Modlil

Hledám varianty 'modlil' [ modlíte (3) modlit (32) modlíš (1) modlíme (4) modlím (9) modlili (16) modlila (8) modlil (66) modlí (15) modli (10) modlete (29) modle (3) ]. Nalezeno 189 veršù.
Genesis 20:7...jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže ji však nevrátíš, věz,...
Genesis 20:17... Tím vším budeš ospravedlněna." Abraham se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho...
Genesis 25:21... sestrou Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho...
Exodus 8:4... Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, i můj lid zbaví těch žab,"...
Exodus 8:5... Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin ty žáby od tebe i od tvých domů odejme....
Exodus 8:24...Bohu, na poušti. Nechoďte ale příliš dalekoModlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k...
Exodus 8:25... Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much...
Exodus 8:26...Hospodinu." Nato Mojžíš odešel od faraonamodlil se k Hospodinu. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a...
Exodus 9:28...je v právu a se svým lidem v neprávuModlete se k Hospodinu. Božích hromů a krupobití bylo...
Exodus 10:17..." řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj hříchModlete se za k Hospodinu, vašemu Bohu, jen ode ...
Exodus 10:18...tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešelmodlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi...
Numeri 11:2... Lid tedy volal k Mojžíšovi, a když se Mojžíš modlil k Hospodinu, oheň uhasl. To místo nazvali Tabera,...
Numeri 21:7... když jsme mluvili proti Hospodinu a proti toběModli se k Hospodinu, nás zbaví těch hadů!" A tak se...
Deuteronomium 9:20... že jej chtěl zahubit, a proto jsem se tenkrát modlil i za Árona. To vaše hříšné dílo, to tele, jsem pak...
Deuteronomium 9:26...nocí, když řekl, že vás vyhladí. A takto jsem se modlil k Hospodinu: "Hospodine, Pane můj, nedopouštěj...
Soudců 13:8...zasvěcen Bohu jako nazír.'" Manoach se tedy modlil k Hospodinu: "Odpusť, Pane můj. nás prosím ten...
1. Samuel 1:10...stolci kněz Elí. Hana se tehdy v hluboké úzkosti modlila k Hospodinu a s velikým pláčem složila tento slib:...
1. Samuel 1:12...nedotkne břitva." Když se tak před Hospodinem modlila, Elí si všiml jejích úst. Hana totiž promlouvala...
1. Samuel 1:16... Nepokládej svou služebnici za ničemnou ženuModlila jsem se tu z velikého zármutku a rozrušení." "Jdi v...
1. Samuel 1:26... jsem ta žena, která tu poblíž tebe stálamodlila se k Hospodinu. Za toto dítě jsem se tehdy modlila...
1. Samuel 1:27...se k Hospodinu. Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila....
1. Samuel 2:1..." A poklonili se tam Hospodinu. Hana se tenkrát modlila těmito slovy: "V Hospodinu se raduji srdcem svým, v...
1. Samuel 7:5...celý Izrael do Micpy, abych se za vás modlil k Hospodinu." Shromáždili se tedy do Micpy. Čerpali...
1. Samuel 8:6...krále, nás vede," Samuelovi se to nelíbiloModlil se proto k Hospodinu a Hospodin Samuelovi řekl:...
1. Samuel 12:19...před Hospodinem i před Samuelem velikou bázeň. "Modli se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohu, abychom...
1. Samuel 12:23...hřešit proti Hospodinu a přestat se za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Jen ctěte...
1. Samuel 14:41... jak myslíš," odpověděl Saulovi lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému...
2. Samuel 7:27...ti dům.' Proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se k tobě tuto modlitbu. Ano, Hospodine, Pane můj,...
2. Samuel 15:31...spiklenci je také Achitofel, a tak se modlil: "Hospodine, obrať prosím Achitofelovu radu vniveč!"...
1. Královská 8:29...jsi řekl: ‚Tam bude jméno.' Kéž nasloucháš modlit, již se tvůj služebník bude modlit směrem k tomuto...
1. Královská 8:30...i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchej na nebesích, kde...
1. Královská 8:33...se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jménomodlili se a prosili v tomto chrámu, vyslýchej na...
1. Královská 8:35...se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém...
1. Královská 8:42...tvé mocné ruce a vztažené paži), kdyby přišelmodlil se směrem k tomuto chrámu, vyslýchej na nebesích,...
1. Královská 8:44...války proti nepříteli, kamkoli bys je poslal, a modlili by se k Hospodinu směrem k městu, jež jsi vyvolil,...
1. Královská 8:48...celým srdcem a celou duší vrátili k toběmodlili by se k tobě směrem ke své zemi, kterou jsi dal...
1. Královská 13:6..."Přimluv se prosím u Hospodina, svého Boha, a modli se za , abych mohl ruku zase přitáhnout k sobě."...
2. Královská 4:33...šel dovnitř, zavřel se s ním o samotě a začal se modlit k Hospodinu. Potom vstal a šel k chlapci. Položil se...
2. Královská 6:17... "S námi jich je víc než s nimi." Pak se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu oči, vidí." Hospodin...
2. Královská 6:18...se k němu Aramejci začali stahovat, Elíša se modlil k Hospodinu: "Prosím, oslep ten zástup!" A on je...
2. Královská 19:4...za ta slova, která Hospodin, tvůj Bůh, slyšelModli se proto za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala."...
2. Královská 19:15...před Hospodinem. Ezechiáš se tehdy k Hospodinu modlil: "Hospodine, Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech,...
2. Královská 20:2...se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdimodlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím, že...
1. Letopisů 17:25...dům. To proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se před tebou. Ano, Hospodine, ty sám jsi Bůh a ty...
2. Letopisů 6:20...řekl, že tam spočine tvé jméno. Kéž nasloucháš modlit, již se tvůj služebník bude modlit směrem k tomuto...
2. Letopisů 6:21...i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchej z nebe, kde...
2. Letopisů 6:24...se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jménomodlili se a prosili v tomto chrámu, vyslýchej z nebe....
2. Letopisů 6:26...se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém...
2. Letopisů 6:32... tvé mocné ruce a vztažené paži - kdyby přišlimodlili se směrem k tomuto chrámu, i tehdy vyslýchej z nebe...
2. Letopisů 6:34...lid vytáhl do války, kamkoli bys je poslal, a modlili by se k tobě směrem k tomuto městu, jež jsi vyvolil...
2. Letopisů 6:38...věznitelů celým srdcem a celou duší obrátilimodlili by se směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich...
2. Letopisů 7:14... který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých...
2. Letopisů 30:18...nebylo podle předpisů. Ezechiáš se totiž za  modlil: "Kéž dobrotivý Hospodin očistí každého, kdo se v...
2. Letopisů 32:20...Ezechiáš a prorok Izaiáš, syn Amosův, se za to modlili a volali k nebi. Hospodin tehdy poslal svého anděla...
2. Letopisů 32:24...národů. V době Ezechiáš na smrt onemocnělModlil se ale k Hospodinu a ten k němu promluvil a udělal...
2. Letopisů 33:13... Velice se pokořil před Bohem svých otcůmodlil se k němu, takže se Hospodin nechal pohnout a...
Ezdráš 6:10... aby přinášeli Bohu nebes příjemné obětimodlili se za život krále a jeho synů. Dále nařizuji, aby...
Ezdráš 10:1..." Když Ezdráš ležel před Božím chrámemmodlil se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo se k němu...
Nehemiáš 1:4...a celé dny plakal a naříkal. Postil jsem semodlil se k Bohu nebes těmito slovy: "Ach, Bože nebes, Bože...
Nehemiáš 1:6... nakloň mi prosím své ucho! Upři své očimodlit svého služebníka, kterou se před tebou modlím dnem...
Nehemiáš 2:4...zničil oheň." "Co tedy žádáš?" zeptal se králModlil jsem se tedy k Bohu nebes a odpověděl jsem králi...
Nehemiáš 4:3...do boje proti Jeruzalému a vyvolají nepokojModlili jsme se tedy ke svému Bohu a na obranu proti nim...
Nehemiáš 6:9...a necháme dílo nedokončené, ale jsem se modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu Šemajáše,...
Job 22:27... k Bohu tvář svou obrátíš. Budeš se k němu modlit a on vyslyší, své sliby tehdy vyplníš. Cokoli...
Job 33:26... do dnů svého mládí se náhle navrátí. Bude se modlit k Bohu a on si ho oblíbí, znovu spatří jeho tvář s...
Job 42:8...zápalnou oběť a můj služebník Job se za vás modlí. Jen proto, že dám na něj, vás hanebně nepotrestám....
Job 42:10...řekl. A Hospodin Joba vyslyšel. Když se Job modlil za své přátele, Hospodin mu navrátil vše, co ztratil...
Žalmy 5:3...Vnímej volání, můj Králi a Bože - k tobě se modlím! Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s...
Žalmy 32:6...tys mi odpustil mou vinu a hřích. séla k tobě modlí se každý věrný, dokud je čas naleznout; potom k...
Žalmy 69:14...bráně, opilci si o mně zpívali! se však budu modlit k tobě, vždyť je, Hospodine, čas tvé milosti. Vyslyš...
Žalmy 72:15... zlato ze Sáby mu dávají! se za něho stále modlí, celý den mu žehnají! hojnost obilí je vždy v...
Žalmy 122:6... zde zasedá dům Davidův! Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo milují, žijí pokojně! Pokoj ...
Žalmy 122:8...svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro...
Žalmy 141:5...nemažou ničemové - proti jejich zločinům stále modlím se! jejich vůdcové budou svrženi ze skály, jak...
Izaiáš 16:12...své výšině, namáhat se bude zbytečně; půjde se modlit do své svatyně, ale nic nezmůže. To je slovo, které...
Izaiáš 37:4...za ta slova, která Hospodin, tvůj Bůh, slyšelModli se proto za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala."...
Izaiáš 37:15...před Hospodinem. Ezechiáš se tehdy k Hospodinu modlil: "Hospodine zástupů, Bože Izraele, jenž trůníš na...
Izaiáš 37:21..."Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, ke kterému ses modlil ohledně asyrského krále Senacheriba. Toto je slovo,...
Izaiáš 38:2...se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdimodlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím, že...
Izaiáš 40:19...Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá? Odlité modle řemeslníka, pozlacené od zlatníka, s řetízky tepanými...
Izaiáš 45:20...Nechápou ti, kdo dřevěné modly nosí, že se modlí k bohu, který nespasí. Jen promluvte, předložte...
Izaiáš 48:5...jsem je, abys neřekl: "Stalo se to dík  modle, socha to zařídila, můj odlitek!" Slyšel jsi o tom...
Jeremiáš 29:7...prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval, a modlete se za k Hospodinu, neboť v jeho prospěchu je i...
Jeremiáš 32:16...ten kupní list předal Baruchovi, synu Neriášovumodlil jsem se k Hospodinu: "Ach, Hospodine, Pane můj! Ty...
Jeremiáš 37:3...kněze Sofoniáše, syna Maasejášova, se vzkazem: "Modli se prosím za nás k Hospodinu, našemu Bohu." (Jeremiáš...
Jeremiáš 42:2...Jeremiáše: "Vyslyš prosím naši pokornou prosbuModli se za nás k Hospodinu, svému Bohu, za celý tento...
Jeremiáš 42:4..."Dobrá," odpověděl jim prorok Jeremiáš. "Budu se modlit k Hospodinu, vašemu Bohu, jak žádáte. Cokoli vám...
Jeremiáš 42:20...posílali za Hospodinem, svým Bohem, se slovy: ‚Modli se za nás k Hospodinu, našemu Bohu. Oznam nám, cokoli...
Daniel 6:8...výnos: Každý, kdo by se v příštích třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi,...
Daniel 6:11...k Jeruzalému. Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím....
Daniel 6:12...nahrnuli ti muži a přistihli Daniela, jak se modlí k Bohu a prosí ho o pomoc. Šli tedy za králem a...
Daniel 6:13... že každý, kdo by se v příštích třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi,...
Daniel 6:14...který jsi podepsal, nic nedělá. Třikrát denně se modlí ty své modlitby!" Když to král uslyšel, velice se...
Daniel 9:4...a prosbách, s postem, v pytlovině a popeluModlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a toto jsem...
Daniel 9:20...i tvůj lid nese tvé jméno!" Ještě když jsem se modlil a vyznával svůj hřích i hřích svého lidu Izraele a...
Daniel 9:21...nad jeho svatou horou - nuže ještě když jsem se modlil, vtom ke mně náhle přiletěl onen Gabriel, jehož jsem...
Daniel 9:23...ti zjevil tajemství. Hned, jakmile ses začal modlit, byla vyslána odpověď a jsem ti ji přišel vyřídit...
Daniel 10:12... od prvního dne, kdy ses ke svému Bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se před ním v postu, byly...
Jonáš 2:2...tři dny a tři noci. V břiše ryby se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, a řekl toto: "Volal jsem ve...
Jonáš 4:2...zlost. Rozzlobilo ho to tak, že se k Hospodinu modlil: "No prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma?...
Matouš 5:44...' vám však říkám: Milujte své nepřátelemodlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete synové...
Matouš 6:5... který vidí vskrytu, odmění. Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi...
Matouš 6:6...vám, že mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke...
Matouš 6:7... který vidí vskrytu, odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si...
Matouš 6:9... ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, se...
Matouš 14:23...propustil, vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď byla daleko od...
Matouš 19:13...přinesli malé děti, aby na vkládal rucemodlil se, ale učedníci je okřikovali. Ježíš však řekl:...
Matouš 24:20...bude v těch dnech těhotným a kojícímModlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní...
Matouš 26:36...jim: "Posaďte se tu. se zatím půjdu tamhle modlit." Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na...
Matouš 26:39...bděte se mnou!" Kousek poodešel, padl na tvářmodlil se: "Otče můj, je-li to možné, ten kalich...
Matouš 26:41...se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi. "Bdětemodlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný,...
Matouš 26:42...odhodlaný, ale tělo malátné." Odešel podruhémodlil se: "Otče můj, nemůže-li tento kalich minout, ale...
Matouš 26:44... Nechal je tedy, znovu odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Potom se vrátil k učedníkům a řekl...
Marek 1:35...a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ostatní se ale pustili za ním...
Marek 6:46...když se s nimi rozloučil, odešel na horu, aby se modlil. Pozdě večer byla loď uprostřed jezera a on sám na...
Marek 13:18...bude v těch dnech těhotným a kojícímModlete se, aby to nebylo v zimě. Ty dny totiž budou dny...
Marek 14:35...tu a bděte." Kousek poodešel, padl na zemmodlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minula. Tehdy...
Marek 14:38...Petrovi. "Nemohl jsi bdít ani hodinu? Bdětemodlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný,...
Marek 14:39...je odhodlaný, ale tělo malátné." Znovu odešelmodlil se týmiž slovy. Když se vrátil, zjistil, že zase spí...
Lukáš 3:21...křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v...
Lukáš 5:16...ze svých nemocí. On pak odcházel do pustinmodlil se. Jednoho dne, když vyučoval, seděli tam farizeové...
Lukáš 5:33...mu řekli: "Janovi učedníci se často postímodlí, stejně jako učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí...
Lukáš 6:12... V těch dnech pak vystoupil na horu, aby se modlil. Celou noc strávil v modlitbě k Bohu, a když se...
Lukáš 6:28...nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají. Tomu, kdo bije do...
Lukáš 9:18...kousků, které jim zbyly. Jednou, když se odešel modlit do ústraní, zeptal se přítomných učedníků: "Za koho...
Lukáš 9:28...Petra, Jakuba a Jana a vystoupil na horu, aby se modlil. Zatímco se modlil, změnil se vzhled jeho tváře,...
Lukáš 9:29...a vystoupil na horu, aby se modlil. Zatímco se modlil, změnil se vzhled jeho tváře, jeho oděv zbělel a...
Lukáš 11:1...to nikdo nevezme." Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl:...
Lukáš 11:2...to Jan učil své učedníky." Pověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, se posvětí tvé jméno! přijde...
Lukáš 18:1...jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se: "V jednom městě byl jeden soudce,...
Lukáš 18:10...vyprávěl podobenství: "Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus...
Lukáš 18:11... Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé,...
Lukáš 21:36...všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bdětemodlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a...
Lukáš 22:40...ho následovali. Když přišel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste nepodlehli pokušení." Sám se vzdálil, co...
Lukáš 22:41...vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolenamodlil se: "Otče, pokud chceš, odejmi ode tento kalich....
Lukáš 22:44...nebe a posiloval ho. Ve smrtelném zápasu se tedy modlil ještě vroucněji a jeho pot stékal na zem jako...
Lukáš 22:46...usnuli. "Jak to, že spíte?" řekl jim. "Vstaňtemodlete se, abyste nepodlehli pokušení." Ještě to ani...
Jan 12:20...ním!" Někteří z těch, kdo se přišli o tom svátku modlit, byli Řekové. Přišli za Filipem, který byl z...
Skutky 1:24... zvaného také Justus, a Matěje. Potom se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z...
Skutky 7:41...z Egypta.' Tehdy si udělali tele, přinesli  modle oběti a radovali se z výtvoru svých rukou. Bůh se od...
Skutky 7:59...jménem Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha." Klesl na kolena a...
Skutky 8:15... a tak k nim vyslali Petra a Jana. Ti přišlimodlili se za , aby přijali Ducha svatého. (Na nikoho z...
Skutky 8:22...Bohem upřímné. Čiň pokání ze své špatnostimodli se - snad ti Bůh ten úmysl tvého srdce odpustí. Vidím...
Skutky 8:24...nepravostí." Šimon odpověděl: "Vy se za  modlete k Pánu, se mi nestane nic z toho, co jste...
Skutky 9:11...Judově domě najdeš Saula z Tarsu - hle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k...
Skutky 9:40...byla s nimi. Petr poslal všechny ven, pokleklmodlil se. Potom se obrátil k jejímu tělu a řekl: "Tabito,...
Skutky 10:2...svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně...
Skutky 10:9... Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však...
Skutky 10:30...touto dobou, o třetí odpoledne, jsem se doma modlil. Náhle se přede mnou postavil muž v zářícím rouchu a...
Skutky 11:5..."Jednou, když jsem se ve městě Joppe modlil, ve vytržení jsem spatřil vidění: z nebe se za čtyři...
Skutky 12:5...hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést,...
Skutky 16:13...v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se...
Skutky 16:16..." A tak nás přemluvila. Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého...
Skutky 16:25...sevřel kládou. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali....
Skutky 20:36...'" Po těch slovech s nimi všemi pokleklmodlil se. Všichni se dali do velikého pláče, objímali...
Skutky 21:5...za město, kde jsme na břehu pokleklimodlili se. Po rozloučení jsme nastoupili na loď a oni se...
Římanům 8:26... Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten,...
Římanům 10:1...jistě nezklame." Bratři, toužím celým srdcemmodlím se k Bohu za spásu Izraele. Mohu dosvědčit, jak...
Římanům 15:30...Ducha vás prosím, abyste mi pomohli v mém bojiModlete se za k Bohu, abych byl vysvobozen od nevěřících...
1. Korintským 11:4...muž a hlavou Krista Bůh. Každý muž, který se modlí nebo prorokuje s pokrytou hlavou, dělá ostudu Tomu,...
1. Korintským 11:5...je mu hlavou. Stejně tak každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, dělá ostudu tomu...
1. Korintským 11:13...je z Boha. Posuďte sami: je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená? Copak vás neučí sama přirozenost...
1. Korintským 14:13...církve. Kdo mluví v jazycích, se proto modlí, aby je mohl vykládat. Když se totiž modlím v...
1. Korintským 14:14...proto modlí, aby je mohl vykládat. Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale mysl zahálí....
1. Korintským 14:15...duch, ale mysl zahálí. Co s tím? Ano, budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu zpívat...
2. Korintským 9:14...sdílení s nimi i se všemi lidmi. Budou se za vás modlit a toužit po vás pro tu nesmírnou milost, kterou vám...
2. Korintským 13:7... že poznáte, že my jsme neselhaliModlím se k Bohu, abyste se nezachovali špatně. Nejde mi o...
2. Korintským 13:9...budeme slabí, jen když vy budete silní; proto se modlíme za vaši nápravu. Toto vám píšu, zatímco jsem pryč,...
Efeským 6:18...Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své...
Efeským 6:19...modlitbě a prosbě se modlete za všechny svatéModlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl...
Filipským 1:4...děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od...
Filipským 1:9...všech toužím; cítím k vám lásku Krista JežíšeModlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s...
Filipským 4:6...blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží...
Koloským 1:3...a pokoj od Boha, našeho Otce. Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista,...
Koloským 4:3...buďte vytrvalí, zůstávejte v bdělí a vděčníModlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke...
1. Tesalonickým 3:10...máme před naším Bohem? Dnem i nocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši...
1. Tesalonickým 5:17...se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží...
1. Tesalonickým 5:25... který vás volá, je věrný; on to udělá. Bratřimodlete se za nás. Pozdravte všechny sourozence svatým...
2. Tesalonickým 1:11...uvěřili našemu svědectví. Proto se za vás stále modlíme. Prosíme našeho Boha, aby vás uznal za hodné svého...
2. Tesalonickým 3:1...skutku i slovu! Dále vás, bratři, prosímemodlete se za nás. se Pánovo slovo rychle šíří, je...
Filemon 1:6...o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatýmModlím se, aby se sdílení tvé víry naplno projevilo díky...
Židům 13:18...s naříkáním - to by vám přece nebylo prospěšnéModlete se za nás. Jsme si jistí, že máme čisté svědomí,...
Jakub 5:13...nebyli odsouzeni. někdo z vás trápení? se modlí. Je někdo šťastný? zpívá chvály. Je někdo z vás...
Jakub 5:14... zavolá starší sboru a ti se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry...
Jakub 5:16...odpuštěno. Vyznávejte si navzájem své hříchymodlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí...
Jakub 5:17... Eliáš byl člověk jako my, a když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku....
Jakub 5:18... na zemi nezapršelo tři a půl roku. Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu. Bratři moji,...
1. Jan 5:16...hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, se modlí a Bůh mu život. To platí o těch, kdo nehřeší k...
Juda 1:20... budujte svůj život na své nejsvatější vířemodlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží lásce a...

Slova obsahující modlil: modlil (66) modlila (8) modlili (16)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |