Mraků

Hledám varianty 'mraků' [ mraky (17) mrakům (2) mraků (4) mrakem (1) mrak (9) mracích (1) ]. Nalezeny 34 verše.
Soudců 5:4...kráčel jsi, země se třásla, nebesa dštila, z mraků voda padala. Před Hospodinem se třásly hory, před...
2. Samuel 22:10... Nebe rozťal, sestupuje, pod nohama černý mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl se na křídlech...
2. Samuel 22:12...na křídlech větrných. Závojem tmy obklopil semrak plný deště byl jeho stan. Od žáru jeho obličeje...
Job 7:9...se po mně, a nebudu tu víc. Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde....
Job 22:13...Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ? To může soudit přes mraky? Oblaka cloní jej, takže nevidí, když po nebeské...
Job 23:17...nezmlkl v temnotách, i když mi obličej přikryl mrak. KdyžVšemohoucí neodkládá časy odplaty,' proč ty...
Job 26:9...pod nimi se však netrhá. On zahaluje úplněkmrakem ho přikrývá jako závojem. Vykroužil obzor nad vodní...
Job 28:26...vodu mírou odměřil, když dešti určil cíl a dráhu mrakům bouřkovým, tehdy ji spatřil a ocenil, prozkoumal ji...
Job 35:5...Podívej se k nebi, jen pohlédni, pozoruj mraky - jsou vyšší, než jsi ty. Když budeš hřešit, co mu...
Job 36:28...aby se v jeho mlze na déšť srážely, aby se pakmraků proudem valily a skrápěly lidstvo v hojnosti. Což...
Job 37:18...vánkem ztichne zem, můžeš s ním roztáhnout mraky po obloze pevné jak zrcadlo z bronzu ulité? Pouč nás...
Job 37:21...nehledí, když jasně září na nebi, poté co vítr mraky rozptýlil. Od severu vychází zlatý třpyt, ohromnou...
Job 38:25...zemi? Kdo vyryl koryto vodní průtrži a dráhu pro mrak bouřkový, aby zaléval liduprázdnou zemi i poušť, kde...
Job 38:34...Zařídíš, aby se jimi země řídila? Dokážeš na mrak zavolat, aby vodní průtrž zalila? Umíš na cestu...
Job 38:37...vložil rozum do kohouta? Kdo tu moudrost, aby mraky spočítal, kdo nebeské džbány může vylévat, když se...
Žalmy 18:10... Nebe rozťal, sestupuje, pod nohama černý mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl se na křídlech...
Žalmy 18:12...větrných. Závojem tmy jak skrýší obklopil semrak temný deštěm byl jeho stan. Před jeho žárem se...
Žalmy 77:18... otřásly se i mořské hlubiny! Vody se proudemmraků valily, nebesa zněla hřímáním, tvé střely všemi směry...
Žalmy 81:8...soužení a zachránil jsem , vyslyšel jsem mraků hromových, vyzkoušel jsem při vodách Meriby. séla...
Žalmy 97:2...se, země, množství ostrovů zajásá! Hustý mrak jej obklopuje, právo a spravedlnost jeho trůn podpírá....
Žalmy 135:7...i v každé hlubině! On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých...
Kazatel 11:4... Kdo čeká vítr, nikdy nezaseje, kdo hledí na mraky, nikdy nesklidí. Tak jako nerozumíš cestě větru anebo...
Kazatel 12:2...měsíce a hvězd a než se obloha znovu temnými mraky zatáhne. Strážcové domu se tehdy rozechvějí, udatní...
Izaiáš 5:6... trním a bodláčím celá zarostlá. Navícmrakům poručím, na ni neprší. Vinice Hospodina zástupů...
Izaiáš 5:30... uvidí samou tmu a trápení - světlo se skryje za mraky! V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána...
Jeremiáš 4:13...teď nad nimi vynesu rozsudek." se žene jako mraky, jeho vozy jako vichřice, koně rychlejší než orli -...
Ezechiel 1:4... jak se od severu žene větrná bouře: obrovitý mrak šlehající blesky, obklopený jasnou září a zprostřed...
Ezechiel 1:28...vydávající jasnou zář kolem dokola. Jako duha na mracích v deštivý den, tak vypadala ta jasná záře kolem...
Ezechiel 30:18...tam jeho pyšná moc. To město tehdy přikryjí mraky a jeho dcery půjdou do zajetí. Vykonám v Egyptě své...
Ezechiel 32:7...a hvězdy na něm zatemním; slunce ukryji za mraky a měsíc nevydá svůj svit. Všechna světla, jež září na...
Nahum 1:3...trest! Jeho cesta vede bouří a vichřicímraky jsou prach od jeho kroků. Okřikne moře, a to se...
Matouš 16:3...svítání ale: ‚Dnes bude ošklivo, nebe se červená mraky.' Umíte rozeznat nebeské úkazy, ale znamení těchto...
2. Petr 2:17...zastavila. Jsou to prameny bez vodymraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma. Když...
Juda 1:12... Jsou to pastýři pečující sami o sebe, jsou to mraky bez vody unášené větry, podzimní stromy bez ovoce,...

Slova obsahující mraků: mraků (4) mrakům (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |