Mrtvolám

Hledám varianty 'mrtvolám' [ mrtvoly (32) mrtvolu (4) mrtvolou (2) mrtvolami (6) mrtvolám (3) mrtvolách (4) mrtvola (5) mrtvol (3) ]. Nalezeno 57 veršù.
Leviticus 22:4...se neočistí. Dotkne-li se něčeho poskvrněného mrtvolou nebo výron semene nebo se dotkne nějaké havěti,...
Leviticus 26:30... vymýtím vaše kadidlové oltáříky, položím vaše mrtvoly k mrtvolám vašich hnusných model a budu si vás...
Numeri 14:29...tak, jak jste přede mnou sami řekli: Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo byli...
Numeri 14:32...a poznají tu zem, kterou jste zavrhli. Vaše mrtvoly však padnou na této poušti. Vaši synové budou...
Numeri 14:33...a ponesou následky vašeho smilstva, dokud vaše mrtvoly do poslední nepadnou na poušti. Po čtyřicet let...
Numeri 19:11... který žije u nich: Kdo by se dotkl mrtvoly kteréhokoli člověka, bude nečistý po sedm dní....
Deuteronomium 28:26...příkladem pro všechna království země. Na vašich mrtvolách se bude pást veškeré ptactvo i divá zvěř a nebude...
1. Samuel 17:46...sevře do ruky, zabiju a useknu ti hlavuMrtvoly filištínského vojska dnes nechám ptákům a divoké...
1. Královská 13:24...přes cestu a osel stál u něj. Také lev stál u  mrtvoly. Vtom šli okolo nějací muži a viděli, jak přes...
1. Královská 13:25...okolo nějací muži a viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u stojí lev. Přišli do města, kde bydlel ten...
1. Královská 13:28...Jakmile ho osedlali, vyrazil na cestu, kde našel mrtvolu a osla se lvem, jak stojí u . Lev ji nesežral ani...
2. Královská 9:37...budou žrát psi z celého jizreelského okolíMrtvola Jezábel zůstane jako hnůj na jizreelském poli, aby...
2. Královská 19:35...185 000 mužů. Ráno vstali a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryč a...
Job 39:30...dálek. Jeho mláďata chtějí hltat krev; kde jsou mrtvoly, tam je hned!" Tehdy Hospodin promluvil k...
Žalmy 28:1...své mlčení! Jestliže neodpovíš mi, podobný budu mrtvolám! Vyslyš prosby, když k tobě volám, když ruce...
Žalmy 79:2...chrám tvé svatosti, Jeruzalém obrátili v sutinyMrtvoly tvých služebníků nechali ptákům, těla tvých věrných...
Žalmy 88:6...zbavený! Zanechali mezi mrtvými, jsem jako mrtvoly v hrobě ležící, na něž si nevzpomeneš nikdy víc -...
Žalmy 89:11...jeho vln dovedeš ukrotit. Ty jsi netvora jak mrtvolu rozdrtil, svou mocnou paží jsi soky rozptýlil. Nebe...
Žalmy 110:6...sraženi! bude soudit národy, všude nakupí mrtvoly - srazí i hlavy velmocí! Z potoka se cestou napije,...
Žalmy 143:7...Neskrývej přede mnou svoji tvář, se nepodobám mrtvolám. Kéž ráno uslyším o lásce tvé - jsi jediná...
Izaiáš 5:25...se hory zatřásly - v ulicích jako smetí leží mrtvoly! Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se...
Izaiáš 26:14... jsou však mrtví, neožijí, nevstanou jejich mrtvoly - vždyť jsi je ztrestal, vyhladil, nenechal jsi po...
Izaiáš 26:19...světa nepadli. Tví mrtví ale ožijí, vstanou  mrtvoly. Probuďte se, prozpěvujte, v prachu pohřbení! Tvá...
Izaiáš 34:3...zabití budou pohozeni, zapáchat budou jejich mrtvoly, hory se jejich krví rozmočí. Nebeský zástup se...
Izaiáš 37:36...185 000 mužů. Ráno vstali, a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryč a...
Izaiáš 66:24...se mi klaněli, praví Hospodin. Vyjdou a spatří mrtvoly těch, kdo se proti mně vzbouřili. Jejich červ totiž...
Jeremiáš 7:33...se bude pohřbívat, nebude ani kam. Na mrtvolách tohoto lidu se budou pást ptáci i divá zvěř a...
Jeremiáš 9:21...z náměstí. "Řekni - Tak praví Hospodin: Lidské mrtvoly leží jako hnůj na poli, jako za žencem padlé klasy,...
Jeremiáš 16:4...na zemi. Meč a hlad s nimi skoncuje a na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř." Tak praví...
Jeremiáš 16:18...a za jejich hřích, protože mou zemi znesvětili mrtvolami svých hnusných model a dědictví zaplnili svými...
Jeremiáš 19:7...v ruce těch, kdo pasou po jejich životě. Jejich mrtvolami nakrmím ptáky a divou zvěř. Nechám toto město...
Jeremiáš 25:33...nejzazších konců světa se zvedá vichr veliký!'" Mrtvoly těch, které Hospodin v onen den pobije, budou...
Jeremiáš 26:23...Joakimovi. Ten ho dal popravit mečem a jeho mrtvolu pohodil na veřejném hřbitově. Nad Jeremiášem ale...
Jeremiáš 31:40...Garev a pak se stočí do Goje. Celé to údolí mrtvol a mastného popela, všechna ta pohřebiště k potoku...
Jeremiáš 33:5...na boj s Babyloňany: Ty domy se naplní mrtvolami lidí, které ve svém zuřivém hněvu nechám pobít....
Jeremiáš 34:20...těch, kdo pasou po jejich životě. Na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř. Judského krále...
Jeremiáš 36:30...potomků nebude sedět na Davidově trůnu. Jeho mrtvola bude pohozena napospas dennímu horku a nočnímu...
Jeremiáš 41:9...Baašou. Išmael, syn Netaniášův, ji naplnil mrtvolami. Potom Išmael zajal všechny ostatní, kdo byli v...
Jeremiáš 51:47...jejich zem se zastydí, v všude budou ležet mrtvoly. Nebe a země i všechno v nich vykřikne nad...
Ezechiel 6:4...rozbity a před vaše hnusné modly naházím vaše mrtvoly. Mrtvoly Izraelců navrším před jejich hnusné modly...
Ezechiel 6:5...a před vaše hnusné modly naházím vaše mrtvolyMrtvoly Izraelců navrším před jejich hnusné modly a vaše...
Ezechiel 6:7...výtvory budou smeteny. mezi vámi budou padat mrtvoly, poznáte, že jsem Hospodin. Některé ale ušetřím....
Ezechiel 6:13...a poznáte, že jsem Hospodin - se jejich mrtvoly budou válet mezi hnusnými modlami kolem jejich...
Ezechiel 9:7... "Poskvrňte chrám!" řekl jim. "Naplňte nádvoří mrtvolami. Jděte!" A tak vyšli do města a pobíjeli. Zatímco...
Ezechiel 11:6...tomto městě tolik lidí, že ve všech ulicích leží mrtvoly! Proto tak praví Panovník Hospodin: Mrtvoly, které...
Ezechiel 11:7...leží mrtvoly! Proto tak praví Panovník HospodinMrtvoly, které jste nechali padnout ve městě, ty jsou to...
Ezechiel 26:20...a mocné vody přikryjí, tehdy srazím jako mrtvolu do jámy k těm, kdo dávno zesnuli. Nechám ...
Ezechiel 28:23... na jeho ulicích bude krev, budou v něm padat mrtvoly, kolem dokola meč je obklíčí - a poznají, že ...
Ezechiel 30:4...meč a úzkost na Habeš. budou v Egyptě padat mrtvoly, poberou jeho bohatství a zboří jeho základy. Habeš...
Ezechiel 35:8...tudy šel nebo se tudy navracel. Naplním tvé hory mrtvolami. Na tvých stráních, v údolích i ve všech roklích...
Amos 8:3...Panovník Hospodin. Všude spousta rozházených mrtvol! Všude ticho." Slyšte, vy, kdo šlapete po chudácích,...
Nahum 3:3...Mečů blýskání! Kopí třpyt! Kolik jen padlýchmrtvol hromady! Všude bezpočtu mrtvých, přes lidé...
Ageus 2:13...se čehokoli takového dotkl někdo poskvrněný mrtvolou," pokračoval Ageus, "poskvrní se to?" "Ano,...
Matouš 24:28...- rozzáří oblohu od východu na západ. ‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.'" "Hned po soužení oněch dnů...
Lukáš 17:37...zanechána." "Kde, Pane?" zeptali se ho. "Kde je mrtvola, tam se slétnou supi," odpověděl. Vyprávěl jim...
Zjevení 11:8...válku, zvítězí nad nimi a zabije je. Jejich mrtvoly budou ležet na ulici toho velikého města, které se...
Zjevení 11:9...kmenů, jazyků a národů se bude dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne a nedovolí jejich mrtvoly pochovat...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |