuel 23:8...tažení do Keily, aby oblehl Davida i jeho muže. David se ale dozvěděl, jakou pohromu na něj Saul...
1. Samuel 23:12...se tedy zeptal: "A vydali by Keilští a  muže Saulovi do rukou?" "Ano, vydali," odpověděl Hospodin....
1. Samuel 23:13...Hospodin. A tak David se svými asi šesti sty muži opustil Keilu a přesunovali se z místa na místo. Když...
1. Samuel 23:24...před Saulem zpátky do Zifu. David byl se svými muži na poušti Maon v údolí Arava jižně od Ješimonu. Saul a...
1. Samuel 23:25...v údolí Arava jižně od Ješimonu. Saul a jeho muži se pustili do hledání, ale Davidovi to bylo oznámeno,...
1. Samuel 23:26...postupoval po jednom úbočí hory a David se svými muži po druhém. David se snažil před Saulem rychle uniknout...
1. Samuel 24:3...v poušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel Davida s jeho muži...
1. Samuel 24:4...zadních koutech jeskyně ale seděl David se svými muži. Ti mu zašeptali: "Vidíš - to je ten den, o kterém ti...
1. Samuel 24:7... že Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň Hospodin, abych svému pánu,...
1. Samuel 24:8...je to Hospodinův pomazaný!" Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim Saula napadnout. Saul pak...
1. Samuel 24:23...odpřisáhl. Saul pak odešel domů a David se svými muži vystoupil do skalní pevnosti. Samuel pak zemřel....
1. Samuel 25:3...000 koz. Právě v Karmelu stříhal své ovce. Tento muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail....
1. Samuel 25:13... vyřídili mu všechna Nábalova slova. David svým mužům řekl: "Každý si připásejte meč." Všichni včetně...
1. Samuel 25:15...pánovi posly s pozdravem, ale on jim vynadal? Ti muži na nás byli velmi hodní, chovali se k nám slušně a po...
1. Samuel 25:19...mládencům: "Jděte napřed, jdu za vámi." Svému muži Nábalovi ale nic neřekla. Vsedla na osla a sjížděla do...
1. Samuel 25:20...rokle, když tu proti přichází David se svými muži. (Než je potkala, David si právě říkal: "To jsem tedy...
1. Samuel 26:2...před Ješimonem." Saul se tedy se třemi tisíci mužů vybraných z Izraele vypravil na poušť Zif, aby tam...
1. Samuel 26:15... "Kdo to volá?" odpověděl Abner. "Nejsi snad muž, kterému není v Izraeli rovno?" volal David na Abnera....
1. Samuel 27:2...David vyrazil na cestu a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi Achišovi, synu Maochovu....
1. Samuel 27:3...králi Achišovi, synu Maochovu. David i jeho muži se tedy usadili u Achiše v Gatu. Každý měl s sebou...
1. Samuel 27:8...kraji celkem rok a čtyři měsíce. David se svými muži podnikal nájezdy na Gešurejce, Girzejce i Amalekovce....
1. Samuel 27:9...útočil na celý ten kraj a nenechával naživu muže ani ženy, zabíral brav i skot, osly, velbloudy i oděvy...
1. Samuel 27:11..."do kenijského Negevu." David nenechával naživu muže ani ženy, aby je nemusel vodit do Gatu. Říkal si: "Aby...
1. Samuel 28:1...tím, že se mnou do války potáhneš i ty se svými muži." Ten mu odpověděl: "Pak tedy poznáš, co tvůj...
1. Samuel 28:8...noci, přestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal...
1. Samuel 29:2...se svými stovkami a tisíci, David a jeho muži pochodovali vzadu s Achišem. Filištínští velitelé se...
1. Samuel 29:4...mohl svému pánu zalíbit více než hlavami těchto mužů? Vždyť je to přece ten David, o kterém se při tancích...
1. Samuel 29:11...rozbřesku odejděte." A tak se David i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do filištínské země,...
1. Samuel 30:1...na Jizreel. Třetího dne pak David se svými muži dorazil do Ciklagu. Amalekovci mezitím podnikli nájezd...
1. Samuel 30:3...ale odvedli je s sebou pryč. Když David se svými muži dorazil do města, hle - bylo vypálené a jejich ženy,...
1. Samuel 30:4...synové i dcery odvlečeni do zajetí! David i jeho muži se dali do hlasitého pláče, neměli sílu plakat...
1. Samuel 30:6...Karmelském. David byl tehdy v úzkých, protože muži začali mluvit o tom, že ho ukamenují. Všichni byli...
1. Samuel 30:9...vysvobodíš." David tedy vyrazil se šesti sty muži. Když přišel k potoku Besor, část jich tam zůstala....
1. Samuel 30:10...pak pokračoval v pronásledování se čtyřmi sty muži; dvě stě jich zůstalo u potoka Besor, protože byli...
1. Samuel 30:21...kořist." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří zůstali u potoka Besor, protože byli příliš...
1. Samuel 30:22... David k nim přistoupil a pozdravil je. Mezi muži, kteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlí a...
1. Samuel 30:31... Hebronu - do všech míst, kam David se svými muži chodíval. Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští...
1. Samuel 31:1... Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a padali mrtví na svazích...
1. Samuel 31:6...společně s ním toho dne padli i všichni jeho muži. Jakmile Izraelci v tom údolí a za Jordánem spatřili,...
2. Samuel 1:2... kde strávil dva dny. Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora. Měl roztržený oděv a na hlavě hlínu....
2. Samuel 1:4... "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich padlo a zemřelo. Také Saul a...
2. Samuel 2:3...Nábalovi Karmelském. David vzal s sebou také své muže, každého s jeho rodinou, a usadili se v Hebronu a...
2. Samuel 2:4...okolních městech. Tam za ním potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za krále nad domem judským.Když...
2. Samuel 2:26...zbude jen hořkost? Kdy konečně řekneš svým mužům, přestanou honit své bratry?" Joáb mu odpověděl:...
2. Samuel 2:27..."Jako že je živ Hospodin, kdybys nepromluvil,  muži by nepřestali stíhat své bratry do rána!" Poté Joáb...
2. Samuel 2:28...rána!" Poté Joáb zatroubil na roh a všichni jeho muži přestali Izraelce pronásledovat. Boj skončil. Abner...
2. Samuel 2:29...pronásledovat. Boj skončil. Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán, šli...
2. Samuel 2:30...kromě Asaela scházelo z Davidových vojáků 19 mužů. (Davidovi vojáci ale pobili 360 Benjamínců, kteří...
2. Samuel 2:32...v hrobě jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou noc, za svítání dorazili do Hebronu. Boj...
2. Samuel 3:16...od jejího manžela Paltiele, syna Lajišova. Její muž ale šel za a plakal celou cestu do Bachurim. Tam...
2. Samuel 3:20...za správné. Když Abner přišel s dvaceti muži za Davidem do Hebronu, David jemu i jeho mužům...
2. Samuel 3:29...otcovský rod! v Joábově domě nikdy nechybí muž trpící výtokem, malomocný, kulhající o holi, padlý...
2. Samuel 3:38...Nerova, nevzešlo od krále. Král tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnes v Izraeli padl vojevůdce a...
2. Samuel 3:39..., pomazaný král, jsem dnes tak bezmocný! Tito muži, synové Ceruji, jsou nad síly. Zločinci za jeho...
2. Samuel 4:10...Hospodin, který vykoupil z každého souženíMuž, který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si...
2. Samuel 5:6...nad celým Izraelem i Judou. Král pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na Jebusejce, kteří v tom...
2. Samuel 5:21...tam nechali své modly a David je se svými muži odnesl. Filištíni později znovu vytáhli a rozložili se...
2. Samuel 6:1... David pak opět shromáždil všechny vybrané muže z Izraele - celkem třicet tisíc - a s celým tím...
2. Samuel 6:19...také všechen lid, všechno množství Izraelemuže i ženy, každého jedním pecnem chleba, jedním datlovým...
2. Samuel 7:9...tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím...
2. Samuel 8:5...Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku....
2. Samuel 10:5...Davidovi, poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "Zůstaňte v...
2. Samuel 10:6...aramejských pěšáků z Bet-rechobu a z Cóby, 1 000 mužů od maackého krále a 12 000 mužů od Iš-toba. David se...
2. Samuel 11:17... že tam jsou zvláště udatní bojovníci. Když pak muži toho města vyrazili do boje proti Joábovi, někteří z...
2. Samuel 11:26..." Když se Uriášova manželka dozvěděla, že její muž Uriáš je mrtev, oplakávala ho. Jakmile doba...
2. Samuel 12:1...němu přišel a řekl mu: "V jednom městě žili dva muži, jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl velikou...
2. Samuel 12:5...tu tomu příchozímu připravil." David se na toho muže hrozně rozhněval. "Jakože je živ Hospodin," řekl...
2. Samuel 12:7... že provedl takovou věc a neměl slitování." "Ten muž jsi ty!" řekl Nátan Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh...
2. Samuel 14:5...ti?" zeptal se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na...
2. Samuel 15:1... Abšalom si později opatřil vůz, koně a padesát mužů, kteří před ním běhali. Od časného rána stával u cesty...
2. Samuel 15:11...S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak šli bezelstně s ním,...
2. Samuel 15:18...něj - všichni Kréťané a Pléťané i všech šest set mužů, kteří ho následovali z Gatu - ti všichni procházeli...
2. Samuel 15:22...tedy s námi." A tak Itaj Gatský se všemi svými muži i se všemi dětmi, které měli s sebou, pokračovali dál....
2. Samuel 16:5...blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se Šimei, syn Gerův, a...
2. Samuel 16:13...dnešní nadávky dobrodiním." David tedy se svými muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel podél nich po...
2. Samuel 17:1...řekl: "Dovol prosím, vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě dnes v noci se vypravím pronásledovat Davida....
2. Samuel 17:2...útokem, dokud je znavený a skleslý. Všichni jeho muži se rozutečou, takže zabiji samotného krále. Tak...
2. Samuel 17:3...k ženichovi. Jde ti přece o život jediného muže - všechen lid může zůstat v pokoji." Abšalomovi i všem...
2. Samuel 17:8...není dobrá. Znáš přece svého otce i jeho muže, jak jsou udatní," pokračoval Chušaj. "Jsou rozzuření...
2. Samuel 17:10..., jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní. Proto radím, se k tobě shromáždí celý...
2. Samuel 17:12...rosa na zem, a nepřežije on ani žádný z jeho mužů. Jestli se stáhne někam do města, celý Izrael k tomu...
2. Samuel 17:14...ani kamínek!" Nato Abšalom se všemi izraelskými muži prohlásil: "Rada Chušaje Arkijského je lepší než rada...
2. Samuel 17:16...překroč Jordán - jinak je s králem i všemi jeho muži konec!'" Jonatan a Achimaac zůstávali u pramene...
2. Samuel 17:18...dva ale zatím utekli. Dorazili do domu jednoho muže v Bachurim, který měl na dvoře studnu, a spustili se...
2. Samuel 17:24...do Machanajim, když Abšalom se všemi izraelskými muži překročil Jordán. Abšalom jmenoval namísto Joába...
2. Samuel 17:25...Joába vrchním velitelem Amasu. (To byl syn muže jménem Jeter Izmaelský, který si vzal Abigail, dceru...
2. Samuel 17:29...sýrem. To vše přinesli pro Davida a jeho muže k jídlu. Řekli si totiž: Jistě jsou na poušti hladoví,...
2. Samuel 18:7... K bitvě došlo v Efraimském lese a Davidovi muži tam izraelské vojsko porazili. V hrozné řeži onoho...
2. Samuel 18:8...po celém kraji a les toho dne pohltil více mužů, než kolik jich padlo mečem. Abšalom znenadání narazil...
2. Samuel 18:9...mečem. Abšalom znenadání narazil na Davidovy muže, a tak na svém mezku ujížděl pryč. Když ale mezek...
2. Samuel 18:10... ale on zůstal viset mezi nebem a zemí. Jedenmužů to viděl a oznámil Joábovi: "Právě jsem viděl Abšaloma...
2. Samuel 18:12...ti pak deset šekelů stříbra a jeden pás!" Ten muž ale Joábovi odpověděl: "Ani kdybych dostal na ruku...
2. Samuel 18:27...běhá Achimaac, syn Sádokův." "To je dobrý muž," řekl na to král. "Přichází s dobrou zprávou."...
2. Samuel 18:28..."Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž porazil muže, kteří pozvedli ruce proti mému pánu a králi!" "Je v...
2. Samuel 19:6...králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny své muže, kteří dnes tobě, tvým synům a dcerám, tvým manželkám...
2. Samuel 19:8...bys spokojen. Tak se vzchop a jdi povzbudit své muže! Přísahám při Hospodinu, že jinak s tebou do večera...
2. Samuel 19:15...králi vzkázali: "Pojď se vrátit i se všemi svými muži." Král se tedy vypravil zpět. Když dorazil k Jordánu,...
2. Samuel 19:16...vypravil zpět. Když dorazil k Jordánu, judští muži vyšli králi naproti do Gilgalu, aby ho převedli přes...
2. Samuel 19:17...z Bachurim, si pospíšil a vydal se s judskými muži přivítat krále Davida. Byla s ním i tisícovka mužů z...
2. Samuel 19:18...přivítat krále Davida. Byla s ním i tisícovka mužů z Benjamína a také Cíba, sluha ze Saulova domu, a jeho...
2. Samuel 19:42...přepravili krále i jeho dvůr a všechny Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece náš příbuzný," řekli jim...
2. Samuel 19:44... kdo začal mluvit o králově návratu!" A Judští muži pak Izraelcům odpovídali ještě ostřeji. Tehdy se...
2. Samuel 20:2...odstoupili k Šebovi, synu Bichriho. Judští muži od Jordánu po Jeruzalém ale stáli při svém králi....
2. Samuel 20:4... Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy odešel...
2. Samuel 20:7...a zmizí nám z očí." A tak za ním vytáhli Joábovi muži, Kréťané a Pléťané i všichni válečníci. Vytáhli z...
2. Samuel 20:11...za Šebou, synem Bichriho. Jeden z Joábových mužů stál nad tím mrtvým tělem a volal: "Kdo rád Joába a...
2. Samuel 20:12...zatím ležel v krvi uprostřed cesty. Když ten muž viděl, že se všichni ve vojsku zastavují, odvlekl Amasu...
2. Samuel 20:15...se tam shromáždili a přidali se k němu. Joábovi muži přitáhli a oblehli ho v Abel-bet-maace. Navršili k...
2. Samuel 20:21...ničit ani hubit. Jde o něco jiného: Jeden muž z Efraimských hor jménem Šeba, syn Bichriho, pozvedl...
2. Samuel 21:5..." prohlásil král. Odpověděli mu: "Za toho muže, který nás chtěl zničit a vyhubit z celého izraelského...
2. Samuel 21:15...Izraelem znovu vypukla válka. David šel se svými muži, ale v boji proti Filištínům se unavil. Išbi-benob,...
2. Samuel 21:17...zasáhl toho Filištína a zabil ho. Davidovi muži tehdy Davida zapřísahali: " s námi do boje nechoď,...
2. Samuel 23:17..."Hospodin chraň," zvolal, "vždyť je to krev těch mužů! Šli tam s nasazením života!" A nechtěl se napít....
2. Samuel 24:9...sečteného lidu: Izrael čítal 800 000 udatných mužů schopných boje. Judských mužů bylo 500 000. Po tom...
2. Samuel 24:15...času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil Jeruzalém,...
1. Královská 1:5...si vozy a jízdu a běhalo před ním padesát mužů. Jeho otec ho ale nikdy nepokáral, neptal se: "Co to...
1. Královská 1:42... Adoniáš ho vyzval: "Pojď blíž. Jsi ctihodný muž, jistě neseš dobré zprávy." "Nenesu," odpověděl mu...
1. Královská 1:52...nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z hlavy ani vlásek....
1. Královská 2:32...jeho krev na jeho hlavu, protože napadl dva muže spravedlivější a lepší, než je sám, a zavraždil je...
1. Královská 8:2...ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi Šalomounovi o svátcích v...
1. Královská 10:8...překonal pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před...
1. Královská 11:15...pohřbít padlé, nechal v Edomu pobít všechny muže. Joáb tam s celým izraelským vojskem zůstal šest...
1. Královská 11:18...Midián pokračovali do Paranu, kde přibrali další muže, a dorazili do Egypta k egyptskému vládci faraonovi....
1. Královská 12:22...Rechoboámovi, synu Šalomounovu. Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal Boží slovo: "Řekni Rechoboámovi, synu...
1. Královská 13:1...vtom na Hospodinův rozkaz přišel do Bet-elu Boží muž z Judska. "Oltáři, oltáři," zvolal k oltáři na...
1. Královská 13:4...rozsype!" Jakmile král Jeroboám uslyšel, co Boží muž zvolal k betelskému oltáři, namířil na něj od oltáře...
1. Královská 13:5...se rozsypal - přesně podle znamení, které Boží muž na Hospodinův rozkaz určil. Tehdy se král obrátil na...
1. Královská 13:6...rozkaz určil. Tehdy se král obrátil na Božího muže: "Přimluv se prosím u Hospodina, svého Boha, a modli...
1. Královská 13:7...k sobě a byla zase jako dřív. Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů, posilni se a obdaruji...
1. Královská 13:8...ke mně domů, posilni se a obdaruji." Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého...
1. Královská 13:11...mu o všem, co toho dne v Bet-elu udělal ten Boží muž a co řekl králi. Když to svému otci vylíčili, zeptal se...
1. Královská 13:12...šel?" Synové mu ukázali cestu, kterou ten Boží muž, příchozí z Judska, odešel. "Osedlejte mi osla," řekl...
1. Královská 13:14...osedlali, nasedl na něj a vypravil se za Božím mužem. Zastihl ho, jak sedí pod dubem. "Ty jsi ten Boží muž...
1. Královská 13:16...ke mně domů a najez se," řekl mu. Boží muž ale odpověděl: "Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s...
1. Královská 13:19...sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž se tedy vrátil s ním, pojedl u něj doma a napil se vody...
1. Královská 13:21... dostal slovo Hospodinovo a zvolal na Božího muže, který přišel z Judska: "Tak praví Hospodin: ‚Vzepřel...
1. Královská 13:23...nebude pochováno v hrobě tvých otců!" Když Boží muž dojedl a dopil, osedlal mu ten prorok, který ho přivedl...
1. Královská 13:25...lev stál u mrtvoly. Vtom šli okolo nějací muži a viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u stojí lev...
1. Královská 13:26...z cesty, uslyšel, prohlásil: "To byl Boží muž. Protože se vzepřel Hospodinovu rozkazu, Hospodin ho...
1. Královská 13:29...ani neroztrhal osla. Prorok zvedl tělo Božího muže, naložil ho na osla a vezl zpět. Dovezl ho do svého...
1. Královská 13:31... pochovejte do hrobu, kde je pochován Boží muž. Uložte kosti k jeho kostem. To slovo, které na...
1. Královská 17:18...nakonec přestal dýchat. "Co proti mně máš, Boží muži?" vyčetla Eliášovi. "To jsi mi přišel připomenout můj...
1. Královská 17:24... tvůj syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v ústech slovo...
1. Královská 19:18...Elíša. Ponechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužů - všechny, kdo neklekali před Baalem a nelíbali ho."...
1. Královská 20:10...v Samaří bude dost prachu, aby každý z mých mužů nabral aspoň trochu!" Izraelský král mu nechal...
1. Královská 20:12...králi. Jakmile uslyšel ten vzkaz, rozkázal svým mužům: "Nástup!" a tak nastoupili proti městu. Mezitím...
1. Královská 20:17...dostal hlášení, že ze Samaří vyrazili nějací muži. "Zajměte je živé," rozkázal, " jdou vyjednávat...
1. Královská 20:20...izraelské vojsko. Každý z nich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili na útěk a Izrael za nimi....
1. Královská 20:28...celý kraj. Vtom k izraelskému králi přišel Boží muž a řekl: "Tak praví Hospodin: Protože Aramejci tvrdili,...
1. Královská 20:30...Afek, ale tam se na těch zbývajících 27 000 mužů zřítily hradby. Ben-hadad ale uprchl a schoval se v...
1. Královská 20:33...podivil se Achab. "Vždyť je to můj spojenec!" Ti muži to pochopili jako dobré znamení a rychle ho vzali za...
1. Královská 20:37... potkal ho lev a zabil ho. Vyhledal tedy jiného muže a řekl mu: "Zbij !" A on ho zbil a poranil. Prorok...
1. Královská 20:40...Tvůj služebník se pak zabýval tím a oním, a ten muž se ztratil." Izraelský král mu odpověděl: "Nuže, sám...
1. Královská 20:41... sám jsi nad sebou vyřkl rozsudek!" Vtom si ten muž strhl pásku z očí a izraelský král poznal, že patří k...
1. Královská 21:8...jeho pečetí a rozeslala je stařešinům a urozeným mužům ve městě, kde Nábot bydlel. V těch dopisech psala:...
1. Královská 21:11...a ukamenujte k smrti." Stařešinové a urození muži z města, kde Nábot bydlel, tedy udělali, co jim...
1. Královská 22:13...radil: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni....
1. Královská 22:27...princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu, dokud...
2. Královská 1:6..."Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi, který...
2. Královská 1:7...na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" "Jak vypadal ten muž, který vám s těmi slovy vyšel naproti?" ptal se král....
2. Královská 1:9...velitel hned vylezl za ním a přikázal mu: "Boží muži, král praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž,"...
2. Královská 1:10... král praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak z nebe sestoupí...
2. Královská 1:11...vojáky. Ten za ním vylezl a přikázal mu: "Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!" "Jestli jsem Boží muž...
2. Královská 1:12...tak praví král: Ihned sestup!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak z nebe sestoupí oheň a...
2. Královská 1:13...tedy poslal ještě třetího velitele s padesáti muži. Když ale ten třetí velitel padesáti mužů vystoupal k...
2. Královská 1:14...a pohltil oba první velitele i s jejich padesáti muži, můj život ale prosím ušetři!" Hospodinův anděl tehdy...
2. Královská 2:16...Potom řekli: "Pohleď, máme tu padesát schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho...
2. Královská 2:17..."Dobrá, pošlete je." Poslali tedy těch padesát mužů a ti ho hledali tři dny, ale nenašli. Když se pak...
2. Královská 2:19...jim: "Copak jsem vám neříkal: Nechoďte?" Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se...
2. Královská 3:26... že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů ozbrojených mečem, aby se probil k edomskému králi,...
2. Královská 4:1...Elíšou úpěnlivě naříkala: "Tvůj služebník, můj muž, umřel. Sám víš, jak tvůj služebník ctil Hospodina. Teď...
2. Královská 4:7..." řekl a vtom olej došel. Šla to povědět Božímu muži a ten řekl: "Jdi ten olej prodat a vyrovnej svůj...
2. Královská 4:9... Ta žena řekla svému manželovi: "Podívej se, ten muž, co tudy často chodí, je určitě Boží světec. Pojďme mu...
2. Královská 4:14...ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá syna a její muž je starý," odpověděl Gehazi. "Zavolej ji," řekl mu. A...
2. Královská 4:16...syna." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi Boží muž, nepodváděj svou služebnici!" Ta žena pak ale opravdu...
2. Královská 4:21... Vynesla ho nahoru a položila na lůžko Božího muže, zavřela za sebou a odešla. Potom zavolala manžela:...
2. Královská 4:22...z mládenců a oslici. Musím rychle za Božím mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?"...
2. Královská 4:25...ti neřeknu." A tak jela, dorazila k Božímu muži na horu Karmel. Když Boží muž uviděl, jak k němu míří,...
2. Královská 4:27..." odpověděla. Když ale došla nahoru k Božímu muži, vrhla se k zemi a objala mu nohy. Gehazi hned...
2. Královská 4:40... Jakmile ji ale okusili, začali křičet: "Boží muži! V hrnci je smrt!" Nedalo se to jíst. "Přineste mouku...
2. Královská 4:42...najedí." A v hrnci nic špatného nebylo. Jeden muž přišel z Baal-šališy a přinesl Božímu muži prvotiny své...
2. Královská 4:43...jeho pomocník. "Tohle mám nabídnout stovce mužů?" On ale opakoval: "Dej to lidem, se najedí. Neboť...
2. Královská 5:1... Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého pána, neboť skrze...
2. Královská 5:8...- zjevně si proti mně hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho,...
2. Královská 5:14...a sedmkrát se ponořil v Jordánu, jak mu Boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo - bylo čisté jako tělo...
2. Královská 5:15...s celým svým doprovodem vydal zpátky k Božímu muži. Předstoupil před něj a řekl: "Hle, teď jsem poznal,...
2. Královská 5:20...nebyl daleko, když si Gehazi, mládenec Božího muže Elíšy, řekl: "Tak vida, můj pán si odmítl vzít, co ten...
2. Královská 5:24...nich převzal a schoval to tam v jednom domě. S muži se rozloučil a oni odešli. Také on odešel a vrátil se...
2. Královská 5:26...nikam." "Copak jsem tam v duchu nebyl, když ten muž vystoupil z vozu a šel ti vstříc?" řekl mu na to Elíša....
2. Královská 6:6... "byla vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal se Boží muž. Když mu to místo ukázal, Elíša usekl kus dřeva, hodil...
2. Královská 6:9...a řekl: "Položím svůj tábor tam a tam." Boží muž ale vzkázal izraelskému králi: "Dej pozor, ...
2. Královská 6:10...Izraelský král pak na to místo, o kterém mu Boží muž řekl, poslal varování, si tam dávají pozor. Tak se...
2. Královská 6:15...tam v noci a město obklíčili. Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hle - kolem celého města vojsko,...
2. Královská 6:19...To není to město! Pojďte za mnou a dovedu vásmuži, kterého hledáte." A dovedl je do Samaří. Jakmile...
2. Královská 7:2...Králův pobočník, jeho pravá ruka, Božímu muži namítl: "Hospodin sice otevírá nebeské průduchy, ale...
2. Královská 7:13...dvořanů odpověděl: "Co kdybychom vyslali několik mužů na průzkum; si vezmou těch pět koní, co ve městě...
2. Královská 7:17... Dav ho tam ale ušlapal k smrti, přesně jak Boží muž řekl, když za ním onen posel přišel. Tak se stalo, co...
2. Královská 7:18...za ním onen posel přišel. Tak se stalo, co Boží muž předpověděl: "Zítra touto dobou se v samařské bráně...
2. Královská 7:19... ale copak se může stát něco takového?" a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš...
2. Královská 8:2...ten potrvá sedm let." Žena se zařídila, jak Boží muž řekl. Odstěhovala se s celou rodinou pryč a strávila...
2. Královská 8:4...domu a pozemků. Král právě říkal sluhovi Božího muže, Gehazimu: "Vyprávěj mi prosím o všech těch velikých...
2. Královská 8:7...nemocen. Když mu oznámili, že přichází Boží muž, poručil král Chazaelovi: "Vezmi s sebou dary a jdi...
2. Královská 8:8...Chazaelovi: "Vezmi s sebou dary a jdi Božímu muži naproti. Vyptej se u něj Hospodina, jestli se uzdravím...
2. Královská 8:11... z toho byl Chazael nesvůj. Tehdy se Boží muž rozplakal. "Proč pláčeš, pane můj?" ptal se ho Chazael....
2. Královská 10:6...sedmdesát královských synů vyrůstalo u předních mužů města, kteří se o starali. Jakmile ten list dostali...
2. Královská 10:11...z Achabova domu a také všechny jeho přední muže, přátele i kněze. Nikoho nenechal naživu. Poté se Jehu...
2. Královská 10:24...obětem. Jehu zatím venku rozestavěl osmdesát mužů a varoval je: "Za ty lidi mi ručíte. Kdo nechá...
2. Královská 11:9... jak jim kněz Jojada nařídil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu nastupovali, tak ty, kteří...
2. Královská 13:19...udeřil třikrát a přestal. Tehdy se na něj Boží muž rozhněval: "Měl jsi udeřit pětkrát nebo šestkrát - pak...
2. Královská 13:21...ho tedy do Elíšova hrobu a utekli. Jakmile ten muž dopadl na Elíšovy kosti, ožil a postavil se na nohy....
2. Královská 15:25...němu zosnoval spiknutí. Vzal s sebou padesát mužů z Gileádu a zavraždil ho v královském paláci v Samaří...
2. Královská 18:27...tvým pánem a za tebou? Poslal právě za těmi muži na hradbách! Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak...
2. Královská 19:35...anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král...
2. Královská 20:14...přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, z Babylonu...
2. Královská 22:15..."Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na...
2. Královská 23:16...došlo na Hospodinova slova, jak je vykřikl Boží muž, který to všechno předpověděl. Král se zeptal: "Čí je...
2. Královská 23:17...vidím?" Místní mu odpověděli: "To je hrob Božího muže, který přišel z Judska a vykřikl proti betelskému...
2. Královská 24:16...tomu 1 000 řemeslníků a kovářů, samé bojeschopné muže. Namísto Joakina jmenoval králem jeho strýce Mataniáše...
2. Královská 25:23...zůstat v Judsku. Když všichni velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše...
2. Královská 25:24...i se svými muži. Gedaliáš je tehdy i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se sloužit Babyloňanům. Zůstaňte...
2. Královská 25:25...Elišamova, z královského rodu a s deseti dalšími muži Gedaliáše zavraždil. Kromě něj zabili i všechny Židy a...
1. Letopisů 4:12... Paseacha a Techinu, otce Ir-nachaše. To jsou muži Rechabovi. Synové Kenazovi: Otniel a Serajáš. Synové...
1. Letopisů 4:41...byli potomci Chamovi. Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na...
1. Letopisů 4:42...došli k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem, Refajášem...
1. Letopisů 5:18...kmene Manasesova měli 44 760 bojeschopných mužů vyzbrojených štítem a mečem, vládnoucích lukem a...
1. Letopisů 5:24... Hodaviáš a Jachdiel, udatní bojovníci, proslulí muži, vůdcové otcovských rodů. Zradili však Boha svých otců...
1. Letopisů 6:16... jeho syn Chagiáš a jeho syn Asajáš. Toto jsou muži, které David pověřil zpěvem v domě Hospodinově, když...
1. Letopisů 7:11... Tito všichni synové Jediaela byli udatní muži, vůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17 200...
1. Letopisů 7:40...rodovém seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů. Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela,...
1. Letopisů 9:9...podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů - samí vůdcové otcovských rodů. Z kněží to byl Jedajáš...
1. Letopisů 9:13...svých otcovských rodů, čítali 1 760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím domě. Z levitů Šemajáš,...
1. Letopisů 10:1... Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a padali pobiti na svazích...
1. Letopisů 11:19... "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili život? Vždyť tu vodu přinesli s...
1. Letopisů 12:1...ještě skrýval před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k hrdinům, kteří mu pomáhali v boji. Byli...
1. Letopisů 12:21...potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu tito muži z pokolení Manases: Adnach, Jozabad, Jediael, Michael,...
1. Letopisů 12:25...království na Davida: Z Judy 6 800 bojeschopných mužů vyzbrojených pavézou a kopím. Ze Simeona 7 100...
1. Letopisů 12:27...hrdinů připravených k boji. Z Leviho 4 600 mužů včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700...
1. Letopisů 12:28...mužů včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700 muži a mladého válečníka Sádoka s 22 veliteli z jeho...
1. Letopisů 12:32...otcovském rodu. Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida...
1. Letopisů 12:33...200 vůdců a všichni bratři pod jejich velenímmuži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se Izrael...
1. Letopisů 12:35... Z Neftalíma 1 000 velitelů a za nimi 37 000 mužů s pavézami a kopími. Z Dana 28 600 připravených k boji...
1. Letopisů 12:38...a poloviny kmene Manases v Zajordání 120 000 mužů v plné zbroji. Všichni tito bojovníci připravení...
1. Letopisů 16:3...jménu. Podělil také všechny Izraelcemuže i ženy, každého bochníkem chleba, datlovým a...
1. Letopisů 17:8...tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím...
1. Letopisů 18:5...pomoc, ale David z nich pobil dvaadvacet tisíc mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku....
1. Letopisů 19:5... Jakmile se Davidovi donesla zpráva o těch mužích, poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli...
1. Letopisů 21:5...lidu: Celý Izrael čítal 1 100 000 bojeschopných mužů; Juda čítal 470 000 bojeschopných mužů. Joáb ale mezi...
1. Letopisů 21:14...na Izrael dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů a Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém. Když pak...
1. Letopisů 22:9...dům mému jménu. Narodí se ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel...
1. Letopisů 23:3...třicetiletých výše a jejich počet činil 38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova domu,...
1. Letopisů 23:14...mu a žehnali v jeho jménu navěky. Synové Božího muže Mojžíše se počítali za součást levitského kmene....
1. Letopisů 24:4...se, že synové Eleazarovi mají více předních mužů než synové Itamarovi, a tak podle počtu jejich...
1. Letopisů 25:1...za zvuku citer, lyr a činelů. Zde je výčet mužů, kteří konali tuto službu: Z Asafových synů: Zakur,...
1. Letopisů 26:30...bratři z rodu Hebronovců - 1 700 znamenitých mužů - řídili izraelskou správu na západním břehu Jordánu...
1. Letopisů 26:31...se v nich hledalo a byli nalezeni vynikající muži v gileádském Jaezeru. Jeho bratry - 2 700 znamenitých...
1. Letopisů 26:32...Jaezeru. Jeho bratry - 2 700 znamenitých mužů, vůdců otcovských rodů - potom král David ustanovil...
1. Letopisů 27:1...co měsíc po celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů. První měsíc sloužil první oddíl. Jeho velitelem byl...
1. Letopisů 27:2... syn Zabdielův, a jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pocházel ze synů Peresových a v prvním měsíci byl...
1. Letopisů 27:4...potom velel Milot). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Třetí měsíc byl velitelem třetího vojska Benajáš, syn...
1. Letopisů 27:5... syn velekněze Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její velitel....
1. Letopisů 27:7...něm jeho syn Zebadiáš). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pátý měsíc byl pátým velitelem Šamhut Izrašský. Jeho...
1. Letopisů 27:8...Šamhut Izrašský. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Šestý měsíc byl jako šestý Ira, syn Ikeše Tekojského....
1. Letopisů 27:9... syn Ikeše Tekojského. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Sedmý měsíc byl jako sedmý Chelec Pelonský ze synů...
1. Letopisů 27:10...ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Osmý měsíc byl jako osmý Sibechaj Chušatský ze...
1. Letopisů 27:11...Chušatský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Devátý měsíc byl jako devátý Abiezer Anatotský z...
1. Letopisů 27:12...z benjamínských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Desátý měsíc byl jako desátý Mahraj Netofský ze...
1. Letopisů 27:13...Netofský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Jedenáctý měsíc byl jako jedenáctý Benajáš Piratonský...
1. Letopisů 27:14...ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Dvanáctý měsíc byl jako dvanáctý Cheldaj Netofský z...
1. Letopisů 27:15...Netofský z Otniela. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Tito muži odpovídali za izraelské kmeny: za Rubena...
1. Letopisů 27:16...z Otniela. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Tito muži odpovídali za izraelské kmeny: za Rubena Eliezer, syn...
2. Letopisů 2:1...jménu a sobě královský palác. Povolal 70 000 mužů do hor jako nosiče a 80 000 mužů jako lamače kamene....
2. Letopisů 2:6...před jeho tváří? Proto mi prosím pošli dovedného muže, který by uměl pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem a...
2. Letopisů 5:3...ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi o svátcích, jež připadají...
2. Letopisů 8:14...stráží pro každou bránu, jak to přikázal Davidmuž Boží. Neuchýlili se od králova příkazu pro kněží a...
2. Letopisů 9:7...jsi pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před...
2. Letopisů 11:2...navrátili království Rechoboámovi. Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Řekni Rechoboámovi,...
2. Letopisů 13:15... Kněží troubili na trubky a všichni judští muži vyrazili pokřik. Jakmile zazněl jejich pokřik, Bůh...
2. Letopisů 14:7...se jim. Asovo vojsko čítalo 300 000 judských mužů s pavézami a oštěpy a 280 000 Benjamínců vládnoucích...
2. Letopisů 14:11...tenkrát ty Habešany před Asou a judskými muži porazil, takže se dali na útěk. Asa je se svým vojskem...
2. Letopisů 15:13... měl zemřít, byl malý nebo velký, to byl muž nebo žena. S hlasitým voláním to přísahali Hospodinu za...
2. Letopisů 17:15... po něm velitel Jochanan a jeho 280 000 mužů, po něm Amasiáš, syn Zichriho, dobrovolník Hospodinův,...
2. Letopisů 17:17... Z Benjamína: bojovník Eliada a jeho 200 000 mužů vyzbrojených luky a štíty, po něm Jozabad a jeho 180...
2. Letopisů 18:12...říkal: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni....
2. Letopisů 18:26...synu Joašovi. Řeknete: ‚Takto praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu, dokud...
2. Letopisů 20:23...obyvatele pohoří Seír a pobili je do posledního muže. Poté, co skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli k...
2. Letopisů 20:27...Údolí dobrořečení. Všichni judští a jeruzalémští muži se pak v čele s Jošafatem radostně vrátili do...
2. Letopisů 23:8... jak jim kněz Jojada určil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu nastupovali, tak ty, kteří...
2. Letopisů 23:10... uložené v Hospodinově chrámu. Potom všechny muže rozestavěl, aby všichni se zbraní v ruce obklopili...
2. Letopisů 25:5...let výše a zjistil, že 300 000 bojeschopných mužů, vládnoucích kopím a štítem. Za sto talentů stříbra...
2. Letopisů 25:7...000 bojovníků z Izraele. Přišel však za ním Boží muž a řekl: "Králi, neber s sebou izraelské vojsko. Bůh...
2. Letopisů 25:9...za izraelské oddíly?" namítl Amaciáš Božímu muži."Hospodin ti může dát mnohem víc," odpověděl mu....
2. Letopisů 26:13... Pod jejich velením bylo vojsko čítající 307 500 mužů připravených vyjít králi na pomoc do boje proti...
2. Letopisů 28:6...Remaliášův, pobil za jediný den 120 000 judských mužů, samých udatných bojovníků, protože opustili Hospodina...
2. Letopisů 28:15...vzdali zajatců i kořisti. Jmenovitě ustanovení muži se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli všechny nahé....
2. Letopisů 30:16...svá místa, jak jim to určoval Zákon Božího muže Mojžíše. Kněží kropili oltář krví, kterou jim levité...
2. Letopisů 31:16... mladým stejně jako starým. Rozdělovali je všem mužům od tří let výše, kteří byli uvedeni ve jmenných...
2. Letopisů 31:19...posvěcovat, aby byli svatí. Výše uvedení muži v každém městě rozdělovali příděly kněžím ze synů...
2. Letopisů 34:22...je psáno v této knize." Chilkiáš pak s královými muži šel do jeruzalémského Nového města, kde bydlela...
2. Letopisů 34:23..."Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na...
2. Letopisů 35:23...lučištníci. "Odvezte !" řekl Jošiáš svým mužům. "Jsem těžce raněn!" Jeho muži ho tedy odnesli z vozu...
2. Letopisů 35:24...řekl Jošiáš svým mužům. "Jsem těžce raněn!" Jeho muži ho tedy odnesli z vozu, naložili ho na jiný vůz a...
Ezdráš 2:22...Betléma 123 muži z Netofu 56 muži z Anatotu...
Ezdráš 2:23...z Netofu 56 muži z Anatotu 128 obyvatelé Azmavetu...
Ezdráš 2:27...Rámy a Geby 621 muži z Michmasu 122 muži z Bet-elu a Aje...
Ezdráš 2:28...z Michmasu 122 muži z Bet-elu a Aje 223 obyvatelé Nebó...
Ezdráš 3:1...synové Izraele usazeni ve městech. Jako jeden muž se ale shromáždili k Jeruzalému, neboť Jošua, syn...
Ezdráš 5:10... abychom ti je oznámili a mohli připsat jména mužů, kteří jim stojí v čele. Odpověděli nám těmito slovy:...
Ezdráš 5:14...král Kýros vynesl z babylonského chrámu a dal je muži jménem Šešbacar, kterého jmenoval správcem. Přikázal...
Ezdráš 8:3...synů Parošových: Zachariáš a s ním 150 zapsaných mužů; ze synů Pachat-moábových: Eljoenaj, syn Zerachiášův,...
Ezdráš 8:4...Eljoenaj, syn Zerachiášův, a s ním 200 mužů; ze synů Zatuových: Šekaniáš, syn Jachazielův, a s ním...
Ezdráš 8:5...Šekaniáš, syn Jachazielův, a s ním 300 mužů; ze synů Adinových: Ebed, syn Jonatanův, a s ním 50...
Ezdráš 8:6...synů Adinových: Ebed, syn Jonatanův, a s ním 50 mužů; ze synů Elamových: Ješajáš, syn Ataliášův, a s ním 70...
Ezdráš 8:7...Elamových: Ješajáš, syn Ataliášův, a s ním 70 mužů; ze synů Šefatiášových: Zebadiáš, syn Michaelův, a s...
Ezdráš 8:8...Zebadiáš, syn Michaelův, a s ním 80 mužů; ze synů Joábových: Obadiáš, syn Jechielův, a s ním...
Ezdráš 8:9...Joábových: Obadiáš, syn Jechielův, a s ním 218 mužů; ze synů Baniho: Šelomit, syn Josifiášův, a s ním 160...
Ezdráš 8:10...Baniho: Šelomit, syn Josifiášův, a s ním 160 mužů; ze synů Bebajových: Zachariáš, syn Bebajův, a s ním...
Ezdráš 8:11...Bebajových: Zachariáš, syn Bebajův, a s ním 28 mužů; ze synů Azgadových: Jochanan, syn Hakatanův, a s ním...
Ezdráš 8:12...Azgadových: Jochanan, syn Hakatanův, a s ním 110 mužů; ze synů Adonikamových jmenovitě: Elifelet, Jehiel,...
Ezdráš 8:13...Elifelet, Jehiel, Šemajáš a s nimi dalších 60 mužů; ze synů Bigvajových: Utaj a Zabud a s ním 70 mužů...
Ezdráš 8:14...ze synů Bigvajových: Utaj a Zabud a s ním 70 mužů. Shromáždil jsem je u ahavského průplavu, kde jsme po...
Ezdráš 8:18... nám poslali Šerebiáše, velmi schopného muže; s jeho syny a bratry jich bylo osmnáct. Ze synů...
Ezdráš 10:1... sešlo se k němu veliké množství Izraelcůmužů, žen i dětí a všichni usedavě plakali. Tu k Ezdrášovi...
Ezdráš 10:9...shromáždění navrátilců. Během tří dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do Jeruzaléma. Dvacátého dne...
Ezdráš 10:17...zasedli, aby tu věc vyšetřili. Sňatky všech mužů s cizinkami řešili do prvního dne prvního měsíce....
Ezdráš 10:18... Bylo zjištěno, že s cizinkami se oženili tito muži: Kněží: Ze synů Jošuy, syna Jocadakova, a jeho bratrů:...
Nehemiáš 1:2...přišel Chanani, jeden z mých bratří, s dalšími muži z Judska, a tak jsem se zeptal na pozůstatek Židů,...
Nehemiáš 2:12... vstal jsem v noci a vzal s sebou jen několik mužů. Nikomu jsem neřekl, co mi můj Bůh položil na srdce,...
Nehemiáš 3:2... k věži Chananel. Vedle nich stavěli muži z Jericha a vedle nich Zakur, syn Imriho. Rybnou bránu...
Nehemiáš 3:5...Sádok, syn Baanův. Vedle nich opravovali muži z Tekoje, urození mezi nimi ale nesklonili šíji k...
Nehemiáš 3:7...opravoval Melatiáš Gibeonský a Jadon Meronotskýmuži z Gibeonu a z Micpy, kde bylo sídlo zaeufratského...
Nehemiáš 4:10... každý ke svému dílu. Od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve zbroji....
Nehemiáš 5:16... Neskupovali jsme pozemky, naopak, všichni  muži se zapojili do díla. U mého stolu sedávalo 150...
Nehemiáš 7:2...pevnosti Chananiášovi, což byl důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim:...
Nehemiáš 7:26...Gibeonu 95 muži z Betléma a Netofu 188 muži z Anatotu...
Nehemiáš 7:27...z Betléma a Netofu 188 muži z Anatotu 128 muži z Bet-azmavetu...
Nehemiáš 7:28...z Anatotu 128 muži z Bet-azmavetu 42 muži z Kiriat-jearimu, Kefiry a...
Nehemiáš 7:29...z Bet-azmavetu 42 muži z Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743 muži z Rámy a...
Nehemiáš 7:30...z Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743 muži z Rámy a Geby 621 muži z Michmasu...
Nehemiáš 7:31...z Rámy a Geby 621 muži z Michmasu 122 muži z Bet-elu a Aje...
Nehemiáš 7:32...z Michmasu 122 muži z Bet-elu a Aje 123 muži z Nebó...
Nehemiáš 7:33...z Bet-elu a Aje 123 muži z Nebó 52 obyvatelé jiného Elamu 1...
Nehemiáš 8:1...svých městech. Tehdy se všechen lid jako jeden muž shromáždil na prostranství před Vodní bránou a žádali...
Nehemiáš 8:2...tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže, ženy a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumět....
Nehemiáš 8:3...u Vodní brány od svítání do poledne všem mužům i ženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid...
Nehemiáš 11:6...bydlelo v Jeruzalémě celkem 468 udatných mužů. Ze synů Benjamínových: Salu, syn Mešulama, syna...
Nehemiáš 11:8... syna Ješajášova. Po něm Gabaj a Salaj, tedy 928 mužů. Jejich velitelem byl Joel, syn Zikriho. Druhým...
Nehemiáš 12:24... a jejich bratři, kteří podle příkazu Davidamuže Božího, měli chválit a vzdávat díky naproti nim...
Nehemiáš 12:36... Juda a Chanani s hudebními nástroji Davidamuže Božího. V čele průvodu šel učenec Ezdráš. Prošli...
Nehemiáš 12:44...široko daleko. Toho dne byli ustanoveni muži zodpovědní za komory, pokladnice, obětiny, prvotiny a...
Nehemiáš 13:19...sobota. Do bran jsem postavil některé ze svých mužů, aby se v sobotu nemohl přivážet náklad. Jednou nebo...
Nehemiáš 13:25... Vytýkal jsem jim to, zlořečil jim, některé muže jsem i bil a rval jim vlasy. Zapřísahal jsem je při...
Ester 1:22...písmem, každému národu jejich jazykem: "Každý muž je doma pánem a se mluví jeho jazykem!" Když...
Ester 4:11...zpět za Mordechajem s odpovědí: "Kdokoli,  muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní...
Ester 9:6...městě Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi byli: Paršandata, Dalfon, Aspata...
Ester 9:12...královně Ester, "Židé pobili a zahubili pět set mužů a deset Hamanových synů. Co asi udělali v ostatních...
Ester 9:15...dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta mužů, kořisti se však ani nedotkli. Také ostatní Židé v...
Job 1:1...o rozkvět všeho jejich potomstva. V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojný...
Job 1:8...na to Hospodin. "Na zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla."...
Job 2:3...na to Hospodin. "Na zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla....
Job 12:21...zkušeným, starce zbavuje soudnosti. I přední muže vystavuje hanbě, odzbrojuje i statečné. Odkrývá...
Job 29:9..., kmeti vstávali mi na pozdrav, přední mužové své řeči přerušili, ruku si kladli na ústa, hlasy...
Job 32:1...Jobova řeč končí. Ti tři muži přestali Jobovi odpovídat, protože se stále...
Job 32:5...byli starší než on. Když ale viděl, že ti tři muži nemají co odpovědět, vzplanul hněvem. Elihu, syn...
Job 38:3... záměry řečmi, v nichž není poznání? Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty poučíš:...
Job 40:7...Hospodin promluvil k Jobovi z vichru: "Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty poučíš:...
Žalmy 80:18...je, od tvého hněvu umírá. Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad lidským synem, jehož sis vychoval!...
Žalmy 90:1...je požehnán navěky! Amen! Amen! Modlitba Božího muže Mojžíše. Po všechny věky jsi, Pane, byl vždy naším...
Žalmy 107:40...poníženi ukrutnou bídou a trápením. I přední muže vystavil hanbě, nechal je bloudit v pustotě bez cíle....
Žalmy 128:4...tvého stolu! Hle - takové požehnání bude mít muž, který Hospodina ctí! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin,...
Přísloví 6:27... cizoložnice však vzácnou duši uloví! Může muž ukrýt oheň v klíně, aniž by propálil si šat? Může snad...
Přísloví 12:4...nikdo nevyrve. Znamenitá žena je korunou svého muže, hanebná je ale jako kostižer. Úmysly poctivých jsou...
Přísloví 12:8... Čím je kdo rozumnější, tím více bývá ceněnmuž křivé povahy však bude pohrdnut. Lépe být přehlížen,...
Přísloví 20:6...vlastní oddaností se kdekdo holedbá, věrného muže však aby pohledal. Spravedlivý je, kdo žije v...
Přísloví 22:24... kdo vydírají je! Neměj za přítele vznětlivého muže, se vzteklým člověkem se nespolčuj, jinak se přiučíš...
Přísloví 30:1... Slova Agura, syna Jákeho z Massy. Výrok onoho muže k Itielovi, k Itielovi a Uchalovi: Nesporně jsem ten...
Přísloví 30:19... cesta hada skálou, cesta lodi mořem a cesta muže s pannou. Taková je cesta cizoložné ženy - pojí, otře...
Kazatel 7:28...jsem jej. Mezi tisícem jsem našel jediného muže, ženu jsem ale mezi tolika nenašel. Pohleď, došel jsem...
Kazatel 12:3... Strážcové domu se tehdy rozechvějí, udatní mužové se přikrčí, prořídnou řady těch, jež v mlýnku mlely,...
Píseň 4:4...na tisíc štítů je na zavěšeno, pavézy všech mužů udatných. Dvojice prsů tvých dvojice kolouchů je,...
Izaiáš 3:3...i proroka, věštce i starce, velitele i váženého muže, rádce i mudrce, věštce i zaříkávače. Jako vůdce jim...
Izaiáš 3:25... místo roucha pytel a místo ozdob - cejch! Tví muži, Sione, padnou mečem, tví hrdinové ve válce. Tvé brány...
Izaiáš 4:1...kvílet, na zemi jako vdova schoulíš se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj vlastní...
Izaiáš 14:16...svým očím, budou zkoumat pohledy: "To je ten muž, který děsil zemi, ten, který třásl říšemi? Ten, kdo...
Izaiáš 21:9...na hlídce. Hle, vidím jezdce přijíždět, dvojice mužů blíží se!" Pak přišel se zprávou: "Padl, padl Babylon!...
Izaiáš 22:6...a křiku mezi horami. Elam svůj toulec uchopilmuži na vozech a na koních, i Kír ukázal svůj štít! Vozy...
Izaiáš 36:12...tvým pánem a za tebou? Poslal právě za těmi muži na hradbách! Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak...
Izaiáš 37:36...anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali, a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král...
Izaiáš 39:3...přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, z Babylonu...
Izaiáš 46:11... co se mi chce." zavolám od východu dravcemuže své vůle ze země daleké. Co jsem řekl, to učiním, své...
Izaiáš 53:3...po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmimuž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si...
Jeremiáš 2:16...v nich nikdo nebydlí. Z Memfisu a Dafné přišli muži, kteří ti lebku rozbili. Copak si za to nemůžeš sama?...
Jeremiáš 6:11... kde se baví mládenci. Vždyť budou zachváceni muži i s ženami, ba i starci, kteří dožili své dny. Jejich...
Jeremiáš 6:23...jak mořské vlny, ženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje, Dcero sionská, proti tobě!"...
Jeremiáš 11:2..."Slyšte slova této smlouvy! Vyřiď je judským mužům a obyvatelům Jeruzaléma. Řekni jim - Tak praví...
Jeremiáš 11:21...jsem ti svěřil svoji při. Toto praví Hospodinmužích z Anatotu, kteří ti usilují o život a říkají:...
Jeremiáš 11:23...hladem. V čase, kdy s nimi zúčtuji, přivedu na muže z Anatotu neštěstí a nepřežije ani jeden z nich." ...
Jeremiáš 15:10..." Běda mi, matko, že jsem se ti narodilmuž, který s celou zemí svár a při! Nic jsem si...
Jeremiáš 17:25...a koních se svými velmoži, doprovázeni judskými muži i obyvateli Jeruzaléma, a toto město bude trvat navěky...
Jeremiáš 18:21... jejich ženy ovdoví a přijdou o děti, jejich muži propadnou smrti, jejich mladíci padnou mečem v...
Jeremiáš 19:10...požírat navzájem.' Potom onen džbán rozbij před muži, kteří šli s tebou, a řekni jim - ‚Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 20:16...se ti chlapec," a naplnil ho radostí. ten muž skončí tak jako města, jež Hospodin bez lítosti...
Jeremiáš 22:30...Tak praví Hospodin: "Zapište ho jako muže bez dětí, jako někoho, komu se v životě nedařilo....
Jeremiáš 23:9... kosti se ve mně chvějí, jsem jako opilec, jako muž vínem zmožený - to kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým...
Jeremiáš 26:11...proroci tehdy velmožům a všemu lidu řekli: "Ten muž zaslouží smrt! Prorokoval přece proti tomuto městu -...
Jeremiáš 26:16...všechen lid tehdy řekli kněžím a prorokům: "Ten muž nezaslouží smrt. Mluvil k nám přece jménem Hospodina,...
Jeremiáš 26:22...za ním poslal Elnatana, syna Achborova, a jeho muže, kteří Uriáše z Egypta unesli a přivedli ho ke králi...
Jeremiáš 30:6...klid! Rozhlédněte se a ptejte se: Copak může muž rodit? Proč tedy vidím všechny muže s rukama na břiše...
Jeremiáš 31:22...stvoří na zemi novou věc: žena se bude ucházetmuže." Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: " je...
Jeremiáš 35:4...je do Hospodinova domu, do síně učedníků Božího muže Chanana, syna Jigdaliášova. Byla hned vedle síně...
Jeremiáš 36:31...na i na obyvatele Jeruzaléma a na judské muže všechno to zlo, před kterým jsem je varoval, ale...
Jeremiáš 38:4...dobude." Tito velmoži pak řekli králi: " ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům,...
Jeremiáš 38:9...z paláce a oslovil krále: "Můj pane a králi! Ti muži se k proroku Jeremiášovi zachovali naprosto zločinně....
Jeremiáš 38:10...Ebed-melechovi přikázal: "Vezmi si odsud třicet mužů a vytáhni proroka Jeremiáše z jímky, než tam zemře."...
Jeremiáš 38:11...jímky, než tam zemře." Ebed-melech tedy vzal ty muže s sebou. Ve sklepě královského paláce našel nějaké...
Jeremiáš 40:7...v zemi. Když všichni polní velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše, syna...
Jeremiáš 40:8... syn Maachatského - ti všichni i se svými muži. Gedaliáš, syn Achikama, syna Šafanova, je tehdy i s...
Jeremiáš 40:9...syn Achikama, syna Šafanova, je tehdy i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se poddat Babyloňanům. Zůstaňte v...
Jeremiáš 41:1... syn Netaniáše, syna Elišamova, s dalšími deseti muži. Byl z královského rodu a patřil ke královým nejvyšším...
Jeremiáš 41:2... syn Netaniášův, náhle vstal a s těmi deseti muži napadli Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova, mečem...
Jeremiáš 41:7...města, Išmael, syn Netaniášův, je se svými muži pobil a naházel je do jímky. Deset z nich ale...
Jeremiáš 41:12...velitelé, kteří byli s ním, vzali všechny své muže a vytáhli proti němu do boje. Dostihli ho u Velkého...
Jeremiáš 41:15... syn Netaniášův, ale Jochananovi s osmi svými muži utekl a dostal se k Amoncům. Jochanan, syn Kareachův,...
Jeremiáš 41:16... syna Achikamova. Všechny ty bojovníkymuže, ženy, děti i dvořany přivedli z Gibeonu zpět a vydali...
Jeremiáš 43:6...s Gedaliášem, synem Achikama, syna Šafanovamuže, ženy, děti, královské dcery a také proroka Jeremiáše...
Jeremiáš 43:9..."Vezmi veliké kameny a před očima judských mužů je zapusť do jílu v cihelně poblíž vchodu do faraonova...
Jeremiáš 44:7...tak hrozné neštěstí? To chcete z Judy vyhladit muže, ženy, děti i kojence, takže z vás nezůstane ani...
Jeremiáš 44:15...pár utečenců se do nevrátí!" Nato všichni muži (kteří věděli, že jejich ženy pálí kadidlo cizím...
Jeremiáš 44:20...našich manželů?" Jeremiáš tedy všemu lidu, všem mužům i ženám, kteří mu takto odmlouvali, řekl: "A co ty...
Jeremiáš 48:14...svojinaději'. Na co říkáte: ‚My jsme hrdinovémuži připravení do boje'? Moáb bude zahuben, jeho města...
Jeremiáš 48:31...proto oplakávám Moáb, pro celý Moáb naříkám, nad muži z Kir-cheresu lkám. Nad tebou pláču, révo Sibmy, tak...
Jeremiáš 48:36... srdce nad Moábem jak flétna naříká, nad muži z Kir-cheresu jak flétna naříká, vždyť bude zničeno...
Jeremiáš 50:42...jako mořské vlny, ženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje, Dcero babylonská, proti tobě!...
Jeremiáš 51:22...jezdci, tebou drtím vozy s vozataji, tebou drtím muže i ženy, tebou drtím starce i mladíky, tebou drtím...
Ezechiel 8:16... mezi předsíní a oltářem, bylo asi pětadvacet mužů. Zády k Hospodinovu chrámu a čelem k východu se...
Ezechiel 9:2...- od Horní brány, obrácené na sever, přišlo šest mužů, každý s ničivou zbraní v ruce, a s nimi jeden v...
Ezechiel 9:3...přenesla se k prahu chrámu. Tehdy zavolal onoho muže oděného plátnem a s písařským náčiním po boku. "Projdi...
Ezechiel 9:11... Obrátím jim jejich cesty na hlavy." A hle - ten muž oděný plátnem a s psacím náčiním po boku se vrátil se...
Ezechiel 10:2...trůn. "Vejdi do soukolí pod cheruby," řekl onomu muži oděnému plátnem. "Naber zprostřed cherubů plné hrsti...
Ezechiel 10:3...stáli vpravo od chrámu, a když mezi ten muž vešel, vnitřní nádvoří naplnil oblak. Vtom se...
Ezechiel 10:6... jako když mluví Všemohoucí Bůh. Když bylo onomu muži oděnému plátnem přikázáno: "Naber oheň ze soukolí,...
Ezechiel 10:7...k ohni mezi cheruby, nabral jej a podal do dlaní muže oděného plátnem. Ten ho vzal a odešel. (Cherubům byly...
Ezechiel 11:1... A hle - v průchodu brány stálo pětadvacet mužů. Uprostřed nich jsem uviděl vůdce lidu Jaazaniáše,...
Ezechiel 11:2... "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "tito muži plánují hanebnosti a domlouvají zlá rozhodnutí pro...
Ezechiel 14:3...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Tito muži chovají v srdci hnusné modly a stavějí si před oči to,...
Ezechiel 14:14...lidi i dobytek, pak i kdyby v byli tito tři muži: Noe, Daniel a Job, zachránili by svou spravedlností...
Ezechiel 14:16...Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny nebo dcery....
Ezechiel 14:18...Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny a dcery....
Ezechiel 16:45...Jsi dcerou své matky, která nesnáší svého muže i děti. Jsi sestrou svých sester, které nesnášejí své...
Ezechiel 17:13...a zavázal ho přísahou. Odvedl také přední muže země, aby to království srazil tak, aby se samo...
Ezechiel 23:14...zašla ještě dál, když uviděla nástěnné reliéfy mužů, jasně rudé obrazy Chaldejců. Byli přepásaní na...
Ezechiel 27:11...zavěsili na tobě, aby přispěli ke tvé nádheřeMuži z Arvadu a Kilikie stojí dokola na tvých zdech, tvé...
Ezechiel 27:15...za tvé zboží koně, spřežení a mezky. Rhodští muži s tebou obchodují, tvými zákazníky jsou mnohé ostrovy;...
Ezechiel 33:2...meč, lid země ze svého středu vybere jednoho muže a ustanoví si ho za strážce. Jakmile uvidí, že na tu...
Ezechiel 38:21...meč, praví Panovník Hospodin, a všichni jeho muži obrátí meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit morem a...
Ezechiel 39:14...v den, kdy se oslavím, praví Panovník HospodinMuži k tomu určení budou stále procházet zemí a spolu s...
Ezechiel 40:4...šňůru a měřicí tyč. "Synu člověčí," řekl mi ten muž, "pozorně se dívej, bedlivě poslouchej a dobře si...
Ezechiel 40:5...kolem dokola vnější zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů (počítaje lokty o dlaň delší)....
Ezechiel 40:20...nádvoří: 100 loktů. Tolik východ; nyní k severuMuž změřil délku i šířku severní brány vnějšího nádvoří....
Ezechiel 40:45...k jižní bráně a byla obrácená k severu. Onen muž mi řekl: "Tato místnost obrácená k jihu je pro kněze,...
Ezechiel 41:22...je stůl stojící před Hospodinem," řekl mi onen muž. Chrámová loď i svatyně měly dvojité dveře...
Ezechiel 43:6...- Hospodinova sláva naplnila chrám! Zatímco ten muž stál pořád vedle , uslyšel jsem, jak ke mně kdosi...
Ezechiel 47:3...A hle - z její pravé strany se řinula voda. Onen muž se zatím s měřicí šňůrou v ruce vydal na východ....
Daniel 2:25...ho ohlásil: "Našel jsem mezi judskými vyhnanci muže, který králi vyloží jeho sen." Král se tedy Daniela...
Daniel 3:12...Babylon - Šadrach, Mešach a Abednego - a tito muži si z tebe, králi, nic nedělají. Tvé bohy nectí a zlaté...
Daniel 3:13...Šadracha, Mešacha a Abednega přivedou, a když ty muže ke králi přivedli, Nabukadnezar jim řekl: "Je to...
Daniel 3:21...a hodí je do rozpálené ohnivé pece. A tak ty muže svázali, jak byli - v pláštích, kalhotách i čepicích -...
Daniel 3:22...tak přísný, rozpálili pec tak silně, že ty muže, kteří do Šadracha, Mešacha a Abednega házeli,...
Daniel 3:23...a Abednega házeli, sežehl plamen. Tito tři muži, Šadrach, Mešach a Abednego, pak dopadli svázaní...
Daniel 3:24..."Copak jsme nehodili do plamenů tři svázané muže?" "Jistě, Výsosti," odpověděli. "Jenže vidím čtyři...
Daniel 3:25... Výsosti," odpověděli. "Jenže vidím čtyři muže," on na to, "a rozvázané! Procházejí se v plamenech,...
Daniel 3:27...královští rádcové se shromáždili, aby viděli ty muže, kterým oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na hlavě...
Daniel 5:11...se tolik a nebuď bledý. Máš ve svém království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Ten za dnů tvého...
Daniel 6:6...ani nedbalosti se nedopustil. Nakonec si ti muži řekli: "Na toho Daniela nikdy nic nenajdeme, leda by...
Daniel 6:12...jako předtím. Vtom se ale dovnitř nahrnuli ti muži a přistihli Daniela, jak se modlí k Bohu a prosí ho o...
Daniel 6:16...slunce. Tehdy se ale ke králi znovu nahrnuli ti muži a naléhali na něj: "Pamatuj, králi, že podle zákona...
Daniel 6:25...ve svého Boha. Na králův rozkaz pak přivedli ty muže, kteří Daniela napadli, a hodili je do lví jámy i s...
Daniel 10:5... Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem jakéhosi muže oděného plátnem a přepásaného na bocích pásem z ryzího...
Daniel 10:7...Daniel jsem byl jediný, kdo to vidění spatřilMuži, kteří byli se mnou, je neviděli, ale padla na ...
Daniel 11:14...králi. I ve tvém lidu se pozvednou bojovní muži, aby naplnili vidění, ale padnou.) Severní král...
Daniel 11:21...lítém boji." "Jeho nástupcem bude opovrženíhodný muž, kterému nepřísluší královský majestát. Znenadání...
Daniel 11:26...z jeho stolu; jeho vojsko bude smeteno a mnoho mužů padne v boji. Oba ti králové pak s proradným srdcem...
Daniel 12:5...rozroste." Daniel jsem pak spatřil další dva muže - jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na protějším....
Daniel 12:6...břehu řeky a druhý na protějším. Ten se zeptal muže oděného plátnem, stojícího nad hladinou řeky: "Jak...
Daniel 12:7...to potrvá? Kdy ty hrůzy skončí?" Tehdy ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou...
Ozeáš 3:3...se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani spátmužem a ani s tebou." Synové Izraele totiž zůstanou...
Ozeáš 4:14...ani ty vaše cizoložné snachy - vždyť jsou to muži, kdo chodí za nevěstkami a konají oběti s těmi...
Ozeáš 9:7... Izrael ale vykřikuje: "Prorok je blázen! ‚Muž ducha' zešílel!" To proto, že jste tak zkažení, máte...
Ozeáš 12:4... v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s Bohem zápasil. Zápasil s andělem a zvítězil; s...
Jonáš 1:10... Boha nebes, který stvořil moře i pevninu." Těch mužů se zmocnila veliká bázeň a říkali mu: "Cos to...
Jonáš 1:14... Hospodine, kéž nezahyneme kvůli smrti toho muže. Netrestej nás za prolití nevinné krve! Vždyť ty sám,...
Jonáš 1:16...Jonáše hodili do moře, a moře přestalo zuřitMužů se zmocnila veliká bázeň před Hospodinem. Obětovali...
Micheáš 2:2...a je zabírají, po domě a ho mají. Odírají muže i jejich rodiny, připravují je o dědictví. A proto tak...
Nahum 3:10...byly rozráženy na každém nároží. O jejich přední muže losovali, všichni jejich velmoži dostali řetězy. Tak i...
Zachariáš 1:10...poslal Hospodin, aby procházeli zemí," řekl onen muž stojící v myrtoví. Ti pak Hospodinovu andělu stojícímu...
Zachariáš 2:5...a chtěly ji rozprášit." Zvedl jsem oči a hlemuž s měřicí šňůrou v ruce. "Kam jdeš?" zeptal jsem se....
Zachariáš 3:8... ty i tví druhové, kteří sedí před tebou: Tito muži jsou znamením, že přivádím svého služebníka,...
Zachariáš 6:12... se slovy: ‚Tak praví Hospodin zástupůMuž jménem Výhonek vyraší zespoda a vystaví Hospodinův...
Zachariáš 7:2...totiž poslali Sar-ecera a Regem-melecha s jeho muži, aby prosili Hospodina o přízeň a zeptali se kněží v...
Zachariáš 8:23...praví Hospodin zástupů: V těch dnech se deset mužů mluvících jazyky všelijakých národů chytí cípu roucha...
Matouš 1:16... Matan zplodil Jákoba a Jákob zplodil Josefamuže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. Celkem...
Matouš 1:19... se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně...
Matouš 7:24...tato slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť,...
Matouš 11:7...tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste...
Matouš 12:3...jste nečetli, co udělal David, když se svými muži dostal hlad? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné...
Matouš 12:4...chleby předložení, které nesměl jíst on ani jeho muži, ale pouze samotní kněží? A nečetli jste v Zákoně ani...
Matouš 12:13...se v sobotu smí konat dobro." Tehdy řekl tomu muži: "Natáhni ruku." A když ji natáhl, byla znovu zdravá...
Matouš 14:21...plných košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom přiměl učedníky, ...
Matouš 15:38...sedm plných košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. A když propustil zástupy, nastoupil...
Matouš 19:4...jim, "že Stvořitel je od počátkuučinil jako muže a ženu' a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne...
Matouš 19:5...počátkuučinil jako muže a ženu' a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva...
Matouš 19:10...a vezme si jinou, cizoloží." "Jestli je to mezi mužem a ženou takhle, je lepší se neženit!" řekli mu na to...
Matouš 19:16...a pak odtud odešel. Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl...
Matouš 22:24...se ho: "Mistře, Mojžíš řekl, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby...
Matouš 26:61... Nakonec předstoupili dva, kteří řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny ho...
Matouš 26:62...a tázal se ho: "Nic neodpovíš na svědectví těch mužů?" Ježíš ale mlčel. "Zapřísahám při živém Bohu, abys...
Matouš 27:24...zástupem si umyl ruce. "Nejsem vinen krví tohoto muže," řekl. "Je to vaše věc!" A všechen lid zvolal: "Jeho...
Marek 1:26...ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj. Všichni...
Marek 2:3...k nim promlouval Slovo, přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu nemohli...
Marek 2:25...nečetli, co udělal David, když měl se svými muži nouzi a hlad? Jak za velekněze Abiatara vešel do...
Marek 2:26...které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i svým mužům?" Potom dodal: "Sobota byla učiněna pro člověka, ne...
Marek 3:3...v sobotu, aby ho mohli obžalovat. Ježíš tomu muži s ochrnutou rukou řekl: "Postav se doprostřed." Potom...
Marek 3:5... zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu muži: "Natáhni ruku." A když ji natáhl, byla znovu zdravá....
Marek 6:21...hostinu pro své velmože a velitele a pro přední muže Galileje. Když přišla dcera Herodiady a zatančila,...
Marek 6:44...kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo pět tisíc mužů. Hned potom přiměl své učedníky, nastoupí na loď a...
Marek 10:2...přišli farizeové a pokoušeli ho otázkou: "Smí muž zapudit manželku?" "Co vám přikázal Mojžíš?" řekl jim...
Marek 10:6... "Od počátku stvoření je ale Bůhučinil jako muže a ženu'. ‚Proto člověk opustí svého otce i matku,...
Marek 10:12...cizoloží proti . Také žena, která opustí svého muže a vdá se za jiného, cizoloží." Tehdy k němu přinášeli...
Marek 10:17... Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho: "Dobrý mistře, co mám...
Marek 12:19...ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby...
Marek 14:13...a řekl jim: "Jděte do města. Tam vás potká muž nesoucí džbán vody. Jděte za ním. Kam vejde, tam...
Marek 15:7...kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden muž jménem Barabáš. Dav přistoupil k Pilátovi a žádal, aby...
Lukáš 1:27...města jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala...
Lukáš 1:34...se Marie anděla. "Vždyť jsem ještě nepoznala muže." "Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní moc...
Lukáš 2:36... Když se jako dívka vdala, žila sedm let se svým mužem a potom byla vdovou do svých osmdesáti čtyř let....
Lukáš 5:12...za ním. Jednou byl v jednom městě a hle, byl tam muž plný malomocenství. Když uviděl Ježíše, padl na tvář a...
Lukáš 5:18...byla přítomna, aby je uzdravoval. A hle, nějací muži nesli na lehátku ochrnutého člověka. Snažili se ho...
Lukáš 5:25...ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." A ten muž před nimi hned vstal, vzal, na čem ležel, odešel domů a...
Lukáš 6:3...jste nečetli, co udělal David, když měl se svými muži hlad? Jak vešel do Božího domu a vzal posvátné chleby...
Lukáš 6:4...nikdo kromě samotných kněží, a jedl a dal i svým mužům?" Potom dodal: "Syn člověka je pánem i nad sobotou...
Lukáš 6:8... On ale znal jejich myšlenky, a tak tomu muži s uschlou rukou řekl: "Vstaň a postav se doprostřed."...
Lukáš 7:20...přijít, nebo máme čekat jiného?" Když k němu ti muži přišli, řekli: "Jan Křtitel nás k tobě poslal s...
Lukáš 8:27... Jakmile vystoupil na zem, setkal se s ním jeden muž z toho města, který byl dlouho posedlý démony....
Lukáš 8:35... co se stalo. Když přišli k Ježíši a našli toho muže, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou...
Lukáš 8:38... Nastoupil tedy do lodi, aby se vrátil. Onen muž, ze kterého vyšli démoni, ho prosil, aby mohl zůstat s...
Lukáš 8:41...dav lidí; všichni na něj čekali. Vtom přišel muž jménem Jairus, představený synagogy. Padl Ježíši k...
Lukáš 9:14...bychom šli a všem těm lidem jídlo koupili." (Jen mužů tam bylo kolem pěti tisíc.) "Posaďte je ve skupinách...
Lukáš 9:30...zbělel a rozzářil se. A hle, mluvili s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě a...
Lukáš 9:32...se probudili, uviděli jeho slávu a ty dva muže po jeho boku. Když se od něj začali vzdalovat, Petr...
Lukáš 9:38... vyšla mu naproti velká spousta lidí. Vtom jeden muž z davu vykřikl: "Mistře, prosím , smiluj se nad mým...
Lukáš 17:16... Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. Ten muž byl Samaritán. "Copak jich nebylo očištěno deset?"...
Lukáš 18:14...hříšníkem, jako jsem !' Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se...
Lukáš 18:18... nikdy do něj nevejde." Tehdy se ho jeden přední muž zeptal: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal...
Lukáš 19:2...do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč....
Lukáš 19:47...v chrámu. Vrchní kněží, znalci Písma a přední muži z lidu zatím hledali způsob, jak ho zničit. Nevěděli...
Lukáš 20:28...ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby...
Lukáš 23:2... Začali ho obviňovat: "Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři a...
Lukáš 23:13...nenávist. Pilát svolal vrchní kněze, přední muže i lid a řekl jim: "Přivedli jste mi tohoto člověka...
Lukáš 23:32...suchým?" K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lebka,...
Lukáš 23:50...to viděli. Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef, nesouhlasil s Radou a jejím činem. Byl z...
Lukáš 24:4...si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi,...
a další...

Slova obsahující muž: almužen (1) almužnami (1) almužnu (1) almužny (2) jemuž (40) muž (273) muže (251) mužem (18) muži (334) mužích (4) mužně (1) mužové (3) mužovo (1) mužská (1) mužské (3) mužského (20) mužský (2) mužstva (2) mužství (2) mužští (1) mužů (257) mužům (35) němuž (11) témuž (2) vzmužte (3) zmužilost (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |