Model

Hledám varianty 'model' [ modly (48) modlu (24) modlou (1) modle (3) modlami (25) modlám (21) modlách (1) modla (4) model (16) ]. Nalezeno 138 veršù.
Exodus 20:4...žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo...
Leviticus 26:1..." "Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani...
Leviticus 26:30... položím vaše mrtvoly k mrtvolám vašich hnusných model a budu si vás ošklivit. Vaše města obrátím v sutiny,...
Deuteronomium 4:16...na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, by to byla socha ve tvaru muže...
Deuteronomium 4:23...Boha, kterou s vámi uzavřel, a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, což ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal...
Deuteronomium 4:25... Jestliže se pak zvrhnete a vytvoříte si modlu v jakékoli podobě, spácháte v očích Hospodina, svého...
Deuteronomium 5:8...žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo...
Deuteronomium 9:12...z cesty, kterou jsem jim přikázal: odlili si modlu!" Hospodin mi tehdy řekl: "Pozoruji tento lid - ó,...
Deuteronomium 27:15...hlasitě volat: "Zlořečený, kdo vytesá či odlije modlu, ohavnost před Hospodinem, výtvor šikovných rukou, i...
Deuteronomium 29:16... Viděli jste jejich nechutnosti, jejich hnusné modly - dřevo a kamení, stříbro a zlato, jichž se drží. ...
Soudců 17:3...Hospodinu za svého syna a nechám z něj odlít modlu." Poté, co to stříbro vrátil, vzala jeho matka 200...
Soudců 17:4...stříbra a dala je kovotepci, který z něj odlil modlu. Tu pak měl Míkajáš v domě. Tento muž, Míka, měl doma...
Soudců 18:14...řekli svým bratrům. "Efod, bůžkové a odlitá modla! Víte, co teď máte dělat." Odbočili tam a vešli do...
Soudců 18:17... kteří propátrali zem, vešlo dovnitř. Vzali tu modlu, efod i bůžky. Kněz zatím stál u brány s šesti sty...
Soudců 18:18...zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu a vzali modlu, efod, bůžky i ten odlitek. "Co to děláte?" ptal se...
Soudců 18:20...Kněze to upřímně potěšilo. Vzal efod, bůžky i tu modlu a připojil se k nim. Vydali se tedy na další pochod....
Soudců 18:30...to město jmenovalo Laiš. Danovci tam vztyčili tu modlu a Jonatan, syn Geršoma, syna Mojžíšova, jim se svými...
Soudců 18:31...kněží do dne, kdy byli ze země vyhnáni. Tu modlu, kterou si Míka nechal udělat, tam udržovali celou...
1. Samuel 31:9...zemi, aby tu zprávu ohlásili v chrámu jejich model i mezi lidem. Jeho výzbroj uložili v chrámu Aštarot a...
2. Samuel 5:21... Pán průlomů. Filištíni tam nechali své modly a David je se svými muži odnesl. Filištíni později...
1. Královská 15:12...modlářskou prostituci a odstranil všechny hnusné modly, které si vyrobili jeho otcové. Dokonce svou babičku...
1. Královská 15:13...kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozsekal a spálil u potoka Kidron. Obětní výšiny sice...
1. Královská 21:26... Páchal hrozné ohavnosti. Následoval hnusné modly přesně tak, jako to dělali Emorejci, které Hospodin...
2. Královská 17:12...zlé věci a popouzeli Hospodina. Sloužili hnusným modlám, ačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!" Hospodin...
2. Královská 17:41...uctívat Hospodina, ale nadále sloužily svým modlám. Také jejich synové a synové jejich synů dodnes...
2. Královská 21:7...zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit modlu Ašery a vztyčil ji v chrámu, o kterém Hospodin...
2. Královská 21:11...jaké před ním páchali Emorejci, a svými hnusnými modlami svedl Judu k hříchu. Nuže, tak praví Hospodin, Bůh...
2. Královská 21:21...všem se držel cest svého otce: sloužil hnusným modlám, kterým sloužil jeho otec, a klaněl se jim. Opustil...
2. Královská 23:24...věštce a duchaře stejně jako bůžky, hnusné modly a všechny ty ohavnosti, které bývaly vidět v judské...
1. Letopisů 10:9...filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili svým modlám i lidu. Jeho výzbroj uložili v chrámu svých bohů a...
1. Letopisů 16:26...všechny bohy ohromný! Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Sláva a nádhera je v...
2. Letopisů 15:16...kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozbil na kusy a spálil u potoka Kidron. Asa sice z...
2. Letopisů 24:18...svých otců, a začali sloužit Ašeřiným kůlůmmodlám. Tímto proviněním si Juda i Jeruzalém zasloužil Boží...
Žalmy 78:58... Popouzeli ho svými výšinami, rozzuřili ho svými modlami! Bůh to vše slyšel a ve svém hněvu Izrael tehdy...
Žalmy 96:5...všechny bohy ohromný. Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Sláva a nádhera je v...
Žalmy 97:7... kdo uctívají bůžky, těm, kdo se chlubí svými modlami - všichni bohové se před ním sklánějí! Sion se...
Žalmy 106:28... po cizích zemích že je rozpráší. Potom semodlou Baal-peor spřáhli, jedli oběti patřící mršinám. Boha...
Žalmy 106:36...naučili se jejich způsoby! Začali uctívat jejich modly, do jejich pasti se zapletli. I svoje syny jim...
Žalmy 106:38...tehdy prolévali, krev synů svých a svých dcerModlám v Kanaánu je obětovali - tou krví byla poskvrněna...
Žalmy 115:4...chce, to učiní! Stříbro a zlato jsou jejich modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči...
Žalmy 135:15...bude lítost mít! Stříbro a zlato jsou pohanské modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči...
Izaiáš 2:8...plná koní a vozů bezpočtu. Jejich země je plná model; vlastnímu dílu se klanějí, tomu, co sami vyrobí....
Izaiáš 2:18...sražena; v ten den bude vyvýšen jen Hospodinmodly zcela vymizí. Lidé se schovají do skalních jeskyní,...
Izaiáš 2:20...zahodí mezi netopýry a potkany své stříbrné modly, své zlaté modly, které si vyrobil ke klanění. Tehdy...
Izaiáš 10:11...a Samaří. Co jsem provedl se Samařím a jeho modlami, to provedu s Jeruzalémem a jeho sochami!" Proto,...
Izaiáš 19:1...na rychlém oblaku, blíží se k Egyptu! Egyptské modly před ním třesou se, srdce Egypta se strachy rozplyne....
Izaiáš 19:3... na čem se uradí, to překazím. Budou se raditmodlami a nebožtíky, s věštci a duchaři, ale Egypt vydám...
Izaiáš 30:22...po ." Tehdy své postříbřené sochy i pozlacené modly zavrhnete jako nečisté. Zahodíš je jako krví nasáklé...
Izaiáš 31:7...V ten den každý zavrhnete své stříbrné i zlaté modly, které jste si vlastnoručně vyrobili - vždyť je to...
Izaiáš 40:19...Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá? Odlité modle řemeslníka, pozlacené od zlatníka, s řetízky tepanými...
Izaiáš 40:20...vybírá a hledá zručného řemeslníka, postaví modlu, co se nehýbá? Copak to nevíte? Copak neslyšíte?...
Izaiáš 41:7...říká kováři: "Je to dobře spojené!" a zpevní modlu hřeby, se nepohne. Ty však, Izraeli, jsi můj...
Izaiáš 41:22...Jákobův říká: Předložte důkazy! Pojďte nám, vy modly, oznámit, co všechno se přihodit. Povězte nám...
Izaiáš 42:17...vše a neopustím je. Ale ti, kdo spoléhali na modly, ti, kdo svými bohy nazývali odlitky, takoví budou s...
Izaiáš 44:9...Ne, jiná Skála není, o žádné nevím! Výrobci model jsou zcela nicotní, to, co obdivují, jim nemůže...
Izaiáš 44:10...nevědí, aby se aspoň styděli! Kdo vyrábí bohamodlu odlévá, vůbec nic nezíská. Ostuda čeká všechny jeho...
Izaiáš 44:12...si bere nářadí a pracuje s ním ve výhni; tvaruje modlu kladivy, dře se s ze všech sil. Přitom hladoví ...
Izaiáš 44:13...umdlení ani se nenapije, se vysílí. Řezbář tu modlu měří šňůrou a zakresluje křídou, opracovává ji dláty,...
Izaiáš 44:15...z kusu pak dělá boha, jemuž klaní se, zhotoví si modlu, před níž poklekne. Půlku dřeva spálí na ohni, na...
Izaiáš 44:17...se na oheň." Ze zbytku dřeva si pak boha udělámodlu, před níž se klaní a pokleká, a říká svou...
Izaiáš 45:16...který skrývá se, Bůh Izraele, Spasitel!" Výrobci model odejdou s ostudou, všichni společně, s hanbou a...
Izaiáš 45:20... spolu přistupte! Nechápou ti, kdo dřevěné modly nosí, že se modlí k bohu, který nespasí. Jen...
Izaiáš 48:5...jsem je, abys neřekl: "Stalo se to dík  modle, socha to zařídila, můj odlitek!" Slyšel jsi o tom...
Izaiáš 57:13...nech se zachránit tou svou sebrankou! Všechny ty modly přece vítr odnese, odvane je pouhý dech. Kdo se...
Izaiáš 66:3...dar, přináší krev prasat, kdo pálí kadidlomodlu uctívá! Oni si sami zvolili své cesty, ve svých...
Jeremiáš 7:30...který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné modly, a tak ho poskvrnili. Vystavěli také obětiště Tofet v...
Jeremiáš 8:19...Copak tam jeho král není? "Proč uráželi svými modlami, těmi cizími marnostmi?" Minuly žně, léto je pryč,...
Jeremiáš 10:5... zpevněný hřeby a kladivem, aby se nekácel. Ty modly jsou jako strašáci v okurkovém poli. Neumějí mluvit a...
Jeremiáš 10:14...nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami, protože jejich odlitky jsou podvod a ducha v sobě...
Jeremiáš 14:22...na svou smlouvu s námi, neruš ji! Umí snad modly národů dávat déšť? Prší snad z nebe samo od sebe? Ne,...
Jeremiáš 16:18...mou zemi znesvětili mrtvolami svých hnusných model a dědictví zaplnili svými ohavnostmi." Hospodine,...
Jeremiáš 32:34...který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné modly a tak ho poskvrnili. V údolí Ben-hinom také vystavěli...
Jeremiáš 50:2...se! Jeho sochy jsou zostuzeny, jeho hnusné modly se zhroutily! Přitáhl na něj národ severní, obrátí...
Jeremiáš 51:17...nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami, protože jejich odlitky jsou podvod a ducha v sobě...
Jeremiáš 51:47... Hle, přicházejí dny, kdy zúčtuji s babylonskými modlami! Celá jejich zem se zastydí, v všude budou...
Jeremiáš 51:52...dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji s jejich modlami a po celé zemi budou sténat zranění! I kdyby se...
Ezechiel 6:4...oltáříky budou rozbity a před vaše hnusné modly naházím vaše mrtvoly. Mrtvoly Izraelců navrším před...
Ezechiel 6:5... Mrtvoly Izraelců navrším před jejich hnusné modly a vaše kosti rozmetám okolo vašich oltářů. Kdekoli...
Ezechiel 6:6...vašich oltářů zbudou ostudné sutiny, vaše hnusné modly skončí jako trosky, kadidlové oltáříky budou skáceny...
Ezechiel 6:9...nad jejich očima smilně šilhajícíma po hnusných modlách. Tehdy se kvůli všem svým špatnostem a ohavnostem...
Ezechiel 6:13...- se jejich mrtvoly budou válet mezi hnusnými modlami kolem jejich oltářů na kdejakém vyšším návrší a...
Ezechiel 7:20...své ohavné obrazy. Udělali z toho své hnusné modly, a s tím naložím jako s odpadky. Cizincům to vydám...
Ezechiel 8:10...ohavné havěti a zvěře a všelijaké hnusné modly domu Izraele. Před nimi stálo sedmdesát stařešinů...
Ezechiel 8:12...domu Izraele v přítmí, každý ve výklenku své modly. Říkají si totiž: ‚Hospodin nás nevidí; Hospodin zemi...
Ezechiel 14:3..."Synu člověčí! Tito muži chovají v srdci hnusné modly a stavějí si před oči to, co je vede k špatnosti. Mám...
Ezechiel 14:4...Kdokoli z domu Izraele by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a...
Ezechiel 14:5...v tom, jak se mi všichni odcizili svými hnusnými modlami. Proto řekni domu Izraele: Toto praví Panovník...
Ezechiel 14:6...- Obraťte se! Navraťte se od svých hnusných model a odvraťte tvář ode všech svých ohavností! Ano,...
Ezechiel 14:7...ode oddělil, takže by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a...
Ezechiel 16:36...všemi svými milenci, před všemi svými ohavnými modlami, a protožes jim obětovala krev svých dětí, hle - ...
Ezechiel 18:6...a spravedlivě: Nehoduje v náhorních svatyních, k modlám izraelského domu nevzhlíží, manželku svého bližního...
Ezechiel 18:12... nevrací, co vzal do zástavy, upírá oči na modly, páchá ohavnosti, půjčuje jako lichváři a vymáhá si...
Ezechiel 18:15...jednat jinak: Nehoduje v náhorních svatyních, k modlám izraelského domu nevzhlíží, manželku svého bližního...
Ezechiel 20:7...upíráte oči, a neposkvrňujte se egyptskými modlami! jsem Hospodin, váš Bůh. Oni se ale proti mně...
Ezechiel 20:8... ke kterým upírali oči, a neopustili egyptské modly. Řekl jsem si tedy, že na vyliji svůj hněv, že...
Ezechiel 20:16...soboty, neboť v srdcích následovali své hnusné modly. Přesto mi bylo líto je zničit, a tak jsem s nimi na...
Ezechiel 20:18...jejich zákony a neposkvrňujte se jejich modlami! jsem Hospodin, váš Bůh. Řiďte se mými pravidly,...
Ezechiel 20:24...zavrhli, znesvěcovali soboty a upírali očimodlám svých otců. Dal jsem jim tedy nedobrá pravidla a...
Ezechiel 20:31...poskvrňujete tím, že všem těm svým hnusným modlám darujete své děti, které necháváte projít plameny,...
Ezechiel 20:39...Hospodin: Jděte si každý uctívat své hnusné modly! Ale pak, i když odmítáte poslouchat, přestanete...
Ezechiel 22:3...den! Město, jež se pošpiňuje výrobou hnusných model! Provinilo ses krví, kterou jsi prolilo, pošpinilo...
Ezechiel 22:4...ses krví, kterou jsi prolilo, pošpinilo ses modlami, které jsi vyrobilo. Přivolalo jsi svůj soudný den,...
Ezechiel 23:7... po kom zatoužila, se všemi jejich hnusnými modlami. Nepřestala se svým smilstvem, které se naučila v...
Ezechiel 23:30...s pohany a poskvrňovala ses jejich hnusnými modlami. Dávám ti do rukou kalich tvé sestry, protože ses...
Ezechiel 23:37...ruce mají od krve. Cizoložily se svými hnusnými modlami a krmily je dětmi, které mi porodily. Zároveň mi...
Ezechiel 23:39... soboty. Téhož dne, kdy obětovaly své děti modlám, vcházely do svatyně, aby ji znesvětily. Takové...
Ezechiel 30:13... Tak praví Panovník Hospodin: Vymýtím hnusné modly a s memfiskými bůžky skoncuji. V Egyptě nikdy...
Ezechiel 33:25...Jíte maso s krví, vzhlížíte ke svým hnusným modlám, proléváte krev, a ještě chcete vládnout zemi?...
Ezechiel 36:18...prolévali krev a poskvrnili ji svými hnusnými modlami. Rozptýlil jsem je mezi národy, takže jsou...
Ezechiel 36:25...vší vaší nečistoty a ode všech vašich hnusných model vás očistím. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím...
Ezechiel 37:23... se nebudou poskvrňovat svými hnusnými modlami, svými nechutnými obrazy a všemi ostatními hříchy....
Ezechiel 44:10... a kteří ode mne zabloudili za svými hnusnými modlami, ti ponesou svou vinu. Budou v svatyni sloužit...
Ezechiel 44:12...službám. Protože jim sloužili u jejich hnusných model a svedli dům Izraele k hříchu, proto jim přísahám,...
Ozeáš 4:17...pást svobodně jako beránka? Efraim se spřáhlmodlami - nech ho být! Když je pití vypito, vrhnou se na...
Ozeáš 8:4...; bez mého vědomí si volí velmože; vyrábějí si modly stříbrné a zlaté k vlastní záhubě. Zavrhni to své...
Ozeáš 11:2...ode odcházeli pryč - baalům přinášeli obětimodly uctívali kadidly. jsem Efraima učil chodit a nosil...
Ozeáš 13:2...hřeší dál a dál; odlévají si sochy ze stříbramodly, které si sami vymysleli - všechny je řemeslník...
Ozeáš 14:9... jako víno z Libanonu. Co je mi, Efraime, do model? vyslýchám, pečuji o tebe. Jsem stále zeleným...
Micheáš 1:7...do údolí, obnažím její základy. Všechny její modly budou rozbity, všechny její výdělky ohněm spáleny,...
Micheáš 5:12...vám žádní věštci. Vymýtím mezi vámi ty modly a sloupy, abyste se vlastnímu dílu klanět přestali....
Nahum 1:14...potomci! Z chrámu tvých bohů vyhladím tesané modly i odlitky. Chystám ti hrob. Jsi hanebný!" Hle, ...
Abakuk 2:18...zemi i město se všemi obyvateli. Na co je modla, kterou někdo vytesal, odlitá socha, jež vyučuje...
Sofoniáš 1:4... každou připomínku na kněží, kteří obětovali modlám - ty, kdo se na střechách klanějí nebeskému zástupu;...
Zachariáš 13:2... praví Hospodin zástupů, odstraním ze země jména model, takže si na nikdo nevzpomene; odstraním ze...
Skutky 7:41...z Egypta.' Tehdy si udělali tele, přinesli  modle oběti a radovali se z výtvoru svých rukou. Bůh se od...
Skutky 17:16...čekal v Athénách a viděl, jak je to město plné model, jeho duch se bouřil. Diskutoval tedy s Židy i...
Skutky 21:25...rozhodnutí, se vyhýbají masu obětovanému modlám, dále krvi, masu zardoušených zvířat a smilstvu."...
Římanům 2:22...Říkáš: "Necizolož," a sám cizoložíš? Štítíš se model, a přitom pácháš svatokrádež? Chlubíš se Zákonem, a...
1. Korintským 8:1... mám Božího Ducha. Pokud jde o maso obětované modlám: Ano, víme, že "všichni jsme došli poznání". Poznání...
1. Korintským 8:4...něj. Pokud tedy jde o požívání masa obětovaného modlám: Víme, že "modla neznamená vůbec nic" a že "není...
1. Korintským 8:7...nedošli. Někteří jsou dosud tak zvyklí na modly, že jsou k požívání takového masa choulostiví a mají...
1. Korintským 8:10...svému svědomí strhnout, aby jedl maso obětované modlám? Kvůli tvému "poznání" tak hyne tvůj slabší...
1. Korintským 10:19...oltáře? Co se tu snažím říci? Že maso obětované modlám něco znamená? Anebo že modla něco znamená? Nikoli....
1. Korintským 12:2... Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto chci, abyste...
2. Korintským 6:16...společné? Jaká je jednota Božího chrámumodlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh:...
1. Tesalonickým 1:9... jak jsme k vám přišli a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému a...
1. Jan 5:21...On je ten pravý Bůh a věčný život. Vyvarujte se model, drazí! starší píšu vyvolené paní i jejím dětem,...
Zjevení 9:20...svých rukou; nepřestali se klanět démonůmmodlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |