Mocně

Hledám varianty 'mocně' [ mocně ]. Nalezeno 15 veršù.
Deuteronomium 6:3...dobře a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně rozmnožíte, jak ti to řekl Hospodin, Bůh tvých otců....
Žalmy 59:12...oči. Ještě je nepobíjej, můj lid by zapomnělmocně však jimi otřes a poniž je, Pane můj, vždyť jsi náš...
Žalmy 118:15...zní píseň vítězná: "Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice je vztyčená, Hospodinova...
Žalmy 118:16...pravice je vztyčená, Hospodinova pravice mocně zasáhla!" Neumřu, ale budu žít, vyprávět budu, co...
Izaiáš 42:13... jako hrdina se rozhorlí, válečný pokřik mocně zakřičí, na své nepřátele se oboří: příliš dlouho...
Jeremiáš 51:53...Babylon tyčil k nebi, i kdyby se k obloze mocně opevnil, i tehdy na něj ode mne přijdou zhoubci,...
Ezechiel 3:14...a rozhořčen v duchu, ale ruka Hospodinova na mně mocně spočívala. Přišel jsem k vyhnancům usazeným v osadě...
Marek 1:27... znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!" A zpráva o něm...
Skutky 6:7...slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží přijalo víru....
Skutky 18:28... velmi prospěl těm, kdo z Boží milosti uvěřiliMocně totiž překonával Židy, když veřejně dokazoval z Písma...
Skutky 19:20... že stály padesát tisíc stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo slovo a rozmáhalo se. Po těchto...
Římanům 1:4...semene, Duchem svatým však byl Boží Syn, jak se mocně ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých - o našem Pánu...
Efeským 2:2...tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných...
Koloským 1:29...a bojuji veškerou silou, kterou on ve mně mocně působí. Chci, abyste věděli, jaký boj svádím za vás...
2. Tesalonickým 1:11... aby vás uznal za hodné svého povolání a aby mocně naplnil každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek...

Slova obsahující mocně: mocně (15) mocněji (1) mocnější (7) mocnějších (1) nejmocnější (2) nejmocnějšího (1) nejmocnějším (3) onemocněl (11) onemocněla (1) onemocnělo (1) zmocněnce (1) zmocněnci (1) zmocněnec (3) zmocnění (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |