Modlitby

Hledám varianty 'modlitby' [ modliteb (4) modlitby (34) modlitbu (27) modlitbou (4) modlitbě (33) modlitbami (5) modlitbám (6) modlitbách (13) modlitba (22) ]. Nalezeno 140 veršù.
2. Samuel 7:27...služebník nalezl odvahu modlit se k tobě tuto modlitbu. Ano, Hospodine, Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi...
2. Samuel 21:14... co král přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi. Mezi Filištíny a Izraelem znovu vypukla...
2. Samuel 24:25...zápalné i pokojné oběti. Hospodin vyslyšel modlitby za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila. ...
1. Královská 8:28...chrám, který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu svého služebníka a na jeho prosby, Hospodine, Bože...
1. Královská 8:29...jsi řekl: ‚Tam bude jméno.' Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník bude modlit směrem k tomuto...
1. Královská 8:38... a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, pak každou modlitbu, každou prosbu, kterou by přednesl, vyslýchej na...
1. Královská 8:45...tvému jménu, vyslýchej na nebesích jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Kdyby zhřešili proti...
1. Královská 8:49... vyslýchej na nebesích, kde přebýváš, jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Odpusť svému lidu...
1. Královská 8:52... tavicí pece! Kéž tedy jsou tvé oči upřenymodlitbě tvého služebníka i k modlitbě tvého lidu Izraele,...
1. Královská 8:54...vyvedl z Egypta." Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu a prosbu k Hospodinu, vstal od Hospodinova oltáře,...
1. Královská 9:3...v Gibeonu. Hospodin mu řekl: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložil. Posvětil...
2. Královská 19:20...vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Tvou modlitbu ohledně asyrského krále Senacheriba jsem vyslyšel....
2. Královská 20:5... Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravuji ! Třetího...
2. Letopisů 6:19...chrám, který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu svého služebníka a na jeho prosby, Hospodine, Bože...
2. Letopisů 6:20...řekl, že tam spočine tvé jméno. Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník bude modlit směrem k tomuto...
2. Letopisů 6:35...postavil tvému jménu, vyslýchej z nebe jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Kdyby zhřešili proti...
2. Letopisů 6:39...jménu, vyslýchej z nebe, kde přebýváš, jejich modlitbu a jejich prosby. Zjednej jim právo a odpusť svému...
2. Letopisů 6:40... kéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněnymodlitbě na tomto místě. Již povstaň, Hospodine Bože, ke...
2. Letopisů 7:1...Davida!" Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu, z nebe sestoupil oheň a pohltil zápalnou oběť i...
2. Letopisů 7:12...ukázal Hospodin a řekl mu: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu. Vyvolil jsem si toto místo za dům oběti. Může se...
2. Letopisů 7:15... Ano, oči budou otevřené a uši nakloněnémodlitbě z tohoto místa. Nyní jsem tento dům vyvolil a...
2. Letopisů 30:27... aby lidu požehnali. Bůh je vyslyšel a jejich modlitba dosáhla nebe, jeho svatého příbytku. Když to celé...
2. Letopisů 33:18... svému Bohu. Ostatní Menašeho skutky, jeho modlitba k Bohu i slova vidoucích, kteří k němu mluvili ve...
2. Letopisů 33:19...je uvedeno ve Skutcích izraelských králů. Jeho modlitba, která pohnula Hospodina, a také všechny jeho...
Nehemiáš 1:6... nakloň mi prosím své ucho! Upři své očimodlitbě svého služebníka, kterou se před tebou modlím dnem...
Nehemiáš 1:11...silnou paží! Ach, Pane, nakloň prosím své uchomodlitbě svého služebníka i k modlitbě svých služebníků,...
Nehemiáš 11:17...Zabdiho, syna Asafova, který zahajoval chvály modlitbou. Dále Bakbukiáš, druhý po něm, a Abda, syn Šamuy,...
Job 16:17...na víčkách. přece nemám na rukou násilí,  modlitba je bez poskvrny! Země, nepřikrývej moji krev, můj...
Job 21:15...mu sloužili? K čemu by nám asi byly nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstí v moci nemají. Myšlenky...
Žalmy 4:2...úzkosti ulev mi, smiluj se nade mnou, slyš  modlitby! Jak dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdat,...
Žalmy 6:10...vyslyšel moje žádosti, Hospodin přijímá  modlitby! Jen se stydí a se děsí, všichni odpůrci...
Žalmy 17:1...radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici!  Modlitba Davidova. Slyš, Hospodine, mou spravedlivou při,...
Žalmy 35:13...se odíval, vlastní duši jsem postem trápilmodlitba se mi však vrací do klína! Chodil jsem ve smutku...
Žalmy 39:13...je pouhá marnost, přesně tak! séla Vyslyš mou modlitbu, Hospodine, když křičím o pomoc, naslouchej. Nad...
Žalmy 42:9...noci kéž jeho píseň se mnou zůstane - tak zní  modlitba k Bohu mého života! Zeptám se Boha, skály své:...
Žalmy 54:4...své, v moci své buď mi obhájcem! Bože, slyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluch. Cizáci povstali proti...
Žalmy 55:2... Poučný žalm Davidův. Naslouchej, Bože,  modlitbě, před mojí prosbou se neskrývej, popřej mi sluchu...
Žalmy 61:2... Žalm Davidův. Moje volání slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchej! Od konce světa volám , srdce mám...
Žalmy 65:3...přichází každý smrtelník, neboť vyslýcháš naše modlitby. Když nás přemáhají naše hříchy, od našich vin nás...
Žalmy 66:19...neslyšel. Bůh však vyslyšel a popřál sluch  modlitbě! Bůh je požehnán - mou prosbu neodmítl, svou...
Žalmy 72:20...slávy je plná celá zem! Amen! Amen! Zde končí modlitby Davida, syna Jišajova. Žalm Asafův. Ano, Bůh je...
Žalmy 80:5...Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš modlitby svého lidu s hněvem odmítat? Nakrmil jsi je...
Žalmy 84:9...všichni ukáží! Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla Štíte náš,...
Žalmy 86:1...před ním poběží, připraví cestu jeho šlépějím!  Modlitba Davidova. Slyš , Hospodine, a odpověz, vždyť...
Žalmy 86:6... velice miluješ ty, kdo vzývají! Moji modlitbu, Hospodine, slyš, mých proseb všímej si. Vzývám ...
Žalmy 88:3... ve dne i v noci před tebou běduji. Kéž moje modlitba dospěje k tvé tváři, nakloň své ucho k mému úpění!...
Žalmy 88:14... k tobě hlas pozvedám, naproti jde ti ranní modlitba. Proč jen , Hospodine, odmítáš, proč skrýváš...
Žalmy 90:1... je požehnán navěky! Amen! Amen!  Modlitba Božího muže Mojžíše. Po všechny věky jsi, Pane,...
Žalmy 102:1... Z Hospodinova města vymýtím všechny zlosyny!  Modlitba ubožáka, když v zoufalství vylévá před Hospodinem...
Žalmy 102:2...své úzkosti. Naslouchej, Hospodine,  modlitbě, můj křik o pomoc kéž k tobě pronikne! Svou tvář...
Žalmy 102:18...zbuduje, se ukáže ve slávě. Tehdy se obrátímodlitbě trpícího, tehdy nepohrdne jejich modlitbou! je...
Žalmy 109:4...přátelství obviňují, zatímco přináším své modlitby. Zlobou mi za dobrotu odplácejí a nenávistí za ...
Žalmy 109:7... bude souzen, je za zločince, i jeho modlitba hříchem je! jeho život trvá jen krátce, jeho...
Žalmy 116:1...Hospodina, protože vyslýchá můj hlas v mých modlitbách. Své ucho ke mně naklání, k němu volám...
Žalmy 119:170... dle svého slova rozum daruj mi! Kéž  modlitba k tobě dorazí, vysvoboď , jak jsi zaslíbil! Kéž...
Žalmy 140:7...Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodine, moje modlitby! Hospodine, Pane, mocná záchrano, hlavu mi...
Žalmy 141:2... vyslyš můj hlas, když volám ! Kéž je  modlitba před tebou kadidlem, večerní obětí kéž jsou ...
Žalmy 142:1...- zatím uniknu! Poučný žalm Davidův. Jeho modlitba, když byl v jeskyni. K Hospodinu volám s úpěním, k...
Žalmy 143:1...projevíš. Žalm Davidův. Slyš, Hospodine, moji modlitbu, prosbě prosím popřej sluch. Odpověz mi ve své...
Přísloví 15:8... Oběť darebáků se Hospodinu hnusí, zalíbení modlitbě poctivých. Cesta darebáka se Hospodinu hnusí,...
Přísloví 15:29...hanebnost. Darebákům je Hospodin velmi vzdálenmodlitbu spravedlivých ale vyslyší. Zářivý pohled rozveselí...
Přísloví 28:9...někdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon, i jeho modlitba bude ohavná! Do vlastní jámy padne svůdce...
Izaiáš 1:15...ruce, zakrývám si oči před vámi; když své modlitby hromadíte, neslyším. Ruce máte celé od krve -...
Izaiáš 26:16...ve svém soužení, když jsi je napomínal, šeptali modlitby. Jako těhotná, když porodit, trpí a sténá...
Izaiáš 38:5... Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám ti patnáct let...
Izaiáš 44:17... před níž se klaní a pokleká, a říká svou modlitbu: "Zachraň ! Vždyť jsi můj bůh!" Vůbec nechápou!...
Izaiáš 56:7...na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na...
Jeremiáš 7:16...se za tento lid. Nevysílej za prosbymodlitby. Nenaléhej na , nevyslyším. Copak sám...
Jeremiáš 11:14...se za tento lid. Nevysílej za prosbymodlitby. ke mně budou volat kvůli svému neštěstí,...
Jeremiáš 29:12... Když budete ke mně volat a přicházet ke mněmodlitbami, vás vyslyším. Budete hledat a najdete ,...
Jeremiáš 31:9...celé zástupy! Budou přicházet s pláčem, půjdoumodlitbách, je povedu. K potokům s vodou je přivedu...
Pláč 3:8... I když jsem křičel ze všech sil, on umlčel  modlitby. Kamennou zdí mi cesty zahradil a zamotal ...
Pláč 3:44...milosti. Zahalil ses v oblaka, nepřístupný pro modlitby. Odporným smetím učinil jsi nás mezi národy...
Ezechiel 14:3...vede k špatnosti. Mám snad odpovídat na jejich modlitby? Proto k nim promluv a řekni jim: Tak praví...
Ezechiel 20:3...radit? Jakože jsem živ, nebudu odpovídat na vaše modlitby, praví Panovník Hospodin! Obviň je, synu člověčí,...
Ezechiel 20:31...projít plameny, to mám snad odpovídat na vaše modlitby, dome izraelský? Jakože jsem živ, praví Panovník...
Ezechiel 36:37... Tak praví Panovník Hospodin: Znovu odpovím na modlitby domu Izraele a toto pro učiním: Rozmnožím...
Daniel 6:14... nic nedělá. Třikrát denně se modlí ty své modlitby!" Když to král uslyšel, velice se zarmoutil....
Daniel 9:3...jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledalmodlitbách a prosbách, s postem, v pytlovině a popelu....
Daniel 9:17...pro všechny okolo. Nyní tedy, Bože náš, vyslyš modlitby a prosby svého služebníka. Kvůli sobě samému, Pane...
Ozeáš 14:3... Vraťte se k Hospodinu a vezměte s sebou slova modlitby: "Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás...
Jonáš 2:8...opouštěl, na Hospodina jsem se rozpomněl.  modlitba k tobě dolehla, našla tvůj svatý chrám. Ti, kdo...
Abakuk 3:1...svatém chrámě - před ním zmlkne celá zem!  Modlitba proroka Abakuka. Na nápěv písně nářků. Slyšel jsem...
Zachariáš 12:10...obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milostimodliteb a tehdy pohlédnou na , jehož probodli. Budou ho...
Matouš 6:5...se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic,...
Matouš 21:13...se slovy: "Je psáno: ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby,' ale vy jste z něj udělalidoupě lupičů'!" V...
Matouš 21:22...se to. Když budete věřit, dostanete, o cokolimodlitbě požádáte." Když přišel do chrámu a vyučoval tam,...
Marek 9:29..."Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu." Pak odtud odešli. Procházeli Galilejí, ale on...
Marek 11:17..."Není snad psáno, žeMůj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy'? Vy jste z něj ale udělali...
Marek 11:24...to. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít. [26] Když...
Marek 11:25... a budete to mít. [26] Když se postavítemodlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i...
Marek 12:40...vyjídají vdovské domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!" Potom se posadil...
Lukáš 1:10...kadidla se venku sešlo veliké množství lidímodlitbě. Vtom se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl;...
Lukáš 2:37...z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu postymodlitbami. Přistoupila ve stejnou chvíli, vzdávala chválu...
Lukáš 6:12...na horu, aby se modlil. Celou noc strávilmodlitbě k Bohu, a když se rozednilo, zavolal své učedníky....
Lukáš 19:46... "Je psáno," říkal jim, "‚Můj dům je domem modlitby,' ale vy jste z něj udělalidoupě lupičů'!" Každý...
Lukáš 20:47...vyjídají vdovské domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!" Když se rozhlédl,...
Lukáš 22:45...stékal na zem jako krůpěje krve. Když vstal od modlitby a přišel k učedníkům, zjistil, že pod tíhou...
Skutky 1:14...(syn Jakubův). Ti všichni svorně setrvávalimodlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s...
Skutky 2:42...učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly...
Skutky 3:1...se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních modliteb v chrámu. Právě tam byl přinesen jeden muž, chromý...
Skutky 4:31...Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a...
Skutky 6:4...práci svěříme. Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě Slova." Celé shromáždění s tím návrhem...
Skutky 6:6... Postavili je před apoštoly a ti na po modlitbě vkládali ruce. Boží slovo se šířilo a počet...
Skutky 10:4...a zeptal se: "Co je, Pane?" Anděl mu řekl: "Tvé modlitby a almužny vzbudily Boží pozornost. Hned pošli do...
Skutky 10:31...muž v zářícím rouchu a řekl: ‚Kornelie, tvá modlitba byla vyslyšena a tvé almužny nezůstaly bez...
Skutky 12:12...Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešlimodlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít...
Skutky 13:3...pro dílo, k němuž jsem je povolal." Po půstumodlitbě na tedy vložili ruce a propustili je. Oni pak,...
Skutky 14:23...vejít skrze mnohá soužení. V každé církvi jimmodlitbou a postem vybrali starší a svěřili je Pánu, v...
Skutky 22:17...jméno!' Potom jsem se vrátil do Jeruzaléma. Při modlitbě jsem v chrámu upadl do vytržení a viděl jsem Pána....
Skutky 28:8...horečkou a úplavicí. Pavel ho navštívil, po modlitbě na něj vložil ruce a uzdravil ho. Po události...
Římanům 1:10...svědkem, že se o vás neustále zmiňuji ve svých modlitbách. Stále prosím za to, aby se mi konečně někdy...
Římanům 12:12... v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí, přispívejte svatým v nouzi, věnujte se...
1. Korintským 7:5...po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satan,...
2. Korintským 1:11... když nám i vy budete společně pomáhat svými modlitbami. Mnozí pak budou moci děkovat Bohu za ten dar,...
Efeským 1:16...za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec...
Efeským 6:18...v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté. Modlete se i...
Filipským 1:4... Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního dne doposud...
Filipským 1:19...se radovat i nadále, neboť vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k ...
Koloským 1:9... kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestávámemodlitbách prosit, abyste byli ve vší moudrosti a duchovním...
Koloským 4:2...a slušně. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v bdělí a vděční....
Koloským 4:12...Epafras, váš krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a pevným přesvědčením stáli...
1. Tesalonickým 1:2...děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách. Vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše...
1. Timoteus 2:1...rouhat. Především prosím, aby se konaly prosbymodlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i...
1. Timoteus 2:8...pohanů ve víře a pravdě. Kdekoli se sejdetemodlitbě, chci, aby muži zvedali ruce ve svatosti, bez...
1. Timoteus 4:5...třeba odmítat; posvěcuje se to Božím slovemmodlitbou. Když budeš tyto věci připomínat sourozencům,...
1. Timoteus 5:5...na Boha a dnem i nocí setrvává v prosbáchmodlitbách. Ta, která si užívá, je ale mrtvá zaživa...
2. Timoteus 1:3...naši předkové, když na tebe vzpomínám ve svých modlitbách. Nemohu zapomenout na tvé slzy; toužím znovu...
Filemon 1:4...Pána Ježíše Krista. Kdykoli zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohu, neboť se doslýchám o tvé...
Filemon 1:22... pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. Pozdravuje Epafras, můj...
Židům 5:7...života přinášel s hlasitým křikem a slzami modlitby a prosby Tomu, který ho mohl uchránit před smrtí,...
Židům 13:19...snažíme jednat správně. Velice vás tedy prosímmodlitby, abych se k vám mohl co nejdříve vrátit. Bůh...
Jakub 5:15...za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménuModlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud...
Jakub 5:16...se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Eliáš byl člověk jako...
1. Petr 3:7...a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě. Konečně, buďte všichni...
1. Petr 3:12...oči hledí ke spravedlivým, uši naklání k jejich modlitbám, Hospodinova tvář je ale obrácená proti...
1. Petr 4:7...konec. Proto se vzpamatujte a probuďte semodlitbám, především si ale zachovejte vzájemnou lásku,...
Zjevení 5:8...měl loutnu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých a zpívali novou píseň: "Jsi hoden vzít tu...
Zjevení 8:3...oltáři. Bylo mu dáno množství kadidla, aby jemodlitbami všech svatých položil na zlatý oltář, který je...
Zjevení 8:4...oltář, který je před trůnem, a dým kadidlamodlitbami svatých vystoupil z andělovy ruky před Boží tvář...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |