Mocný

Hledám pøesnì 'mocný'. Nalezeno 39 veršù. Další varianty: mocnými (5) mocným (28) mocných (12) mocný (40) mocnou (20) mocní (8) mocnému (6) mocného (5) mocné (41) mocná (9)
Genesis 18:18...udělat? Vždyť z Abrahama jistě bude věhlasnýmocný národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země....
Exodus 1:9...lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš velikýmocný! Pojďme si rozmyslet, co s nimi, aby se nerozmnožili...
Deuteronomium 4:7...lid! Jak znamenitý národ!" A vskutku - který mocný národ bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh,...
Deuteronomium 4:8... náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A který mocný národ pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je...
Deuteronomium 10:17... váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, velikýmocný a hrozný Bůh, nestranný a neúplatný. Zjednává právo...
Nehemiáš 9:32...a soucitný. A tak, Bože náš, Bože velikýmocný a hrozný, zachovávající smlouvu a milosrdenství,...
Job 36:5... máš tu člověka skvělých znalostí. Hle, Bůh je mocný a není váhavý, je mocný a v srdci rozhodný. Ničemy...
Žalmy 89:9...něj. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako tymocný Hospodin? Za všech okolností věrný jsi! Ty sám jsi...
Žalmy 147:5...volá každou z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze vypočíst! Hospodin podporuje...
Přísloví 23:11...sirotků dej ruce pryč! Jejich Zastánce je totiž mocný - sám proti tobě povede jejich při. Veď svoji mysl ke...
Přísloví 30:26...si ale chystají zásoby; králíci, národ nepříliš mocný, ve skále si však staví obydlí; kobylky sice krále...
Kazatel 9:14...malé město a v něm hrstka lidí. Přitáhl na  mocný král, a když je oblehl, navršil kolem něj mohutný val...
Izaiáš 1:24... Nuže, toto praví Panovník, Hospodin zástupůMocný izraelský: Ach, jak si ulevím od svých nepřátel, svým...
Izaiáš 6:13... musí být znovu vypleněna. Ale jako dub, jako mocný strom zanechá pahýl, když je poražen, tak je svaté...
Izaiáš 9:5...spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádceMocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále...
Izaiáš 25:3...vystavěna znovu navěky! Proto ti vzdá čest mocný lid, město krutých pohanů ctí, neboť ses pro...
Izaiáš 27:13...sesbíráni po jednom. V ten den se zatroubí na mocný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i ti, kdo byli...
Izaiáš 63:1...síle své? , který spravedlnost vyhlašuji, mocný k vítězství! Proč jsou tvé šaty rudé krví jak roucho...
Jeremiáš 32:18...otců splácíš i jejich potomkům. Jsi velikýmocný Bůh; máš jméno Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých...
Jeremiáš 32:19...Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých záměrechmocný ve svých činech. Nespouštíš oči z cest všech lidí,...
Daniel 2:10...sdělit, co žádá. Žádný král, jakkoli velikýmocný, nikdy nic takového od žádného věštce, kouzelníka ani...
Daniel 11:5...bude odňato a rozděleno jiným. Jižní král bude mocný, ale jeden z jeho velitelů se vzmůže ještě více,...
Joel 1:6...úst byl odtržen. Do země totiž vpadl lid mocný a nesčetný, se zuby, jako mají šelmy, se lvími tesáky...
Amos 6:13...a říkáte: "Nedobyli jsme svými silami ten mocný Karnajim?" Hle, dome Izraele, jsem to , praví...
Micheáš 4:7... Kulhavou obdařím potomky, ze zahnané učiním mocný lid a Hospodin bude kralovat nad nimi na hoře Sion od...
Micheáš 7:3...ke zlu šikovné; úředník i soudce berou úplatekmocný poroučí, co si zamane, a všichni kují pikle. Nejlepší...
Nahum 1:3...chová hněv. Hospodin je trpělivý, však velmi mocný - neopomíjí trest! Jeho cesta vede bouří a vichřicí,...
Nahum 3:9...Řeka jim byla opevněním a vodu měly za hradbyMocný Habeš, Egypt bez hranic, Put i Libye mezi jejich...
Lukáš 1:49... neboť mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství k těm, kdo...
Lukáš 24:19..."O Ježíši Nazaretském," odvětili. "Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i přede vším lidem....
Skutky 7:22...byl vyučen veškeré moudrosti Egypťanů a byl mocný ve slovech i skutcích. Když mu bylo čtyřicet let,...
2. Korintským 13:3... Ten vůči vám není slabý - naopak je mezi vámi mocný! Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží...
Zjevení 1:10...byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: "Co vidíš, napiš...
Zjevení 11:12...viděli, vstoupil duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlas z nebe: "Vystupte sem!" a před zraky svých...
Zjevení 12:10...a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Teď přišlo vítězství, moc a...
Zjevení 16:1...těch sedmi andělů. Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: "Jděte, vylijte...
Zjevení 16:17...svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!" Nastaly hlasy, hromobití, blýskání...
Zjevení 19:1...všech zavražděných na zemi." Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupu v nebi: "Haleluja! Vítězství,...
Zjevení 21:3...nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet...

Slova obsahující mocný: bezmocný (4) bezmocných (1) malomocný (8) malomocných (2) mocný (40) mocných (12) mocným (28) mocnými (5) nemocný (22) nemocných (6) nemocným (1) všemocný (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |