Mocnou

Hledám pøesnì 'mocnou'. Nalezeno 20 veršù. Další varianty: mocnými (5) mocným (28) mocných (12) mocný (40) mocnou (20) mocní (8) mocnému (6) mocného (5) mocné (41) mocná (9)
Exodus 3:19...egyptský král nenechá odejít jinak než donucen mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt...
Exodus 13:9...tvých ústech, neboť Hospodin vyvedl z Egypta mocnou rukou. Proto zachovávej toto ustanovení v patřičný...
Exodus 32:11...Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou siloumocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je...
Deuteronomium 4:34...vzít národ zprostřed jiného národa, a to bojemmocnou rukou, vztaženou paží a velikými a hroznými činy,...
Deuteronomium 5:15...otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 6:21...jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. Před našima očima přivedl...
Deuteronomium 7:8... kterou dal tvým otcům, vyvedl vás Hospodin mocnou rukou a vykoupil z domu otroctví, z ruky...
Deuteronomium 7:19...jsi viděl na vlastní oči, na znamení a divy, na mocnou ruku a vztaženou paži, jíž Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 9:26...dědictví, které jsi ve své velikosti vykoupilmocnou rukou vyvedl z Egypta. Vzpomeň si na své služebníky,...
Deuteronomium 11:2... vašeho Boha. To vy znáte jeho velikost, jeho mocnou ruku a vztaženou paži, jeho znamení a skutky, které...
Deuteronomium 26:8...utrpení, dřinu a porobu a vyvedl nás z Egypta mocnou rukou a vztaženou paží, ve veliké hrůze, uprostřed...
Deuteronomium 34:12... všem jeho služebníkům a celé jeho zemi! Jak mocnou sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš před očima...
Žalmy 20:7... ze své svatyně v nebi jej vyslyší, svou mocnou pravicí mu vítězství! Jedni ve vozy, jiní zas v...
Žalmy 79:11...kéž k tobě dospěje - odsouzené k smrti svou mocnou paží zachovej! Našim sousedům sedmkrát naplň klín...
Žalmy 89:11... Ty jsi netvora jak mrtvolu rozdrtil, svou mocnou paží jsi soky rozptýlil. Nebe i země tobě náleží,...
Izaiáš 62:8...na zemi. Hospodin přísahal svou pravicí, svou mocnou paží přísahal: nikdy nedám tvé obilí tvým...
Jeremiáš 21:5... sám budu bojovat proti vám vztaženou rukoumocnou paží ve svém hněvu a rozlícení a v hrozném zuření....
Jeremiáš 32:21...svůj lid Izrael z Egypta znameními a zázrakymocnou rukou, vztaženou paží a uprostřed veliké hrůzy. Dal...
Daniel 9:15...ho ale neposlouchali. Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta a získal sis jméno,...
1. Petr 5:6...pokorné ale zahrne milostí." Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou...

Slova obsahující mocnou: mocnou (20) nemocnou (1) pomocnou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |