Mouky

Hledám varianty 'mouky' [ mouky (59) mouku (12) moukou (2) mouka (2) mouce (1) ]. Nalezeny 72 verše.
Genesis 18:6...za Sárou a řekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a upeč chleba!" Odběhl ke stádu, vzal...
Exodus 29:2...pomazané olejem; uděláš je z jemné pšeničné mouky. Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš...
Exodus 29:40...prvním beránkem obětuješ také desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje a jako...
Leviticus 2:1...Hospodinu moučnou oběť, ji daruje z jemné mouky. Tu polije olejem, položí na ni kadidlo a přinese ji...
Leviticus 2:2...synům, kněžím. Kněz pak z toho vezme hrst jemné mouky s olejem a všechno kadidlo. Tento památeční díl nechá...
Leviticus 2:4...moučnou oběť pečenou v peci, udělej z jemné mouky nekvašené bochánky zadělané olejem nebo nekvašené...
Leviticus 2:5...moučná oběť smažená na pánvi, je z jemné mouky zadělané olejem, nekvašená. Rozdrob ji na kousky a...
Leviticus 2:7...připravená v kotlíku, je připravena z jemné mouky s olejem. Když takto připravenou moučnou oběť...
Leviticus 5:11... jako svou oběť za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepolije ji olejem a nepoloží na ni kadidlo, neboť...
Leviticus 5:13...případů dopustil, a bude mu odpuštěno. Zbytek mouky pak připadne knězi tak jako při moučné oběti."...
Leviticus 6:8...straně oltáře. Kněz z oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno kadidlo, které je na moučné oběti,...
Leviticus 6:13...Hospodinu tento obětní dar: desetinu efy jemné mouky jako stálou moučnou oběť, polovinu ráno a polovinu...
Leviticus 7:12...pomazané olejem a smažené bochánky z jemné mouky zadělané olejem. Se svou pokojnou obětí díkůvzdání ...
Leviticus 14:10...roční ovečku bez vady, tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť a jednu mírku oleje...
Leviticus 14:21...beránka jako oběť odškodnění, desetinu efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť, jednu mírku oleje...
Leviticus 23:13...oběť k němu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem. To je příjemně vonící ohnivá oběť...
Leviticus 23:17...pozvedání; budou ze dvou desetin efy jemné mouky pečené s kvasem. S tím chlebem přinesete sedm ročních...
Leviticus 24:5...na svícnu z čistého zlata. Vezmi také jemnou mouku a upeč z dvanáct bochánků, každý ze dvou desetin...
Numeri 5:15...a přinese za ni jako oběť desetinu efy ječné mouky. Nepolije ji však olejem a nepoloží na ni kadidlo,...
Numeri 6:15...oběť, dále koš nekvašeného pečiva z jemné mouky, bochánky zadělané olejem, nekvašené placky pomazané...
Numeri 7:13...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o...
Numeri 7:19...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o...
Numeri 7:25...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o...
Numeri 7:31...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o...
Numeri 7:37...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o...
Numeri 7:43...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o...
Numeri 7:49...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o...
Numeri 7:55...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o...
Numeri 7:61...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o...
Numeri 7:67...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o...
Numeri 7:73...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o...
Numeri 7:79...(měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o...
Numeri 8:8...mladého býčka spolu s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejem; ty pak vezmi druhého mladého býčka k...
Numeri 15:4... přinese rovněž moučnou oběť: desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu oleje. Při zápalné či pokojné...
Numeri 15:6... S beranem pak obětuj dvě desetiny efy jemné mouky zadělané třetinou hinu oleje jako moučnou oběť a...
Numeri 15:9...jako moučnou oběť tři desetiny efy jemné mouky zadělané půlkou hinu oleje a jako úlitbu půl hinu...
Numeri 28:5...moučnou oběť k němu přidej desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje. To je stálá...
Numeri 28:9...moučnou oběť k nim přidej dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem s příslušnou úlitbou. To je sobotní...
Numeri 28:12...moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem ke každému býčku, dvě desetiny k...
Numeri 28:20...vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě...
Numeri 28:28...beránků. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na jednoho býčka,...
Numeri 29:3...vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě...
Numeri 29:9...vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě...
Numeri 29:14...vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na každého z těch...
Deuteronomium 32:14...je sytil, berany i kozly z Bášanu, pšeničnou moukou nejvybranější; i víno rudých hroznů směl jsi pít!...
Soudců 6:19...a připravil kůzle a nekvašené chleby z jedné efy mouky. Maso vložil do koše, vývar nalil do hrnce, odnesl to...
1. Samuel 1:24... A když ho odkojila, vzala tříletého býčka, efu mouky a džbán vína a odvedla chlapce do Hospodinovy svatyně...
1. Samuel 28:24...porazila vykrmené tele, které měla doma, vzala mouku, zadělala a napekla z nekvašené chleby. Potom to...
2. Samuel 17:28...přikrývky, misky a džbány s pšenicí, ječmenemmoukou, s praženým zrním, fazolemi a čočkou, s medem, ovčím...
1. Královská 5:2...pro Šalomounův dvůr představovala: 30 korů jemné mouky, 60 korů hrubé mouky, 10 kusů krmného dobytka, 20...
1. Královská 17:12...je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani kousekMouky je ve džbánu jen tak na dlaň a v láhvi jen troška...
1. Královská 17:14...synovi. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Mouka z toho džbánu nedojde a oleje z láhve neubude do...
1. Královská 17:16...řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jístMouka ve džbánu nedocházela a olej v láhvi neubýval, přesně...
2. Královská 4:41...V hrnci je smrt!" Nedalo se to jíst. "Přineste mouku," řekl Elíša. Nasypal ji do hrnce a řekl: "Rozlévejte...
2. Královská 7:1...se v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak dvě míry ječmene!" Králův...
2. Královská 7:16...vyrazil a vyplenil aramejský tábor. Míra jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně tak dvě míry ječmene...
2. Královská 7:18...míry ječmene za šekel a stejně tak míra jemné mouky." Králův pobočník mu tehdy namítl: "Hospodin otevírá...
1. Letopisů 9:29...a veškerému posvátnému náčiní a také k jemné mouce, vínu, oleji, kadidlu a balzámu. Někteří z kněžských...
1. Letopisů 12:41...na oslech, velbloudech, mezcích a volech: zásoby mouky, hroudy fíků, trsy rozinek, víno, olej i hojnost...
1. Letopisů 23:29... Měli se starat o chleby předložení, o jemnou mouku pro moučné oběti, o nekvašené placky, smažené...
Izaiáš 47:2... nenazvou něžnou a hýčkanou. Chop se mlýnkumouku mel, odlož své závoje. Vyhrň si sukni, obnaž nohy,...
Ezechiel 16:13... vzácných látek a výšivek a jedla pokrmy z jemné mouky s medem a olejem. Stala se z tebe nesmírná krasavice,...
Ezechiel 16:19...jim. Pokrm, jímž jsem sytil - jemnou mouku s medem a olejem - jsi přinášela jim, aby voněl před...
Ezechiel 45:24...moučnou oběť přidá ke každému býku a beranu efu mouky a ke každé efě přidá hin oleje. Totéž bude přinášet...
Ezechiel 46:5...bez vady. Jako moučnou oběť přidá k beranu efu mouky, k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke každé efě...
Ezechiel 46:7... všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá efu mouky k býčku a efu mouky k beranu, k beránkům pak podle...
Ezechiel 46:11...se o svátcích a slavnostech bude přidávat efa mouky k býčku a efa mouky k beranu, k beránkům pak podle...
Ezechiel 46:14...ráno k němu jako moučnou oběť přidáš šestinu efy mouky a třetinu hinu oleje na zalití mouky. Tato moučná...
Ozeáš 8:7... Klasy zůstanou bez zrní, budou bez úrody, bez mouky. Pokud se něco urodí, spolykají to cizáci. Izrael...
Matouš 13:33...kvas, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, nakonec všechno zkvasilo." To všechno Ježíš...
Lukáš 13:21...kvasu, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, nakonec všechno zkvasilo." Na své pouti do...
Zjevení 18:13...koření, voňavky, mast i kadidlo; víno, olejmouku i pšenici; dobytek, ovce, koně i vozy; a těla i duše...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |