Mrtvých

Hledám varianty 'mrtvých' [ mrtvými (8) mrtvým (9) mrtvých (85) mrtvý (21) mrtvou (8) mrtví (31) mrtvému (19) mrtvém (5) mrtvého (20) mrtvé (34) mrtvá (4) mrtev (28) ]. Nalezeno 256 veršù.
Genesis 14:3...Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi, ale...
Genesis 15:11...jednu část proti druhé; ptáky však neroztínal. K mrtvým tělům se snášeli dravci, ale Abram je odháněl. Když...
Genesis 23:3... truchlil a oplakával ji. Když vstal od své mrtvé, promluvil k místním Chetejcům: "Jsem mezi vámi...
Genesis 23:4...pozemek pro hrob, abych tam pochoval svou mrtvou." Chetejci Abrahamovi...
Genesis 23:6...Jsi mezi námi Božím knížetem; pochovej svou mrtvou v nejlepší z našich hrobek. Nikdo z nás ti neodepře...
Genesis 23:8...takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou, poslyšte mne a přimluvte se za mne u Efrona, syna...
Genesis 23:11...je v přítomnosti synů svého lidu; pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem země poklonil a v...
Genesis 23:13...peníze. Přijmi je ode mne, tam pochovám svou mrtvou." Efron Abrahamovi...
Genesis 23:15... Co je to pro tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham Efrona vyslechl a odvážil mu množství...
Genesis 42:38...řekl: "Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě...
Genesis 44:20... dítě, jež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev. Zůstal z dětí své matky sám a otec ho velmi miluje.'...
Genesis 50:15...pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále nenávidí? Určitě...
Exodus 12:30...hrozný nářek, neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se...
Exodus 14:30...z ruky Egypťanů; Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou...
Exodus 21:34...majitel jámy s jeho majitelem: mu penízemrtvé zvíře si nechá. Když něčí býk potrká sousedova býka...
Exodus 21:35...býka a peníze za něj si rozdělí napůl; takémrtvé zvíře se rozdělí napůl. Pokud se však vědělo, že býk...
Exodus 21:36...ho nehlídal, musí nahradit býka za býka a toho mrtvého si nechá. Když někdo ukradne býka nebo beránka a...
Leviticus 21:1...synům: Nikdo z kněží se nesmí poskvrnit kvůli mrtvému ve svém lidu, jedině kvůli svému nejbližšímu...
Leviticus 21:11...ani roztrhnout své roucho. Nepřijde k žádnému mrtvému, nesmí se poskvrnit ani kvůli otci nebo matce....
Numeri 5:2...trpícího výtokem a každého, kdo se poskvrnil při mrtvém. Vykažte jak muže, tak ženu, vykažte je z tábora ven...
Numeri 6:6...dny svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblížímrtvému. Neposkvrní se ani při svém otci, matce, bratru ani...
Numeri 6:11...něj vykoná obřad smíření, neboť se prohřešil při mrtvém. Toho dne znovu posvětí svou hlavu a všechny dny...
Numeri 9:6...den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při mrtvému člověku. Proto přišli toho dne před Mojžíše a Árona...
Numeri 9:7...Mojžíše a Árona. Řekli: "Poskvrnili jsme se při mrtvému člověku. Proč bychom ale nemohli v určený čas...
Numeri 9:10...z vás nebo z vašich potomků by se poskvrnil při mrtvém nebo byl na daleké cestě, přesto Hospodinu slaví...
Numeri 12:12...spáchali. Prosím, sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s tělem napůl zetlelým!"...
Numeri 17:13...a vykonal za lid obřad smíření. Postavil se mezi mrtvé a živé, a rána se zastavila. Těch, kteří tou ranou...
Numeri 19:13... pak čistý nebude. Kdokoli se dotkne těla mrtvého člověka a neočistí se, poskvrnil Hospodinův...
Numeri 34:3...povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na východě, stočí se jižně od srázu Akrabim,...
Numeri 34:12... Odtud hranice sestoupí k Jordánu a dosáhne Mrtvému moři. To budou hranice vaší země ze všech stran."...
Deuteronomium 3:17...údolí Arava, a to od Galilejského jezera po Mrtvé moře v Aravě pod úbočím Pisgy na východě. Tenkrát...
Deuteronomium 4:49...východní stranu jordánského údolí Arava Mrtvému moři pod úbočím Pisgy. Mojžíš svolal celý Izrael a...
Deuteronomium 14:1...děti Hospodina, svého Boha. Nedělejte si kvůli mrtvému jizvy ani si neholte hlavu. Jsi přece svatý lid...
Deuteronomium 18:11...vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radímrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina...
Deuteronomium 21:3...k okolním městům a zjistili, které město jemrtvému nejblíže. Stařešinové toho města vezmou jalovici...
Deuteronomium 26:14...ve své nečistotě, nic z toho jsem nevěnoval mrtvému. Poslechl jsem Hospodina, svého Boha; zachoval jsem...
Jozue 3:16...vody odtékající směrem k Aravskému (neboli Mrtvému) moři se dočista vytratily. Tak přešel lid přímo...
Jozue 11:6...touto dobou budou všichni ležet před Izraelem mrtví. Jejich koně ochromíš a jejich vozy spálíš." Jozue a...
Jozue 12:3...a také k východnímu okraji Aravského (neboli Mrtvého) moře směrem k Bet-ješimotu a na jih pod úbočí...
Jozue 15:2...jižní hranice vede od zálivu na jižním konci Mrtvého moře, vybíhá na jih k průsmyku Akrabim, pokračuje k...
Jozue 15:5...je jejich jižní hranice. Východní hranici tvoří Mrtvé moře po ústí Jordánu. Severní hranice začíná od...
Jozue 18:19...svah Bet-chogly, než dosáhne k severnímu zálivu Mrtvého moře u jižního konce Jordánu. To je jižní hranice....
Soudců 3:25...klíč, otevřeli - a hle, jejich pán leží na zemi mrtev! Zatímco čekali, Ehud minul Pesilim a prchal...
Soudců 4:22..." Šel s tedy dovnitř - a hle, Sisera leží mrtev se stanovým kolíkem ve spánku! Toho dne Hospodin...
Soudců 9:40... k městské bráně, a jak utíkali, padlo mnoho mrtvých. Abimelech se pak vrátil do Arumy a Zebul vyhnal...
Soudců 9:55...zemřel. Když Izraelci uviděli, že Abimelech je mrtev, vrátili se každý domů. Tak Bůh Abimelechovi odplatil...
Soudců 14:8... aby si ji vzal. Odbočil, aby se podíval na mrtvého lva a hle, ve lví zdechlině byl včelí roj a med....
Růt 1:8...laskav, jako jste vy byly laskavé k našim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin nový domov a...
Růt 2:20...mu žehnej! Neodmítl prokázat laskavost živým ani mrtvým!" A dodala: "Ten muž je jeden z našich blízkých...
Růt 4:5...nárok na to pole, získáš i Moábku Rút, vdovu po mrtvém, abys tomu mrtvému vzbudil dědice, který ponese jeho...
Růt 4:10...po Machlonovi, jsem získal za manželku, abych mrtvému vzbudil dědice, aby jméno mrtvého nezmizelo z kruhu...
1. Samuel 4:19...truhla je v zajetí a že její tchán i manžel jsou mrtví, zhroutila se a porodila, neboť ji přemohly bolesti....
1. Samuel 19:11...a ještě dnes v noci uteč; jinak budeš zítra mrtev." Míkal pak spustila Davida oknem; ten se dal na útěk...
1. Samuel 24:15...to vytáhl král Izraele? Koho to pronásleduješMrtvého psa, pouhou blechu! je tedy Hospodin naším...
1. Samuel 28:3...natrvalo svým osobním strážcem." Samuel byl mrtev. Všichni Izraelci ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě,...
1. Samuel 31:1...muži se před nimi dali na útěk a padali mrtví na svazích Gilboa. Když se Filištínům podařilo zabít...
1. Samuel 31:5...a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na svůj meč a zemřel s ním. Tak zahynul...
2. Samuel 1:1... Sedm dní se pak postili. Saul byl  mrtev , když se David po porážce Amalekitů vrátil do...
2. Samuel 2:7... Buďte tedy stateční a silní. Váš pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal ." Saulův...
2. Samuel 4:10...Muž, který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si myslel, že nese dobré zprávy. jsem ho ale za...
2. Samuel 9:8...je tvůj služebník?" říkal. "Proč se obracíšmrtvému psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu,...
2. Samuel 11:17... někteří z Davidových vojáků padli. Jednímmrtvých byl také Uriáš Chetejský. Joáb pak Davidovi poslal...
2. Samuel 11:21...A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj služebník Uriáš je mrtev.'" Posel tedy vyrazil, a když přišel k Davidovi,...
2. Samuel 11:24...služebníků zabili. Také tvůj služebník Uriáš je mrtev." David na to poslu odpověděl: "Vyřiď Joábovi: ‚ se...
2. Samuel 11:26...manželka dozvěděla, že její muž Uriáš je mrtev, oplakávala ho. Jakmile doba truchlení skončila,...
2. Samuel 12:23...mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět?...
2. Samuel 14:2...chovej se jako žena, která dlouho truchlí nad mrtvým. Půjdeš ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil...
2. Samuel 15:21...pán a král - kdekoli bude můj královský pán,  mrtev nebo živ, tam bude i tvůj služebník." David na to...
2. Samuel 19:7... že kdyby Abšalom žil a my všichni dnes byli mrtví, byl bys spokojen. Tak se vzchop a jdi povzbudit své...
2. Samuel 20:11...Bichriho. Jeden z Joábových mužů stál nad tím mrtvým tělem a volal: "Kdo rád Joába a kdo je pro Davida...
1. Královská 3:20...spala. Vzala si ho do náručí a toho svého mrtvého syna dala do náručí mně. Nad ránem vstanu, že svého...
1. Královská 3:21...ránem vstanu, že svého syna nakojím - a on je mrtvý! Pak jsem se ale na něj podívala v ranním světle a...
1. Královská 3:22...ale tvrdila: "Ne, ne! Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj!" "Ne, ne," bránila se ta první. "Ten mrtvý je...
1. Královská 3:23..."Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj,' a druhá tvrdí: ‚Ne, ne, ten mrtvý je tvůj a...
1. Královská 21:14...Jezábel zprávu: "Nábot byl ukamenován a je mrtev." Jakmile Jezábel slyšela, že Nábot byl ukamenován a...
1. Královská 21:15...Jezábel slyšela, že Nábot byl ukamenován a je mrtev, řekla Achabovi: "Vstávej. Tu vinici Nábota...
1. Královská 22:37..."Všichni domů, každý do své vlasti!" Král byl mrtev. Přivezli ho do Samaří, kde ho pohřbili. Když myli...
2. Královská 4:32..." Když Elíša vešel do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžku. Elíša šel dovnitř, zavřel se s ním o samotě...
2. Královská 8:5...Gehazi právě líčil králi, jak Elíša vzkřísil mrtvého, když vtom vešla ta žena, jejíhož syna vzkřísil, a...
2. Královská 11:1...Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila všechny, kdo měli královský původ....
2. Královská 14:25...on obnovil hranice Izraele od Lebo-chamátu Mrtvému moři v Aravě, jak to Hospodin, Bůh Izraele, řekl...
2. Královská 21:6... čaroval, zabýval se jasnovidectvím a vyvolával mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla a...
1. Letopisů 10:5...a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na meč a zemřel. Tak zahynul Saul, jeho...
2. Letopisů 20:2...proti tobě ohromná spousta z protějšího břehu Mrtvého moře, z Edomu, a jsou v Chasason-tamaru!" (To je...
2. Letopisů 20:24...po tom ohromném vojsku a hle - země byla poseta mrtvými! Nikdo nevyvázl. Jošafat pak se svým vojskem začal...
2. Letopisů 22:10...Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila z Judova domu všechny, kdo měli...
2. Letopisů 33:6... kouzlil, zabýval se jasnovidectvím a vyvolával mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla a...
Job 1:19...stran, takže se na zřítil. Tvé děti jsou mrtvé. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Nato Job...
Job 26:5...řeči vykládat? Jaký duch to z tebe promlouváMrtví se před Bohem chvějí v hlubinách, pod vodou s těmi,...
Žalmy 6:6...! V hrobě na tebe nikdo nevzpomene - mezi mrtvými kdo by slavil ? Svým nářkem vyčerpán na lůžku...
Žalmy 13:4... Hospodine, Bože můj! Rozjasni oči, jako mrtvý neusnu! můj sok neřekne: " jsem ho porazil!" ...
Žalmy 31:13...přede mnou! Padl jsem v zapomnění tak jako mrtvý, rozbitému hrnci se podobám. Od tolika lidí slyším...
Žalmy 88:6...jako bojovník síly zbavený! Zanechali mezi mrtvými, jsem jako mrtvoly v hrobě ležící, na něž si...
Žalmy 88:11...vztahuji ruce své. Budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla Bude se o tvé...
Žalmy 115:17...patří nejvyšší nebesa, zemi však lidem darovalMrtví Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše...
Přísloví 21:16... Z cesty rozumu kdo ztratil se, ve shromáždění mrtvých spočine. Milovník radovánek je vlastně chudák;...
Kazatel 4:2...utiskovatelů - útěcha nikde! Proto závidím dávno mrtvým spíše než těm, kdo jsou dosud naživu. Nejšťastnější...
Kazatel 9:4...mají naději, vždyť: "Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev." Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však...
Kazatel 9:5...mrtvý lev." Živí totiž vědí, že musejí zemřítmrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se nedočkají,...
Kazatel 10:1...však zničí mnoho dobrého. Vonná mast zasmrádne mrtvými mouchami, trocha nerozumu přebije spoustu moudrosti...
Izaiáš 8:19..." To se lid nemá ptát svého Boha? To se ptát mrtvých na živé? K Zákonu a svědectví! Pokud však nechtějí,...
Izaiáš 10:4...vám než se krčit s vězni, než padnout mezi mrtvými. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se...
Izaiáš 14:9... přivítalo, jakmile dorazíš. kvůli tobě své mrtvé burcuje, všechny někdejší zemské vladaře; nutí...
Izaiáš 22:2... město plné křiku a bouření, město hýření? Tví mrtví nebyli mečem zabiti, v boji nepadli. Všichni tví...
Izaiáš 26:14...spoléhat, jen tvoje jméno uctívat. jsou však mrtví, neožijí, nevstanou jejich mrtvoly - vždyť jsi je...
Izaiáš 26:19...zemi nezpůsobili, obyvatelé světa nepadli. Tví mrtví ale ožijí, vstanou mrtvoly. Probuďte se,...
Jeremiáš 16:7...smuteční hostinu k útěše těch, kdo truchlí nad mrtvým; ti, kdo ztratili otce či matku, nedostanou napít z...
Jeremiáš 22:10...se cizím bohům a sloužili jim.'" Neplačte nad mrtvým, nenaříkejte pro něj; plačte však nad tím, který...
Jeremiáš 48:32...Jaezer. Tvé výhonky k moři dosahovaly, k Mrtvému moři, po Jaezer; teď ale na tvé zralé hrozny, na...
Jeremiáš 51:49...padlým, tak jako kvůli Babylonu padali mrtví po vší zemi. Vy, kteří jste ušli meči, jděte a...
Pláč 3:6...hořkou útrapou. Usadil do temnoty jak dávno mrtvého. Zazdil , nemohu pryč, obtížil okovy...
Ezechiel 44:25...slavnosti a budou světit soboty. Nepřijdoumrtvému člověku, aby se neposkvrnili. Jedině kvůli otci...
Ezechiel 47:8..." řekl mi. "Stéká do údolí Arava, vlévá se do Mrtvého moře, a jakmile se vlije do moře, jeho voda se...
Ezechiel 47:18...podél Jordánu mezi Gileádem a zemí IzraeleMrtvému moři po Támar. To je východní strana. Na jihu...
Daniel 10:8... všechna síla opustila, zbledl jsem jako mrtvý a nemohl jsem se vzchopit. Potom zaburácel jeho hlas,...
Joel 2:20...na vyprahlou pustinu - jeho přední voj do Moře mrtvého, zadní pak do Středozemního; a vzejde z něho smrad...
Nahum 3:3...jen padlých, mrtvol hromady! Všude bezpočtu mrtvých, přes lidé padají! To vše proto, že tolik...
Zachariáš 14:8...den potečou z Jeruzaléma živé vody, polovinaMrtvému moři na východě a polovina ke Středozemnímu moři na...
Matouš 2:20...země. Ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví." Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel...
Matouš 8:22...otce." Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé." Potom nastoupil na loď a jeho...
Matouš 10:8...království je blízko!' Nemocné uzdravujtemrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma...
Matouš 11:5...chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyšímrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu,...
Matouš 14:2...je Jan Křtitel!" řekl svým služebníkům. "Vstalmrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky." Herodes totiž...
Matouš 16:21...a znalců Písma, být zabit a třetího dne vstátmrtvých. Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat: "Bůh...
Matouš 17:9...vidění neříkejte, dokud Syn člověka nevstanemrtvých." Učedníci se ho zeptali: "Proč tedy znalci Písma...
Matouš 22:31...jako andělé v nebi. Ale pokud jde o vzkříšenímrtvých - copak jste nečetli, jak vám Bůh řekl: ‚ jsem...
Matouš 22:32... Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On není Bohem mrtvých, ale živých!" A když to zástupy uslyšely, žasly nad...
Matouš 23:27...sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i vy navenek zdáte...
Matouš 26:32...a stádo ovcí se rozprchne.' ale vstanumrtvých, předejdu vás do Galileje." "I kdyby od tebe...
Matouš 27:64...učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: ‚Vstalmrtvých!' To by byl ještě horší blud, než ten první!" "Máte...
Matouš 28:4...se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví. "Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte...
Matouš 28:7...Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstalmrtvých. Hle, předchází vás do Galileje, tam ho spatříte....
Marek 6:14...i král Herodes. Říkalo se: "Jan Křtitel vstalmrtvých! To proto se skrze něj dějí zázraky." Jiní říkali:...
Marek 6:16..."Je to Jan, kterého jsem nechal stít. Vstalmrtvých!" Herodes totiž osobně poslal pro Jana, dal ho...
Marek 8:31...znalci Písma, být zabit a po třech dnech vstátmrtvých. Protože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal...
Marek 9:9... co viděli, dokud Syn člověka nevstanemrtvých. Nechali si to tedy pro sebe. Jen se dohadovali,...
Marek 9:10...pro sebe. Jen se dohadovali, co to jevstátmrtvých'. Potom se ho zeptali: "Proč ale znalci Písma...
Marek 9:26...a velikým zmítáním vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíš...
Marek 9:31... zabijí ho a třetího dne po svém zabití vstanemrtvých." Oni ta slova nechápali, ale báli se ho zeptat...
Marek 10:34...ho, poplivou a zabijí, ale třetího dne vstanemrtvých." Tehdy k němu přistoupili Zebedeovi synové Jakub a...
Marek 12:23...i ta žena. tedy při vzkříšení vstanoumrtvých, kdo z nich ji bude mít za manželku? Vždyť ji mělo...
Marek 12:25...že neznáte Písma ani Boží moc? lidé vstanoumrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé...
Marek 12:26...ale budou jako andělé v nebi. A ohledně toho, že mrtví vstávají - copak jste nečetli v Knize Mojžíšově, jak...
Marek 12:27... Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On přece není Bohem mrtvých, ale živých! Velice se mýlíte." Jeden ze znalců...
Marek 14:28...pastýře a ovce se rozprchnou.' Ale vstanumrtvých, předejdu vás do Galileje." "I kdyby všichni...
Marek 16:9...se bály. V neděli ráno, když Ježíš vstalmrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi...
Lukáš 7:12...se přiblížil k městské bráně, vynášeli právě mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova....
Lukáš 7:15... Tehdy řekl: "Chlapče, říkám ti, vstaň!" a ten mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce...
Lukáš 7:22...chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyšímrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu,...
Lukáš 9:7... co si myslet. Někteří říkali: "Jan vstalmrtvých," jiní, že prý se zjevil Eliáš, a další, že vstal...
Lukáš 9:22...i znalci Písma, být zabit a třetího dne vstátmrtvých." Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, se...
Lukáš 9:60...pochovám svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Nech mrtvé, pochovávají své mrtvé; ty pojď rozhlašovat Boží...
Lukáš 15:24...je. Jezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen!' A tak začali...
Lukáš 15:32...se bylo namístě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen.'" Ježíš řekl...
Lukáš 16:30...' boháč na to. ‚Kdyby k nim ale přišel někdomrtvých, činili by pokání.' On mu ale řekl: ‚Když...
Lukáš 16:31...Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstalmrtvých.'" Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné, aby...
Lukáš 18:33... Zbičují ho a zabijí, ale třetího dne vstanemrtvých." Oni však nic z toho nepochopili. Smysl toho...
Lukáš 20:35...hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšenímrtvých, se ale ženit a vdávat nebudou. Také nebudou...
Lukáš 20:37...Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení. A to, že mrtví vstávají, ukázal Mojžíš u onoho keře, když...
Lukáš 20:38... Bohem Izáka a Bohem Jákoba. On přece není Bohem mrtvých, ale živých - pro něj jsou živí všichni!" "Mistře,...
Lukáš 24:5... ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, vstal! Vzpomeňte si, jak vám ještě v...
Lukáš 24:7...lidí a být ukřižován, ale třetího dne vstanemrtvých.'" Tehdy si vzpomněly na jeho slova...
Lukáš 24:34...s ostatními, jak říkají: "Pán opravdu vstalmrtvých. Ukázal se Šimonovi!" Vyprávěli jim tedy, co se jim...
Lukáš 24:46...psáno - Mesiáš musel trpět a třetího dne vstátmrtvých. Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být...
Jan 2:22...o chrámu svého těla. Když byl potom vzkříšenmrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili...
Jan 5:21...skutky, abyste jen žasli. Neboť jako Otec křísí mrtvé a dává život, tak i Syn dává život těm, kterým chce....
Jan 5:25... říkám vám: Přichází chvíle, a je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít...
Jan 11:39...Ježíš. "Pane, zapáchá," namítla Marta, sestra mrtvého. "Vždyť je v hrobě čtvrtý den!" "Neřekl jsem ti, že...
Jan 12:1... kde bydlel Lazar, kterého Ježíš vzkřísilmrtvých. Tam mu připravili večeři. Marta je obsluhovala a...
Jan 12:9... ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísilmrtvých. Vrchní kněží se proto rozhodli zabít i Lazara...
Jan 12:17... že zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil homrtvých. Když slyšeli, že udělal ten zázrak, vyšli mu lidé...
Jan 19:33... Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy. Jeden z vojáků mu probodl bok...
Jan 20:9...nerozuměli Písmu, svědčícímu, že musí vstátmrtvých.) A tak se ti učedníci vrátili zpět...
Skutky 3:15... Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísilmrtvých a my jsme toho svědky. Bylo to jeho jméno, co na...
Skutky 4:2...a že v souvislosti s Ježíšem hlásají vzkříšenímrtvých. Zatkli je, a protože byl večer, nechali je do...
Skutky 4:10... jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh vzkřísilmrtvých. To je tenkámen vámi staviteli zavržený, jenž se...
Skutky 5:5...Bohu!" Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká...
Skutky 5:10...muže, a vynesou i tebe." Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak...
Skutky 10:42...on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živýchmrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni proroci: skrze...
Skutky 13:30...a položili do hrobu. Bůh jej ale vzkřísilmrtvých! On se pak po mnoho dní ukazoval těm, kdo s ním...
Skutky 13:34...jsem ode dneška Otcem tvým!' A že ho vzkřísilmrtvých, aby nikdy nepodlehl zkáze, řekl takto: ‚Dám vám...
Skutky 14:19...tomu, aby Pavla ukamenovali. Když ho měli za mrtvého, vyvlekli ho za město. Když ho však obstoupili...
Skutky 17:3...a dokazoval jim, že Mesiáš musel trpět a vstátmrtvých a že "toto je Mesiáš: Ježíš, kterého vám kážu!"...
Skutky 17:18...božstev!" (Kázal jim totiž Ježíše a vzkříšenímrtvých.) Chopili se ho a vyvedli na Areopag se slovy:...
Skutky 17:31... o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísilmrtvých." A jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni...
Skutky 17:32...z mrtvých." A jakmile uslyšeli o vzkříšenímrtvých, jedni se začali posmívat, ale jiní řekli:...
Skutky 20:9...z třetího poschodí dolů. Když ho zvedli, byl mrtev. Pavel sešel dolů a objal jej; potom ho vzal do...
Skutky 24:21...‚Dnes jsem před vámi souzen kvůli vzkříšenímrtvých!'" Felix (který o Cestě leccos věděl) pak případ...
Skutky 25:19...otázkách toho jejich náboženství a o nějakém mrtvém Ježíši, o kterém Pavel tvrdil, že žije. Protože se v...
Skutky 26:8...je podle vás neuvěřitelného na tom, že Bůh křísí mrtvé? Sám jsem se ovšem také domníval, že se musím...
Skutky 26:23...i Mojžíš: že Mesiáš trpět, jako první vstátmrtvých a zvěstovat světlo tomuto lidu i pohanům." Festus...
Skutky 28:6... Domorodci očekávali, že oteče anebo náhle padne mrtev. Když ale dlouho čekali a viděli, že se mu nic zlého...
Římanům 1:4...Boží Syn, jak se mocně ukázalo jeho vzkříšenímmrtvých - o našem Pánu Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho...
Římanům 4:17...před Bohem, kterému uvěřil, který oživuje mrtvé a volá věci, které nejsou, aby byly. V naději proti...
Římanům 4:24...být počítáno, že věříme v Toho, který vzkřísilmrtvých našeho Pána Ježíše. On byl vydán pro naše provinění...
Římanům 6:4...smrti, abychom - tak jako byl Kristus vzkříšenmrtvých Otcovou slávou - i my vkročili do nového života....
Římanům 6:9...s ním také budeme žít. Víme, že Kristus vstalmrtvých a nikdy nezemře - smrt nad ním nemá moc. Svou...
Římanům 6:11...patří Bohu. Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a živé Bohu v Kristu Ježíši. Nenechte proto ve...
Římanům 7:4... bratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinému, totiž Tomu, který byl...
Římanům 7:8...všemožnou dychtivost. Bez Zákona je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez Zákona, ale jakmile přišlo...
Římanům 8:10...Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás...
Římanům 8:11...ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíšemrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i...
Římanům 8:34...Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšenmrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás! Co nás oddělí...
Římanům 10:7...sestoupí do propasti?" (totiž vyvést Kristamrtvých). Co tedy říká? "Slovo je ti velmi blízko; je ve...
Římanům 10:9...Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísilmrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti,...
Římanům 11:15...může znamenat jejich přijetí nežli životmrtvých? Jsou-li svaté prvotiny, je svaté i těsto. Je-li...
Římanům 14:9...zemřel a znovu ožil - aby byl Pánem živýchmrtvých. Proč tedy soudíš svého bratra? Anebo ty, proč...
1. Korintským 15:12... Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšenmrtvých, jak mohou někteří z vás popírat zmrtvýchvstání?...
1. Korintským 15:15...vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil - pokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeni. Jestliže mrtví nemohou být...
1. Korintským 15:16...totiž mrtví nemohou být vzkříšeni. Jestliže mrtví nemohou být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen ani...
1. Korintským 15:29... co si počnou ti, kdo se nechávají křtít za mrtvé? Proč se za křtí, jestliže mrtví nebudou...
1. Korintským 15:32...že jsem bojoval s těmi šelmami v Efesu? Jestliže mrtví nebudou vzkříšeni, pak: "Jezme a pijme, vždyť zítra...
1. Korintským 15:35...to k vaší hanbě! Někdo ale řekne: "Jak budou mrtví vzkříšeni? A v jakém přijdou těle?" Blázne! To, co...
1. Korintským 15:52... za zvuku polnice ohlašující konec. zatroubímrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni...
2. Korintským 1:9...sami na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé a který nás z tohoto smrtelného nebezpečí vysvobodil...
2. Korintským 5:15...sebe, ale pro toho, který za zemřel a vstalmrtvých. Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně....
Galatským 1:1...Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísilmrtvých), a všichni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v...
Galatským 2:19...sebe jako viníka. Díky Zákonu jsem ale pro Zákon mrtvý, abych byl živý pro Boha. Jsem ukřižován s Kristem....
Efeským 1:20... Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísilmrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad...
Efeským 2:1...který naplňuje všechno ve všech. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi...
Efeským 2:5...láskou, že spolu s Kristem obživil i násmrtvé ve vinách - jste spaseni milostí! Spolu s ním nás...
Efeským 5:14...Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaňmrtvých a zazáří ti Kristus!" Pečlivě dbejte na to, jak...
Filipským 3:11... abych, jakkoli, dospěl ke vzkříšenímrtvých. Ne že bych toho dosáhl anebo byl dokonalý,...
Koloským 1:18...hlavou těla církve, on je počátek a prvorozenýmrtvých, aby tak ve všem držel prvenství. Bohu se zalíbilo...
Koloským 2:12...pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísilmrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni. Ano, i vás, mrtvé v...
Koloským 2:13...mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni. Ano, i vásmrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním...
1. Tesalonickým 1:10...a očekávali z nebe jeho Syna, jehož vzkřísilmrtvých - Ježíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího...
1. Tesalonickým 4:14...naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstalmrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k...
1. Tesalonickým 4:16...Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do...
1. Timoteus 5:6...a modlitbách. Ta, která si užívá, je ale mrtvá zaživa. Také toto jim klaď na srdce, jsou...
2. Timoteus 2:8...Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšenmrtvých - to je evangelium. Pro snáším útrapy,...
2. Timoteus 4:1...a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živémrtvé, přijde nastolit své království: Hlásej Slovo, buď...
Židům 6:1...znovu základy - je to pokánímrtvých skutků, víra v Boha, učení o křtech, vkládání rukou...
Židům 6:2... učení o křtech, vkládání rukou, vzkříšenímrtvých a o věčném soudu. Dá-li Bůh, vydáme se dál...
Židům 9:14...Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu? Kristus zemřel, aby...
Židům 11:19...totiž s tím, že Bůh je schopen i křísitmrtvých; a odtud ho také (obrazně řečeno) přijal. Vírou...
Židům 11:35...obraceli na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní šli na mučidla, když odmítli...
Židům 13:20...pokoje, který pro krev věčné smlouvy vzkřísilmrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí, kéž...
Jakub 2:17...Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne: "Jeden víru, druhý zase skutky...
Jakub 2:26...pryč jinudy? Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků. Nesnažte se...
1. Petr 1:3...nový život, když vzkřísil Ježíše Kristamrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému,...
1. Petr 1:21... Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísilmrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala...
1. Petr 4:5...účty Tomu, který je připraven soudit živémrtvé. Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou ...
1. Petr 4:6...bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou  mrtví - ačkoli byli jako lidé v těle odsouzeni, v Duchu...
Juda 1:12...větry, podzimní stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné, divoké mořské vlny chrlící své vlastní...
Zjevení 1:5...Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozenýmrtvých a vládce králů země. Tomu, který si nás zamiloval,...
Zjevení 1:17... Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na položil svou pravici a řekl: "Neboj se. ...
Zjevení 1:18... jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. mám klíče smrti i...
Zjevení 2:8...Toto praví Ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil: Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý),...
Zjevení 3:1...Znám tvé skutky - podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. Probuď se a posilni umírající zbytek, neboť jsem...
Zjevení 11:18...ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté i...
Zjevení 14:13... Potom jsem uslyšel hlas z nebe: "Piš: ‚Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu.' Ano, praví...
Zjevení 16:3...svou číši do moře. To se obrátilo jakoby v krev mrtvého a veškerá živá duše v moři zemřela. Třetí pak vylil...
Zjevení 20:5...ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To...
Zjevení 20:12...nebylo pro nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny...
Zjevení 20:13... totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé,...

Slova obsahující mrtvých: mrtvých (85) zmrtvýchvstalí (1) zmrtvýchvstání (6) zmrtvýchvstáním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |