Morem

Hledám varianty 'morem' [ morem (25) more (3) mor (23) ]. Nalezeno 47 veršù.
Exodus 5:3...Hospodinu, našemu Bohu, aby nás snad nepostihl morem nebo mečem." Egyptský král ale vykřikl: "Mojžíši a...
Exodus 9:3... osly, velbloudy, skot i brav, zasáhne prudký mor! Hospodin ale odliší izraelská stáda od egyptských -...
Exodus 9:15...! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země....
Leviticus 26:25... Když se nahrnete do svých měst, pošlu mezi vás mor, takže budete vydáni do rukou nepřítele. vás odříznu...
Numeri 14:12... která jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím na  morem, zřeknu se jich a z tebe udělám větší a mocnější...
Deuteronomium 28:21... protože jsi ho opustil. Hospodin postihne morem, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou jdeš obsadit...
Deuteronomium 32:24... Hladem budou vysíleni, horečkou strávenimorem urputným, pak na pošlu zuby šelem, v prachu je...
2. Samuel 24:13...před nepřáteli? Anebo být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se rozmysli a uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který...
2. Samuel 24:15...rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána do určeného času. Od Danu po Beer-šebu...
1. Královská 8:37...lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo kdyby...
1. Letopisů 21:12...tři dny meče Hospodinova, kdy bude v zemi řádit mor a Hospodinův anděl bude rozsévat zhoubu po celé...
1. Letopisů 21:14...rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů a Bůh poslal anděla, aby...
2. Letopisů 6:28...lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo kdyby...
2. Letopisů 7:13...kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem,...
2. Letopisů 20:9...‚Přijde-li na nás neštěstí, meč, soudmor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe...
Job 27:15...ratolesti nenasytí se. Pozůstalé po něm pohřbí mor, nebudou oplakáváni od svých vdov. I kdyby stříbra jak...
Jeremiáš 14:12...oběti, nenajdu v nich zalíbení. Mečem, hlademmorem s nimi skoncuji." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!"...
Jeremiáš 21:6...tomto městě, jak lidi, tak dobytek, raním těžkým morem, který je zabije. Potom, praví Hospodin, vydám...
Jeremiáš 21:7...i lid (totiž ty, kdo v tomto městě přežijí mor, meč a hlad) do rukou babylonského krále Nabukadnezara...
Jeremiáš 21:9...zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, kteří na vás...
Jeremiáš 24:10...všude, kam je zaženu. Pošlu na meč, hladmor, dokud nebudou do posledního vyhlazeni ze země, kterou...
Jeremiáš 27:8...krále, takový národ budu trestat mečem, hlademmorem, praví Hospodin, dokud ho jeho rukou úplně nezničím....
Jeremiáš 27:13...bys měl i se svým lidem umírat mečem, hlademmorem, jak to Hospodin prohlásil o národu, který se nepoddá...
Jeremiáš 28:8...zemím i velikým královstvím válku, neštěstímor. Prorok, který prorokuje mír, ale bude uznán za proroka...
Jeremiáš 29:17...zástupů - Hle, sesílám na meč, hladmor! Naložím s nimi jako se shnilými fíky, jež jsou tak...
Jeremiáš 29:18... že nejdou jíst. Budu je stíhat mečem, hlademmorem. Učiním je odstrašujícím příkladem pro všechna...
Jeremiáš 32:24... aby ho dobyli! Město padne mečem, hlademmorem do rukou Babyloňanů, kteří na něj útočí. Naplňuje se...
Jeremiáš 32:36...k hříchu! Říkáte: ‚Město padne mečem, hlademmorem do rukou babylonského krále.' Toto však praví...
Jeremiáš 34:17...‚svobodu' vám, praví Hospodin - svobodu pro mečmor a hlad! Učiním vás odstrašujícím příkladem pro všechna...
Jeremiáš 38:2...zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, ten přežije a...
Jeremiáš 42:17...Egypta a usadit se tam, pomřou mečem, hlademmorem. Nepřežije z nich ani jediný; nikdo neunikne neštěstí...
Jeremiáš 42:22...vezměte na vědomí, že pomřete mečem, hlademmorem na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit se tam!" ...
Jeremiáš 44:13...jsem zúčtoval s Jeruzalémem - mečem, hlademmorem. Z pozůstatků Judy, kteří se přišli usadit v Egyptě,...
Ezechiel 5:12...Neslituji se, neušetřím ! Třetina v tobě pomře morem a zajde hladem, třetina kolem tebe padne mečem a...
Ezechiel 5:17...a víc a odříznu vás od chleba. Pošlu na vás hladomor a dravou zvěř, která připraví o děti. Přejde přes...
Ezechiel 6:11...domu Izraele, neboť padnou mečem, hlademmorem. Kdo bude daleko, zemře morem, kdo bude blízko, padne...
Ezechiel 6:12...mečem, hladem a morem. Kdo bude daleko, zemře morem, kdo bude blízko, padne mečem, a kdo přežije a bude...
Ezechiel 7:15...dav dopadá můj hněv! Venku je meč, doma hladmor; kdo je v krajině, mečem zahyne, kdo ve městě, hlad a...
Ezechiel 12:16... Hrstku z nich ušetřím před mečem, hlademmorem, aby mezi národy, kam přijdou, vyprávěli o všech...
Ezechiel 14:19...by pouze sami sebe. Kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni svůj hněv do krve, takže bych z ...
Ezechiel 14:21...své čtyři kruté soudy - meč, hlad, dravou zvěřmor - abych z něj vyhladil lidi i dobytek! Přesto v něm ale...
Ezechiel 28:23... v něm dostojím své svatosti. Raním to město morem, na jeho ulicích bude krev, budou v něm padat mrtvoly...
Ezechiel 33:27... kdo se opevnili ve skalách a jeskyních, pomřou morem. Obrátím tu zem v nejpustější pustinu a její pyšná...
Ezechiel 38:22...obrátí meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit morem a krveprolitím, průtrží mračen a kroupami jako kameny...
Amos 4:10...nevrátili, praví Hospodin. Poslal jsem na vás mor jako na Egypt, vaše mladíky jsem mečem bil, vaše koně...
Lukáš 21:11...zemětřesení, na různých místech bude hladmor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe. Před tím vším...
Zjevení 6:8...nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hlademmorem a divokými šelmami. Když otevřel pátou pečeť, viděl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |