Moučná

Hledám varianty 'moučná' [ moučnými (1) moučnou (60) moučné (53) moučná (17) ]. Nalezeny 122 verše.
Exodus 29:41...beránka budeš obětovat za soumraku spolumoučnou obětí a úlitbou tak jako ráno. Bude to příjemná...
Exodus 30:9...na něm nepatřičné kadidlo ani zápalnou ani moučnou oběť, nevylijete na něj ani úlitbu. Jen jednou za...
Exodus 40:29...pro zápalné oběti a obětoval na něm zápalnémoučné oběti, jak mu Hospodin přikázal. Mezi Stanem...
Leviticus 2:1...vonící Hospodinu." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, ji daruje z jemné mouky. Tu polije olejem,...
Leviticus 2:3...ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý...
Leviticus 2:4...z ohnivých obětí Hospodinu. Přinášíš-li darem moučnou oběť pečenou v peci, udělej z jemné mouky nekvašené...
Leviticus 2:5...placky pomazané olejem. Je-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, je z jemné mouky zadělané...
Leviticus 2:6... Rozdrob ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť připravená v...
Leviticus 2:7...olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je připravena z jemné...
Leviticus 2:8...z jemné mouky s olejem. Když takto připravenou moučnou oběť přineseš Hospodinu, bude předána knězi. Ten ji...
Leviticus 2:10...ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý...
Leviticus 2:11...svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Žádná moučná oběť, kterou přinesete Hospodinu, nesmí být kvašená....
Leviticus 2:13...na oltáři jako příjemnou vůni. Každý dar moučné oběti ochuť solí; nedopusť, aby při tvé moučné oběti...
Leviticus 2:14...darem přines sůl. Přinášíš-li Hospodinu darem moučnou oběť z prvotin, přines k této oběti drcené zrní z...
Leviticus 2:15... Přidej k olej a polož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Kněz pak část drceného zrní a oleje a všechno...
Leviticus 5:13... Zbytek mouky pak připadne knězi tak jako při moučné oběti." Hospodin promluvil k...
Leviticus 6:7...plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je zákonmoučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před Hospodina k...
Leviticus 6:8...mouky s olejem i všechno kadidlo, které je na moučné oběti, a nechá tento památeční díl dýmat na oltáři...
Leviticus 6:13...obětní dar: desetinu efy jemné mouky jako stálou moučnou oběť, polovinu ráno a polovinu večer. Bude se...
Leviticus 6:16...Hospodinu; nechť se celá obrátí v dým. Každá moučná oběť přinášená knězem celá shoří; nebude se jíst...
Leviticus 7:9...ze zápalné oběti, kterou vykonal. Rovněž každá moučná oběť upečená v peci, připravená na pánvi nebo na...
Leviticus 7:10...plotně připadne knězi, který ji vykonal. Každá moučná oběť zadělaná olejem nebo suchá pak připadne všem...
Leviticus 7:37...jejich pokolení. Toto je zákon o zápalné obětimoučné oběti, oběti za hřích, oběti odškodnění, oběti...
Leviticus 9:4... aby byli obětováni před Hospodinem spolumoučnou obětí zadělanou olejem. Dnes se vám totiž ukáže...
Leviticus 9:17...a obětoval ji podle pravidel. Pak nechal přinést moučnou oběť, vzal z hrst a dal ji dýmat na oltáři vedle...
Leviticus 10:12...synům Eleazarovi a Itamarovi řekl: "Vezměte moučnou oběť, která zbyla z Hospodinových ohnivých obětí, a...
Leviticus 14:10...desetiny efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť a jednu mírku oleje. Očišťující kněz postaví...
Leviticus 14:20...kněz zabije zápalnou oběť a obětuje ji spolumoučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná obřad smíření a...
Leviticus 14:21... desetinu efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť, jednu mírku oleje a podle svých možností také...
Leviticus 14:31...oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť spolumoučnou obětí. Takto kněz vykoná před Hospodinem obřad...
Leviticus 23:13...zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Jako moučnou oběť k němu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky...
Leviticus 23:16...padesát dní. Tehdy přinesete Hospodinu novou moučnou oběť. Ze svých příbytků přinesete jako prvotiny...
Leviticus 23:18...berany - to bude zápalná oběť Hospodinu. Spolumoučnými oběťmi a úlitbami budou ohnivou obětí příjemně...
Leviticus 23:37...Hospodinu přinášet ohnivé oběti - zápalnoumoučnou oběť, oběť pokojnou i úlitbu, každou z nich v...
Numeri 4:16...ke svícení, kadidlo z vonných látek, každodenní moučná oběť a olej pomazání. Bude mít dozor nad celým...
Numeri 5:15...olejem a nepoloží na ni kadidlo, neboť je to moučná oběť žárlivosti, moučná oběť připomínky, která ...
Numeri 5:18...Hospodina, rozpustí vlasy a do rukou vloží moučnou oběť připomínky, jež je moučnou obětí žárlivosti....
Numeri 5:25...obrátila v hořkost. Potom kněz vezme z její ruky moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji Hospodinu a přinese ji...
Numeri 5:26...ji Hospodinu a přinese ji k oltáři. Vezme z  moučné oběti do hrsti památeční díl a nechá jej dýmat na...
Numeri 6:15...placky pomazané olejem a s nimi patřičné moučné oběti a úlitby. Kněz to přinese před Hospodina a...
Numeri 6:17...spolu s košem nekvašeného pečiva a vykoná jeho moučnou oběť a jeho úlitbu. Nazír si pak u vchodu do Stanu...
Numeri 7:13...svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejemmoučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná...
Numeri 7:19...svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejemmoučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná...
Numeri 7:25...svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejemmoučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná...
Numeri 7:31...svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejemmoučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná...
Numeri 7:37...svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejemmoučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná...
Numeri 7:43...svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejemmoučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná...
Numeri 7:49...svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejemmoučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná...
Numeri 7:55...svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejemmoučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná...
Numeri 7:61...svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejemmoučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná...
Numeri 7:67...svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejemmoučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná...
Numeri 7:73...svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejemmoučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná...
Numeri 7:79...svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejemmoučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná...
Numeri 7:87... Souhrn dobytka k zápalné oběti (s jejich moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů, 12 ročních beránků. K...
Numeri 8:8...budou očištěni. vezmou mladého býčka spolumoučnou obětí z jemné mouky zadělané olejem; ty pak vezmi...
Numeri 15:4...přináší Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž moučnou oběť: desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou...
Numeri 15:6...jemné mouky zadělané třetinou hinu oleje jako moučnou oběť a třetinu hinu vína jako úlitbu - to vše...
Numeri 15:9...oběť Hospodinu, přines s tím dobytčetem jako moučnou oběť tři desetiny efy jemné mouky zadělané půlkou...
Numeri 15:24...oběť příjemně vonící Hospodinu spolu s patřičnou moučnou obětí a úlitbou podle pravidel a rovněž jednoho...
Numeri 18:9...mi přinášejí jako svatosvatý - každá jejich moučná oběť, oběť za hřích i oběť odškodnění - to připadne...
Numeri 28:5...beránka obětuj ráno a druhého za soumraku. Jako moučnou oběť k němu přidej desetinu efy jemné mouky...
Numeri 28:8...beránka obětuj za soumraku. Připrav stejnou moučnou oběť i úlitbu jako ráno. Bude to příjemná vůně,...
Numeri 28:9...den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidej dvě desetiny efy jemné mouky...
Numeri 28:12...berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy jemné mouky...
Numeri 28:20...ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem:...
Numeri 28:26...o vaší Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběť, mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou...
Numeri 28:28... jednoho berana a sedm ročních beránků. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem:...
Numeri 28:31... To vše připravíte kromě stálé zápalné obětimoučné oběti, která k náleží; hleďte, jsou bez vady....
Numeri 29:3...berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem:...
Numeri 29:6... To vše (kromě novolunní zápalné oběti s její moučnou obětí, kromě stálé zápalné oběti s její moučnou...
Numeri 29:9...ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem:...
Numeri 29:11...obřadu smíření, kromě stálé zápalné oběti s její moučnou obětí a kromě jejich úliteb)." "Patnáctého dne...
Numeri 29:14...a 14 ročních beránků; jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem:...
Numeri 29:16...oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Druhý den slavnosti: 12 býčků,...
Numeri 29:18...býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu....
Numeri 29:19...oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a jejich úliteb). Třetí den: 11 býčků, 2...
Numeri 29:21...býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu....
Numeri 29:22...oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Čtvrtý den: 10 býčků, 2 berany...
Numeri 29:24...býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu....
Numeri 29:25...oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Pátý den: 9 býčků, 2 berany a...
Numeri 29:27...býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu....
Numeri 29:28...oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Šestý den: 8 býčků, 2 berany a...
Numeri 29:30...býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu....
Numeri 29:31...oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a jejích úliteb). Sedmý den: 7 býčků, 2 berany...
Numeri 29:33...býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle příslušných pravidel, úměrně...
Numeri 29:34...oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Osmého dne mějte svátek;...
Numeri 29:37...tomu býčku, beranu a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu....
Numeri 29:38...oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Tyto zápalné oběti, moučné...
Numeri 29:39...moučné oběti a její úlitby). Tyto zápalné obětimoučné oběti, úlitby a pokojné oběti budete přinášet...
Jozue 22:23...Hospodina nebo abychom na něm přinášeli zápalnémoučné nebo pokojné oběti, pak nás potrestá sám...
Jozue 22:29...se dnes od Hospodina stavbou oltáře pro zápalnémoučné nebo pokojné oběti. Jediný takový oltář stojí před...
Soudců 13:19...Je podivuhodné!" Manoach tedy vzal kůzlemoučnou oběť a obětoval to na skále Hospodinu. Tu se před...
Soudců 13:23...mu jeho žena, "nepřijal by od nás zápalnoumoučnou oběť. Neukázal by nám to všechno a neoznámil nám to...
1. Královská 8:64...chrámem. Tam totiž obětoval zápalnoumoučnou oběť i tuk pokojných obětí, neboť bronzový oltář...
1. Královská 18:29...pokračovali ve svém křepčení do doby večerní moučné oběti. Neozval se ani hlásek, žádná odpověď, žádná...
2. Královská 3:20...kamením!" Druhý den ráno, v době, kdy se přináší moučná oběť, se náhle od Edomu přivalila spousta vody,...
2. Královská 16:13...k němu a obětoval na něm. Zažehl svou zápalnoumoučnou oběť, přinesl úlitbu a skropil oltář krví své...
2. Královská 16:15...velkém novém oltáři obětuj ranní zápaly, večerní moučné oběti - zápalnou a moučnou oběť za krále i zápalnou...
1. Letopisů 21:23...zápalným obětem, smyky jako dříví a pšenici pro moučnou oběť - to vše daruji." "To ne," řekl na to král...
1. Letopisů 23:29...starat o chleby předložení, o jemnou mouku pro moučné oběti, o nekvašené placky, smažené bochánky a o...
2. Letopisů 7:7...zhotovil, nemohl pojmout všechny ty zápalnémoučné oběti a obětní tuk. Tak Šalomoun slavil sedmidenní...
Nehemiáš 10:34...domu: na chleby předložení, na pravidelné oběti moučné i zápalné o sobotách, novoluních a slavnostech, na...
Izaiáš 57:6...Vždyť právě jim vyléváš úlitby, jim přinášíš své moučné oběti. Copak tyto věci obměkčí? Na vysoké a strmé...
Jeremiáš 14:12...jejich volání. Ani když přinesou zápalnémoučné oběti, nenajdu v nich zalíbení. Mečem, hladem a...
Jeremiáš 33:18...kněz, který by přede mnou přinášel zápaly, pálil moučné oběti a připravoval obětní hody po všechny dny."...
Jeremiáš 41:5...rouchy a se smutečními jizvami. Měli s sebou moučné oběti a kadidlo, které chtěli přinést do Hospodinova...
Ezechiel 42:13...k Hospodinu, tam jídají svatosvaté věcimoučné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění - a také...
Ezechiel 44:29...jejich vlastnictví jsem . Budou jíst moučné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění a připadne...
Ezechiel 45:15...izraelských pastvinách. To vše se použije na moučné, zápalné a pokojné oběti ke smíření za lid, praví...
Ezechiel 45:17...vládci. Vládce pak bude dodávat zápalnémoučné oběti a úlitby o svátcích, novoluních, sobotách a...
Ezechiel 45:24...a jednoho kozla denně jako oběť za hřích. Jako moučnou oběť přidá ke každému býku a beranu efu mouky a ke...
Ezechiel 45:25...měsíce: jak oběti za hřích, tak zápalnémoučné oběti a olej." Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 46:5...beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá k beranu efu mouky, k beránkům pak podle...
Ezechiel 46:7...beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá efu mouky k býčku a efu mouky k beranu,...
Ezechiel 46:11...přicházet, a odejde, když budou odcházet. Jako moučná oběť se o svátcích a slavnostech bude přidávat efa...
Ezechiel 46:14...beránka bez vady. Ráno co ráno k němu jako moučnou oběť přidáš šestinu efy mouky a třetinu hinu oleje...
Ezechiel 46:15...ustanovení. Ráno co ráno budou přinášet beránkamoučnou oběť a olej ke stálé zápalné oběti." Tak praví...
Ezechiel 46:20...odškodnění a oběti za hřích a kde budou péci moučné oběti, aby je nevynášeli do vnějšího nádvoří, a...
Joel 1:9...svého ženicha! Z Hospodinova domu zmizela moučná oběť i úlitba. Kněží Hospodinu sloužící se dali do...
Joel 1:13...mému Bohu sloužíte! Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť i úlitba. Vyhlaste půst, svolejte shromáždění,...
Joel 2:14...lítostí, a požehnání nám zanechá, aby zas byly moučné oběti a úlitby pro Hospodina, vašeho Boha. na...
Amos 5:22...nemohu vydržet! Když mi přinášíte zápalnémoučné oběti, mně se to nelíbí. Na pokojné oběti z vašich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |