Mračen

Hledám varianty 'mračen' [ mračny (1) mračnu (4) mračno (7) mračnem (1) mračna (8) mračen (3) ]. Nalezeny 24 verše.
Exodus 8:17...dvořany, na tvůj lid i do tvých domů vypustím mračna much. Domy Egypťanů i zemi pod jejich nohama zaplní...
Exodus 8:20...dvořanů a v celé egyptské zemi se objevila hustá mračna much. Celá země byla zamořena mouchami. Tehdy si...
Exodus 8:25...modlit k Hospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí faraona, jeho dvořany i jeho lid ...
Exodus 8:27...a zbavil faraona, jeho dvořany i jeho lid toho mračna much; nezůstala ani jediná. I tentokrát se však...
Exodus 20:21...zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupilmračnu, v němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto...
Deuteronomium 4:11...plála ohněm k samému nebi; kolem tma, oblakmračno. Tehdy k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně....
Deuteronomium 5:22...je mocným hlasem z prostředku ohně, oblakumračna a nic k nim nedodal. Napsal je na dvě kamenné desky...
1. Královská 8:12...sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávámmračnu,' pravil Hospodin. jsem ti ale postavil chrám...
1. Královská 18:45...zastaví liják!" Mezitím nebe pozvolna zčernalo mračny, zvedl se vítr a spustil se liják. Achab zapřáhl a...
2. Letopisů 6:1...sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávámmračnu,' pravil Hospodin. jsem ti ale postavil chrám...
Job 3:5...nezačal s úsvitem! Kéž by ho pohltila černá tmamračno kéž by ho bylo přikrylo, zatmění kéž by ho přemohlo!...
Job 26:8... zavěšuje zemi na ničem. On váže vody do oblakmračno pod nimi se však netrhá. On zahaluje úplněk, mrakem...
Job 36:29...lidstvo v hojnosti. Což někdo rozumí, jak se mračna stahují a jak z jeho stanu hřmí? Hle, jak kolem sebe...
Job 37:11...vodách mrznou hladiny. Oblaka vláhou obtížímračna rozhání bleskem svým. Ta krouží sem a tam pod jeho...
Job 37:16... jak na nich rozsvěcuje blesk? Rozumíš rovnováze mračen, všem divům Toho, jenž zná vše? Ty, který ve svých...
Job 38:9...ven, když jsem je přioblékl oblakem, zahalil mračnem jako do plenek, když jsem mu vytyčil meze své,...
Žalmy 18:13...byl jeho stan. Před jeho žárem se rozstoupila mračna, krupobití a blesky plamenné, Hospodin v nebi...
Žalmy 78:45...krev obrátil, ze svých potoků se napít nemohliMračno much poslal, aby je žraly, a také žáby, aby je...
Ezechiel 38:9...vtom přitáhneš ty. Přiženeš se jako bouře a jako mračno přikryješ zem se všemi svými vojsky, s mnoha národy,...
Ezechiel 38:16...mocné armády. Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračno, jež přikrývá zemi. V budoucnosti , Gogu, přivedu...
Ezechiel 38:22... Budu ho soudit morem a krveprolitím, průtrží mračen a kroupami jako kameny, budu dštít oheň a síru na...
Sofoniáš 1:15... den zkázy a pohromy, den chmury a temnoty, den mračna a setmění, den troubení na roh beraní proti městům s...
Zachariáš 10:1... na jaře pršet. Hospodin působí hojnou průtrž mračen, každému na poli zeleň dopřeje. Bůžkové mluví bludy...
Židům 12:18...jste přece k hmatatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnu, temnotě a vichřici, k troubení polnice a k hlasu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |